Skip to main content

Full text of "Thucydides Historiae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 6Εΐΐαα ΰοη £. ΐ$. ΦπιΙπιεε Ϊιι ίίίϊΛ αίητβηδίδΐι ίιη ^αΐ Τ^'.ΐιϊυ^Γι'ίοί! :ΐ! <^';γ '^^^ιίπηιΐίΓίϊ ί»•- 'ι,-.'^ ~Λ 111\ Γ(-ΐοί '^ί)^^>ΐί', ΙϋΟΥϋΙΒΙδ ΗΙ8Τ0ΕΙΑΕ ΕΕΟΕΝβυΐΤ ΟΑΚΟΙ.υ8 ΗΤΙΟΕ νΟΙ.. π. ΠΒΕΙ V— νίΠ ΕϋΙΉΟ ΜΑΙΟΚ 
^ ;ΤΛ Ι.ΙΡ8ΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕϋΙΒϋδ Β. α. ΤΕϋΒΝΕΒΙ 

ΜΟΜΙ 

Ε^IΡ8I▲Μ : ΤΤΡΧ8 Β. Ο. ΤΚϋΒΚΒΕΧ ΤΗϋΟΥϋΙΒΙδ ΗΙ8Τ0ΕΙΑΕ 

ν— νιπ ΰοη8ρ6€ίπ8 δίςίορηιη. 0: ]^ΑυΒΕΝΤIΑΝυ8 69, 2, ιηΘΐηΙ)Γ3,η., 88»βο. Χ. ίηβτιηίίβ. 

(άθ Ογ ο£. &ά ΥΠΙ 83, 3.) 
Ο: ΜοΝΑΟΕΝβιβ 228, 1)θπι1)7θ., βαβο. ΧΤΤΤ., χη&Γ^ίηβ βχββο. 

(βοήρβίβββ νίάβηίτΐΓ ρΙτίΓββ ιη8>ηυ8, ς[υ8;8 οιηηββ βί^^ΐο (τ^ 

ηοίανί. [(τ] άβΓβοίηιη οοάίοίβ, (Ο) βοήρίτίΓαιη ς[υ8;θ ίυίθββ 

νίάβίΑΐΓ ίηάίοαί.) 
Β: ΥΑτιοΔΝυβ 126, ιηβπιΙ)Γ8.η., β&βο. XI. 
Α: 0ΐ8Αυ>ΐΝυ8 8. ΙτΑΐ.ϋ8, Ιιο<ϋθ ΡΑκιβικυβ (8ΐιρρ1. (τγ. 255), 

ιη6ΐη1)Γ8>η., βαβο. ΧΤΤ. νβΐ XI. 
Ε: ΡΑΕΑτΐΝϋ8, Ηβίάθ11)ΘΓ^βη8ί8 252, ιηβιη1)Γ8;η., 8αβο. XI. 
Γ: Αυου8ΤΑΝυ8, Ηοάίβ ΜοΝΑ0£Νβιβ 430, ιη6ΐη1)Γ8>η., βαβο. XI. 
^Μ: ΒκιτΑΝΝίουβ 8. Ι<ονβινέν8Ι8, 11, 727, πΐΘΐηΙ)Γ3.η., 88,βο. ΧΤ, 

(ιΠγ 1118.11118 ΓβοβηίίοΓ ίπ ιιΐϋιπίθ ίό1ϋ8 άυοίυβ ΙίΙίβΓίίΓηπι 

Γββη^θη8.) 
Ο: οοη8βη8υ8 οοάίουιη ΑΟΕΓΟΜ 

Η: ΡΑκιβίΝϋβ 1734, 1)0ΐηΙ)70., 8&θθ. XV (VI 92, 5 ... ΥΠ 50, 1). 
"νν": ίΓ8.^ιηΘηίΐΐιιι Γ8ϋιιιηβη8β, ιηβιηΙ)Γ8.η., 88.Θ0. νΠ. (νίΠ 91, 3 

... 92, 6). 
^ί \ Οί βί ί^ &2 ^ °^ • 1118^118 Γβοθη1;ίθΓβ8 οοάά. ΑΒΟΕΓ(τΗΜ. 
8ι 1) ο Θ ί ^ 1ι. ιη: ιη&ιηιβ ίηοβΗ&β οοάά. ΑΒΟΕΕΟΗΜ. 
άβΙιβΓ. (άβΙΐΘΓΓ.): τιιηΐ8 (ρ1τΐΓβ8) οοίϋοΐϋΐι άβίβηοηιιη. 
βοΐιοΐ.: 8θΙιο1ί8. ς[ΐΐ8.β ίη οο(ϋοί1)ΐΐ8 6Χ8ί8.ηί. 
βοΗοΙ. Ρ8ιίιη. : δοΐιοΐΐβ. Ραίιηβιΐδία, 88.66. Χ. 
+ ΙίίίβΓβι 6Γ8;83,; / 8ρ8.1;ίυιη ιιηίυ8 ΙίϋβτΒ,Β. 
: 8ί§ηιιΐΏ 8.00Θη<πΐ8 8ρίΓίίτΐ8νβ ίη ϋΙΙιβΓβ» ς[ΐΐ8»β ρΓβ,βοβάϋ 

άβίβίηιη 8.υ1; οοΓΓβοΙιυιη. 
γρ. 80Γίρ1ηΐΓ8ι 81^0 γράφεται ηο1)8.ΐ8> (Α γρ. Β = Α &ί γρ. Β). ©ΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ε. "'"""■• 

ΡοΕ 31β 

Τον 8ί Ιπι,γίγνομΐνου %•έρονς αΐ μίν ένιανβιοι 
ΜΛονδαΙ ϋιείΐλνντο μέχρι Πν&ίαν χαΐ έν τ^ έχεχίΐ- 
»Ϊ9 '^^\νοίΙοι ^ηλίον£ άνέατηβαν ίχ ^ήλον, '^γηαά- α 
χατά πάλαιαν τίνα αΐτίαν ού χα&αρούξ Άντας 
ΐρώβ^-αι, χα! αμα έλλιπϊς βφίβιν εΐναι τούτο της 
ι^ά^ΰεωζ^ χι πρότερόν μοι ϋείήλωται ώς άνΐλόντες 
ίάς ΰι^βς των τιβψεώτων όρΟ^ως ίνόμίΰαν ποιήίαι, 
ΐαί οΐ μ\ν ^ήλιοι \ Άτραμύττΐΐον Φκρνάχον δόντοξ να 
Μκ^θΙ$ ίν τ^ Αβί{} φχηβαν^ Οντως ώς Ιχα^τα^ αρμητο. 
Κλέων άϊ Ά^ιναίονζ πείβκξ ές τά έπΙ Θράχης 2 
( έ^^λίνΰε μετά τήν έκΐχΐΐρίαν^ '^4&τινΐίίΐαν μίν 
; ίχαν ^ίαχοθιονς χαΐ χιΚονζ χαΐ ίππέας τρια- 
[,| τών ίί ξνμμάχων αλείονς, νανζ δΐ τριάκοντα, α 
• ίί ί5 Σχιώνην πρώτον έτι πολιορχονμέν^ιν 
ίβλκβαν αντό&εν όπλίτας των φρονρων, χατέπλενβεν 
Μίξ τον Κωφόν λιμένα, τών Τορωναίων απέχοντα ού 
ϊολν της πάλιως. έχ 0' αύτον, κΐβ&όμενοξ ύπ' αύτο-8 
[ον Ι ΟΤΙ οϋτε Βραβίΰας έν τϊ} Τορώνγ^ οντε οί μ 
ηες ά^ιά\μαχοι βίεν, ττ} μίν στρατιά τ^ πεξ•^ έχώρει 317 ' 
'ί τ^ν πάλιν, ναϋς ίΐ περιέπεμφε δέκα ζ^ές') τυν λι- 4 οί Ά»ΎΐναΙοί Β 17 ιόν] τ&ν Ο | Κ»φ6*^ ΚοΙ-οΓρωνί 
«,«0. ΒαάΒ. π. Εά. 1Π11ΪΟΓ 
2 τΕϋΟΥΟίϋΐδ 

μίνα π^^ιχλεΐν. χαΐ χρός τό πΐριτΐίχιβμα ζρ^τον * 
άψιχνιίται, 'ό προβπίριέβαλε ττ} πόλΐΐ 6 Βραβίδκ^ έντοζ 
βονλύμενος ποιή\ΰαι το προάϋτειον κκΐ όιεΧών τον 5 
παλαιοϋ τΐίχονς μίαν κντην Ιχοίιιβΐ αόλιν. βο'η&ή- Λ, 
5 βαντΒζ δί ίς κύιό Πκβιτελΐδας τε ό ^1αxΐβ^^ι.μόνιΟ£ 
&ρχων χα\ ή πκροϋβκ ψνλαχίι ίτροββαλόντων τ&ν 'Α&ύι- 
ναίων ημννοντο. χαΐ ώζ έβίάζοντο χκΐ αί ν-ήεξ (ίμπ ' 
χεριέπλεον ζ^αΐ') ες τον Κιμένα περι[πεμψ&εΐβαι, δείβας χι 
ό Παβιτελίδας μή αί τε νηες φ&άβωβι λαβονβαι ί'ρ^- 

10 μον τήν ΐΐόλιν χκΐ τον τειχίβμ^ΐθ£ άλιβχομίνον ίγχα- 
ταληψ&ίί, άπολιπών αυτό δρόμω ίχώρεί ές τ^ν πάλιν, 
οί ίί Ά&^ναΙοί φ&άνουβιν οϊ τε άπο τών νε&ν ελόν- < 
Γί5 τήν Τορώντιν χαϊ ό πεζοζ Ιχιβχόμε\νοξ κύτοβοεέ, ί 
χκτά τό διτ^ρημένον τον παλαιοϋ τείχονς ^ννεβπεΰών. 

Ιό χαΐ τονς μ\ν άπ^χτειναν τών Πελοπονρηΰίων χαϊ 
Τορωνκίαν εύ&ύς ίν χερβί, τονς δε ΐ,ωντας ελαβον 
χαΐ ΠαβιτεΙίδαν τον άρχοντα. Βραβΐδας άΐ εβοηϋ-ει 
μίν τΐι Τορώντ}^ αΐβ&όμενος δ% χα&' 6δον εα'λωχνίκν 
άνεχώρηβίν, άτΐοβχών τεββκράχοντα μάλιβτα ϋτκδίον^ 

30 μη ψ^άβαι έλ&ών. ύ ό'ΐ Κλέων χαϊ οί Ά&ηναΙοι τρο- 
χαία τε ίβτηβαν δύο, τί> μ\ν χατά τον λιμένα, τό δε 
πρόζ τψ τειχίβματι, χαϊ τών Τορωναίων γνναίχας μ^ν 
χαΐ παΐδας ■ήνδραπάδιβαν, αυτούς ίΐ χκΐ 1Ιΐ\λοπον- 
ντιβίονς χαΐ εΙ τις άλλος Χαλχιδέων ί)ν, ξύμπαντας έρ 

25 έπταχοβίονς, απέπεμψαν ίς τός '^4&ήνας' χαΐ αύτοΐς 
τό μίν Πελοποννήβιον νβτερον έν ταΐς γενομέναις 
βπονδαΐς άχ'ήλϋ'ε, τό ίϊ ^λλο έχομίβ&η ίιι^ ΌλννΟ•ίιον, 6 Λακίβαιμονίιαν 6 Λο•κεβαψόνιος ιτιρΓ&ΒΡΓ. Ο, 

Ο». Β 8 αϊ Λάά. Η»αο1ΐθ 11 ές ίη ΗΙ. Β, 14 

«κλαΜίΰ τΐίχονς βΜΚ, τιίχονς τον παΧαιον ΑΒΕ¥ \\ξννίιΐία 

■ 23 ^ράραχόάι : ααν^-^ Β 24 αϋοκ τών ΧαΧτιιβίιαν Β ΐ Η18Τ0Ε. Ι,ΙΒ. V 3—4. 3 

ί•>ή^ &ντ ανδρός λν&ΐίς. είλον δί χαΐ Πάναχτον \ Ά&η- ^ 
νκίαν έν μί&ορίοις '^εΐχοξ Βοί αϊτοί ύπό τόν α,ντον 
2/[Ιόνον προΰοβία. καΐ ό μίν Κλέων ψνίαχήν χκταβτί;- β 
νάμΐνο^ της Τορώνης ^ρας περιέπλει τ)ιν "Α&αν ά}ς 
ίχί τήί" Άμψίπολίν. 

Φαία^ δΐ ό Έραϋΐατράτου τρίτος αυτός Ά^ναίων 4 
αμαόιτων νανβΐ ΰύο ίς'ΐταΐίαν χαΐ Σιχείίαν ζρεΰβίν\- 
τήί ύχό τον αίτόν χρόνον έξεπλΐναεν. ΑεοντΙναι, γ&ρ'\ 
ίχίλι9όντ(αν Ά&ηναίων ίχ Σιχελίας μετά ιήν Ιύμ- 
βνβιν ίίολίτας τε ίπεγράψαντο πολλούς χαΐ ό δήμος 
^»» γ^ ίπενάει άναδάβαβϋ-αι. οΐ ίΐ δννκτοί αΐβ&ό- 8 
0ίΐνοι Σνρα[χοθ£ονς τε επάγονται, χαΐ ΐχβκίΐονβι. τον 5 
ίήμον. χκΐ οί μΐν έπίανήθ^όαν ώς ί'χαβτοι• οι ίί 
ίννατοί ίμολογτΙβαντΒς ΣνρακοβίΟίς χκΐ τήν πάλιν 
,έίΧιιχόντΐς χαΐ έρημώβαντες Σνραχούβας έπΙ πολιτεί^ 
φχτίααν. κκί νβτερον πάλιν αυτών τίνες διά το μή * 
άράίχεβϋ•αι άπολι\πάντες έχ των 2}υραχονβδ)ν Φωχέας ιο 
ϊ^β πόλεως τι τί^ς Αεοντίνων χωρίον χαλονμενον^ 
ΐολαμβάνονΰι χαΐ Βριχιννίας, Άν ίρνμα έν τΐι Αεον- 
«αΐ των τον δήμου τότε έχπεβόνταν οΐ πολλοί 
^19ον ώς αυτούς, «αΐ χαταβτάντες έχ των τειχ&ν ίπο- 
λέμονν. ϊί πυν&ανόμενοι οΐ \ Ά&ψ>αΙθί τον ΦαίοΛία ιε 
κέμχονϋιν, εί πως πείβαντες τού^ βφίΰιν ϋντκς κύτίίθ'ί 
^νμμάχονς χαΐ τοϋ^ αλλονς, ■^ν δννωνται, Σίχελιώτας 
κοίνη, ώ$ Σνραχοα(ων δύναμιν περιποιονμένων, έπι- 
βτρατίϋββΐ, διαοώβειαν τον δημον τών Αεοντίνων. 
ί α Φαίαξ άφιχόμενος τονς μίν Καμαρι\ναίθνς πεί&ει ^ 
'^ίxφαγαντίνονς^ έν δ^ Γέλ^ άντιβτάντος αύτιρ τοϋ 
ούχέτι επΙ τονς ίίλλονς ίρχεται^ «Ι6%•ά- 

]^ίϊΐονΜ ίτωκΟίΟ] 4Λ£ριίιι1(ιΟ ια^ικίιΐ 
17 Φωχοίίαβ ΑΒ Γ ΤΗυθΤΟΠ>Ι8 μένος ο•ύχ &ν Λδ(9•δΐν αΰτοι}5, άλλ' άναχωρήϋαζ διά 
τ&ν Σιχελών ές Κατάνην, χαΐ αμκ έν ττι πα^όβφ χαϊ 
ές τάς Βριχιννίας ίλ&^ν χαΐ παρα&αρβύνας^ άπεπλΐΐ. _ 
ίν Ι δϊ τ^ παραχομιδ^ τ§ ^5 ^^ϊ^ Σιχΐλίαν καΐ χάλιν ^ 
5 άναχαρήβΗ χαΐ έν τ^ Ίταλί^ τιβΐ πόλίϋιν έχρτιμάτιδε 
περί φιλίας τοΙς Ά&Ί}να(οις^ χαΐ Αοχρων εντνγχάνει 
τοΙς έχ Μεΰβήνης ίποίχοις έχπΐπτωχύβι.ν, οι μετά την 
Σιχιλιατ&ν ίιμολογίαν βτκβίαβάνταν Μίϋΰηνίων χκΐ 
ίπα\γαγομέν(αν τών ίτίρον Δύχρονς ίποιχοι ^ξεπεμ- 30 

10 φ'&ί/σκν καΐ ίγένετο Μεβΰ'ήντ} Αοχρών τίνα χι^ύνον. 
τούτοις οΐν ό ΦαίκΙ έντνχαν [χοίς^ χομιζομενοις ούχ 3 
•ήδίχηβεν έγεγένψο γαρ τοϊ£ ^οκροϊ8 πρό^ αυτόν ομο- 
λογία ^νμβάΰεωξ πίρι προς τους 'Δ&Ύΐναίονς. μόνοι * 
γάρ τ&ν Ινμ\μάχων, οτβ Σιχελι&ται ξννηλλάΰΰοντο, μ] 

15 ονχ ίβΐίΐίβαντο \ ^Α^ναίοις, ούδ' &ν τότε, ΐΐ μή κύτους 81ί 
τίοχείχεν ό προς 'Ιαιανιας χκί Μεδμαίονς ΐΐόλΐμος, 6μά- 
ρονς τε 5ντας χαΐ άποίχονς. χαΐ ό μίν Φαία^ ίς τάς 
Ά&ήνας χρόνω ΰβτερον άψίχετο. 
4^\'0 δ\ Κλέων &ς τότε άπο τή5 Τορώνης περιέχλεν- * 

20 αεν έπί την ΆμψΙπολιν, ορμώμενος έχ της Ήίόνος 
Στάγιρα μεν προββάλλει Άνδρίων ιίιιοιχ^ίΐ χαϊ ούχ 
ίίλί, Γαληψον ίί τήν Θαβίων άποιχίαν λαμβάνει κατά 
χράτος. χαΐ πέμψας ώς Περδίχχκν πρέαβΐΐς, όπως ! 
χαρα\γένοιτο βτρατια χατά το ^νμμαχιχόν, χαΐ ες τήν κ 

26 Θράιχην Κλλονς πκρά Πολλην τον 'Ο^ομάντων βαβιλέα. εοΓΤ. Ρ,, 4β1, ϋοϊΐΓθβ 14 3τΕ ο οΓτε & 1| ^υνηΧώσοκτο οΕΡΜ 
16 'ίπιονιίας θΐ ηωηιαΪΗ (ΕΙΠΟ,ΝΙΕΩ,Ν) τνβα. Ββίοείι Ίτανίιχί 
ΒΟϋ. II ΜιΧαίον« οοΛ4,, οβΓΤ. "^θίιΙηβΓ 81τ&Ιιοιι. ρ. 256 οοΐΐ. 
13 ώκ ο &6 β II τότΐ άπά τη^ Τορώντίζ Ο άπύ τής τάτι Τορώι/ηί 6 
-νό Γ^ί Τορώνης τότι ί» 32 θαβίαν Α θαααΐιαν Β 25 ΠόΙ- 
ΐ Μ! ηοΧήν (?) Ο ι Άίομάνταν Ε αξοντας μιϋ9ον θρφικς ώβ πλΐέατονς, αντας ηβύχαξε 
■χί^ιμέναν ΐν τ^ Ήιόνι. Βραβίδας ίί πνν&ανάμίνος λ 
ταίηα άντΐχάΟ^το χαΐ αύτοι; 4πΙ τφ Κΐρδνλίω' ίβτι 61 
τό ] χωρίον τούτο ΆργιΚίαν έπΙ μετΐώρον πβραν τον ι» 
χοταμοΰ ού πολύ άπέχον Γή5 Άμψιπάλΐως, χαΐ χατε- 
φα£νετο πάντα αντό9•εν^ ωΰτε ούκ αν ίΐα&εν αύτον 
ορμώμενος δ Κλέων τψ βτρατφ• 5πίρ προβΐδίχετο 
χαήβΐΐν νώτάν, ίαϊ τήν Άμφίπολιν ύπεριδόντα αφ&ν 
τϋ 3τ/^[θο? Γ^ παρούβ^ βτρατια, άναβήαεβ&αι. &μα *" 
4ί χαΐ παρεαχενάζετο θραχάς τΐ μιβ&ωτούς πεντα- 
χοοίονς και χιλίονξ χαΐ τους Ήδ&νας πάντας παρκ- ' 
χολών ^ αελταβτάς χαΐ Ιππέα^' χαΐ Μνρχινίαν χαΐ 
Χαλχιδίων χιλίονς πελταβτάζ είχε προς τοις εν Άμψι- 
%όλΐΐ. τό δ' 6πλίτι\κ6ν ξνμπαν ήΟ-ροία^ διβχίλιοι- 15 
μ^ιβτα χαΐ Ιππής "Βλληνεζ τριαχόοιοι. τούτων Βρα- 
^«3 μίν ίχων ίπΐ ΚερδνλΙφ ίχά^Ύ^το ές πενταχο- 
βίονς χαΐ χιλίονς^ οΐ δ' αίλοι έν Άμφιπόλει μετά 
ΚΧεαρίδον ίτ&τάχατο, ό ίέ Κλέων τέως μ\ν ϊΐβύχαΐ,ιν^ 7 
ίχΗΤα ήναγχάβ^ ποιήβαι όπερ 6 | Βραβίδας προβ^- ^ 
ύίχΐτο. των γά^ 6τρατιωτ&ν άχ%ομένο>ν μίν τΨι ίίρα, β 
άναλογι-%ομέ%•ων δ\ την εκείνον ί]γεμονίαν προς οΓαν 
ί'μαίΐρέαν χαΐ τόλμαν μετά οΐας άνεπιΛημοβννης χαΐ 
μαλαχίας γενήΰοίτο χαΐ οίχο&εν &ς άκοντες αντφ 
^νε^ήλ&ον, αίο&όμενος τον 3-ρονν χαΐ ον βονλό\μ(νος 320 
αυτούς διά το έν τω αντφ χα&ημένονς βαρννεϋ^αι, 
ίναλαβοΐν ^γεν. χαΐ έχρήβατο τψ τρόπψ φπερ χαΐ < 

Ι ίέοΜίΐϊ ΕΟηί. Ι,ίιινοοά άπαντα λΒΟ¥ (ίη άγοντα οοκ. 
Ι) Η ί^αντα Ε[(ί] 6 ά«ί™ν Ο 6 «ύιώμ] β'ί'τά^ίν ϋοΰά., 
^^κητ. Ηβ»Ββ 8 ύτίίριβάγταίΕΕ ύχιρβόντας Μ 10 ιε οπι. Β 
19 ΊϋΛ Ιίΐηίίΐί . . . Λΐίχαατάς οιη. ΑΒ 13 τοίιςΟ Ιθ αοιή- 
ΜΙ οπι. Α, &(Ι(Ι. Α, 21 ξννηΐϋον αούά., ϋΟΓΓ ΟοΙϊγθ6 6 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙ9 

^5 τήν Πνλον ΐύτυχήβας ΐπίβτευβΒ τι ψρονείν ές μκ- 
ητην μίν γάρ ούδε ^λπιβέν οί έπεξιεναι ονδένα, χατά \ 
&έαν δ% μ&λλον έφη άναβαΐνειν τον χωρίον , χαΐ τήν ε Ι 
μείξω παραακενήν περιέμεινεν, ούχ ώς τω άβφαλεί, 
5 Ί^ άναγχάζ-ηται, περιΰχήβων, άλλ' ά)ζ κνχλφ πιριατάζ 
βΐι^ αίρήβων τί^ν πάλιν. ίλ%•ών τε χαϊ χα&ίΰας έπΙ * 
λόφον καρίΓΐροΐ) προ της Άμφιπόλεως τον βτρκτόν, 
α^τυς έ&•ε&το | το λιμν&δίς τον Στρνμόνοζ χαϊ την ίο 
0-έβιν τ^5 πόλεως ία,Ι τ^ν Θράχην ώς ίχοι. άπιέναι. 

10 τε ένόμιξεν^ 6πόταν βούληται, άμαχεί' χαΐ γάρ ούΐίέ 
έφαίνιτο οντ' έαΐ τον τείχους ούΰείς οΰτί χατά πϊί- 
λας ίΙ•ήίί, χεχί^μίναι τε '^βαν π&0κι. ωΰτε χαΐ μη- 
χανάς 3τι ούχ άνήλ&εν ί'χων, ] άμαρτείν έδάχεί' έΐείν κ 
γάρ αν τήν πόΐιν διά το ερημον. δ άΐ Βραθίδας β 

15 ίΰβ^ί ως είδε κινούμενους τους ^^&ηναίονς, χκταβάς 
χαΙ αντ'ος κπο τοΰ ΚερδυλΙου έβέρχεται ίς τ^ν Άμψέ- 
τΐολιν. χαϊ έΐΐέ^οδον μίιτ χαϊ άντίτα^ιν ούχ έποι-ήβκτο 
προς τους '^&ηναίους^ δεδιως την \ αύτοΰ παραοχενήν 
χαϊ νομίζων ύποδεεβτίρονς εϊναι, ού τω πλή&ει (αντί- 

20 Λκλα γάρ αως ^ν), άλλα τφ ά'ξ,ιώματι {των γάρ Αθη- 
ναίων Άπερ ίοτράτενε χα&αρί>ν έξηλ&ε, χαϊ Αημνίων 
χαϊ 'Ιμβρίων Ύο χράτιβτον), τέχν^ δ^ παρεΟχενάξετο 
ίαι&ηΒΟμενος. ΐΐ γάρ δείξειε τοΙς έναντίοις \ τά τεψ 
πλή%θζ χαϊ την 'όπλιβιν άναγχαίαν θΐ>θαν των με&' 

Β5 ίίίυτοϋ, ούκ &ν ί^γείτο μάλλον περιγενέα&αι ϊ) ίχνεν 
Λροό•ψεώς τε αυτών χαϊ μ•ί) άπ'ο τοϋ 'όντος χαταφρο- 
νήβεως. άαολεξάμενος ο'ΰν αύτος πεντήχοντα χαϊ έχα- 

1 η] τί Ο 4 πίβίέμίΐνΒν Ο ιίίριίμΐνίν Ι» 6 8 {9•ίά- 

Στβνμόνοί] κτραιοϋΜ 9 ιήν Θράκη* Ο την θ^άϋηΟ τήι θράινψ η 13 οΰ κιχτήλ^ίν αοάά., οογτ. Εβαοίθ 
χύνην ^ 23 ίίίΙίΗ» Ο βιίξοίΐ Μ δΐίξοιιν ΑΒΕΡΙ Μ|^ ΗΙ8Τ0Κ. ίίΒ. V 8—9. 7 

ίΛλίτας^ χαϊ τούδ ^λλονζ ΚΚεα^ίδΐ} π^οΰτά^αξ, 
^(ίουίλίνϋτο ίπιχΐΐρΐΐν κΙφνι.$(β}ς^ πρΙν κπελ&ειν τους κ 
ί/ΙΆτιναίονς, ούκ &ν νομίξων ομοίως αυτούς άπολαβεΐν 
■κν&ις μ^μονωμίνονς, εΐ τνχοι ίλθΌύβα αύτοΐ£ ή βοή- 
9αα. 1 ξνγχαλέβας δ^ τους πάντας βτρατιώτας χαΐ βον- ^^, 
λύμινος παρα&αρβνναί τ£ χαϊ τί^ν έπίναιαν φράβαι 
ΜΧίγε τοίάδΐ. 

Άνδρες ΠεΙοΐΐοννήβίοι., άπα μίν οίας χώρας ^χο- 9 
μαι, ΟΤΙ αΐύ δια το ενψνχον έλεν&έρας, χα\ δτι ίίω\- 
ρηΐζ μέλλετε "Ιωβι μάχεα&αι, ων εΐώ&ατε χρείαβονς 6 
είναι, άρχΐίτω βραχεως δεδ^ιλωμένον ιήν ίΐ έπιχεί- β 
ρ^ϋιν ψ τρόπω διανοούμαι ποιεΙβ9αι διδάξω, ΐνκ μή 
τφ το χατ' όλίγονς χαΐ μή Ιίπαντας κινδύνευαν ενδεές 
φαΐνόμενον άτολμίαν παράβχ'^. τους γαρ έναντίονς 8 
ΐίχάζβι Ι χαταφρονήβει τε ημ&ν χαΐ ούχ &ν έλπίβαντας ιβ 
&ς βν έαεξέλ&οί τις αύτοίς ες μάχην, άναβηναί τε 
χφός το χωρίον χαϊ νϋν άτάχτως χατά 9έαν τετραμ- 
μίνονς όλιγαρεΐν. οβτις δί τάς τοιαύτας αμαρτίας * 
τών εναντίων χάλλιΰτα Ιδιον καΐ ίίμα προς τήν έαντον 
'ύύναμιν ττ^ν \ έπιχείρτιβιν ποιείται μτ) από τον Χρο- ΐ! 

μάλλον χαϊ άντιπαραταχ%έντος ^ εχ τον προς 
«ό πκρον ξνμψίροντος, πλείβτ' αν όρθΌίιο' χαΐ τα ά 

ταντα χαλλίβτην δόί,αν έχει οί τον πολέμιον 
ράλιΛ^ &ν τις άχαττ^ϋας τους φίλους μέγιϋτ' αν ώψε- 
ίΒΐ,εν. ίως οίν Ιτι \ άπαράβχενοι &αραονβι χαΐ τον ^ο ΐ ίΛίλ9ιΙν Α 3 αύταίι: &μοΙβΐί 1) || άποίαβιίν οΜ &ΐίο- 

βίΛΐίν Δ Ε ϊ' άταΗ-α*ίΙν Β 4 αΰτις (χάΛ. θ Ιμψυχον Β 

11 άραιίτο) € ά^^ιΐ τΙ> Ιι || βεδφωμίνιαν Ο 13 οται Μ Ι Γ Β 

18 τφ τ6] τώ ΐΐ οοιίά., ΰΟΓτ. Ρορρο || όΐίγον εοάά., οοιτβχί 

βοϋ. βοΐιοΐ. 4(11: τ6 αατ' Αΐίγονς ύμ&ΐ μ,ίλΧιιν Ηιίναι κτί. 

'Λ ίχΐζ&β^ Μ 19 αύτον Ο 23 πολ/μιον ο πάΧιμον ί» 

α μίγιατ ] μ+■^ιατ' Β Γ ΤΗϋϋΤΒΙΒΙδ 

πλέον ^ τον μίνοντοξ, εξ &ν έμοί ςραινονται, 
τήν δίάνοιαν Ιχονβιν, έν τψ άνειμένφ αυτών τής γνώ- 
μης χαΐ πρΙν ^νντα&ηναι μ&λίον τήν δύξαν^ εγώ μίν 
ίχων το-ύς μετ' ίμαντον χαΐ φΟ^άΰας, ί\ν δύνομαι, 
5 προβχίβοϋμκι δρόμω \ χατά μίβον το βτράτΐνμα' βύ γ' 
δι, ΚΙΐαρίδα, ΐίβτίρον, Ζταν ίμί δρας Ί^δη προβχδίμινον 
χαΐ χαιά 'το είχος φοβοϋντκ αύτονς, τονς μετά δεαν- 
τον τους τ' Άμψιπολίτας χαΐ τονς αλλονς ξνμμάχον$ 
άγαν αΙφνιδίως τάς πνλας άνοίξας έπεχ&είν χαΐ 

II) επείγεβϋ-αι άις 'τάχιβτα ξνμ\μΐΐΙαι. ^ληΐς γάρ μάλιβτα ^ 
αυτούς όντως ψοβη&τίναι' το γάρ έχίον νβτερον δει- 
νάτερον τοΙς πολεμίοις τοϋ παρόντος κκΐ μαχόμενου. 
χαΐ αντός τε άνηρ άγα&οξ γίγνον, ωβπερ 6ε είχος 5ντα β' 
Σπαρτικτην, χαΐ ύμεΐς, ά άνδρες ξνμμαχοι, άχολον&^~ | 

15 βάτε ανδρείως, χαΐ νομίΰατε <τρι'«> εΐναι | τον καλώς ι^ 
πολεμείν, το έ9ελειν χαΐ τ'ο αίοχννεβ&αι χαΐ <^τό^ ] 
ΓΟΪ8 Ι αρχονΰι χεί&εβ9αι, χαΐ τΐ/δε νμϊν ϊ^ ήμ^'ί)? ί 3* 
άγαΟ^οΙς γενόμενοι^ ελεν&ερίαν τε ■ΐιπάρχειν χαΐ Ααχε- 
δαιμονίαν ^νμμάχοις χεχλι^β&αν, ^ Ά^ναίων τε δού- 

■211 λοίξ, τίν τά αριβτα ανεν άνδραποόιΰμον ΐ) &ανατώβδία5 . 
αρά^ϊ}τε^ Ι χαϊ δονλείαν χαλεπατέραν τ} αρίν είχετε, 5 
τοΙς ίΐ λοιποΐς "Ελληβι χωλνταΐς γενέθ&αι έίευ&ερώ- 
αειας. αλλά μήτε ύμείς μαλαχιβ^^ίτΐ, όρώντες περί Μ 
ΰαιαν ό άγων ίβτιν, έγώ τε δε£ξω ού παραινέβαι οΐόξ 

25 τε ών μαΛΛον τοις αέλας ^ χαϊ κντ'ος ίργφ ίΐΐε^ελ0•είν.^^ 
Ι Ό μίν Βραβίδας τοααντα ειπών τήν τε ε^οδον ^^ 
παρεαχενάζετο αύτόδ χαΐ τους &λλονς μετά τον Κλεα- 3 βυνταχ^ϊίνα 


οοάά., ί 


«ιτ.Κτ. 


4 δνναμα 


6 ό^&β 


ίμί α 
«<« Β 


9 ίπίλ#ίΕϊ(?) α 


10 ξνμμίξκι . . 


μάΐιατα οπ 


1. Ε 


16 τοία 


86οΙ>, βοΓ 


Π 325, οπι 


οοάά. 16 τό 


8άά. Κγ. 


19 ίνμμάχοιε 


. 'Α9τινα 


αν οω. 


21 ΐ] ί. Β Ι 


^^ 


V ΗΙδΤΟΕ. Ι-Ιΰ. ν κι. 9 

19α χα9£0τ7} έπΙ τάς θρ^χίας χαΐουμΐνας τΰ>ν πνίών^ 
ΐος &αίΐιρ £Γ{ΐι;το ΐαε^ίοΐΐν. τώ β\ Κλέονι, φάνε- 3 
Βϋ '/ΐνομένον αύτον από τον Κΐρόνλίον χαταβάντος 

έν τ^ Ι πάλει, έπιφανεΐ ούβ^ι ίξω&εν, πιρί τό ιι 
ίΐ^^ν τήί Ά%ΎΐναΙας θνομενον χαΐ ταϋτα πράόβονΐΟί, 
ΛγγΈλλΐται (προνχίχωρήχΐΐ γάρ τότε χατά τήν ^έαν) 
\κι ^ τ£ Οτρατιά Βίπααα φανερά των πολεμίων ίν τ^ 
ίόλα. χκϊ ύπό τάς πνλκξ ίππων τε πόδες πολλοί χαΐ 
}ν9ρώχων ώς έ^ιόν\των νποφαίνονται. ο ιϊί άχούαας 3 
ίΐτήλ9ε, χκΐ ώς εΐδεν, ού βονλόμενοζ μάχτ} διαγωνί- 
ίΐίβ9αι πριν ο^ χΐέΐ τούζ βοη&ούς ΐ^χειν χαΐ οΐόμενος 
ψ^Ιβΐθ9αι άπελ&ών, «Τιμαίνειν τε αμα ίχέλενΐν άνα~ 
{άριΐβΐΐ' χαΐ παρήγγελλε τοΐς άπιονβιν ίπΐ τό εύώνν- 

ν χέραζ^ ωβπερ μόνον οϊόν \ τ ^ν, -ίπάγείν έαΐ τής α 
ΧίΜίινς. ώς 6' κύτφ έβόχΐί βχολ^ γι'γνεβ&κι, αυτός* 
ίχιΛτρέ•φαζ το ίίξίόν χαϊ τα γνμνά αράς τους πολε- 
ψίονς &ονς κα^γε τ•^ν βτρατιάν. χάν τοντφ Βραβίδας * 
ίί 6ρ^ τον χαιρόν χαί το στράτευμα τ&ν '^49Ί}ναίων 
ιανούμενον, λέγει τοΙς με&' έαν\τον χαΐ τοΙς άλλοις μ 
ίϊΐ ,,ΟΙ άνδρες '^μας ον μένονβιν δ^λοι δί ιών τε 

(«Τ»ν ττι χινήδΐΐ χαΙ των κεφαλών οίς γαρ ϋν 
Βιώ&αβ^ μένειν τους έπιόντας. 
ίϋά τά$ τε πύΐας τις άνοιγέτω έμοί κς είρηται, χαϊ ' 
Αί^ημίν ώς τάχιβτα β-αρβονντες.^'" χαϊ ό | μ^ν χατά ^ 

; έίεϊ το βτανραμα πνλας χαΐ τάς πρώτας τον 

ί^ον τ£Ϊχου5 τότε ΰντος έξελ&ών ί&ει δρόμω τήν Ι 
1^ ταύτην εύ&ίΐαν {μερ ννν χατά τό χαρτερώτατον 323 

Ι Ηο^&ΗΠΐΐ ΕΜ 5 'ΑΟΎΐν&ς ΐ,οΑΑ. 7 Οτι. οηι. Θ 

! φ*ιίβΓ9*«£ Μ άφ9Ύί<ιΐΒ&αι κΑΒΈΡ 13 παρήγγείλί οΕ 

'^γίΐίΐ ΑΒΡΜ 15 αχοΧίί Ε πτοΐή «ΑΒΓ ή αχοΐη Μ 

«άΗ χκΐ Β 20 ίήίοι: ε,Γ - ■ - "" -■ ■' ■ " 

ϊ7 ^*ί ^ 
10 τΗυοΥϋΐοκ τοϋ χωρίον Ιόντι τροπαΐον ίατ•ηχε, χαΐ προββα. 
τοις Ά&•ηναΙοι,ς, πεψοβ'ημένοις τβ &μα τ§ βφίΤ) 
άταί,ίί} χ«ί Γ])ν τόλμαν αντοϋ Ικπεπληγιιένοΐζ , χολ 
μίβον το 0τρά\τινμα, τρίπεί' χαΐ ό ΚΧεαρίδας, ώβπ* 

5 ΐίρητο, κμα χατά τάς Θρ^χίας πύλας έπεξελ&ών Τ( 
βτρατω έπεψέρετο. ξννέβη τε τώ άδοχήτω χαΐ ^|ι 
νης άμφοτερω&εν τους Ά&ηναίονς ϋ-ορνβη^ναΐ' 
τό μ^ν ίϊιώννμον χέρας αυτών, τό αρος τήν Ήίόι 
οπιρ όη καΐ | προνχεχιαρηχει,, εύ^ς άαορραγίν ίψί 

II (χάΐ ό Βραΰ(δα$ ΰποχωροϋντος ήόη ίώτον ίπιπαρί 
τψ όε^ιω τιτρώβχεται, χιά πεβόντα «ύτον οί μίν '^ί 
ναΐοι ούχ αΐβ&άνονται, οί δΐ πλγ/αίον ^ράντες 
νεγχαν), το όε δε^ών των Ά^τ^ναίων έμενε [τε] μ&λίί 
χαΐ 6 μίν Κλέ\ιαν, ώς τό πρώτον ον διενοείτο μένεις 

6 ίύ'θ'ύί φενγων χαΐ καταληφ&εϊς ύπό Μνρχινίου χελ- 
ταβτον άπο&νήβχει, οί 5έ αντοϋ ξνβτρκψέντες 6πλΐται 
ίπΐ τον λόψον τόν τε Κλεαρίδκν ίιμύνοντο χαΐ δΙς ^ 
τρϊξ ίΐροββαλόντα, χκΐ ού Λρότερον ένεδοβαν πρίν ^ τε 
ΜνρχινΙα χαϊ ή | Χαλχιδιχή ίππος χκϊ οί πελταβταΐ 

Ο ■περίβτάντες χαΐ ίβαχοντίζοντες ατηούς έτρεψαν, ονται 
ίτ) τό δτράτενμα παν ^δη των Ά^Ύΐναίων ψνγον χκλε- 
πως χκϊ πολλάς όδονς τραπάμενοι χατά ^τά^ 8(»ϊ, 
8βθ( μη διεψ&άρηβαν τ) κύτίχα έν χερβίν ^ ύιτί» τή^ 
Χαλχίδιχης ΐππον χαΐ των \ πελταβτών, οΐ λοιποί άπε- 

6 χομία^βαν ές τήν Ήιόνα. οί δϊ τον ΒραϋΙδαν ϋραντε^ 
έχ της μιίχ*19 χαϊ διαΰώβαντες ίξ τι^ν αάλιν ίτι εμ- 
πνονν έβεκόμιΰαν χαΐ ^βΟ'ετο μ\ν 5τι νιχαβίν οί 3 ίιιπηίληγιιίνονί Β 
ΤΒ άΑ. { 20 Ιτραψαν 

Β3 ποΖΧοίΐΐ Α \\ τα αάάΟϊ » ίφνγι ΑΒ 13 δίξια 
26 καί βιασάααντεξ οηι. Ι :"κΐ''Μ ΗΙ8Τ0Ε Ι-1Β, V 1 Ιψΰψον, ού πολϋ δι όιαλιπίιν ίτεΐίύτηβεν χιά ηϋ 
'Λτρατιά άνκχωρήβαβα μίτά \ τον Κλεαρίόον έχ της » 
0ξ νεχρούς τε έβκϋίενβί χαΐ τροπαΐαν ίβτηβΐν. 
Μετά ίί ταύτα τον Βραβίδαν οί |ι}μμ«χοί πάντες 11 
ύν δπΑοίς Βπιβπάμΐνοι δημοβίοι ε&α-φαν εν τ>ι Λόλει 
Χβό τής ννν αγοράς οϋβης' χαΐ το λοιπόν οΐ Άμψι- 
Λοίίται περΐΐ(ρξαντΐς αντον τό μνίΐ\μεΙον ώς ίίρω τε 3ί 
ίψΐίμνονβι χαΐ τιμάς ϋεόώχαβιν αγώνας χαΐ έτηβΐονς 
^ναύις, χαΐ τήν &ποιχϊαν ώς οίχιβτΐι ] προβέ&ΐβαν 354 
ιιαηβαλόντΐς τά Άγνώνει,α οίχοόομήματα χαΐ άψα- 
ίίβαντΐς ΐΐ τι μντιμόβννόν που εμιλλεν αύτον της 
Λΐίαεως περιέαεα&α,ι, νομίβαντες τον μϊν Βρααίδαν 
βατηρό τ£ βφ&ν γεγΐνηβ&αι χαΐ έν τψ παρόντι \ &μα κ 
Τ^ τ&ν Λα,ΧίϋαίμονΙων ί,νμμκχίαν φόβω των '^βΐ}- 
' &Βραπεύοντΐς, τον Οϊ "Αγνανα κατά τό πολέ- 
■Μν τ&ν Ά&ΐίΐναΙιαν ούχ Άν ομοίως αφίβί ^μφόρως 
»6^ Άν ίιδέως τάς τιμάς ίχειν. καΐ τους νεχρούς τοΙς 
ίί^νίίίοίς άπέδοβκν. αχέ&ανον δ^ Αθηναίων μίν β 
ΙΚρί Ι ΐξαχοαίονς, των β' εναντίων επτά, διά τό μή έχ ία 
Καρατ<ί|ΐω$, άπό όϊ το(αι5τίί? ξνντνχίας χαΐ προεχφο- 
βι^βίως τι^ν μάχην μ&λλον γενίβ%κι. μετά δί τ-ήν άναί- • 
μβιν οί μϊν έπ' οϋχον άπέπλευβαν^ οί δΐ μετά. το& 
Κλεαρίδον τά αερΙ την ^Αμψίπολιν χι^Ιβτα,ντο. ^ 

\Κιά ύπό τούί αυτούς χρόνους τοΰ βέρους τελεν- υ 

Τβντοί 'Ρύμψίας χαΐ Αύτοχαρίδας χαΐ Έπιχυδίδας 

ΛίΜύαιμόνιοι ές τά ίπϊ Θρφχης χωρία βοή&ειαν ^γον 

Λ»αιο«ίων ίπλιτ&ν, χαϊ άψιχόμενοι ές Ήράχλειαν τι)ν 

ί» ΤραχΙνι χκ^ίίτανιο 3 τι αύτοϊς ίδύχει μη χαλως 

οτοϋ ΑΒ μετ' αύχοϋ Ο 7 πίριέι/ξ,αντιε αοάά.\\ 
10 -Λαταΐαβάνχί^ 6, οογγ. β, 12 οίτιηΐ!(ως 'ν τε\- , 12 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΒ 

ίχην. Ι ίνίίιατ^φόντων ίί αυτών ετνχεν η μάχη 
γινομένη^ χκΐ τό &Βρος ίχΐλΐύχα. 

Τον ί' ίπιγίγνομένον χεψ&νος ιν^ς μ^Χ&' 
ίΐίίρίου τ^5 ©ΕβίοΑ^κϊ διηλ&ον οί πιρϊ τύν 'Ρκμφίι 
& χωλνόντων $ί ταν Θεβααλών καΐ «μα Βραβίβον τε\ 
&νεώτος, φπερ ^γον τ•^ν ΰτρατιάν, άπετρώποντο ίί^ 
Οίκου, νομίοαντίς ονβενα χαιρ'ον ετι είναι, τ£άν τε 
Ά&τ^ναίων ^ββι; άπεληλν&ότων χαΐ σύχ ά^ιόχρεω^ 
αυτών 'όντων 6ράν τι ώ» χάχεϊνος ίπενάει. μάΐιβτα 

κι ίί άπη19-ον είδάτεζ τονς Λακεδαιμονίους^ οτε ίξ^βαν, 
προς Ι Τ'ήν είρ'ήνην μάλλον τήν γνώμην έχοντας. 

Σννέβγι τε εύ&ύξ μετά την έν Άμφιπάλει μάχην 
κκΐ τΐ^ν 'Ραμφίον άναχώρΎ^βίν εχ ®εββαλίαξ 
λέμον μίν μ'ηδ'ίν ίτι αψαβ&αί μηδετέρονς, προς ίέ 

15 τήν είρήνην μάλλον τ^ν γνώμην ειχον, οί μίν '^-θτ;- 
ναΐοι πληγέντες έτίΐ τε τω ίίη\λΙφ χαΐ δι ολίγον ανΟ-ΐβ 
έν Άμφιπύλΐΐ, χαΐ ούχ εχον\τες τήν ελπίδα τής φώμη§ί 
πιβτ^ν Ιΐί, ηαερ ού προσίίί'χοντο πρότερον τάς βπον- 
ίας, δοχονντες τ^ παρούβι^ εντνχία χα&νπέρτεροι γεντ^- 

20 βεβ&αι (χαΐ τονς ί,νμμάχονς αμα ίδέδιβαν βψών μή 
διά τά Οψάλματκ ιπαιρόμενοι \ ίχΐ πλέον άποβτωβί, 
μετεμέΧοντό τε 'ότι μετά τά έν Πύλφ χαλώς παραβχόν 
ον ^ννέβηΰαν), οί δ' αν Αοαίεδαιμόνιοι παρά γνώμην 
μϊν αποβαίνοντας βφίβι τον πολε'μον, εν φ φόντο 

25 ολίγων έτ&ν χα9αιρί}βειν τ'ί}ν τ&ν Ά&ηναίων δύνα- 
μιν εΐ την γην τέμνοιεν, %εριπε\αόντΐς δε τι) έν τ^ 
νήβφ ^νμφορ^^ οΓα οϋπω έγεγένητο ττ) Σπάρτη, χαΐ 

Ι ΐτΰγχονιν Α 4 Πί^Ιον Ε 6 ϋΰπιρ Β 7 ιϊναι 

ίτι ΑΒ 8 άξάχριαν Β 14 ούβίν Β 16 ιε «, οηι. 1ι 

ΙβπιΟΓήρ] πρόβτ-ηνΙΛ 22μΐτιμΆΧοντόθ!\\παθαβχάινΰΕ¥'Μ\ 
37 οϋπωι. Β ΗΙδτΟβ, Ι.ΙΒ. ν 13— ΐβ. 13 

'νηξ της χώραζ ίχ της Πύλον χαΐ Κν&ηρων, 
'<νταν ιε τ&ν ΕΙλώτων χαϊ αίεΐ προαδοχίας 
ψ,ή τι χαϊ οί ίιπομένοντΐς τοΙς ΐξα ^^ί^βυνο^ αρίις 
Μαρόντα αψίβιν^ ωβπερ καΐ \ πρότΐρον, νεωτιρίβω- ν. 
'' %ννέβαινΐ αΐ χαΐ προς τονς '^4ργΐίονς κντοΐς τάς * 
Ι^ϋοιοντούτΐΐ,ς βπονδάς έΐΐ' έί,άδφ είναι, χκΐ αλλάς ούχ 
^ΐλον βα^νδΐβ&αι οί '^ίργίΐοί, εί μ•ή τις αύτοίς τήν 
Κννονρίαν γην άποδώαει ([ώβτ'] άδύνκτα ζ^δ'") είναι 
Ιΐρβίνετο Άργείοις χ«ί Ά&τιναΐοις &μα πολε\μεΙν), των ά 
'τϊ ίν Πιλοχονν^βψ πύλείαν ύπώπτενόν τινας άποβτή- 
\Κα&αι προς τους '^ργΐίονς, όπερ χαΐ έγένετο. ταντ' 1 
ύίν άμψοτεροις αντοΐς λογιξομένοις έδόχει ποιητέα 
ύναι ή ^ύμβαβις, χαΐ ούχ ^αβον τοΙς Ααχεδαιμονίοις, 
ύα^μία τ&ν άνδρ&ν τβ>ν ίχ τγ\ς νήΰον χομίβα\β&αι' ϊι 
ί^ηχν γαρ οί Σπαρτι&ται κντων πρώτοι τι χαϊ ■\ ομοίως 
«φίβι ίνγγενεΐς. ■ζρίαηο μ^ν ονν χαΐ εν&ύς μετά β 
■«^ αλωΟιν αύτϋιν πράββειν, άλλ' αί ΆΟ-ηναΙοι οΰπως 
^ίλον, εν φερόμενοι, ίπΐ τη (ΰη χαταλύεα&αι. βφα- 
ϋννοΜ» δϊ αυτών ίπΐ τώ ^άηλίφ παραχρήμα οί Αυ^^χεδαι- » 
ρόνιοι γνάντες νϋν μ&λλον &ν ίνδε^αμένονς ποιοννται 
«ήν ίνια-ύβιον έχεχειρίαν, έν ^ ίδει ξννιόντας χαΐ «ερί 
τοΟ κΛεΐονος [χρ»ίίΌίί] βονλενεβ&αι. ίπειδί) δί χαΐ ή 1 
ίτ Άρ^ιπόλει '^ΰΰα τοις 'Λ&ηναίοις έγεγενητο χαϊ 
ίτί9%τήχει Κλέων τε χαΐ Βρκβίδκς,, οΐπερ άμψοτέρω&εν\ 
ι ψάΐίβτα ήναντιονντο τη εΙρ•ήνη, ύ μίν διά το δύτνχΐΐν 3ΐ 
« χα} τιμαβ&αι ίχ τοϋ πολεμεΐν, ό ίί γενομένης 

6 τριαχονταίτης (νε\ -ΐΐεΓ^;) 00(1(1. β Κινονρίαρ Μ Κυνοϋ- 

μΌ. ΑΒ II ώίι' ίΐβΐ, βΐ 3' Β,άά. Ηβ™. βί, δΙβ,Μ 10 ύαό- 

>ύν Ο 11 ηαπιρ Ο \\ ταϋτ' οΈι»] ταντ6ν Ο 17 οΐπω Ε 

ί ονταξ Ο 18 ιίψΟί/ούμίνοι Ε 20 ίνβΐξαμίνονς (ί 

ΗιΟπι.Ηα^. 116 (νδιξομ{νον« Ο 1ι [| αοιιίται Β 32 χρό- Γ 14 τΗυαΥϋΐηΐδ ^βν\χ(α£ χαταφανέβτίρος νομίζων αν είναι χαχονρ'}!^ 
καΐ άιζιβτότΐρος όικβάλλων, τάτΐ δη έχατέρ^ τ^ ΛΜ 
ΰπεύδοντεξ τά μάλιβτ αύτί^ν [■ίιγΐμονίαν] Πλίΐβτοαϊ 
τΐ ό Πανβανίον, βαβιλΐνς Αοχΐδαιμονίων , χκΐ Νΐία 
5 ό Νι\χ.Ύΐράτον, πλείβτκ τών τότε ΐ{ι φερόμενος ίν ατί 
τηγίαίς, αολλω ίή μ&λλον !Γρου•9Ίΐμοΐ)ι/7:ο, Νικίας μ 
βονλόμενος, έν φ άπα^ς ^ν χαΐ ήξιοϋτο, διαβώβαβΛ 
τ^ν εύτνχίαν^ χάΐ ες τε το αύτίχα πόνων π 
χαί α,ντόρ χαΐ τους πολίτας αανβαι, χαΐ τω μέλλί 

10 χρόνφ χαταΧιπείν δνομα ώς ονδϊν ΰψήλας τήν ι 
διεγίνετο, νομίζων έχ τον άχινδύνον τοΰτο ξνμ) 
νειν χαΐ δ(ϊτΐ5 έλάχιΰτκ τύχτ^ κίτύν παραδίδαΰι,, { 
δΐ άχίνδννον την είρήνην παρέχΐΐν' ΤΙλειβτοκνα^ < 
ύπό τών ίχ&ρών όικβαΐλόμενοξ περί της χα9όύΛ 

15 χαΐ ες εν%ν\μ(αν τοις Ααχεδαιμονίοις αίεΐ προβοι 
μένος ύπ' αυτών,, 6πότε τι αταίβειαν, ώς διά τήν 
νον χά^οίον παρανομη&εΐβαν ταντα ^νμβαί 
γαρ πρόμαντιν τήν ^ν ^ελψοίς ίπ'^τιώντο αύτον : 
βαι μετ' Άριβτοχλέονς ΐοΰ άδελψοϋ ωβτε χρηβαι Α^ 

20 δαιμονίοις έπΙ \ πολύ τάδε &εωροΐς άψιχνονμένι 
ΑιΌς νΐον 'ίιμι&^ον το βπέρμα έχ της αλλότριας ές τήι 
εαυτών άναψέρειν εΐ δϊ μι}, άργνρέι^ ενλάχα ενλαί,είν ] 
χρόνφ δε προτρέφαι τους Ααχεδαψονίονς φΕυ^Όντα ι 
αντ'ον ες Ανχαιον δια τήν ίχ της Άττιχης ποτέ μετά ■ 1 &ν οω. Β 2 ϋία^άΙΙαιν βΜ ίιαβάίβιν (νβΐ -βαΐάν) &ΒΟΕ¥\\ 
ϋή άβίβΓΓ. 3ί οΙ> 3 μάίιύτα τήν <χι<1<]., οοπ. βΐ ^ιγιμονίαν 

(Ιθΐ. δΐαΜ 6 ποΙλώιΡ αοΙΙ&ν εΑΒΕΜ 7 ^^ίου τ& ΑΒΟΕΕ 
16 ιύ&νμίαν ΑΒ 18 ίπ'^ιώντο . . ■ ΛοΛΕβαιμονίοΐΒ (1θ)< 

οιπ. Μ 19 υ,ιτά ΑΒΕΥ ΊΟ'άφικνούμινος &Βϋ¥ 22 άρ- 
ϊν(ία{ι) ΐύ1ακα(ι) ιύλάξίΐν ¥}ί άργνραιι ινλακαι ινία^ιιν ΟΕ 
ά(γυραία ίϋάία (χ ϊη Ηΐ. Κι) εύϊαΐΐΐν (3 άργνραΐίνία (ά^γν-, 
ραιΑνΖα Β) καΐ εΟάξειν Α Β ίύΐφΐν ιβββτ. ΟοΙ)6ϊ -* ΗΙ8Τ0Ε. Ι-ΙΒ, V 17- 15 ■Μ^καν δοχονΰαν | άι/αχώρ^βιν χαΐ ημιβν της αΐχίας »» 

> Ιΐ^οϋ τότΐ τοϋ ^ώζ οίχονντα φόβφ τω Ααχεόαί- 
Μβονίων, Ι'τ» ίνος βέοντι ίίχοβτψ τοις {ιμοίοις χο^οΐζ 
Έκιά &'νϋϊαΐ'9 χαταγαγείν ωβπίρ οτε τ'ο πρώτον Λκχΐδαί- 
■ρονα χτίζοντί^ τους βαβιλίκς χαϋΐατκντο. άχ^όμενος 17 
Γ οίν τΎΐ ϋικβολ^ τβΐί|τί; χαΐ νομίξων έρ εΙρ•ήντ} μίν 
ιΧ'δινός ΰψάλματοζ γιγνομενον καΐ αμα των Ααχεδαι- 
ιονίαν τοχ'ς ανβρας χομιξομένων ΧΒίν κύτος τοΙς 
. ίγΡροϊς άνεπίλι^πτοζ είναι, πολέμου ϋΐ χα9ίβτβ)τος αίεΐ 
Βίιιίγχην είναι τονς πρού\χοντ«ζ άπό των ξυμφορών &9Ϊ 
Ι'ίίζφάλλεβ&αί, πρου^μή^ τ-ίρι ξύμβααιν. χαΐ τύν τε' 
Ι ΐβίμ&να τοϋτον ^ίαν £3 λόγους, χαΐ προς το εαρ ^ίη 
γ ΛΛ^αβχίνή τε προεπανεβείβ&τι άπό των ΑκχεδαιμονΙων, 
1 Λί^ίαγγελλομένιι χατά \ πόλεις ώς ζές)ι έπιτείχίβμόν, 5 
■ Κχω^ οί Άϋ^ναΐοί μ&λλον ίβαχούοιεν, χαΐ έπείδη ίχ 
' ^ννόδων αμα παλλάς διχαιώδεις προενεγχόντων 
Ι ϋίήλοις ξυνεχωρεΐτο ωβτε ϋ ίχάτεροι πολέμα εβχον 
\ ίκοβάντας τήν είρήνην ποιείβ^αι, ΝΙβίίΜν δ' Ιχειν 
Ι Α&ψια£ονς(άντιαΐαιτούντΐίίν \ γάρ Πλάταιαν οί &ηβαΙθί ία 
■ Ιφαβην ού βΐ^, άλλ' (ιμολογΐ^ αυτών αροβχαρΎΐβάντων 
κΛ ού προδόντων εχειν το χωρίον, χαΐ οί Ά^ηνκΙοί 
τψ κύτφ τράπω τήν Νίβαιαν), τότε δη παραχαλέ- 
Ι «ϋΟ/τες τονς ίαυτ&ν ξνμμάχους οί Λακεδαιμόνιοι χαϊ 
] ψηφιβαμένων πλην Βοιατων χαΐ \ Κορίν9^ων καΐ ιβ 
Ρ Βλίίων χαΐ Μεγαρέων τών άλλων ωβτε χαταλύεβ&αι 
[ (ΐοιίτοίρ 5ί ονχ ^ριβχε τά πραββόμενα). 1 ίοχοβσοι/] βοχονααν Ιως ΑΒΟΓ(?)0(?'| βα>ν.οϊιααν Ι 
α/βιν*-** ί ΰύχηαιν Μ, 8ιιί43,β, βοΐιοί, (οι μέρ τψ' βόκιΐΒΐν 
Λ τοΰ δοχηοίάς φααι κΐΓσ#αι) 2 τω] τ&ν Α 3 Ιχι ΟΕΡΜ 
10 ανάγκη ΑΒ | είναι οιη. Μ 'π χαί οία. Ο 14 ί« 

' Ρορρο ί ίχΐ τηχ^αμόν ΟΜ 15 μ&ΧΧον ΟΙΟ. ΚΒ 

ι 16 ΤΗυθΥΒΠ)Ι8 ^1 

^νμβκβιν χαΐ ίαπείβαντο αρος τονς '^&ηναίονς χοΓμ 

' &μοβκν^ έχΐίνοί τε πρί)^ τονς Αακιόαιμονίονς^ τάίί. ,; 

Ι ,,Σαιονδάς ίχοίήβαντο ^Α&^ναΙοι. χα\ Λαχεδαψόνιοί ^ 

χαΐ οί Ιύμμαχοι χατά τάόΐ, χαΐ ώμοβαν χατά πόλεις, :, 

' Β πιρ'ί μΐν τ&ν Γίρών τών κοινών, ^ύειν ί^εΐναι κκΐ β '[ 

ί μαντενεβ9αί χαΐ &εω^ε^ν κατά τά πάτρια τόν βονλό- 

μενον χαΐ χατά γ^ν χαϊ χατά ^άλκαβαν άδεώς. το 6" \ 

ίερον χαΐ τ'ον νείαν τόν ίν ί^εΚψοΙς τον Απόλλωνος χαΐ 

^ελψονς αύτονόμονς είναι κκί αντοτελΐΐς χαΐ αύτο- 

1(1 όίχονς χαΐ αυτών χαΐ τ^ής γης τ•ης ίαντ&ν χατά τά 

πάτρια, ετη ίΐ εϊναι τάς ΰπονδάς πεντ-ήχοντα ΆΟ^- 

ναίοις χαΐ τοις ξνμμκ'χοίς τοις Ά9ηναΐων χαΐ Ααχεβαι- 

μονίϋΐς χαΐ \ τοΙς 'ξ.νμμάχοΐζ τοΙς Ααχεδαιμονίων άδό- 

λονς καΐ αβλαβείς χαΐ χατά γην χαΐ χατά &άλααβαν. 

16 8χλα δι μη έ^έβτω έχιψίρειν ΙπΙ πημον^ μ'ήτε ΑακΒ- ' 

δαιμονίονς χαΐ τονς ξνμμάχονς έπ' Ά^ναιονς τιαΐ 

τους ^νμμάχονς μ'ήτε Ά&ηναίονς χαΐ τους ^νμμάχους 

έπΙ Ααχεδαιμονί\ονς χαΐ τονς ί,νμμάχους, μήτε τέχντ^ 

μ•ή;τε μηχανή μηδεμια. ^ν δε τι διάψορον ^ προς άλλ'ή- 

80 λονς^ δίχκις χρήβ&ων χαΐ δρχοις, χα^' δ τί αν ξύν- 

&ωνται. άπο\δόντων δΐ Ά&ηναίοις Ααχεδαιμόνιοι χαΐ β 

οί ξύμμαχοι ΆμφΙπολιν. δβ«ί 5ί πόλεις παρέδοβαεν 

Ααχεδαιμόνιοι Ά&ηναίοις εξίβτω άπιέναι οποί αν βον- 

λωνται α•ντονς χαϊ τά έαντ&ν έχοντας, τάς άε πόλεις 

26 φερούβας τον \ ψόρον τόν ίπ' Άριβτείδον κύτονόμονς 

6 φίναι] χοί Ιίναι ΐ.οάά., εοιτ, Κίτοΐιΐιοϊ 10 «αϊ αίιών | 
(βίο οοάά.) οω. Ε 12 τοΙς '^βηϊαίιον . . . τοΙς ξνμμάχοίί (β) Ι 
ϊη ιηιΐΓΚ- Β, 13 Μ- τοΙς] τΑν Ο [β1 14 γην ναϊ «ατά οιη. Ο 1 
16 ίπιφί^ΐίν οιη. ΑΒ 18 ίπ ΆΟηναΙονς χαΙ τοΐιρ ^μ- Ι 

μάχονί οιη. Ο 17 μήτί Ά^ηναίοι^ Β 20 βίκαις άβίθίτ. 

δίκαιο Ο ίικαίωίι) 61» 21 Ά»τιναίον3 Μ 22 Λί € 
ΗΚΤΟΚ, Ι.ΙΒ. V 18. 17 

ίνα*. 5«Χα ίΐ μι) έξΒ'ατω ίχιφε^ειν Ά&ηναίονς μηδέ 
νύς %νμμ«χονς ίπΐ ΐίαχψ, άπα$ι$όντων τον φάρον^ 
καδ^ αΐ Οπονό'αΙ έγένοντο, εΐβΐ δι "Αργιλος, Στάγι- 
θ5, "Ακανθος, Στάλος, 'Όί,υν&ος^ Σπάρτωλοξ. |υμ- 
ψιά%€η}ζ ά* ΒΪναι \ μηδετέρων, μήτΐ Αακΐδαιμονίων μήτε ίο 
Ά^Ύ^ναίαν' ^ν δε ^Α%^ναΙοι πεί&ωβι τ&ζ χόλεΐξ, βον- 
λομένας ταύτας ε^^βτα) ξνμμάχονζ ποιεϊβ&αι αύτοΐς 
Ά&ψιαίους. Μηχνβΐρναίονς δε καΐ ΣαναΙονζ χαϊ Σιγ- β 
γίονζ αίχείν τάρ πόλεις τάς ίοιντών, χα&άχερ ΌΧύν9ιοι 
καΙ Άχάν^ιοι. άπο\6άντων δΐ Ά^ναίοις Ααχεβαι- ^^ 
φύηοι χαΐ οί ξτίμμαχοι Πάναχτον. άποδόντων ίέ χαΐ 
Α^τιναίοι Ααχεδαιμονέοις Κορνψάβιον χαΧ Κύ9•ηρα καΙ 
Μί&ανα χαί Πτελεον χαΐ Άταλάντην, χαΐ τους άνδρας 
,8β« εΐαΐ ΑοΜίδαιμονίοιν έν τφ δημοβίω τφ Ά&ηναίαν 
που 8ί))5 Ι ^ΑϋτιναΙοι αρχονβιν έν δημοβίφ ίο 
εν Σχιώνηβ ποΛιορχουμΐνουί Πελοαοννηβίων 
χαΐ τοΰξ άλλους οβοι Ααχεδαιμονίων ξΰμμαχοι 
ΐίαών^ εΐβΐ χαΙ οσου^ ΒραβΙδοζ έβέαεμ^ε^ χαϊ εΐ 
115 τ&ν ^νμμάχων των Ααχεδαίμονίων ίν Ά&ήναίς 
ΙβτΙν ίν τφ δι^μοϋΐω | ^ αλλο&ί πον ^ς ΆΟτιναΙοι Ι6 
ί^ονοιν εν δ-ημοαίφ. άποδ όντων όί χκΐ Ααχεδαί- 
/ίνιοι χαΙ οί ξύμμαχοι ονβτιναξ ΐχουβιν Αθηναίων 
ηί τ&ν Συμμάχων χατά ταντά. Σχιωναίαν δί χαΙ ^ 
Τιψαναίων χαΐ Σερμνλιών χαΐ εί τίνα ϋλλην πάλιν 
^ΐχονοιν Ά&ηναΐαι, Ά^ναίονς βονλενεΰ^αί \ χβρί κ 
χαΐ τών ϋλλαν πόλεων δ τί Κν ίοκή αύτοΐς. οίτβίϊ ί;όάά,, Εοπβιΐ 8 Ά&ηναίουΐΕ Δ^ναΙοις ΛΑΒΐ}/ί\\ 
4τΛΜί(Εϋ(?) ΣιγγαΙονα ΑΒΡΟΜ, οοιτ. ΚίτοΙώοίΓ 13 Με- 
Ύψ- οοιίι]., ΐοη. 81αίι1 14 τών Ά&ηναίαν ΘΜ 30—21 

-ίτιμοβίη ϊα ϊοαΐ^. V, 21 οΐ Ααΐίΐδαιμόνιοι Β ΐ8 ταϋχα Ο 
Γ 18 ΤΗσ0ΥΟΠ>Ι8 ■ 

Ά^χου^ ίί ηοι-ήϋοα^αι Ά^νίίίους κρίις Ααχε8αιμονΙονο.^ 
χαΐ τους ξνμμάχονζ χαχά πόλΐΐς' 6μνύντων ϋΐ τον 
ίαι-χώ(^ιον Βρχον ίχάτΐροι τον μΐγιβτον, επτά χαΐ δέχα 
ίχάατιι^ κιίΛϊωι;. ό ί' 'όρχο^ εΟτω οδε' „έμμεν& ταίδ 
Κ |νν|#ι{χα(ς χαΐ ταΐς ααονόαΐς ταΐβδε δίχαίως χαΐ άβό~ 
ίω^." Ι ίβτω ϋ Ααχεδαιμονΐοις χαΐ τοΙς ξ,νμμάχοις χατά 1 
ι«ι\τώ α(>χυς πρύδ '^^να^ονί. τόν δΐ δ^χον άνα- 
ι*ίθΓ>βί>η( χατ' ίνιαντον άμφοτέρονς. βΓτ;λ«5 ίϊ βτ^βαι 
\)ίνμΆίκαι χαΐ Πν&οΙ κκΐ Ία&μοΙ χαϊ Ά9ηνηαι,ν ίν 

III χόλίί \ χαΐ ίν Ααχεδκίμονι έν'Αμυχλαίω. εΐ δε' τι- άμνη-, 

μονοϋαιί' &χοχΐροιοϋν χαΐ ΰτον αίρι, Α<ί^οΐί; διχαίοις 

χρομίνοΐζ ΐΐ'•ορχΑν εΐναι άμψοτ^ροις τΐΐντ•^ μετα&εΐνια 

οχι^ίνδοχ^ κμψοτίροις^Ά&Τ3ναίθΐ$ χαϊ Ααχεδκιμονίοίς.*^ 

^Άρχει δΐ τών απονδών Ιψορος ίΙΙειβτόλας, Άρτ^ 

ΐλ |υ|β^' μ>ΐνύ«,- Τίΐίίρη) φ&ίνοντος. εν δε ^Α^ναις ά( 
ρ>τ ΆΐΜοΧος^ ^ Ελαφηβολι&νος μτ,νος ίχττ} ψ^ίνοντος. 
ί^ψννψ α Μ&ε χβϊ Ιβχίνδοντο' Ακχεδαιμονίων μ'ίν, 
</£ΐΜ•το«ή«£, ^>ν$,> ηΧειαχΑΙα^, ^αμάγψος, ΧΙονίξ^ 
ϋοΛγίψ^^ '^Αηη'Φας, ^άι^ος, 'Ιαχαγάρκξ, ΦιλοχαςΙ- 

» <«(, Ζη>ϊ^ίίΐ% '-Λψτιχχος, \ Τίλ3,*$, Άλχινάδας^ 'Εμπε- 
Μβ, Μ|ΐ^ 4ΐιήρ*^«^-' Ά9ν/ναι'αν δε οΐδε• Αάμαων, 
*4•0ρ•4ι>αΜί, Λ'ιιτΜίί^ Λκχ^ζ. Εν^'ύΐίμοζ, Π^οχλί^^ 
ΠιΛϋη^Λ^ "Α^ηΜ»», ΜνρτΛ4>ί, θριβνχί^ βΜΕϊ'^νπϊρ >χλ έ >Μή «Κ μΙ μμΑ ΑΒΓΧ τ 1^ 
χαϊ τους ^νμμάχανς χατά αόλίΐξ' ύμνννταν δ^ 
Ιχιχώρι,ον 5ρχον ίχάΐεροί τον μέγιβτον^ επτά χαϊ ί 
£χάβτ•ηζ πόλεως. 6 δ' δ^χο^ εδτω οδε' „ΐμμεν& ; 
5 ξνν\&ήχαΐζ χαϊ τοΧς βπονδαΐς ταίοδε δικαίως χαΐ ί' 
ιΐω^." Ι εβτω 6ϊ Λαχε&αίμονίοις χαΐ τοΙς ^νμμάχοις χι 

» ταύτα 5ρχος προς 'Ά&'ϊΐναίονς. τόν ίΐ δρχον ί 
νΐονβ&αι χατ ένι,αντον άμφοτέρονς. ΰτ'ήλας ίέ ατί^ 
^ΟλνμαΙαβί χαϊ Πν&οΙ χαϊ 'Ιβ&μοΙ χαΐ '/ί•&τίνΐ)βΜ 
10 πόλΐί \ χαΐ ίν Αοχεόαίμονι έν Άμυχλαίψ. εΐ 6ε τι άρ 
μονοϋβιν δποτεροιονν χαΐ ότου πί'ρί, Αίί^οΐδ διχα 
χ^ωμίνοις ενο^οΐ' ΐΐναι. άμψοτεροις ταντι^ μΐτα&& 
6π]3 ανδοχ^ άμψοτέ^οις,^Α&ι^ναίοις χκϊΑαχεδαιμονίί 
,"Αρχει δΐ των βπονδ&ν ΐφο()θ$ Πλειβχόλας.^ '^ 
1δ μι\6ΐον μην6ς τέταρτοι φ&ίνοντος, έν ίϊ Άϋ~ήναΐΒ: 
χων Άλχαΐοζ, ' Είαψηβολιώνος μτ,νός εχτ^} ψ&ίνον 
ωμννον δί οΐδε Χίά έβπένδοντο• Ααχεδαιμονίων 
ζ^Πλειβτοάναξ, ^Αγις,'} ΠλειατόΙας, Ααμάγιμος, Χίο 
Μεταγένης, "Αχαν&ος, Αάι%ος, Ίβχαγόρας, Φιλοχ• 
20 δαξ, Ζεν^ίδας, "Αντιχπος, \ Τελλίξ, Άλχινάδκς, 'Ει 
δίας. Μηνάς, Αάφιλος' Ά&ηναίων άΐ οΐδε' Λάμι. 
'Ιβ&μιόνιχος, Νιχίας, Αάχης, Εύ&ύδγιμος, Προχ 
Πν&άδωρος, "Αγνών, Μνρτίλος, θραϋνχλ^ς, &εαγέ 
Άριβτοχράτ'ης , ^Ιώλχιος, Τιμοχράτης^ Αίων, Αάμα 
35 Α'ημοβ&ενης.^'" ιύν] των Ο 3 ί^ά χαΐ ίίχα (ιζ)] ίξ αοάά., οοπτ. 

1 ηοΐι 6 ίίοτά οΕ χαϊ Λατά ΑΒΡΜ Τ ταν.ΐα Ε 4 

ι « ΑΕΡΜ 9 Ία9μώ(ί} ύοάά., εογγ. Ρ. ΡοΓίυβ || Άϋ^ναίΐ ο 

. Ηβητ. 10 ΆμνκΙέω θ(θ] 11 οΖ τον Ο οί τοβ 

Ο 17 οΐβι] οϋί ΛαχΕΰαιμοΊΐίιαν ΑΒ 13 βαρρ 

1 ο»ρ. 24, 1 οοΙΙ. 30 ΙάΙχινίβα^ αοάά. 21 Μΐν«, 

ίμφιΧοΒ Βοάά. 33 θεογίν7\ί ααίά.. 21 ',^ριβιοκίτη; < 
Η18Τ0Κ. ωΒ. ν 1 19 ι ^^1X1 αί απονδαΐ ίΐ^νοκτο τΒΐΐντ&ντος τον χει- 
Ι ^ι&νος &μα ^ρι ϊχ ^ιοννΰίαν εύ^ύς των άΰτιχων, αίηό- 
I Λαα ίτών δΐΐλ&όντων χαΐ ήμερων ολίγων παρενεγ- 
νβών ή 03£ το πρώτον ή έαβολη ες τι^ν Άττιχ^ν χαΐ 
ψί^ΤΙ^ ΐ'ον ΐΤοΛ/μον τονδε ίγένετο. ΰκοαεΐτα δί τις β 
ηά τους χρόνους χαΐ μή τών ίχαίταχοϋ ^ αρχοντον μ 
1 4»ό τιμήί τίΐΌί ί'δ τα προγεγενημενα βημαινόντων 
κ ύα^ρί&μηβιν των όνομέίταν ποί'ήβας μαΛιΙοΐ'. ού 
ρ άχριβίς έβτιν, οις χαΐ άρχομενοΐξ χαΐ μεβονβι χαΐ 
ί ίννχύ τφ ίπεγ^νετό τι. χατά ^^ερη \ δΙ χαΐ χει- ^^ 
Β άρι9μών, ωΟπερ γέγραπται^ ενρήΰει, ^ξ ■ίιμίΰείας 
Ί ένίαντον τήν δνναμιν έχοντος, δέχα μίν 
, Ιβονξ δϊ χειμώνας τω χρώτφ χολέμφ τψδε γε- 

ψ^φβίεδαιμόνιοι δε (ίλαχον γάρ πρότεροι άποδιδόναι 21 
Μ») τονς τε άνδρας εν&νς τους παρά ΰφίΟινϋΟ 
ύτονς άφίεααν χαΐ πίμ-φαντες ίς τά έχΐ θρφχης 
ψας Ίβχαγόραν χαΐ Μηναν χαΐ Φιλοχαρίδαν ίχί~ 
τον Κλεαρίδαν τήν ^ΑμψΙποΙιν παραδιδόναι 
ί '.^&η\ναίοΐ5 χαΐ τους αΙΙονς τάς Οπονδάς, ά}ς& 
ο ίχάατοις^ δέχεα&αι. οί δ' ούχ ήΟ-ελον, νομίζοντες ί 
^^ ίΛίτηδΐίας είναΐ' ούδί 6 ΚΙεαρίδας παρέδωχε ϊή» 
Ψ χαριζάμενος τοΙς Χαλχιδεϋΰι, Ιέγων ώς ού δν• 
; ΐΑ] βίψ ίχΐίνων παραδιδόναι. ελϋ-ών δί αύτίις > 
ι τάχος μετά πρέββεαν αύτό&εν άπολογί^βόμενός ίο 
1 ίς χΊιν Ααχεδαίμονα, ^ν χατηγορ&αιν οί περί τον 

1 ΙΟν χΐιμΛνο! οω. Ε ί ίς Ο η ί« Ιΐβ 7 ΐ(; ιά κρο- 

'•Ηη^^α (,χ^ογίγινη Β) σημαινόντων ίη οθ(1<1. ροβΐ ανοματπν 
έΙλ ϋ'&ηΐρ- Ατηοΐά, εί. βοΐιοΐ. (μήτι τοίις άρχοντας μήτι τονς 
1 ΆΙηί τινύί τιμίως έιααννμανι γΐγίνημίνονΐ) 8 τίαι•ήβαΐ] 
ηύβαί «οάά., οοη-βχϊ, εϊ. βοΐΐύΐ. (μή Ιξαρφμίία9α>) 18 ΜΙ- 
»0 26 άηοΧογηαάμ^νός ΑΒΟΕΤ 26 «ηιΐϊο^βν* Β 
20 ΤΗυθΤΟΙΒΙ8 ■ 

Ίβχαγόρκν 5τί ούκ ώτίί&ίτο, χαΐ ίίμα βονλόμενοζ 
ΐΐδέναί βΙ ίτι μεταχιι^τή βΙύι 'η 6μολογία, έπειδί/ •τ}νρδ 
χατείλημμίνονς , αυτός μΐν πάΐίν πΐμαόντων των 
Αα»ΐ8αιμον(ίύν \ χαϊ χελΐνόνταν μάΐιβτα μϊν χαΐ το ιι 
5 χαρίον παραδονναι, εΐ δί μη, ^πάβοί Πΐλοποννηβίων 
ϊνΐΐβιν έξαγαγιϊν^ χατά τάχος ^πορΐ'ύίτο. 

Οί δε ξιίμμαχοί εν τ^ Ααχεδαίμονι αντοϋ <^ϊ^ 
ετυχον διιτ£3, χαΐ αυτών τους μή δε^αμίνονς τάς 
απονδάς εχέλενον οί Ααχεδαιμόνιοι ποίειΰί^αι. | οί δί ■( 

10 τ'ξι (ώτΫι προφάβει, ^Λερ χαΐ τό πρώτο» άπεώβαντο, 
ούχ ΐφκβαν δ^εβ&αι., ^ν μή τινκς διχαιοτ^ρας τού- 
των ποι&νταί. ώς ί" κύτ&ν ούκ έβήκονον, έκείνονζ* 
μϊν απέπεμψαν, αυτοί ίί π^Ός τούζ ΆθΎ/ναίονζ |υμ- 
μαχίαν ίπαιονντο^ νομίζοντες ^χιβτα &ν βψίβι ταύς 

15 τε Ι Άργείονξ {_έπιτί&ε0&αι) (επίίίή ούχ ^&ελον^Αμχε- 
Κίδον χαΐ Αίχον ελ&άντων ίπι,βπένδεβ^αί νομίβαντες 
αντονς &νΐν Ά^ναίαν ού δεινούς είνκι) χαΐ τήν 
&Χλ))ν ΙΙελοπάννηΰον μάλιβτ' αν ί^βνχάζειν πρύ^ 7^9 
&ν τους Ά&ηνκΐονς, εΐ έζήν, χωρεΐν. παρόντων ονν 

30 πρέββεων από τ&ν \ Ά^νκίων χαϊ γενομένων λόγων 
ξννέβηβαν, χαϊ έγένοντο όρκοι χα\ Ινμμαχία ^δε. 

,,Κατά τάδε Σύμμαχοι έβονταίζ^Α&τ^ναΙοι χαϊ^ Αςίκε- 
δαιμόνιοι πεντήχοντα ετη" ^ν [δϊ] τίνες ίωβιν ές τήν 
γήν πολέμιοι, τήν Ααχεδαιμονίων χαΐ χαχώς ποιώβι * 

25 Ααχεδαι,μονϊονς, ώψελείν Ά&η ναΐονς ΑαχεδαιμονΙονς > 
τρόπψ &πο(ω αν δννωνταί Ιβχν\ροτάτιο χατά τ'ο δννα-Χ 
τόν ί}μ ίί δΊΐώβαντες οΐχωνται., παλεμίαν είναι ταύ- 

3 %ατίύ,ιιμΐίίναί ςοϋ,, οοιτ, Κτ. 7 αίτοί οοϋ., οογγ. Κτ. || 

ϊτι Β,ιϋ. 8(λΜ 11 ίίξϋοβΊϊΐ 00(14., οογγ. Μβάτίκ 14 ίποιή- 

οαντο ν, 15 ίπιτίΆια^αι ΆάΑ. Μιιϋνί^ 17 αντούς αάά. Α, 

22 κατά] Μο Ο II 'ΑΆτιναΙαι μηΙ 04)1. Κτ. 23 ίί άβΐ. Βοβίιηιβ 

36 αίί, Αιαιίδαίμονίονί\ Αα*ΐ9αι^ονίοΐί Οί 2Θ οΐβ> ΗΙ8Τ0β. ΙΙΒ, V 22—24. 21 

τφι τήν πάλιν Λαχεδαιμονίοι^ χαΐ Ά^ηναίοις καΐ χαχ&ζ 
χάβχΐΐν ύπϋ αμφοτέρων, χαταΐνιιν άε αμα άμφια τοι 
κϋίί. ταντα ί' είναι διχαίως | χαΐ προ&νμως χαί 6 
ίίόίαζ. χαι ίΊν τινις ές τήν '^^ναίων γην ίωβί * 
Χύλΐμιοι χαΐ χαχώς ποι&βιν Ά^ναίονξ, ώφελΐίν Ακχΐ- 
ύαιμονίονξ ^Α&νιναίονς^ τρόαα οτω κν δύνωνται Ιΰχν- 
11>ηάτφ χαζά τό δυνατόν, ^ν ίΐ θ^ιώβαντες οίχαινται^ 
χοίιμ^^ίν είναι ταύτην τήν αάλιν Ααχεδαιμονίοις χαϊ 
ΑΐΗ^ναίοις χαΐ χαχάς πάβχίΐν νχ' άμφοτίραιν, χατα- ίο 
Ι ίΐιίίίν ίϊ «μα &μφω τω πάλει, ταντα ό" είναι διχαίω^ 
*βΙ προ&ύμωζ χαΐ άδόλωζ. τ^ν δε η δουλεία ίπαν- ■ 
(κψαι., ίαιχονρεΐν Ά^νιχίονς ΑαχεδαιμονΙοις παντί 
ι^ένει χατά τό δυνατόν, όμοϋνται δϊ ταντα οΐαερ χαΐ * 
τ&ς αλλάς βπονδάς \ ωμννον έχατέρων. άνανεοϋβ&αι ΐ5 
ίί «βτ* ίνιαυτον Λαχεδαιμονίονς μίν Ιόντας ές Ά&ή- 
ΐΜζ προζ τα ζΐιοννβια, Ά&Τιναίονς δΐ Ιόντας εζ -Λαχδ- 
ίαίμονα προς τά 'Ταχίν&ια. βτ-ήλην ίΐ εχατέρους ατή- 6 
ίβι, τήν μίν εν Ααχεδαίμονι παρ' Άπόλλωνι εν 
Αμυχλαίφ, τήν ίϊ έν | Ά&ΐ}ναΐ£ ίν πάλει παρ' Ά^- ία 
ναΐ^. ^ν δέ τι δοχ'^ Ααχεδαιμονίοΐζ χαΐ ΆΟτ^ναίοις β 
Μροιι&•εΙναι χαϊ άφελεΐν περί της Συμμαχίας, ο τι αν 
ίΐΜ(§, ίΰορχον άμφοτέροις είναι.^^ 

„ϊΐ>ν δι 'όρχον ωμννον Ακχεδαιμονίων μίν οΐδε' 34 
αΐίΐβτοάνα^, Άγις, Πλειβτόλας, ^άαμάγητος, Χίονις, 
\\Μ(ταγέν>^ς, "Αχαν&ος, ^άίθος, 'Ιβχαγόρας, Φίλο- α 
ριρϋας, Ζευ^ίδας, "Αντιππος, Άλχινάδας, Τέλλις, 
^ηεδίας. Μήνας., Αάφιλος• Ά&ηναίίον δ^ Αάμπων, 
χόΐα νοάά. 4 ιήν ΒΟ ϊήν των ΑΟΕΡΜ θ 'Λ^τί- 4 
Ι Κ αύ(], ΈΠΙηΒΐι 10 Ιίαα οιη. Ε 1| πάλη αοάά. 

15 ίί] ίί ιαΰτα Ο 19 '^βηνδ(ι) οοάΛ. _ . . 
οω. Ε 2β ΖίνίίΧας ΑΕΙ" || 'Αν9ιπχοί Ο || 'Μβι 
ί(ϊ) "Β 2ΐ 'Αιιπιϋαΐ Β | Μίναξ € 
Γ 22 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙΒ 

Ίβ9•μιάνιχθξ, Αάχτ)ς, Νικίας, Ενθ^ύδ'ημος, Προχλης, 
Πν&όδωρος, "Αγναν^ Μιψτίλος, ®ραβυχλης, θεαγίνης, 
'^ίρι[βτοχράτης, 'ΐώλχίος, Τψοχριίτ'ηξ^ Αΐ'ων, Αάμαχος, »■ 

Αϋτη ή ξνμ.μαχία έγένΐχο μετά τάς απονδάς ού '■ 
πολλφ {ίβΓίρον, χαΐ τους ίίνδρας τους ίχ τΐ}5 νήοον 
αχέδοβαν υί 'ίίθηνκϊοί τοϊς Ααχΐδαιμονίοις, χαΐ το 
&έρος Ι ^ρχΐ τον ένδΐχότον Ιτονς. ταντα δ^ τά δέχα 
ίτη ό πρώτος πόλεμος ξννΐχώς γΐνόμίνος γέγραπται. 

Ι Μετά δί τάς ααονδάς χαΐ τήν ^νμμαχίαν των 
Ααχεδαιμονίων καΐ τ&ν Ά&ηναίων, αΐ έγένοντο μετά 
τον δΐχέτ'η πόλεμον έπΙ Πλΐίβτόλα μ^ν έν Δαχεδαΐμονι 
εφόρου, Άλχαίον δ' ΐίρχοντος Ά^νηβι, τοις μϊν δε^α- 
Ιμένοις αύτάς εΙρήνη ^ν, οΕ ίΐ Κορίν&ίΟί χαΐ τδ)ν εν 
Πΐλοποννι^βφ αόΚεών τίνες διεχίνονν τά πεπραγμένα" 
χαΐ εύ&νς κλλη ζτε)• ταραχί} χα&ίβτατο τών ξνμμάχων 
προς τήν Ααχεδαίμονα, καΐ ίίμα χαΐ τοΙς '^-θ^ναίοΐί • 
οί Ααχεδαιμόνιοι προϊόντος τον χρόνον νποπτοι έγέ- 
νοντο ίατιν Ι έν οϊς ον ποίοϋντες ΐχ τών ξνγχεψένιαν 
α εΐρητο. χαΐ έπΙ ^Ί ετη μϊν χαΐ δέχα μήνας άπέβχοντο ι 
μή έπΙ τήν εχατέραν γ^ν βτρκτενακι, ϊ^α&εν δί με^ 
άνοχΰαχης ού /ΐΐ|3αιοΐΐ εβλαπτον άλλτ^λονς τά μάΚιΟτα' 
ίπειτα μίντοι χαΐ άναγχαα&έντες λϋβΜ τάς μετά τά 
δδχκ ίτη βπον\δάς αί)&ις ές πάλεμον ψανερόν χατέβτΎΐ- υ 
ϋαν. γεγραφε δΐ χαΐ ταντα 6 αΰτόϊ Θονχνδΐδ•ης 9 
Ά&ηναΙος ίζης, ά)ς ΐχαβτα έγένετο, χατά 9•έρη χαΐ 
χειμώνας, μέχρι ο5 τήν τε άρχίιν χατέπαυβαν τών ΆΘί}- 

7 οί Οϊπ, Μ 9 ίηι•/έγζαπται Μ 12 ίΕκοϊιή οοά<1. 

(-ΐτη Μ) 14 οτύτά Μ 15 ίιίκ+ίνουΐ' Ο θίΜνόουν Β 

1β ΤΕ &άά. 8ΐΒ.1ι1 31 ίιίατίραν ΑΒΕΡ, οοπ•. Ρ, |[ μίτά ΒΜ 

34 «α&ίηαντο Β ΗΙΚΤΟΕ. Ι.ΙΒ. V 3δ-26. 23 

νια'αν ^αχεδαίμόνιοί χαϋ οι ξνμμκχοι χαΐ τα μαχρό 
Χίίχ»} χίά τον Πΐίραικ χα\τέλ«βον. ετη ίί ίς τοΰτο μ 

ζύμπκντα ^/ΐ'νοντο τω πολίμία ίπτά χαϊ είχοβι. 
«βΐ τήν ίίά μέβον ξύμβαβιν εΐ τις μή άζιώββι πόλε- β 
(«ν νομίξειν^ ονχ 6ρ9•ίάς βιχαιώβει. τοΙς τε γάρ βρ- 
γοΐζ έις δι^^ρηται. ά^ρεΐτω χαΐ ε-ΰρήαει οτιχ είχοζ 5ν 
άί/ήντ^ν αντί^ν χρι&ϊ\ναί, εν ^ οντε βΐπΐ\δο6αν πάντα ϊί 
οδι* άχεδίξαντο ίϋ ^ννί&εντο, ίξω τε τούτων προς 
τύ» Μαντινιχον χαϊ Έπιδκύριον πόλεμον χκΐ ές άλλα 
ίφφοτέροίξ άμαρτ'ήματα ϊγένοντο, χα\ οί ίπΐ Θρφκης 
Ιΰμμαχοι ούόΐν ^ββον πολέμιοι ^βαν, Βοιωτοί τε 
ίκεχειρίαν δεχήμερον ί^γον. ωβτε ξνν τφ πρώτω πο- 3 
\ίίμφ τω δεχετει καΐ τ^ μετ' αύτ'ον νηύπτφ άνοχωγ^ 30 
Η(1 τψ νβτερον έξ αύτ^ί πολιμψ εύρ'ήβει τις τοβαϋτα 
ίνη, λογίξόμενος χατά τού^ χρόνους^ χαΐ ί/με'ρας ού 
χοΧΧάς πΐίρίνεγχούοας, χαϊ τοις άπο χρ'ηΰμ&ν τι Ιαχν- 
ίκΐιφίνοΐζ μόνον δ-ή τοΰτο ίχυρώς ί,νμβάν. αΐεΐ γάρ * 
(γω\γΐ μίμνημαι, χαΐ αρχομένου τον ποΑεμου χάΙ κ 
ρί^βΐ οϋ ίτελεύττ/ΰε^ προψερόμενον ύπό Λολλ&ν οτι 
ϊρΐί Ιννέα Ι ϊττι ίί'οί γενέΰ&αι κντάν. έπεβϊαν δ% δια ^ 
Χίΐηος ίώτον, αΐβ&ανάμενός τε τ^ ήλικίοί καΐ προβ- 
ή>θΐ> τήν γνώμ7)ν δπως κχριβίς τι είβομαι• χαΐ ξυν- 
μοι φεύγΐΐν τήν έμζίντον ετη είχοαι μετά τι)ν 
^ Άμφίπολιν \ ΰτρατηγίαν, χαΐ γενόμενα παρ' άμψο- 6 
'ί^οις τοΙς πράγμαβι, χαΐ ούχ ^ββον τοΙς Πελοπον- 
'^ίαν διά τήν φνγ-ήν, χαϋ•' ι]βνχ£αν τι αντών μαλ- 
Ί•» ίΐΐβ^έα&αι. τήν οί>ν μετά τά δέχα ετη ΐικςοορα'ΐ' β ΐ τβ<^ιο Μ 3 έγένοντο κ ίγέν^το Ιι 4 ά^ιώβοι β 

*»*»] Γί Β 13 ίϊΗΒίτίΓ 00(14. (-ίτίί ΔΒ) 20 τρΕϊϊ Ρ 

"* ηΐοβόίΐϊΐΊΐϊ Ε 22 Βίααιμαι ΐ 35 Πϊΐοηοννηιιίβιν ί 
24 ΤΗϋΟΥΟΙΙΙΙΒ 1 

ΤΕ χιά %νγιιυαιν τάν βαονόων χαΐ τά ετίειχα ώξ ίπο- 
λεμ•ή&ι^ έξηγτίβομαι. 

\'Επ€ΐ.δ^ γάρ αΐ 3ΐΐντΐ}χοντούτ£ΐς βπονδαΐ έγένοντο ^• 
χαΧ νβτερον ή ξνμμαχία, χαΐ αί από της Πελοποννήβον 
ο αρΐββεΐαι., αϊπΐρ παρεχλίΐ&ηβαν ές αυτά, άνεχώρονν έχ 
της Ααχΐϋαίμονος. χαΐ οί μίν &λλοι. ίπ' οΐίχοι; άπηλ9•ον, β 
Κορίν&ιοί ίΐ ^5 "Αργός τραπόμενοι πρώτον λόγονς 
Ι ποιούνται προς τινας τών ίν τέλει δντων '^ργείων ό}ς 
χρή, ΐπειδη Ααχεϋαιμάνιοι ούχ έπ' άγα&φ αΛλ' ίπΐ 

10 χαταΒονλώβει τής Πελοποννήΰον βχονδόζ χαϊ ξυμ- 
μαχΐαν προς Ά^,ναίονς τού^ πρΙν ίχ&ίβτους πβποίην- 
ται, δραν τονς Άργείονς όπως βω&^βεται ή Πελοπάν- 
νηβος^ Ι χαΐ ■ψτιψίβαα&αι τι^ν βονλομένην πύλιν τών 
ΈλΙήνων^ ί^τις α-ίιτόνομός τέ ίβτι χαΐ δίχας ΐβας χαΐ 

16 όμοιας δίδωβι, προς Άργΐίους ^νμμαχίαν ποιείβ&αι 
ωβτε τ^ αλλήλων ίπιμκχείν, άποδείξαι δΐ ανδρκς 6λί- 
γονς άρχ{]ν «ύτοκρΗτορκς χαΐ μή προς τον δημον 
τοΰβ λόγονς εΙ\ναι, τον μί) χαταφανείς γίγνεβ&αι α 
τους μή πΐ^βαντας τό πλη&ος. εψαβαν ίΐ ϊΤολΑούς 

2ϋ προβχωρή0εβ&αι μίβει τών Λακεδαιμονίων, χαΐ οΐ μϊν β; 
Κορίν&ιοι διδάξαντες ταντα άνεχώρηβαν έπ' οίκον, οΐ β 
ίΐ τών Άργείων άνδρες άχονβαντες ίπειδίι άνηνεγχαν 
τους λόγονς ες τε τάς | αρχάς χαΐ τον δήμον, Ιψ»ιψί- 
βαντο ΆργεΙοι, χαϊ άνδρας ίϊλοΐ'Τ'ο δώδεκα προς ονς 

25 τον βονλόμενον τών Ελλήνων ξνμμαχίκν ποιείβ&αι 
πλην Α&7}ναίων χαΐ Ααχεδαιμονίιαν τούτων δ% μ^ηδε- 
τίροις ίξείναι &νευ τον δήμον τον Άργείων βπείβαβ&αι. 3 ^ίντηχονΐονίΐς Αα 4 α 
«Βί αί ΕΜ αΐ χαΐ ΑΒΟΡ[α] 
34 οϋΐ] τοίιςΕ 27 αΐί. τοβ] τ&ν &Μ || ποι»|οαθβίι ~Ι ι ΗΒΤΟΕ. ΠΒ. V 27—29. 25 

ΙίΐΙαντο δϊ ταϋτα οί ΆςγΐΙοι μ«λ\λον, όραντί^ τόν^ 

Ψτί ΑαχεδαιμονΙων Οφίβι πόλεμον ίβόμενοι• (ίπ' έ^όδω 

Ι γΑί/ αρ05 αυΓούϊ αί βχονδαΐ ηδαν) καΐ αμα έΐπίβαντις 

Υ της Πΐλοποννήβον ηγήβιβ&αι. κατά γάρ τ»ν χρόνον 

ψνήιον ξ ΤΕ ΑοχεδαΙμαν μάλιβτα \ ^ή χαχας ^χονβε 

Γ ΧιεΙ ύχερώφθ^ 6ίά τάς ^νμφοράς, οι τε Άργεΐοι αριβτκ 

ίβχην τοις π&βιν, ού ξνναράμίνοι τον Άττιχον πολί- 

', αμψοτί^οΐζ 6\ μάλλον Ινβαονδοί ζντες έχχαρπω- 

οί μίν ονν ^ΑργεΙοι αντωζ ίς την ξνμμαχίαν 

ψϊΚ^βιδίχοντο τους έ&ελοντκς τ&ιν Έλλή\ναν. Μαν- 

) ηνής ί" <ΐντοΐ§ χαΐ οΐ Σύμμαχοι κΐίτών πρώτοι προβε- 

ΐφρίβαν δΐβιότΐς τούζ ΛαχεδκιμονΙονς. τοίζ γαρ 

ΜαντινενΟι μέρος τι της Άρχαύ'ίας χατέβτραπτο ύπψ 

«οον, ετι τον πρόζ Ά&ηναίονζ πολέμαν ΐιντος, χαΐ 

% Ιν6}μζον ού περιόψεθ&αι βψ&ς τονς Ααχεόαιμονίονς 

ι {([{ΐΐν, ί'πΐΐίή χαΐ Οχολην ίιγον ωβτε αβμενοι, πρό^ 

[ ΧούίΆργειονς ίτράποντο, πόλιν τε μεγάλην νομίξοντες 

Ικί Ααχεόαιμονίοις κίεΐ διάψορον δημοκρατονμένην τε 

Κίβχερ χαΐ κντοϊ, άποατάνταν ίΐ των Μαντινέαν χαΐ : 

\ &λλί] ΠελοπόννΎΐϋος ές &ροϋν χα&ίβτατο ώς χαΐ 

Μΐφίβι Ι χοιητέον τοϋτο, νομίβκντες πλέον τε τι εΐόότας ; 

■/κηΐίβτ^ν«ι αυτούς χαΐ τους Ααχεδιαμονίονξ αμα δι' 

*ιίρ^£ ίχοντες έν &λλοις τε χαΐ 'όχί εν ταΐς βπονϋκίς 

Ψη^ς ΆττιχαΙς έγέγραπτο εΐιορχον είνκι προβ&^είναι χαΐ 

%ίψεΐ£ΐν 5 τί αν άμφοίν τοίν πόλεοιν δοχ^^ Λαχεδαι- 

\ρην{οις Ι χαΐ Ά&ΐ]ναίοί.ς. τοϋτο γαρ το γράμμα μά- ; 

Ι Ιίβτα τ'^ν Πελοπόννηαον διεβ•ορύβεί χαΐ ές ί^ποφίαν * ι ί Λί] ΐί Εοιίιΐ., οΟΓΓ. ΟΙββΒβη II τύν ιί Ο τών τί β τ6ν 

* (Αν 1> 4 ίιγήααΒ»αί Εΰ 10 σύ ηίοθΕβ{%ονχο Β 18 
«■η Μ 24 Ινγίγραατοΐ ^{γραπτον Β, Ϊ5 ποίΐανν 1λ 26 τπυοτϋΐϋΐδ 

χαθ^ίβτη μή μ,Βτά Ά&τιναίων βψ&ς βούλωνχκι Ααχΐδί 
μ^ΐΐΊΟί άονλώβαβ&αΐ' ί/χαιον γάρ ίΓναι π&βι τοις ξι»; 
μάχοις γΐγράφ&αι ιι^ν μετά&εβιν. ωατε φοβούμε•^ 
οί πολλοί ώρμηντο \ προς τους Άργεΐονς χαΐ αύτ\ 
5 εχαατοι ^νμμκχίαν ποίΒΐβ&κί. Αοχεδαιμόνιοι ίΐ αίβθύ- 
μΐφοί τΰν &ρονν τοντον έν τ^] ΙΙελοποννήβφ χκϋ-ε- 
ατώτα χαΐ τους Κοριν^ίονς διΰαβκάλονς τε γενομένον^ί 
χαΐ αυτούς μέλλοντας βιτείβαβ^αι πρ08 το "Αργοί 
πέμΐΐανβί πρέΰβεις ές τήν Κό\ρίνϋ•ον, βονλόμενι 

10 χκταΐαβΐϊν το μάλλον, χιά ήτκΒντο τι^ν τί εβ'ήγΎΐαα 
τοΰ παντ'οξ χα\ εΙ Άργείοις βφ&ν | άποβτάντες ξύμ~ί 
μαχοί ίβονταί, χκραβ'ήβεβ^αί τι εφαβαν αντονς 
άρχους, χαΐ Ί^δη άβιχείν 3η ον δέχονται, τάς Αθη- 
ναίων απονδάς, είρημένον χύριον είναι 3 τι &ν τί» 

15 ϋΐλ^θ-ος τών ^νμμάχων ψηφίβηται, ην μη τι Ο-ε&ν \ ή 
^ρώων χώλνμα η. Κορίν&ιοι ίϊ παρόντων βψίβι τών 
ζ,νμμάχαν ., 8βο( ον8' αυτοί έδέ%αντο τ&ς βπονϋάζ 
(παρεχάλεβαν δ^ ιχντονς αυτοί πρότεραν), αντέλεγον 
τοΙς Ααχεδαιμονίοις^ 3 μ\ν ηδιχοϋντο, ον δηλοϋντβζ 

30 αντίχρυς, 5τι οντε Ζ^(ίΛΛ^01' ΰφίβιν άπ^λκβον παρ' 
'Αϋη\να£ων οΰτ* Άναχτόριον, εί τε τι &λλο ί'νιίμι^ο» 
έλαβαονβ&αι, πρόβχημα δΐ ποιούμενοι τονς ίπϊ Θρά- 
χης μή προβώβιιν όμόβαι γάρ αύτοίς ίρχονς Ιδΐψ τβ, 
8τ£ μετά Ποτειδεατ&ν το πρώτον άφίβταντο, χαΐ αλ- 

25 λονς ϋβτερον. οϋκουν ζαραβαίνειν τονς τών ξνμμάχαν 
δρ[κοιΐ5 εφαβαν ούχ έβιάντες ές τάς τ&ν Ά9ην«(ί 
απονδάς• θίδν γαρ πίβτεις όμάβαντες ίχείνοις οι 
αν ενορχεΐν προδιδόντες κύτοτίί. είρηαϋ^αι δ' 5τι 

2 ΕΐίΊΐι] οίτώι Β 6 τοντον'] τύν Μ 9 ηροκαταβαΧίΙϊ• Β| 
12 Γί] τι ΑΒΓ II α•Ιηο4ιι οιη. Β 16 ^5] ί,ν Ο 22 Ίίρόβΰχημα ^ 
το^ρ) πίί Β 24 0« Μ Ι μβτά οτα. Ο ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ V 30- 27 Υΐ&ν ^ ηρώων χώλνμα ^''' φαίνΐβ^αι ούν βψίβί 
ι '&εΐοΐ' τοντα. χαΐ πΐρΐ μίν τ&ν παλαιών ορ- * 
ψ^οβαντα εΙ\πον, περί ίϊ της ΆργεΙίον ^νμμαχία^ίο 
• φίλων βονλευβάμενοι ποιιίίίΐν δ τι ίίν 6ί- 
§ χαιον ι). Χαί οΐ μίν Λαχεδαιμονίων χρέββεις κνεχώ- Β 
{/ν^βα,ν ίπ οίχου. ίτνχον δ^ Λαρόντις ίν ΚορίνΟ^ω 
κβί ^Αργείων χρεββεις, οΐ έχέλενον τους Κοριν&ίονς 
Ιίναι ίς τήν ξ,νμμαχίκν χεά μ-ή \ μέλλειν οί ίέ ές » 
, τον νβτερον ξύλλοίΌν αύτοΐς τον παρά βψίβι προεΪΛον 

ίΐλ&ε δϊ χαΐ Ηλείων πρεββείκ εύ&ύς χαΐ ίποιψ 81 
Ι 9Κ10 Λροζ Κορινθίους ^νμμκχίαν πρώτον, έπειτα 
ίηί^ίν ες "Αργός έλ&όντες^ χα9άπερ προείρητο, Άρ- 
γΐίων Σύμμαχοι, ίγένοντο' βιαψερά\μενοι γάρ ίτνγχανον » 
τηΐς Ααχεδαψονίοις περϊ Αεπρέον. πολίμον γάρ γενο- * 
η μίνου πού πρ6ς Άρχάδων τινάς Αεπρεάταις χαϊ 
ΉΐιΙων παραχλη&εντων νπ6 Αεαρεατών ες ξνμμαχίκν 
ΙχΙ τ§ ημιαεία της γης χαΐ λνβάντων τόν πόλεμον, 
Βλεΐοι τήν γην νεμομένοις αύτοϊς τοις Αε\ΐίρεάταις μ 
τϋΜντον ϊταξαν τώ Αά χψ Όλνμαίω άπο\φ^ρείν. χαϊ , 
ψί^υ}!• τοϋ Άττιχοϋ ποΑ/μου άπίψερον, ίπΐΐτα πανβα- 
ί ^ην διά πρόφαΟιν τοΰ χοΛ^μου οί Ηλείοι ίπηνάγ- 
ΐΗ^ον, οί ί' Ιτράποντο προς τους Ααχεόαψον(ονς. 
ι μεΙ 9ίχης Ααχεδαιμονίοίς έπιτραπείβης, νποτοίπήβαντες ί 

βΐ ΉΐίΙοι μή ίοον ί^Είν, άνέντες τήν έπιτροπήν Αε- 
Βΐμαχ&ν τήν γήν ετεμον. οί δϊ Λαχεδαιμόνιοι ονδ\ν ί 
Ψ ^ββον ίδίχαβαν αυτόνομους είναι Αεπρεάτας χαϊ άδιχεΐν 
Ι αλίίονς, χαΐ ώς ονχ έμμεινάντων τ^ ίπιτροπ^ φρονράν 
ί ίχίιτί^ν έαέπεμψαν ες Αέπρεον. οί δ} Ηλείοι \ νομί- ίο 

3 'Λ^ΐΙαν β Άι^γιίαί 1λ 9 ναηρον οπι. Ε 13 ίν(- 

•^ΤΜ οιη. Β ϋ γ&ο] γάρ οί ήΐηαι Ε 14 τοΙς οπι. Α 18 ρπυβ 
Ι «η. Μ 85 ίιιμίΌχ Β ί οί όί] ούόί Β . 28 ΤΗϋΟΤΒΙΒΙΚ 

ζοντδζ τΐάλιν βφαν άφΐότηχνίαν δ^αα9αί Γοΐΐί Ααχε- 
δαιμονίονς χαΐ τήν Ινν&φ(Ί}ν προφέροντες εν ^ ΐίρΐϊτο, 
& ίχοντεξ έ$ τον Άττιχον πόλεμον χα&ίβταντά τινις^ 
ταντα ΐ^3;ονΓο:5 χαΐ έξελ&εΐν, &£ σύχ ΐβον έχοντες άφί- 
5 αταντΆί πρ6? τους ΆργεΙονς, κκί τήν %υμμαχΙαν, \ ΰβκερ 
προείρητο, χαΐ οϋτοί ίποι•ήβαντο. ίγίνοντο δ\ χοζΐ οί> 
Κορίν&ιοι εύ&ύς μετ' εχείνονς χαΐ οί ίπΐ ©ρ^χης 
Χαλχιδηζ ^Αργείον ξύμμαχοι. Βοιωτοί δΐ καί Με- 
γαρνίξ τ6 αύιά λέγοντες ήβυχαξον, αεριορώμ^ενοί [ΰπίι 

10 τών Ααχίδαίμονίων] χαΐ νομιξοντε^ ΰφίβι τήν '^ίρ- 
γείων | δημοχρατίαν, κύτοΐς ίιλιγαρχονμένοίς, ^ββον : 
^ύμψορον είναι τ^5 Ααχεδαιμονίων πολιτείας. 

Περί δΐ τους αυτούς χρόνονς τοϋ &έρονς τοιίτου Ι 
Ζϊίίωΐ'ίαουί μΙνΆ%^ναΐθί εχπολιορχι'ιβαντες άτΐεχτειναν 

15 τούζ ^ιβωντας, ααΐδας ίέ χαΐ γνναΐχας ■ηνδραπόδιβαν 
Ι χαϊ τήν γην Πλαταιενΰιν ίίοσαν νΐ.μεβ&αι,• ^Ύΐλίουςΐ 
δ\ χατήγαγον πάλιν ές ^ΐ^Αον, έν&νμονμενοι τάς τε 
ΐν ταΐς μάχαις ^νμψοράς χκι τοϋ έν ^ελφοΐς &εον 
χρήααντος. χαΐ Φωκ^^ καϊ ΑοχροΙ ^ρξαι^ο πολεμΐΐν.ί 

20 καΐ Κορίν&ιοι χαΐ ^ΑργεΙοι ^ίι; ξιί/ιμαχοί δντίί ερ-Ι 
χονται ^5|Τί}'ίαΐ'«ποβτί;6οντΐ3 ^ακίίαιμοΐ'ΐΊοΐ', ύρωι^ΐ^Ι 
με^-α μέρος δν, κκί ίί ίφίίι προβγίνοιτο, νομίζοντες 
αχαακν κν εχειν Πελοπόννηβον. ώ? ίϊ ούδϊν Άν ι 
εφαβαν ίναντιω&^ναι οί Τεγεαται Δαχεδαιμονίοις, 61 

25 Κορίνθιοι μέχρι τούτον προϋΊ^μως πράββοντες άνεΐβκν 
της φιλονι\x^ας χαΐ ώρρώδηβαν μή ούδεΙς βψίβιν ίτι 
τών άλλων χροαχωρ^. ομάς δ\ έλ&όντες ες τους Βαιαα- '• 

8 ίί οηι. Β 9—10 ΒΘΰΙιίθα άβΐ. Βο1)γβθ 11 κϊιοΕε οηι. β 
13 «ί οΐΏ. Β 14 ΣΐίΐωναΙον Β 16 Μα,βαν Ο ϊβωκαν Μ 
26 φιίοι-κκίας Μάά,, εοητ. 8ί&1ι1 |! οΜιΙς ψψιν Ο 27 π^αβ- 
χαρΐ£ Α Ι ΗΙ8Τ0Η, Ι,ΙΒ. V 32—33, 2ί 

ϊοϋί ^ιϊ^οϊΊγο βφων τε καϊ Άργείων γίγνεβ&αι ^νμ- 337 
^ίάχονς χ«1 τ&λλα χοι.ν^ πράβΰΐΐν τάς τε 6ΐχ;ημ(ρονς 
ύαβαονίΐάξ, αΐ ^βαν Ά&ηναίοΐξ χαΐ ΒοιαιτοΙς προς 
βΙλήΧους οΰ πολλώ νβτεραν γενόμενκι αυτών τΦν 
κννψιοντοντίδαν βπον\δών, ίκέλενον οί Κορίνθιοι κ 
«ύς Βοιωτούς άχολου&ίίΰαντας Ά&^ναζε χαΐ βφίβι 
«οιήίΚί, ωϋχΐρ Βοιωτοί είχον, μή δεχόμενων δ^ '^ί&η- 
νκίβη/ άπειχεϊν ττ^ν ίχεχει^ίκν χαΐ το λοιπόν μή 
βκίνδεβ&αι ανίν αντών. Βοιωτοί $} όεομένων τ&ν β 
Κο^ιν&ίων πεςΧ μίν της ΆργεΙων \ %νμμ.α%ίΐίς ίχιαχεΐν ίο 
«^ού$ έχίλενον, έΧϋ-όντΐς ίΐ '^&ήναζε μετά Κοριν&ίαν 
οίχ ην^οντο τάς όεχημερονς βπονόάς, άλλ' άπεχρί- 
οΐ 'νί&ηναϊοι Κοριν&ίοις είναι βΛονδάς, εϋχερ 
Λοίΐδίΐΐμονίων εΐαΐ Σύμμαχοι. Βοιωτοί μϊν οϊιν ούδίν ' 
ρ&λίαν άπείπον τάς δεχημΐρονς, ά^ιονν\των χαΐ αΐτιω- ΐ5 
ΙΙ^νων Κοριν&ίων ^νν&έβ^αι ΰψίβΐ' Κοριν&ίοις δε 
ύηΐΗοχϊΐ ααηονδος ην χρος Ά•θηναίονς. 

/ίαχεδαιμόνιοι δ^ τον κύτον &έρονξ πανδ-ημεί 88 
ίβτριίτενααν, Πλειβτοάνιαιτοζ τον Πκυβανίον Ααχε- 
ίαιμονίων βαβιλέως ηγουμένου^ τής ^Αρχαδίας ές Παρ- 
^ίους Ι Μαντινέαν ■ίιπηκόανς ^ντας, χατά βτάβιν ίαι- 30 
«ΐίίβαμενων βφας, αμα βί χκϊ το έν Κυψελοις τείχος 
(οντΐς, ^ν δύνωντκι, ο έτείχιααν Μαντινης χαϊ 
ίφρούρονν, ίν τι) Παρραβιχ^ χείμενον ΙπΙ ττι 
της Ααχωνιχης. χαΐ οί μίν Ααχεδαιμόνιοι 3 
■γί^ν τών Ι Παρρκβίων ίόήουν, οί ιϊϊ Μαντινΐις η 
ϊήν πόίιν ΆργεΙοις ψύλα^ι παραδόντες αυτοί τί^ν %νμ- 

4 αίιτωνΛ τονταν οοϋ., οοιτβιϊ 5 πινχι\- 
12 άΧΙα ΐ. 13 Κοςιν^ίονς Ο [Ο] Ι 
Γ 30 ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ μαχίαν ίφρούρονν αδύνατοι &' ϋντες διαϋ&βαι τό τ* 
ίν Κνφέλοις τίϊχος χαΐ τάς έν Πα^ρ^(θ^οι3 πόλεις 
άπηλ&ον. ^ίαxΐδ(^ιμόνίοι βΐ τονς τι Παρραβίονς ιώτο- 
νόμους ποί'ήβαντες χαΐ \ τι) τίΐχος χα&ίλύνπζ άνεχώ- 

5 ρηβαν έπ οίχου. 

ΚαΙ τον αύτον βέρους, ϊ[3ϊϊ ^χόνταν αύτοΐς τ&ν^ 
άπο Θράχης μετά Βραβίδον ίξΐλ&όντων βτρατιατι 
ονς 6 Κλεαρίδας μετά τάς βπονδάς ίχόμιβεν^ ο( Ααι 
δαίμόνιοι ίψηφίβαντο τους μίν μετά Βραΰίδοχ 

II τας μα\χεβκμ^νονς έλΐν9•έρονς είναι χαΐ οίχείν 5πον &ν 
βονλωνταΐ' χαΐ νβτερον ού χολλώ αυτούς μετά τών 
νεοδαμώ\δίαν ές Αέπρεον χατέβτηβαν, χείμενον έαΐ τΫις 1 
Λαχωνιχτις χαϊ της ΉΧεία,ς^ Άντες ί|5ΐ) διάφοροιΉλείοις' 
τονς ίέ ίχ Χ'ης νήβον ληφ&έντκς βψών κκί τά 5αλα 

α παραδόντας, δείβαντες μή τι διά τ^ν ί,νμψοράν νο- 
μί\βαντες έλ«ΰβωϋ^βεβ&(χι χαΐ ϋντες επίτιμοι νεωτερί- 
βωΰιν, ^δη χιχΐ αρχάς τινας έχοντας άτιμους ίποΐ-ηβαν^ 
άτψίαν δε τοιάνίί αβτε μ'^τε αρχειν μίΐτε πρια- 
μενονς τι η πωλονντας χυρίονς είναι, νβτερον δί 

:0 αίι&ις χρόνφ επίτιμοι έγένοντο. 

Ι Τον δ' αντοϋ ϋ-έρονς χαΐ Θνββόν τήν έν τή ] 
Ά&αίδι 'ΑχτΫι ^ιής εΐλον, Ά&ηνα£ων ο^θαν %νμμαχον. 

ΚαΙ το ί^έρος τοϋτο παν έπιμει'^Ιαι μ\ν ■^βαν τοις ^ 
Ά^ηναίοις χαΙ Πελοποννηβίοις, ύπώπτενον δΐ άλλή- 

;5 λους εύ&'ύς μετά τάς βΛονδάς οί' τε Ά&ηναΐοι χαί 
Ααχεδαι\μόνιοι χατά τήν των χωρίων άλλ'ήλοις ούχ 3 
άπόδοβιν. ν^ν γάρ ^ΑμφΙπολιν πρίίΐίροι λαχόντες οΐ * 
Ααχεδαιμόνιοι άποδιδόναι χαϊ τά ^λΚα ούχ άπεδεδώ- 

22 Ά&ωΙβι Ά%τ^ ίΐνία οοηί. Μθίηεϊβ "Α&ια{ι) βιχτ7ΐ{ι)6ι^ί ΟΜ 
14^01 &ι%τν6ίΐΙς ΰ 36 καΙ ε χαϊ οΐ 1> 26 τ&ν ο 

37 ίτρότιρορ α. ΗΙ8Τ0ΙΙ. Ι-ΙΒ. V 34-8δ. 31 

!*αν, ούίΐ τους ίπΐ Θράκης παρείχαν ξνμμάχονί τάζ 
εονίΐϊδ ϋΐχομΐνους ούόί Βοιωτούς ούόΐ Κοριν^ίονς, 
4γοντες κέεΐ ώς μίτ' | Ά&ηναίΐύν τούτον^, ην μή » 
9ίλααι., χο(«η/ άναγχάαονβιν χρόνονς τε προν9εντο 
<^ν %νγγραψϊΐζ ίν οίς χρην τονς μή ίαιόντας άμψο- 
^^(^ πολεμίονς είναι, τούτων οίν ^ρώντες οί Ά9^~ * 

'.οι ούδίν ίργψ γιγνάμενον, ■ΰπώπτινον τους Αβιχε- 
^αψονίονς μτι&ϊν βίχιαον όιανοείΟ&αι,\ω<}τΐ ονχεΠνλον α 
ιτούντων αύτων άπεδίδοβαν, άλλα χαΐ τού^ εκ τής 
IV ϋεβμώτας μετεμίλοντο άποδεδωχότες, τά τε &λλα 
η^ηρία (ΐχον, μένοντες εως Οφίΰι χάχεΐνοι ποιήβειαν 
■ά ίίρημένα. Ααχεδαιμάνιοι δϊ τά μίν δννατά ίφαβαν ε 
Λψιέναΐ' τους γάρ παρά βφίβι δε\βμώτας 5ντα$ μ 
Μ^νκίαν άχοδοϋναι χαΐ τους ϊπΐ Θράχης βτρατιώτας 
ίχβγαγείν χαΐ εϊ' τον &λλον εγκρατείς ί/βαν Άμφιπό- 
Ικ>ς δϊ ούκ εψαβαν κρατείν ωΰτε παραδονναι^ Βοΐία- 
δϊ πειράβεο'^αί χαΐ Κορινθίους ίς τάς ααονδάς 
καΐ Πάναχτον άπολαβείν, χαΐ | Άϋτιναίαιν 36 
ίν Βοιωτοΐς αΐ^ιρ,άλωτοι χομιεϊν. Πύλον β 
'ονν Οψίβιν άποδονναι• εΐ δε μη, ΜείΙίι;- 839 
γε χαΐ τους ΕΙλιατας ε^αγαγειν, ωϋπερ χαΐ 
τους άπό Θράκης, Ά%ΎΐναΙονς δε φρονρείν τ'ο 
αυτούς, ει βονλονται. πολλάκις δ^ χαΧ πολ- 7 
γενομένων εν χφ &έρει τούτψ επειϋαν 
\\ναέονς &ατε ί^αγαγείν ίχ Πνλον Μεβαη- β 
τους &λΙον5 Είλωτας [τε καϊ] δβοί ηύτο- 
έχ τής Ααχωνικης' καϊ χατψχιααν αυτούς 

Α, 4 άναγχάβιααι ααάά. Τ ύπΐτάπτ^υορ Ο 
1>[<!1], 001Τ. ΜθίηβΚε 9 α'ύτών οιπ. Ο ΙΟ μετι- 

11 βψίβι ίη «ΒΤΒ. Ο, [61 13 ίί] μίν Β 

ι Β 21 γι] τι εοάά., ϋοττ. ΆβίΛβ 22 τούΐ] τά Β 

!«ιοΙί 6 26 η %αΙ άύ. Ετ. 27 ικηάιηνίαν ΚΗ Ι 
^^μα; ΤΗΟΟΥϋΙϋΙδ 1 ψα-ι^αν έψρούρονν άόύνατοί ίί' 5ντεξ διαβώβαι τό ι 
^ν ΚνιΙιέλοις τΐίχος χαΐ τάς έν Πκρραβ(οΐ3 πόλΐΐ 
άπηλ^ον. Ααχΐόαιμύνιοι 61 Γοιί^ ζΐ Πκρραβίονς αντί 
νόμονς Λοί'ήΰαντΐς χαΐ \ τι) τείχοξ χα&•ίλόντες άνεχά 
5 ρηβκν ίπ' οίκου. 

ΚαΙ τον κύτον &ίρονς, ϊ^ίη ■^χόντων αντοϊς τώ 
άπ6 Θράχης μετά Βραβίδον έ^ελ&όντιον 6τρκτιΐίΐτ&•ί 
ο\)ς 6 Κλεαρίδα^ μετά τάς βπονδάς ίχόμιβεν^ ο[ Λαχί 
δαιμόνιοι έψηφίΰαντο τους μίν μετά ΒραΰΙδον Εΐλα 

10 χας μα\χεβαμ^νονξ έλεν&^ρονς εϊναι χαΐ οίχεΐν 5αον α 
βοΰλωνταΐ' χαΐ νατερον ον ποίλώ ΐΐύτούς μετά τ& 
νεοδαμώ]δων έςΑίπρεον χατέβτηβαν, κείμενον έαΐ τί) 
Λαχανιχής χαΐ ττ^ξ Ήΐείας, $ντεξ ί^δτ] διάφοροι Ήλείοΐ\ 
τους ίΐ ίχ τή5 ν^βον λτ^φ&ίντας βφών χαΐ τά 5πλ 

15 παραδόντας, δείοαντεξ μη τι ίίά τ•ήν ^νμφοράν ν» 
μί\βί{ντΐ£ ίλααδω&^βεβ&αι χκΐ Άντες επίτιμοι νεωτερ 
αω0ιν, ^ί»ί χαΐ αρχάς τινας ίχοντας άτίμονς ΐποίηβα- 
άτιμίαν ίί ^ο^άνί£ ώβτε μήτε αρχειν μήτε αριι 
μένους τι ^ παλονντας κυρίους είναι, νδτερον < 

20 αν&ις χρόνω επίτιμοι έγένοντο. 

Ι Τον δ' αύτον &έρονς χαΐ Θυβαον τήν έν τ 

Ά&ωίδί ^Αχτ^ ^ιής είλον^ Ά&ηναίων οίβαν ^νμμαχο 

ΚαΙ το &ΐρος τοντο παν έπιμει%ίαι μεν ^βαν το] 

Ά%^ναίοις χαΐ Πελοποννηβίοις, ύπώπτενον Οί άλλ; 

25 λονς εν&νς μετά τός βπονδάς οι τε '^-βΊ^ναΕοί χ* 
Ααχ(δ«ι\μόνιοι χατά τήν τών χωρίων ά/Λι^Λοις οι 
.ίχάδοβιν. τήν γάρ Άμψίπολιν πρότεροι λαχόντες < 
'ΐίχεδαιμόνιοι άποδιδόναι χαΐ τά άλλα ούχ άπεδεδα ΗΙ8Τ0Η ΙΛΈ. Ύ 34—36. 31 

ούδί τούζ ίπΐ Θράχης παρείχαν ξνμμάχονς τάς 
δίχομένονς ούίΐ Βοιωτούς οΰίϊ Κορινθίους, 
αίίΐ ά)ζ μίτ' | Ά&Ύΐναίιαν τοιίτίΗίϊ, τ|ν μή ίο 
χοιι^ άναγχκβουοιν' χρόνους τΐ προν^Βντο 
'ΟαφηΒ έν οϊξ χρην τους μτ) έβιόντας άμφο- 
Χοίεμίονζ ΐΐναι. τοντων ονν όρώντίς οι ΆΆτ}- * 
ίΐν ίργφ γιγνόμΐνον, -ΰπάπτενον τονς Λάχε- 
<ζ μηϋΐν ίίχαιον διανοεΙβ&αι,\ωβτε οντΐΠνΙον ιι 
αυτών άπεδίδοβαν, άλλα χαΐ τους εχ τ^ς 
ΤΤήβον βεβμώτας μετεμείοντο άποόεδωχότες, τά τε &1λα 
χηρώχ ίίχον, μένοντες εως ϋφίβι- χάχείνοι ζοιήαειαν 
*ί ίΐ^φΐνκ. Αα,χεδαιμάνιοι δε τα μ%ν δννατά ίφαβαν β 
Λίχοιηχεναΐ' τους γάρ παρά βφίβι δΐ\βμώτας Άντας ίο 
^Λτ^ναΐΒΐν άποδονναι χαΐ τους έπΙ Θράχηί ατρατιώτας 
ίχιη>αγ(ΐν χκΐ ίί του άλλου ίγχρατείς ^βαν' Άμφιπό- 
ίΐας 91 ούχ εφαβαν χρατεϊν αΰτΐ παραδονναι, Βαια- 
ηνς α αειράαεβ&αι χαΐ Κορινθίους ί? τάς απονδάς 
ίΛιγαγαν χαΐ Πάναχτον άπολαβείν, χαΐ \ ΆθΥιναίαιν κί 
«9ύΐ ήοαν ίν Βοιωτοις αΙχμάλωτοι χομιεΐν, Πύλον β 
^φτΐοί ήξίονν ΰφίοιν άποδονναΐ' ΐΐ δε μη, Με0\β•η-3Μ 
>{οος γΐ χαΐ τονς Είλωταζ ίξαγαγεΐν, ωβπερ χαΐ 
β^Ι τους από Θρ^χης, 'Άθηναίους δΐ φρονρείν το 
ν>θίον α'ΰτούς, εΐ βονλονται. πολλάχις δε Χ(ά πολ- 
ί&ν ί6γαν γενομένων εν τω θ/ρ^ι τοιίτω έπειθαν 
*ηί>ζ '^ί&η\ναίονς αβτε έ%αγαγεΧν έχ Λυλον ΛίΕββτ)- 
«««ϊ χαΐ τους αλλονς Είλωτας [τε ΧβΠ δίΤ' 
ψοΐήκεβαν ίχ τής Ααχανιχης' χαΐ ΧϋίχΛν 

Δ, 4 άναγιιάαιοβι αοά^ 
!»[(}], ΟΟΓΓ. Μβίηβΐιβ 9 αΰτΛ. 

11 βψίαι ίη ιαιίΓ^, β, [0] *'>'»» „ 
ι^οΐκ ■> 26 ιε «Ι (Ιβΐ. 1 Γ 32 ΤΉΓΟΥυΐϋΗ ■ 

^ν Κρανίοις τ^ζ Κιφκλ).ηνία(;. το μιν οίν ϋ-έρος 
Γοΰτο ■^βνχία ^ν χαΐ έφοδοι παρ' αλλήλους. 

Ι Τον ό'ΐ ίπιγιγνομένον χΐΐμώΐ'ος ^ίχνχον γάρ έφο- 
ροι, εΐΐροί χκΐ ούχ έφ' &>ν αΐ βπον$αϊ έγένοντο &ρ- 
5 χοντεξ ΐ}ίί; χκί τίνες α.ντών χκΐ ΙναντΙοι βχονδάΐς) 
έλ&ονβων πριββΐΐ&ν άπό τηξ ^νμμαχίόος χκΐ παρόν- 
τωνΆ&ηνίίίων χαΐ Βοίωτών χαΐ Κορινθίων χαΐ τΐολλά 
ίν άλ\λήλοΐξ είπόντοαν χαΐ ονϋΐν ξνμβάντων, ώζ απ]^- 
ααν έπ' οώιοκ, τοΕί Βοίωτοΐ^ χαΐ Κοριν&ίοις Κλεό- 

10 βονλοζ χκΐ Ι^ενάρης, οίτοί οΐπιρ τών εφόρων ΐ(3οι5Λονι:ο 
μκΛίίτα διαλνΟκί τάς βπονδάς, λόγους ποιονντία 
Ιδίους, παραινονντίς οτι μάλιβτα ταύτα τε γιγνώ- 
βκειν χκΐ πειραϋ&αι \ Βοίοτους, ΆργεΙων γενομένους '■ 
πρ&τον αυτούς ξυμμάχους, αί)9ις μιτά Βοιωτών Άρ- 

15 γείους ΑαχεδαιμονΙαις ποι^βκι %νμμάχονς (οΐίτο γ&ρ 
^χιβτ' αν άναγχαβ&ηναι Βοιωτούς ίς τάς Άττιχάζ 
βπονδάς ίβελ&εϊνγ ελέβ&αι γαρ Ααχεδκιμονίους χρ6 
της ^Α&Ί]ναί(ύν ίχ&ρας χαΐ \ διαλύβεως των βπονΒ&ν 
Άργείονς βφίβι φίλους χαΐ ^νμμάχονς γενέβ&αι. το 

20 γάρ "Αργός αΐεΐ ήπίβταντο ίπιϋνμοϋντας τους Ααχε- 
δαιμονίονς χαλώς βφίβι φ(λίον γενέβ^αι, ίιγονμένονζ 
τον εζ,ω Πελοποννηΰου πόλεμον ^φω &ν είναι, το 
μεντοι Πάναχτον ^ίε'οι^ο Βοίωτούς όπως | παραδώ- 
ΟΌυίι Ααχεδαιμονίοις, ίνα άντ' αύτοΰ Πύλον, ν^ν δύ- 

2δ νωνται, άαολαβόντες ρ^ον χα9ίβτ5>νται Άθ•ηναίοις 3 (ίίΐΐ^ίοιε ΒΡ 5 ίναντίοις ΑΒΡ 6 πρίαβιιαν 0Ε¥1/ί 
10 Ξίνάρίοις Α(?)Β II οΓπίρ] *πίρ Β 12 ταντά αοάά,, οογγ. | 

ΚϋΪΕ^ε, ϋί'. βΛοΙ. (την αυτήν τ^ π^οτέ^α ννάμην (χιιν) \\ γί Α 
15 Λαχίδαιμονίους Μ 16 ^ιχιΐΓΐ' αν] ^κιατα οοάά., οογγ. 

Ρορρο βΐ ΕΙιοβΙβγ 17 έταΙβ'Βϊν ΑΒΕΡ (Ι^ίίν Μ 21 ήγού- 
μενοι ΐοάά., οοιτ. Κτ, 23 τίαραβ&αοναι εΕ Λα^αβωααιαί ΡΜ ίΠ8Τ0Ε. ^ΙΒ. V 36—38. 33 

ίς χόΧεμον. χαΐ οι μίν Βοιωτοί χαΐ Κορ£ν&ιθί ταντα 87 
ίϋίβταλμΒνοί από τι τον Ι^ενά^ον^ χαΐ Κλΐοβούλαν 
καΙ 5ΰοι φίλοι ■^βκν αύτοίς τΦν Ακχδάαιμονίαν ωΰτΐ 
βχαγίγείλαι ίπϊ τα κοινά, έχάτΐροί άνΐχώρονν. '^^ρ-^ 
γιίαν δϊ $ύο &νβρες της αρχΐις της μΐγίΰτης έπετ-ή- 
ρΟΜ- άπιόντας αύιούς >««*' ^ίΐον χαΐ ξνγγΒνόμΐνοι ές 
Ιάγονς ^λ&ον, ει πως οί Βοίωτοϊ βψίβι ξΰμμαχοι 
γίνοιντο, ωβπερ Κο\ρίν&ιοι χα,ϊ Ήλΐίοί χαΐ Μαντινί}ς' ί 
νομίξιιν γάρ αν ΓΟϊίτον προχωρήβαντος ραδζως ■^ίΐ] 
χαΐ πολΐμεΐν χαΐ βπένδεβ&αι καΐ ΐίρός Ααχΐδαιμονίονζ, 
Λ βοϋλοιντο, χοινω Χόγψ χρωμένονς, χαΐ ίί τίνα πρό^ 
&ΙΙθν δέοί. τοις δ} των Βοιωτών πρΐββίδίν αχού-* 
ννβιν ίΐρΐβχίν' χατά τύχην | γάρ ^ί^Οϊ^το τοιίτων ιο 
ένχΐρ καΐ οί ίχ τής Λακεδαίμονος αύτοΐς ψΙΚοί ίπε- 
ίτάΧχί^αν. χαΐ οΐ των Άργιίων άνδρες ίος ηβθΌντο 
ΐΑτούς δεχόμενους τον λόγον, είπάντες οτι αρέββεΐξ 
Λίμφονβιν ίς Βοιωτούς, άπήλ&ον. α^'^'^'^^^^^' ^^ "^ * 
ΒοιβηοΙ άπι^γγειλαν τοΐ;; βοιωτάρχαις τά τε έχ \ τή3 ιι 
Λίβΐίδαίμονος χαΐ τά άχΌ τών ^νγγενομένων Άργείων' 
ιχβΐ οΓ βοιωτάρχαι ήρεΰχοντό τε χαΐ ποίλώ προΟνμό- 
Τί^ί ^οαν, δτι άμφοτέρα&εν ξννεβεβήχει αύτοΐς τονς 
Μ φίλους τών Ααχεδοαμονίων τών αύτ&ν δείβ^αι χαΐ 
»Ϊ5 Άργείονς ίς τά 6μοϊα ϋπεύδει,ν. χαΐ ού πολίφ 6 
Ι ίίοτερον πρΐΰβει,ς πκρήοαν ΆργεΙων τά είρημένα προ- ίο 
ί*κλσ6μενοΐ' χαΐ αντο-ύς απέπεμψαν ίπαινέβαντες τού^ 
ίΑγονς οΐ βοιωτάρχαι χαΐ πρέββεις ύποαχόμενοι άπο- 
Οηλίϊν περί της ξυμμαχιας ές "Αργός, ίν δϊ τοντω 88 
{ϋκει πρώτον τοίς βοιωτάρχαις χαΐ Κοριν&ζοις χαϊ 
ίΛίγΐί\ρΐναι χαΧ τοΙς άπο Θράχης πρεββεΟιν 6μόθαι ιυ 

1 5βα Β θ ού Ε II χίύβήααντοί β 14 ΑαχεβαΙ Ο Ι1 φίλοι 

** ΛίίΙ τόν ΚΧιάβιηιΧοψΕ 2ί πα;ριχκο;λού(ΐιΐ«θ) Ο 34 ΤΗϋσγηπ)ΐ8 

5ρκονς άλλήλοις ^ μήν Μν τε τω παραΐυ^^ιίντί άμννιΐν 
τώ βΒομένφ χαΐ μή ποίεμήβειν τφ μηό^ ξνμβήΟΐΐΐ&αι 
κνεν χοινϊΐζ γνώμτ}ζ, χαΐ οτίτια; Ι^δη τονζ Βοΐίατούβ 
χαΐ Μεγαρίοζ (τό γάρ αυτό ίποιΌυν) προς τονς Αρ- 
ύ γιίονζ 6πέν\8Εβ&αι, πρΙν ίϊ τονζ ορχου^ γΐνέβ^αι, οί| 
βοκατάρχοΛ ίχοΐναβα,ν τκΐς τίββαρβι βονλαίί τ&ν Βοιω- 
τών ταντα, αΐαερ αααν τό χνροξ ίχονΰι, χα\ τικρτ^νανν 
γενίβΟ'αι όρκους ταΐ^ πόλίβιν, δβκί. βούλοντοί ώτ' 
ώψίλία αφίβί ξννΰμνύναι. οΐ $' έν ταΐξ βονλαΐς των 

10 Βοΐίατ&ν ϋντες \ ού προβδεχονται. τον λύγον, δε§ιότες 
μή εναντία Ακχεόαιμονίοις ποιιίβωβι τοΙς ίχεένβηι 
άψεβτ&ΰί Κοριν&ίοις ξυνομνύντε^' ού γάρ είπον αύτοΐζ 
οι βοιωτάρχαι τα | έχ τη§ Ααχδόαίμονοξ, οτί των τε9ι 
εφόρων Κλεόβονλοζ χαϊ 3ενάρϊΐ5 χαΐ οί φίλοι παραί- 

15 νοϋβίν Άργείων πρώτον χαΐ Κορινθίων γενομ^νονβ 
ϊ,νμμάχονξ ϋβτερον μετά των Λακεδαιμονίων γίγνεβ&αι^ 
οΐόμενοι τί^ν βονλτ/Ιν, καν | μή εΐπωδιν, ούχ άλλα 
'φΊΙψιεϊϋ^'αι. ί) ίί βφίβι αροδιαγνόντες παραινοϋβίν. 
δ^ άντέβττι τό αρ&γμΜ, οι μίν Κορίν&ίΟί χαΐ οί άχό 

20 Θρ^χΎΐξ πρεαβεΐζ Άπρακτοι άπϊΐλ&ον, οΐ δε βοίωτάρχα»^. 
μέλλοντες πρότερον, ει ταντκ ε^ιειβαν, καΐ τήν ξνμτ- 
μαχίαν πειράβεβ&Κί χρ'ος Άρ\γείονξ ΐΓΟίεΐν, Ο'ύχ^τί έβι^- 
νεγχαν περΙ'Λργείων έξ τάς βονλάζ, οόάΐ ές τό "^^, 
γο3 τούξ πρε'ββεις ονς ϋτίέβχοντο έπεμπαν, αμέλεια 

25 τΐξ ίνήν χαΐ δίατρφί] τών πάντων. 

Καϊ ίν τώ αντώ χειμωνι τούτω Μηχνβερναν Όίύ\ 
&ιθί Ά&Υΐναίων φρουρούνταν έπιδραμόντες εϊλον. 

Ι Μετά δΐ ταντα [έγίγνοντο γάρ «ίεΐ λόγοι τοΐς 
Ά&τριαίοΐζ χαΐ Λαχεδαιμονίοις περί &ν είχον άλΙήΙω\ 

^^ 1 άμύνΗψ αοΑά., «κτ. Βίτ. 13 τά οιη- Β ΗΙ8Τ0Κ- υΒ. ν 39— 4ϋ. 35 

τις οί ^ίαχΐόαψόνίοι, ΐί Πάναχταν '^ί^ναιο^ 
ί Βοιωτών άπολ^βοίεν, χομίβαθ9αι αν αύτοΙ Πύ- 
Μ", ^Χ&ον ίς τού^ Βοιαηονς πρίββινόμΐνοι χαΐ ^ίί'οντο 
ψί[αι Πάναχταν τε χαΐ τους Ά%Ί}να{<ον Οΐ6μώταζ »ι 
ΜΟί/αϋονναι^ ίνα άντ' αυτών Πύλον χομίβανται. οί 8 
>ί Βοιωτοί ονχ ίψαβαν άποίώοειν, ^ν μή αφίβι ξνμ- 
κιχίαν 16(αν χοΐ'ήΰατται &βπερ Ά&τ^ναίοί^. Ααχεδαι- 
ράνίϋΐ 4^ ίΐδάτΐς μϊν 5τι άόιχίίβονΰίν Ά&τιναίον$, 
Λί^ημέ\νον «νιν αλλήλων μήτε ϋπενϋεβ^αί τα μήτε η 
Λολίμιΐν^ βονλόμενοι δΐ το Ηάνκχτον παραλαβΐΐν ώ^ 
Πνλον άντ' αντοϋ κομιονμενοι.^ χαΐ αμα τών 
^Ισψχίια βπενδόντων τ&ς βπονόάς προ^μονμ^νων τά 
^ Βοιωτούς^ έποιήααντο τήν ^νμμαχίαν, τον χειμώνας 
τιΧίντώντος { ήδη χαΐ αρΌ$ ίαρ• χαΐ το Πιίναχτον Άβ 
ίί9νζ χα&^ρείΐο. χαΐ ενδέχκτον ή:οί τφ πολε'μφ ^τε- 
ίχύτα. 

"Αμα ίΐ τ^ ^ρί, ίύθτ'5 τοϋ έχιγιγνομίνον %έ^ονς οΐ 40 
' τε χρ^ββΐΐξ τών Βοιωτών ονς ίψαϋαν 
β»» αύχ ^χον, τό τε Πάναχτον ηβ•9Όΐ/το χα9αι\ρού- π! 
ΐ ΜχΙ ^μμαχίαν Ιδίαν γΐγενημ^νην τοΙς Βοιωτοΐς 
1 Ααχΐδαιμονίονς^ ίδειβαν μή μονΟ'θώβί χαΐ 
κιμονίουξ παβα ή ^μμαχία χωρήβ^ * τους \ γάρ ^13 
ΐ άίονιο τιεπεΐα&αι ύπό Λαχεδαιμονίων τά τε 
ίχτον χαϋ•ελεΤν χαΐ ίς τάς Άϋτ^ναίων ϋΛονδάς 
, τοιί? τε Ά&ηναίονί εΐδέναι τκντκ, &βτε ούδ^ 
Ά^^ναίονς #τι βφίβιν είναι ^νμμαχίαν ποιή- 
] κ^τΐ^ον ίληίζοντες ίχ τών διαφορών^ εϊ & Ι «ρίαβΐνηύμινοι Μ 4 'Α9τιναίονΐ β, οοιτ. Ο, Τ Ά^τ]- 
νΑΟ β'/1#τ)ναια>νΒ » άΐίήΐιαν &νινΟ\\-ρτ. μήτί]μίιίί\ 
■^'] (ίηίί Μ 12 αχί]•6όντοιν Β || τά] τα« ν, 14 (ώϊ- 
36 ΤΗυθΥΒΠ)Ι8 

μίΐ μείνΐίαν αύτοΐς αί π(/6£ Ααχΐδαιμονίονζ απονίκί^ 
τοΐζ γονν Άθ~ηνα(οις ^νμμκχοι Ββΐϋ&κι.. άπορονντες ι 
οδν τκντα οί ΆργΐΙοί κιά φοβονμΐνοι μή Ααχεδαι- 
μονίοΐζ χαί Τεγιάταΐζ^ Βοιωτοί^ χαΐ Ά&τιναίοι^ αμα 
6 αολΐμωβι, πρόΐίΐρον ού δεχόμινοι τάς Ααχείαιμονίων: 
απονδάς, άλΐ' έν ψρονήματι 8ντΕς της ΠδΙοποννήοον 
ίΐγ^βίϋβ'αι, εαίμ^ον ώζ ^άΰναντο τάχΐϋτα ίς τήν 
Λακεδαίμονα πρεϋβης Εί^βτροφον χαΐ Α[βωνα, οι 
Ιδόχουν προαψιλέΰτατοί αύτοΐς είνκι, ηγούμενοι έχ 

10 των παρόντων χράτιατα, .πρίις \ Ααχεΰαιμονίονς απόν- ' 
δάς ΊίοΐΎΐβάμενοι 5x7} ίν ^νγχωρτί, ίιβνχίαν ίχειν. χαΐ 
οί πρέββεις άφιχόμενοι «ύτ&ν λόγους έποιονντο ΛρΙ)ς 
τους Ααχ(8αιμονΙονς έφ' ω αν ΟψΙβιν αί βπονδαΐ 
γίγνοιντο. χαΐ το μ\ν πρώτον οί'Αργιίοι -^ξίονν ϋίχης 

15 ίπιτροπην βψίβι γενέβ%«ι ^ ίζ %ό\λιν τινά ^ Ιάιώτην 
«ερί Τ'ής Κυνουρίας γης, ^ς αΐεΐ πέρι διαψέρονταΐ 
με^^ορίας οΰβι^ί (ίχίΐ ίΐ ίν αντί} Θνρ^αν χαΐ Άν^ 
νην πόλιν, νέμονται δ' κύτήν Ααχεδαιμόνιοι)" 
δ' ούχ ΐώντων Ααχεΰαιμονίων μδμνηβ&αι περί 

20 άλί' ΐί βονλονται ΰτίενδεβϋ'αι ωβπερ \ ηρότερον, ει 
μοι ΐΐνοίΐ, οί ^/ίργείοι πρέββεις τάδε όμως ίαηγάγί 
τους Ααχεδαιμονίους ^υγχωρήβαι, έν μίν τω παρι 
απονδάς πο£ΐ;βίίΐίθ-αι ίτ?; πεντήχοντα, ^|{Ενκι δ' 6} 
τίροισοϋν προκαλεβαμένοις, μήτε νόβου ονβης μ•ήτε 

25 Ιίμον Ααχεδαίμονι χαϊ "Αργεί, διαμάχεβ&αι \ περί 
γής ταύτης, ωβπερ χαΧ 'χρότερόν ποτέ, δτΕ 
τεροι η^ίωβαν νιχάν, διώκειν δΐ μή ί^εΐναι χεραιτί 
τ&ν προς "Αργός χαϊ Ααχεδαίμονα ^ρων. τοΙς 

ι ίχιι Ε 14 γίγνοιτο Ε Ρ 16 Κιν^ορΙαί Μ ΚνΜ 
■ ονρίαί ΑΒ 17 θνραίαν ΑΒΕ \\'Λι>»ιίτην Ο 'Α9••ήντιν ^>[0ί 
^βΟ ίτνΓμσι . , . αρόίερόν (26) οτιν. 11 24 κροβιιαΧισαμίίνοιίΓ ΗΙ8Τ0Ε, ΜΒ. V 41—42. ΐίαιμονίοΐξ τό μίν πρώτον ^βόxίι μωρία ίΐναι 
'β&τβί, επητκ {έπΐ&νμουν γάρ τό "Αργοξ πάντως ψΐλον 
\ϊ%(ίν) ^ννίχώρΎΐβα,ν ίψ' οϊς ίιΐίονν χαΐ ξννεγράψαντο. 35 
έΐίίλενον ά' οι ^Λακεδαιμόνιοι, ιτρίν τΟ-ος τι αύτ&ν 
ίχαν^ ί8 τό "Αργός πρώτον ίΐΐαναχωρήβαντας αντούς 
\ίεΐξμι τώ πλ•ή&ΐΐ, χαί τίν άρ4βχοντα ^, ηχειν ίζ τά348 
Τάχίν^ια τούζ 5ρχον3 ποιηβομΐνονς. χαΐ οι μίν 
άνεχώρηΰαν. έν ίΐ τφ χράνφ τοντφ φ οί ΆργΒΪοι 42 
ταντκ ϊπραϋΰον, οί πρέββΐΐς των Ααχΐδαιμονίων Άν- 
ϋρομίνης \ χαΐ Φαίδιμος χαΐ ^Αντιμενίδας, ο^ς ίδει το ι 
ΤΙάναχτον χαϊ τονς βνά'ραξ τον$ παρά Βοιωτών παρα- 
Ιαβόνταζ' Ά&ι^ναίοΐζ άποδοΰναι, τό μίν Πάναχχον 
ίχί> τ&ν Βοιωτών αυτών χαΟτιρημένον τ,ύρον, ίπΐ 
Χ^οφάΟΐΐ ώς ^βάν ποτέ ^Α&τ,ναΙοις χαϊ ΒοιωτοΙς έχ 
< ίΐΜρορκς πιρί αύτον\Ζρχοι παλαιοί μηβετίρονς οίχεϊν ια' 
τό χωρίον αλλά χοινί} νέμίΐν, τονζ 8' ϋνδρας ονς 
ώχον αιχμαλώτους Βοιωτοί Ά^ιναίων παραλαβόντες 
οί χιρί τον Άνδρομένη Εχόμκϊαν τοΕϊ Ά&ι^ναίοΐξ χαΙ 
ίΛϋίοοαν^ τον τε Πανάχτον τήν χα&α£ρεβιν ίλεγον 
ίκύτοίς, νομίξοντες χαϊ τοί|το άποδιδόναΐ' πολίμιον α 
}(<φ ούχΐ'τι. έν αντφ Ά&ΐ}ναίοι$ οΐχήβειν ού^ίνκ. λεγο- » 
φ/αν 6ί τοτίτων οί Ά&ϊ^ναΐοί δεινά ^ποιούν, νομί- 
ζοντίς άδιχίΐβ&αι ύπο Λακεδαιμονίων τον τε Πανάχτον 
τ% χα9αιρίβει, ο ίδει ύρ&ον παραδονναι, χαΐ πνν- 
^ανόμίνοι οτι χκί Βοιωτοϊς ιδία ^νμ\μαχίαν πεποίην- » 
ΪΜ φάαχοντΐς πρότιρον χοιν^] τους μίι δεχόμενους 
ύί βχονδάς προΰαναγχάβειν. τά τε άλλα ίβχύπονν 1 αά>%Η ί' 2 αάνχοξ Ο 3 ίξϊΐν Μ 7 ποίΊΐοαμ,ίνους V 
5 Άνί^ΟμΙντίί Κ Άνβρομίβτΐΐ ί» 15 πβίοιοί 5ρ•κοι Ο 17 ιΙ%ον 
Λ ΒΰίΒηοϊ αΙχμαΧώτονΐ Μ 18 Άνΰνομίίη^ ΜΡ,ΰ, 81 Ιν . 1 
38 ΤΗυΟΥϋΙΒΙΒ 

οΛα ί^ίίΐλοίχΒβαν της ξνν9~ήκ7ΐ5 χαΐ ένόμιξον ί^ψ 
Τ'ήβ&αι, αβτι χκΐΐπβ)^ προς τους πρέΰβεις άποκ^ΐΜ 
/ίίνοι απέπεμψαν. 

\Κατά τοίαντην δή διαφοράν 5ντων ταν Ααχεδαι. 
5 μονίσητ προς τους ^Αϋ^ναίονς οί ^ν ταϊς Ά&^ναις ι 
βονλόμενοι λϋΰαι τάξ βπονδάς εύ^ς ένέκειντο. ί{β< 
δϊ Ηίοί τε χαΐ '^^λχίβιάδης δ Κλεινίου, άι/ήρ ήλίκ 
μ^ Ιτί τότε ων νέος ώς έν κλλ'^ πόΚει, ά^ιώματι 
Ι προγόννύν τιμώμενος" φ έδόχΒΐ μϊν χαϊ &μει.νον είν 

10 προς τους Άργείονς (ΛκλΑον χαρεΐν, ον μίντοι 
χοιΐ φρονήματι φιίονιχών ηναντιοϋτο, δη Ααχεδι 
μάνίοι δια Νιχίον καΐ Αάχητος ίπραξαν τάς βαονδι 
έαντον κατά τε τι^ν νεότητα ■ΰπεριόόντες καί «ατά τ 
πάλαιαν \προξεν{αν χοτΐ οίβαν ού τιμήβαι^ες, 7^ν τ 

15 πάππον \ άπειχόντος αυτός τους ίχ τϊις νήβον «ίότί 
αίγ^αλώτονς ^εραπεύων διενοείτο άνανεώβαβ&αι. χο 
ταχό9•εν τε νομίξων έλαββονΰ&οί τ6 τε πρ&τον άι 
είπεν, ού βίβαίονς φάβχαιν ΐ^ναι Λαχΐδοίμονίουι 
άλΚ' ΐνκ ΆργεΟ{ονς βψίαι βπειαάμενοι- ί^έλωβι χ 

20 αί>9•ις έιί Ά9Ί]ναίονς μόνονς ίωβί, τοϊίΓου ένεκα βπί 
δεα&αι αυτούς, χαϊ τότε, έπειδ^ι ή ί(κφο^<ί εγεγίνηι 
πέμπει εϊιΟνς ές "Αργός Ιδία, χελεύων ώς τάχιβτα ^ 
τήν ^νμμαχίκν αροκαλονμένονς ηχειν μετά Μαντιν\ 
χαΐ Ήίείων, ώς \ χαιρον ϋντος χαΐ αντίίς ^υμπριί^ιαη 

35 τά μάλίβτα. οί ίΐ ΆργεΙοι άχούβκντες της τε άγγελέί 
χ«\ επειδή ίγναβαν ού μετ' Ά&ηναίων χραχΟ-βΐι 
τι)ν των Βοιωτών ξυμμαχίαν, άλλ' ές διαφοράν μεγάϊ 

4 ηίΐ) Η 7 Γί ίλλοι ίί Β Ά Άν ϊιι τύτί ΑΒ 

9 ώ] ωι. Β 11 φαονίΜών οοϋ., βοη•. 81βία " ' 

ΑΒΒ£α] 17 ρηΰβ η] 3ί Ο 16 οι οπι. Β '. 
ϋί }τρο*αίούμβνοΐ « 26 (Μϊά Α Β ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ, V 43—45. 39 

ιια^^ατωταζ αντού; κρύ^ το-ύ^ ΑαχΒβαιμονίονς, τ&ν 
/ών έν Ααχεδίί{\μονι. πρέϋβεων, οϊ βφίυί πδρΐ τον 15 
9*ον9&ν ίτνχον άαόντΐς, ^μελονν, αράς δ^ τους 
'αίους μάλλον τ'ήν γνώμην Βίχον, νομίξοντΕξ πό- 
Ιιν τε αφίαι φιΑίαν άπο παίαιοϋ χαΐ δημαχρκτον- 
ρ^νην αϋαερ χαΐ α'&τοί χαΐ ^ιίναμΜ' μΐγάλην ίχονΰαρ 
ϊή» χατά Ο^άλαββαν ^νμποίΐμή\βειν βφίαιν, ί^ν χα9ι- ίο 
ντΛνται ές πόλίμον. ίαεμαον οί>ν εύϋ^ς χρέββεις ώς β 
χους Ά&τ^ναίονς αερΙ τήζ ^νμμαχίας' ζννεαρΐββίύοντο 
α χαΐ ΉΧεΙοι χαΐ ΜαντινίΙς. ίφώίοντο ίϊ κιχΐ Ααχε- » 
^ΛίμονΪΒΐν πρέββεις χατά τάχος, δοχονντΐς ίπιτ-ήδειοΐ- 
άνκί τοΙς Ά&ηναίοις, Φιλοχκρίβας τε \ χαΐ Αέων χαί » 
Έ^ιος, δΐίβκντες μίι τήν τδ ξνμμαχίαν όργιξόμενοι 
>Ιρ^ τους Άργΐίονς ποίήβιονταί, χαΐ αμα Πνλον 
Ιαικίΐήΰοντες άντΙ Πανάχτον, χαΐ περί της Βοιωτών 
Συμμαχίας άπολογηβόμενοι ώς ούχ έπΙ χαχψ τών 
'^ϋηναίων ΐποιήΰαντο. χαΐ λέγοντες έν τ§ βονλ^]\περ^ ^~ 
η τνάτων χαΐ &ς αύτοχράτορες ηχονβι, περί πάντων 
ξνμ^νβι τ&ν διαφόρων, τον ^Αλχιβιάδην έφόβονν μ^ 
' ΜΙ^ ^ ^5 τόν δήμον ταντά λέγαβιν, ίχαγάγανται τΐ> 
•λιτΛίΕ χαί «πωβθ^ ή Άργείων ^νμμαχία. μηχανάται β 
Μ χρος αύτονς τοιάνδε τι 6 Άλχιβιάδης' τους Ααχε- 
ίϋψονίονς πε(&ει πίβτιν αύτοΐς δούς, ^ν μή &μολο\γτ^- 34& 
ΛΜίν ίν τψ δήμφ αύτοκρ(ίτο(>£5 ^κδΐν, Πνλον τϊ 
Ι ιΑοϋς άποδώαειν [αείβειν γάρ αντος Ά&ηνκίονς, ωϋπερ 
■Ί ννν αντιλεγων) χαϊ τ&λλα %νναλλά%ειν. βονλάμενος » 
βί κΰΐ(ΐίτ5 Νιχίου τε άχοβτήβαι ταϋτα ίπραΰβε χαϊ \ 

, 8 άπαντα Ε 4 ΛοΙΙή»• Μ 10 ρΓ, μηΙ «Μ κοτΐ οί 

ΙΑΒΕΡΗ, 11 ϊπιτ^δηοιν, Ιπιτί,βαον 1) 12 τι] ^ί Ο, 

«. Μι. Βοη-6ΐϊ 15 άηαιφαντίί Ε 18 ύ,ς χαϊ β | ^και» 
ηηΐ 19 Αιαφο^αν ΑΒΡΜ 20 ιαβτα Οθ(1ι1., ΟΟίτ. δΐαίιΐ 

άηΜ&ή (?) ο άπαανϊι ΰ 26 άνχαίγιιν ΐ,αίά... 40 ΤΗυογηπ>ΐ8 

Ζαως, ίν τψ 9^μ,φ 8ικβαΚΙον αυτούς ώ^ ονδίν άληΟ'^ς % 
εν νώ ίχονβιν ονδΐ λεγονβιν ονδεποτε ταύτα, τους ' 
'^ργΐίονς χαΙΉλΐίονς χαΐ Μαντινίας ^νμμάχονς ποιιίβ^. , 
χαΐ έγίνΐτο οντάς, έπειδί) γάρ έξ τον δΫ^μον πα^ελ- ♦ 
5 &άντες χαΐ ίπερωτώμενοι ονκ ίψαβαν ωβπερ έν ττ} ' 
βονλ^ Ι κύτοχρ«τορί5 ^χειν, οί Ά&ι^ναϊοι, ούχε'ϊί ήνδί- ία 
2[θΐτο, &λλέί τον Άλκφίάδον ΐίοΛΛίΤ μ&λλον ί} %ράτερον 
χαταβοαντος των Ααχεδαιμονίΐαν ίβ'ήκονόν τε χαϊ '\ 
ίτοΐμοι ηβαν εύ&ύς παραγαγάντες τούί Άργείονς χαϊ \ 

10 τοΐΐΕ μιτ κυτών %νμμ^χονς ποιείβ^αι" βΐίβμον δ^ Μ 
γενομένον αρίν \ τι ίχιχν^ω^ήναι, ή έχχλτιβία αντη χΛ 
άνεβλή^. τ0 ί* ύβτεραί^ εκχληβίι^ 6 Νιχίας, χαίχΐρ, Λ 
των Ααχεδαιμονίων αυτών ■ήπατ'ημίνων, χαΐ αντός ' 
έζηίΐατι^μ^νοζ χερΙ τον μή κντοχράτορας όμολογήβαι, 

15 ^χειν, 5μως τοις Αακεδαιμονίοις ίφη χρηναί φίίονς ' 
μάΐλον γίγνεβ^αι, \ χαϊ επιβχόντας τά «ρί)£ ΆργΐΙονζ μι 
πέμτίικι ίτι ώς αύτούβ χαΙ εΐδέναι δ τι διανοούνται, 
λέγων ίν μίν τώ βψετερψ χαλφ, ίν δΐ τώ ίχείνων 
άχρεπεί τόν χόλεμον άναβάλλεβΟ-Μ' βφίβι μ%ν γάρ 

20 ίί εβτώτων τβ>ν πραγμάτων ώς επί πλεΐατον αριβτον 
είναι διαβώβαβΟ-αι τ'ήν εύπραγίαν, \ ίχείνοις ίΐ δνβτν- λ 
χονβιν 5τι τάχιβτα ενρημα εϊναι διαχινδννενβαι. ίπειϋέ ■ 
τί πέμιί>αι πρεαβεις, ων χαΐ ούτος ην, χελενβοντας 
Ααχεδαιμονζονς, εΐ τι δίκαιον διανοούνται, Πάναχτόν 

26 Τί 6ρ9-6ν οΛοδιδόναι χαΐ ΆμφίποΙιν, χαΐ τήϊ' Βοιωτ&ν , 
ξνμμοχίαν άνεϊνκι, ί^ν μή ίς τάς | βΐΐονδάξ ίβίωβι, Μ 
χα^άπερ είρητο ίίνεν άΐλήλων μηδενΐ ξνμβαίνειν. είπείί 
τε ίχΐλίνον δτι χαΐ ΰψΐΐς, εΐ ί'/ϊοΰΑοΐ'το άδιχείν, ^ίι; 

1 ταϋτα ΑΒΟ[β] 10 τονς μίτ'] τ&ν μίτ' Β 11 αυτή « 
17 3 τι] (Ι τι Α Β ό-ίΐι Ρ 23 κιΧ^νααντας 00(1(1. 24 ίί- ΗΪ8Τ0Β. υΒ. V 46—47, 41 Αν \ίργΐίονς ^νμμάχονς πΐποιήϋ&αί, ώς παρΐΐναί γ' 

αντούς αύτον τούτον ίνεχα• Έί τέ η. &λλο ένίχάλονν, 

χάντα έπιβτΐίλαιτεξ άχέπεμφαν τους \ πΐρΐ τον Νι- 

«ίον πρίββΐΐζ. χαΐ άψίχομενων αυτών χαΐ άπαγγα- 

λάντων τά τε &λλα χαί τέλος ύηάντων δτι, ιΐ μι) '^ί'',,« 

^μμαχίαν άιι^οανοι. Βοιωτοΐς μή ίΰΐονβιν ές \ τ^34β 

93Μν6άξ, ποιήβονται, χαΧ αύτοϊ '^ίργείονς χαΐ τούξ μιτ' 

κύτ^ΐ' ^νμμάχονς, την μ}ν ^νμμαχίαν οΐ Ααχΐδαιμόνιοι 

ΒοιωτοΙς ονχ ίψκβαν άντ^ιΐιιν, ΐπιχρατονντων τών 

ι Χΐ^Ι ιόν Ξενάρη τον ίψορον ταντα γίγνίβ&αι χαΐ \ 

ϊίΟί &Ιλοι Γ^5 αντ^ς γνώμης ^ααν, τσύς ίέ ορκοιΐ5 

ίΐψίνον Νιχίον άνενΐώΰίη'το• ίψοβίϊτο γαρ μι) πάντα 

ίκί^ ίχΐΆν αχέλ%^ι καΐ όιαβλ'ηϋ^, 8πΐρ χαΐ ίγϊνετο, 

(Λιο3 όοχών ΐΐναί τών αρός Αοχΐδαιμονίονς βπονί&ν. 

Ιαηιαρι^ααντάς τε αύτον &ις ^χονβαν οι Ά^νάίοι 

ν&ίί^ έχ τ-ήζ Λακεδαίμονος πιπραγμενον, εν^ς ίι' ιβ 

ίρΐ^ί είχον, χαΐ νομίζοντες άδιχείβ&αι, (δτνχον γάρ 

Κΐ)6ντΐξ οΐ Άργεϊοι χαΐ οΐ Σύμμαχοι, παραγαγάντος 

^ίιαβιιΐδον) έποί'ήβαντο βπονδάς χαΐ ξνμμαχίαν προς 

Ιηοίις τήνδε. 

,,Σπονδός έποΐ'^βαντα εχατ'ον Ά&ηναϊοί ετη χαΐ 47 
'ίρϊ'ίΐοί χαΐ Μαντιν^ς χαΐ ΉλΐΙοι {αρος άΐλήλονς^ 
ΐκΐβ βφάν αυτών χαΐ τ&ν ξνμμάχων ων αρχονΟιν 

1 α^ πταρΐΐναΓ) ώαπαρΐΐ Ο £βπ^^ ίίβ Ο ΕοιωνοίιςΚ \\ ιΑν] 

(ί*« ΙΟ ίψόίίαν ΕΜ 20 τοιάνδι 6 31 Ηιιίυβ ίοϋάεπΗ 

Ι ίΛΙ ή•»ρη«ιίιιιη (ΟοΓρ. ϊββατ. Αϋ, νοί. VI βυρρ!. 461)) ίη 1&- 

I Ιοίΐ ΑϋιρηΪΒ ΕΓπίΛ, ϊηάβ βΛ> νβΛΪΒ ΉΐιΓο]ΐπΡΟΣΑΙ•Ι-Ε1-ΟΣΗ- 

[ Γκίρ ιΐ8<ιιιβ αά τθΓΐια άμ]Οΐ.ΜΔ {% 8) οοτηρίΕεΙεηΒ; ΗΙΐβηβ 

Ι ηκιϊρϋσιιίβ αθη'ααΙίΙθΓ ^ιροΕΪΐϊβ αάίυΐιιβ οοιηραΓαΙίοιιβ ϊη- 

I β^οηίβ βΐ οοπίβιίπβ ηιιβιη οοάΐαββ βιΐιϊΐιβηΐ ίηΒΐίί>ιΙ& ίη- 

ΝΠρΙίοηβπι ΒΧ «)η(«ι(Ώ, ^0□ιβI(π1I□ βι ιηβΒηρϋοηβ βνρρίβνϋ 

Χίι^οδ' (Ηβπα, νοί, ΧΠ), (]ίΐ6ΐη Βΐίί Ββοιϋ βιιηΙ;. ΙαΙΐβΓα Ι 

1 Γο^ικϋβ ϊηοΐαβα βοΓΪρϊιιπι ίηβεηρίϊοηϊίΐ βχ εοηίβοϊιίΓα 

^ιρίΛ» ί^Εη^δ^βίη^. 22 χρύς άΐΐηΐονί Ι(ηβεηρίίο), οιη, Μάά. Ι 
42 ΤΗυστϋΐοΐδ 

ίχότεροί, ά9όλονξ χαΐ αβλαβείς καΐ χατά γτ^ν χαΐ 
9άλκβΰαν. ΰχλα δ^ μτ) ΐ^^ατω έπιφΐραν έηϊ αημι 
μήτε Άργΐίονς χαΐ ΉΙΐίονς \ χαΐ Μανηνέας χαΐ 
ξνμμάχονξ ^πΐ Ά%•Ύΐναίονς χαΐ τούξ ξυμμάχουί 
5 όίρχουιϊιν Ά^τιναΙοι, μι^τε Ά^νκύους χαΐ τους |ι 
μάχον^ (^ων &ρχον0ιν Ά^ναΙοι} ίπΐ Άργείονζ 
ΉΙΐίονς χαΐ Μανηνέας χαϊ τους ξνμμάχονς^ τή 
μηό^ μτιχανΓι μηδεμιά. χκζά τάδε ^νμμάχονς ίίι 
^Α&ίΐναίονς χαΐ \ Άργείονς χαΐ Ηλείους χαΐ Μανχινι 

10 έχατον ίτη' ^ν πολέμιοι ΐωβιν ές τήν γψ/ τήν Ά^ 
ναίων, βοη&είν Άργείους χαΐ ΉλεΙονς κκί Μαντινί 
'^θι^ναξί, χκ&' ο τι κν ^παγγελλωΰιν Ά&ηναΙοί, τρόι 
1)ΛοΙφ βίν δνναντκί ίβχνροτκτφ χατό το δνναχάν ^ 
δ\ δγιώβαντες οΐχων\τί(ΐ, πολεμίκν είναι ταντην τήν 

15 χάΐιν '^ίργε^οις χαΐ Μαντινενΰι χκϊ Ήλείοις χαΐ ^Α9^• 
ναίοις χαΐ χαχώς πάΰχειν ύαο άπαβ&ν τών πόλεων 
τούτων χαταλύειν δΐ μή έξεΐναι τον πόλεμον πρίις 
τοΡΰτ-ψι την πόλιν μτ^δεμιά τών πόλεων, ^ν μ-η όαΐάβαΐξ 
ίοΐΜ}. βοη&είν δί χκΐ | ^Α&7}να(ονς ές "Αργός χαΐ <^έβ^ 

20 Μαντίνειαν χκΐ ζ^ές") ^Ηλιν, ^ν πολέμιοι ΐωβιν έπ\ 
τίιν γην τήν Ηλείων ί) τήν Μαντιν^ων | ΐ) η^ν '^ρ- 
γείαν, χαϋ-' 3 τι &ν ίπκγγέλλαβιν αΐ πόλεις αύται, 
τρόπψ όποίω δ» δύνωνται Ιβχνροτάτω χατά τό δυνα- 
τόν '^ν ΰε διιώβαντες οίχανται, ποίεμίαν είναι ταύ- 

25 την τήν πόλιν Ά9ηναίοις χαΐ Άργείοις χαΐ Μαντινεϋύί 4 Μ . . . ξνμμάνονς ΟΜ. ΛΒΡ, ΙτίΙ, . .ξνμμ,άχονι (7) οιη, Ο 

β βχ (Ι) Βορρίβτϋ Ειοΐιΐιοί 10 ^] καϊ ην Ο ί&Ιί. τή*] νΑν} 

12 άπαγγ&Χιοβι Ο 13 χαϊ κατά Ο 16 άΛααών (Ι) — 

βών εοάά. 19 — 30 ίς 1)ίβ βχ (Ι) &ίΙ<1. 8(;&1ι1 21 τήν /ή» .. 

Ήΐιίων Μ 22 (ηαγγΒΐΙιασιν Β; ίηαγγίηααιν . . . &ν (23) 

— - - " 25 τήν ηόΐίν οοι. Μ 
ΗΙ8Τ0Κ, ΙΙΒ. 7 47. 43 ^Τίλίίοίς χαί χκχώς πάβχΒίν νχΌ άπαβ&ν τούτων 
ητ πόΚεων χαταλύειν δϊ μ•^ έξείναι τίιν αόλεμον 
(Αδ ταντ-ην η)!/ πάλιν ζ^μηδΐμιά τών αάλεων'}, ϊ}ν μή 
ίάβοίς όοχ^ [ταΐς πύίεβιν]. οπΙα δϊ μή έκν ΐχον- 
ϊ δΐίένκι ε%1 χαλεμω διά τ^5 γης τηζ βψ ετέρας 
ϋ>ν ΧίΐΙ των ^νμμάχων ίιν [βίν] αρχονίίιν | ίχκβτοι, 
ρ^^ χατά &άλααϋκν, ί)ν μή ψηφι-βαμένων τών πόλεων 
τήν όίοδον είναι, '^^^ηνίζίαν χαΐ Άργείοητ χαΐ 
ΙΛανη-νέων χα\ ^Ηλείων. τοί£ άΐ βοΎιί^ονβιν ή πόλις ή 
Ι ίίίμαουβα παρεχέτω μέχρι μεν τριάκοντα ίιμιρών ϋΐτον 
£η^ ελ&ωβιν ές τίιν πάλιν τήν έπαγ\γείλαβκν βοη&εΐν, 
τύ όχιονβι χατά ταύτά' ^ν αϊ πλί'ονκ βούλωνται 
ΙΙ/όνον τΐι βτρατια χρτίβ&αι, ή πάλΐξ ή μεταοΐεμψαμενη 
Μότα βίτον, τω μίν όπΐίτ'^ι χαΐ φιλώ χαϊ τοξότη 
τρίίί 6βολούς ΑΙγιναΙονζ τηί ^ιμέραζ έχάβτης, τφ ί* 
ϊ ίραχμή* ΑΙγιναΙαν. ή ίΐ πόλις ί) \ μεταΛΕμφκ- 
|Ι^ ζτί[ν βτρατιάν^ τ^ν ^γεμονίαν ίχέτΐύ^ Άταν έν 
ι ιώτ^ξ ό πόλεμος τι. ήν δέ ποι ί(ί|ί) ζάχάβαΐζ^ 
ς πόΐιαι κοιι^ βτριχτΐνεβ&αι, τό ΐΰον τί^ξ ίιγεμονίαξ 
ηΙΐΌίΐ ίαιάβαις χαΐς πάλεβιν. 6μόΰαι δ^ τά$ βαον- 
\ίΆ9•>ινα(ονς μ\ν υπέρ τε βψ&ν αύταν καΐ τών |υμ- 
^^ον^ Άργεΐοι δί \ χαΐ ΜαντινϊΙς χκΐ ΉλεΙαι χαϊ οΐ ϋι< (Ι) 3ΐααών εοάά. || ταύτιον τών •αόΐίαν οΑΕΡΜ 
ι•ΙΤΓΟΝΤΟΝΠ[<ϋ£β>μ Ι ίων ίΐόΐΐωι, τούτα,ν Β 3 βι (Ι) 

ι^ΐβτίΐ ΕίΓαΙιΗοβ' 4 ταΐς πόΐιαιν οαι. (1), <ΐβ1. ΚϊτοΙιΙιοΐ 
*&] ίρ Μ α, II &Η. τήί) τη Ο 6 2ϊ οω, Ε 61(1) | όρχβοι (Ι) 
«ΚΜ«(»Β &{ί%ο>αιν οΑΕΡΜ 11 ίλΰωσιν βχ (Ι) εοπϊ. ΚίηΗ- 
1η ΐΐΰ]} ΰοα<1. II έπαι^/ΐίΙΙασαν Β 12 άπιοϋαιν ΐαται τιιαά 

'9|ηι«τα οοάά. 13 βτρκτιά Ε ιηιιιιτιία ΑΒ0ΡΜ[6] 

Ί (•ιβιτϊ^ιφοο!(ίί|ΝΕΤΕΙΣ[ϊρι(ηδι Ι τήν (τιραΐΗ™ αάά. Ηθγτ. 
')«Ιι1)ΐ] α6ιί}(ι) οοά<1.. οοιτ. Οα^βΓ II ιΐπ<ίσ<(]ΙΣΤΑΙΣ[Α<!1ί^σι Ι 
-'-- -- .. οοϋ. 90 άπάααις βΕ (Ι) παβα.κ ΑΒΓΜ 
κι οι ξύμμαχοί τοντων οπι. ΑΒ 44 ΤΗϋΟΥϋΙΌΙδ 


^ύμμ,κχοι τούτων χατά πάλεις ύμνύντιαν. 6(ΐνχ 
όϊ ιόν ΐπιχώριον ΰρχον ΐχαβτοι τον μέγιβτον 
Ιιρων τΐλείων. ό όϊ δρχος ίβτω οίε" .,ίμμενώ τ^ |ι 
μκχΐψ χατά τά ξνγχΐίμΐνα όίχαίως χαΐ άβλαΐ 
6 άδόλως, χαΐ ού παραβί^βοΐμαι τέχνχ^ ούίΐ ί»ΐ)Ζ«νί; ούίί- 
μιίί." ί<μννντ(αν δι Ά&^ντιΟί μίν ίι βονλή χαΐ αϊ Ιν- 
δημοί άρχαί, ί^οφίούντων ίέ οί πρυτάνεις" έν "Αργεί 
δΐ ή βοχ'λίι χαΐ οΐ όΐίίοί/χοί^Λ χκΐ οί άρτνναι, έ^ορ- 
κονντων δΙ οί ογδοήχοντα• ίν δ'ί Μαν\τι,νεί(^ οί ί»)-4 

10 μίου{)^οΐ χαί ή βονλί] χκΐ αΐ αλλαι άρχαί^ ίξορχούν- 
των δΐ οί &εωροΙ χαΐ οί πολέμαρχοι" έν δ^'Ήίιδι οί 
δημιουργοί [χαϊ οί τά τελγ^ ίχοντες] χαΐ οί ΐ'ξαχιίοιοι, 
ίξ,ορχοΰντων δϊ οί δημιονργοί χαΐ οί &εβμοφν\λαχες. 
άνανεονβΟ•Βζΐ ίέ τοϋ^ δρχουδ '^^ΐί^αιους μΐτ ΐόι/τβ5 

15 ^5 ^Ηλιν χαΐ ίς Μαντίνειαν χαΐ ίς "^ργοζ τριάχοντα 
^μέραις προ Όλνμπίων, Άργεί^τυς ίΐ χαϊ Ήλείονς 
χαΐ Μαντίνέας Ιάντας '^θ^νίΕ^Ε δέχκ ημέραις προ Παν- 
αϋτ^ναίων τ&ν μεγάλαν. τ&ς ίέ %νν^χας τάς πε|()ίΐ 
των απονδων χαΐ των ορχων χαΐ της ^υμμαχίκ^ 

20 άναγράφαι έν ΰτήλ'^ λι&ίν^ ^^&ηναΐους μ^ν ίν πόλεις 
ΆργεΙους δί έν αγορά έν τον Απόλλωνος τω ίερψ^ 
Μαντινέας δ% έν τον ^ίός τω Ιερώ έν τ^ άγορ&' 
χατα&έντων δί χαΐ Όλυμπίαΰι ΰτήλην χαλχην χοιν^ 
Όλνμπίοις | τοΐ£ νννί. έάν δέ τι δοχΐ] έμίίΐΌν Είναϋ 

25 ταΐς πόλεβι τανταις προβ&εΐναι πρύς τοις ^νγχειμένοι^ 
ο τι [δ'~\ αν ίόξϋ ταΐς πόλεόιν άπάβαΐξ κοιν^ βο^- * 
λενομέναις, τούτο χνριον ίίναι." 

3 ίμμίΐΊο οοϋ., ΟΟΓΤ. Ργ. ΡοΓίυβ 8 οΐ «ρτΰμαι βοΐιοΐ. κι ά^τ^ 
ναι Ο βΙ (ίρτύναι Ι> αΐ αρτύναι Ο 12 Βθοίαβΐ, ιΐεΐ. Εγ, 15 ρί. £βΑ 
οιη. 21 ροβΐ άγο^Ϋ Ο ^ατα^ίντων 3ί χαϊ 'ΟΙνμηιάαι ατνίη^Λ 
άοΐ, Ο, ^ίντοϋ... άγοία (22) οπι, Ο | Ά^ίόΧΙωνος] ^ώς 6 24 4^9 
. . . ταύΐαΐ£ (ΐ5) οη. Μ 26 £' Αθί. Βϊι. |{ ^ουΙΐνααμίψαΛ^^Λ ί Η18Τ0Ε. Ι.ΙΒ. Τ 48-^1) 45 

ΑΙ μϊν ΰχονϋαΐ καϊ ή ξνμμαχία οΰιοδ έγενοντο. 48 
χαΐ αί τώρ ΑαχεΒαψονίαν χαΐ Ά&ηναίων ούχ άπεί- μ 
^ηνχο τοιίτου ενεχα ονδ' ύψ ετέρων. Κορ(ν&ίοι δϊ β 

'^^ιίων &ντε5 ^νμμαχοι οϋχ ^βηλΟ^ον ^ς αϋτάς, άΐίά 
γενομΐνης προ τοιίτου ΉΚεΙοΐξ χοΧ Άργείοι,ζ χαΐ 

Βίαντινεϋβι ξνμμαχίας, τοις αύτοΐς πολεμεϊν χαΐ είρή- 
I &γειν, ού ξ,ννώμοβαν, άρχεΐν δ' ίφαααν αφίβι μ 

1^ αρώτην γενομένην ίπιμαχίαν, άΚλήΚοις βοη&είν, 

^ΐονΐπιβτρατεύει,ν δί μηδενί. οΐ μίν Κορίν&ίοί οΰτω^ > 

ίχ^ανηβαν των ξνμμάχων χαΐ πρ6ς τού^ Ααχεδαιμο- 

νίουζ χάλιν τί/ν γνώμι^ν ειχον. 

Ι Όλνμπία δ' έγένετο χοϋ 9έρονς τούτον, οίς Άν- 49 

■ίροβϋένηξ Αρχάς παγχράτιον το πρώτον ένίχα' χαΐ 
^ακε^αιμάνίοι τοΰ Ιεροϋ νπ'ο ^Ηλείων είρχ^βαν ώατε 
ρ^ 0ύΐΐν μηδ" άγωνίζ€θ9αι, ούχ έχτίνοντες τήν δίχτιν 
«ΑτοΙζ ν^ν ΐν τψ 'ΟΙνμπιχψ νόμω ΉλεΙοι. χατεδιχά- 
Λαηο Ι αύτώι*, ψάαχοντες ΰφ&ν ίπΐ Φύρχον τε τείχος α 
9χία έπενεγχείν χαΐ ές Αέπρεον αυτών ^πλίτας ίν 
τβΐ5 Όλνμ\πιχΐί.1ς βπονδαΐς έβπέμψκι. ή ίϊ χαταδίχη 349 
Βιαχίλιαι μναί ί/βαν, χατά τον 6χΙίτην εχαατον δύο 
ΙΒΌΐ, ωβπερ ό νόμος ίχει. Λακεδαιμόνιοι δί πρίββεις ϊ 
χίμψαντες άντέΐεγον μή διχαίως Οψων χατα,δεδι- 
■Ν^βΰαι, λέγον\τες μίι ίπηγγεί&αι χω ίς Λακεδαίμονα ί 
τ4β Οχονδάς, οτ' εβέχεμψαν τους όπΐίτκί. ΉλεΙοι δϊ β 
τ^ «αρ αύτοίς έχεχειρίαν 'ήδη ίφαβαν είναι (ΐτρώτοιε 
γΛ^ βφίβιν «ύτοΐ£ έπαγγέλλονβι), καΐ ίιβνχαζόντων 
βφ&ν χαΐ ού ιιροβδεχομίνων ώς έν βπονδαϊς, αυτούς 

1 αϊ ξνμμαχίαι ΐοάά., εογγ. ΗβΓπ. ΙΕ ίτιτεΐνοντες Ο 

Ιβ ^«τΰ Ο II ΌΙνμπικώ κ ΌΧνμπιακφ |> 17 βφΰ; ΕΟΐΙιΙ., 

' — ΟοβΙΙβΓ II Φνρ Β 19 ΌΙιιμπίΗπίΒ Ο ΌΐνμπιαιιαΙί Ι» || 
(?) ϋ 83 Β.Η+ Ο «ΟΓί Ο 26 ίπαγγαον " λκ&ιϊν ά6ιχ•ή\βαντΐίς. οί δί ^αχεδαιμόνιοί ίπελάμβα 
ού χρεών είναι αυτούς ίπαγγείΐκι ίτι έ^ Ααχΐδα,ίμΛ 
εΐ άόιχείν γε ^$ΐ) ένόμιξον αετούς, άλλ' ονχ ώς νι 
ζοίΐταξ τοϋτο δρ&ΰαί^ χκΐ 5αλκ ούβαμάβε ετι κίη 
5 ίχενεγχείν. Ηλείοι ίί τοϋ αύτον λόγον ίίχονιο, 
μίν ούχ άδι\χονβί μή αν πειβΟ^ηναι, ίί ίΐ βονλο9 
βψίβι Αεχρεον άποδονναι^ τό τε κτ>ΐών με^οζ άφιι 
τον άργνρίον χαί 'ύ τω &εφ γίγνεται κύτοί ύχ^ρ ί 
νων ίχτείβειν. ώί ί' ούχ έϋήχονον, κύθ-[? χάδε ήξ^α 

11} Λέχρεον μϊν μή αχοδονναι., ει μτ) βονλονται^ ί 
βάντας ίΐ ίχΐ τΰν | βωμόν τον ^ώς τον ΌΙνμχ 
ίχειδί} προ&υμοννταί χρηβ&αι τφ [ερώ, ίχομόϋαι 4ν 
τίον ταν Ελλήνων ■η μ-ήν άχοδώβειν νβτερον 
χαταδίχτ/ν. ώζ δ^ ούδΐ ταντα '^&είον, Ααχεδαιμάί 

15 μίν ί('({);'θ*το τοϋ ίερον [&νθίας χαϊ ίιγώνων^ 
οήίοι ί^νον, οί ίί άλλοι 'Έλ\λ'>ινεζ έ&εώραυν χ 
Αεπρεατ&ν. 3μως δ^ οί ΉλεΙοι δεδιότες μή βί^ 
ΰωβι, ξ'ύν οπλοις τ&ν νεωτέρων φνλαχί]ν είχον ^ί 
δ\ αύτοΐζ χαϊ ^Αργΐΐοί χαϊ Μαντιντ^ς, ];^'^">* ^ 

20 χαΐ Ά^ναίων Ιππ-ης, οι έν Άρπίν^ νπέμενον την 
τι^ν. δέος ί" έγίνετο τ^ χανηγν\ρει μέγα μή Ιύν 5χί 
ίλ&ω&ιν οί ΑαχΒδναμόνιοί, ϋλλως τε χαΐ εαειδή ι 
Αίχας ό Άρχεαιλάον, Ααχεδαίμάνίος, έν τφ άγ&νι ' 
τ&ν Ραβδούχων χλτ,γάς ίλαβεν, 5τι νιχωντος τον ί» 

25 τοϋ ζεύγους χαΐ άναχηρνχ&έντος Βοιωτών δι 
χατά τήν ούχ έ^ουβίαν της άγία\νί6εως, προελ&ίαν 
τον αγώνα άνέδηΰε τον ήνίοχον, βονλόμενος ί 

1 ά3ιιι•ήβαντ(3 Ο, (!ϋΓτ. 0^ 4 Ιτι] έν Μ 10 ρΓΪπΒ 

Οίη. Ε II άναβάντίΐ αοάά. 12 άπομοααι Εοάά., ιιοιτ. &^ 
έναντίαν ΕΡ 15 ίΙρ}>ον ΑΒΕΕ || βθοΙιίΒα ιΐθΐ Κτ. 2( 
«ίΒρ] Άργει αοάά., οοη. Αά. ΜϊΛα&ίβ 23 ΑιΙχα^ ΟΕΡ! [8Τ0Η. ΙΛΒ. V 50—62. 47 

Σα ΐονζοϋ ην το αρμα' ώβτε χολ\λώ δτ} μάλλον ίπΐ-Άΐ 
ψύβψ'το πάντες χκΐ ϊδάχΐΐ τι νέον ΒβΐΟ^αι. οΐ μίντοι 
Αίααϋίαμόνι-οι ^βνχααάν τε χαί ή ίορτή αύτοίς οϋτω 

•εν. ίξ όί Κύριν&ον μετά τα Όλύμπια '^Ι^γεΐοΙ τε δ 
καΙ ο1 ^νμμα%οι αψίχοντο 8ΒΎΐβό\μΒνοι. αντών παρά 5 
βψ&ί ίλ&είν {χίά Ακχεδαιμονίων πρεαβεις ετνχον παρ- 
6νκί)' χαΐ πολλών λόγων γενομί'νων Γίλο^ ούδεν 
ήτ^2^ι «ΑΑά βΐίβμοϋ γενομένου διελύ^ησαν εχαβτοι 
ώ' οΐχου. χαΐ τό &ίρθ£ έτελεντα. 

Γοΰ δ' ΐπίγιγνομένον χειμΦνος Ήραχλεώταΐξ τοΐς δ1 
ίί Ι ΤραχΙνί μάχ•^ έγίνετο χρόζ Αίνιάνας χαΐ ^άάλοηας ία 
ν^ Μι^λιάζ χαΐ Θεββαλΰν τινας' προβοιχονντα γάρ τά β 
Αΐη ταντα τ^ πόλει. πολέμια ^ν ον γάρ έπ' Άλλ^^ 
ΐινί γ^ ί Γβ τούτων τό χωρίον έτειχίΰ^. χαΐ εύ^ς 
*ϊ Μΐ&ΐδταμέν^ τί) πάλει ήναντιοϋντο, ές οβον έδνναντο 
Χ^Ι^ιίροντες , χαΧ τότε τ^ μ^Χ^ ένίχηααν τους Ήρα- α 
ζΙίώτα£, χαΐ Γενάρης ό Κνίδιος, Ααχεδαψόνιοζ, «ρχαν 
ιΛΐ&ν άαέ&ανε, δΐΐφ^άρηβαν δΐ χαΐ «Αλοι τών Ήρα- 
ίύΐατ&ν. χαϊ 6 χίίμων ίτιλδύτα, χαΐ δωδέχατον έτος 
%φ πολεμώ έτελεντα. 

Ι Τον δ' έχιγιγνομένον Ο^έρονς εύ^νς αρχομένου τί^ν άί 
απόκλειαν, ώζ μετά ττ)ν μάχην χαχώς έφ^'ίίρετο, Βοιω- 
ηί παρέλαβαν, κκΐ Ήγηβιππΐδαν τον Ααχεδαιμάνιον 
ύβ βύ χαλα^ Ιίρχοντα έξΐπεμψαν. δείβαντες ίέ παρέ- 
ίΜβον το χωρίον μή Λαχεδαιμονίων τ& χατά Πελο- 
Λάν[νψΙον &ορνβονμένων Ά&ηναΙοι λάβωβιν Ααχε- ιβ 

ΐύνΐΰΐ μέντοι ώργίξοντο αύτοΐς. 

ί &ιι Β 3 ίι^ύχαζάν τϊ Ο ■/ιανχαβάν τι+ ¥ ίίανχά- 

■"• ■ Κορίΐ'β-ι.οΐ' Ο 9 »έ90ΐ}τέίθί Β 10 Ήρα- 1 

Ι 1!^ 11 Άνιάνας Ε Α1ν*α+ναί Ο 13 ταϋτά] 

-^ _ 14 τδ] Λψ Β 16 άνκιτα(ΐ{)•'ΐι β Ρ 1]ψαντιοϋιο Μ ϊ| ¥ 
ΚαΙ τοϋ αύτον ^έρονς '^ίλxιβίάδ7|ς δ 
ατρατηγόξ 5)ν Ά&Ύΐνοίίιαν, ΆργεΙων χαΐ τ&ν |νμμ« 
%νμ«ραββόνχΰ3ν ίλ&ών ίς Πΐλοπόννηβον μίττ' όλί 
Ά&7ΐ\να£(ύν ίιπλιτ&ν χαΐ τοξοτών καΐ τδν αυτά 
ξνμμ,άχαν παραλαβών τά τ ε άλλα ζνγχαϋ'ίβτ'η : 
τήν ^νμμαχίαν διαπορίνόμενος Πελοαόννηβον τ^ βι 
τιά καΐ Πατρέας τε τείχη χκ&εϊναι ϊαειβεν ές %•άί(ιΐΛ 
χαΐ αυτός ΐτερον διενοείτο τειχέβαι έπΙ τψ '^^ 
Άχαΐ\χω. Κορ(ν&ιθί όϊ χαΐ Σιχνώνιοί χαΐ οϊς Μ 
βλάβ^ τειχιΰ^Ιν βοη^ηιίαντΐς άίεχώλνβαν. "Ι 

Τον δ' αϋτον &έρονζ Έπιδανρίοις χαΐ '-^ρη 
πόλεμος ίγένετο, προφάαει μ\ν περί τον ^Ά 
τον Ι ^Απόλλανοξ τον Πν&αίώς, ο δέον άηίίγαγεΐΜ 
άπέπεμαίον ναΐρ βοτάνων Έπιβανριοι (χυριώτατΛ 
τον Ιερον ήβκν ΆργεΙοι)' έδάχεί δϊ χα\ ανεν (τοΛ 
τ^ϊ αΐχίας τήν Έπίδιχνρον τω τε Άλχφιάδ^ χαΙ.Ι 
^Αργείοις ^ιροβλαβείν, ί)ν δύνωνται, τ^ς τε ΚορΛ 
ίνεχα ί^όνχίας \ χαΐ έχ τή^ ΑΙγίντίζ βραχντέραν ίβεί 
τήν βοή9ειαν η Σχνλλαιον περιπλείν τοίζ Ά&ηνα 
παρεβχενάζοντο οίν οί ΆργεΙοί ώς ίίΰτοί ίξ τήν ', 
δκυρον διά τον θύματος τήν εβπρα^ίν έββαλο^ 
εξεατράτενβαν δ} χαΐ οί Ακχεδαιμόνιοι χατά % 
νώτούς χρόνονξ παν\δ•ημεΙ ές Αενχτρα τή5 εαντών ρ 
ρία^ Λροξ το Αύχαιον, "Αγιδοζ τον Άρχιδάμον /5 
λέως ίιγονμένον τίδΐί δ^ ονΰεϊς οποί βτρκτεύοι 
ούδΐ αΐ αάλεις εξ ών έπεμψ&ηβαν. ώς δ' αύτοί\ 
διαβατήρια ^ομένοΐξ ού προνχώρει, αυτοί τε άιή 

13 Πυ&αιως βι εογγ. Ο, Πυ&-έως ΑΒΓΜ Πιβ-έωίΈ 
ίπαγαγείν Ε 14 ΕΛίμΛ0»ι Ε || βοταμίων οοϋ., ϋοιτ. ί"^ 
16 ταύττα Β,άάϊδά 17 η Β 21 έοβαΙοΒίΤίϊ Ο ίαραΐ 
Β7 χφοχάρΒί Ο 
ΗΓΗΤΟΕ. Ι,ΙΒ V 53—55, 49 [ ^Λ* οίχον χαΐ τοΙς \ ξνμμάχοις αεριηγγίΐλαν μετά τον 
[ μέλλοντα (ΚαρνΐΙος ό' ■^ν μην, ίΐ^ομηνία ^ωρίΐϋβι) 
χα^αΰχίνάζίβ^αι, ώζ βτρατενβομένονζ. '^ργείοι δ' άνα- 
χιορίϊβίίΐ'ΐίίίΐ' αυτών, τον προ τον Καρνείου μηνοζ έ^ελ- 
I λ &6ντΐ£ τΐτράδί φ9-£νοντοξ χαΐ ίίγοντες τίιν ίιμίρκν 
ί«ΰτΐ)ν πάντα τον χρόνον, έβί\βαλον ές Τ'ήν Έπιδαν- ΐί 
ρίκΐ' χαΐ ΐόι^ονν, Έπίδανριοι όϊ τους ξνμμάχονς έπε- * 
χαΐύϋτ'το• ων τίνες οί μίν τον μήνα προυψαβίβαντο, 
. οΐ δί χαϊ ές μεβΌρί'αΐί της 'Επιδανρίας 4λϋ•όντες ήβιί- 
I χΛζον. χαΐ χα&' Άν χρόνον έν τη Έπίδαύρψ οί Άρ- 65 
^-ίίοι ^βαΐ', ^3 Μαντίνειαν πρεββεΐαι | άπο των πύ- μ 
ρίννήλ&ον, Ά&ηναίων παρακαλεβάντων. χαΐ γενο- 
Ι» λάγΰΐν Εύφαμίδας & Κορίνθιος ούχ εφη τους 
τοΕί Ιρ}Όί5 Αμολογεΐν βψείς μίν γαρ αερΙ 
17)5 ξνγχα&ήβ&αι, τους & Έπιδανρίονς χαϊ τους 
Ιυμμάχους χαΐ τονς Άργείονς με&' οπλών άντιτε- 
τί^χ&αί' διαΛϋβοίί οιιν πρώτον χρηναι έφ' εχατέρανίΒΛ 
ΙΙΑάντας τά βτρατόπεδα, χαΐ οντω πάλιν λέγειν περί 
ιήί είρήνι^ς. χαΐ πειβ&έντες ωχοντο χαΐ τους Άρ- β 
* γεί^ς άπήγαγον εχ τής Έπιδανρίας. νβτερον δΐ ές 

ύ «ίηο ξνν\ελ9όντες ονδ' &ς έδννή&ηβαν ξνμβηνκι. ί 
' ΛΐιΙ' οί Άργεϊοι πάλιν ές τί^ν 'Επιδανρίαν έαέβαλον 
ν^ ^δ^^ο■ιηι. ί%εβτράτενΟαν δ\ χαϊ οί Ααχεδαιμύνιοί ές β 
Ιΐί<^ας' χαϊ ώ; ονδ' ένταν&α τά διαβατήρια «^τοΓς 
β ίγίνετο, έπανεχώρηβαν. Άργεΐαι δϊ τεμόντΐς της Έπι- * 
ίΐηιρίας ύ>ς τό \ τρίτον μέρος άπηλ&ον ίπ' οίχον. χαΐ ιβ 

1 το^ί ^νμμάχονς Ο || πιριήγγιιΐον Α (ο ίη ΙίΙ.) Β 2 Κρα- 

ηΐοί Ο II ίίρομη'ϊια εο(1<1. 3 ί' οω. ΑΒΓ, &(1ι1. Ρ, 1 Κςα- 

«ών « |( {^(ί9άη:ος Ο 6 ίσίβαλίον ΒΟ 8 πρανφαβίοαντί^Ο 

10 Έηιίηιιρίίβ Ε 13 γινομίναιν ΐοάά., αοτιβ^ϊ 14 όμι- 

>Α Χίβφάς ίί 17 ίφ' ς, άφ' «Β Ιβ Ά9άντα Ε 1 ί 50 ΤΗϋΟΥΏΙΒΚ 

'^&ηναίων αύτοίς χίλιοι ^βοή^Βαν ίιχλΐτκι χα,ϊ Άι 
βιά^ηζ βτρατηγός, αν&όμΐνοι Οή τονς Ααχΐδαιμονίί 
ί^εβτρατενβ9αι- καΐ &$ ούδίν ίτι «ύτών ίόει, άπήλ* 
χαΐ τό &Βρος οντω ΰί^λ&εν. 
δ Ι Τον 6' έαιγιγνομένον χειμώνας Ααχΐόαιμί 
λα&όντες ^Α^ναΙονζ φρουρό ν^ τί τρι,αχοαίουζ 
'/4γτ}βιχπίδαν Άρχοντα χατά ^άλαββαν 'ίζ Έΐΐίδα.'\}{ 
έβίπεμ-ψαν. 'ίίρ^ίίΕοΓ δ' ίλ&όντες παρ' ^^&ηναίονς έι 
χάλονν 8γι, γΐγριψμένον έν ταΐ^ βαονδαΐς 

10 εαντ&ν ίιιά\ατονξ μι) ίαν αολεμίονζ διιέναι, ίάβι 
χατά &κλααβαν παραχ,λεϋακι' χαΐ ει μή χάχείνοι 
Πύλον χομιοϋβιν ίπΐ Ααχεδαιμονίονς τους Μεββηνίο'ί 
χαΐ Είλωτας, άδι.χ•ήβ£βΟ•αί αυτοί, ^^^7}ναΐοι δε Άλια- 
βίάδον χείβαντος χ^ μίν Ααχωνιχ^ βτήλ^] 4>χε'γρα:ψαν 

15 ΰτι ούχ ένέμειναν \ οΕ /ίαχεδαψόνιοι τοις ζρχοις^ £§ 6Ϊ ι 
Πύλον έχόμιβαν χονς ίχ Κρανίων Είλωτας λ'^ζεβ&αι, 
τά ί' «λλα ηαύχαξον. τον όΐ χειμώνα τοντον πόλε-• 
μονντιαν Άργείων χαϊ Έηιδανρίαν μάχη μεν ουδεμία 
ίγένετο έχ παραβχενης, ένίδραι δί χαΙ χαταδρομαί^ 

20 έν αΐς ώς τύχοιεν \ έχκΐίρων τινίς διεψ&είροντΌ. 
χαΐ τελεντώντος τοϋ χειμωνος προς ίαρ ^δη χλίμαχας 
ίχοντες οί '^ρίΈίοι ^λθον έχΐ τήν Έπίδανρον ά>ς ίρή^ 
μου οϋβΥις διά τον πόλεμον βίψ αίρήαοντες• κκΐ 
&πραχτοι άπήλ&ον. χαΐ & χειμ&ιν ίτελεντα, χαΐ τρίτον 

2δ χαΐ δέχατον ίτος τψ πο\λέμφ ετελεύτα. 

Τον δ' έπιγιγνομένον ^ίρονς μδβονντος Ααχεδαι- ϊ 
μ<!|νίθΐ, ώς αΰτοΕς οι τε Έπιδαύριοι |ιί(ΐμαχοι δντεςΒί 2 -αν^ύιιιΐΌς οοιϋ || 4ή] ίί ϋοιίά,, οοΓΤθχϊ 4 διήΜ^ΐψ] 

άααί»ιν Ο 7 ΐϊ οιη. Β 13 άδηήααα&αι Β (?) Ο, οοιτ. Β, 

16 Ιιί^ϊββηί εοω. 18 των Άί/γεΐων Β 22 ί1#β*] 
ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. V 56-58. 51 

ίοίΛαιχώρονν χαί ταλλα ϊν τ^ Πελοποΐ'ν^αψ τά μϊν 
^φ(1βτφ1Εί, τά δ' ον χαλώς *^2*ι νομίβαντΐς, εΐ /ίή 
]^θ»ατνί*ίιΐ!ονται ιν τάχΐΐ, ίπΐ πλΐ'ον χωρήβίβ&αι αυτά, 
ίηρά\τίνον αντοί καΐ οί ΕΧλωτΐς πανδημεϊ έπ' "Αργος' 5 
ι^ιο ίί '^)'ίξ Α '^ρχιϋάμον, Αακεδαιμονίαν βαβιλίύς. 
^(οτράτινον δ' αύτόΐς Τεγεαταί τε χαΐ δβοί &Ιλοι ϊ 
'Αφχάδαιν Ααχίδαιμανίοις ξνμμαχοι ^βαν. οΐ ί" ίχ τ-ης 
ΒΙΙης Πΐλοποννήοον ^νμμαχοι. χκΐ οί ίξωθθν ε'ϊ 
91αονντα ^νν\ΐΧέγοντο, Βοιωτοί μίν πΐνταχιθχίίιοι ίο 
' (βλίϊαι χκΐ τοβοϋτοί ψιλοί χαΐ Ιπχήζ χίντοχόΰίοι χαΐ 
Ε|ΗΧΧ0( ί'βοι, Κορίνθιοι δ\ διοχίλιοι όπλίται, οί δ' 
ίίΐΛΐ ώ? ίΚΚ6το(, Φλΐΐάαιοι ίΐ πανΰτρατια, 3τ4 ΐν τ^ 
ίκίίνωΐ' ^ν τΰ βτράτινμα. Άργεΐοι 6ϊ προαιβ^όμΐνοι &8 
ΐ6 Κ Λρώτον τήν | παραΰχίνίιν τ&ν ΑαχΒδαιμονίίον ΐ5 
»ά (χτιδι) ές τον Φλειονντα βσνλόμενοι τοϊξ αλλοΐξ 
Χ^ουμΐίξαΐ ίχώρανν, τότε δτ] έξΐβτράτενβαν χαΐ αυτοί. 
/^νή9ηααν ί' αντοίς χαΐ Μαντινης ίχοντες χαύς βψε- 
κέρου; ^υμμάχονς χαΐ Ηλείων τριαχίλιαι 6χλΙται. χαΐ Β 
Μ^Λόντες άπαντώδι τοις \ Αοχεδαιμονΐοίς έν Με^δρίω ία 
1^ Αρκαδίας, χαΐ καταλαμβάνονβιν £Χ(ίτΐ()οι λόφον 
Λοά οΐ μίν ΆργεΙοι ώ? μεμονωμενοις τοίξ Ααχεδαιμο- 
«άκ$ παρίΰχενάζοντο μάχεϋ^κι^ 6 δί Αγις τΐ^ς ννχτος 
ία/ααν^βας τυν βτρατον χαΐ λα9ων ίπορεύετο έξ ΦΧει^ 
οβΤΜ παρά τονξ Άλλονς | ξνμμάχονς. χαΐ οΐ Άργεΐοι ψ 
αμα εφ εχώρονν, πς&τον μίν ίς Άργος, 
ατα δΐ § προΰΐδέχοντο τους Ααχεδαιμονίονς μετά 
ν ξνμμίΙ/ιαν Χί(τ«βιΙ<ίεβ9•αι, τήν χατά Νεμ^αν ί»δόν. ] Μταΐ^φονιιιι ΑΒΡ β Τι απι. ΑΒΪΊί 10 χιχ^α- 

4ηΜ Η υ χα) βμιπποί {αναίτιοι ϋοάιΐ.) Γαοι οιη. Μ 11 ίσοι] 

4ΗΑΒ 3β' ^ί οηι, ΛΒ || μιτίι τ&ν ^υμμάι<ον ταύβ Λα-Μβ' 52 τΗυσΥΏΠ)ΐ8 

^^4γίς ίΐ ταύτην μίν ην αροβΒδ έχοντα ούκ έτφάχετι 
Λιφαγγΐίλας δί τοΙς ^4α\χεδαιμονίθί5 καί '^ρχάβι χι 
'Εαι^αυρ^οι5 ^λλην ίχώρηβι χαίεπήν χαΐ χατφη ι 
το Άργΐίων πεδίον χκϊ Κορίν&ιοί χαΐ Πιλληνης χι 
6 Φλειάβωι δρθΊον ίτέραν έπορεύοντο' τοΙς δ^ Βοιωτό, 
χ<ά Μΐγαρενθι χαΐ Σιχνωνίοΐξ εΐρητο τήν ίπΐ Ν 
μεας (ιδον χκταβαίνειν, ^; οί Άργεΐοί \ έχάΟ-ηντο^ δποιι 
εΐ οί '^ίργείοι ίχΐ βφάς Ιόντας ές τό πεδίον βοη&•οΐε 
ίψεπάμενοι τοΐς ΐπαοις χρψντο. χαΐ ύ μίν οντω διι 

10 τά^ας χαί εββαλών έζ τ6 πεδίον έδ^ον Σάμιν&όν ■ 
χαΐ άλλα. οΐ ίΐ ^ΑργεΙοι γνόντες έβοή&ουν | ήμφι 
^ίΐ) ^κ τ^ς Νεμέας, καΐ περιτνχόντες τφ Φλειαβίο 
χαΐ Κοριν^ίαν βτρατοπέδψ των μϊν Φλειαβίων ολίγο; 
άπέχτειναν, χ>πό δί τών Κορινθίων αύτοΙ ού πολλ 

15 πίείονς- διεφ^άρηβκν. χαΐ οί Βοιωτοί χαΐ οί Μεγαρ; 
χαΐ οΐ Σιχνώνιοι ίχώρουν, ώβπερ είρητο αύτοΐς, ] έ 
τη£ Νεμίας, χαΐ τους '^ργείονς ούχετι χατέλαβο 
άλλα χαταβάντες, ώξ έώρων τα εαυτών δ^ιούμενα, 
μάχην παρετάβδοντο. άντιπαρεβχενάξοντο δΐ χαΐ 

30 ^ίαχεδαιμάνιοί. ίν μέαω ίί άπειλημμένοι ^βκν οί Ά 
γείοί' έχ μίν γάρ τον πεδίου οί Ααχεδαιμόνιοι είργί 
τ^5 χάλεαίς χαί οί μετ' αυτών, χα&ύπερ&εν ίΐ ΛΓορί 
θΐοί χαΐ Φλειάβιοι χκϊ ΤΙελληνης, το δΐ προς Νεμέι 
ΒοιιοτοΙ χαΐ Σικυώνιοί καΐ Μεγαρ^ζ. ίπποι δ^ αόΐοΙ 

25 οΰ παρήβαν ού γάρ πω οί Ά^ναΐοι, μιίνοι. των |υ( 
μάχων, ^χον. τό μεν οίν πΙή9•ος τ&ν ^Αργείων χι 
ιών %υμμάχων ούχ οΟγμ δεινόν τό παρόν ίνόμιζο 

4 ΠαίΙηνιίί Β 5 δρΆ^ιον αοάά. β ΐΐ οπι. Ο || οΐ ο 
Οα ΙΙάντίί αοάά., οογγ. Β&ιϋι&πι 12 τφ] τό Ο 16 *11. 

οηι. ϋ 20 ^ν . . . Αακιβαιμόνιοι (21) οιη. ε, ίη πι&γ^. αάά, 
22 της\ άαό τήί α || καβώπίρβ-ί ΑΒ (?)0Μ: χοθι/ιτίρ ΕΪ" 
'Τ ίβο»• . ξνμμάχαιν (27) ίη πΐ8ΐ^. 6, Η13Τ0Β. ΙΙΒ. V 69—60. 53 

ίόχΐί η μάχΊ ίβΒΟ&κι, καϊ τού^ Ααχ&ϋαι- 
\/Μνίονς άπαΚΎΐψέναι έν τ^ αύτων τε χαΐ προς τ^ πο- 
τών ίΐ '^4ργΐί^3ν δύο άνδρες, θράβυλλός τε, τών 
πίννε βτρατηγ&ν εΐς ων, ααΐ ^^λχίψρων, πρό%ίνος 
Ααχΐ]Λαψονΐων, ^ϋη των βτρατοπέβων οβον ου Ιυκ- ί 
ίάνταιν προβελ&όντε "Αγιδι δίελεγ£6θ•ην μή ποιείν 
(Μίρίν ΐτοίμουδ γόρ είναι Άργείονς ΰίχας ό'ονναι χαΐ 
9^αβ&αι Ιΰα^ χαΐ 6μοία£, ΐί τι ίπιχαλοϋβιν Ά^γείοις 
Δβχιϋαψόνιοι, χαΐ το λοιπόν είρ-ήνην βγειν βπονδάς 
ιηιι^ΰαμίνονξ. χαΐ \ οί μ^ν ταύτα είπόντίς τών Άρ- ^ 
γίίαιν άφ' ίαντφν χαϊ ού τον πλ'ή&ονς χελεύβαντοζ 
ΐΐκον χαΐ 6 Άγις δε^άμενος τονς λόγους αντόζ^ χαΐ 
■•ί /«τά τών πλειόνων οίιδε αυτός βονλενβάμενος 
ΙΙΧ' ^ ίνΐ άνδρΐ χοίνώσκς των έν τέλει ξνβτρατευο- 
ΙρέΐΜΜ, βπένδεται τέββαρας μϊ}νκς εν ] οίς έδει ίπιτελ4-355 
β» αϊιτονς τά ^ηϋ-εντα. χαΐ απήγαγε τόν Οτρατον 
ίίΛίί, οέίίΐΊ ψράβκζ τών &λλων [^νμμάχιονί. οΐ ίϊ 3 
Μαιεδαιμόνιοι χαΐ οί ξνμμαχοι {ΐπιοντο μίν ως ίιγεΐτο 
ίιά τον νόμον, ίν αΐτί^ δ' ίΐχον χατ' \ άΚΙήλονς αολλϊ^ β 
Λϊον ^ίγιν, νομίζοντες, ίν χαλώ παρατνχόν ΰψίβι %νμ- 
ίίΐΐΐν καΐ πανταχό&ίν αυτών άποχεχλτιιμένων χαΐ ύπο 
αχΐων χαΙ πεζών, ονδεν δράβαντες &%ιον τής παρα- 
Λίΐι^Β ^ίέναι. βτρατόπεδον γαρ δή τοΐιο χάίλιβτον * 

ΪΒΙίψιχόν τών μέχρι τονδε ξννηλ^εν ωφθ^ ] ίϊ μά- ίο 
ΙΐΛβ ΐως ί'τι ^ν &&ρόον έν Νεμίί^, έν ω Ααχεδαιμό- 
ηβί τε πανβτρατιά ηβαν χαϊ Άρχάδες χαΐ Βοιωτοί χαΐ 
Λιρΐν&ίΟί χαΐ Σίχνώνιοι χαΐ Πελλγ/νής χαϊ Φλειάβιοι 

5 Μ« {ξιάρζα,ν ΑΒ 6 ,ιροσί196ντίς ΑΒΐΟΜ . 

•ΜΙΗ 11 άλΐ' 00(1(1. II ψ Ε II κοινώα&αι Β %ο,νώ<ία<ί»αι Α.¥Ά 
""'^μάιαν ίθΐ, Κγ, 30 παρατνχώνΟ 21 άποιιικίιμίνιι 
'ίίψίναιι λβΕΜ 23 δη βϋρτα ν " 1 ι ι 

54 τρυοΥΏΐοΐδ χ^ Μ£)'ο:ρής, Χίά ούτοι πάντες λογά$ες άφ εχάβχα 
άξιόμκχοι. δοχονντΐς ίΐνκί ού τ^ '^ργιίαν μό\νον ξυ^ 
μ(ΐχ^ιx, άλλα χαν αλλγι ίτι χροΰγενομέιη^. τό μίν 
ατοατόκεδον όντως έν αίτίψ ίχοντες τον 'Άγιν άνδ]ρ 

5 ρουν τε χαΐ βΐΐλύ97]ααν έπ' οΓκου ίκαίΓοί' '^ίργ^ 
δϊ χκΐ αυτοί ίτι ίν αολλω πλείονι «ΙτΙι^ ειχον τμ 
βπείβαμένονς ανεν τον πλτ}Φου6, νομίζοντες χάχεΐνί 
μή Ι ην ΰφίβι ποτέ χάλΐιον παραβχον Αα.χΐδκιμονΙΐΛ 
ίιαπεφΐυγέναι• προς τε γάρ τ^ βψετερ^ χόλει 

α μετά χολλών χαΐ άγα&αιν ^νμμάχων τον αγώνα . 
γίγνεβ^ια. τόν τε θράβνλλον άναχωρήβαντες έν '. 
Χαράδρα, ονχερ τάς άχο ΰτρατείαξ δίχας πρΙν ί9ίέ% 
χρί\νονβιν, ήρξαντο λενειν. 6 δΐ χαταφνγων ίχΐ ι 
βαμόν περιγίγνεταΐ' τά μεντοι χρ'ήματα εδήμενΛ 

Β αΰτοϋ. 

Μετά δ^ τοντο Ά&ηναίων βοη&ηαάντων ;ι;ιΛ^ 
οπλιτών χαΐ τριοαιοβίιαν ίχαέων, &ν έατρατήγονν . 
χης χαΐ Νιχόβτρατος, οί ΆργεΙοι {Ζμως γαρ τάς αποί 
δάζ Ι αχνονν λνβαι προς τους Ααχεδκιμονίονς) άπιενί 

Ι) ίχελενον αύΓοϋί χαΐ προς τον δγ^μον ού προαήγί 
βονλομενονς χρηματίααι, πρΙν Οή Μαντινης χαΐ Ήλ& 
(ετι γάρ πκρήβαν) χατηνάγχαβκν δεόμενοι. χαΐ . 
γον οΐ '^4&ηναΙοι Άλχιβιάδον πρεββεντοϋ πΐΐρόντοζ ^ 
τ£ τοίί Ι Άργείοις χαΐ ^νμμάχοΐζ ταντκ, 8τι ούκ 6ρ\ 

Β «Γ ϋχονδιΛ ανεν τάν άλλων ^νμμάχων χαΐ γένοινι 
χαΐ ννν {έν χαίρω γάρ ζαρεΐνκι βφεΐς) &πτεϋθ'(α ί 
ναι τον \ ποΛ^μου. χαι πείααντες έχ των λόγων το* 2 ά^ιά,μ,αχαι. Ο 3 κίτ] χβΙ οοιϋ., οογγ. ΒΙιγ- θ 
8 Λαραβιώρ ΒΟβ(?) 18 οτ(ΜΐΓ!δί ικκίά,, οοιτ. ί' 
Ιίωρ ίτηιέαιν νΛ ταιαχοαίαιν &Λίιταν Β, ΙτΛίιβρ. Β, 
οοάά., ϋΟΓΓ. ΞίΐΒ,ββ βΐ Ε[. 36 αιπαιαβ-οα Ο ΗΙ8Τ0Κ. Ι.ΙΒ, V 61—63. 55 

Ζνμμέίχονς εν&ύς ίχώρονν ίπΐ 'Ορχομΐνόν τόν Άρχα- 
ί*ιιον ΐΐάντΐξ πΙ'>)ν Άργΐίαν' οντοι δ\ δμωζ χαΐ 
χαα9έντες ύπΐΧείποντο πρώτον, Βΐΐΐΐτα 4' ΐίίτίρον 
χκΐ οίτοι ήλ*ον. χαΐ \ προσχαθ-ίίΐιίμίνοι τόκ Όρχο- & 
μινόν πάντες ίπολιόρχανν χα,Ι προαβολός ίποιονντο, 
βονίόμενοι ^λΧως τε προβγδν8β&•αι βφίβι χαΐ ϋμηροί 
ί* χής Άρχκδίαζ ήοαν α,ντό&ι νπό Ααχεδαιμονίων 
χίίρ,ινοι. οί α Όρχομένιοί όείΰαντεζ τ-ήν τε τον τεί- 5 
χονζ &9&ένίΐκν χαΐ τον Οτρατον \ τό πληφο^, χαΐ ώς ιο 
Ι οϋΐΐξ αύτοίς έβσή&ει, μή προκχόΐίονται, ξννΒβηβαν 
&9Χ( Ιιίμμαχο/ τε είναι χαΐ δμήρονξ βψ&ν τε αύτ&ν 
ίβϋνω Μαντινίνβι χαΐ οϋζ χατέ^εντο Ααχεόΐΐίμόνιοι 
ίη^δοϋναι. μετά δΐ τοϋτο ίχοντες Ί^διι τόι» Όρχο- 82 
^ηίιν ίβονλΐνόντο οί ξνμμαχοι ίψ ο τι | χρή πρώτον ΐί 
1Β ί»ια τών λοιπ&ν. χάί Ηλείοι μίν ίπΐ Αέπρεον ίχέ- 
Μίον, Μαντίνί\ζ ίϊ έπϊ Τεγίαν χκΐ προϋέ^εντη οί 
Λ(^εΙοι «αϊ Ά&ΐ]ναΙοι τοίξ Μαντινεϋσιν. χαΐ οί μ^ν 2 
ΉίίΙοί όργιϋ&έντες 3η ούχ έπΙ Αέπρεον έψηφίβαντο, 
ίο^ώ^ηβαν 1%' οή«)ν οί άΐ δΑΑοι \6μμ(!.%οί πα|ρεβχΐνά- ίΟ 
^"ηα Ιν τ^ Μαννινεΐα ώς ϊπΐ Τεγέαν Ιόντεξ^ χαί 
Μίξ αύτοίί καΐ κυτών ζτ&ν'} [Τεγεκτ&ν^ ίν τξ} πόίει 
'νιΛίΰοΟαν τά «ράγματκ. 

Λαχεδαιμόνιοι δ^ ^χειδή άνεχώρηβαν ^ξ 'Άργονς 68 

ιίί τηραμήνονς βαονδάς ποιηβάμενοι , ^Αγιν έν με- 

** ϊ^ί^ αΙ[τά( είχον ού χειρωοάμενον βφίαιν "Αργός, κ 

«φίΐβ];ύΐ' χαλ&ς ώ? ο^πω «ρότερον αύτοΙ ^νφιξον 

β^άονξ γάρ τοαούτονς ξνμμάχονζ καΐ τοιούτους ού ^ΌίχομινοΙΕ 12 χαϊ Μανηνίίαι χαί Ο [β] || οΒε] ού Β 

" ^ν/ϋηττο Μ η ρΓ, καΐ οιη. Ε || Ά9ηναΙα,ν Ε 30 Ιόνιαΐ Β 

11 ίΜ-ίϊ] ιινίί )[β) Μ II α^ιτών Τιγίοη&ν ϋοάά,, ιιοττ, Κατντ. 
54 Τ3υθΥϋΙΟΙ8 

χιά Μεγβρτίς^ χαΐ ούτοι ηάντες λογάδες άφ ι 
αξιόμαχοι δοχονντες ΐΐναί ού τ^ Άργείαν μό\νον \ 
μαχΐ^ αλλά χΆν «λλι^ ίτί προογενομεντ^ι. τ'ο μ^ν 
ατ^ατόπεδον όντως έν αιτί^ έχοντες τον "Αγιν άνι 
5 ρουν τε χαΐ διελν&Ί^βαν ίπ οίκου ίΜαΟτοί" Άρ^ 
61 χαΐ αυτοί ίτί ίν χολλφ πλείονι αιτία ίίχον ■ 
βαΐίβαμένονς ανεν τον %λΎ\&ονς^ νομίζονχες ι 
μη Ι αν βφίβι %οτϊ χάλλίον παραβχόν Ααχεβαιμονίι 
διακεφενγΒναι• προς τε γαρ τ^ βφΐτέρ^ Λάλει 

10 μετά χολλων χαΐ άγα&ών ^νμμάχων τον αγώνα, 
γίγνεβ&αι. τόν τε θράβνλλον άναχωρι^ακντες Ιν 
Χαρκδρω, ο^Χΐρ τάς από ΰτρατεΐαξ δίχας πρΙν έβα 
χρί\νονβιν, ί^ρξαντο λενειν. 6 0^ χαταψνγων έηΐ 
βωμόν χεριγίγνεται' τά μΐ'ντοί χρήματα, ίδήμα» 

15 αντον. 

Μετά 6 ε τοντο ^Α&ηναίων βοη9•η<{άντων 
6ΐΐλίτών χαΐ τριαχοβίαν ίπηέαν, ί>ν έβτρατ-ήγονν 
χηξ χαί Νιχόβτρατος, οΐ ΆργεΙοι (5μιος γάρ τάς Λ 
δάς Ι ωχνουν λν&αι προς τους Ααχεδαιμονίονς') εαα 

50 έχέλενον αντονς χαΐ προς τόν δημον ού προβ{ 
βονίομενονς χρημαχίβαί, %ρΙν δη Μαντινής χαϊ 
(ίτι γάρ τίαρηΰαν) χατηνάγχαβαν δεόμενοι. χαΐ 
γον οί '^ί&ηναίοι Άλχιβίάδον πρεΰβεντον χαράνη 
τε τοίς | '^^ργείοις χαΐ ^μμάχοις ταύτα, 5η ού» 

25 αί ΰπονδαΐ ανεν των ίίλλων ^νμμάχαν χαΐ {/^νοι 
χκΐ νϋν {έν χαιρώ γάρ παρείναι αφείς) απτεβ&αι 
ναι τον | ποΛεμον. χαί χείβαντες έχ των λάγαν ι 2 άΐιάμαχοι Ο 3 ιών] κπί (κ>(Μ , οογγ. ΒΙεγ, 6 π1«ί<ονβ 
8 ηα,ιααχαν Β0<}(?) 13 βτρατιας οαάΑ., οογγ ί 1" "" 
Ιΐιαν ιππέων χαί τριατίοαίαν άτίΐιτών Β, ΐΓίιιιβρ, Β, 
ΰοόά., ΟΟΓΓ. Ηοαεβ βί Ετ. 26 ατηαια^αι Ο 56 ΤΗυθΥΙ)ΙΒΙ3 φφδιον είναι λαβΐΐν. ίπΐίδ'ή όε χκΐ περί Όρχομενοϋ•^ 
•ήγγΐ'λλίτο ίαλαχίναι, πολλώ δη μ&λλον έχαλέπαινον 
χάΐ έβούλινον ε•ύ]&ίις ύπ" όργηξ παρά τον τρόπον τον α 
ίανταν ώζ χρη τήν τε οίχίαν αύτον χαταβχάψαι 
5 δέχα μνριάβί δραχμών ξημιωβαι. 6 δ^ παρ^τεΐτο μψ 
δίν τούτων δραν ίργψ γάρ άγα&ψ φύβεβ&αι τάϊ 
αΐχίαζ ατρατενϋύμίνος, ^ τιίτί ποιεϊν αυτούς ο ι 
λονται. οι ίε τήν μίν \ ζημίαν χαΐ τ^ν χαταβχαφ 
έπίβχον, νύμον ίΐ Ι&εντο \ έν τφ παράντι, ος οΰπ<α{ 

10 πράτερον έγένετο αντοΐς' δίχα γάρ άνδρας ΣπαρτιατΦν ^ 
χροβΐίΐοντο αύτώ ξνμβούλονς, άνευ ων μι) χΰρΐον 
είναι άπάγειν ατρατίάν έχ τ^5 πόλεως. 

Έν τοντψ δ' αψιχνΐΐται αύιοΕρ αγγελία παρά \ τών ?β 
ίπίΤ7}δείων έχ Τεγίας οτι, εΐ μή παρέβοντκί έν τάχει, 

15 άποΰτήβεταί αύτων Τεγέα πρ'οζ Άργείονς χαΐ τους , 
ξνμμάχονς χαΐ 5βον ονχ άψέΰτηχεν. ένταϋ&α άή > 
βοιΙ^Βία τών Λακεδαιμονίων γίγνεται αύτων τε χαΐ 
τ&ν ΕΙλώτων αανδημεί 6ξεΐα χαΐ οία ονπω «ρότερον. 
έχώ\ρονν $1 ίξ'Ορέα&ειον τής Μαίναλίαξ• χαΐ τοίς μ%νί 

20 Άρχάδαν βφετέροις οί>6ί ξνμμάχοι^ χροείπον άΟ-ρο^Λ 
β&είβιν Ιέναι χαζά πόδας αντων έξ Τεγεαν, αύτοΙ ι 
μέχρι μΙν τοϋ 'Ορεβ&είον πάντες έλ&όντες^ εχεί&•α 
ίέ τό ίΧΓον μέρος υφών αυτών άποπέμ^αντες έιί^ 
οΰων, ίν φ τ6 Ι πρεββύτερόν τε χαϊ το νεώτερον ι 

25 Νϋτε τά οΓκοί φρονρείν, τα λοιπψ βτρατενματί άφ 
ιχνοϋντοί ές Τεγέαν. χαϊ ού πολλώ νβτερον οί ξΐίμ-1 
μαχοί άπ' Άρχάδιαν παρήΰαν. ^^£μΛ;ουβ^ ίΐ χαΐ ές τ•ήν Γί οιη. β 5 δραγμών Β 7 (Ττρα- 
τιναάαΒνΟί Ο βΐ βι οοπ", ^ ατρατιναάμινος ί» 18 οία ΕΓΜ 

19Όρί(ηίιον Ο (?) βαρΓ&βεΓ. β, Όρίατιιον γρ. Γ, ΌρΙαιι 
Λ^ γρ. θ^ /(>. ]1^ 24 αΐϊ. ιά οιη. Ιΐ 3 αΐί. τον] 
.,υϋάαινΟΐ Ο ι 
19 Όρέατίιι Η13Τ0Ε. ΠΒ. V 64—65. 57 [ Κόριν&ον χαΐ Βοιωτούς χαΐ Φωχεας χαΐ Αοχ^ονς^ 
\ βΛη&ίϊν χΐΛίτίονΐ£8 χα\τά τάχος ές Μκντίνΐΐαν. Αλλά ίο 
' τοΓρ μίν ίξ &λίγον τε έγίγνετο χκί ον ρ«ίιον ήν μ^ 
ίι^οόοίζ χαΐ αλλ'^Χονξ περιμ^ίναβι, δΐΐλ&είν τήν πολί- 
■ • μίαν (^ννέχΐ^ε γάρ 6ίά μέβον), όμως ίΐ '^πεΐγοντο. 
<4<(χΐδ(ίΐμ(!ν[0( ίϊ άναλαβόντες τους παρόντας Άρχάδων " 
1 Ινρμάχονς έβίβαλον ίς \ Τ'ήν Μαντινιχήν, κκΐ βιτραΓΟ- 96 
βκίίΐναάμΐνοι προς τω Ήρκχλείψ έδι^ονν τήν γψ: οίβ5 
γ^ίίοι χαΐ οί ξνμμαχοι ώς ει^ον αντονς, χαταλα- 
^.%α>^ίον έρνμνον χάΐ δνβπρόβοβον πα^ΐτκίαΐ'το 
ΐύχην. χαΐ οι Ααχεβαιμόνιοι εύ^ς αύτοίς έπί}- ϊ 
Β«α1 μεχρί μίν λί&ον χαΐ \ άχοντϊον βολήζ εχώρ•)]- χ 
Ιπειτα τ&ν «ρΐββντέρων ης "Αγιδι επεβόηΟεκ, 
Ι Ι^ών χρός χωρίον «αρτερόν ίύντας ΰψας, 'ότι. διανοεΐ- 
ΙπΜ χαχον χαχψ ίάβ&αι, δηλών της έξ "Αργούς έπαι- 
I νίον άναχωρήβεως τήν καροΐο'κν ακκιρον προ&νμίαν 
Ι βψάληψιν βονΚομένην εΐναι. ύ ίί', εϋτε χαϊ \ διά το 3» 
Μύαβάί}μα είτε χκΐ αντώ αλίο τι [η] χατά τό αντό δά^αν 

1)3, πάλιν το ατράτευμκ χατά τάχος [ πρΙν ^νμ- 358 
Κί^ΐα άχ^γεν. καΐ άφιχόμενος αρίις τήν Τεγεατιν το * 

• ί^ίτρεπεν ές τήν Μαντινικήν, περί οί)περ ως τά 

α>αά βλάπτοντος ^ποτερωΰε &ν έαπίπτξΐ Μκντινηζ 

Τεγεάται κοΑίμονίιΐ'• ^/ϊοΰλίτο 5ΐ τονς \ από τον ί 

7 ίόφον βοη^ονντας έπΙ τήν τον νδατος ίχτροπ-ήν, ίπει- 

\Λάν ΛΐίθωΐΊκι, χαταβιβάβαι [τονζ Άργείονς χαΐ τους 4 άΧλ^Ιοις ΑΒΕΓ || τήν ποΧί/ιίαν ία ια&τ§. Α, Β, Γ, 
10 «ό ιιοίΐον ΑΒ 1Ξ ΧΜνον Μ 13 τις] τής Ε || έβάηοί Β 
'ό ίήί] την Γ 17 βονλομίντιν] βονίοίχίΐϊΐ. 1), || ϊΛί οτα. Β 
ΙΒ ϊ) ιΐβΐ. δίαω 19 ^νμβψαι Β 20 Τ^γεάττ^ν Ε γιάτιν « 
η ίΐ] ίτ^ίΐΐ Μ Ι ύΐ] ώί έ? Ο 33 όποτ^ρύΐα ^άι- Α Ε Ι'Μ άπο- 
'--» {ανΒ Ι) ίίηϊΐ5(Τ([ Ο 25 Λΐίίωντκί Μ πίίβΊυιτκι €ΑΒΕίΊ| 
Ι. άβΐ. Εβητ. 
58 ΤΗΤΙ0ΤϋΠ)Ι8 ϊ,νμμάχονς] χαΐ ίν τώ όμαλφ τήιν (ί^ΧΨ' ΛΟίίίυί 
χαΐ ό μίν τ^ ήμίραν ταντην μείνας αντοϋ «ερί 4 
νϋωρ Β^έτρεΛΐν' οί 6' ΆργεΙοι χαΐ οι ϊ,ύμμαχοί \ ( 
μϊν πρώτον χαταπλαγέντες τ^ ^ξ ολίγον αίφνιδίω ο 

Β άί^χωριίβίί ούχ είχον ο τι είχάβωβιν' είτ' έαειδΐ) ι 
χωροϋντεζ ίχεϊνοί χε άπέχρυφαν χκΐ βφείς ή5τίχα( 
χαί ούκ έΛηχολον&ονν^ ένταν&α τού^ ίανταν ατροα 
γονζ ίί^θ■^5 ίν α,Ιτϊα, εΙχον τό τε πρότερον 
ληφ&έντα$ προς "Α^γει Ααχεδαιμονίους «φεθήναι ί 

ο ννν οτι άποϋίό'ράπχονταζ ούάείς ^πιίιώχ£ΐ, αλλά » 
ήβνχίαν οί μ^ν βωζονται^ βψεΐζ δ^ προδίδοντκι. 
ατρατηγοί ϊ&ορνβή&ηααν μίν τό παραντίχα, ϋβτεΛ 
όϊ άπάγανΰιν κύτους ^^° '^οϋ λόψον χαΐ ΐίροελ^^όν^ 
\ ίς το &μαλόν ίβτρατοπεδεύβαντο ώς ίόντεξ ώιΐ ■■ 

5 πολεμίον^. 

Τ^ ί' ΰατεραί^ οΖ τε Άργεΐοι χαϊ οί ξ^ίμ^μ* 
ξυνετά^αιτο, ώ? εμελλον μαχεΐβ&αί, τ^ν περιτύχατ 
οϊ Τ6 Λακεδαιμόνιοι άπο τοϋ {ίίίίΤο? π:(Κ)? τό ' 
χλειον !ίά\λιν ίζ τό αυτό Οχρατόΐΐεδον ίόντεζ ό^ 

Ο ίί' ολίγον τονζ εναντίους ίν τάξει τε ί^δη πώ 
καΙ από τον λάφον προεΧηλν&όταξ. μάλιβτα ίέ ^ 
δαιμόνιοι ίς ϋ ίμίμνηντο ίν τοντψ τφ χαιρφ έ^εκ, 
γηβκν {διά βραχείας γάρ μελλήβεως ή παραοχενή αύ'ά 
έγίγνετο)^ χαϊ \ ίύ*ύ? ύπό ίκουί^β χα&ίβταν\ 

5 χύβμον τον εαντ&ν, "Αγιδος τον βαβιλίως εχαβτα ^ 
γονμενον χατά ιόν νόμον. βαβιλίω^ γάρ &γοντος % 
έχείνον πάντα άρχεται,, χαΐ τοΐζ μεν χολεμάρχοΐζ α« 8 πρώτομ Μ 10 ροβΐ &Ίΐο8ί99άΒκονχα.ΐ 6 ΠοτιβαιατΛ 

%1ΰιν γα^ (οΒρ. 30 §§ 2—3); άεΙ. β, 12 ΐ*οριί|ϊϊ|βπ»• ΑΗ. 

18 α^οα^^Α^όν'^^9 ΑΒΡ 31 Αί] ^ή οο(](1., αοττ. Ά^βΛΛΜ ΒΙ8ΤΟΕ. ΙΙΒ, Τ 66—68. 59 

^φα'ξη ιό δΐον, οί ίέ τοΐς ΙοχαγοΙζ, έκΕΪνοι δε τοΐ^ 
Μίντηχοντϊιρβιν, αν\&ις & οντοι τοΙς ένιομοτάρχαις, χαΐ 35 
ηντοί τϋ ΐνωμο\τία, καΐ «Ι παραγγε'λβίίζ, ί^ν τι βού-^ 

ΐτά τά αντά χιαροϋαί καΐ ταχίΐαί απέρχονται" 
ίχΛίον γάρ τι πάν [πλην ολίγον] τό βτραχόΐΐεβον των 
^κχίδΐίΐμονΐων άρχοντες αρχόντων εΐαί, χαΐ τό έπι- 
Λβϋί τοϋ δρωμ^νον | «ολλοίς προβήχει. τότε δΐ χέρας ^^ 
|ΐίν ΐύάννμον ΣκιρΙται αύτοίς χα&ίαταντο, αΐεΐ τοηί- 
ΐηρτ τήν τά^ιν μόνοι Αακεδαιμονίαν έπΙ ϋψ&ν αυτών 
ίχ/^ντες' παρά ά' αντοϊ^ οΐ άπ'ο Θράχης Βραβίδειοι 
Λτφατφται χαΐ νεοδαμώδεις μετ' αυτών επειτ' ί^άη 
ΑκΛίδαιμόνιοι αυτοί | ίξ^δ κα&ζαταόαν τούξ λόχονζ ίο 
Κΐιί «βρ' αύιού^ Άρχάδνον Ήραιης, μετά δΐ τούτους 
ϋ^νιΐ^Ιιοί, χαΐ έπΙ τφ δεξιω χέριρ Τεγε&ται καΐ Ααχε- 
Λοίμονίων ολίγοι το ίβ^ατο» ίχοντΕί, χαΐ οί ίπΛη^ 

' ίψ' έχατέρω τφ χέρ^. ^4αxεδαιμόνιο^ μίν όντως 2 
ίτάζίχντο• οί δ' έναντίοι αύ\τοΙ^ άίξιόκ μίν κέρας Μαν- υ 
***^8 ^ΐχον, δτι ίν τ(ι εκείνων το έργον εγίγνετο, παρά 
4* αίηοΐί οΐ ξύμμκχοι Άρχάδων ^βκ^, ίπειτα Άργείαν 
οΐ 2^Μ» λογάδες, οϊς ή πόλΐξ έχ ποΛΛοϋ αβχηαιν τών 
ίς τόν πόλεμου δημοαία παρείχε, καΐ ^;ι;(ίμ£νο[ αυτών 
•Ι &λλοι'ί4ργεΙοι^ χαΐ \ μετ' αυτούς οί ξνμμο:;ι;ο[ αντών, κ 
ΚΙαοναΙοι χαΐ Όρνεαχαι, έπειτα ΆΟ-ηνκίοι εαχατοι χό 
βίώνυμον κέρας Ιχοντες χαΐ Ιππηζ μετ' αυτών οί 
•ΔΐΐίΜ. τάξις μΙν ΐ^δε χαΐ παραΰχενή άμφοτίρων ^ν, 68 
η α βτρατόπεδον τών Λακεδαιμονίων μείζον έφάνη. 
έ^ί^μον \ δε γράιΐ/αι, ^ χα9•' εχάβτονς ίχατέρων η α 

% χίρι Οία. 1λ 10 άπΙ>\ Μ οοϋ., εοιτ. Ηβ&ββ 14 βΙ*. 
)«». ΑΒ 16 έχατ^ίοιν ΕΡΜ 19 αύτοΐΐ] αύιούε οαάά., 
Γ. Κ, 82—38 χαΐ μιτ' . . . ΚΙιωναΙοι οιπ. Ε 23 Όρ- 1 
60 ΤΗυθΥϋΙϋΙ8 

^νμΐΐαντας, ούχ &ν έόννάμην άχρφως' τί) 
Ααχίδαιμ,ονίων πλη&ος διά τ^ς χολιτείας το κρυπτό 
ήγνοεΐτο, των ό' κτι δίά το άν&ρώπΒίον χομηΦδες ΐ 
τα οίχΐΐα πΧ'ή&η ήπιβτιΐτο. ίχ μέντοι τοιονδε Αο^Ίΰμο 
6 ΕξίβΓί' τω βχο\πΐΙν το Λακεδαιμονίων τότε παραγινί 
μενον πλη&οζ- λόχοι μεν γάρ ^μκχοντο ίπτά ανε 
Σχιριτ&ν 'όνταν ί^αχοβίων, έν ϋΐ εχάβτφ λάχω πενττ^ 
χοβτύεξ ■^ΰαν τ^βΰαρεζ, χαΐ ίν τ^ Λεντηχοβτΰι ένα, 
μοτίαι τέββαρε$. τή5 τε ένωμοτίας ίμάχαντο έν τι 

10 π^ώτφ ζνγφ τέΰβαρες' έπΙ \ ίΐ βά&ος ^τίίξαντο μι 
ον πάντες ομοίως, άλλ' ώς Αο|^;££5ί65 ΐχαΰτοζ ^^οιίΛετο 
ΐπΐ π&ν δ} χατέβτηβκν έπΙ οχτώ. παρά δί κπαν πλ-ή 
Σχιριτών τετραχόβιοι χαΐ δνοΐν δέοντεξ πεντ'ηχονχ 
άνδρες ή πρώτη τάξίς ^ν. έπεί δ^ %ννΐΒναι έμελλα 

ΐδ ϊ}ίτϊ, ένταν&α χαΐ παραι\νΐ'βεΐξ κα&' έχάβτονς ύπο τ& 
οίχείων βτρατηγών τοιαΐδε έγίγνοντο, Μαντινενβι μ2 
ΟΤΙ ίτπέρ τε πατρίδος 'ή μάχη ίβται χαΐ νπ^ρ άρχ,•» 
αμα χαΐ δονλείκί, τ•ήν μίν μί) πειραΰαμένοις άψα 
(ΐΐ^^ναι, τ^ΐζ δϊ μή αν&Ίζ πείράβ&αΐ' Άργείοίς δε ύχΐ 

20 τ^5 τί παίαιάς τίγεμονίας | χαι της έν Πελοποννήϋι 
ποτέ Ιβομοιρίας μή διά παντός ατεριβχομένονς άνέχε 
βθ-ηι, χκΐ άνδρας αμα έχ&ρονς χαΐ άβτνγείτονας ναΐί 
πολλών αδικημάτων άμύνκα&αι' τοΙς δΐ Ά9ηνοίΙοί& 
χαλον είναι μετά πολλών χαΐ άγα&ών ξνμμάχων άγιο- 

25 ΐ'ίξομίΐΌυί μηδενός λεέπεα&αι, χαΐ \ ϋτι έν Πελοπον 
ντ^βω Αακεδαιμονίονς νιχηβαντες τήν τε άρχί^ν (ι 
τέραν καΐ μείξω εξουβι, και ον μή ι βεβηΛ 
οντο ΊΓ 4 χΙ^»α ΐ 5 τό ϊΕ 0[0] 
8 — 9 καΙ . . . τίιιααρίς οία. Ο 9 ίναμοαίαΐ ^ 

20 τι της Μ 21 άνίχιο9αι\ άμύυαα&αι ΑΈ 23 ιίμνραοβνι ΗβΤΟΗ,. υΒ. ν 69—71- 61 

ϋος ίς τήν γήν ΐλ^, γοΓ? μ^ν '^ργείοΐζ χαΐ ξυμ- « 
Μτχοΐΐ τοιαΰτα παρτινί&η• Ααχεδαιμόνιοι δ^ χα&' 
ηάβτους τι χαΐ μετά των πολεμικών νόμων έν \ βψίβιν ίο 
αίτοΐζ Β>ν ήπίΰταντο τήν παρκχΕλΐυΟιν της μνήμης 
ίγν^ύίς οίΰιν Ηΐοίοϋιτο, ΐΐβότίς ίργων ίχ πολλοϋ 
μίΐίτην χλείω βφζονβαν ^ λόγων . δι 6λίγου χαλώς 
^^^(Ιβαν παραζνεβιν. 

ΚαΙ μετά ταϋτα -ή ξυνοίοί ^ν, ΆργεΙοι μίν χαΐ οΐ ΪΟ 
ί%Μΐχοί εντόνως χαΐ όργγι χωροϋιτίί, | Ααχεδαιμόνιοί !6 
1 1ί βραδιάς χαΐ νπί> αυλητών πολλών νόμοι έγχα&εΰτώ- 
ϊην, αύ τον 9είον χάριν, άλΐ' ίνα ίιμαλ&ς μετά ^ν- 
Ϊ(106 βαίνοντες προβέλ&οιεν κα.1 μ^} διαβπαθ&εΐη αύτοίς 
ί ιΐξΐϊ, όπερ ψιλιί τώ μεγάλα ϋτρατόπεδα έν ταΐς 
'ψκάδοι.ς ποίΐίν. ξννιόντων δ' ετι | 'Άγις ό βαΰιλεύς ]^ 
*ΐθ(ίνί£ έβονλενβατο δραβαι. τά βτρατόπεδα ποιεί 
11» και &Γκντα τοϋτο' επϊ τά δε%ιά χέρα τ& αίιταν 
» χκΧζ \ννόδοις μάλΛου έ%ω^εΙται^ χαΐ περιΐβχονβι 
ητΐί τύ τών εναντίων ε'ύώννμον αμφότεροι τψ δε^ιφ, 
ίώ τΰ φοβούμενους προββτέλλειν τά γυμνά \ εχαβτον βυ 
' "ϊ Ιίάλιβτίί τξ] τον έν δεξιά παρατεταγμένου \ άοπίβι 361 
«1 νο(ΐ/ζί()' τήν πυκνότητα της ξνγχλ^βεως εύβχε- 
Κβτάτατον είναι- χαϊ ηγείται μ\ν της αιτίας ταύττις 
) ιρωτοβΤίίτΐ)3 τον ιΪ£|(οΐί χέρως, προ%νμονμενος 
^ρλίάαβειν αίεΧ τών ίναντίων τήν ίκυτοΰ γύμνωΰιν, 
9\ίχονται δ^ διά τον αύτον ψόβον χαΐ οΐ αλλαι. χα\ % 
ϊίΐί χεριέβχον μΙν οί Μαντιν^ς πολύ τφ χέρΐί, τών 

ϊ τα-ίτατ Η Β χοΐιτικών Μ 6 {ργον κ 10 νόμο 

«ΙΗηβ Ι 11, 5 νόμον Βοάά. 19 προαέλ^οιιτ ΟβΙΗιΐΒ, οΓ. βοΐιοΐ. 
V Ί^βϋΛοΐίν) προίΧΆοιιν αοάά. 13 μίγιατα Μ 11 Λρο+ά- 
•«Ί β 16 ΐίίρα τα\ κέρατα οοάά., εοΓτθιϊ 17 τίίριΐΒχνονβι 
ΑΒΓ 18 τό οτα. Ο 19 προαατΟΐιιν βοΙιοΙ. πρόβ πίΧΙιαι " 
^ '■' βΑΒΡΜ 84 7»*βι* Ο ΤΗϋΟΥΒΙΟΙδ 1 

ΊΟί χαΐ Ή V — 

^Κ 63 

^Η^ Σκίριτ&ν^ ίτί ϋί πλέον οΐ ΑαχιόαιμόνίΟί ι 

^ν τών 'Α^ναίΰ)ν, 3βω μείζον τύ στ^ΐΐτΐνμα ΐΐ;);οΜ 

^Β '^'^ <^^ ^^(? μή βφαν χνχΑω'θ^ι} το εύώιητμοΙ 

-νομ£βα$ ^γκν \ περι^χειν τους Μαντινίας, το) 

5 Σχιρίταις χαΐ Βραβιδΐζοις έϋήμηνΐν ίπΐξαγά\ 

^^ άπό βψών ί^ίβωβαι τοις Μαντινενϋίν, ίς β% 4, 

^^ χενον τοΰτΌ πα^'ί^γγελλ^ν &πο τον ίϊξιοί) χέςβ) 

^Β λόχονς ταν πολεμόρχαιν Ίππονοΐδ^ χαΐ ΆριΒ 

^Β ΐχονδΐ παρελ&ίΐν χαΐ ί<ίβίκ\λ6ντα§ πληρώβαι, Μ 

^Ββ τ^ &' ίαντ&ν 6ε^ιψ %τι περιουβίκν ίβΐΟ&αι ) 

^Η Χύπώ Γοΐ)5 Μαντιν^ας βεβαιότερον τετάί,ΐα9'κι. ^\ 

^Η οΐιν κύτω ή'τε έι/ αΰτ^ τ^ έψόδω χαΐ έξ ι 

^Η παραγγείλαντι τόν τε Ά^ίβχύχλέα χαΐ τον Ίπποί 

^ν μή 'θ'ΐλήβαι πα^ίίΟ-ιΙν, άλΙά χαΐ \ όιά τοϋτο τό α 

15 νβηρον ψεύγΐΐν ίχ Σπάρτης, δόξανταξ μαλάί 

ν(α, χαΐ τούξ πολεμίους ψ&άβαι τ^ π^οβμε^η 

χίλΐύύαντος αντον, ίπΐ τοί^ς Σχιφίτας ώς ού παμ 

Ιοί Αόχοί, πάλιν κί) βψίβι χροβμΐίξαι, μή θννψ^ 
ΐ'τί μ7^6^ τούτονζ ί,νγχλτ^βαι. άλλα μάλιβτα | ^ 
χάνζα τ^ εμπειρία Αακΐόαιμόνιοι ίλααβω&έντΙ^ 
ϊβ ένί^ΐ^^ ^δΐίξαί' ο-ύχ ^Οβον πίρ^^'£νόμ§νο^. ί 
ί-άρ έν χιρβίν έγίγνοντο ταΐς ένκντίοις^ τ6 , 
Μαντινέαν δΐ^ιον τρέπει αυτών τούί ΣχιρίΐΜ 
τους ΒραΟιδείονς, χαΐ έβπεβόντες οί Μαντινήςί 
25 Ι ξνμμαχοι αντών χαΐ τ&ν Άργείων οί χιΆΐΟΐ 
χκτά τό διάχενον χαί οΰ ξυ}Τ(Α7;β&£ν «1^8 . 
μονιου^ διέφ&ειρον χαΐ χνχλωαάμί"• 
έξΐωααν ίς τάς άμηξας χαΐ των πρεϋ(ί* 

8 μίίίω ο 7 «κριή'/ΕΪΕ»! Ο, γόργ, Ο• 
οιη. Ε 17 χιρίικϊ Ο 18 οί] ή Ο 


— ■ 
. ■• ^1. γ: τ^ 


τ: ^ 

Γ ι 62• ΤΗϋστβΕοΐδ 

Σχιρίτ&ν, Ηί όί πλέον οί Λακεδαιμόνιοι, χαϊ Τεγει 
τ&ν Ά&Ύΐναίων, δβω μείζον το ΰτ^άτενμα εΐχον. ■ 
αας ίέ ^Αγι^ μή βφ&ν χνχλαθ•ίΊ τΙ εύώννμον, 
νομίϋκξ ίίγαν \ πε^ιίχειν τον^ Μκντινέαξ, τοίς 
6 Σχιρίταις χαϊ Βραβιδείοις έβήμηνβν έπεξαγαγόι 
άπί> βφών ίξιβώϋαι τοΙς Μαντινενβίν, ές 61 το δΐ 
χενον τούτο παρήγγελλεν άπό τον όε^ιον χΐ^ιοζ 
λόχονς τών πολεμάρχων Ίππονοΐόψ χιά Άριατοχί 
ίχονβι παρεί&εΐν χαΐ ίαβα\λ6ντας πληρώβαι, νομίζ 

10 το θ' εαυτών δεξιώ ΐτι περιονβίαν ίϋΐβ&ια χαΐ 
χατά τους Μαντινέας βεβαιότερον τετάξεβ&αι. _ |υν) 
ούν αύτψ &τε έν αύτί^ τ^ ίψόδω χαϊ ί% &λί^ 
ίίαραγγείλαντι τόν τε Άριβτοχλέα χαΐ τον '/πχονο2ϊ 
μή '&ελήβαι παρελ&είν, άλλα χαϊ \ διά τοϋτο τό αΙτία 

15 {ίβτίρον φεύγειν ίχ Σπάρνης^ δόξαντίίς μαλαχιοί 
ναι, χαΐ τανς ΐίολεμίονζ φ&άβαι τΤ/ προΰμεί^ει, ι 
χελεύβαντος κύτον, έπι τους Σχιρίτας άις ον παρηλΐ 
οί λόχοι, πάλιν αί> βφίβι προαμεΐξαι, μή βννη&ί^ι 
ετι μηδϊ τούτους ί,νγχλίιδαι. άλλα μάλιβζα \ δή χνέ 

20 πάντα τί} εμπειρία Λαχεόαιμόνιοι ίλαββω&έντες η 
ιβ ανδρεία: έδειξαν ούχ ^ίβον περιγενύμενοι. έπει 
γάρ ίν χερβίν ίγίγνοντο τοίζ ίναντίοΐξ, τό μ%ν ϊ 
Μαντινέων δε%ών τρέπει κυτών τουρ Σχιρίτκς ! 
Τ0ΪΙ5 Βραβίδείους, χαϊ έαπεβόντες οί Μαντινής χαΐ 

26 Ι ξ,νμμαχοι κύτϋν χαΐ τών ΆργεΙιαν ο\ χίλιοι λογώ 
χατά τό ίΐίίκΕνον χαΐ ού ξνγχλτια^ίν τους ΑαχίΆ 
μονιουρ όίΕφθειρον χαϊ χνχλωβάμενοι έτρεφαν 
ίξίωβαν ές τάς αμάξα^ χαϊ τών πρεββντίριον τών ίτΐΐ 

2 (ΐίίζω ί 7 ηαρίίγγΐΐίν 6, αοιτ. Ο 14 β'ίίζιτίϊΐ εοί 
τ4 0Π1. Ε 17 χιρίτοϊ Ο 18 οΐ] ό Ο 33 χιρΐταζ Ο 

ί7 άαψ^ΐίραν (?} Ο ^^^^ Η18Τ0Ε. υΒ, V 72—73. 63 

ναγμίνον άχΐχτανκν τινας. χαΐ ταντςι μίν ήυίδντο * 
φί ^ί^^\xεδαιμύν^Οί' τώ δ^ κλλψ ΰχρατοπέδψ^ χαΐ μκ- α 
ΛΛϋτα 10 μέϋφ, ^πιρ 6 βασιλεύς τ/ν ^Αγις χαΐ πίρΐ 
^^6ν οΊ τριαχόβιοι Ιππήζ χαλονμΐνοι, προβπεβόντΐ^ 
αν τε '^ίρ\γε^ων τοΙ$ πρεββντέροι.ς χαΐ πεντΐλόχοΐξ 3%2 
ΠΌμαβμίνοις χαΐ Κλδαναίοις χαΐ Όρνεάταις χαΐ ^^ί^^- 
αν τοί? παρατεταγμ^νοις έτρεψαν ονδϊ έζ χΐΐ^αξ 
Γ χοΑΑούς ^πομείναντκξ^ άλΚ' ώς έπτιβαν οί Αα.χ£- 
'ΛβΛφΑνιοι.^ ίύΐθτϊδ ίν&οντκς χαΐ Ηβτιν οΰί χαΐ χαχα- 5 
Μκη^^ίνταζ τον μ.ή φ&τ^ναί την ΐγχατύλτιψιν. ώξ δε Ϊ8 
] ΐνΐδιδώχεί το τ&ν Άργείων χκΐ Ι,νμμάχαν βτρά- 
, παρίρρήγννντο ^Ιδη βμα χκΐ εφ' έχκτερα, χαΐ 
το δεξών τών Ααχεδαιμονίαν χαϊ Τεγεατβν 
4κν)ΐλθνχο τω πΐριε\χοντι υφών τους Α&Τιναίονς, χαΐ ίο 
Λψιφοτερα&εν κύτους χίνδννος χερίΐιΰτ-ήχίΐ, τΨι μίν 
■ηηιλοομίνους, ττ^ δϊ ({δη ί)ββ7ΐμίνονς. χαΐ μάλιβτ' αν 
«ΰ Στρατεύματος έταλ(απώρηβαν^ εΙ μή οί Ιχχής ιζαρ- 
ύΐΊΐς αύτοίς ωφέλιμοι ^βαν. χαΐ ξννέβη τον ^Αγιν^ ϊ 
ϊ {β^ΐτο τό ε'ύώννμον\βψ&ν -χονονν το χατά τοι>? ΐ5 
Μκντινέας χαΐ τφν Άργΐίων τους χιλίονς,, χαραγγεΐλαι 

ντί τφ βτρατεύματι χαρηβαι, έπΙ το νιχώμενον. χκΐ ϋ 
γίνομένον τούτου οί μΙν Ά&ΤιναΙοι ίν τούτω, ως 
^η£ΐ#ΐ χαϊ έ^εχλινεν απ'ο βφϋν το 9τράτενμα, χα&' 
^^^^Η|Ρ έαώ^βαν χαΧ των | Άργείων μετ' αυτών τυ ία 
^^^^ρΐί&τ. οΐ ύί Μαντινης χαΐ ο[ Ιύμμαχοι χαΐ τ&ν 
2^^^^ίίίρη> οί λογάδες ούχετι προς τό ίγχεΐβ&αι τοΙς 
Λ^Ιηατίοις την γνώμην ίίχον, άλλ' όρώντες τους τε 
Ι Ι^Μ^ρον^ νενιχημένονς χαΐ χονς Ααχεδαιμονίονς έπί- 

ί ίν Άγΐί ν, Άγΐί τιν Υ* 5 μ οηι, Ιι || ΛΪντι Ιόχοις ^0(1^1., 
(Γ, 018 ^Όρναιάταις ΑΒ 8 ύτίομ^ίνανταΐ 0: 12 «αριρ- 
" Η ΛΜκΟββντβ ΑΒΡ 1β ήίιι οηχ. Α Σχιριταιν, ίτι όΐ πλέον οί Λακεδαιμόνιοι χαΐ ΤΐγΒί 
των Ά&Ύΐναίαν, 6βω μείζον το βτράηυμα ΐίχον. ■ 
αας $ϊ Άγις μή υφών «ηκΑα)#^ τ6 ίύώννμαν^ 
νομίααί Άγαν | πε^ιέχειν τονζ Μαντινίαζ^ • 

5 Σκιρίταις χνά Β^αβιδείοίς έαημτινίΡ έπΐξαγαί 
αχό βφ&ν ΐξιΰ&βαι τοις Μαντινίνβιν, ές 6ί ■■ 
χινον τοντο παρήγγελλεν άπό τον βε^ιοϋ κίρί 
λόχους των πολεμάρχων 'Ιππονοΐί^ χαΐ '^^ϊ»*^ 
£;ΐ;ουίί πα^ελ9ιϊν χαΐ έαβα\λόντας πλ'ηρ&βια, 

Ι) τ^ θ' ί<ευτών δε\,ιώ Μτι χεριονβίαν ίαΐα9αι ί 
χατά τους Μαντιν^ας ^ΐ^αίότΕροι/ τετάξεβ&αι. , 
ούν αύτφ &τε έν αυτί} ^;^ εφόβφ χαϊ ί| 1 
παραγγείλαντι τάν τε Άρι€τοχλία χαί τον 'Ιπχ* 
μή '&εληβαι παρελ&είν, αλλά χαϊ \ διά τοϊ>το τ6 4 

6 ϋβτιρον φεύγειν έχ Σπάρτης, ίΐό^κνταξ (ΐ^ί^ 
ναι, χαΐ τους πολεμίονς φ&άβαι τ^ αροΟμίί^ 
χελεύβαντος αύτοϋ, έπΙ τονς Σχιρίτας ώς ού λ 
οί λ(ίχο(, πάλιν «ί βφίβι προαμείξαί, μή ίυι 
ίτι μηδί τοντονζ ξνγχίϊιβαι. άλλα μάλιΰτα \ ί 

ο πάντα τξΐ ίμαειρία Ααχεβαιμόνίοί έλαββα^ένχ 
τ^ ανδρεία ίβειξαν ο-ύχ ^ββον περιγενόμενοι, 4 
γάρ έν χερβίν έγίγνοντο τοΙς ίναντίοις, τί> | 
Μαντινέαν δε%ιΙ)ν τρέπει αντ€}ν τους . 
τους Βρααιδεΐονς, χαι έβπεβόντΐξ οί Μαντινί 

5 Ι ξύμμαχοι ΰώτών χαϊ τ&ν Άργείων οΐ χΐλίοι | 
χατά το ίΐίίχίνον χαι ού ξυγχληβ&^ν τούζ ^ 
μονούς διέφ&δίρον χαΐ χνχλωβάμενοι ^ρε» 
έζίωδαν ές τάς άμαξας χαί των πρεΰβντέρων τ ι (κίί» * 


64 ΤΗϋΟΤΏΙΟΒ 

ψΐ^ομενονξ έζ φνγην ίτράποντο. χαΐ | των μϊν ΛΛ 
τινέαν χαΐ πλείονς διεφ&κρηβαν, τ&ιν &ΐ Αργεί 
λο^ίίίίιον τό πολύ έβώθ"η. ή μένζοι ψνγή χαΐ άπο 
ρηβίς ον βίαιος οόίέ μαχρά ^ν οί γαρ Ααχε6αι.μά\ 

5 μέχρι μ^ν τον τρέ'ψαι χ^ονίον^ τάς μάχας καΐ βφαΐ 
χψ μΐνειν ποιοΰντκί, τρίψαντίς δΐ βραχείας | χαΐ 
έχϊ πολν τάς βιώνεις. 

ΚαΙ 71 μ}ν μάχη τοιαύτη χαΐ οτι έγγύτΒίτα το•ύ 
έγένετο, πλΐίβτον ίή χράνον μιγίβτΐ} ίή των Έί 

10 νικών και ύπό άξιοΐογωτάταν πόλεων ξννελ&οί 
οί 31 Ακκεδκιμόνίοι πρα&έμενοι τΰ>ν πολεμίων νεχ\ 
τα άπλα τροπαΐον εν&ύς | ΐβταβαν χαϊ τους νεκι 
ίαχνλενον χαΐ τους αυτών &νείλοντο χαΧ άπήγι 
ές Τίγέαν, οίπερ έτάψηϋαν, | χαΐ τού; τΰιν πολεμ 

15 ύποϋπόνδονς άπέδοβαν. άηέ%•ανον ίΐ Άργείαν 
κα\ Όρνεατων χαϊ Κλεωναίων έπταχόβιοι, Μκνπ'ί 
δϊ διαχόβιοι, χαΐ Ά^νκίων ξϋν ΑΙγινήταις διαχό 
χαϊ οί βτρκτΎίγοΙ αμφότεροι. \ Αοχεδαιμονίων άϊ οί 
ξύμμαχοι ούχ έταλαιπώρηβαν ωβτε χαϊ ά!ξιόλογό'> 

30 άτιογενέβϋαΐ' κυτών ίΐ χαλεπον μ^ν ^ν τήν άλ'ή& 
πν&έβ&αι, ΐλί'ίΌνιο ίϊ περί τριαχοβίονς άποΟ-κ 
της δί μάχης μελλονβης εβεβ%•αι χαϊ Πλειβτοάνα, 
έτερος βαβιλενς έχων τονς τε πρεββντέρους χαΐ 
τέρονς ίβοή^ηβε, καΐ μέγ^ρι μίν Τεγέας άφίχετο, π• 

26 μένος ίΐ τήν νίχην άπεχώρηβεν. χαϊ τονς άπο Κορίί 
χαϊ ίξιο Ιΰ&μοϋ ξνμμάχονς απέτρεψαν πεμφαντί^ 
Λαχεδαιμόνιοι, χαϊ αντοϊ άναχαρ'ήβαντες χαΐ 
'ί,νμμάχονς αφέντες {Κάρνεια γάρ αύτοίς ίτύγχι 

11 τί&ϊ.ΐων Β 12 Ιαταβαν ΒΥ ίσταβαν Α 16 Όρνκι 
ΑΒΜ 96 άιίίτρε^αν Ο άΛέατρίφαν Ι»0- 28 ίτννί 

■ —'' - — Γ. 0([6] ΐτΐϊρ - --'--■ "-^- - ΗΙ8Τ0Ε, 1ΙΒ. V 74^76. 65 

%ντα) τήν ίορτήν ^γον. χαΐ τήν νπο τών Έλλήναν » 
«τ* ίπίψί^ομενην αΐτΐαν ίζ χε μκλαχέαν άιά τήν έν 
^ ντίβα ξνμψοράν χαΐ ϊς την &λλ•ην «^ουλι'κΐ' τε καΐ 
ιοΛιηήχα Μ Ι^γφ τούτα άκελνβαντο^ ^^Ζίί ί*^'' ώ? 
ϋχουν χίοαξόμινοί, γνώμι;) ίϊ οί αυτοί έ'ιι ^ντε?. μ 
Τή δί προτΐρκία ήμέ^α ϊ,ννίβη της μάχης ταύτης * 
τους ^ΕίΐίδΊίνρίονς πανδημεί ίββαλΐΐν έί τήν Άρ- 
'ώα/ ώδ ίρήμον ονβαν χαΐ τους ύχοΧαιαονξ φύλα- 
^Αργ^ϊαν ίξελβ'όντωΐ' αυτών διαφ^εΐραι τιολ- 
■X Ηλείων Ι τριΰχιλίων οπλιτών βοη&ηΰκντων ^ 
Ίν ββτίρον τήί ('•^χν£ ''*ίί Ά^ναίων %ιλί<ον 
*οΪ8 Λ^οτέροις, έατράτενβα,ν άπαντες οί |ιίμ- 
0^01 εύθύ^ ίπΐ Έπίδαυρον, εως οΐ Ααχεδαι- 
Κάρνΐΐα ^γον, καΐ διελάμενοι τ^ν πόλιν αεριε- 

χαΐ οί μίν άλλοι ^^ε\πιxύβαντο, Ά&ηναΐοι ίί', ^^ 
προϋετάχ&ηβαν, τί}ν αχραν τό "Ηραιον εύ&νς 
ιαντο. χαΐ ίν τούτω ξνγχαταλιπόντΐς Ζάντες 
ί^ τειχίΰματι φρονράν άνβχώρηβαν χαζά πόλεις εχα- 
ι. χαΐ τό 9ίρος ίτελεύτα. 

Τοϋ $' επιγιγνομενου χδψ5>νος «ΐρχομ^ου εί&ύς !• 
βΐ Ι Αακεδΐαμόνιοι {ίπειδ^ι τά Κάρνεια ί^γαγον^ ί%εβτρά' 33 
χηβκν, χαΐ άφιχόμενοί ές Τεγέαν λόγους προύπεμχον 
«Β Ι τό Άργος ξνμβατηρέονς. ί^βαν δ\ αύτοίς πρότερόν ^ 
Κ &νδρες επιτήδειοι χαΐ βονλόμενοι τον δίιμον τον 
Α* "Αΐ^Η Χϋίταλϋβαι, χαϊ ίπειδί) {) μάχη έγεγένητο, 
ίΙβίλώ μάλλον έδνναίτο πεί&ειν τους πολλούί ί^ τήν 
ί^οΙα\γίαν. έβούλοντο ίϊ πρφτον βπονδάς ποιήβαντες ^ 
Κ^ί τοί<ς Ααχεδαιμονίονς αν&ις ϋατερον χαΐ ξνμ- 

1 ι<» οιη. Β 6 αροτί^α^α ΟΕ προΐέρα Α6ΕΜ[0] Τ^ρ- 
ΙβίΡ&ΒΜ 16 &λΙοι} οΐ δΙΙοίΕ 16 ώβ Μ Π ί^η^γάβανχα 0^ 
γχαιαίίίποντίί Ε 31 ΒβοΙιίΒα (ηγον Μ) άβΐ. Εχ. ^% ΐϊ^ΐ^Κ 66 ΤΗυΟΤΒΙϋΙδ 

μαχίαν, χαΐ όντως ί^άη τώ δ-ήμω ίπιτί&ιθ9αί. 
άψίχνείτία πρότινος &ν Άργείων Αίχας ό Άρχεβι 
παρά τών Ααχεόαιμονίων δύο λόγω φέρων ^ς τό 
γοβ, τον μίν χαθΊότι εΐ βούλονται αολεμεΐν, τό»«Ί 
δ ώς ει είρήνην αγειν. χα,Ι γενομε'νηξ πολΐΫ)ς άντιλο^ 
{ίτνχε γαρ χαΐ 6 ΆΙχφιάδηξ παρών) οί άνδρες οί 
Ααχεδαιμονίοις αράββοντες, ^δη χαΐ ίχ τοϋ φανερον 
τοίμ&ντες, ίπειβαν τονς Άργείονς προβίϊξαβ^αι τον 
ΐ,νμβατήριον λύγον. \ εβτι δε Με. 

10 ^Καττάδΐ δοχεΐ τα έχχληβία τών Λακεδαιμονίων 
ξνμβαλέβϋ-αι ποττας'ΑργεΙως, αποδίδοντας τίας παΐδοζ 
τοΙς 'Ορχομενίοις χαΐ τίος άνδρας τοΙς ΜαιναΙίοίς, χαΐ 
τωξ &νδρας τως έν Μαντινεία, τοΐς Ααχεδαιμονίοίς 
άπο\διδόνταξ, χκϊ ί| 'Επιδανρω ίχβώντας χαΐ το τείχος 

15 άναιρονντας. αί δε χα μή είχωντί τοί Ά&ηναΙοί ίξ 
Έπίδανρω., πολέμιας είμεν τοΙς ^ΑργεΙοις χαΐ τοΙς 
ΑαχίδαψονΙοις χαΐ τοΐς τών Αοχεδαιμονίων ξνμμάχοις 
χαΐ τοις τ&ν Άργείων ξνμμάχοις. χαΐ αί τίνα τοΙ ! 
Ααχεδαιμό\νιοι παΐδα ίχοντι, άποδόμεν ταΐς πολίεββί 

20 πάϋαις. περί δϊ τώ θιώ β-ύματος, αΐ μ^ν λ-ην, τοΐ^ 
Έπιδαυρίοις 'όρχον δόμεν, ζ_α1')• δε, αύτάς ύμόβαί. 
τάς δ^ πόλιας τάς έν Πελοποννάΰω, χαΐ μιχρός καΐβ 2 ψικνίΐται Ε || Αείχας ΕΡ(τΜ 6 γά^ χαΐ γάρ χηΐ Ο'ι 

χα) γάρ χαΐ β 10 βο\εΙ τα Μ βοκίίται ΑΒΟΕΡ 6οχιΙ ΐύ 0- 

14 Έιίΐβαύρον ΕΟ^ΐ. || ίν-βοώνταε Ε 15 ίΐκωντι « ιΐχοντι 1κ 

16 Έπιϋαύβον αοάά. \\ ποίιμίονς οοάά. \\ είμίν 6 ειμιν Ε ϊΐ 

μίν ΑΒΟΡ μίν ίί Μ II χαΐ τοϊ« ΛαχίδαψονΙοιε 0(0), οι "^ 

19 Αα•κίβαιμύνοι Β || ποΙΙίϋΒΐ Α ιιοΙΙίαι. εΒΕΓΜ 
20 τώι βιάι ανματοε έμίλτ^ν ΑΒΜ τω: σίο ανματο αιμε-^ίι^ν Ο 
τώ οιώ βύματοί ίμινίψι (εμενίι^ν Γ Ιμιν Χί)ν Ο,) ΕΓ ϊρ. β, [Ο] 
αΙ μίν ίήν Μηί. Αίτειιβ 1| τοΙς] τον 6 21 αΐ Αάά. Αΐιτβηβ 
κέτο^ς ΐ-οάά. 22 (μ Ο |{ Πιλοποννάύαιι Β ΜΑ, -ννάαβοη 

-η^-Ηκι Ο -ρά [. . α -ιινιίβωι ΑΕ 
ΗΙδΤΟΚ, Ι,ΙΒ. ν 77—79, 67 μίγάλας^ αύτονόμωζ ΐΐμίν πάβας χαττά τίάτ^ια. αΐ ίε'β 
χα τ&ν ίχτος Πίλοχοννά\βω τις ίπΐ τάν Πιλοκόνναβον » 
γ&» ΐιυ ίπΐ καχφ, άλε^ΐμίναι άμό&ι βουΧενααμίνως, 
δπα χα δίχαιάτατα ] βοχτι τοίξ Πΐίοπονναβίοίς. ό'ββοι , 
Ι ύ" ιχτός ΙΙιλοποννάαω τ&ν ΑαχίδαιμονΙων ζύμμαχοί 
ίντι^ ϊν τφ αύτψ ίΰβοννται. έν τφπΐρ χαΐ τοί των 
Ααχΐίαιμονίων χάΐ τοί τ&ν Άργείαν ξνμμαχο^ Ιντι, 
τάν αυτών ίχοντες. έπιβεί^κν\τας δΐ τοις ^νμμάχοΐζ β 
^μβαλέβ&αί, αϊ χα αύτοίς ϋοχΐ}. αΐ 6^ τι Οοχ^ τοις 
Ι 10 ξνμμάχοις, οίχαό' άπιάλλην." 

Τοϋταν μεν τον λάγον χροβεδεξαντο πρώτον οί ϊ 
'^ργιίοι, χαΐ τ&ν Λαχεδαιμονίων το βτράηνμα άνεχώ-^ 
κν έχ τηξ Τεγέας ίπ' αίχον μετά ίέ τοϋτο ίπι- 
Η|μ4^£ ι οί'Ο'ϊί ί^δη παρ' άλλ^λονς, ού πολλφ ϋβτερον ι• 
Ι Ιι^αζαν αν&ις οί αύτοϊ ανίρε^ ωβτε τ^ι- Μαντινίων 
\ ΜεΙ τήν Ά&ϊΐναίαν χαΐ ^Ηλείων ^νμμαχίαν άψένταξ 
Ι ^ίγίΐονς απονίάς χαΐ ξνμμαχίαν ποιήβαβ&αι πρύς 
Αακίδαιμονίονς. χαί Ιΐ'ί'ΐ'ονΓΟ αίδε. 

Ι .,^αττάδε εδο%ε τοΙς ΑαχεδαιμονΙοίς χαΐ Άργίίοΐξ [^ 
ψνχανϋίς χαϊ ξνμμαχίαν είμεν χεντήχοντα ετη, Μ τοΕ^ 
Αθ(£ χαΐ 6μοίοις δίχας δίδοντας χαττα πάτρια" ταΐ δ^ 1 αντονόμονς οοάά. ΆκΙμεν & ιΙμιν Ε ιΐ μίν ΑΒΟΡΜ |] Μβί 
ϊ ΠεΙοποννάβον ΑΕΜ -ννάοοον ¥ -*ίί+βίου Ο -νάαον Ο 
Γθ«Β Ι ΠιΧοΛόννααον ΑΒΕ -νναβαον 7 -να*οον Ό -νααον β 
ΓΟ»- Μ ί γάί α 1ι άΧΙτΙίμίΡΒίί Ο || άμ69ι. Ε {άμο»)Ι 

-..ΜΟί. ΰ, άβθ9ΐΙΑΒ€ΐβ{θ ΒΧ ΒΟΤΤ.) άμόίίΗ Μ, Εθτΐ.ΕΒΓ«.\\ 

9 .ψίΛηοαι^ίνονί ίοάά. ^ και Ε || ΰοχ^] ή Μ || ΠιΧοτίοναΒίοίξ βε 

Ι-ΜβμΙμ; ρ ϋ 5αοι αοάά. 5 ΠιΙοποννάαον ΑΒΕϋ -ν+ά+βου Ο 

^■Μβ -ννάααον Γ 6 ίοοϋυται Ε Ο 8 ίπιιβίίξαντας & 

τΑηάΙΙην ΑΒ άπιάΙΧαν οΕΡΜ 15—16 τί)ν Μαντι- 

ύ 'ΒίΛΐην Λοί ιήν 'Α9ιιναίίαν ΟΜ 17 ΙνμμαχΙ«« ( 

|Τ^!0 «Ιμΐ» Α ΐίμΐν ^¥ ίΐ μ,ίν ΒΜ || πίντηχονταίτίΐ Ο \ 68 ΤΗϋΟΤϋΙΟΙδ 

αλλαι πόΐιες τκϊ' ίν ΠεΧοποννάβφ χοινανεάιη 
βχανδαν χ(ά τ&ξ %να,μαχίαζ αύτ^ίνομοι χαϊ κύχοχάλιΑ 
Ι τ&ν αυτών Ιχοντες, χκττά πάτρια δίκας διδόνζΐς ι 
ίβας καΐ ίιμοίας. δβΰοι ίί ί|ι» Πελοποννάΰω ΑαχεΛί 
6 μονίοις |ιίμμα;);οι έντι, έν τοΙς αντοΐζ ίβΰοϋνται τοΐβί 
χαΐ τοί ^4αxίόα^μόνιοι ' χαΐ τοί τών '^ργείων Ιύμμ.αΐ^ 
Ιν τψ αύτφ ίαβοϋνται τφπερ χαϊ τοΙ '^ργεΐοί, 
ίίύ\τών Ιχοντες. αΐ &έ κο» «ΓρατΕΐα^ ίε^ι χοιν&ς, { 
λεύεύ&αι ^αχεδαίμονίιας χαΐ '^ργΐίως οπα κ. 

10 τατα χρίναντας τοις ί,νμμάχοις. αΐ άε τινι τ&ν ποΛί 
^ άμψίλογα, 1} τκν εντός τ) τ&ν ίκτός Πελοποννάί 
αίτε περί ορών αίτε περί ίχλλον τινός, ^ίοχριβ^μ^ 
αΐ Ι 3^ τις των ^νμμάχων ΐΐόλις πάλι ίρίζοι, ές αάί 
Ελ\^εϊν, αν τίνα ΐβαν άμφοίν ταΐς πολίεβαι ι 

15 τώς ΰί Ιτκζ χαττά πάτρια διχάξεβ&αι.^'' 

ΑΙ μεν βπονδαΐ χαΐ ή ^νμμαχία αντη έγεγέν» 
χαΐ ί>πό<{α &λλ•ήλων πολέμψ ΐ] εί τι &Χλο εΐχον, ίιβ) 
\ααντο. κοιι^ ίϊ ί^δη τά πράγματα τι&ίμενοι έψι 
βαΐΊο χήρνχα χαϊ πρεββείαν χαρά Ά&7}ναίΐί>ν 1 ταΐ €Β χβΐ ΑΒΓΜ]! Πελοπονά-ίοα Ο -ννάββαιΐ -ι 
,ιΟΐνανΒόντων Ο κοινάν ίύντΒΐν ΑΕΡΟΜ χοινάν βΐέάνταν Β ||Ι 
{ταν Ε, Οίη. Β) (Ταονβάν αοάά. 2 τάν (ταν ΕΡ την Α) ξομί "■ 
Μ)4ά,, ΟΟΓΤ, ΒΙεγ. II αντοί ηόΐΐίϊ Ε 3 τάν] τάν ίχον Ε 
ΑΟΡ ίβοι ΒΕβΜο || ΠίΙοηοννάβωι Β -ννάύον ΑΕΗ - 
-νάβονΟ ΠοΙοΛονναοοί) ¥ 6 ίύοΰνται ΕΟ 6 ρΓ. τοί οιι^ 

7 ΐιίοννται ΕΟ Κ τάν] τ&ν Μ 8 ατρατιάς β ατραη' 

:. Αβτα. Ροιΐηβ || βίίι Ο- {| χοινάς ^ χοινάς Ι> 10 τ&ν α, ■ άμψιΐογο 
Κ Μ. τάν 

■ 18 'ΛύΙι] 

■ <ί(•7' Β II 
^Κ ^ βΛοΙ. (τι ιιϊΐ'ΑΒΟΐΉ τ&ν α'^τίύΧια,ν Ε 11 ^] ^( Β ^ Εί' η α^ ϊ. τ&ν Ρ τάν βΑΒΕΗ || ΪΙιΙοιτονά.^ΐίιο Ο 18 »ι!1(] πιίΐεί εοιΙΑ., ϋοπ. Α1ιγ6ιιβ 14 ιίν Ε &ν 

άμφι Ε II παΐίΐαβι Ι) ηόΐΕαι+ Ο [Ο] || 8ο%ιιοι Ο Αοκεϊαί Ι>Γ(1^ 
15 τβίε οοάά. II ϊγο<5 ΟΕΜ {τταις ΑΒΡ[α]; οοιτ, Ρορρβ^ 
βΛοΙ. (τούί ΛοΙίΤίυομίίΐους) ^6 ίιίνετο Μ ΗΊ8Τ0Ε. υΒ, V 80— «ι . 69 

ηοοαϋχΐβ&αι, φ' μή έχ Πελοχονν-^βον ίξιΉβι τϊι 
τίί'χΐ] ίχΙιχόΛίτίζ, )ί«ί μή ξ,νμβαίνειν τω μη6ε πολί- 
μίΐν αΙΧ" η £μκ, χαί τά τΐ αλΙα &νμψ ίψερον χαΐ • 
ές τά έπΧ \ Θράκης χωρία καΐ ώς Πΐρδίχχαν ίπιμψαν ι 
Γ. αμφότεροι Λρε'ββεις. χαΐ κνέπειοαν Περόίχχαν ξννο- 
μόααι βψϊΐίΐν ού μίντοι ε'ύ&ύς γε άπίβτη των Ά&7ΐ~ 
ναίον, άλλα διενοιΐτο, 'ότι χαΐ τους Άργείονς ίώρα' 
ήν ίϊ χαΐ αύτος τό άρχαΐον έ^ Άργονς. χαΐ τοΙς 
ΧαλΜ&ενβί τανς τε \ παλαιούς ορχοι>? άνενεώβαντο ι 
ί Μά ΙίΙλονς ωμοβαν. επεμφκν δε χαΐ παρά τους Ά&Τ)- 3 

ναίνος οί Άργύοι πρίββΐΐς, το ίξ 'Επιδανρον τείχος 
ί χίλρύσντες ϊχλιπιϊν. οί δ' ί^ρφντες οΑι^όι προς πλείονς 
Ιφηεβ τους ξυμφύλαχας έπεμψαν ζίημοβ&^νη τους 
Λβφετίρονς εξά^οΐ'τα. ό ίϊ άψί\χόμενος χαΐ άγώνά τίνα ι 
Ε Λ^όφαβίν γνμνιχΊιν ί^ω τοϋ φ(>ουρίΌν ποιηβας, ώς 
^λί^ΐ το &λλο φρονρίον, άπέχλτιθε τας πύλας. χαΐ 
ϋβψιρον 'ΕΛίδανρίοις άνανεωαάμενοι τάς βπονδάς αύτοΙ 
οΐ '/ί^ιναΐοι άπίδοϋαν το τείχι-ϋμα. μετά Οΐ τήν τών ί 
άργίΐαν άπόβταβιν εχ τί^ς | ^νμμαχίας χαΐ ο£ Μαν- ι 
» ηι-ήί. τό μΐν πρ&τον αντέχοντες^ επειτ' ού δυνάμενοι 
Ι ίι/εν τών Άργείων, ^ννέβηβαν χαΐ οτύτοί τοΙς Αα^ε- 
Ι Ικίμονίοΐξ χαΐ ν^ν άρχί^ν άφεϊβαν τών πόλεων, χαΐ ί 
αιμόνιοι χαϊ '/ίργεΙοι, χϋιοι εχάτεροι, ^υότρα- 

, τά τ έν Σιχνώνι ές δλϊ\γονς μάλλον χατέ- ι 
ί αύτοΙ οι Ααχεδαιμάνιοι έλ&όντες^ χαϊ μετ' 
^υναμφότΒραι ί^δη χαΐ τον έν "Αργεί δημον 
κ/Ιχιβαν. χαϊ ολιγαρχία ίχιττιδεία τοϊς Λαχεδαιμονίοις ί τίοι Μ ιώ(ι) «-ΑΒΕϊ• 3 άΧΙ' ΐοΑΑ. \\ χαϊ τα] κατά « 
Ι Ιΐίηβί ύοάΑ., ΟΟΓΓ. ΑΙΐΓβΒϋΙι 21 τοί^ ΛακιΛαιμονίοιν] ιπϊ τώι• 1 70 ΤΗΙΓ0ΥηΠ)Ι8 χατεβττι. χαΐ αρος ίαρ ί^δη ταντα ^ν τον χΐΐμδιΛ 
λ'ήγοντο^, χαΧ τίΓαρτο» χαΐ δεχατον έτος τψ \ ηοΛ» 
ΕτεΚεύτα. 1 

Τον ί' έχιγιγνομένον ^έρονς ^ιής τε οί ίν \ "ΑΆ 
δ άπέβτ')]βαν '^&ηναίων προς Χκλχιδέας χαΐ ΛαχεδαιΜ 
νίοι τά ίν Άχαιΐ^ ούκ έπιτηδείαζ πρότΐρον ^χονΛ 
κα^ίβταντο. χαΐ Άργείων δ δί^μος χατ' ολίγον ξυνιβη 
μενός τε «αϊ άναθαρβ^ίο^ ίπί%-εντο τοϊς ύΐΐγοίξ, \ ίΛ 
ρήβαντεξ ιώτάς τάς γνμνοπαιδίαξ τβν ΑαχεδαιμονίοΛ 

ΐη χαϊ μ'ίχ'>ί5 γενομένης ίν τ^ πάλει έαεχράτηβεν ί> δ^μΛ 
χαΐ τοί'ξ μίν ΰοΐΕχτεινε , τονς δ} ί^ήλαβεν. οί Λ 
Ααχεδαιμάνιαι, εως μίν κ^ού^ μετεπέμποντο οΐ φΟΛ 
ούχ ^λ&ον ■[ έχ πλείονος, άναβαλόμενοι δΐ τάς γνΛ 
νοπαι\δίας έβοή&ονν. Χΰά ίν Τεγεα πν&όμενοι 5τι μ 

15 νίκηνταί οΐ όΑί^'ο^, προελ&είν μϊν ονχέτι. Ύΐ&έλ•ηβΛ 
δενμενων των διαπεφενγότων, άναχωρ'ήβαντΒς δΐ Μ 
οίχον τάς γνμνοπαιδίας '^γον. χαΙ νΰτερον ίλ'&'όντΛ 
πρέββεων από τε τ&ν ίν τ^ πάλει [άγγίλίαν'] χαΐ τα 
ΐξσ> Άργείων, πα\ράντων τε τών ξνμμάχων χαϊ φ•η&Λ 

20 των πολλ&ν άφ' έχατερων εγνωΰαν μεν άδιχείν τσΛ 
εν τ^ πάλει χαϊ εδο^εν αντοΐς βτρατενειν ίς "Α^γΛ 
διατρφκϊ δ\ χαϊ μελλήβείς έγίγνοντο. ό άε ^ήμΐ 
τών Άργείιαν έν τοιίτω, φοβούμενος τους ΑκχεδαίμΑ 
νίονς χαϊ ζήν τ&ν Ά%Ύ(\νκ{ων Ινμμαχίαν πάλιν προΜ 

25 γάμινάς τε χαΐ νομίζων μΕί^ίβιον αν βφας ώφελί^ΟΜ 
τειχίξει μαχρά τείχη ές &άλαβ<ΐαν, όπως, ην της γΛ 
εΐργωνται, ή χκτά Ο^κλαββαν βψ&ς μετά τών Άϋτ^ναίη 
επαγωγή τ&ν επιτηδείων ώφελι], ξννήδεααν βί τά 

4 ίίιήί Β ^ι-κχυβιιϊς ΰ 9 γνμνοπαιβείαί Α (ΙβΓ) θΐ αιΛα 
Ρ»ίιη. 12 μΐτίπ^ίίποντοι 0[6] 18 άγγίίαν ίβΐΐ, Ροτ^ 

21 ίε] έχ' {^)ΐ 25 άψΑίιβαί. βζ εοη. ? ώφιιΙιίβίΐιΊιΟ, ^ ΙΙΙδΤΟΗ. Ι.ΙΒ, V 8 71 τίίΐκϊμοΐ' χαΐ των ίν Πε},ο\πονν^6ψ τινίξ «(ϋίων. χαΐ η 
οί μεν Άργίϊοι πκνδημεί, χαϊ αντοί χαϊ γυναίκες χαΐ 
οΐχέταί, ίτίίχιξον χαΐ ίχ τών Ά9^νών αύτοΐς ^λθον 
τίχτονες χαΐ λί&ον^γοί. χαΐ ΓΪ> &{ρος ίτελΐντα. 
6 Τον δ' ΐπιγιγνομένον χειμώνος ^Ιακεδαιμόνιοι ώς 88 
ι ίΐα&οντο ταχιζόντων, έβτράτενααν έξ το "Αργός ίϊίτοί μ 
τ£ χαΐ οΐ ξνμμαχοί πλην Κορινθίων νπηρχε δέ χι 
«ύτοίς χαΐ [ί'κ τον Άργονς^ αντό9εν πραβαόμενον. 
^γί όί τήν ατρκτίόν ^Αγις δ Αρχιδάμου, Ααχβδαιμο- 
III νίαν βαβιλενς. χαΐ τά μίν έχ 'τηξ πόλεως δοχονντα 2 
χρονπάρχειν ού \ προυχώρηδεν §τι ' τά ίϊ οίχοδο- ιι& 
μούμίνα τείχη έλόντες { χύά χαταβαλόντες χαΙ 'ΤαιάςΆ^Β 
^^ίον τής Άργείας ί-αβόντες χαΐ τους έλευ&έρους 
ι &Τκντιχ$ οΰβ ίλαβον άποχτείναντΐζ άνεχώρηβαν χαΐ 
Ι βίεΐύ^βαν χκτά πόλείζ. έατράτενΟαν δϊ μετά τοντο < 
Ι ΜεΙ ΆργεΙοι ές τήν Φλεια\ϋίαν, χκϊ δϊΐώΰαντις άτίγ^λ- ε 
Ζτι αψ5>ν τους φυγάδας νπεδεχοντο- οΕ γάρ 
ποίλοί αύτ&ν ^νταϋ&α χατφχηντο. χατέχΚτιιακν 6ΐ τοϋ * 
οί 2ΐ(μϋνο£ χα\ Μκχεδόνας Ά&ηναΐοι, Περδίχχοί 
η άιχαλοϋντις τήν τε προς Άργεέονς χαϊ Ααχεδαιμονίονς 
Ι γενομίντ^ν ^υνωμοαίαν χαϊ οτι | παραβχευαααμενων ιο 
ψ αυτών βτρατιάν αγειν έπΙ Χαλχιδίας τους έπΙ Θρφΐης 
1 %ιΛ Άμφίπολίν Νιχίου τον Νιχηράτον ατρατηγοϋντος 
Ι ίψΛιβτο τϊ^ν ^νμμαχίαν χαϊ ή οτρατιά μάλιβτα διείνΟ^ 
ϊίιΐίΐνου &χάραντος' πολέμιος οίν ι)ι/. χαΐ 6 χειμών ί Α; οία. Ρ 8 Εβοΐιιβα <1β1. Οιιίβτ, οΓ βοΐιοΐ. ία-ύτόϋ•ιν 

Ί Άίγονί) 11 ηροιώρηβίΐ' ΒΕΓ 17 άπιδί- 

19 ΜανιβονΙαι Α^ναΙοι Πίβϋκχαιι 60(1(1., βογγ. 

', Βοΐιοΐ. {τ&ν ιΐΒαγωγίμαν [ί] χί^ς 9<ιΙάττηί βέτοΐί 

Η»} 31 παρίοκινααμΐναιν Α, οογγ. Α, 35 άναν- 70 ΤΗϋΟΥϋΙΒΚ 

χατέατΎΐ. καΐ «ροξ ΐ'αρ ^δη τκντα ήν ιού χειμώνοί!^ 
ληγοντοξ, χαΐ 'τ/τα(>τοΐ' χαϊ δέχατον ΐτοζ τω { πολέμφ Η 
ΐχΐλεντκ. 

Τον ί' επιγιγνομένον &έρονς ^ιης τε οΐ εν | "Α9φΛ 
5 κχέβτΊΐβαν Ά&^ναί<ον χρό^ Χαλχιάιας χαϊ ΑκχΒδαιμά- 
νιοι τά ίν Άχαιΐ^ ονχ ίπίτ-ηόΐίως πρότίρον ίχοντβΗ 
χα9ίδταντο. καΐ Αγγείων ό δημο3 χατ' 6λΙγον ξννιβτΛ 
μενός τε χαϊ άνα&αροήΰα^ ίαί&ίντο τοίζ όλίγοίς, | 
ρήβκντες κύτά^ τάς γνμνοπαιδΐας τών ΑαχεδαιμονίίΜ 

ία χαΐ μάχης γενομένης ίν τ^ πύλΐΐ ΐπιχράτηβΐν ί 
τιαΐ τονς μίν άπίχτεινι, τούζ δ^ έ^•ήΙαϋεν. οί 
Ααχεδκιμόνίοι, εωζ μεν αντονς μετεπέμΛοντο οΐ ψίλοί 
ονχ 7ΐΙ&ον φ έχ πλΐίονοξ, άναβαλόμενοι. ίί τά^ γνι» 
νοπαι\δίαί έβοή^ονν. χαϊ έν Τεγε^ πν&όμενοί οτι ί 

13 νίχηνταί οί &Ηγοί, προεί&εΐν μεν ούχέτι ή^εληβοΛ 
δεομίνων τών διαπεφενγότων, άναχωρ^ήβαντες δϊ ίπ' 
οίχον τάς γνμνοπαιδίας ίίγον. χαΐ ΰδτίρον ί?.&όντίον9\ 
πρέββεαν άπά τε τδιν εν τ^ πύλει [αγγέλων] χαΐ τών ' 
ί|ω Άργείαν, πκ|ρονΤ£αί/ τε τών ^νμμάχαν χαΐ ρη&'ίν- 

20 των ποίλ&ν άφ' εχατέρων εγνωβαν μίν άδιχεϊν τους ϊ 
έν τ^ πάλει χαϊ εδοξεν αντοΐς βτρατεύειν ές "Αργός, 
όίκτριβαΐ δί χαΐ μελλ•ήβεις ίγίγνοντο. ό ^ΐ ι^^μο^'Ι 
τών Άργείων ίν τοντω, 9"*^<•''ί***'<*5 τονς Λαχεδαιμο- 
νιους χαϊ τήν τών Ά%^\ναίων ϊ,νμμαχίαν χάλιν πρόβα- Μ 

Β5 γόμενός τε χαΐ νομίί,ων μίγιατον αν βψας ώφεληβαι, 
τειχίξει μαχρά τείχη ίς 9•άλαβ6αν, 3ίΓ0)5, ^ν της γήί^ 
είργωνται, ι^ χατά %•άλαββαν βψας μετά τών Ά&ηνιχίβα 
έπαγωγίι τών έζιτιιδείων ώφελίΐ. ^νντ^δεααν ίέ τ&| 

4 ίίιίΐΐ Β ^ιχτνΐΐίΓ; Ο 9 γνμνοηαιβίίαί Α. (ΙθΓ) βϊ ί- 
ΡαΙχη. 12 μΒζεπίμΐίοντοί 0[α] 18 αγγέλων άβΐΐ. Ρ§ 

31 έί] ίπ (ϊ) Γ 26 ώφβΐίϊβίίΐ: βχ οοπ- Β ώψΐΐήβίΐί " '* ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. V 9 η μΛν Ά^γιϊοι πανόηιιιί, καΐ κύτοί χαΐ γνναΐκί^ χαΐ 
βίκΛοί, ίτΐΐχιξον χαΐ ίχ τ&ν Άϋ^νών αντοΐς ^λ»ον 
■■^ατονίς χαΐ λι^ον^γοί. χαΐ τό &έρος ίΤίλεντα. 

Τοΰ ο ίπιγιγνομένον χΕίμωνοζ Λακεδαιμόνιοι 6)ζ 
Ι Ιϊίθοντο τειχιζόντων, ϊβτράτΐνβαν ες το "Αργοζ αυτοί 
τί καΐ οί ξύμμαχοι πλί^ν Κοριν^ίαν ύπηρχε δί τι 
«"0Ϊ5 χαΐ [έκ τον "Αργούς] αύτό9•εν πρκβαόμενον. 
V* *« την ατρατιάν ^Αγις 6 Αρχιδάμου^ Ααχΐδαιμο- 
^ίον βαβιίενς. χαΐ τά μεν εχ τηδ πόλεως δοχοϋντα 
*9θυΛύρχειν ού \ προνχώρηβεν ίτι• τά δΐ οίχοδο- 
Ρνύμίνα τΐ(χη ελόντες \ χκϊ χαταβαλόντες χαΐ 'ΤΰιάςΆ^ 
Χ^ον τής ΆργεΙας λαβόνζες χιά τους έλΐν&έ{ 
ηαντας οίϊς ίλαβον άηοχτεΐναντες άνεχώ^'τιααν 
ναΧνϋ^βαν χατά χόλεις. έβτράτενβαν ίί μετά τούτο • 
*« Άργείοι ί5 τήν Φλεια\βίαν^ χαΐ δγιώααντΐς κη^λ- β 

ΟΤΙ βφών τοΌς φνγάδας ύπεδ^χοντο " οί γά^ 
***Α«ι αύτ^ν ίνταν&κ κιετωχηντο. χατέχλΛ^βκν δϊ τοΰ * 
«*«0ΐ χειμ&νοζ χιά Μαχεδάνα^ Ά&ηνκίοί, Περδίχχ^ 
ίΚίΧαλοϋντε^ τ-ήν τε προς Άργείονζ χαΧ Ααχεδαιμονίονς 
Ϋίνομ^νην ξννωμοβϊαν χαΐ οτι. \ παρκβχεναααμένιον κ 
"*ίβν υτρατιάν &γειν έπΙ Χαλχιδέα^ τους έαΐ Θρφχης 
•μ Αμψίτΐολιν Νιχίο-ν τον Νιχηράτον ατροι 
ΙΡηβτο τ^ν ξνμμαχίκν χαΐ ή ατρατίά μάίιιΤτ 
"Ι^ου άπάραντος' πολέμιος ο{ιν ί^ν. 8 ββοΐνιβπ. ΰβΐ. ΟιιΙίθΓ, β!.. 
11 ΛβΟϊώρηοίίρ Β ε!" 
ιεδονίαΐ ΑΟτι••~~— " — 
. ^.3»" ΐΐααγαιγίμ 1 72 ΤΗϋΰΥΤ)Π)Ι8 

έτίλ€'ύτα οΰτοί, χαΐ πέμπτον χαΐ δ^χα\τον ΐτος 
πολέμψ έτελενχΰί. 

Τον δ' έπίγιγνομενον &ίρον£ Άλχιβιά^Ύΐ^ τε πίε\ 
ίς "Αργός νανβΐν ΐίχοβι Άργείιαν τους ϋοχονντας ι 
δ ίιπάατονζ ίΐναί χαΐ τά Ααχε6(αμονϊαν ψρονείν Ιλα) 
χριαχοαίονς ανίρας, χαΐ χατε&ΐντο (ώτονς Ά^ναΙ 
Ι ^5 ^^9 ^γ}^£ νήοονς &ν ^ρχον χαϊ έπΙ Μήλον τήΐ 
νηβον Αθηναίοι έβτράτΐνβαν νανβϊν έαντ&ν μίν τριά- 
κοντα, Χί'αίς 6ϊ ΐξ, Αίββίαιν β\ όνοΐν, χαΐ όπλίταις 

10 έαυτ&ν μίν ίιαχοόίοίς χκΐ χιλίοις χαΐ τοξόταις τρία- 
χοΟΐθ(9 "«1 Ιπποτο^όταΐξ είχοβι, των δ\ ί,νμμάχων καΐ 
νη<}ιια\τών άπλέταις μάλιβτκ π{νταχοα(οις χαΐ χιλίοις. ιι 
οί 8^ Μ'ήλιαι Ααχΐδαιμονίων μέν εΐβιν άποικοι, τ&ν^ 
ί" ^Α%^ναία>ν ούχ ή&ελον νπαχοΰειν ωβπερ οί άλλοι 

16 νηβιώται, άλλα το μίν πρώτον ούδετ^ριον οντες ήβιί- 
χαζον, ίπειτα ώς β^Γού^ 'ήνάγχαζον οί Άϋ^ναΙοι 
δ•()ονντδ5 τήν γ^ν, \ έξ πόλεμον ψανερον κατίβτηβαν. »»' 
ατρατοπεδενβάμινοι οί/ν ές τήν γην αύτων τγι πάρα- < 
αχενζ ταιίΓϊ) οί ατραττιγοί Κλεομήβης τε & Ανχομή- 

20 δονς χαΐ Τειβϊας 6 Τειβιμάχον, πρΧν άδιχείν τι τ^ς ^ 
γης, λόγονζ «ρώτον ποιηβομένονς βπεμψαν τιρέββεις, \ 
οΰδ οΐ Μι^λιοι προς μϊν το | πλήθος ονκ }^γαγον, ίν Ά , 
ίί τ<ας αρχαΐς χαΐ τοις ολίγοις λέγειν ίκέλενον περί 
ων ^χουβιν. οί ίί των Ά&τ,ναίαν \ πρεββεις ίλεγονί69 

25 τοιάδε. | 

,,Έπΐΐίή ον προς τί> πλή&ος οί ΛιίΐΌΐ γίγνονται, 86 
όπως ίή μή ξννεχεί ρηδει οΊ πολλοί ίπαγωγα χαΧ άνέ~ ' 
λεγκτα ίς όίπαξ άχούβαντες τιμών άπατη&ώβι (γιγνώ- 

1 οίτοί Μ οΐτωί οΑΒΕΓ 9 ρΓ, ίί οκ., οΑΕΓΜ || Λία- 
βίαιν β ΛεαβΙαι Ο Λίβ^ίαΐί Ιι Π {^ -πάΐΐμον . . . αντών (18) ΙβΕομίν γαρ οη τοντο φ^ονιί ημών ή έξ | τονς ολί- 5 
γηξ &γβ}γ^ι), νμιϊς οι χα&'ήμινοι ετι άοφαλίατΐρον 
χοΜίβατΐ. κα&' ΐχαβτον γαρ χαΐ μηδ' νμΐΐζ ίνΐ λόγφ, 
αί& πρόδ το μ^ι ίοκοϋι/ έπιτηάΐίας λεγίβ&αι (ύ^ύς 
ίχολαμβάνοντες χρίνετΕ. χαΐ πρώτον ίί άρέβχει ώς 
ϋγομεν είχατε.*^ 

01 δί τ&ν Μηλίων ξννεβροι. ά3ΐε\χρίναντο' ,,Ή μίν ίο 
ίκείχεικ τον άιόάβχειν χά&' ίιβνχίαν άλλήλονξ ον 
'ϋ^ΐται, τα 6ε τον πολε'μον, παρόντα ^}ί^^ χαΐ ον 
|ΐώι[οι/Γα, διαφέροντα αντοϋ ψαΐνεταί. 6ρώμεν γαρ 
βΐιηύί τε χριτάς ί^κοντας ίμας τ&ν λεχ&ηοομένων, 
κύ τήν τελιντίιν ί^ ιώτον χατά τό είχος περιγενο- 
(ΐίΐηις Ι μίν τφ διχαίω χαΐ δί' αντό μ^ ενδονβι πό- 19 
Ιψίν ή/ίΕν ψέρουβαν, πειβ^εΐβι όΐ ίουλΕίαν." 

Αθ. Ε£ μεν τοίννν ■ίίπονοίαξ των μελΚόντοιν λο- 8Ϊ 
γίΛύμενοι ^ άλλο τι ϊ,ννήχετΐ ί^ ίχ τών παρόντων χαΐ 
ίν ίρατε περί οωτηρία$ βονλεύβοντες τι] πόλΐΐ^ πανοί- 
ρι9^ Ι «ν εΐ δ' ίπΐ τοντο, λίγοιμΐν &ν. !0 

ΜΕΑ, ΕΙχος μίν χαΐ ξνγγνώμη έν τφ τοιφδί δβ 
ΊκΛΐΰτώτας εχΐ χολλά χαΐ λέγοντας χαΐ δοχοϋντας τρ^- 
ΜΜ^Μ' η μίντοί ξΐΐνοΑος χαΐ περί ΰωτ•ηρία£ ηδε πάρεβτι, 
χαΐ ό λόγοξ φ προχαλείο&ε τρόχω^ εΐ δοχεί, γι\γνεβ&ω. ΐί 

Αθ. ΉμεΙς τοίννν οΐιτε αύτοΙ μετ' ονομάτων χα- 89 
ίΛν^ ώς ί διχαίωξ τον Μτίδον χαταλνΰαντες &ρχομίν 
4 ϋιχονμενοι νϋν έπε^ερχόμε9α, λόγων μηχος &πιαταν 
Έορί^ομεν^ οΰ%•' ύμας ά^ιονμεν η οτι. Λακεδαιμονίων 
Ι Λχοίχοι Άντεζ ον ξ,ννεβτρκτΐύβατε ^ ώς ήμ&ί ούδίν ίο 

1 τοΦτο 0Π1. Μ Ι ήμνν Οίοιι. Η&1. 90Τ υμών Εοάά. 3 χαΐ 
ΒΒ. Ο II Μ ίύγφ] (ν ύΐίγω ϋοάά. ρβτρΛνα οταΐίοηί Τ&ΙΙα 
» Α0ΙΙ1.ΑΒ 16 ίί] οίΒ ' 17 §ονΙ(ύΐ!θντί« ρ. §ονΙινααντις1ί\\ 
— ;..^*Ίΐ ΙΟ ζνγγνώιιην Ι> 37 οΐίίϊ] ούίί ΑΒΓ ΗΙ3Τ0&. υΒ. V 84— 8ί>, 73 74 ΤΗϋοτυΐϋΐδ 

ηδιχ^^χατε ϋγοντας οίεΰ^αι πείβειν, τά δννκτά 8' <| 
ιδν ίκάτΐροι άληΟ-ώζ φρονονμεν διαπράΰβεβ&αί, 
αταμένονς προς ιΐόότας 3τι $ίχαια μΐν έν τω άν&(^ 
πείω λάγα άπο τηζ ΐβηζ άνάγχϊ^ς χρίνΐται^ δυνατά μ 
5 οί προν\χοντες πράαβονβι χαΐ οί άϋ&ενΐϊς ^νγΛ 
ροϋβιν. 

Ι ΜΗΛ. Ήι μίν ίή νομιξομέν γε^ χρήβιμον (άνάγι 
γάρ, έπειδίι ύμείς οντω χαρά το δίκαιον το ξνμφί^ον 11 
λέγειν ύπέ&εβΟ'ΐ) μι) χαταλύειν ύμας το χοιν6ν άγα&όν, 

10 άΐλά τφ αΐεϊ ίν χινδννφ γιγνομένφ είναι τά είχότα 
[χαΐ δΐΐκαιαΐ χαί τι χαΐ ίντός τον άχρφονς πείβαντάη 
τίνα ώφΐΙηϋ•^ναι. χαΐ προς ύμ&ν ούχ ^ββον τοϋτο, 
οβφ χαΐ έπΙ μεγίατί} τιμωρία αψαλεντεξ αν τοις Άλ- 
λοις παράδειγμα γένοιβΟ^ε. 

15 Αθ, ΉμεΙς δί της ημετέρας άρχϊΐς, ■ήν χαΐ πανβ&^, 1 
\ ονχ ά&νμονμΐν την τελεντήν' ού γαρ οί άρχοντες α 
άλλων, ωβπερ χαΐ Ααχεδκιμόνιοι, οντοι δεινοί τοις 
νιχηΟ^εΙβιν (^ίτί ίί ού προς Ααχεδαιμονίονς -ήμΐν δ || 
άγων), άλλ' ην οί ύπί^κοοί πον των άρξάντων αύτοΙ Ι 

20 ίπι^έμενοι χραττ/ιβαβιν. χαΐ περί μίν τούτου ήμΐν Μ 
άφείβ&ω χιν\δννε'ύε0&'αΐ' &ς δ^ ίπ' ώψελία τε πάρεομενα 
της ημετέρας αρχής χαΐ ΙπΙ βωτηρί^ ννν τους λόγονς 
έροϋμεν τήρ υμετέρας πόλειας, ταντα δηλώβομεν, βον- 
λόμενοί άπόνως μΐν ύμ&ν (ίρ|αι, χρηβίμως δ' υμάς 

35 άμφοτέροις βω&^ναι. • 

1 Κγοντις Β ίίγοντας το (ξής οϋτί νμάς λέγοντας Ε || δ' 
Οίη. ΑΒ 8 άν^^αιχίοι Ο 7 ^ί μί* ΑΒΜ τιψιν ¥ ψ μιν Ε | 
ή μίν ϋ ^ μίν β 9 ύμά« Μ ίιμ&ζ οΑΒΕΓ 10 τα] 

τ6 Ε II γιγνόμινα Ε 11 κκΐ δίκαια ΐΕ βίχαια ΑΒΙ'Μ, άαί 
Ο. Ηβπηβηη |1 αιίαοντύ ΰοάά., κογγ. Ρ. ΡοΛυβ 13 βαΧίντΐς Ο 
15 πανΰ^ ΑΕΟ πάϋ^ Β 1θ Αακί3αιμονΙοΐ3 Ο 30 χρο- 
τήβωαι Ε 22 της τ•ηί Ο 23 άΐίοίμΐν Ο || ^ουλόμενοί Α 
26 άμψοτέροις Ο άμψοτέ^ύνς 1> [Ο] ΗΚτΟΕ. Ι,ΙΒ. ¥ 90—38, 75 

Ι ΜΗΑ. ΚαΙ πώς χρήβιμον ϋν ξυμβαίη ήμϊν ίονλΐν- ^ 
1, ωαπερ χαϊ νμίν άρ^αι; 

Αθ. Ότι νμΖν μίν προ τοΰ τά δεινότατα πα^Βΐν 98 
ίχαχοϋααι αν γένοιτο, ημείς δί μή διαφ&είραντες ύμας 
«Ι^αίνοίμεν αν. 

Ι ΜΗΑ. 'Άατΐ ίΐ ί^αυχίαν ^ι-οι^αί ^,"«3 φίλους μίν ^^ 
ιναι άντΙ πολεμίων, ^νμμάχονς δέ μηδετερων, ούχ &ν 
ί^ΛίΛ&ε; 

Αθ. Ού γάρ τοΰοντον ημάς βλάπτει ή ίχθ^ρα ί>μ&ν 85 
Βλ» η φιλία μίν άβ&ενεΐας, τό ίΐ μΐβας δυνάμεως 
3Β^Ι/<αΐιγμ)χ τοις άρχομένοις δτ^λούμΐνον. 30 

ΜΗΑ. Σχοπονβι δ' νμών όντως οι νπήχοοι τ'ο θβ 
(ίβίς, ώβΓί Γοιίί τε μή προβιίκοντβϊ χαί δίοί άποικοι 
ίηΐς οί ΐΓοΑΑοί χιχΐ άποατάντες τίνες Χΐχείρωνται έ$ 
«άίό τι&εαβιν; 

Ι Αθ. .^^(χαιώματί ]-«(> οϊιδετέρονς ίλίΐίαειν ίιγοϋν-Λί 
., «ίΓώ δύναμιν ίέ τούί μίν πίρι^ίί'ΐ'ΐβθ'ίΐ:! , ήμαί 
φ<}^0] ούχ έχίεναΐ' ώβτε ί^ω χαΐ τον πλεάνων &ρ- 
Ε« χαι τ'ο άαψαλίς ^μίν διά το χαταβτραψηναι ίίν 
ίβράβχοιτε, \ &λλως τε χαΐ νηβιώται νανχρατόρων, χαΐ 5 
*ΐνίβτεροι ετέρων ϋντες, εΐ μή περιγένοιβ&ε. 
ΜΚΑ. Έν δ' ίχείνω ού νομίζετε άβφάλειοίν; δεΐ 98 
ι αί χαΐ ίνταν9α, ωβπερ ύμεΐς τών διχαίων λόγων 
έχβιβάααντες τψ ϋμετέρψ ξνμψόρφ {ιπαχούειν 
>.ί9ετε, \ χαΐ ήμ&ζ τό ημΐν χρ'ήαιμον διδάαχοΐ'τα^, εΐιο 
ιγχάνει χαΐ ύμϊν τό αύτΐ) ξνμβαΐνον, πειρ&α0•αι 
οβοι γάρ ννν μηδετέροις Ι^μμαχοναι, π&ς ιδμίνΕ 6 ΰί οΕ βΐ Όίοη, Η&1. 912, οω. ΑΒΡΜ 
Ι «{οίβίϊ Ι»σ *ΐ£ΐ](ΓθΈ α, ΕΟΓΓ. ΒΙα•. 17 ίί] γάν Ε 

Ιβ-ΑτηΙ άβχι καΐ Μ 30 αύιοκροιιίρων Β ροντοκρατόιιων Μ Β, 

" \>φι^- ■ ' ■ ιφι^αονίΐί € έχβιάπαντίί Ιι 76 ΤΗυ0ΤϋΠ)Ι8 

ού Λολΐμώβΐβ&ΐ αντονς, όταν ίς τάδε βλέιίιαντΐς ήί^ 
αωνταί ποτέ Ύ/μάς χκι ίπΐ αψ&ς ΐ/ξίΐν; χάν τούτω | 
&λλο η τονς μεν \ {)πάρχοντας• πολίμίονς μιγαΙύνΛ 
ιούς δ^ μηδί μΐλλήβαντας γενέβ&αι αχοντας ίχάγΐβΛ 
5 Αθ. Ού γάρ νομίξομεν ήμΕν τοτίτουε δεινοιέρο^ 
5*04 ήχειρώταί πον 8ντες τδν έλεν9•ίρ<αν αολλ^ιν 
διαμελληβιν τί^ς προς ήμας ψνλΐίχης ποιι^βονταί, 
1 τους νηβιώτας τέ πον άνάρχτονς, α€πιρ ΐ'μβ?, 
τούξ ^δη της ^ρχν9 '^φ άναγχαΐψ παρο^ννομένΜ 
10 οέτοι ^-άρ χλΐΐβτ' &ν τω άλογίβτψ ίπιτρέφαντες βΛ 
τε αύτονζ χαΐ ^μ&£ ίς ίτροϋπτον χίνδννον χαταβ\ 

ΜΗΛ, Η χον «ρα, £ί τοβαντην γε {ιμεΐξ ι 

Ι πανβΟ^ναι αρχής χαΐ οί δονλενοντες ί^δη άπαλία^ 

ι& ναι τήζ» παραχινδννενβιν ποιούνται^ ήμϊν γε χοΐς'4 

έλενθ'εροις ποΑ^ή χαχότης χαϊ δειλία μι) χαν αρ!) ( 

δονλΐϋααί έπεξελ&εΐν. 

Αθ, Οΰχ, ην γε ϋωφρόνιαξ βονλινϊΐΒ^ε' οό ] 

περί \ άνδραγα&ίας ό άγων άπο τον ΐβον ύμϊν, 

20 αΐβχύντιν οψλειν, περί δε σωτηρίας μάλλον η | 

προς τονς χρεέββονας πολλφ μή άν^ίβτκβ&αι. 

ΜΗΛ. Άλλ' Ιπιβτάμε%•α τ& των πολέμων ίβτιν 3 
χοινοτίρας τάς τύχας λαμβάνοντα η χατά το ι 
Ι ίχατέρων πλή&ος. χαΐ ήμίν τό μεν είξια εύ&ύς ύ 
35 πιβτον^ μετά ίί τον δρωμενον ετι χαΐ βτηναί ι 
6ρ^ώς. 
ν Ε II ιοΒεο ε ί μΜηποντας οοάά., 

ΕβίΛβ 6 Γώ(ι) έΙιν9-ίρϋ,(ι) ύοάά., οοιτ, 81»1ι1, 

(τους έΐίν&έρονί τών -ήπειρωτών) 13 ^ Ο ϋ 1> η Ο 
^ήναι ΑΒΟ II άηοΙΙηγΐιναι Ε 22 ΛολΐμΙων οοάά. /"ο ΗΙ3Τ0Β. υΒ, V 99—105. 77 

Αθ. ΈλπΙς δι, κινβύν^ παρ<χμ%')&ιον ονΟα, τούς*^ 
μίν ύχό περιοναίαξ χρωμ^νονς αύτ^, καν βλάιίη^, ον 
Μα&ΐΙΙί, τοίζ δε ίζ άπαν το ύηάρχον άναρριπτονβι 
{ϋχανος γάρ φύβΐΐ] Βμα τε γιγνώβχεται αφαλεντων 
«α ] ίν δτο) ετι ψνλά^εταί τις κύτήν γναριβ&ΐΐβαν 5 
«ύχ ίλλίίχει. 8 νμίΐζ άβ9^ενεΙς τε χαΐ ίπΐ ροπής μι&ς β 
ληΐ5 κή βούλεΰ&ί πα&εΐν, μηδ^ όμοιοθηνκι τοΪ6 
χΜαΙς^ οις παρόν άν&ραχείας ετι βψζΐβ&αι^ έαειδάν 
Μ^ομίνονς βίύτούς ίπΜπωβιν αΐ φανεραΐ ίλαίδες, 
£κ! τάς \ άψανείς χα^ίβτανται , μαντικην τε χαΐ χρψ ίο 
β^ούξ χαΐ δαο: τοιαϋτα μετ' ελπίδων λυμαίνεται. 

ΜΗΛ. Χαλεπόν μίν καΐ -^μεΐξ, εύ Γβτί, νομί-ΙΟί 
^μεν πρ6ς δνναμίν τε την ^μετέραν χαΐ τί/ν τύχην, 
ά ρή κΊίο τον ίαον ίυττκι, άγωνίζεα&αι' 5μως δί 

Μτεύομεν \ τ^ μίν τύχιι έχ τον 9εΙον μή ίλαββώ- ι& 
βΒΟ&αι, οτι, οβίοί προς ον διχαίονς ίβτάμε9•α, της ίί 
ίΛνν4μ£Β)ζ τψ ίλλείχοντι ττ)ν Ααχεδαιμονίαν ήμΐν ξτ>μ- 
ξββ^ι^αΛ) προαέαεβ&αι, άνάγχην ί^^ουβαν, καΐ εΙ μή τον 
ϋΛον, της γε ξνγγενείας ε'νεχα χαΐ αίαχύντ) βοη&εΐν. 
1 ού παιτάΐίαβιν [ οντω άλόγως &ραβννόμε^α. ίο 

Αθ. ' Της μίν τοίννν «ρος το &εΐον ενμενείας106 
*Μ* ^μείς οΐόμι&α ΙεΙείφεβ&αι. ονδίν γάρ Ιξω της 
ανθρωπείας τ&ν μίν ίς το &εΙον νομίβεως των ί" ίς 
βψας αυτούς βονληϋεας δικαιονμεν ί} αράββομΐν. 
^ ^^(ήμε^α Ι γάρ τό τε &ΒΪον <ϊ<ί|υ, τό άν9ρώπει6ν τε ^ 
&ς βιά παντός ίιπό ψύαεας άνκγχαίας , οϋ αν 4 β<η Β τους Ο II ύηάβχΒΐν Ο 4 βάπονος Α Γ ί' αποιοΐ Ε 

Οίοπ. Ηαΐ. ί)19 β ΐπικοπΛϊ Μ Ίβον- 

■ζονμένονίΟ II έπιΐΐχίααιν ΑΒ ίικίΕΐ'πωαινΕΕϊΊ «. VI.»•. Ηΐϋ. 914 10—11 ίηϊ ... ΧνμαΙνίταί ίη ηιαΐ^. Ρ, 

ΐΛίη .. . Ιβτάΐίΐ»(ΐ οιη. Μ 18 τιροίβαίΐι&αι Β || ΐχονσκ & || 
Γ 78 τπυογυιοΐΒ 

χρατϊ], αρχΐΐν. χαΐ ημΐΐς οΐίτί &-Βντΐς τον νό} 
οίίτΐ χίΐμένφ πρώτοι χρηβάμινοι , 8ντα δι παρι 
βόντΐξ χαΐ έαόμΐνον ίς αίΐΐ χαταλιίφοντεξ χφώμι 
ούτω, (ίδότΐζ χαΐ τιμάς &ν χαΐ \ (ΐίλλονξ έ 
Β δννάμΐΐ ^μίν γΐνομίνονς Ορώντας &ν τα^τό. χαΐ 
αρός μίν το &εϊον όντως έχ τον ίίχότος 
μίθα έλκαβώβΐα^Μ' τή^ ίΐ ί'ς Ααχεδαιμονίονς ί<ί|η8) 
^ν 9ιά το κΐβχρόν ίί) βοη&"ήβειν νμίν πιβτεύετΐ 
ο^τοίί^, μαχαρίβαντες υμών το άχειρόχαχον ον \ ζψ ί 

10 λοϋμεν τ6 αψρον. Ααχεδαιμόνιοι γαρ πρ6ς βφάς μίν ^ 
ίώτονς καΐ τά ίπιχώρια νόμιμα πλεΐατκ άριτΐ^ χρών- 
ταΐ' προς ίέ τους &λλονς πολλά &ν τις ίχων είπεϊν 
άις προβφ^ρονται, ^ννελών μκλιβτα άν δι^λώβειεν δτΐ 
ί%ίψανέ\6τατα ών ίΰμεν τά μίν τιδέα χαλά νομίξονβί, β 

Ιό τά ίί ξνμψέροντα δίχαια. καίτοι οί προς της ύμετ^ραζ ι 
νϋν άλόγον βωτηρίας ή τοιαύτη διάνοια. 

ΜΗΛ. ΉμεΙς δί χατ' αύτο τοϋιο ίΐδη χαΐ μάλιατα 1ί 
πιβτενομεν τφ ξνμψεροντι αυτών Μηλίανς άποίχονς 
Ι οντάς μή βονλ•ήβεβ&αι προδάντας τοΙς μϊν εννοΐζ α 

20 τών Ελλήνων άπίβτονς χαταβτ-ήναι, τοις δι ποΛΐμ^οις 
ωφελίμους. 

Αθ. Οϋχονν οίεββ-ε τ'ο ξνμψίρον μίν μετά άβφα- 1β« 
λείας είναι^ το ίέ δίχαιον χαϊ καλόν μετά χινδύνον ' 
δρα]βϋ•αΐ' ο Ααχεδαιμόνιοι ^χιατα ως έπΙ τό ποΛύιΐ' 

25 τολμώαιν. 

ΜΗΔ. '^4λλά χαΐ τονς χινδύνους τε ημών ΐνΐχα14β 
μάλλον ή^ίοιίμΐ^' κν έγχειρίβαΰ&αι αυτούς χαΐ βεβαιο- ψ 8 ην τα^^τ6'\ αυτό ιοάά. ϊάεηι νατίίΐ ν&11&, οΓ. βοΗοΙ. (τό ο 
ιΥ II ΐιά] £ή 8ιά Μ {| ^ή οαι. Μ 15 ίιμιτέραί Ι 
19 βονίια9αι ε 24 ίρ&ααι αοάά. βΐτί νβιίίΐ ν&ΙΙοι ^ 

37 ζ^'Ρ^'^αβ&αι Ε 
Η18Τ0Ε Ι,ΙΒ. V 106-111. 79 

τί^/ονζ ^ ^δ ίίλλονς ναμίΐΐν^ 'όαφ χ^Ός μίν τά ίργα 
της 1 ΠΐΧοποννήΟον εγγύς χίΙμΦα, τ^^ς $ε γνάμνιςΐα 
%ψ \νγγΐνεί Χίβτότΐροί έτερων έβμϊν. 

Αθ. Το 6' ίχυρόν γι τοΐζ ^νναγωνίουμένοις ού 109 
τό ιϋνονν τ&ν ίπιχαλεβαμένων φκίνεται^ άλλ^ ήν τβ)ν 
%4/γων τΐζ δννάμΐΐ πολν προύχί)" ο ^Ιαχίδαιμύνι,οι χαΐ 

χλίον τι τ&ν άλλων βχοποϋιΤί (τής γονν οίχείας »ί 
«αρβίΟΧίν^ς κπιβτία χαϊ μετά ^νμμάχων πολλ&ν τοΐξ 
ίέλας ίπέρχονται), ώβτε αΐιχ ΐίχοζ ές νηβόν γε αυτούς 
^μών νανχρατάρων Άντων περαιω^ναι. 

ΜΗΛ. 01 δΐ χαΐ αλλονξ αν εχοιεν πέμ'ψκΐ' πολίΊΙΟ 
) 4ί το Κρητιχόν !ΤΪλα}Ό5, δι' ον των χρατοννταν ΐο 
ίχοφώτίροξ ή λτ^ψις ») τ&ν λα9ιΙν βονλομίνων τ} οω- 
τηρία. χαΐ εΐ τονέε ΰψάλλοιντο, τρά^οιντ' αν χαϊ ες 3 
ϊήν γην υμών χαΐ έπΙ τονς λοιπούς χ&ν %νμμάχιαν^ 
Ζβους μή Βραβίόας έπήλ&ε, χαΙ ο-ύ περί της (χή προβ- 
ιριούαης \ μ&Χλον η της οίχειοτ^ρας ζνμμαχίδοξ ζε χαΐ 374 
)^8 6 πόνος ύμίν ίβται. 

Αθ. Τούτων μεν χαΐ %επειραμένοις αν τι γένοιζο^ΛΧΙ. 
καΐ ύμίν χαΙ ούχ άνεπιατήμοαιν 5τι ούβ' άπ6 μιας 
*ώ\χοτε πο^ιο^χ^α^ '^&τιναΐοί δι Άλλων φόβον άπε- & 
χώ^βοηι. εν^μονμε&α δε οτι φήβαντες χερΙ βατή- β 
(ία£ βονλεναειν ούδίν ίν τοβούτω λόγω είρήχατε φ 
ΛΛραποι &ν πιατενβαντες νομίαειαν βωΟ^βεβ^αι, 
|«ϋ' υμών τβ μίν Ιβχνρότααα έλπιζόμενκ μέλλεται, τά 
# {«ίάρχοντα \ βραχέα χρος τά ^ίϊ) άντιτεταγμένα χέρι- ίο 
ΐήνΐβθ'κι. χολλ'ήν %ε άλογίαν τ^ς διανοίας παρέχετε, 

Ι *βμΐβΐΐν Ε 3 τώ] ιό Ο 6 ΐί^ούχη οΕΓΜ 10 ναντα- 

«•«ν^ΒΜ 12ίίΟΜ.Β 14 βφιϋοι*Γθ Β ΙΤιιΙρΙϊοϊίΜ 

1β ««(ΐραβ,χΐΐΌίΒ ϊ" 20 ίΐΐ. *άΙ Οίο. Μ 28 Ρουΐίι'-" " ΤΗυ€Τ0ΙΒΙ5 ΤΙ 

'.ίς τον νοα, ^^^^Βφκτ^, &ρχίίν. χαΐ ί^μίίς οντε &ένχΐς τον ν0μ• 
^^^Ηοΰτΐ Χίΐμ,ύνψ πρώτοι χρν,βάμΐνοι , &ντα 61 παραλ 
^^^^ρόντίς χαΐ ΐΰόμΐνον ί£ αίεΐ καταλίίψοντΐς χρώμεί 
Ι αντω, είδύτΐς χαΐ νμ&ς αν χαΐ \ ίχλλονς ίν τ^ ι 

5 δννάμεί τ/μΐν γενομένους όρ&ντας αν ταύτα. 
ΛρΙ>ς μϊν τό &εϊον όντως ΐχ τον ιίχότος ( 
Ι μεϋ•α έλαβαώβεα&αί' τ'ης δί ές Ααχεδαιμονίονς ι 

Ι ϊ^ν διά το αίαχρόν δή βοη&ήβειν ύμΐν π 

κύτούξ, μαχαρίβαντες -υμών το άπιιρόχΐίχον < 
10 λονμεν ιό (ίφρον, Λακεδαιμόνιοι γάρ προς 9ψ&ί 
αύτούξ χαΐ τα ίπιχώρια. νόμιμα πλεΐβτα ι 
τ«ί" προ5 ίέ τους &λΧους πολλά ^ν τις ίχων ί 
Ι ώς προβψέρονται , %ννελων μάΧίβτα αν δΎΐλώβΗ^ 

, ίπιψαν^βτατα &ν ΐαμεν τά μίν ί^δία χαλά νομΛ 

15 τά δε ξνμφέροντα δίχαια. χα(τοι ο-ύ προς τή? ύμι 
Ι νϋν άλόγον βωττ^ρίκς ■η τοιανττι διάνοια. 

ΜΗΛ. Ήμεϊς ίΐ χκτ' αύτο τοϋτο ί^δη χαΐ μι£Ι 
πιβτεύομεν τφ ξ,νμφέροντι κύτ&ν Μηλίονς 
Ι δντας μή βονλήαεβ&αι προδόντας τοΙς μίν 
20 τ&ν ΈλλιΙνων άπίβτονς χαταβτηναι^ τοις δί ι 
ώφελίμονζ. * 

Ι Αθ. Ονχονν οίεβ&ε το Συμφέρον μΙν μετά ί 

λείας είναι, το δ^ δίχαιον χαΐ χαλάν μετά : 
δρά\ΰ&«ΐ' ο Ααχεδαιμάνιοι '/ιχιβτα ώς ίπΐ τό > 
25 τολμδίβιν. 

ΜΗ Α. Άλλιΐ χαΐ τους χιν&ννονς τε ήμ&ν ^ 
ι μάλλον ^γονμ(9•' αν ίγχειρίβαβ&αι αυτούς χαΐ ί Ι 6 ταύτο] αυτό ΐοάά. ΐάοη ϊβΛΗ ΤλΙΙλ, οί. ι 
β ^ν Βί' II δια] Ο] βιά Μ |{ ΰή οπι. Μ 

19 ^ούίΐιτΰ'αι « 31 βρ&ααι οοΛά. /ΐβη 

'7 χιιρίβαιί6αι Ε 80 ΤΗϋΟΥΒΙΒΙΒ ΐΐ (ίίί μιταβιηβάμενοί ετί -^μ&ς ίίΐλο η τώνδε βα 
νίβτιρον γνώβεβ9•ε. ού γάρ δή έαέ γε τ-^ν έν 
«Ιβχροϊξ χαΐ Λροΰπτοΐϊ χινβννοις ΛλεΙβτκ διαψ^δίρι 
σαν άν&ρώπους αΙ\βχύνην τρέψεΰ&ΐ. ποΛΑοΐρ 
6 χροοραμένοι^ ετι ες οία φέρονται τό αΐβχρόν χαΐ* 
μενον όι/ιίμαιοδ ίααγωγοϋ δυνάμει έπεαπάδατο, ή9( 
ϋ•εΐθί τοϋ ρΐ)ίίατθϊ, εργφ ξνμψοραϊς άνηχεβτοι,ς Ιχόν- 
τας περίπεαείν χαΐ αΐβχννην αΐβχίω μετά άνοίας ■ή 
τύχ^ προϋίαβεΐν. 'ό νμεϊς, ^ν εν ] βουλεύηα&ΐ, φυλά- ■ 

10 ξεβ&ε χαΐ ονχ άπριπί^ νομιείτε πόλεως τε της μεγίϋτης 
^ββάβ^αι. μέτρια προκαλούμενης, %νμμκ^ονς γενέβ&αΐ 
έχοντας την ύμετέραν αυτών ναοτελείς^ χαΐ δο&είβι/ΐί 
«Ιρεβεως πολέμον τΕί'ρι χκΐ άβφαλείας μή τά χείρα 
ψιλονιχίιβαι.- ώς οΐτινες τοϊ^ μίν \ ΪΟοις μή εΐ'χονβι,ί 

15 ταΐς 6ϊ χρείαβοβι καλώς προβψερονται , αρ'ος δε τους ' 
Ϋ^βΰονς μ£'τρ^οί εΐΰΐ, πίείβτ' ίίν ορ&οΙντο. βκοπεΙτΒί 
ουν χαΐ μεταβτάρταν ημών καΐ ίν^μείϋ9ε ποΛΛ(ίχ($ 
5η περί πατρίδος βονλενεβ&ε, ^ς μιας χέρι χαΐ ές 
μίαν βονλί}ν τνχονβάν τε χκϊ μ•ή χα\τορ^ώΰαβαν εβται. » 

δΟ ΚαΙ οι μίν Άβ•ηναίοι μετεχώρηβαν ίχ τών λάγων'ϋ 
οι άί Μήλιοι χκτά ϋψάς αντονς γενόμενοι, ώς Μο|£ν 
αύτοίς παραπίήαια χαΐ άντέλεγον, άπεχρίναντο τάδε. 
,,Οΰτε &1λκ δοχεί Ί}μΐν η απερ χαΧ το πρώτον, 5^ β 
Ά&η\ναΙοι, οίίτ' ίν 6λΙγφ χρόνφ πόλεως έπταχόαια Ινη η 

25 ^δη οίχονμενης τήν ίλεν&•ίρίαν άψαιρηαόμε&α . άλλίι ' 
τϊ^ τε μέχρι τονδε βφζονβτι τύχτ^ ίχ τον &είου «ίτήυ ■2 γνάαισ&Β , . . τοίί ϊα ταατ^, 6, 6 προορομένοι^ Ο 

6 ίπαγωγϊι Ε 9 τνχΐ] Ιββίί βοΐίοΐ. (έν γάρ τα η τ^ϊρ Α η 

βίίνίΕΟμοί άντϊ ταϋ ίρτΕρ χίϊτβι) τνχιΐί αοΑά. 14 ψιίονει-κήβαι 
οοάά., βοΓΓ. 31α1ι1 15 κρίίααο-κιι ϋ 1θ η; βεΙιοΙ. (7) ην 6 
^ρ Ε ^ρ ΑΒ¥, οιη. Μ Κ μιϋ; π^βι οιη. Μ Ιΰ ρή οία, Ο ΗΙ3Τ0Η. υΒ, V 112—115, 81 

κύ π} [ άχΌ τών άν&^ώπων [και ^«χί δαιμονίων] τι- 375 
(Ό^ πιβχΒύοντίς πίΐραβόμε&α βφξεβϋ•α[. προχαλού- β 
|(ϊΦα δί ύμας ψζλοί μιν ίΐναί, πολέμιοι δι μηδετέροίς, 
ΐΛ Ιχ τής γής ημών άναχωρί^ακι ΰαονδάς ποιηβα- 
ίφονς αΖτι\ν£ξ δοχονβιν ίχιτ^ήδειοι είναι άμφοτέροις}^ & 
(Λ μίν δί] Μήλιοι τοβαΰτα άχεχρίναντο- οί ίΐ '^ί-^τ;- 118 
νύοι βιαλνόμενοι '^δη ίχ τ&ν λόγαν εφαβαν ,,'^ΑΑ' 
ιΑν μόνοι γε άπ'ο τοιίτον των βονλενμάτων, ώρ ήμϊν 
ίβκάτΐ, τά μίν μέλλοντα τών όρωμένων ϋαψέβτερκ 
ίφ/Μτί, τά δί Ι άφαν^ τω βούίεβ&αι. ώ^ γιγνάμενα ίο 
(Λ) #ΐ6β•θ-£, χαΐ ΑακεδαιμονΙοίζ χαΐ τύχ^ χαΐ ίλπίβι 
ύίΐβτον δη παραβεβΧημένοί χαΐ πιατενααντες πλείστον 
«ί αφαλήΰεϋ^ΐ.'-'• 

ΚαΙ οΐ μεν Ά&τ^ναίων πρέββεΐξ άνεχώρι^βαν ίς ιό 114 
Οί(/ιίτενμα' οί δί ατρατηγοί αυτών, ώς ούόίν ύπι^χουον 
1 1^ ΜήΙιοι., προς πόλεμον εν^ς ίτρέποντο χαΐ διελ6~ ικ 
ψΟβΟί χατά πάλεις περιετείχιβαν χνχλφ τους Μηλίονζ. 
Μΐΐ ϋβτερον φυλκχίιν βφών τε αυτών χαΐ τών ξνμ- * 
ίΐά%αν χαταλιπόντες οί Άϋ^ναίοι χαΐ χατά γ^ν χαΐ 
^άλαββαν άνεχάρ^βοιν τφ αλείονι τον βτραχον, 
βΐ Λί λει\π6μενοι παραμένοντες έπολιόρχονν τό χωρίον. !ο 
ΚαΙ '^ργεΐοι χατά τον χρόνον τον κντόν ϊββαλόννες 115 
ίί τήν Φλεικβίαν χαΐ λοχιβ^έντες νπό τε ΦΙειαβίων 
τ&ν βφετέρων φνγάδων δίεφ&άρηβαν ώϊ όγδο^ 
χαΐ οΐ ίχ τής ΠύΙον Ά&ηναΙοι Λακεδαιμονίων 9 
ιΛΑήΐ' Κείαν ίΚαβον. χαΐ Ααχεδαιμάνιοι δι κύτό τάς ιϊ 
ίΐν βχονδάς ονά' ως αφέντες ίπολέμονν 0Λ!Τ0ΐς, ίχ'ή- 

ίϊοι ΕΡ(?) 16 έτραποίτο Ε 
λίΛομινοι Ο 32 ρΓ. τΑν Γ 82 ΤΗυΟΥΒΠίΙδ 

ρυξαν ίε', ίί τις βονλΐταί παρά βψών, '^ίθηι 
λιίξίβ&αί. χαΐ Κορ(ν&ιοί ίπολΐμτ,βαν ίδίαν 
διαφορών ενεχα τοΙς Ά&Ύΐναί-οίζ' οί ό' άλλοι Πε, 
αοννήβιοι ίιβνίχαξον. εϊλον 6^ καΐ οί Μιίλίοι τι 

5 Ά^ναΙαν τον περιτειχίθματος το χατά τί]ν άγοί 
προββαλόντες ννχτός^ χαί ίίνδρας τ ε άΐίέχτΐΐναν 
ίβΐνεγχάμενοί βΐτύν τε χαΐ οβα πλεΐατκ ίόνναντο 
αίμα άναχωρήβαντες 'ί^βύχαξον χαΐ οί ^^^ναΐοί 
νον τήν φνλαχίιν Γ0 ίπειτα \ παρεβχενάξοντο. χαΐ 

Ο θ-^ρος ίτελεντα. 

Ι Τοΰ ί' Ιιειγιγνομένον χειμώνας Λαχεδαιμόνα 
μελλήβαντες ές τήν ΆργεΙαν ατρατενειν, ώς (χύη 
τά διαβατήρια [Ιερά ίν τοϊξ 6ρίοις^ ονχ ίγίγνι 
άνεχώρηβαν. χαΐ "ΑργεΙοι βιά ττ^ν έχείυων μέλί•ηι 

5 τΰν ίν ττι πάλει | τινάς ύποπτεύβαντις τους μίν |ι 
λαβαν, οί δ' αυτούς καΐ διέφυγαν, χαΐ οί 
περί τους αυτούς χρόνους αν&ις κκ'&' ετερόι 
περιτειχίβματος εϊλον των '^ίϋ^7ιναίΒ}ν , παρόντων 
πολλ&ν των φνλάχων. χαΐ ίλ&•ούβης βτρατίάς ΰστίρον • 

Ο ίχ τ&ν Ά^νων \ &λλης, &ς ταντα έγίγνετο, ή? ^9Χ^ν 
Φιλοκράτης ό^ημΒον, χαΐ χατά χράτος ί^δη πολιορχού- 
μενοι, γενομέντις χαΐ προδοαίκς τίνος άφ' εαντάν^ 
^ννεχώρχιβαν τοΐς '^4θ7}νβίοις ώβτε ίχείνονς περί ιχύτών 
βονλενβαι. οί ίί άπέχτειναν Μηλίαν οβοιι^ 'τ/βωντοζ * 

5 ίλαβον, παΐδας δε \ χαΐ γνναΐχας ήνδραπάδιβαν. τό ίέ κ 
χαιρίον αυτοί φχιΰαν^ άποίχονς νβτερον πενταχο0{ονΒ 
πέμψαντες. 

1 πονίίται Β 2 Ιιιΐξεα&αι ΰοάά. 7 χβημααι{ν) αοάά. 

φκκ ΐΧ ««Μ ^οτεηί τβΓΪϋ ΥβΠα 13 βθοίιιβα ιΐβΐ. Οούβί 

16 {ιποτοΛΤίΒαντις οοϋ,, οογγ. Μθώθΐΐθ 17 ιοίΐϊ] οϋτο^ζ Ε 11 
2& αυτών Μ |1 ωχηακν ΟΕΡΜ 

ΗΙ6Τ0Ε. υΒ, V 1 ©ΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 5. 

ΓοΟ ί' αύτον χειμώνας "//θτ^ναΕοι ί^οιίίοί^ιο αν&ις 
ρ^ονι παραβχεν^ τ-ης μετά Μαχητός χαΐ Εύρνμέ- 
ίοηος έπΙ ΣιχελΙαν πλΕύβαντες χαταβτρέψαβ&αι, εΐ 
ίνιναιντο, άπειροι, οΐ αολλοί ϋντες τον μιγέ&ονς τήςκ \ 
••^ν χαΐ τών ΐνοικοτίντων τοΰ πΐιί&ονξ χαΐ Ελ- 
λήνων χαΐ βαρβάρων, χαΐ 5τι ον πολλφ τ^1'^ ύποδεέβτε- 
ί/ον χόλεμον άν^ροϋντο ί} τον προς Πελοποννηβίονς. 
2Μελ(α3 γαρ περίπΧονξ μεν έβτιν 6λχάΟι ού ποΙΧώ ί 
ηνι ίΐαββον Ι ^ 6χτώ ήμερων., χαί τοιϊκιίτίΐ οίοα ίν α 
είχοοιβταδίψ μάλιατα [μέτρω] ττ^ζ ϋ-αλάββης διείργεται 
μή ^πειροζ είναι. 

'ίΙιχία&Ίΐ δϊ &8β το ίρχαΐον χαΐ τοβάδε έ&νη εβχε ί 
ζύμΐίαντα. Λαλαΐταχοι μίν λέγονται ίν μερεί τινί 
ι^ χώρα3 ΚνχΙωπες χαϊ Ααιβτρνγόνες οίχηβαι, \ &ν βα 

ούτε γένοζ £χω εΙπεΐν οντε ί)πό0•εν έβήλ^ον ή 
19X01 άπεχώρηβαν άρχείτω δι &ς ποιηταΐς τε εί'ρηταί&ΊΊ, | 
««ι &5 (χαβτός π]] γιγνώβχει περί αυτών. ΣιχανοΙ δϊ β 
{ΜΤ* κύτους ιιρώτοι φαίνονται ίνοιχιβάμενοι , ό>£ μίν 
βΗοί φαοι, χαΐ πριίτίροι όιά το αυτόχθονες είναι^ ώς . ^„ -,^-, -- -■κ Β II οίΟβ βλΙρΓΜΕΓ. Β 

■ι ίΐϋοβιβταϋίοιι Μ 8εΗο1. Ραΐπι. ιίχοβι^αίΐωι Ε ι:ιχοσι βταϋίαι ¥ 
Ληη ηα9ΐ<α Ο (ν βαρΓΐ,βΟΓ. ιι. , ϊοτί. ϊπ 1ϊ1. Ιίηθοίαβ Η1(, ν 
Λξμ&ΐΛίΛίΐ) [ιί*οαι αταβ[]αιν (ί εΓκοοι ίηϊίιοΐί ΑΒ || μίτρψ 
' ' " ' ' ' ιάδιον (ΐΐτροίΐ) II βιιίςγίτια οιη. Ε 

ΐΐναι Β\ι•ρϊΛβη. Η θΐ ΌβιηβΙτ, 4β 

- — ^οηί. ΒΪΓ. ή#ί βΡΜ ίιίί Β ^βί 

λΕ 16 γίνο« οπι. € 17 άνιχάρ-ηοαν Μ &ν ίχΑ^ααν Ε 

ίψνΜίίβάμΐίίοι ΑΒΡΜ 20 ΰιά τή α.^ βΜΐυτ6χ$>ο««% ^ 

4• 84 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙβ ίέ ή άλήϋ'εια εύρίβκεταυ^ 'Ίβηρες 'όντεζ καΐ άπί> του 
ΣΐΗανον Λοταμον τον έν ^Ιβηρία: ύπό Ανγύων άνα- 
βτάντες, καΐ άΛ^ αυτών ΣικανΙα τότε ή νΨ^6θζ έκα- 
λείτο^ Λρότερον Τρινακρία καλονμένη' οΙκον6ν δ^ ίτι 

5 καϊ νυν τά Λρ))ς εβΛεραν τήν ΣικελΙαν, ^ΙλΙον δ^ 
άλνβκομένον \ τών Τρώων τιν^ς διαφυγόντες ^Αχαιούς 
Λλοίονς άφικνοϋνται Λρ))ξ τήν ΣικελΙαν^ καΐ δμοροί 
το?5 27^κανο?5 οΐκήβαντες ^ύ μπάντες μ^ν "Ελυμον έχλψ 
ϋ'ηόαν^ Λόλεις ί' αυτών 'Έρνξ τε καΙ'Έγε6τα. προβούν- 

10 φκη6αν ίέ αύτοίς καΐ Φωκεων τιν^ς τών ά^ό Τροόας 
τότε χειμώνν ές Αι\βύην πρώτον^ ^Λ^^τα ές ΣικελΙαν 
«λ' αύττις κατενεχϋ'έντες. Σικελοί δ^ ^| ^Ιταλόας (βν- 
ταν'9'α γάρ ωκονν) ί^ε)5ι^^αν ές ΣικελΙαν^ φενγοντες 
^Οχικούς^ ώς μ^ν εΙκος καΐ λε;/ετα^, έπΙ ΰχεδιών^ τηρή- 

15 ύαντες τόν Λορϋ'μόν κατιόντος τον άνεμου^ τάχα αν δΐ 
καΐ άλλως Λως ί6Λλεύ\6αντεζ, εΐόΐ δε καΙ ννν Ιτι έν 
ττι ^Ιταλία Σικελοί ' καΐ ή χώρα άπ:6 '/ταλον, ]3ο^^6λ^ως 
τ^νό^ Σικελών^ τοϋνομα τοντο ίχοντος^ οντω ^Ιταλία 
έΰίωνομάΰϋ^. έλϋ'όντες δ^ ές τήν ΣικελΙαν στρατός 

ίο Λολύς τούζ τε Σικανοϋς κρατούντες μάχτι άνέβτειλαν 
Λρος τά μεσημβρινά καΐ \ ε^π:ερ^α αντης καΐ αντί 27ι^κο(- 
νΙας ΣικελΙαν τήν νηβον έοίοίηύαν καλει6%'αι^ καΐ τά 
ίίράτ^^τα της γης ωκηύαν Ιχοντες^ έ^εΐ διεβη6αν^ ^ττ^ 
εγγύς τριακόσια ΛρΙν "Ελληνας ές ΖΙ'^κίλίΓαι/ έλ^είν 

25 ετι ίέ καΐ ννν τά μέβα καΐ τά Λρος βορραν της νή- 
6ον εχον6ιν. φκονν δε καΐ Φοίνι\κες περί Λαβαν μϊ% 
τ^ιν Σικελίαν άκρας τε ίχΐ τη ^αλά66η άΛολαβόνχεί 

1 καΐ οιη. Ο 4 Τρ^νακαρια Ε 9 ηόΧΒΐξ Ο ηόΧις 1>0 
^Γ/ίστα Βλ, Αγ^ατα Ε 14 "Οττ^κα^ ΒΓΑι "Οητμας Α 

15 ^έ βπρΓ&βΟΓ. Α, 16 ϊχι οιη. Μ 18 27&χ£λοΰ € 

20 άτϋέστείλαν οοάα., οογγ. Βίετ. 23 έτιεί] ίτνεϊ ^έ Α 24 ηλ'^ιν Ι 
27 τ8 ΟΜ. Μ1}τ^ οιη. (χ 
Η18Τ0Ε. ΠΒ. VI 3—4. 85 

Ιαοαείμενα νηβίβια ίμπορζας ί'νίχα τί^ς προς 
ιούς ΣιχΐΧούξ' έπιι,δί} ίΐ οΐ "Ελληνΐς πολΙοΙ κατά 
ϋλαββκν έπεβέπλΐον. έχλιπόντίξ τά πλείω \ ΜοΓύην^ϋ 
«(/ Σολόιντα χαΐ Πάνορμον ίγγύς τών Έλνμων 
Ίνναιχέααντΐξ ίνέμαντο^ ^νμμαχία τε πί&ννοι τί] τών 
Έΐύμων χαΐ Βτι ίντεν&ΐν έίάχίβτον χλονν Καρχηδαν 
^Μοίίας άπέχδΐ. βάρβαροί μεν ανν τοβοίδε Σι^\χελίαν ί 
μ1 νΟιω^ ψχτιβαν. Έλλήνιην δί π^ώιοί ΧκΑχιί^ς ^ξ 3 
Βίβοίας πλενβανχΐς μετά Θουχλέονς οίχιΰτον Νάξον 
οαβίοι χαΐ '^4πόί.λ(ανος Άρχτ^γέτον βωμάν, Ββτις ννν 
^ τήϊ πύλεώζ έβτιν, ίδριίβκντο, ίψ' φ, 5ταν ίχ Σιχΐ- 
ίΪΒ5 θεωροί πίίωβι, \ πρώτον ■θ^ουσίν. Σνραχούαας ί 
ίί τον ί^;οίίϊνου ίτονξ '^ίρχίας τών Ήραχλειδών έχ 
ΚορΙν&ον φχιβε^ Σιχελονς ί^ελάβα^ πρώτον ίχ τή^ 
νήβον, έν ^ ννν ο•ί>χέη περίχλνζομέν^ ή πόλις ή 
ίτΐ6ξ ίβτιν {ίοτίροΐί ίί χ^όνω χαΐ ή Ι|<ο προβτει- 
Ι^ΐΙβκ ΐΐολνάν&ραπος ίγενΐτο. &ον\χλης ίέ χαΐ οί ιβ 
Ά^Μΰϊ^ς έχ Νάξον δρμη&έντε^ ίτει πέμπτψ μετά 
Σο^αχούβαζ οίχιοί^είβας Αίοντίνονζ τε, πολέμψ τού^ 
ϋχιίούς έξελάβαντεξ, οίχίζοναι χκΐ μετ' αντούς Κατά- 
'τψ' οΐχκΓτήν ίΐ κότοϊ Καταναΐοι ίποιτ^βαντο Εναρχον. 
«βτά ίΐ τον κίιον χρόνον χαΐ Αίί\μίς Ιχ Μεγάρων ^ 
ίχοίχίαν &γων έ$ ΣιχελΙαν άψίχετο^ χαΐ νπίρ Παντα- 
νυον τε ΐτοτκμοϋ Τρώτιλύν τ^ 8νομα χωρίον οΙχ£ΰα£ 
«βί νβτερον αύτό&εν τοΙς Χαλχιδεϋοιν ίς Αεοντίναν^ 
ί^ον χράνον %νμπολιτενΰαξ χαΐ νπ'ο αντών ίχπεβίον 

! ΐκΐίιιτόιΐίί 6 4 ΣαΙάεντα Μ 5 βυΐΌΐκιίοΗΜίί 

ΙΒΡΟΗ ϋ Κα^χτί^ύν Ο 8 ά-κ-ΐΒαν Ο 11 τιρώτον οοϋ. 
10 φκκβαν <ίθ<1ι1,, ΟΟΓΓ. ί 11 ΙβρύΒατο Μ 12 πρώτοι ΟΓΟ] 
^ 13 ίχομίναν € ίρχομένον 1»[0] 14 όίχιβε Ο φχηβε Ι•[0] 
" Λΐο^Χυζομίντί ΕΟαιΙ. 16 προτΗχισ9ι!αα Ε 17 θον%ΙιΙί ΰ 

ΛΛινΐκνίον ο 24 Πρώτιλύν λΒ || οίιιήβκΐ Μ. 8β ΤΗΠσΤΒΙΟΙΒ 1 

χαΐ Θάψον αΐχΐΰας αύτοζ μίν άπο&ν^\<}χΐΐ, οί ιϊ' &λΛΜ 
έχ της ®άφον άναβτάντΒς^ "ΤΓβλανος βαβιίέω^ ΣιχΐλΛ 
χβραδόντοζ τήν χώραν χαΐ χα&ηγηβΐΐμένον, Μδγα^Μ 
φοαβαν τονς 'Τβλαίονς χλ•η&ΐντας. καΐ §τ•>) οΙχήαανΛ 
6 χίνχΐ χαΐ τεββαράχοντα χαΐ βιαχόβια ύπύ ΓΪΛθμ 
τνράννον 2}νρί(χοβίων άνΐβτηιίαν έχ της \ χάλβαζ Μ 
χώρας. πρΙν ίέ άνκβτήναι, ίτεβιν νΟτερον ίχοτόνα 
αύτοί'ς οΐχίβαι, Πάμμιλον αέμψαντες Σελινούντα χΛ 
ξουβι, χαΐ έχ Μεγάρων της μητροπόλεως οναης οώτΛ 

10 ίπελ&ων ζνγχατφχίαεν. Γέλαν ίέ ^Αντίψημοξ ίχ 'Λ 
δον καΐ "Εντιμος ίχ Κρήτης ίποίκου^ άγα\γόντεξ χοιλΜ 
Ιχτιβαν ίτει χέμ%τψ χαϊ τεΰβαραχοβτφ μετά Συ^Λ 
χονβών οίχιβιν. χαΐ τη μίν πόλει άπο τον Γέλα ιΛ 
ταμοϋ τοϋνομα ίγένετο^ το ίΐ χωρίον ον νϋν ή πόΧί 

15 έβτΐ χαΐ ο αρώτον Ιτειχίβ'^η Αίνδίοι χαλεΐταΐ' \ νόμιΜ 
ίέ ^ωριχά ίτέ&^ αύτοΐς. ίτεβι δϊ ίγγύτατα ί>χτία »■ 
ίχκτίιν μετά τήν βφετέραν οίχιβιν Γελψοι ΆχράγκνΛ 
φχιβαν, Γ^ μίν %όλιν ά%ό τοϋ Άχράγαντος ποταμΜ 
όνομάβαντες., οίχιβτάς δε Λοιήβαντες Άριβτόνονν ιΛ 

20 Πνϋτίλον, νόμιμα δί τα Γελφων δόντες. \ Ζάγχλη Μ 
τήν μίν άρχίιν από Κνμηξ της έν Όχιχία ΧαλχιδιιΛ 
χόλεως λ'^βτών άψιχομένων φκία^, νβτερον δε Χβ 
άχΌ Xαιx^δος χαΐ τής άλλης Ευβοίας Λλή&ος έ19Λ 
^νγχατενείμαντο τψ/ γ^ν καΐ οΙχιβταΧ Περιήρης Λ 

25 Κραταιμένης ί)'ίίΌνΓ0 αύτης, ό μΐν άπο \ Κύμης^ ό ^ 

1 οΐ^ήααί Μ || οΙΙονΒ Ά προβόντος αοάά. {προ^άύρτοβΛ 
ΰΟΓΓ. Οΐββββιι 4 φχψαν ΕΓ || φίΐιααν . . κΐηθίιταί οπι. Η 

οΙιιΐΒαντις Ο 6 άτιέβτηααν Μ 8 οίχησαι 1> |Ι ΠάμμιΧοιβΜ 
Πάμαΐον ΑΒΟΕΜ ΠάμμίΙΙον Ρ || Σείινοννχιχ] ία ίΐι•. Α Ι 
ίΐιν. ΒΡΜ ία ι-.Ιιν. Ο ία αείίν. Εΰ, εοπ. Ι^βτ 9 Μα^ 
ρα>ν Ο 10 ίτίΐΐ&ον Α 13 οί\ιιαιν Ο, οοττ. Ο, οίχηιπνΑΒβΐ 
17 οΐχψιν «ΑΒΒΜ 13 ωχτίααν 1>& 20 ΖάκΙηΰ 11 | 
Ι ααι. α 23 ίλ»ών Ο 36 οί Β Ι] Κύνη; ΕΜ || οί Β -Λ ΗΙ9Τ0Η- Ι.ΙΒ. VI 5. 87 

Χαλτίίδος. δνομκ όέ το μίν πρώτον Ζάγχλη ί)ν 
ίαο των Σιχελ&ν χλ^ι&εΐΰα, οη δρεπανοείΰίς τήν Ιδέαν 
χΐι χα(}£ον έβτί (ιό ^ί δρέαανον οΐ ΣίΧίλοΙ ζάγχλον 
3ΐ4ίίον(ίι.ν), νβτερον ό' ο^οί μίν νπό Σαμίαν χαΐ άλ- 
λον 'Ιώνιον έκαίπτονβιν^ ο'ί Μήβονς φεΰ\γοντες προβ » 
£βαΛον Σιχιλίι^, τούζ ΰε Σαμίονς Άνα^ίλας 'Ρηγίνιαν β 
νήραννος ον Λολλώ ΰατΐ^ιον {χβαλέ}ν Χίά τι^ν πόλι,ν 
ούτος ξυμμίίχτιον άν&-ρώπων οΙχ£αας Μΐβαήνην ά%ό 
τ% ίίίυτοϋ το άρχαΐον πκι^Ιδοζ άντωνόμαϋεν. χαΐ 5 
Ίμίρα από Ζάγχλιις φχίβΟ~η νπό Ενχλείδον χαΐ Σί- 
(Μη» Ί χαΐ Σάχωνοζ, χαϊ Χαίχι$ης μϊν οί πίείβτοί ^λ&ον η 
ίί «^ άποιχίαν, ^ννφχιΟαν ό'ε αντοίς χαΐ ίχ Σνρα- 
ΛΟνβ&ν φνγάδΐξ βτάβει νίχη&έντες, οί Μνλητίδαι. χα- 
Ιούμενοΐ' χαΐ φωνί) μίν μεταξύ τη^ τε Χαλχιδέων χαΐ 
^α^Ιίοζ £χ(ΐ«&ΐ], νόμιμα δ^ τά Χαλχιδιχά ίχράτη\αΐν, 30 
Αΐΐζαι δί χαΐ Καβμέναι νπό Σνραχοΰίαν φχία%Ί]βαν, ' 
Άιι^/αι. μίν έβδομίίχοντα ίτεβι μετά Συραχούβας, Καβμί- 
ναι 6' εγγύς ΐίχοϋι, μετά "Αχραξ. χ<ά Καμάρινα τό 8 
χ^ίηον ύπό Σνραχοαίαν φχίβ&~η, ετεβιν εγγύτατα 
*9έΐηε χαΐ τρ^ίχοντο: χαϊ εχατόν μετά Σνραχονβ&ν 
κ^βιν οΐχίβταϊ δε ΐ^'Εΐ'Οϊ'το «ΰτ^5 ^^άαx^αν χαΐ Μενέ- 380 
ηιΑο;. άναβτάταν δί Καμαριναίαν γενομενον πολέμφ 
«4 Σνραχοοίαν ίι' &πάθτααίν^ Χθ^'^'ψ 'Ι^ποχράτης 
■'Λίροί' Γέλας τύραννος, λύτρα ανδρών Συραχοβίαιν 
* ^ «ίχίΜϊΑώτωΐ' Ιαβίιν τι^ γήν τ•^ν Καμαριναίαν, αυτός β 
οήκίιής γενόμενος χατφχιΰε Καμάριναν. χαΐ αν&ίζ ύπό 

& οί Ο 7 ΰβτΒίΟν ού ποίΐ&ι Μ β αυτός] αύτοΐί 

*Λα, οοΓΓ. ΟοΙίΓββ II ώκίβαί Ο 9 άντανίμααίν « αυτό άινιί- 
|ΙΜΜ ^ 1ϋ -ήμέι/β Ο 12 ξννάχτίΒαν οΕϊΉ 13 οί} 

"ΐ £ Ι ΰίιίητίβαι ε ΜντιΙίβαι Μ 14 φωνΐ/ Ρ Φο>ν^ι Α 

Μ *■] 4λ1 ο 22 άραατάντων Β Ε Μ, οογγ- Μ, 25 βΙΙ;. τήν] Γ ^ 86 ΤΕπΟΥΏΙΟΙδ 

χοίΐ Θάφον οΐχίΰας αυτός μ^ν ά'πο&ν^\ϋκΕΐ,, οί ί' αλία 
ίχ της Θάψον άναΰτάντίς, "Τβλωνος βαβιλέαζ ΣιΧΒ^ 
παραδόντοζ τ^ χώραν χαΐ χα&ηγηβαμίνον, Μεγα{^Λ 
ψχιβαν τους 'Τβλαίονς χΐ-η&έντας. χαϊ ίττ; οΐκήοοη 
%έντε χ(Λ τεΰβαράκοντα χαΐ διαχόΰια -ίίχο Γελία 
τνράννον Σνρΐίχοβίων άνέβτηβαν ίχ τήζ \ αόίειαζ 3 
χώρας. πρΙν ϋ άναβτ'ηναι, ίτεβιν ϋοτερον ίχατονΛ 
αυτούς οΐχίβαι, Πάμμιλον ΐΐέμφαντες Σελινούντα : 
%ύνβι^ χαί ίχ Μεγάραν ττ^ς μητροπόλεως ουβης αΰτι^ 
έπελΟ•6}ν ξνγχατφχιβεν. Γέλκν ίέ '^ντίφημος ίχ ' 
δον χαϊ "Εντιμος ίχ Κί^ήτης ^ποίκονι; άγα\γόντες χοιλ 
ίχΐΐβαν ίτει πεματφ χαΐ τεββαραχοβτφ μετά Σνα 
χονβών οΆαβίν. χαΐ τ^ μεν πάλει άπο τον Γέλα : 
ταμον τοϋνομα εγένετο, τό ίί χωρίον ον ννν ή «όΛ 
έατί χαΐ ο αρ&τον Ιτειχίαθ•η Αίνδιοι χαλεΙταΐ'\νόμι 
ίέ δωρικά ίτέ^η α-ίιτοΐς. ίτεβι ίέ εγγύτατα όχτοι 3 
εχατ^ιν μετά την ΰφετεραν οίχιΰιν Γελφοί ΆχράγοΛ 
φχιααν, ιι^ν μεν χόλιν αχο τον Ακράγαντος Λοτα{ 
ύνομάβαντες, οΐχίβτάς ίέ ποίήβαντες Άριατάναι 
Πνατίλον, νόμιμα ίέ τά Γελφων δόντες. ] Ζάγχλη ί 
την μίν άρχην άπό Κνμης της Ιν Όπιχία ΧαλχιδίΛ 
αόλεως λ^^ύτών άφιχομένων φχίβ&τι , νβτερον ίέ ι 
άπο ΧκλχΙδος χαϊ τής άλλης Ενβοίας πλ'η&ος έ!Λ 
ξνγxατενε^μαντο τίρ/ γίΐν χαΐ οίχιαταΐ Περιήρης ι 
Κρατοίμενης ΐ/Ενουτο αντης, ό μεν άπο\ Κύμης, 6 ι( 

1 οΙχ'ηΒίίς Μ II άΧΧονΒ 3 Λροδόντος αοάά, {πρα+ϋάντοίΜ 
ϋΟΓΓ. €ΐ35ΒΒη 4 φκτιααν Ε Ρ || φχιααν . . χΧΐ]&-ένταί οία. 'Λ 

οΐχίααντι^ Ο 6 &αίΐ!ττ\ααν Μ 8 οΐίίηααι Ο || Πάμ^ιλοψΜ 
ΠάμύΧον ΑΒΟΕΜ ΠάμμΛίΙον ΐ \\ ΣΐΙινοίινταλ έα έΧιψ. Α.Γ 
ϋιν. ΒΓΜ έα ί-.Ιιν. Ο ία αιΐιν. Ε&, εοιτ. ΜιβΓ 
ριαν Ο 10 ίΛίΧ&όν Α 13 οίκΐίΒΐν Ο, εογγ. Ο, οίκησινΑ. 
17 οΓχηαιν «ΑΒΈΜ: 18 ώκτ^σαν ΙιΟ 20 Ζβ>ϋτ|α.|| 
σαι. α 23 η^ών Ο ΐβ'αί Β ) Κύι-ηβ ΕΜ | ο1 Β ' ΗΙ3Τ0Β. Ι.ΙΒ. η δ. 87 

Χαλχίδος. Άνομα δί το μεν ιτ^ιωτον Ζάγχλη ι^ν 
«6x6 των Σιχιλων χλν,&ιΐβα, 5τι. δ(/ΐΛανοειόϊς τήν Ιδέαν 
»β ^[σ1^^ον εΰτί (το ίέ δρεπανον οι ΣίχελοΙ ζάγχλον 
4'), νβτΐ^ον ό' α,ντοί μεν ύηο Σαμίων χαϊ αλ- 
'Ιώνιαν ίχπίπτονβίν, οι Μήδονς φενίγοντες προΟ μ 
ίβαλον ΣίΧΐΙίί}, τονς δε Σαμίονς Άνι^ίλας 'Ρηγίνων ο 
χύραννας ον αολλώ νατερον έχβαλών χαΐ τήν πάλιν 
(ΐΰτόε ^νμμείχτίύν άνθ^^ώπων οΐχίβας Μΐββ•ήνην από 
ι^ ΐαντον τό άρχαΐον πατ^ίίοξ άντωνόμαβεν. χαΐ 5 
ί'Ιμίρα άαο Ζάγχλης φχίβ&τι ■Οπο Εύχλείδον χαΐ ΣΙ- 
I ρου [ χαί Σάχιονος, χαΐ Χαλχιδή^ μίν οί πΧίΙβτοί ^λ&ον η 
έί τί]ν άποιχζαν, ξννφκίβαν δε αντοΐζ χαΐ έχ Σνρα- 
ΐΜυααν φυγάδες βτάβει νιχη&έντες, οί Μνλτιτίδαι χα- 
. Ιαύμενοΐ' χαϊ ψαν^ μίν μετα^ν τή^ τε Χαλχιδεων χαΐ 
1 άα^Ιδος ΐχράΰτ;, νόμιμα ίΐ τά Χαλχιδίχά ίχ^άτ7\\βεν. μ 
Α*(ίκι ΰ'έ χιά Καβμέναι ύπό Σνραχοαίων φχίβ&ηααν^ 3 
"Αχραι μίν ίβδομήχοντα ίτΐβι μετά Συρακούβας, Καΰμέ- 
ναι δ' ίγγνς εΐχοβι μετά "Αχρα$. χαΐ Καμάρινα τ'ο β 
χ^&τον ΐτπό Συραχοβίαν ώχίιΙ&•η, ετεβιν ίγγύτατα 
*ΐΐίιηί χαΐ τριάχοντα χαϊ ίχατϋν μετά Σνραχοναβίν 
ηήοιν οΙχίΟτζζΙ δί ίί'Εΐ'Οϊ'το αντης ζΐάβχων χαΐ Μενέ- 3'ίΐ> 
Χο^^. &ναβτάτιαν δι Καμαριναίαν γενομένων χολέ^ψ 
ίιΛ ΣνραχοαΙων δι' άπόϋτααιν^ χρό^ρ 'Ι^^οχράκ^ 
«ναι/αν Γΐλαζ τύραννος^ λύτρα άνδρ&ν 
' 1 'Λ^μαλώτων λαβών τίΐν γ^ν τήν Καμί 
β^ΐίβΐής γενόμενος χατφκιαε Καμάριναν, φχίαΟτ] ιί 88 ΤΗυθΥΒΠ)Ι8 

Πλίονοξ άνάβτατος γενομενΐ} το ΐρίτο 
Γιλφων. 

Τοβΰώτα ε&νη Έλλ'ήναιν χαΐ βαρβάρων Σιχί 
Ι ωχΐΐ, χαΐ έπΙ τοΰήνδΐ ο^βαν αυτήν οί ΆίΗινιΛ 
5 βτρατίύίΐν ώρμ-ηντο , έφιέμίνοι μ^ν χτι άλιι&εβνό^ 
προφάβει της πάοης βρ^αί, βοη&είν ίΐ &μα ενηρε» 
βονίόμενοι τοϊ? ίανταν ξυγγΐνΐβί χαΐ τοΐς αρααγεγα 
μενοΐξ ^νμμάχοις. μάλιβτα δ' ατιτονς ί^ώρμηβαν . 
\βταίΰ)ν [τε] πρέαβεις παρόντες χαΐ προϋνμότερον έ 

10 χαλούμενοι. όμοροι γάρ 'όντες τοΙς Σίλινονντέοΐξ ^ 
πύλίμον χα&έβταβαν %ερ( τι γαμικών τιναν χαΐ ΐΕ<| 
γ^ς άμψιββτιζ'ήτου ^ χαΐ οί £ΐΑινοιίντίοι Σνραχοβΐϋ 
ίπαγαγόμενοι ξνμμάχονς χατείργον αυτούς τω ποΛήι 
καΐ χα\τά γην χαΐ χατά &άλαβΟαν ωβτε την ■ 

16 μένην ίίΐΐ Αάχητος χαΐ τον ΐΐροτ^ρον πολεμον [^ίΜ 
τίνων] οΐ ΈγεβταΙοί ξνμμαχίαν άναμίμνΫ^ΰχοντεζ τβί 
Ά^ναΙονς ίδέοντο βφίβι 'νανς αέμφαντας έιιαμν^ 
λέγοντες &λλα τε χολλά χαΐ χεφάλαιον, ει Σνραχόβί 
^ίεοντ^νονς 'τε \ άναϋτήβαντες ατιμώρητοι γΐνήιIον^ 

30 χαΐ τους Λοιπούς ίτι ί,νμμάχονς αύτων δι,αψ9είραιη 
αυτοί τήν ϋπαΰαν δύναμιν τής Σικελίας βχήαοί 
χΜννον είναι μ'ή ποτέ μεγάλι^ παραΰχεν^ ^ωριής 1 
^ωριενβι κατά τί) %νγγενες χαϊ &μα &%ι 
Ιχπέμ•φααι γΠεΚοποννηαίοις'\ \ βοη&'ήβαντες χαϊ : 

26 ίχείναν δύναμιν ^νγχαϋ-έλωβίν' αωψρον δ' είναι μΆ 3 ΓέΙωνος κοάά., αοττ. ΏοάνοΙΙ 6 ίρΙειν εοιϋ., 

δΪΒιΙιΙ Τ αΒογιγινημίνοι^ Έ6Μ 8 ΑΙγεαταίων ΑΒ Μα] 

ίη&α ϋ τι οίο. ί&ίβη., άβΐ. Ετ. 13 έ'^αγάμίνο 

" 15 ΛίοντΙνων άθΐ, ΟΙβββθιι 17 π{μιΙιαντα_ 

ΛίμιΙιαντίς <^^ ΐ" ΰιαφϋείροντίζ άκίΐτ. ίίιαψ&Βι^οντίς οΐί 
33 μή ποτί] μήτί ΑΒΓ 24 Ώιλοαοννιι<'ίοις <1θ1. Οοΐ)β1,| 

ΗΙ3Τ0Ε, υΒ, VI 6—7. 89 

ίλοίχων ΐτι ξνμμάχων άντέχ€ΐν τοίζ Σνραχο- 
ιαΐ χρήμζαα βψων παρεχόντων ές τον 
ίχανά. ων άχονοντΐς οί ',τίΰηναίοί ίν ταΐς 8 
^βίαις τών γϊ ^Εγΐΰταίων πολλά\χις λεγόντων χκΐ 3$ 
^νναγορΐνάνταν κύτοΐξ έψηψί\ΰαντο αρέαβεις 381 
( πρώτον ές την "Εγεβταν περί τε των χρημάτων 
βχΐίφομένονξ εΐ υπάρχει, ώβπερ φαβίν, έν [τω κοΓνω 
4Η[1 έν το(^ Ιεροΐς, χαΐ τά τον ποΑεμου ^μα προς 
Τ«ϋ5 Σελινονντίονς ίν Ζτφ ΙβτΙν εΐαομένονς. 

Ι ΚαΙ οί μίν πρίββίΐς τών Ά&ηναΙων άπεβτάληβαν * 
ΐί τήν Σιχελίαν. Αακεδαιμόνιοι δε τον αύτον χειμώνος 
χαί οί ξτίμμαχοι ΐτΑήν Κορινθίων ΰτρατενβκντες ίς 
τίρ» Άργιίαν της τε γ^ς ετεμον ον πολλί^ν χαΐ αΐτον 
ίχϋίομίβαντό τίνα ζεύγη κομίβαντες, χαΐ ίς Όρνεάς 

0()(ΐ|βκντΕ5 τους Άργείων ψνγάδας χαΧ τής ϊχλλ'^ς ίο 
^^αΐί&ς ααρνίχαταλιπόντες αντοίς ίλίγονς, χαϊ ύπειϋά- 
Ιΐίνοί τίνα χ^όνον ωβτε μή άδιχεϊν Όρνεάτας χαΐ 
Αί/γιΙονς τήν αλλήλων, άπεχώρηΰαν τω οτρκτώ ίπ' οί- 

ίλ&άντων δί ΆθΎ,ναίων ού ποίλφ νϋτερον νανβΐ 8 
ΐΐίΐώ(ύντα \ χαΐ ίξακοβίοις 6πλίταίς, οί '^ίργεΐοί μετά α 

' Ά^ιναίων πανβτρατιά ί^ελ^άντεζ τονς μίν ίν 
^ΟρνεαΙξ μίαν ήμέρκν ίπολιόρχονν ί'πα δε νύχτα, 
βϋΐΛίψ,ένον τοϋ βτρατενματος απω&εν, ίχδιδράβχονΟιν 
οί ώί τών Όρνεών. χαΐ τ^ ίβτεραίι^ οί ΆργεΙοι ώς 
'ζβ^οντο^ χαταδχάφαντεξ τάς\Όρνεάς άνεχώρηααν χαΐ μ 
*Ι ΆϋηναΙοι νΟΤίρον ταΐς νανβΐν ίπ' οίχον. 

1 Ιτ( οιη. Α Β 2 ηαραξάντοιν Α ααριξάνταν Ο 6 πίμ- 
■ α οοπ. Η Λ4μ'φαντ(ί κΐ» 3 χαϊ τώΊ χατά « χαϊ Μ 
κΐινονντίονΐ Ο, ο ίη ΙίΙ, α, 14 άνιιιομιααντά 1>0 άνιχο- 

κ» Ο, ΰοπβχϊ II 'Ο^ναι- ΑΒ Ιιίο βί ίοίτβ, 15 χατοιχ*!- 

η«ΕΡ 10 ΛαναΧιπόντις Μ 1θ όπίχάι/τιαί Β 19 ϋ- 90 τπυογϋΐϋκ Ι 

Κάί ίς Με&ώνην την όμοροι/ Μακεδονί^ Ιππεαζ < ■ 
κατά θ^άλαβααν χομίβαντίζ '^&ηναίοι βφων τε αυτών 
χαΐ Μκχίδόνων τοϋί παρά βφίβί φυγάδας έχακούργονν 
τίιν \ ΠερδΙχχον. Λακεδαιμόνιοι ό'ί πέμφαντες αοιρά 4. 
6 Χαλχιδέκζ τονς έπΙ Θράκης, αγοντας ίΐρ'ος Ά&ηναίονς Ι 
δεγΎ^μίρονς βπονδάς, ξνμπολεμείν έχέλενον Περδίχ,χ^• 
οί δ' ονχ ^&Βλον. χαϊ ό χειμίαν ίτεΚεύτα, χαΐ εχτον ' 
χαΐ ϋέχατον έτος τω πολεμώ ίτελεντα τώ$ε\ 'όν Θονκη- 
δίδης Ι ξννέγραψεν. 

10 Τον δ' έΐΐίγιγνομενον &έρονς αμα ^ρι οί τ&ν ί 

'^^ναΐων αρέββεις ^χον έχ τ^ς Σικελίας χαΐ οί 'Εγε- 
ΰταΐοι μ(τ αυτών άγοντες ίξήχοντα τάλαντα άβήμου 
αργυρίου ώς ές ίξίίκοι/τα ναϋς μ'ΐινος μιΰ&όν, &β 
έμελλαν δεήβε\ΰ&αι πέμαειν. χαΐ οί Ά^ναϊοι έχχίη-^ 

15 βίαν ποιήβαντΐς | χαΐ άχούβαντες τ&ν τε 'Εγεβταίωνί 
χαΐ των βψετέρων αρέαβεων τά τε άλλα ίπαγωγά χαΐ 
ούχ άλη&ή, χαΐ περϊ τών χρημάτων ώς είη έτοιμα έν 
τε Γοίδ Ιεροΐς πολλά χαΐ έν τψ χοινω, ίψηφίϋαντο 
νανς ί^ί/κοντα πεμπειν \ ίς ΣιχεΙίαν χαΐ βτρκτη}/οΐί8 1 

20 αώτοχράτορας ^Αλχιβιάδην τε τον ΚλεινΙου χαΐ ΝιχΙαν 
τον Νιχηράτον χαΐ Αάμαχον τον Ξενοφάνους, βοηθούς 
μ^ν Έγεβταίοις προς Σελινονντίους, ^νγχατοιχίβαι Αϊ 
καί Αεοντίνονς, ΐ)!» ζτ£} τι περιγίγνηται αντοΐς τον 
ποΑεμον, χαΐ ταλλα τά έν τϊ] \ ΣιχελΙα πρκξκί οϊγι) ϋ»! 

25 γιγνώβχωϋιν αριΰτα Ά&ΐ]ναίοις. μετά δΐ τοϋτο ήμΐ'ρςί 
πέμπτη έχχληΰία ιώ^ις έγίγνετο, χα&' ο τι χρί) τίρ» 
παραβχευίιν ταΐς νανβΐ τάχιβτα γίγνεΰ^κι, χαΐ τοίζ 

1 Λίοχίίονίβ] ΑαιίΒίιΐίμονΙα (?) Ο 2 οί 'ΑΆτίναϊΟΐ Β 

β ίτίΙίύιΐΕ ϊώ τιο14μψ Εοάά., ΙιηηΗροβιιί 13 ί^ οω. Α.ΒΚ ί-π' Η 
η ο*» ίπ πί&ΓΒ. Ε, II ώϊ οιη, Β 18 τοίι χοινοίς οοιϋ., οοιτ. 

ΗβΓν., οί. βεΐιοΐ. (ίν τώ ταμίίίψ) 20 ναντοκρύτοραί Β 

£3 {ν/χαΐΜτιήααί Α.ΒΥ :ί3 τέ α,άάϊ^ '24 ι ' ΗΙ3Τ0Ε, Ι.ΙΒ, νΤ 8— 91 ατρατηγοΐς^ ΐί τον αρο6δεοιντο^ φτιψιβ&τίναί ίζ τί 
Ιχχλονν. χαι 6 ΝιχΙας άχούβιας μεν \ τιρημενος αρχειν^ υ 
νομίζων δι τήν %6λιν ούκ 6ρ&ως βεβονλεΰβ&αι, αλλά 
χ^φάϋΗ βραχεία χαΐ ινπρΐαεΐ τής Σιαελίας άχάΰτΐξ, 
Ι ί μεγάλον ί&γον, ίφίεβ&αι^ πκρελ&ίον άποτρέιραι. ίβού- 
λετο χαΐ παρι^νει τοΕϊ '^&ηναίοΐξ τοιάδε. 

,,'/ί μεν ίχχληβία περί παραΰχενηξ τ^3 Ίιμετεραζ 9 
Ι \ί^9ί ξυί/ίλί'/»;, καθ' ο η χρι) ες Σιχελίαν έκπλείν έμοί μ 
, δοχεί χαΐ περί αντον τούτου ^τι χρηναι βχέ- 
, εΐ χαΐ αμεινόν ίβτιν ίχπέμπειν τάς νανς, χαΐ 
Ιιας βραχείς βονλ^ περί μεγάλων πραγμάτων 
ι αλλοψνλαΐζ πει&ομενονς πόλεμον ού προδή- 
: αίρε\βϋ^αι. χαίτοί εγωγε χαΐ τιμώμαι ίχ τον ι 
ι ηΜντον χαι ^ββον έτερων περί τω έμκντον βώματι 
ρύφ^ΐω, νομίζων 6μο(ως άγα&ον πολίττιν είναι 8ζ αν 
Ι χαΐ τοϋ οώματόζ τι χαϊ τής ο'ύβίας προνοτιταΐ' μά~ 
■■ΙηΤικ γαρ αν 6 τοίοϋτος χαΐ τά της πόλεως όι' εαυτόν 
Οίτο 6ρ\&ονα9αι. όμως δί οϊίτΐ έν τω πρότερον κ 
ι διά το προτιμ&α&αι ίίπον παρά γνώμ-ην οϋτε 
Ρ Λλλ' ή ϋν γιγνώβχω βέλτιβτα ίρω. χαΐ %ρος μεν < 
Ρ>η^ τρόχονς τονς νμετίρονς άβ&ενής ϋν μον 6 λόγος 
1*βί, ει τά τε υπάρχοντα ΰφζείν παραινοίην χαΐ μτ) 
Ι ηίς «τοΐμοί^ περϊ \ τφν αφανών χα} μελλόντων χιν- μ 
%Λθ»ίν£ΐ.ν ώς δί ούτε έν \ καιρώ ΰπεύδετε οίίτΐ ^άιϊ((ί3θ3 
ρίΐη* χαταΰχείν ίψ' α ωρμηβ9•ε, ταύτα διδάξω, 

,,Φΐίρί γαρ νμας πολεμίονς πολλούς ίν&άδε 'ίιπολι- 1β ^«•μ ε Λοαα&^αί ΑΕΡΜ 30 άΙΧα ί{[) 5ν ααάά.. 1 ίτοίμης Β 26 ίιμάς Βοάιΐ. 92 ΤΗϋϋΤυΐΒΙΗ 

χόντας χαΐ ίτέςανς ίπιθνμΐΐν ίχίΐϋΒ πΐΒνΰαντας δ) 
ίχκγαγέβ&ίο.. χαΐ οίεα&ε [βως τάξ \ γίνορ,ΐναζ 
βπονβάζ ίχίΐν τι βέβκίον αί' ήβυχαξόντων μ,'ΐν 4)1 
6νόμΐ(τι βπονδαΐ ίαονται (οιίτω γάρ ίν&•δνδε τε ίίνι 
6 ίπραίαν αυτά χαΐ έχ τ&ν ίναντίων), βψαλένχα 
παν α^ιόχρεψ δννάμει ταχείαν τήν ίπιχείρτιβιν 
οί ίχ&ροί ποίήΰονται., οϊς ΐτ^ιώτοΐ' μίν \ ίίιά ^νμφοί 
ή ξύμβαβίς χαΐ ίχ Γοϋ κΐβχίονος η ήμίν χατ' 
ίγένετΟη έπειτα έν ίΐΰτΐ) ταύτ•^ χολλά. τά άμψίββψ^^ 

10 μένα ίχομεν. εΐβΐ δ' οι ονδί ταύτην πω τήν ό; 
γίαν έΰέ^αντο, χαΐ ούχ οΐ άβ&ενέβτατοΐ' άλλ' οΐ 
ίίντιχρνξ πολεμονβιν., οί ΰέ Χίά δια ,τϋ Ααχεδαι^} 
νίον^ ίτι -ήβνχάζειν δεχημέροις απονδαΐς χαΐ αύται 
χατέχονται. τάχα δ' αν Ϊ6ως, εΐ ϋίχα ημών ιήν δνναμιν 

16 λάβαιιν, ϋπερ ννν βχενδομεν, χαΐ πάνν &ν ^ννεπίΟ-οίντο 
μετά Σιχελιωτ&ν, ονζ προ πολλ&ν &ν έτιμι^βαντο ^νμ- 
μάχονς γενέβΟ^αι έν τψ πρϊν χρόνω. ωβτε | χρ^ Οκο- 
πείν τίνα αντά χαΐ μή μετέωρα τ^ πάλει άξιονν χιν~ 
δννενειν χαΐ αρχής αλλτις 6ρέγεβ&αι πρϊν ^ν εχομ^ 

30 βεβαιωΰώμε&α, εΐ ΧαΙχιδης γε οί ίπΐ Θρφχης, ίη^ 
τοβαϋτα άφεπτώτες ήμων, ίτι άχείρωτοί εΐΰι χαΐ &ίίλοί 
τινίς χατά τάς ηπείρους ένδοιαατ&ς άχροών\ται. ήμΐίς 
δε Έγεβτα£οΐ£ δ•ή οίβι ^νμμάχοις ώς αέιχουμ/νοι^ 5 
6^έα5 βοΐ)^ανμεν, ύφ' αν δ' αΰτοΙ «άΧκι άφεατώτων ^ 1 καΙ . . . χΐίύβαντα! οιη. Ο | ΐεΰρο άβ'ΙβΓ. διύτε^ον βΙ» 
Άΐίΰ νΒτϋΙι Υαΐΐα 3 αΐ οΈΜ ΐ) ΑΒΓ (?) || μίν οιη. α 

δ αύτά«(Τ)βτ \\ δέ <1β(«η-., οιη. νΐι 14 β' &ν €, αν β' ^ 

15 |νν£π£#οιντο κΜ |νν£πεί»οιι>το ΕΡ ξννιπιΐ&οηο ΑΒ 
18 τ5] ιί οοΛ4., εοη-. Κι., ιί. βεΙιοΙ. 19 δρέγεα&ί Β || η». Β 
20 ρΒβαιωαώμι^α Ο βίβαιο>αάμί9αΊ»α || ϊί] οί Β 21 ήμώ» ΟΜ 
ύμαν Ο άψ' ήμώ» ΑΒΕΡ 22 τάς] τονς Μ || ένβναοται Ο 

23 δψοϋαι Ε II ξνμμάχοις 0-Μ, Σύμμαχοι ΙιΟ 24 αυτών οοιϊά., 
ϊίβϊβϊε 1 ΗΐβτοΒ.. Ι.ΙΒ VI α. 93 

;, Ιτι μέλλομΐν άμννίϋ&αι. καίτοι τους μίν 11 
ηεργαίΐάμΐνοι. »^ν κατάβχοιμεν τών δ' εΐ χαΐ χρα- 
Κ^αΐμΐν, όιά ποΧίον γε χαΐ %ολλ&ν δνιων | χαΐΐπώς μ 
4» δρχΐΐν δνναίμί&α. άνόητον δ' έχΐ τοιούτους [ϊνοτί 
ιίν κ^ατήαας τι μι) χκτααχήΟει ης χαί μή \ χατορ&ώΰας 884 
|ΐ4 ^Ί' ^φ 6μοίφ χαΐ πρΙν έπιχείφ^βαί ίβται. 2^(.χΐ^ι.ω- ^ 
ναι δ' &ν μοι δοχοϋβιν, ως γι νυν ίχονβι, χαΐ ίτι κν 
Μον δΐΐνοί 'ί}μΐν γενέβΟ-αι, εΐ ας%ιιαν αντ&ν Συ^α- 
ίφίοι, ό%εβ οί 'Εγεϋταΐοί μάΧιΰχα ίιμας έχφοβον\αιν. 5 
9» μίν γαρ χαν ίλ&οιεν ίαως ΑαχεδαιμονΙιαν εχαβτοί β 
χά^ιτι, έχείνως δ' ούχ είχός αρχήν έπΙ αρχί}ν βτρα- 
ηββκι,' φ γαρ αν τρόπφ τήν ^μετέραν μετά Πελοχον- 
ν^βίαν άφέλωνται, είχΐις ύπό των αυτών καΐ τήν 
ν^αίΐ/αν δια τον αντον xα^να.^ε%^^ν«ι. ίΐμκς δ' αν * 
Λ ) Ιχεΐ "Ελληνες μάλιβτα μίν ίχπεπληγμ^νοι εΐεν, εΐ ίο 
|(ή άφιχο(μί&α, ίπειτα δΐ χαΐ εΐ δε^ξ(κντες τι)ν δννα- 
ΙΜί δί' 6λ(γον άπέλ&οιμεν {τά γάρ δια πλείβτον πάν- 
Μ£ Ιαμεν &ανμαζόμενα χαΐ τά πείραν \ ^χιβτα της ΐ5 
α^ς δόντα)' εΐ δί οφαλεΐμεν Τί, τάχιΰτ' Άν ύπίρ- 
; μιτά τ&ν ίν^άδε ίπί&οιντο. όπερ νυν ύμείς, ό 
ηίίοι^ ές Ααχεδαιμονίονς χαΧ τους ξνμμάχους 
, διά το παρά γνώμην αυτών χρ'ος ϋ ίφο- 
■ το πρώτον ΐΐεριγεγενήα&αι χαταφρονϊ'ιβαντες 
(αΐ Σιχελίίίς Ιφίεα&ε. χρί^ ίΐ μή προς τάς Τϊίχαε « 
ΛΛν εναντίων ίπαίρε\α9αι, αλλά τάς διανοίας χρκη}- μ 
κΛαηας ^αρΰείν^ μηδί Ααχεδαιμονίονς ίίλλο τι ή>^- 

_ 4 ταιούτοΐΒ Ο ους• βυρΓαβοτ. 6, 6 χριιτίίΤΐϊΕ Ε κρηιιί- 

ψ-ναηάς ^ \\χατο<ιχήαψ ΑΒ 9 ώπίρ (?)Α 11 ίχιΐνος Ο 

Ά «ΜΤίοι Ε 1Ι> μάΙίΐΒτα € Π τά . . . βόιηα (19) ίη εοΜ. 

ρΜΐ Ιηί9οιντο ροβίΐα ϊταηβρ, ΒαιίϋΙιβιΐΒίβϊη 30 ήμΐΓ£ ΑΒΡΗ 
Ϊ4 ίφίΐβ9ι Ιβ^ί* Βϋΐιοΐ. (ψΐιοϋνι Εοάά, 85 χρατήαανχβί Ο, 94 ΤΗϋΟΥΠΙϋΙδ αΐίβ9αί ί] 6ιά ιό αΐβχρον ακοπίΐν οτφ τρόπφ ί 
νΰν, ^ν δύνανται, βψήλαντίζ ί/μας τ6 ϋψεΐΒρον απ^α 
ΐν ^ΰονται, Ββφ χαΐ ίτίρί πλιίϋτον χάΐ βια πλεΐΛ 
δό^αν άρετης μελετβ>0ι,ν. \ ώβτΐ αύ περί των έν . 
Β λία ΈγΐβταΙον ί)μίν, ανδρών βαρβάρων, ό άγώ 
βωψρονονμίν, άλλ' όπως πόλιν δι' ολιγαρχίας έπίβΐ 
Χΐύονΰαν ό^έως φνλαξόμΒ&α. 

,,ΚαΙ μεμνήβ&αι χρί} ίιμάς δη νεωβτΐ άπο νΛ 
μεγάλης χαΐ πολέμου βραχν τι λελωψήχαμεν, ώβτβ'ί 

III ;|;ρ)}μα:αι. χαΐ \ τοις βώμαβιν ην^ήβ&αι' χαΐ ταντα 1 
ίΐμών δίκαιον έν&άδε άναλοϋν, καΐ μή ύπΐρ άνϋ^ 
φυγάδων τ&νδε ίπιχονρίας όεομένων, οΐξ τό τε ι 
βαβ&αί χαλωζ χρηβιμον, χαΐ τω τον π^λας κιν^ιΙ| 
αντονς λόγους μόνον παραβχομένονς, ^ χατορ^ώβία 

15 χάριν μη άξίαν | εΐδέναι ^ πταίβκντάς πον τους ψίλΆ 
ξνναποΐέβαί. ΐΐ | τέ η^ αίΐχίΐν &βμενο$ αίρε&είς : 
αινεί νμίν ίχχλΐΐν, το εαυτόν μόνον βχοπών, 
τε χαΐ νεώτερος &ν ετι ές το ^ρχειν, 5πως ^ανμαΛ 
μίν άαο της Ιπποτροφίας , διά δε παλντέλΐΐκν '. 

20 ώφεληΟ^ τι έχ τής ] «ρχης, μηΟί τούτω έμπαράΰη 
τω της πόλεως χινδύνψ 161^ έλλαμπρύνεβ&αι, νομίΛ 
δε τους τοιοντονζ τά μίν δημάβια άδιχείν, τά βί Ι 
όναλοϋν, χαΐ τ'ο πράγμα μ^γα εινκι χαΐ μή οίον ι 
τί'ρουδ βουλενΟαβ&αί τε χαΐ έξίως μεταχειρίααι 

25 Βγ&) όρων ννν ίν&άδε \ τω αύτώ άνδρΐ παρακελενβτϊ 
χαϋτιμένονς φοβούμαι, χαΐ τοΐς πρεϋβντέροις 
παραχίλεύομκί μι) χαταιϋχυν^^ναι, εί' τφ τις λ 

6 (τζιβοόΧίνβαν 6 Τ φνίαΐόμί^α Ο Ε φνΐιιξώμΐΰη ΑΕΓΟ]| 
11 4ν9άβΐ Ο ένϋ-άόί (ϊναι ΑΒΈΡΟ, -ΰάΰί ... ^π<»ουρί(>Β| 
οιη. Κ 14 αύτονί «ΕΜ αυτών ΑΒΕ 1β ξυηιαοΙέΛ 

οοάί., οοΓϊ. Εβίβϊβ 18 αν Ιτι ΟΜΕ, ϊη ά» ΑΒΕΡ Γ ΗΙ8Τ0Η. Ι.ΙΒ. VI 1 95 κά&ηχαι τώνίΐ, ^πως μή $όΙει, αν μή ψηφίζψαι πολε- 

μίΐν^ μαλαχος είναι, 1*•ν^% όπερ &ν αύτοι πά&οίεν, 

Λν<ΐ£ρωτας είναι των άχόντίαν, γνόν\ταζ οτι ίαι&νμία ΐ6 

μίν έΧάχιβτα χατορ&ονυται, προνοί^ 5έ πΑίίβτκ, άλλ' 

ρ ύκέρ της πατρ(ϋοξ, άις με^ΊΟτον δή των πρΙν χίν- 

όννον άναρριπτονβτις^ άντιχειροτονΐΐν χαΐ ■ψηφέζεβ&αι 

1 τονς μέν Σιχελιώτας οϊβπερ νϋν οροις χρωμένονς προς 

Ι 0|Ηί5, ού μεμπτοϊς, τφ τε 'Ιονίψ χόλπω, ] παρά γην βο 

Ι ^ τις Λλέτ), χαΐ τω Σιχΐλιχφ, διά πελάγονς, τά αυτών 

ψημομένονς χα&' οτύΓούί χαΐ ^νμψέρεα^αί' τοις ίί β 

'Ερίβταίαίς 181ψ εΙ%εϊν, έπειδη ανεν Αθηναίων χαϊ 
Ι ^οντίιφαν χρός Σελινονντίονς τά πρώτον ζτόν'} πόλε- 
I |Μν, μετά βφών αύτ&ν χαΐ χαταΧνεβ&αΐ' χαΐ τό λοι- 
\ ΐύ>Ρ ^νμΐμάχονς μι^ ποΐΐΐ0&'αι, ωϋπερ εΐώ&αμεν, οϊς ιι 
ΜΚβκ&ς μίν πράξαβιν άμννονμεν, ώφελίας ό' αντοί 
Μ^Λΐ^ίντες ού τεν^όμε&-α. 

^αΐ ού, ω πρύτανί, ταύτα, εΐπερ ίιγεί βοι προό'ήχειν 14 
' τί της πόλεως χαΐ ^ούλει γενέβ&αι πολίττ^ς 
6, έχΐίΐΐ'^φιζε χαϊ γνώμα'ς προτί&ει α.ν\%-ις '-^•&ι;- 30 
, νομίοας, εΐ όρρωδεΐς τό άναψηφίβαί, τον μΐν 
[■ Μαν τονς νόμους μή μετά τοβώνδ' αν μαρτύρων 
Ι ώτίαν βχείν, τής ό'ε αύλεως βουλευβαμίνης Ιατρός 
»3ιιι γενέαϋ-αι, χαΐ τό χαλώς αρϊ,αι τοϋτ είναι, 'ός &ν 
μ'Φ χίηρίόα ώφεληβΐ) ώς πίεΐατα ΐ} εκών εΐναι μηδέν ίϊή πΙίΙβταΜ 5 ιριάβος β θ ίιμΰς Β ύμΰς κΑΕΓΜ || 

Ι|Μη>^ Β 12 βί-.Ιινουντίονΐ 0. β ϊα Ιίί. ε, || τον πρώτον ιιοάά, 
ΙτίΜβφίσ νβΓίίΙ Υαΐΐα || τον α,(Ιιϋ<1ί 17 -ήγΗ ΟΕΡ(?)Μ 

Ιί(() ΑΒΓΟ] 30 τον] τίι οοΜ., ϋοιτ, Ηεγ», 21 μτ) ώτά 
■"" " ΟΜ μή μΐΧΟΒΑνδ' ΟΕΓ μη« τοβ&νβ' ΑΒ 33 8ϊ « 96 ΤΗϋΟΥϋΠΙΚ 

Ό μ^ν Νίχίας τοίκΰτα εϊπΐν τφν δί Ά&ηνιΔ 
αα\ριόντεζ οΐ μίν πλεϊβτοι ΰτρατινειν παρ^νονν χκΙΙ 
ίψγίψιβμένα μή λνείν^ οί δέ τίνες χαΐ άντέλεγον. ίιΛ 
ίί προΟνμότατκ τ'^ν βτρκχείαν Αλκιβιάδης ό ΚΙεινί 
ό βονλόμενος τω τε Νιχί^ ίναντι.ονϋ&αι, ών χαΐ έςΜ 
&1\λα δ[αφο()θ^ τά ποΛιτίχέ χαΐ οτι κύτον δια^όη 
έμνήΰθτ!}, χιά μάλιβτα ατρατηγήθαί τε έπι&νμών ) 
έλπίζων Σιχελΐαν τε δι' αντον χκΐ Καρρ/δόνα λι^ψειϋ 
χαΐ τά ίδια &μα εύτνχήΰας χ^'ήμαβί τε χαΐ δά%τ] ώφ 

10 λήβειν. &ν γάρ Ιν άξιώματι ύπό τ&ν άαχών, ταΙ$9 
έπι\&νμίαις μείξοΟιν -η χατά τήν ύπάρχονύκν ούβίαν Α 
ίχρ'ψο ίς τε τάξ Ιαποτροψ(κς χαΐ τάξ &λλας δααάνας' 
όπερ χκΐ χα&εΐλεν νβτερον την των '^&ηναίων πόίΐν Ι 
ούχ ^χι0τα. φοβη&έντες γάρ οί πολΙοΙ το μ^γε&οξΛ 

15 της τε χατά ιό εαυτοί 0&μ« παρανομίας ές τΐ/ν δώ»-! 
Ι ταν χαΐ ττ^ς διανοίας &ν χκθ^' 'έν ίχαβτον ίν 5τφΜ 
γίγνοιτο επραϋΰεν, ώς τυραννίδας ίπι&νμονντι %ολέ-- ' 
μιοι χα&ίβταΒαν , χαΐ δημοβία χράτιβτα ^ικ^εντι τΑ 
τον τιολέμον Ιδία ««αβίοι- τοΙς ίαιτηδενμαβιν αύτον 

30 άχ&ΐβ&έντες χαΙΙ^&λλοις έπιτρέφαντες ο-ίι δια μαχροδ 
ίαψη\λαν τήν πάλιν, τότε δ' ονν παρελ&ων τοΙς '^49ψΜ 
ναίοίς παρ-^νει τοικδί. ^ 

,,ΚαΙ προθί)χ£( μοι μάλλον ετέρων^ & '.^97}ναΤοί^ ^ 
&ρχειν (άνάγχη γάρ έντεν&εν αρ^αβ9•αι, επειδή μον 

35 Νιχϊας χα%•ήψατο), χαΐ αΐιος άμα νομίξα είναι. &ν Ι 
γάρ Ι πέρι έπιβόητάς εΙμι, τοις μίν προγόνοις μον 1 
χαΐ έμοί δό^αν φέρει ταϋτα, τ^ ^έ πατρίδι χαΐ ώψε- ■ 4 ΛροβΊίμιίτα Ο [| βιραηάιι Ε 6 ποίΐμιιιά ο 8 αύτοδ (} 
10 άατών] αντών Β Ρ 14 7«Ρ Ο 7"ί «ΐίτο" 1>0 18 3με- 

&ίντί θχ οοιτ. Η δια&ίντα € Ι» || τά οπι. Μ 26 ιΤΕριβόυτ^ρ ΗΙβτΟΒ. Ι-ΙΒ. VI 15—16. 97 

V, οΐ γάρ "Ελληνΐς χαΐ ύπίρ όύναμιν με^ξο ^μών ΐ 
< ΛΟλιν ένόμιβαν τω ίμρ ίίΐίΐχρΐαεί της 'Ολχψπίαξε 
^^^^ρ£ας, αρότερον έΐπίζοντες αντίιν χαταπεχολεμΐ^αΟ^κί^ 
νίίύτι &^μα\ΐα μϊν ίπτά «αΰ^κκ, 3β« ούδΐίς πω Ιδιώτης ίο 
•άνερον, ίνίχ'ηβα ίέ χαΐ δεύτερος χκΐ τέταρτος ίγε- 
χαΐ ταλλα άξιος τη^ νίκης ααρΐΰχΐναΰάμην. 
μφ μίν γαρ τιμή τά τοιαύτα, έχ δί τον δρωμένον 
1 Λύναμις ίχμα ί^πονοείται. χαΐ οΟα αν ίν τβ %όλΒί β 
Ι^Ιορη^'ίΊιις ίι &λ}.ψ Ι τψ λαμπρύνομαι, τοϊς μίν άΰτοΐς οε 
Εφ^ΜίΕΐ» φύβει, πρύς ίέ τους ξένονς χαΐ αΰτη Ιβχύς 
Μψκίνεται. χαΐ ούχ \ ^χρηϋτος ηδ' ή Κνοια, 5ς άν τοί^ 3Θ7 
Ιίίίοι; τίλεβι μή έαντόν μόνον, άλλα χαΐ η^ν πάλιν 
ΚύφίΙ^ι ονδέ γε άίικον έφ' ίαντφ μέγα φρονοϋντα μη* 
ι ΐΐναι, έπεί χαΐ 6 χαχώς πράβϋων προς ούβίνα 
ψορας ΙβομοιρεΙ' άλλ' \ αβπερ δνβτνχονντες οΰ ι 
\βρίνόμε&α^ ίν τω 6μοΐ^ τις άνεχέβ&ω χαΐ ύιτό 
^Ι/αγούντων ■ύπερφρονούμενος, ^ τά (βα νέμ<ύν 
'.αί,ιούτα. οιδα δε τονς τοιοιίτου^, χαΐ 5 
ι Ιν ηΐΌ$ λαμπρότητι προέΰχον^ έν μίν τψ χατ' 
ϊύς βΐψ λυπηρούς ϋντας, τοϊς ί}μοί\οις μίν μάλιΟτα, ίο 
Ι ίχατα δί χαΐ τοΙς ϋλλοις ξννόντας, τ&ν δ^ ίπειτα 
Ι ίιι^ρώχων προβποίηβίν τε Συγγενείας τιβΐ χαΐ μ») 
Ι ιδίαν 3ίαταλιπόντας, χαΐ ^ς αν ώβι πατρίδος, ταύτ'^ι 
Ι Λρ)βιν, ώς ον περϊ αλλότριων ο•ΰδ' άμαρτόντον, 
ί' ή; περί βψετέρον τε χαΐ χαλά πραξάν\των. &ν ^ 
Ιι 6ρεγόμενος χαΐ διά ταύτα τά Ιδια έπιβοώμενος τά 
ίβια αχοπείτε ίί τον χείρον μεταχειρίζω. Πελοαον- Ι « ΐΛη ΑΒΜ 1 α•υτη Ε αύτ^ Ο «ϊτή Ο, 11 ^ί' ή ί».01Β Μ 98 ΤΗυΰΥϋΠ)13 

νήβον γαρ τά δννατώτατα ^νϋτήβας &νΐν μεγάλου 
νμίν χίνδϊίνσυ καΐ δαπάνης Αοχΐδαίμονίονζ ές μίαν 
ήμίραν χατεατηβα έν Μαντι.νΐίψ περί των άπάν\των » 
άγΰΐνίβαβ^Μ- ίξ ον καϊ πΒριγ€νόμΐνοι τ^ μάχτι ούόέπω 
ί) καΐ ννν βΐβαίως 9•αραοϋβιν. 

^,Καϊ ταντα -η έμή νεότης χαΐ άνοια παρά φνΰιν 1 
ίοκοϋοκ είναι ίς τήν Πελοποννηβίων ίΰναμιΐ' λό^-οις 
τί αρεπονβίν ώμίληΰε χαΐ ίιργ^ πίβτιν παραβχομεν^ 
εαειαε, χαΐ ννν μη πεφό\βηβ&ε αντην, άλλ' ΐως ίγώ ΐι 

10 τε ίτι όχμάξω μετ' αύτ-ης χαΐ 6 Νικίας εύτυχί/ς δοχεΐ 
είναι, άποχρήΰκϋ^ε τ^ έχατερον ημών ώφελία. καΐ* 
τον έ$ την ΣιχεΧίαν πλονν /ιή μεταγιγνώβχετε ώξ 
ίπΐ μεγάλην δύναμιν έβόμενον. δχλοις τε γαρ |υμ- 
μΐ^χτοις πολνκνδρονΟιν κί πόλεις χαΐ | φ£ΐ:δία3 Ιχονβι = 

16 τών ποΑιτών τάς μεταβολάς χαΐ ίπιδοχάς' χαΐ ούδίΐζ ^ 
δι' αυτό ώς περί οίχείας πατρίδος οϋτε τά περί τΙ) 
6&μα οΛλοίί ίξήρτνται ούτε τά έν τι} χώρ^ νομίμοΐζ 
χζααβχΐναΐς. 3 τι δε εχαβτος ^ ίχ τον λέγαν πεί&ειν 
οίεται ί) βταβιάξων άπο τον χοινοϋ λα\βΰΐν αλλην γην,3 

20 μή χατορ&ώβας^ οίχήΰειν, ταντα ετοιμάζεται, χαΐ ούχ * 
είχος τΰν τοιοϋταν δμιλον οντε Χόγον μια γνώμ'^) 
άχροκβ&αι οΰτί ες τά έργα χοινώς τρέπεβ&αι• ταχύ 
ί' αν ώς εχαβτοι, εΐ τι χα&' ήδονήν λ8\γοίτο, προβχαι-ίί 
ροϊεν, αίλως τε χαΐ εΐ βταβιάξονβιν, ωβπερ πυν&ανό- ιι 

35 μεϋ-α. χαΐ μή» ούδ' Βπλιται οΰτ' ίχιίνοις οίοι^Είρ χομ- *|| 
ϋοϋνται, οντε οΐ άλλοι "Ελληνες διεφάνηβαν τοβοντοι \ 

1 ^νναχάτατα Β 8 %αί γίο^γί} Ο χοί γΕ 6^γηΐ ίϊ 

9 η(ψοβήβ9αί 1»(.τ πΐψο§ίια9ΐί[ Ο, οογγ. Εθί8)ιβ 11 άποχρή- 
ΟΐΒ&ί ΑΒΕΡΰ άΐίοχρηΒαιι9αί Μ άτιοχρϊ^αία9•αι Ο 14 τεοϊειε] 
πόίίΐί τήί ΣιτίΐΧίαί Ε ί ρωίίω^ Μ 15 ποίιτώι• Ε ποίι,τΐιών 

«ΑΒΕΜ 1β αί π£@ί ν αιηιιρ Ιι || οίχίας ΑΒ -^4 ιηοαιά~ 
26 διίοί Λίρικορίίοδιτβί Ο 'ΜΚί 5βονς ΗΙ8Τ0Κ, ΜΒ, VI 17—18, 99 

5βονς εχαΰτοι βψ&ξ αυτούς ί^ρέβ-μονν, άίΧά με- 
γΐβτον δή αντονς έψεναμίνη ή Ελλάς μόλις Ιν \ τώΟε ίο 
τψ χολέμω Ιχκν&ς ώπλ(β9η. τά τε οϋν ίχεί έξ &ν ^ 
ΐ/ύ ιίχι^ αΙα&•άνομαί τοικντα χαΐ ί'τι ΐναορώτερα Ιβταί 
< (βκ^ά^ους [τε\ γαρ πολλούς εξομιν οϊ Σνρκχοβίων 
(ώ£ΐ ^υνεχι&ήβονται «ύτοίί), χαΐ τά έν&άδε ούχ έπι- 
■κοιίϋοίί, ί}ν {ιμΐΐς ί>ρϋ•ώς βονλΐύηβ&ί. οΐ γάρ ιΐίατί\ρες ιε 
ίρβν τούζ α&τονς τούτους οναπερ νϋν φααι πολε- 
βΙ«νζ Όπολιπόντκς &ν -ίιμας χλείν χαΐ προβέιι τόν 
' ί^βον ίχϋ-ρόν ίχοντες τ^ν αρχήν ίχτηβαντο, ούχ 
ΙίΙΙιψ τινί ^ τΤι περιονβί^ τοϋ ναντιχοΰ Ιβχύοντες. χαΐ β 
•β» οδτί άνέλπιβτοί πω μάλλον Πελοποννήβιοι ές 
^ξ ίγένον\το, ει τε χα) πάνυ ερρωντκι,, το μίν ίςϊο 
«Ι» γ^ν ■ίιμ&ν ίββάλλειν, χ&ν μη έχπλεύΰιαμεν, Ιχανοί 
*!«, χψ δε ναντιχώ ούχ &ν ίυνκιντο βλάπτειν ύπό- 
'ΐΝΧον γάρ ημϊν Ιβτιν άντίπαλον ναντιχάν. &ϋτε τί18 
β* λέγοντες εΙχ\}ζ ^ νώτοϊ άποχνοΐμεν ^ προς τούξ 
ηβ Ι,νμμάχονς αχΎί\Λτόμενοι μίι βοη&οΐμεν; οϊς %ρεών^•α 
ή«ιί)| γε χαΐ ^ννωμόβαμεν, ίπαμύνειν χαΐ μή άντι- 
ν^έναι ΟΤΙ ούίΐ ίχείνοί ήμΐν. ού γάρ ίνα δεϋρο 
Άηιβοτι&ώβί προβε&έμε&α αντονς, άλλ' "να τοϊς ίχεί 
ή|ίροΕ? ήμωυ ΙνπηροΙ 'όντες όενρο χωλύωβίν κύτους 
αΐίναι. τΊ{ν τε άρχίιν ον\τως έχτηβάμε&α χαΐ ^ιμεΐς^υ 

δβοι ίή £ΛΑοι ίρξακ, παραγιγνόμενοι προ&ύμως 
Μβ αΐεΐ ^ βαρβάροις ^ "Ελληβιν ίπιχαλονμ^νοις^ ίαεί^ 
ι γι ■^βνχάξοιμεν πάντως ^ ψνλοχρινοϊμεν οϊς χρεών 
^οτ^είν, βραχύ ϋν τι προΟχτώμενοι αύτί^ πιρί αύτης ι Ζαονί άβίβιτ. 3βοι β1» 3 ή οπι, ΑΒΡ 6 τε αΛ 

κ^Β Β ύποΐήτιοντας ΑΒΕ 31 αύτοΐς Μ, ύοη. Μ, 

νΜονβιν νΕ¥Μ 35 ρτ. ΐ οηι. ΑΒΐ" 2β ■ί/αυχάςοιίν 

■ης ξ φυίοχρινοΐίν αοάά., ϋοπΌΪ 100 ΤΗΠΟΥυίΟΙΗ ιονταϊκ &ν ταύττιΒ μάλλον χίνδννΐύοιμίν. \ τόν γάρ προύχοντα Μ 
ον μόνον ίπΐίίΐ'τα κϊ αμύνεται, άλλα χαΐ όπως (ΐή 
ξπΐίβί προχαταλαμβάνει. χαΐ ονχ ϊβτιν \ 'ήμΐν τα~ 339 
μΐΐύιβ&κι ίς δοον βονλόμι&α κρχΐίν, άλλα άνάγχτι, 
5 έπειδήπερ εν τφ6ε χα&έβταμεν, τοΐς μίν ίπφονλενδίν, 
Γούδ ^ί μ'^ «νιέναι, όιά τ'ο άρχϋ^^ναι, αν νφ' ίτέραν 
αύτοίς χίνδννον είναι, εΐ μή «ώτοί αλλαν αρ\χοίμΐν. & 
χαΐ ούχ ίχ τον αύτον έπιβχεπτεον ύμίν τοΐξ &Ιλοΐ3 
τί) ί^ϋνχον, εΐ μή χαΐ τα ίπιτ-ηδεύμαζΆ ές τό 6μοϊον 

10 μεταλ'ήφεα^ε. 

,,Αογιβάμεναι οίν τάδε μάλλον αύξι^αειν, έπ' ίχείνα ♦ 
?)ν ΐωμεν, ποιώμε&α τον πλοΰν^ ίνα Πελοαοννηβίων τί 
βτορεβωμεν τό φρύνημκ, εΐ δό\ξομεν νπεριδόντες τήν α^ 
εν τψ παρόντι ήβνχίαρ χαΐ έπΙ Σιχελίαν πλεϋβαι^ χαΐ ι 

15 αμα η τ^ζ Ελλάδος, των έκΒΪ προβγίνομίναν, πάΰτίζ τιδ 
είχότι, αρ^ωμεν, ή χαχώβαμεν γε ΣνραχοβΙονς, ίν ύ ' 
χαΐ α'ύτοί χαΐ οί ζύμμαχοι ώφελ'ηβόμε&α. τύ ^ε άβφα- β | 
λέζ, χαΐ μένειν, ΐ]ν τι Ίίρο•[ρ\ρΎΐ, χαΐ «πελΟ-εΐν, αί νηεςαΐ 
παρε^ονβιν νανχράτορες γάρ έβόμε&α χαϊ Συμπάντων 

50 Σιχελιωτών. χαΐ μή '^μας ή Νιχίον των λόγων άπραγ- • , 
μοβΰντι χαϊ διάβτκβίξ τοΐς νέοις ές τονς πρεββντέρους 
άποτρέψ^, τψ δε εΙω&•ότί χόβμω, ωθπερ χαΐ οί πατέρες 
•ίΐμών αμα νέοι γεραιτέ\ροις βονίενοντες ίζ ζάδε ι^ραναί 
αήτκ, χαΐ νυν τψ αντφ τρόπψ πειρ&β&ε προαγαγείν 

35 τήν πόλιν, χαΐ νομίβκτε νεότητα μϊν 5ίκί γτ^ραζ ανεν 
αλλήλων μηδίν δϋναβ&αι, 6μον δι τό τε φαϋλον ί 

. — Γ ούιί)ϊ Β 2 μ,ή 3πω5 αοιίί,, ίΓ&ιΐΗρ, Κτ, 
αταΐαμβάνψ Ε β ϊοϊιγΙ τοΓς Μ 8 ήμ,ϊν Μ 13 βΐί) 
^ν Ρ 16 £ρ|ο(ΐί» {άρξάμίνον Ε) ^ χκχώβομϊιι ϋοϋ^ 

ΟίΛΗΒβη 18 πραχα^^ ιΐβίθιτ. «ροοχωρδ (-ίί 0) οΐι 19 αϊ 

-"-^ ""άά., οοΓΤ, ΤιιΙο^βηβιθΓ 22 ύαοατ^ίψίΐ βοϋ., ί 

ί χροααγαγΐΐιι ΰ 


ΗΙ8Τ0Κ. υΒ VI 19—20 101 χαΐ τ!» χάνυ άχρφίζ αν ξνγχρα&εν μάλιβτ' 
«»* Ιβχύΐΐν, χαΐ τι^ν πόλιν. [ 5υ μίν ^ιβνχάζτι, τρίψίβ&α( 
αύτψι πιρί αυτήν ωβπιρ χκΐ &λλο τι, χαΐ πάντων 
■τή» ίπιβτιΐμτιν ίγγηράβεα^^κί , άγωνιξομέντιν δε αΐεΐ 
ΧΙ^οαλ^ίβ&αί τΐ τ-^ν ίμπίΐρ£αυ χαΐ το άμννεβ&αι ού 
ίύγψ άλλ' έργω μάλλον ξύνη^ες ίί,ΐΐν. παράπαν τι 
γιγνώϋχω πάλιν μίι άπράγμο\να τάχιατ ^ν μο» δοχείν 
&Λ(}αγμοβϋντ,ς μεταβολτ) δίαψ&αρήναι., χαΐ τβν άν&ρώ- 
χαν άοφαλέβτιαα τοιίτου^ οϊχεϊν οΐ κν τοΐξ παροϋβιν 
^θε0^ χαΐ νύμοις, ην καΐ χείρα ^, Ϋ^χιατα &ικψ6ρως 
Λολιτΐύωαιν.^' 

Τϋΐαΰτκ όε ό Άλχφιάδτις είκιν. οί ά' '/ί^ναϊοι 19 
Ι άχ<>νβαντΐζ ίχείνον τε χαΐ των 'Εγεβταίων καΐ Λεον- 
χ(\ναν φυγάδων^ οϊ παρελθόντες ίδέοντύ τε χαΐ τώυ 390 
Ο^χάον 'ίιπομιμνίιβχοντεξ Ιχέτενον (ίοΐ)3^β«ι βψίβι 
ΧΐΐΧΧψ μάλλον ί} πρότερον αρμηντο βχρατενειν. χαΐ β 
ά Νίχζας γνούς δτι «πό μίν τ&ν αυτών λόγων ούχ 
δν κι άπο\τρέψεΐΐ, παραΰχενης ίϊ πλιί^ίΐ, ει πολλών β 
ίχηύ^ειε, τάχ οίν μεταΟτήβΐίεν αυτούς, παρΐί&έιν 
Ι κίιοίς αίιθίς έλεγε τοιάδΐ. 

ηΕπειΰίι πάντας ορώ νμας, ω '-4•&τ;ΐ'κΕοι, ώρμι;- 2 
^έηνς βτρατεύίΐν, ^ννενεγχοι μεν ταντα ώς βουλό- 
)»**«, Ι ίπΐ ίΐ τω παρόντι Ά γιγνώβχω ΰημανώ. ΙπΧ ψ 
"ί^ ζόίεις, ώς έγώ άχοΐ} αΐβ&άνομαι., μίλλομεν Ιέναι. 
ι ΐργάλα,ς χαΐ οϋ#' 'ίίπηχύονς αλλήλων οΰίΐ ίίομϊ'ίίκβ 
9*ΐίΐ^ολ^ς, ^ ^ν ίχ βιαίον τις δονλεΐας αβμενος ίς 
ν^ μΐτάβταβιν χωροίη, οϋτ^ αν τί^ν έρχ^ιν τήν ήμί- 

I βΙΙ. &ν] α; Β 1 ίνγηςάαια&αι (?) Ρ ίν ρΊραι ίαια9-αι Ε 
1 ί«ί1. Μ 9 τούτοις Μ 12 ίί] μίν αοάά., οοιτ, ΒΙιγ. 

υ ηάνται« αΰ^ι^ ορώ 6 22 βονίίνάμι&α ΑΒΕ 8ον1ώμί6αΐ 
οΜί] οίτι αοϋ-, οοιτ, ΒΙεγ. 27 οΐβ* <»χ1ι1.^ 102 ΤΗϋΟΤΟΙΒΙδ τέραν ΐΐχάτως \ άντ' ίλεν&ερίας προβδε^αμένας, τό ■ 
πΛ^ος, ώς έν μι^ νηβφ, παλλάς τάς Έλλ'ηνίδαζ. πΛήβ 
γάρ Νάξου κκΐ Κατάνης, ϋς ελπίζω ■ήμΕν χατά 
Λΐοντίνων ^νγγΐνϊζ προβέύεΰ&αι, αλλαι. εΐβΐν έπζΛ 
5 χαι παρεΰχεναβμίνια τοΙς π&βιν 6μοιοτρόχίθς μΐΐΑ(0τ)1 
τϊι ημετέρα 6υνκ\μει, χαί ούχ Ί^χιΟτα έ«1 Ας μ&λλοΛ 
πλεομεν, ί'ίλινοϋδ χκΐ Σνράχονβαί. πολλοί , 
{>«λΐταί ίνειβί χαΐ το|(!ιο:ι χαΐ άχοντιαταί^ πολλαΐ ι 
νρΐ'ήρείς «α ι 5χλθζ 6 χληρώαων αύτάς. χρήματα 

10 ίχονΟι, τά μεν Γίικ, τά ίέ χαΐ ίν τοΐς ΙεροΙς εΟΛ 
Σελινονντίοις' 2}νρακοβί\οΐ3 δι χαΐ άπό βάρβαρα» 
τινών άπ' αρχής φέρετία. φ ίΐ μκλίβτα ήμ&ν προι 
χονβιρ, ΐππονι; τε πολλούς χέχτηνται καΐ οίτφ οΐχΐΐφ 
Χολ ούχ ίπακΐψ χρώνται. 

15 ,',ΙΓρόζ ονν τοιαντην δύναμιν ον ναντιχής καΐ φαν- Βΐ1 
λον βτρατι&ς μόνον δει, άλλα χαι πεξ}}ν πολνν ξνμπλείν, 
είπερ βονλό\με&α όίξιον τής διανοίας δράν χαΐ μή ύπο 30 • 
Ιππέων πολλών εΐργεβ&αι τής γής, «λλας τε χαι εΐ 
ξνβτώβι,ν αϊ πόλεις ψαβη&εϊβαι. χαϊ μη άντιααράΰχσιβιν 

20 ήμϊν φίλοι τινίς γενόμενοι άλλοι ή Έγεβταΐοι ω άμν- 
νονμε&α ίαπικόν αΐαχρόν δε βιαΟ&εντας άπελΟ-είν ^ 3 
νβτερον έπι\μεταπεμπεΰ&αι το πρώτον άβχεπτως βον-ίΰί 
λευβαμένονς. αντό9-εν ίί <^ίΕ> παραβχεν^ άξιόχρεφ 
επιεναι, γνόνχας 'άτι πολν τε άπό τής ημετέρας αντ&ν ι 

35 μέλλομεν «λείν χαϊ ούχ ίν τω ίιμοΐψ ύτρατεναάμενί» Ι 
χαΐ [οΰχ] ίί ΓοΕί τήδε\ ύπί)κόοΐ5 ϊ,νμμαχοι ήλ^ετε έΐΤ^Β 
τίνα, οΟ-εν ρφδιαι κι χομιδαΐ έχ τής φιλίας ών προβ- 

1 προοδίξομίναί ΰΕΜ Ι| τι] ϊε Μ 5 αα^ααχΒΌαβμίνο 

7 μίν οηι, € 8 ΐνίβί 6 9 χ^^μ,ίΐτά τ'] ^^:/}μ^^(' \ 

ι &α' άρχήί φέρΒται β άτιαρχής ψέρίται »€ 
χωβιν Ε 33 βιΐ &άά. ΗβΓ», θΐ Μβάνίρ 

/ΐ£ΐνι Ο ιηι/ατίΒαάμΒνοι Ιΐ[ΰ] 26 αύκ ίν αοάί., υίπ^ 
ΗΙ3Τ0Κ. Ι.ΙΒ, VI 31-23. 103 

«'^Η, άΧΙά ίς άλίοτρίαν παβαν άπαρτηβαντίς, ί| ^ς 
μιΐνών ούό^ τΐβαάρων των χειμερινών ίχγγελον φι^ΰίον 
ίί9εΧν. όπϋτας τε οίν ποίλονς /ίοι ϋοχεϊ χρτίνία 22 
ίΐμάς αγειν χαΐ ημών αύζών χαΐ \ των ^νμμάχων, των ίο 
« ΰπτ/χόων χκ\ ^ν τίνα ίχ Πελοποννήβον δννώμε9α 
15 χΐΐβοί ^ μιβ&ω προβαγαγέβ&ια, χαϊ τοΙοΓΚί πολ- 
λούς χαΐ βψίνδονήτας, οπωξ αράς το έχεένων ίιείΐίχον 
&ντίχωβί, νκυβί τε χαϊ πολύ περιείναί, ΐνα καϊ τά ίπι- 
τήύεια ρ^ον ίβχομιξώμε&α, τόν δί καϊ | αύτό&ΐν βϊτον ΐ5 
έν &λχάαι, Λνρονς χαΐ πεψρνγμένας χρι^άς^ αγειν χαΐ 
ΐίαοποιονς ίχ των μνλώνων προς μέρος ήναγχαβμίνονς 
ίμμ(β&ονς, ΐνα, ^ν πον ύπό άπίοίας άπολαμβανώμεϋΌ, 
^ΙΏ ή οτρατίά τά επιτήδεια (πολί•^ γάρ οΰβα οί πάβης 
αται πόλεως νποδίξαβ&αί), τά τε \ άλλα 5βον δννα- α» 
τί» ίτο[μίίβ((9•&«ι χαΐ μή ίπΐ ετέροίς γίγνεβ&κι, μά- 
Ιιβτκ δ\ χρι'ιματα αντό&εν ώς πλεΐΰτα εχείν. τά ίέ 
«αρ' Έγεοταίων, & λέγεται ίχεΐ ίτοΕμα, νομίβατε χαΐ 
Ιάγψ 2ν μάλΐΰτα έτοιμα είναι. 

^Ην γάρ αύτοΙ ελ&ωμεν Ιν&ένδε μή άντίπαλον 28 
'^Λνον παρααχενα\βάμενοι, πλην γε προς το μ[ί;|;ιμοΐ' Ν 
αϊτών το ί)πλιτιχ6ν, άλλα χαΐ υπερβάλλοντες τοΙς παβι, 
ΙΜίΙίί όντως οιοί τε Ιβόμε^α τών μΐν χρατεΐν, τά ίέ 
«Ι 6ιαβ&βαι, πάλιν τε ναμίβαι χρή ίν άλλοφνλοις 3 
κβΐ χοΐεμίοις οίχιονντας Ιέναι, ονς πρέπει τΐ; πρώττι 
' ν^9 ί αν χατάΰχωβιν \ ενθ-νξ κρατείν της γής ΐ} κο 
ίίίίναι ότι, ην αφάλλωνται, πάντα πολέμια εΧονβιν. 
3ϊίρ ίγώ φο^ούμΐνος χαϊ είδώς πολλά μίν ■ίιμάς δέον * 
Ό β<η>λΐύβααΟ•αι, ϊτι δϊ αλείω εύτνχηβαι, ^ιαΛΐπον 

1 ίκκρτιίααΐ'τΐ; ΑΒΡ βΐ βεϊιοΐ. 
Τβ-^ ~; Ε 11 (ΐνΐώνιαν 104 ΤΗϋΟΥΌΐηΐδ 1 

■ς βτ^^^Λ ίί άν&ρώποχ'£ ΰντας, οτί εΧάχιβτα \ τι; τύχ^ 
δούς ίμανίον βονΧαμαι ίχΐΐλΐΐν, παρκβκίυ^ ίέ 
τών ΐΐχάταν άβφαλής [ίχπλίϋβίο]. ταντα γαρ 
ξνμπάβι^ χόλει βεβαιότατα τ^γοϋμαι καϊ ήμίν τοΐ£ 
6 τενβομένοΐξ βοτί^ρια. ύ δέ τω άλλως δοχεί, \ πα^ίημι 
αύτφ την άρχήν.^' 

Ό μέν Νιχίας τοβαντα είπε, νομίξων τους Αθη- 
ναίους τφ πΧήθδΐ τ&ν χραγμάταίν [-ή] άποτρέιΙ^ειν ^, 
εΐ άναγχκζοιτο ΰτρατενεβ&αι, μάλιβτ' αν οϋτως άβφα- 

10 λώς έκπλενβαί. οί δϊ το μέν ίπι&νμονν τον πλον 
ούχ έ^^ρεί^βαν ϋπα τον όχλώδονζ τ•ης παραβχευϊ^ς, 
Λολν ίΐ μάλλον αρμηντο χαΐ τονναντίον περι^ϋτη 
αντώ' ίί τε γάρ παραινέβαι Μοξε χάί άοφάλεια νΰν 
6ί) χαΐ πολλή εβεβ&αι. χαΐ έρως ίνέπεβε τοϊδ πάβιν 

ϊ5 ομοίως δχπλενααί, τοις μίν γάρ πρεββντεροις ώς ■ζ 
χαταβτρεφομένοις \ έφ' & εχλΐον η ονδ^ν αν βφαλείβαν ιβ 
μεγάλην δνναμιν, τοις δ' έν τ^ ίιΧιχέ^ τ'ης τε άπούαηξ ' 
χά&φ 8ψί<05 χαΐ &ίωρίας, χαΐ ενέλχιδες ϋντες 0ω^- 
βεα&αι, 6 δί ποΧύς ομιΑοι; χαΐ βτρατιώτης εν τε τώ 

20 π££()(ίη^ άργνριον οϊϋΐίν χαΐ αροβχτήβεβ&^αί δνναμιν > 
59εν άίδιον μΐΰ9^οφο\ράν {ιαάρξειν. ίόοτε διά τι)ν &γαν « 
τ&ν πλειόνων ίπ,ι&νμΐβν, εΐ τω αρα χαΐ μη ίίρεβχε, \' 
δεδιως μή κιτιχΕίροτοι-ώ»• χαχόνονς δό^ειεν είναι τρ ι 
ζόΧει ήΰνχίαν '^γεν. χκΐ τέλος χαρεΧ&άν τις τ&ν Ά9ύι- β 

Ίίι ναέων χαΐ χαραχαλέβας τύν ΝιχΙαν ονχ εφί} χρ'ήναι Ι' 
προφαβίζεβ&αι ούδί \ διαμέλλειν, άλλ' έναντ^ν άπαν- »> 

2 κβρΒοκΜίί; ΑΒΟΓΜ 3 άοφαΐή^ ¥& \\ ίΜαλιύααι άθΐΐ. 

Οοΐΐιββ θΐ Σι. 4 οτ^ίΐκνομένοις ΕΟ- δ ααιιηρία Ξ || πΐίρτιμι Ο 
8 η άθΐ- Οοΐιβΐ 9 ιί ο», ΑΒΕΓ ]] μάΐιβτ' αν] μάίιβτκ 

οοάά., ΟΟΓΓ. ΒΪΓ. 13 γάρ οιη. Β || άαφαΐήα Ο 14 ίή οΜ 

ίί ΑΒΕΡ 17 τοίι ν τούί Β 1Β {Ιπίβις « 30 οΓοϊΐ Ο, 
αιητ. (^ ι προαατήαία&αί (Ί) Ο τιαοαχχήααα&αιίίΰ 26 εναντίον ζ Ι8Τ0Η, ΠΒ, VI 24—27. 105 Η^^^Η^Η^ν ί^ντινα «ντψ παραβχενην '/ί&ηναΐοι 
ψ^φίβωνται. ό δι κχων μ^ν ειπίν ίίτι χαΐ μετά των 3 
α/ον€ίφχόν%ιον χα^' ίιϋνχίαν μάλλον βονλεύβοιτο , οβκ 
^έρτοι ^ΰΐ) δοχίΐν αύτψ, τριι^ρΐΰί μίν ούχ εΐαββον 
Η] έχατον πλινΰτέα ΐΐναι αντών\Ιδ']Άθΐ]ναίων, ζων"} αο 
Ββΐβΰκι όπλίταγωγονς οόαι. κν δοχώαι, Χίά αλλάς έκ 
ψΛν Συμμάχων μεταπεμπτέας εΐναι, όπΑίτκι^ £έ τοΐξ 
\ ^ΐ6ρί»αβιν Ά^^ναΙαν χαΐ τών ξνμμάχων πενταχιβχιλ{ων 
ί^ιΐιτ ούχ έλάββοβίν, ^ν όέ τι δύνανται, χκΐ π.λεΙοαιν 
Μ*ίρι ίί 8λλ^]ν πκρκβχίΐιήν ώ^ χατά λόγον | καΐ τοξοτών ββ 
ΙτΑν αντό9εν χαΐ ίχ Κρ'ήττ^ς χαΐ βφ(νδο\νητών χαΐ ϊ{ν393 
Κ η ΙίΙΙύ χρέπον δοχ^ι είναι ίτοιμαβάμενοι α^ειν. άχον- 3β 
Ιβανιες ί' ονΑ^ναϊοι έφηψίΰαντο εύ&ύς αυτοκράτορας 
Μ^ΊΛ Χίά περί βτρατι&ς πλήΟ-ονς χκι πιρί τον παντός 
ΜΛί/^^ονς βτρατηγονς %ράϋβειν ^ { αν «ύτοίς ^οχ^ & 
^^^^■#ίνα^ ^Α^ναΙοίξ. χαΐ μετά ταντα η παραβχενί] 3 
^^^^Ββ, χαΐ ες τε τού^ ξνμμάχονς ίπεμαιον χαΐ 
ΒΒΗοτίί' χαταλόγονς ίποιονντο. &ρτι δ' άνειλήφει ή 
Ι Λάίις ίαυτήν άπ'ο της νόβον χαΐ τον ^ννεχονς ποΛεμον 
ΒΙίΚ ίιλιχίας %λη&ος έπιγεγενημένης χαΐ \ ές χρτ/μ<ΐ- ίο 
Ι τον α^ροιβιν όιά τήν έχεχΐΐρ(αν^ Ιάβτε ^^ον πάντα 
Μ ίκο(ίίζΐτο. χαΐ οί μ'εν ίν παραΟχεν^ ήβαν. 
Ι 'Εν δε τούτω, οβοι 'Εί/μαΐ ^βαν λΐ&ινοι έν τ^ι πάλει 27 
Β ^ '-ίθηνκίον (ΐΐαΐ δε χατά το έπιχώριον [ή τετρά- 
Β]ηιθ£ έργαϋία^ πολλοί χαΐ ίν Ιδέοις προϋύροις χα,ϊ έν 
Η |1ϊ^ΐε) μίά ννχτί οί αλείβτοι περιεχόπηβαν τα πρόα- ι& 

Β Ι ψΎΐφΙβονται Ιι || χαΐ οιη. Μ 5 η οιη. Ε || δ' ά^\. εΙ ίν 

9•*α.%ι. 9 τίν . . . ΛΐιΙοαιν οπι. Ο 10 καταΐάγον ΑΟΕ 

■ Ι κΑτΦΚ^τορ^^ Β 15 ιίίού-ί+-ι- τούςΕ πλου τοϋ τοίΐί κΑΒΙί 
Ι <Μ ηύιονξ Ρ ΐ4 τξ} τών Μ || Ββεΐαβα ηοη ΙεβϊΙ βοΙιοΙ. 

Ι 'ί»1β, {οΙ'Βρμαϊ Χί9ινοι• ιίτρα^ωίΌε- έργαβία), ά^\. Ηβηϊ. 106 τΗυσΥΒΓοίδ ωπκ. χαΐ τονς δράΰαντας ^διι ονδίίζ, άλΙά μεγάΧΑ 
μηνύτροις δν^μοβέα ούτοι τί έξητονντο χκΐ προβέτι έ 
φίΰαντο, καΐ ει τις &λΙο τι οίδεν άβέβημα γεγεί 
μένον, μηνύΐΐν άδίβις τον βονίόμενον καΐ άβτ&ν ί 
£ Ι ^ένων χαΐ δονλων. χαϊ το πράγμα μειζόνως έλάμ^ 
νον τον τε γάρ εχπλου οΙωνος ίόόχδΐ είναι. 
ξννωμοβίΐ} «μα νεωτέρων πραγμάτων χαΐ δημον χα) 
λνΰεωξ γεγεν^β&αί. μτ^νύεται ονν άπό μετοίχα 
Τίνων χαΐ άκοΐον&ων περί μίν τών Έρμων οι 

10 αλΙων Ι ίΐ αγαλμάτων περιχοπαί τίνες πρότερον ι 
νεωτέρων μετά παιδι&ς χαΐ οίνον γεγενημεναι, 
μνβτήρια αμα ώ& ποιείται εν οΐκίαις ίφ' νβρΐί' | 
χ«1 τΰν '^^λχιβιάδην ία^τι&ντο. χα\ αντά ύχοΧαμ) 
νοντες οι μάλιβτα τψ ΆΧχιβιάδτι άχ9•όμενοι ίμποί 

15 8ντι βφίαι μη \ αύτοϊς τοϋ δήμου βεβαίως προεατώι 
χαΐ νομίθκντες, εΐ αύτον ίζελάβειαν, πρώτοΓ &ν εϊΐ 
εμεγάΐννον χαΐ ίβάων ώς έ«1 δήμου καταλνβει ι 
μνβτιχά χαΐ ή τών Έρμων Λεριχοπί} γένοιτο χκΐ ούίΜ 
είη αντών 3 τι ού μετ' ίχείνον έπράχ^, ίπιίέγοντεξ Ι 

20 τεκμήρια τήν | ϋλλην αύτοϋ ές τα επιτηδεύματα ι 
ίημοτίχήν παρα\νομίαν. ό δ' εν τε τω παρόντι. πρόξ^ 
τά μηνύματα κίΤίΛο/ΕΓτο χαΐ έτοΐμος ί^ν πριν ίκπΙεΙνΛ 
χρίνεβ&αι, ει τι τούτων ίΐργαβμενος ήν (ήόη γάρ χαΐ Ι 
τά της παραβχενής έπεπόριΟτο), χαΐ εΐ μίν τούτων τι Ι 

26 (ΐργαβτο^ $ί\^χην όοϋναι, ει δ' άπολυ&είη, αρχειν. χαΐ^ 
έπεμαρτύρετο μή απόντος περί αύτοϋ όιαβοΐάς ι 
όέχεβ&αι, άλλ' ίΐδη άποχτεένειν, εΐ άδιχεί, «αϊ ΙΚ 12 ι 12 οΙ»1α•.« Μ οΐ-κίας βΑΒΕΓ 14 Άίχιβιάβι Ο 13 ί^ 

ΑΕΓ 19 ίηιΐίγονχέζ τι β 20 ίυ οηι. Β 
μαρτνρι Ε 27 ^$οχ«ί Κ ΗΙΗΤΟΕ, Ι.ΙΒ. VI 38—31. 107 

ιονέβχΐ^αν ίΙΊ] μη μΐτά τοιαύτης αΙτίας^ πρΙν δια- 
χέμπΗν αυτόν επί τοβούτα βτρκτΐΐίμιττί. οί 8 
4χ&^οΙ δεβιό\τί5 τό ζβ βτράτίνμκ μή εννονν £χυ, ίο 
ψίη άγωνίζηται, ο χΐ δήμος μί} μαίαχίζηταί, &Βρκ- 
ίβητ 5τι δι' ίχΒϊνον οΧ τ' Άργίϊοι ξυΐΈβτράτβυον 
χαν Μανχινέαν χινές^ άπέτρεπον χαΐ άπέοπενόον, 
ίονς ρι^τοραρ ίνιΐνχΐς οι ίΧεγον ννν μ^ν πλείν 
' ίΟ» και μτ) χαταδχίϊν | χην άναγωγι'ιν, έλ&ύντα ίΐ ΐ5 
Ινΐβ^ΰα έν τίμΐραις ρηταΐς, ^ονλιίμΐΐΌΐ ίχ μ^ίζοίΌς 
}ψύΧη£, ^ν ίμεΧΙον ράου αύτον άπαντος ποριείν, 
ίύκμχτον χομίΰ&εντα αύχον άγων{ααβ9αι.. χαΐ εδοξε 
ίΡ Γ&ν '^λχιβίάδψ'. 

Μιτά δι ταΰχα &ΐρονς μΐϋονντος ^δΐ) ή «νκ^Ό);^) 80 
ίγνετο ές τ^ιν ΣιχιΧίαν. τών μ^ν ονν ξνμμάχων μ 
ί χΧίίότοΐί χαϊ ταϊξ ϋιταγωγοΐς όλχάοι χαΐ τοΙς 
χαΐ οαη αλί-η παραβχΐυή ^ννείπετο πρότΐρον 
το ίς Κέρχνραν ξνΧλΒγίΰ&αι, ώς έχεΐ&εν ά^ριίοι; 
δχ^αν ^Ιαχνγίαν τον 'ίάνιον διαβαΧοϋαιν ■ κύχοί δ' 
ΐιταϊοι Ι χαΐ εί χινΐς χών ξνμμάχων παρίίβαν ίς τον α 
^ά Μχταβάντες έν ήμ^ρα Φν^ίΐ «μ^^ *? έπΐήρονν 
νανς ώς άναξάμενοι. ^νγχατέβη δί χαΐ ό αΧΧος ΐ 
ος άπας ώς εΙπεΙν ό έν χτι πόΐιι χαΐ άΰτών χαΙ 
ηι^ θ1 μεν ίπιχώριοι χους βψετέροχις αντών Ιχαΰτοι 
:οντες, \ οί μεν εταίρους, οί δε ^νγγενδϊς, οί ίέ μ 
ίξΐ^ χαΐ μετ' ΙΧπίδος χε αμα ίόντες χαΐ 6Χοφνρμών, 
μίν &ς κτι}βοιντο, τους 6' εΐ ποτέ δφοιντο, έν^- 
Ιζ^ΐΜΌΐ ΰβον πΧούν ίχ Τ'ής ϋφετέρας άχεβτίΧΧοντο. 
ίν χφ παράνχι χαίρψ, &ις ^δΐ] εμεΧΧον μεχά χιν- Β1 

β Αψαγαγην^^Κ άγιαγγιν ΑΒΡΟ Μ 10 αυτοί] άπΐι ταϋ Μ ΤΗυοτοιηΐ8 ^^^^ 9ννων άΧλήλονζ \ άπολιπείν, μδίλον κύτους έβ^Βΐ ν- 
Ι δΐΐνά τ) 3τί έψηφίζοντο πλίϊν ομάς ίΐ τ^ παρνύβ 

Ι Ρ^^Ώ 'ϊ^ά '^ο πλ•η9ο£ ίχάβτιον ί>ν ίώραν ζ^έν} τ^ δ^ι 

Ι άνΐ^άρβανν. οι £ί | ξ^νοι χαΐ 6 &λλοξ Άχλος χ«β 

Ι 5 %έαν ^χΐν έις ίπΐ άξιόχρεων χαΐ δπιβτον άκΐνοιοη 

^^^^^ παραβχενίι γαρ κντγι , <^ή^ ιτρώτη ίχπλΕύααβα (μΛ 
^^^^^ »(ίΛ£(ης δννάμιι ' Ελλιινιχί^ς , χολντελΐατάττι 5ή ηί 
^^^^Β εδπρεπεβτκτη τών ές έχεΐνον τον χρό\νον ίγενη^ 
^^^^ν άριθ•μψ βί νιων χαΐ ΙιπΧίτών χαΐ ή ίς Έπίδανρον μείί 
^^^^η ΙΙεριχλέονς χαΐ ή αυτή ίς Ποτίίβαιαν μετά "/ίγνωνΛ 
^^^Η ούχ έλάαβων ^ν τετράκις γάρ χίλιοι όπΧϊται είύΦίΗ 
^^ Ά^^ιναίων χαΐ τριαχόβιοι Ιππης χαΐ τριηρείξ ίχητΜ 
χαΐ Αεββίων κκΐ Χίων πεντηχοντα χαΐ \ ξύμμαχοι Η^ 
ΛολλοΙ ξννέπλευβαν άλλα ίπί τε βραχεί πλω ώρμ^ 
16 ϋη^βαν χαΐ παραβχενΐ] φαύΐτ}, ο^τος ίΐ ό βτόλος ιΐή 
χρόνιόζ τε ίβόμενος χαΐ χατ' αμφότερα^ ον 5ν Ο^ 
χαΐ ναιιβΐ χαΐ πεζψ &μα έ^αρτν9ΐ(ς, το μέν ναντι»^ 
μεγάλαις δαίΐάναΐξ των τε τριηράρχων χαΐ Τ'ής | χόλΐβί, 
έχπονη9•ΐν, τοϋ μΐν ίημοβίου όραχμί^ν τ-ης 'ί}μέρΐί£ «| 
20 νανττι ίχάβτω ίιίόντοί χαΐ ν(η)ξ παραβχύντος χοΛ 
έξήχοντα μίν ταχείας, τιαβαράχοντα δί 6πλίταγωγοί 
χαΐ {ιπηρεβίαξ τίίΐίται^ τάς χρατίβτας, τ&ν ^δί'} τριικί 
άρχων ίπιφοράς τε ίΐρύς τω ίχ ίτίμοβίου μΐϋ&ω ίι 
] δόντων τοις &ρανΙταις των ναντων [και ταϊ^ ύπι^ρ ( ΟοΙίΓββ 7 'ΕΙΙηνιχφ) ΰοάά. , οοιτ. Η»Λϋ^ε Ι ποΧνατείΒβτάτγι 

9 6ΐ] «ί Μτί Μ 10 μετά] μίν Ο 13 ΐτι οοι. Μ 

' 17 τ6] τώ (?) β II ναντιχ^ ο 19 βραγμην Β £2 Λί βΛ 

. ΡαΐΏΐ., οιη. εοιΙιΙ. | τ^ιηνάρχωΐ' Β 23 τω] τ& Ο 24 ββοΐιι 

ηοϋ ΙβρΙ 8ϋ1ιοί. (οι ίί θρηκίται . . . ιοιίτοικ μόναις ίπιβόα 

> Ιαοιοϋντο αϊ τί/ιηΐ}άρχαι , οίχΐ 61 πάαι τοΙς ΐρέχαις), άβΐ. ι ΗΙδΤΟΚ, ΊΛΒ- VI 33, 109 

ίί«ί] χαΐ τάΧλα <1ημίίοι.ζ χαί χαταβχεναΐς πολυτελέαι. 
^^ριφένειν, χκΐ ές τά μακρότατα αρο&νμγι&έντος ίνόζ 
ίύίιον όπως ούτω τινι ΐύπρίπιί^ η ή νανς μάλιατα 
>ϋί( χάΐ τφ ζαινναυτεϊν , τ'ο ίΐ %ΐ%1)ν χαταΧόγοι,ζ 
ι();ρτ;βτοΪ5 έχτίρι&ίν χαϊ οπλών χα] των περί τό α 
Ιρα ΰχεν&ν μεγάλτ) ΰπουβ'ξ προς άίΙήΧονς άμιλλη&ΐν. 
}α0*} δε «ρός Γί ϋφαξ αυτούς αμα εριν γενεΰ^αί, φ * 
η; ήαβιο^ προαετάχθτ], χαΐ ές τονς αίλονς "Ελληνας 
!ίίΐ4ιΐ' μάλλον ίίκαβδ^κί τίις όννάμεως χαΐ έξον- 
ΙΕ ^ Ι έαΐ πολεμίονς παραϋχενήν. εΐ γάρ τις ίλο- & 
Μτο Τ'ήν τε τ^ς πόλεως άνάλωβιν δημοβίαν χαΐ 
ίτ ΰτρατενομένων τήν Ιδίαν, ϊ^5 μίν πόλεως 3βα 
ι ί[ίΐί προντετελέχει χαΐ α έχοντας τονς βτρατηγονς 
ίίβτΐλλΐ, τών ίέ Ιδιωτών α τε περί το βωμά τις χαϊ 
ψ^ρχος ές τήν | νανν άνηλώχει χαΐ οβα ετι εμελλεν α 
ηΛώϋΐΐν, χωρίς δ' & είχος ^ν χκΐ ανεν τον ίχ δψ 
) μκί&ον πάντα τινά παραΰχενάβαβ&αι έφΐί^ίοΐ' 
; έτί Ίυρόνιον Ι βτρκτείκν, χαΐ οβ« ίπΐ μεταβολή τις 896 
Ιη!ρΐΕΤϊώττ;ς 71 ΐμπορος ίχων επλει, πολλά αν τάλαντα 

■ Ιχ τ^ς πόλεως τά πάντα ί%αγόμενα. χαϊ 6 β 
γΛΙο5 ονχ ίίαβον τόλμης τε &άμβει χαϊ δψίω£ λαμ- 
Ληρ» περιβόητος \ ίγένετο η βιραιιάί προς οΰϊ 5 
^βκν υπερβολή, χαΙ δη με^Ίβιοι; ί^δη διάπλονς άπο 
ί ύίχείας χαΐ ίπΐ μεγίαττ) ίλπίδι τβ>ν μελλόντων 
4^ τά υπάρχοντα έπεχειρήθτ:^. έπειδί} δι αί ν^ες 32 
£^5 ίιΰαν καΐ ίβεκΕίτο πάντα ί^δη οΠα έχοντες 
άνά^εα&αι, τΓ; μίν αάλπιγγι \ αιωπ^ ύχεβψ ία 

9 ίΐηα^ήνηι Ο 13 χροτιτιΐίχίΐ Μ προαηίτιΧίϋΐί ΐ ΑΒΕΤ, 
τ. Εβίβίεβ 10 α] αύ Μ || το« ^κ « ^χ τοϋ Μ τον (χ η>ΰ 

ίΚΡ 18 βτρατιάν αοάά., αοη. ϊ^ 19 Ιίμαο^οί ϊχαιν] 

^— ' ' ""^ 21 5000)». Μ 27 οιοΜτΙί,ιΙ «Εί Μ. 110 τπυστϋΐϋκ μάν&η, ίί>χάς ίΐ τάς νομιζομενας προ τη? 
ον χατά νανν ΐχάβτην, ^ύμααντίς δ^ νπο κή{ 
ίαοιοϋηο, χραττι^ς τι χΐ^άβαντεζ παρ' άπαν το 
τενμα χαΐ έχπώμκβι χρνβοΐς τε χαΐ άργνροΐζ 
5 ίχιβάται χαϊ οί δρ;ι;οιτί? βΛένδοντΐς. ^ννεΐΐ^ϋχοντο 
χοά ό αλλοζ δμίλος 6 ίχ ττ^ς γτις τών τΐ χοΐιτών 
ΐΐ τις άλλος ίύνονς παρί}ν βφίβιν. τίαιανίβαΐ'τΐς 
χαϊ τελΐώβαντΐς τάς βπονδά^ άνήγοντο, χκΐ ίτίΐ χ4ρί 
τό πρώτον ίχπλενΰαντΐς αμιλλαν ^(ίί^ μέχρι Α(γΐ 

10 εποιονντο. χαΐ οΐ μίν ές τ^ν Κέρχνραν, ΐν&απΐρ χι 
Ι τό &ΧΧο ΰτράτίνμα τών ϊ,νμμάχίαν %ννΐλίγΐτο, ^ΐΛί 
^Όντο άψιχία&αι. 

Ές δί τάς Σνρκχούβας 7\γγΐλΧετο μϊν πολΧα%6&ελ 
τά περί τοϋ επίπλου, ον μέντοί ίπιβτενετο ίπΐ πολύΡϊ 

15 χρόνον ονδέν, άλλο χαΐ γενομένης έχχληβίας ελέχ&τιΰϋΐΐ 
|τοιοί^ΐ λόγοι άπό τε &λλαν^ τ&ν μίν πιβτίνόντων Λ 
περί τ^ς βτρατείαξ της των Άϋτ^ναέων, των ίέ Μ 
εναντία λεγόντων, χαΐ Έρμοχράτΐ^ς 6 "Ερμωνος χι 
ΐλ&άιν κύτοϊς , ώς ΰαφώς οΐύμενας εΐδίναι τά κ< 

3(1 αυτών, έλεγε χαΐ παρ^νει τοιάδε. 

Ι ,"^4πιατα μεν ΐβως, ωβπερ χαΐ κλλοι τινές, Α(ί|| 
νμΐν περί τον ίπίπλον ττ^ς άλιι&είας λέγειν, 
γιγνώβχω δτι οί τά μή πιΰτά δοχονντα είναι ^ λί 
γοντες η άπαγγελλοντες ού μόνον ον πεί&ονβιν, άλΙιίίΛ 

26 χαΐ άφρονες δοχοναιν είναΐ' 5μως δί ον χαταψοβτι^εΪΒΛ 
έπιαχή\θω χινδννευούαης τ^ς πόλεως, πεί&ων γε έμια>-4 
τύν αα\φΐβτΐρόν τι έτερον ΐ16&>ς λέγειν. Ά&ν^ναΙοι /δρ^ 8 χΐλίααντΐΐ Ε 
11 ^ννίί^γονχιι Μ 
νώνΔΒΕΓ 21 II ίαιχαίρΒίς ΔΒ 9 ηδη ΒΠρΓ&βΟΓ. Β 

17 αΐβατείας « (-(ΐ&ί β) ΒτρατιΒς Ι» Ι'^βΐ)- 

τιβτοι Β 23 μή τά Μ 25 χαταφοβη- ' 
ΒΙ8Τ0Ε- Ι,ΙΒ. ΤΙ 33, 111 

ί ναυηχΗ χαΐ πεζικί}, αράφαβιν μίν Έγίβταίων ξνμ- 
Ι ααΐ ΑίοντΙναν χαχοιχίβει^ τό ίί άλ^&'ΐς Σιχε- 
•&νμίψ^ μάλιβτα δέ τ^? ήμΐτϊρας πόλεως, ήΐΌΐί- β 
[ χΐΐύτην αχοΐΐν, ^ςίδίωζ καΐ τάλλα ί^ει,ν. ώς » 
ίτάχΗ παρΐβομενων, 6ράτε άπο τ&ν ίναρχόντων 
τρόχα χάλλιβτα άμννεΐβ&ε κντονς χαΐ μί^τε κκτα- 
'ίζονήναντες αφαρκτοί Ιηψ&ήβεα&ε μ-ήτε άπιβτ-ήβ<(ντες 
<ικ\ξνμπαντο5 άμιλ'ήϋετε. ει άέ τ'ψ χαΧ ΐΐΐβτά, τήν ί 
ίϋναμιν μή έχχλαγϊι. οντε γάρ 
ηειν ήμδί πΧείω οίοί τ' εβονται ^ πάΰχειν, ον^' 
ία μιγάΧφ βτόΧψ ίαερχονται, ανωφελείς, άΙΧά χρόζ 
Ι ηύς αλλονς ΣικεΙιώτας πολύ &μεινον (μ&λλον γάρ 
^ίΙΙήΰουβι,ν έχπίαγεντες ημίν ξνμμαχείν), χαΐ ην αρα υ 
χαηργαβώμε&α αντονς ή κπράχτονς ων έφίενται 
ίύίιομεν {ον γάρ ίή μή τύχωβί γε ων προοίε'χοντκι 
ίβοϋμαι), κάλλίβτον δή έργων ήμΙν ί,νμβηΰεται χαΐ 
κ άνέΧπιϋτον εμοιγε. ϋλίγοι. γάρ ίή ΰτ^ίΑοι μίίΈίΑοι 5 
'Ελ\Χ•ήνων η βαρβάρων πολν άπο τ^5 εαυτών (οίά- ϊο 
»ΐϊρ χκτώρ&ωααν. οντε γάρ πλείουξ τ&ν ίνοιχονν- 
'' χαΐ Βϋτνγείτόνων έρχονται {%άντκ γάρ νπο δέονς 
ρίοταται), ί^ν τε δί' (ΐπο(ΐ^«ν τ&ν ίπιττ,δείων ίν 
3Μ%((ία γτι βφαλώβί, τοις έαίβονλεν&εϊαιν 'όνομα, χαν 
ρ1 9φ{\βιν αύτοίς τά πλείω πταίβωβιν, όμως χατα- 3ί 
ίχονβιν. Ζχερ χαΐ [Άϋ^ιναΐοι] <£υτοΙ οίτοί, τον Μ-ή- β 
ί χαρά λόγον πολλά βψαλίντος, έπΙ τω ονόματι ώζ ί/ΜΧ^ντρΐ ϋ 14 ναταπίαγέντις Μ || νμίν Ο, οοιτ. Ο, 

«φφάχτανκ Ο 16 ιϊπώαο(ΐίν Ο 17 ίρ/ον βιιρΓββοτ. Μ, 

Ι•β ■;„, ου, ^β 21 ί-άρ] γάζ> ίή Μ 3ί ιίταΐωβιν 

^^ΆΛι^ταΐΜ άθΐ. Βαάΐιαηι 3β παςαΐίιίιον Α.ΟΕ 112 ΊΉϋΟΥΟΙΒΙΒ τό τοιοΰτον ^νμβ'ηναι. 

,^Θαραονντες ονν τά τε αντοϋ παρα€χεναζώ\μΐ 
χαϊ ίς τούζ Σικελούς πέμποντες τονς μϊι 

5 βεβαιωβώμε^α, τοΐς 6ί ψιΐίαν χαΐ ^νμμαχίί 
μεϋ-α ΛοίΕϊβθαι, έ'δ τ£ τήν αλλην Σιχελίαν πεμαω^ 
πρέββΐΐς^ δηίονντες ως χοινος ό χΜννος^ χαΐ ές 
'/Γοτλίαν, οΐΐας ϊ] ζνμμαχίδα ποιώμε&α 'ήμΐν ^ μή | 
χωνται Ά^ναίονς. δοχεί ίε' μοί χαΐ ές Καρχηβί 

) Ι έμειναν ίΐνια πεμφαί. ού γάρ άνέλπιΰτον ΰώχ' 
«ϋ' αΐεϊ όιά ψόβον εΐβΐ μη χοτε Ά&ηναί 
έπΙ τϊ}ν πόλιν ελ^ωβιν, ώβτε τάχ 5ν ΐβως νομίβι 
εΐ τάδε προι^βονται, χαι αν βψείς εν πόνα £ 
έ&εΐ-ήβειαν \ ήμϊν ^τοι κρύφα γε ί) φανερως ^ έξ 

5 γέ τον τρόπον άμνναι. δννατοί δί είβι μάλίθτα 
νϋν, βονλη&έντες- χρνβόν γάρ χαΐ &ργνρον πίεΐ^ 
χέχτηνται, Ά&εν ο τε πόλεμος χαΐ ταλλα εύατορεί. 
πωμεν δι χαΐ ίς τήν Ααχεδαίμονκ καϊ ές Κόρι 
δεόμενοί ίίϋ|ρο χατά τάχος βοηΟ^εΙν χαΐ τον ίχεΐ 

ί} λεμον χινεΐν. δ ίΐ μάΧιϋτα ίγώ τε νομίζω έπύκι 
νμεΐς τ ε δια το ^ννη&ες ί}ανχον ί^χιβτ' ίίν όξίαί 
πε(&οιβ&ε, δμως είρ^βεταί. ΣιχεΧιώτκι γάρ εΐ έθ-έΐοΐ- 
μεν ξύμπαντες, εΐ δε μτί, οτ^ ίτΧίίβτοι με&' 'ίιμβν, 
χα&ελχύβαντες άπαν γ6 | υπάρχον ναυτίχον μετά δνοϊν 

5 μηνοϊν τροφής άπαντηβαι Ά&ηναΙοις ές. Τάρατηα χαΐ 
αχραν 'Ιατΐνγίαν, χαΐ δηλον ποιήβαι αϋτοίς δτι οί 
περί τ^ς ΣιχεΙίαζ πράτερον εβται 6 άγέ>ν ^ τοΰ έχεί- 1 ^Η ί» ΕΐΊ] β 2 τοιοΰτο Κ» 3 Λαραβχίναξόμβ9α 

8 ^νμμαχίαν οοιϋ., εοΓΤ. ΟθΓ»ββ 15 τοϋ Ι» 17 ηίμηοοΐν Ο Ι 
19 ροηβ^οίι* Η 31 τε] 9ϊ Μ 33 υμών Ο, ι " 

?< όί^χαη/ Ο Β7 χΐ(].) .ΕίΚίΙίίαζι) οοιίά., οοιτ. Γ ΗΙ3Τ0Ε, 1ΙΒ, ΤΙ 34. 113 

«>5 πΒραΐίο&ίίναι τον ^Ιόνιον, μάΐιατ' αν αύτονς ίχπλψ 
ιιμίν χαΐ ές λοί-ιΟμόν χαταατή\ΰαίμεν ίΐτι 6ρμώμι&α ίο 
^ν ίχ ψιΐίαξ χώρας φύλαχες {■ΰποόέχετΜ γάρ ημ&ζ 
ΐΐί^Κβ), τό ί^ πέλαγος κύτοΐξ ποίν περαιονβ&οα. μετά 
τηϊ παραβχενήξ, χαλεΐίον ίί διά πλου μηχος ίν 
τδϊα, μεΐναί^ χαΐ ημίν αν είιεπί&ιτος ιΐ-η^ βραδιϊά τΐ 
νά χατ' ολίγον προβπ(πτον\βα. εΐ β' αν τφ ταχνναν- β 
τνΐΗτί £#ρορτ£(ΐ£) χονφίβαντες προΰβάλοιεν , ιΐ μ^ν 
χΑηας χρήΰαιντο, ίπιΟ•οίμίϋ•' αν χεχμ-ηχόβιν^ εΐ δι 
9<»ιο£η, εαχι χαΐ ύποχορ^δαι ■ήμΕν ίξ Τάραντα' οί 
Λϊμη' ολίγων ίφοδίων ώς ίαΐ ναυμαχία αεραιω^έντεζ 
ία^ίν βίν χαζά χωρία ίρ^μα, \ χαί ^ μένοντες πολιορ- 30 
■ν ί) πειρώμενοι παραπλείν τ'^ν τε ΙίλΧτ]ν πκρα- 
άχολείποίΐν ίίν χαΐ τά των πάλΐων ονχ Άν 
βίβαια έχοντες,, εΐ ύκοίί'ξοιντο, ά&νμοίεν. ωβτ' εγωγε β 
ίβύχφ τω λογιαμω ίιγοϋμαι άποχλι^ομένονς αυτούς 
Μ' &ν απαραι άπο Κερκύρας, \ άλλ' ϊ) διαβονλεν- 35 
βμένονς χαΐ χαταΰχοπαΐς χρωμένονς | ύπόοοί τ' έδμίν 399 
ά έν φ χωρία, έξωΰ&^|ναι. &ν τη αρ^ ίζ χειμώνα,, 
Χΐίτΰαΐλαγέντας τω ^ι$οχ)}ΐ(ί) χαταλνααι αν τόν χλονν, 
χα'ί τον ίμπειροτίίτου τ&ν βτρατηγών, ώ? 
ί ίχούα, αχοντος ήγοτιμένον χαΐ \ άαμένον αν πρό- β 
ΟΐΦ λαβόντος, εί τι ά^ίόχρεων άφ' ημών Αφ&είτι. 
^Βλλοίμε&α δ' αν εΰ οίδ' δ« ίπΐ τό πλέον' τών ϊ 
ανθρώπων προς τά λεγόμενα χαΐ αΐ γνώμαι ΐβταν- 
I, χαΐ τους προεπιχειροϋντας ^ τοϊς γε ίπιχειροϋϋί 

8 ώι/μάμί9α ΕΡΟ, οοπ. Ο, 9 ΰμ^^κ ΔΒΡ 6 μίΐναιί» 

>Ιμη « η ινΐπι»{τιοί ΛΒΪ' || ^^α^ΐΐα Ι» Τ χατ' άλίγον \ΐφί 

κΙμΙ («4« ά&ί/άα) κατά Χόγον βίτβ χαταΧύγον ϋοάά. Ι| αυ ΐψ] 
αύ*ύ{ι) ιχάά., οοιτ. ί || ταχνναιηοΐντί Β 9 ίπι»ονμΒϋ•' Ε 
11 ΑηύίίΙβιοιΐν Ο βπιοΐΐηοιιν |»[α] 15 ΐί οια. Ο 19 χη- 

μΛναι Β 21 άγγιΙοΙμ(&α Μ 

ΤβΡβΠίΙΙ)™, Γ,.Ε. ΗριΙο, II. Κι! ΙΙΙΒίοΓ, % 114 τΗυοτΒΐηΐδ 

προδηίοϋντας 3τι άμννοϋνταί μάλίον πίφό\βηνται, , 
χινδννονς ήγούμίνοι. δΛίρ αν ννν Ά&7ϊναΐαι πά&οιΛ 
ίαΐρχονται γάρ ήμϊν ώξ ούχ άμννονμέναξ^ διχίίίΛ 
χατεγναχότες οτι αύτονς ο-ίι μετά Λαχεθαψονίαν έφ 
δ ρομεν εΐ ί' ί'ίοΐΐΐ' παρά γνώμτ,ν τολμΐ]ϋαντας ^ 
άόοκήτα μ&ΧΧον αν χαταπλαγείεν ^ τ^ από ] τον ι 
©Όΰϊ ίυνίίμί[. 

^,Πίθ•εΰΟ•ε οίχ, (κκΛι^τκ μεν ταντα τολμ-ήβανι 
βΙ ίέ μ^ί, οτ( τάχιβτα ταλλκ ές τον πόλεμοι 

10 μάξΐΐν, χαΐ παραατ-ηναι χαντί το μ^ν χαταφροι^ 
τους ίπιύντας ίν τών έργων ττ} άΧχ^ ό'εζχνυβ&αι, ( 
δ' ^ίί) τάς μετά φόβον παραβχενάξ άΰφαλε\βτ)ίΛ 
ναμίβαντας ώξ έπϊ χινδννοχ' πράββειν χρηβιμώταί 
3ν ξνμβήναι. οί ίί άνδρες χαΐ επέρχονται χαΐ έν ι 

15 ίί οΕό' οτι ί^δη εΐαΐ χαΐ οβον ονπω πόρειβιν." 

ΚαΙ ό μ^ν Έρμοχράτης τοβαϋτα είπεν. τών ι 
Σνραχοβίων ό δημο£ ίν ποίλ^ προ$ άλΙήΧονς . 
^βαν, Ι οί μϊν ώϊ ονδενΐ αν τρόπψ ίΧ&οίεν οί '^4^Λ 
νκΕοι ούδ' άΧη&^ ίϋτιν & Χέγεταί, οί δε, εΐ χκΐ ίλ- | 

20 *ο(ΐν, τι &ν δράβειαν αυτούς ο τι οί'χ &ν μείζον ^ 
άντιπά&οιεν; άλλοι ό'ε χαΐ πάνν χαταφρονονντεξ ίς 
γέλωτα ετρεπον το πράγμα. όΧίγον 6' ην τό πιστίνον 
τφ Έρμοχράτει χαϊ \ φοβούμενον τό μέλλον, παρελ&ίαν Ο 
δ' £ίυτοΪ5 '^9ηναγόρας, ός δήμον τε προβτάτης ^ Ι 

25 χαΐ ίν τψ παρόντι πι&ανώτατοξ τοίξ πολλοΓί, έλεγε \ 
τοιάδε. }νται ΑΒΡΜ 2 όπερ] ό 

Β Λ£(«•Ε(Ι&Ε ϋΟάά. (-Οί 0), . 


Ιΐίιύνταί Οία. Ο || ίν βΑΕΡ ^χ ΒΜ || τών ^αγων τ^ άλχ^ 1Λ τή 
(έκικ. Ο) 1β Β,ΐί. οί ο 12 ί' τίδιΐ] δη Ε 13 ίηΐ Μνδύνονί Ο 

" 1ϋ οέίΈ*" οί ί'ρΑΒΜ Ι λΐγετιη οΙ]αχβι ΐοΐ! οοίΙΑ., οοπ. Μεκίπς | ύ βαρίΜΟΓ. Β, ΗΙΕΤΟΒ. ΙιΙΒ. ΤΙ 35—37, Πδ 

^Τοί'ς μίν '^4^να£ονς ΰβτίς μι) βονλεται. οίίιο^ 8β 
χαχ&5 φρονηβαι χνά \)π:οχΐίρίον£ ήμΓν γΐνέα&αι ίν&άδί 
ΐΧ\&όντας, η 3ει,Χόξ ίΰτιν ϊ} τβ πάλει ούχ ΐϋνονς' 
τους δί Ι άγγίλΧονταξ τά τοιαντα χαΐ περιψόβονς ύμ&ξίΟί 
(0Μ>ϋντα5 τής μίν τόλμης ού θαυμάζω, της δί ά^ννΐ- 
βίας^ ίΐ μή οίονται ενίηίοι ΐΐναι. οΐ γάρ δεόιότΐς 
Ιύ£φ τι ^οτίΛονιβι ιήν πάλιν ίς ίχπΧηξιν χα^ιΰτάναι, 
»5 τω κοι\νώ ψόβω τό ϋφίτΐρον ίπηίνγάζωνται. 
ννν ιχύται «ί άγγεΚαι τοντο δύνανται, '^άΐ'^ σύχ 
ι ταύτοματοτι, ίχ δί άνό'ρ&ν οΐπερ αΐεΐ τά§ε χινοΰβι 
\•6γχΐΐντία. νμεΐς ίέ ^ν εν βονλενηβ&ε, ονχ ίξ ων 8 
!θί άγγέλλονβι θχοπονντίί λογιιία&ε τά είχότα, άλλ' 
&ν &ν ΐίνθρωποι [ ΰίΐνοί χαΐ 'πολλ&ν ΕμΛΐΐροι, ίο 
ίΛονοχερ έγώ Ά&ηναίονς άξιω, δράβίΐαν. ού γάρ ί 
; ΐϊχΟ£ Πελοποννηβίονς τε νπολίΛόντκζ χαΐ τί>ν 
αΐ πόλεμον μήπω βεβαίσις χαταλεΧνμένονζ ίπ' &λλον 
ηίΑ^μον ούχ ίλάββω έχοντας ίλ9εΙν, ίχίΐ ϊγωγε αγα- 
ϋΛν οίΌμκι αύτοί'ξ οτι ούχ τιμεΐζ ίπ' \ ίχε£νον$ ίρχό- ιβ 
|ΐ£0Χΐ, πόλεις τοαανται χαΐ οντω μεγάλαι. εΐ δί δή, Ά7 
£βχ((ΐ λέγονται, ελΟ•οιεν, Ιχανωτέραν ή^Όϋμαί Σιxελ^αν 
Πίλοχοννήΰον διαπολεμτίβαι 5βψ χατά πάντα έμΐΐνον 
^^ρxυτα^, τήν ίί ημετέραν πάλιν αυτήν της ννν βτρα- 
τϊίί, &5 φαβιν, έπιονβηί, χκΐ εΐ δΙς τοΰαύτη | ίλ&οί, ΐο 
ΛΟλί' χρείϋβω είναι' οϊς γ' ίπίβταμαι ον&' ΐππονς 
ΛκοΙον^ήΰοντας ούδ' αύτό&εν ποριβ&ηβομένονς εΐ μ^ 
ϋίγονς τινάς παρκ ^Εγεβταίων, οχΦ' όπλίτας ϊβο- 
Μίή&ίίξ τοΤς Ίιμετέροις έπΙ νέων γε ίλ9όντας (μέγα 8 ΙαιΙνγάζαινίαι ΟΕΐ'Μ 9 αϊ Β,άά. Οΐβ^βϋη 11 αύγκι 
,η^αΚ βύνκΐιτοί ΑΒϋΕΡ 11 &βΛ(β «ο^<^'< ι^οπ. Εγ. 

ιΐϊ ΒΡ 35 άχαΐονβήααντας Μ | προβ^ηβομίνου^ Μ ί 116 ΤΗϋΟΤϋΙΟΙΒ γάρ τό χαι αϋταΐζ τα,Ιζ νανβΐ χούψαις τοβοντον πλουν 
Ι δεΰρο χομιβ&ψαι), την τε αλλ^Τιν πκραβχΐνην, Ζβην 
όΐΐ ίπΐ πόΐιν τοΰήνδε χορία&ηναι^ ούχ 6λ(γην ονααν,. 
αϋτε (παρά τοβοντον γιγνώαχω) μόλις αν μθ( Λ<Η 
Β χονβιν, ΐΐ πόλιν ίτέραν τοβαντην οΠα,ι ΣνράχουιΙιΛ 
είαιν ελ&οιεν έχοντες χκΧ όμοροι οίκ'^βανχεζ τον %όλ^ 
μον χοιοΐντο, \ ονχ αν παντάπαβι 6ιαφ&αρηναι, ί) «αί 
γΒ ίή ίν πκβί) πολεμίφ Σιχελία (^νΟτήοεται γάρ) βτ^^ 
τοτίέβφ τε ίκ νεϋιν Ίδρν&έντι χαΙ ίχ βχηνιόίίαν χα^ 
ο άναγχαίας παραβκενης^ ούχ ίπΐ πολύ ύπί) τών ήμετ^ 
ρων Ιππέων ί^ιόντες. τ6 τε ΐ,νμπαν ούδ' αν χρατί^ϋια 
αϊτού; ι^ε Ι'ίϊ Ι Ίιγοϋμαΐ' τοίοΰτω την ήμετέι^ 
παραύχενί^ν χρείββα» νομίξα. 

,,'/ίλλκ ταύτα, ωϋπερ έγοι λέγω, οι τε Ά&ηναΙοί 
16 Ι γιγνώβχοντες τά βψέτερα αντ&ν εν οίδ' ο^^ βώξουΜ 
χαΐ ίν&ένδε άνδρες οΰτί 'όντα οϋτε $ν γενόμενα λο^ίβ 
ποιοϋβίν, ον$ ίγώ ού νΰν πρώτον, άλλ' κίεΐ ίπίϋταμι6 
^τοι λόγοίξ γ ε τοιοΓβίί χαΐ ετι τούτων χκχονργο\ 
τέροις | η ίργοις ^ουλομίνοιις χαταχλ-ή^αντας το ί>μέ 
20 τερον πλη&ος αντονς τής πόλεωζ αρχειν. χαΐ ^ϊ'^ομη 
μέντοι μή ποτέ πολλά πιιρ&ντες καΐ χατορ&ώβωααι 
■ί}μ(ΐς α χαχοί, πρΙν εν τψ πα^είν ώμεν, προψυΐι 
^αϋ&αί τε και αΐβ&όμενοι. έπεξελΟ'εΙιι, τοί^'άρτοι β 
«ύτά ή πόλις | τιμών όλιγάχις μίν ηανχάζει. βτάβΐ 
25 ίέ παλλάς χαΧ άγ&νας ον προς τους πολεμίονς πλείονί^Λ 
η προς αυτήν αναιρείται, τυραννίδας όί εατιν οτ( '^Λ 
βνναβτείας άίίχονς. ών εγώ πειράαυμαι. ΐ/ι• •■ '''^^Λ 
ί&έλητε επεβ&αι, μήποτε ίφ^ ι^μ&ΐ' η ^Η 

» δι! ίπί] βιέπη ΑΒΟΡ 6 Βμυρ;, ^Η 

9 ίβρυν^ίντι Ε || Μ ίν ΑΒ 11 τι | .' ^Η ΗΙΡΤΟΒ, Ι.ΙΒ Τΐ 38-39. 1Π 

■έα9<α^ ίψας | μεν τοί•; ποΑ^Ιοΰ; χί^αν τονξ [Οϊ] τα : 
ΟίΟΰτα μηχανωμ^νονς χολόζΐΐν, μή μόνκη• (ητοψώρονς 
χαλΐχόν γάρ ίπιτνγχάνίΐν), αλλά χαΐ ων βονλονται 
* ΛΛ/κιται ό' ον (τον γαρ ΐ^βρόν ονχ ντν 9ρα μό- 
V, αλλά χαΐ της ΰιανοίαζ αροαμννΐϋ^αι, χ^Ι• ΐ!χ^ 
[ μή χροφνία\ξάμινΟ$ τις χροχιίβιται), τοΐ•ς ό' αϊ' » 
ϋίγονς τύ μεν ίλΐγχσιν, τά βί φνλάαόαν, τά ϋί χλΙ 
4{δήβχαΐ'' μίίλιβτα γάρ όοχώ &ν μοι οΰτω; ιΐίτοτρί- 
Λίΐν της χαχονργίϋξ. χαι δτ(ΐα^ ο χοΧλάχΐζ ίϋχίί•άμτ,ν, ^ 

βονλια&ί^ ώ νΐώτΐ^οι; χότΐρον Β^χΐίν ^^; 
αχ ούχ ίν]νομον. ό ίϊ νόμος Ιχ τον μή ϋύναΟ^υΛ » 
ί^ς μάλλον ^ Άνναμένους ίτέ9η άτιμάξιιν. άλΙά Λι) 
|ΐή μετά ζτ&ν^ πολλών Ιβονομίϊβ9αι: χκΐ πως Λίχαιον 
9ούς κίιτοί•5 μί} τ&ν αντών αΐιοϋβ^αι ; φι^ιι τις ίτ,μο- • 
«ρατ^αν οίτί ^υνΐτ'ον οντ' ΐβον ίΐναι. τονς Λΐ ίχονταα 
τά χριΊματιι \ χαΐ αρχιιν αριΰτα βΐλτίονς. ίγίο Λί χ 
φ^μι πρώτκ μεν ΰτίμον ^ύμπαν ώνομάββαι^ ίλιγα^χίαν 
Μ μίρος, ΐΧίΐτα φνλαχας μεν άρίϋτονς είναι χρψ 
^Αβ»• τονς πλοναίονς, βονλΐϋβία ό' αν βΐληβτα τονς 
ιξνΗίον^, χρϊναι ό' αν άχονβαντας αριατα τονς χοΐ- 
Ιούς, Χίά ταντα ] ομοίως χαι χατά μέρη χα'ι ξνμχβντα » 
ΐ» Λτίμοχρατζα Ιϋομοιρεΐν. ολιγαρχία ϋ τ&ν μεν χιν- 
• χοίς χοίλοίς μεταδίόωβι, των ό' ώφελίμ^ίητ νΰ 
«1ίβ*«τϊΓ μά\νον, άΧΧά χιά ξνμχβιτ' ήφελομίΜΐ ΐχεΐ"* 
' Ε ϋμδυ οϊ τε Αννάμίνοι χαϊ οι νΕΟί χροθνμοΰνται, 
^Κνατκ ίν μΐγάλτ νΑΙει χαταβ;|^ν. 116 ΤΗυοΥϋΐϋΐδ ' γάρ τό χαϊ αύταΐ$ ταΐζ νκυΰΐ χονψαις τοβοϋτον χλο\ 
Ι όενρο χομίβ9ψ>αι), την τε αλίήν πα^αβκίνή; 
όΐΐ έπΙ πάλιν τοβ^νδε κοριβ-^ηναι, ούχ όΚγην ονϋί 
ώβτε (παρά τοβοΰτον γιγνώβχω) μόλΐξ &ν μοι 
5 χονβίν, ΐΐ πάλιν ίτέραν τοβαντην Άϋαί Σνράχονι 
εΐβιν Ελθοίίν ^χοντίς χαΐ όμοροι οΐχ'ήβαντΐς τον «6> 
μον ποιοϊντο, | ονχ ίν παντάπαΟι ίίιαψ&αρηναι, ϊ^ 
γε δη έν πάΰί} «ολεμζ^ Σικελία {^νβτήβεται γάρ) βη 
τοπίόω τε ίχ νε&ν Ιδρνϋ-έντι χκΐ ίχ βχηνιδίων 

10 άναγχαία^ παραβχενης, ούχ έπΙ ποίϋ ύπό τών ήμ] 
ραν Ιππέων ί^ιόντες. τό τε ^ύμχκν ο•ύδ' αν χρα: 
αυτούς τήί γηζ | -ίιγονμαι ' τοβοΰτω την ήμετ^( 
ααραβχενην χρείββω νομίζω. 

,ζΑλλά τανζα, ωβπερ ίγα> λέγω, οΐ τε Ά&ηι 

16 Ι γιγνώβχοντεξ τά βψέτερα αυτών εν οΐδ' δΐί ϋφξο^ 
χαΐ ίν&ένδε άνδρες οντε 'όντα ο^τε οίν γενόμενα 1ι 
ποιονβιν, ονξ έγω ού ννν πρώτον, άλλ' αΐιΐ έπίβη 
^τοί. λόγοις γι τοιοΐΰδε χαΐ ετι τούτων χαχονρ•^ 
τέροις \ ΐΐ εργοις βονλομένονς χαταπλήξαντας το Ίμέ-\ 

20 τερον πλήθος αντο'ύς της αόλεως ^ρχειν. χκΐ δέδοιχα 
μέντοί μη ποτέ πολλά πειρωντες χαΐ χατορ&ώαωΰιν' 
ήμεί^ ύ^ί χαχοί, τΐρίν έν τω πα&εΐν ώμεν, προφνλά- 
^αβ&αί τε και αΙι39όμενοί έπεξελ9•εϊν. τοι^αρτοι ίί' ι 
αυτά ή πόλις \ ημών 6λιγάκΐζ μϊν ί^ανχάζει, ατύαείΒί 

25 δ^ ποίλάί χαΐ άγανα,ς ον προς Γού; πολεμίους πλείονας 
•ή 3ΐρ03 «ΐιτήν αναιρείται, τυραννίδας δΐ εβτιν οτΐ χαΙ 
ίνναβτΒίας άδίχονς. &>ν έγω πειράβομαι, ί^ν γε ύμε^ 
ίϋ'έλητΐ επεβ&αι, μι^ΐίοιε ίψ^ ήμέίιν τι περιιδείν γε- 

3 3ίί (αΙ] βιτπει ΑΒΟΙ* 6 3μ«βοι •ΐΒΐ>ετ. ομορον ΰ6 

9 ί6ρνν»ίντι Ε II ίχ] έν ΑΒ 11 τε] ίί ΰοίά,, οοιτ. ΗαίΙΗβ_ 

- " αταχί^^ηνταί Ο Ημίτεβον Β 85 τίάίΐο^ΐί Μ ΗΙ8Τ0Κ. Ι.ΙΒ. VI 38-30. 117 

νί'ο&αι. {<μάί \ μίν τούξ πολλοίς πίΐ^κιν τονζ [ό'έ] τά ΐ5 
ιοικντο μηχαναμ^νονξ χοίάζΐΐν^ μή μόνον αντοφώ^ονξ 
ί,χαλΐχίιν γάρ ίπιτνγχάνΐίν), άλίά χαΐ ων βονΧοντκι 
μίν ίννανται δ' οϋ (τον γάρ έχ&ρον ονχ ων 9ρα μό- 
νον, άλλα χαΐ ιη£ διανοίας χροαμννΐβ&αι χρ•//,, ΐίπ^ 
χβΐ μι) προφνΧα\ξάμΐνΟ£ τΐ£ προπίίβεται), τοΐ•5 δ' αν β« 
όίίγονξ τά μίν Ιλϊγχων, τά βΐ φνλάϋβων, τύ ό'ί χαΐ 
Μάοχαιν' μκλιβτα γάρ δοχώ αν μοι όντως άποτρί- 
%αν τηξ χαχονργίαξ. χαΐ ί^τκ, ο πολλκκι? ίβχΐψάμην, * 
\τί χαΐ βονλΐϋ&ΐ, ω πώτίροί; αότιρον αρχΐίν ^δη; 
άλλ' ούχ ίν\νομον. ό ίΐ νόμος έχ τον μη δύναβ9•αι. Μ 
ίμ&ς μάλλον η δυναμένους ίτε&τι άτιμάζΐίν. άλλα δι) 
^ μΐτά ζτ&ν'} «ολλ&ν ΙβονομεΙβ&αΐ; χαΐ πώς δίχαιον 
«Μ&5 αντοΐ'ϊ μι) τβν αύτ&ν άξιον6&αι; φήβιι τις δήμο- 99 
3Ι(ί<ίτΙαν οντΒ ^ννετον οΰτ' Ιβον Είνκι, τονς δί ίχονΓκρ 
τ« χρ'ήματα \ χαΐ ^ρχειν ΆριΟτα βελτίονς. Ιγω δέ μ 
φι^μι χρ&τα μίν δήμον ξνμπαν ώνομάϋ&αι., όλιγαρχίαν 
Λί μ^^ος, έπειτα ψύλαχας μεν άρίβτονς είναι χρι;- 
μάταν τους πλονϋίονς^ βονλεϋααι δ' &ν βέλτιβτα τους 
%ονΐτούς, χρϊναι δ' &ν άχονβαντας ϋριβτα τους πολ- 
Χαύξ, χαΐ ταντα \ 6μοΙως χαΐ χατά μέρη χαΐ Ιιίμκαί^β 35 
/» βημοχρατί^ Ιβομοιρΐΐν. ολιγαρχία δί τ&ρ μίν χιν- ^ 
ίύνων τοΙς πολλοίς μεταδίδωβι^ των δ' ωφελίμων ού 
χλίονεχτεϊ μό\νον, αλλά χαΐ ξνμπαντ' άφελομένη εχεΠΟ'Ι 
£ -ύμ&ν οι τί δυνάμενοι καΐ οί νί'οι προ&νμοννται^ 
άβύνατα Ιν μεγάλτ^ πάλει χατααχεϊν. 1 βί ιΐβΐ. Η. ^βίΐ χοΐα^ίΐν (τιοίάζιον ΐοάά.) βοτίΙΐθΐΐΒ 
Χ αίΐοψό^ονβ ΑΒΕ¥ ϋ βονίίοντίΐίϋ 4 μόνανΟ δ π^οβΟ' 
μύηβ9αι Μ Ά προψνίαξόμινάς Μ 13 ταν αάιΐίάϊ, ^ί. βαίιο\. 
Ιβ 8ι1τίιη•ί Ο βιίτίϋχονί Ιιϋ η κατύ ΑΒΟ : ' ' 

ΒΡΟΗ 21 ζύμπαν ΐοάά., οοιτ. Ηβπϊ. 118 ΤΗυθΥΒΠ)Ι3 

,^ΑλΧ" ίτί χαΐ νυν, & πάντων ά|ι 
ίγώ οΐόα Έΐλήνων, ΐΐ μη μαν&άνίτε χακά οπεύδοντι 
[ή άμα\&έβτατοί ίβτε] ΐ] άδιχώτατοι, ιΐ εΐϋότις τοίμα^ 
άλλ' ■^τοί μαΟ^όντίξ γι ί) μεταγνόντΐξ το τήδ αάλει 
5 ^ύμπαβί χοινόν κΰξίΓΐ, ίιγηβάμενοι τοϋτο μ^ν δι 
ύίον χαΐ πΧέον οί &γα&οΙ ίμών [τ^περ το τ^ζ πάλει 
Λλ7}&ος] μεταβχΐΐν, ίί ί' &ΙΧα βονλήβίΐβ&ΐ, χαν η 
3εαντί}5 χινΰννεϋβαι βτΐρηΟ'ήνία^ χαΐ των τοι&νδε ά] 
γείιών ώξ «ρός αΙόΟ-ανομ^νον^ χαΐ μίι ίχιτρέ^οντι 

10 ά7ΐαλλάγΊ\τε. ή γ&^ αόλΐζ ^ίί, χαί εΐ έρχονται Ά{ 
ναΐοί, άμννείται αύτούί ά^ίω; αντΐίζ, χαΐ ίιροίτΊ); 
είοιν ήμίν οΐ βχέφονται. αντά. καΐ ίί μή τι αύτώί 
Ι άλη&ές έΰτιν, ωβ%ερ ονχ οίομαι, ον χρός τάί ■ύμε- ΐί 
τέρας άγγελίαζ χατατίλαγεϊβα χαΐ έίομένη νμ&ς αρχον- 

16 τας αύΟ^αίρετον δονίείαν έαιβαΐείται-, αυτή 3' ίφ' αντΐ)ς 
ΰχοποΰβκ τούζ τε λόγονς άφ' 'ύμών ώς έργα βονλο- 
μένονς χρινεΐ χαΐ τήν ύπάρχονβαν έλενΟ^ερίαν ονχΐ έχ 
τον άχον\είν άψαιρε&^εταί , ίχ 6ε τον έργω φνίαα- 
βομένη μτ) ίχιτρ&ζειν αειράβεταί υρ'ξίΐν." 

30 Τοιαντα ίΐ Ά&ηναγάρας είχεν. τών δί βτρκτηγών Ά 

βΐ^ άναβτάζ &}.λον μίν ούδενα ετι είααε παρελ^εϊν, 
αύτΐις δί προς τα παρόντα εΧε%ε τοιάδε. ,,^ιαβολάς • 
μίν Ι ον βώψρον οΰτε λέγειν τινάξ ίς άλΧήλονς οντε « 
Ίοϋς άχούοντας άποδέχεβ&αι, αρ03 ίΐ τά ίβαγγελλόμενα 

1 — 2 ώϊ . . Έ11ιί»'ωΐ' ϊη αοάά. ροβί έβτ( οο11οθ&1& ίίΛΐιβρ. 
Οοΐΐθΐ 3 ΒβΕίοΒ» (ΙβΠ, ϋοΙίΓθθ θί Μ&4τίρ 6 χκΐ οηι, Μ 

β ΒθθΙπ8& 4β1. Κι. 7 »αν] χαΐ αοίά., οογγ. Ηβπτ. 9 προ:β 
αΐβϋ-ανομίνονς Ο Λροαια9^~^ί^μ,^νΟνς 6 χρ&β αΙαΟ-ομέΐΌνς ΑΡ 
7ίίοααιβ9ομένοι>ί ΒΕ Ώροαια9ομ.ένονς Μ || ίπιτρί'ψαγζαί κ ίηι- 

ΟΤρίψ01ίΓ1ϊ5 |> ΐΛΙΐρίτΤΟνΓΛΕ ΒΤίρΜΒΟΓ. 6, 10 άπαΙΙα^Γ^οτι (ϊ( 

'] ΐΐ ΑΒ 11 (ίρυΜΓϊΕ Ο 12 μιί οπι, Ε 16 |»ι- 

^ϊίΐί Ο II ίφ'] άψ' & [ ϊοϊιγΛϊ Μ 16 βονίου^νονξ Ο ιϊννα- Η18Τ0Ε. ΙΙΒ. ΤΙ 40-43. 119 

μάλλον όράν^ οποξ ΐΐξ τε ΐχαατος χαΐ ή ξύμπαβοι 
χόΐίξ χαλΦς τούξ έπιόντοξ πκρααχίνααόμί&α άμύνβ- 
ΰ^αΐ. χκΐ ξν κρα μτιδϊν ϋε-ήβ•^, ονδιμία βλάβτι τον « 
Η το χοινίίν Ι χοαμΤ)θ~ίιναί χαΐ ΐπποις χαΐ 3π1θΓ? χαΐ 3ο 
τοΙς άλλοις οϊς 6 πόλεμος άγάλίεται (τήν ί' ίπψέ- 
ίίίον χαΐ ίξέταϋιν αντών ίιμείς ε^ομεν) χαϊ των Λρίις 
■τά^ χόλεις Οίαπομ\3ΐών Βμα ες τε χαταΰχοπΐιν χαΐ ί\νίΟ& 
%ι &λλο φαίνεται ίπιτήβειον. τά &ϊ χαϊ έπιμεμελήμε&α 
.4^ίί) ΜαΙ 5 τί αν (ί1ΰ&ώμε0•α ίς νμας οίαομεν." 
ι ΚαΙ ο1 μεν Σνραχόαιοι. τοααϋτα είπόνΐος τον βτρκ- 
^γον Λιελν^ϊϋαν έχ τον ξνλλόγον, 

Ι ΟΙ δ' Ά&ηναΙοι ί^δη εν τΐι Κερκνρ^ αυτοί τε χαΐ ^2 
:θ1 ξνμμ«;ι;οι άπαντες ^ακν χαΐ πρώτον μίν ίχεξ^- 
■τααιν τον βτρατεύματος χαΐ ξιίι/τκξιν ώβπερ εμείλον 
όφμΐΐΐϋ&αί τ ε χαΐ βτρατοπεδενΰεα^αι οΐ ατραττιγοί 
■ ίϋοι.'ήααντο , χαΐ τρία μέρη νείμαντες 'εν Ιχόατφ ίχλή- 
ροοαν, Γνα [ μτ^τε αμα πλέοντες άπορωβίν νδατος χαΐ ιο 
Ιίμίναν χαΐ τ&ν ίπιτηδείων ίν ταΐς χαταγωγαΐς, προς 
τι τάλλα ίύχοαμότεροι χαΐ ρι^ονς Άρχειν ώοι, κατά 
χέλ^Ι ατρατγιγψ προβτεταγμένοί' έπειτα δί προύπεμφαν β 
ΐίβ^Ι ες τήν 'Ιταλίαν χαΐ Σίχελίαν τρεις νανς εΐοομενας 
αΐηνες βφας \ τών πόλεων δένονται, χαΐ είρητο αύταΐς " 
χφο€αιαντάν, όπως έπιΟτάμενοί χαταπλέαβιν. μετά δΐ 48ΐ 
χανζα τοα^δε ^ί»; τ;} παραΰχεν^ Ά0Ί}ναΐοι αραντες 
Κ ίχ της Κερκύρας ές Γΐ)ν Σιχελίαν ίπεραιονντο, τριήρεβί 
^ μίν ταΐς πάΰαις τεβόαρβί χαΙ τριάκοντα χαι εχατον 

Η ΐ 3Τθ(ίαιηΐίνααώΐί(&Β Οϋ 4 τό οία. Ο 6 ά^^γέΧΙεται Ο 

Ψ ^ βιαχΜΊΐών ^ 8 ίαιμίλήμ^α Ο 13 βαανχίς ία τηατς. Β. Κ 

' ^Λ' ίξίταβιν ΛΕ ίχ' έ^ιτωβιν Β 15 ατραταηιβιν(α9αι αοάά.. 

ναη. Κί, 16 ίν εοάά., οοπ•. ί, 17 δμη αλίοντα] άνα- 

πλίοπίς οοάά., εοπ. ΥαΐΕίεηΒ,θΐ 19 τά &11α Ι* 33 ί^|οιν- 118 ΤΉυογυπ)ΐ8 

,,νϋ' ΐπ χαΐ νΰν, ώ χάντων άξννετώτατοι^ 

ίγώ οΐόα Έΐλήνων, εΐ μή μαν&άνετί χαχά βΛΐύδοντβί 

\τ} άμα\&ίατατοί έβτί] ^ άδιχώχαχοι, ιΐ εϋότΐξ τοίμ&α 

άλΐ' ί^τοι μα^όντΐξ γι ^ μιτα,γνόντΐζ το τ^2 χόλεα^ 

5 ^ύμπαβι χοινόν αΰξΕτΕ, ίιγηαάμενοι τοντο μΐν αν χα 

ϊβον καΐ Λΐέον οΐ άγα&οΐ ■ίιμών [{^χει/ τ'ο τήί πόλΕ<η^ 

Ι Λλή&ος] μΐταβχΐΐν, ιΐ ί' ^Ιλα βονΙιΙβΒ\α^ε, χαν το\ 

Λαντος χινϋυνεϋβαι ατερη^ναι\ χάΐ τών τοίώνδε α.γ 

γεΧίων ά>ζ αρός αΐβ&κνομένονς χαΐ μή έπιτρέψοί 

ΙΐΟ άααλλάγητΐ. ή γάς πόλις ηδι, καΐ εΐ έρχονται Ά9ΐ{ 

ναΐοί, άμννίΐταί αϋτον^ κξίω^ αντήξ, χαΐ βτρατηγοί 

ί (Ιΰΐν ^μίν οΐ αχεψονται αντά. χαΐ εΐ μή τι. αύτ&» 

Ι άλη9•ί5 έβτιν, ωβπερ ονχ οΐομκι., ον προς τάς ύμΒ- 

' τ4ρα£ άγγελίαξ χαταπλκγΐίβα χαΧ ίίομένη ίιμας αρχον 

ρ5 τ«5 αύ^αίρετον δουΐείαν έπιβαΧιϊται, αύτη ί' ίφ' αύτ^ 

ΰχοποΰαα τού^ τε λόγονξ άψ' ύμ&ν ώξ έργα βονΧο 

1 μέρους χρινεϊ χ«ί τήν ίπάρχονΰαν ίΙενΟ^ερίαν ούχΙ ι 

' τοϋ αχοΰ[»ν άφαιρε&ι^βεται,, ίχ δε τον εργφ ψνλαΛ 

\ ϋομίντ] μ^ ίαιτρεπειν πειράΰιται. βω^Εΐν." 

ΰο Τοιαύτα ίέ Ά^ηναγόρκς ΐΐαεν. των δί βτρατηγβ^ 

ΐΐς άναβτάξ ίίΧΧον μίν ούίϊνΐί ετι εΐαβε παρελ%•εΙν 

ι αύτόδ δ^ πρί}ζ τα παρόντα ΐλείε τοιάδε. „^ιαβοΙΑ 

μ^ν Ι ού βώφρον οΰτε λέγειν τινάζ Ις άΧΧ•:^Χου$ οΰ* 

τοΐ>? άχονονταζ άποδέχεβ&αι, πρό? ίΐ τά έβαγγελλόμετ 

1—2 &ν . . Έ1λ•ήνων ϊα οαάά. ροβΐ ίβτι βοΠοεαία ΙταιίΒ 
ΟοΙ)βΙ 3 ΒβοΙιίΒα (ΙβΙΙ ΟοΙίΓθθ βΐ ΗαΑπκ δ χαΐ οία. Μ 

6 ββοΙοΗ» άβΐ. Β>. 7 χαν] χαϊ αοϋ., ϋοη. Ηβητ. β «ρικ. 

ΊΐΙ/οααίαΛομένσνί Β Ε τιροαιβ^ομένονς Μ || ίπιτρέ-ψονταΐ ο ίαι 
ϋτρίψονιας Ι» ίτηχρίτίοντας βπρΓ&ΒΟΓ. 0, 10 άτΐίάΧαγΆνκι Ο 
■1 (ίΑΒ 11 ιίμυνΓίτί Ο 12 ρ< οιη. Ε - " 

ΐίίί« ^^ ίφ'] άφ' Ο II ΐουτήκ Μ 16 βουΐοφϋ ΗΙ3Τ0Ε. Ι,ΙΒ. VI 40—43. 119 

όράν, όχως ΐίς Τ£ ί'χαστος χαί η ^ύμιιαβα 
ϋύΐίς χαλώς τους έπίόντας παραβχΐνΐίϋόμΐΟ-α άμννε- 
α^ι. χαΐ ^ν δρα μ-ηδ^ν όεήβτ}, ουδεμία βΐάβη τοϋ '■ 
»ι τό χοινόν Ι χοΰμη9ϊίναι χαΐ ΐπχοΐξ χαΐ οζίοΐξ χαΐ » 
τθί5 αλίοις οις ό πάΐιμοξ άγάλλίται (τήν ί' ίπιμέ- 
\α.Ι ίξέτααιν «ίτών ήμΐΐζ ί^ομεν) χαΐ τ&ν προς 
τάς πόΧίΐζ δίαπομ\πάιν Ιίμα ες τε χαταΰχοπί^ν χαΐ ^ι/408 
τι &λλο φαίνηται ίπιτι^δειον. τά δί χαΐ έπιμεμεΐήμΐ&α 
1^ χαΐ 8 τί Άν αία^ώμε&κ ίς ύμκς οίοομιν." 

ΚαΙ οί μίν ΣνριοίόβίΟί τοδαϋτα είπόντοζ τοΐί βτρα- 
ΐηγοϋ δΐΐλύϋ^ΰαν ίχ τον ^νλλόγον. 

οι δ' '/4&ηναϊοι. ί^δτ) εν τ^ Κερχνρ^ αυτοί τε χαΐ 42 
οί Σύμμαχοι απαντεξ ^βαν' χαΐ πρώτοι» μΐν ίπε^έ- 
ΐοχίίν τοϋ βτρατενματοζ χαΐ 1,νντα%ι.ν αϋχερ εμελλον 
6((αεΙϋ9αί τε καΐ βτρατοπεδεύβεΰ&αι. οί βτρατηγοί 
ίϋοιήααντο, χαΐ τρία μέρη νείμαντες ?ν ίχάβτψ Ιχλή- 
^ωβαν, ίνα | μτ^τε αμα «λέοντες (ίπορββίΐ- ϋδατος χαΐ ίο 
Ιφέναιν καΐ των ίχίτηδείΐΆν εν ταϊ^ χαταγιηγαΐζ, αράς 
τε τάίΧα εύχοβμότεροί χκΐ ^φονς αρχειν ώοι, χατά 
ζίΐη ΰτρατηγω προβτεταγμένοΐ' εχειτα δε Λρού:ΐεμψαν β 
νά ίς τι)ν ΊταΙίαν χαΐ Ζ'ιχεΑίκν τρεΙς ναν£ εΐοομένας 
ύτινες βφάς \ των πόλεων δέξονται. χαΐ εΐρητο αύταΐς ιβ 
ΐΐΐΐοαπανταν, όπως ίπιβτάμενοι χαταπλίωβιν, μετά δί 1& 
ΐκΟτκ τοβϊίδε ^δη τ^ παρααχεν^ '^&ηναίοι Κραντες 
(Χ τή; Κερχνρας ίς τ•ήν ΣιχελΙαν ίπεραιοϋντο, τριήρεβί 
μίν ταΐς πάβαις τέβδαρβί χαΐ τριάκοντα χαΐ έχατόν 

% παραβιΐίτ'ασιύμΕΰα ΟΪΙ 4 τ6 οιη. Ο 5 άγγίλΧιται Ο 
Τ Ικαηντιών Ο β έ-πιμιίτίμε^α Ο 13 &ιίαντ£Β ίη ηκιτ^. Β. || 
ί«* {ξίταβιν ΑΕ ίκ' ίξίτιααιν Β 15 Βτρατοιίίβίνια9αι οοάα.. 
-βΚΓ Ετ. Ιβ {ν οοάά.. ϋοπ. Γ, 17 ίίμα -αΚνντίΐ] άνα- 

-"- ΐΜάά.. ΟΟΓΓ. ν&Ιι^βηββΓ ΙΒ τα άϋα ί» 32 δίξοΗΐ- 1 ι 118 ΤΗϋΟΥΟΠΜδ „'.4ϋ' £Τί χαΐ νϋν, ώ πάντων ά^ννετώτατοι, ων^ 
ίγώ οΐάα Έλλι^νων, εΙ μή μκν&άνετί χαχά βπεύδοντες, 
[ί5 άμαΐ&εατατοί έβτεί ^ άδίχώτατοι, ίί εΜιΙτϊ^ τολμάτε, »ι 
(ίλλ' ήτοί μαθ•(ίνΓ£5 γε ^ μεταγνόντες τό τήί «όλίΐη^ 
5 ξιίμπκΰι χοίνόν αΰξετΕ, ή^ΊΐβΐίμεΐΌΐ τοϋτο μίν αν χβ^| 
ϋίον χαΐ χλέον οΐ κγαϋ•οΙ νμών [^ΛΒρ το τή^ ΛόΙεα^Λ 
πλήθος] μεταϋχεΐν, εΐ δ' άλλα βονλι/ιϋε\α&ΐ , χαν τι»Λ 
Λαντό? χινδννενβαι <ίτερη^ναι\ χαΐ τών τοιώνδε ά^Λ 
γελιών ώς προς αΙβ9ανομένονζ χαΧ μή έπιτρίψοντα/Μ 

10 άααλΧάγητε. ή γάρ πόΐις ^δε, χαΐ εΐ έρχονται '^4&ψΛ 
νβΐοί, άμννείταί αυτούς άζίως αύτ^ς, καΐ βτρατηγοΛ 
είαιν ήμίν οι Οχέ^ονται αντά. χαϊ εΐ μτ} τι αότώΐΗ 
Ι άλη9εζ ίβτιν, ωβαερ ονχ οίομαι^ ον αράς τάς 'ίιμ^Μ 
τέρας αγγελίας χατααλαγεϊβα χαΐ ελομίνη ύμάί ^ρχοι^Λ 

16 τας αύ&αίρετον δονλείαν ίπιβαλεΐται, αύτ•ή δ' ίφ" νώτϋΛ 
αχοΛονύα τονς τε λόγους άφ νμων άις ΐργα βονΧ^^Λ 
μένονς χρινεΐ χαΐ τήν ναά^χον(!αν ίίεν&ερίαν ούχΙ έ^Λ 
τον (ίχοτΐ{ΐ(ν άφαιρε9-ήαεται , έχ δί τον έργω φυλαβ^Λ 
βομένη μίι έπιτρέπειν πειράβετκι οω^ειν." Η 

20 Τοιαντα δε Ά&τιναγόρας είχεν. τύν ίί βτρατιιγδίι^^ 

εις άναβτάς άλλον μίν ονδένα ετι εΐαβε ααρελ&Βΐι^Λ 
αυτό; δί προς τά παρόντα ελεξε τομϊ^ε. „^ιαβολί^Λ 
μϊν 1 ού βωφρον οΰτε λέγειν τινάς ίς αλλήλους ον^Μ 
τους άχούοντας άαοδέχεβ&αι, προς ϋ τά ίβαγγεΙλόμεν^Λ 

1 — 2 3>ν . . Έίλ^νων ϊη οο<1<1. ρπβΐ έβχι οοΙΙοοαία ϋΌηβπΗ 
ΟοΙιαί 3 ββεΐαβα (Ιθΐΐ. ΟοΐΐΓβε βΐ Μαάνϊ^ θ χαΐ οπι. Η V 

β Βθοίαβα ιΙβΙ. Εχ. Τ χΆν] χαϊ ααάά., οοιτ. Ηβι-ν. 9 ιτροιβ^ 
αΙσ9ανομένονς Ο 'ποοαια&*+ομ,4νονί Οι πρά$ αίαϋ'ύμένουί Αΐ'Ι 
Λί^οααιιI^^ομ^νονΒ Β Ε προαιβ^ομένονί Μ || ίτίΐτ^έτΐιονταί ο ίχΐι^Λ 
ατι/έφοντας ί» ίΛίτρέποντοί βτφχΒ,βοτ. Ο-, 10 άτΐαΐΐα^^*" '^ΜΙ 
Ί] ίί ΑΒ 11 άμυνιϊτι Οτ 13 μη οιη. Ε 15 ^ι^Β 

^ιίτε ΰ ΙΙ ^ψ'] άψ' Ο 1| ίανχ^ζ Μ 16 βονίομένονς Ο » ^ Β 120 ΤΗϋσΥΙ)ΙΒΙ3 χαΐ όνοΐν 'Ροδίοιν | πιντηχοντέροίν (τονταν ΆτνίΜ 
μίν ^βαν έχατόν, ων αΐ μεν ίξήχοντα ταχείαι, αΐ 1 
αλλαί βτρατιώτιδΐζ, τό ίΐ «λλο ναντικόν Χίων « 
τ&ν 5λλων ξνμμάχων), άπλίταις ϋε τοΐξ ξΰμιεαβ 
5 ίχατον χαί πενταχίβχιλέοις (χαΐ τοΰτον '^4&7}να{<αν η 
οίΰτών ^ΰαν πενταχόβιοι μίν \ χαΐ χίλιοι έχ χαταλόγΛ 
έπτακόβιοι όί ^ητΐξ ίχιβάται τ&ν νέων, ^νμμαχοι ί&Ι 
ϋλλοι ί,ννεΰτράτενον , οί μίν των ■^%7ΐχόων^ οΐ δ' ',Λ 
γείων πενταχόβιοι χαΐ Μαντινέων χαΙ μι6&οψά(Λ 

ιη πεντ'ήχοντα χαΐ όιαχόβιοι), τοξύτκις όε τοΐς παδιν 6γόΛ 
χοντα χαΐ τετραχοβίοΐξ {χαΐ τούτων Κρ^\τες οι ύ^^Μ 
χοντα ί^βαν), χαΙ βφενδονήταις 'Ροδίων εχταχοοίοις, )■ 
Μεγαρεναι ψιλοίς φνγάϋΐν είχοαι χαΐ έχκτόν,, χαί Β 
παγωγφ μι^ τρίίΐχοϊΐτα ^ί-οιίιίιι Ιππέας. τοβαύτιΐΛ 

15 αρώτη χαραβχενίι ^ρος τον Λόλεμον διεπλει, τούτΛ 
δί τά επιτήδεια ^γονβαι όλχάδες μίν ϊρΐίίκοι/τκ ΰνα 
\γωγοί, χαΐ τονς ΰιτοποίούς εχονΟαι χαΐ λι&ολόγβΛ 
χαΙ Ι τέχτονας χαΐ 'όβα ^£ τειχιβμίίν ίργαλεΐα, ΐΐλοΐα Λ 
έχατόν, & ί^ άνάγχηξ μετά τών 6λχάόων ξννέαΙΛ 

20 πολλά δε χαΐ &λλα πλοία χαΐ δλχάδες έχούαιοι ^ννιΛ 
ϋούβΌνν τ^ ΰτρατια ίμπορέας ενεχα' β τότε πάνταΛ 
τ^5 Κε(/\χύραζ ^ννδιεβαλλε τόν 'Ιόνιον χόλπον. Λ 
προββαλονβκ ή παθα παραβχενή προς τε αχραν 'Ζαβ 
γίαν χαΐ προς Τάραντα, χαΐ ώς εχαβτοι ι^νπόί^αΛ 

25 παρεχομ{ξοντο ττ)ι> Ίταλίαν, των μεν πόλεων ού δεη 
μένων αύτονς άγορ^ ονδ^ αϋτει^ νδατι ίί χαϊ δ^Η 
Τάρκντος Ι <ϊί χαΐ Ααχρων ονδ^ τούτοις, εω£ άφίτοΛ 
Ιξ 'Ρήγιον τ^; Ιταλίας άχρωτήριον. χαΙ ίνταν&α Ά 

1 τίεντηχοντόροιν ΑΒΕ 2 «ί μΙν] οΐ μί* Β 3 ΐΛ 
οία. Μ 1 άπΙίτίΕΐ ΑΒΕΡ 10 τοξόται ΑΒΈϊ' 18 ^β] ήΜ 
Ι $2 έντίιίβαΧί 6 25 ιί^οαεχομίξοντο Μ ^ Η18Τ0Κ. υΒ. π 44—46. 121 

ί/^ροίξοντο. χαΐ ίξω τ^ς πόλεως^ ώς αντονζ ίβω ονχ 
ϋεχοντο^ ϋτρατόχΐόάν τε χατΐβχίνάβαντο ίν τω ττ^ξ 
*^^τίμίάοξ ίίρω, ο'ίι αύτοίς χαΐ άγοράν παρείχαν, χαΐ 
τάς νανς | κνελχνΰαντΐζ ί^Ονχαβκν. καΐ πρόζ [τε] τους ΐ6 
Τ'ηγίνονς λόγονς ίχοι•ήβαντο, άξιονντεζ Χαλχιδέας 'άν- 
; ΧαΙχίδΐϋβίν οί<ϋ Αεοντίνοις βοτ^&είν οΐ ίΐ ούδε 
μΐ&' ίτέραπ) εψαβαν ΐ6εβ9(α^ βλλ' 8 τι αν χαΐ τοΐζ 
£ΙίΙθ(£ 'Ιταλίώταις ^ννδοχ^, τοϋτο κοίϊίβΐΐν. οι Οε προς * 
τα ίν τ^ \ Σιχελία πράγματα εβχόαονν οτω τρόπω μ 
( (ρΐβία προβοίβονταΐ' χαΐ τάς ΛρόπΙονς νανς ίχ τ^ς 
Έγ^τηξ αμα προαεμενον, /ΐονΛόμΐΤΌί εΐόεναι περί των 
χρημάτων εΐ εΰτιν α ξΐεγον ίν ταΐς ^Α&•:/ιναις οΐ άγ- 
γελοι. 

Τοΐξ δί Σνραχοβίοις ίν τοντφ ποίλαχό&εν τε ί^όη 45 
καϊ άπο τ&ν χατααχόπων βαψ^ ήγγελλετο δτι ίν 'Ρη- » 
γΐω ΐίΐ ΐί^^ί είβι, ««ί ώς ίπΐ τοντοΐξ παρεβχενάζονχο 
ϊΒββ τίι γνώμιυ χαΐ ονχίτί ήπίατονν, χαΐ ες τε τούί 
ΣιχεΙούς πΐριέπεμπον, εν&α μίν φύλακας, Λρος 3ί 
νΛς πρέββιις, χαΐ ες τά περιπόλια τά ίν ττ} χώρα 
φΐ/ονράς \ ίαεχόμιζον^ τά τε ίν τ§ πάλει οπλών ΐξί- » 
νίνει χαΐ ίππων έϋχόπονν εΐ ίντελή ίατι. χα\ ταλλα 
Μ}^ ταχΐί πολέμψ χα\ δοοΐ" ού παρόντι χα&ίβταντο. 
/ Α\ δ' ίχ τήζ Έγ^βτης τρεις νψς αϊ πρίίπλοί πάρα- ίβ 
ψ^ονται τοΙς ^Α&ΤιναΙοις ίς το 'Ρήγιον, άγγέλλουβαι 
ι Ι τίΐλα μίν ούχ εβτι χρήματα & νπεβχοντο, τριά- 36 
ψτα δί τάλαντα μόνα φαίνεται, χαΐ οι ατρατηγοΧ > 
|4Μ$ ίν ά&νμία ^βαν οτι αύτοίς τοϋττίί τε πρώτον 
ίηί*(χρού\χει χαΐ οί 'ΡηγΙνοι ονχ ίβ^ελ^ϋαντίς |ιιβτρβ-406 β1. Κι. Ο τϋ οΐΏ. Μ 10 τίρόϋπΧονί Α 15 χαταβχο- 
16 βί οιη. Β 1θ Ώΐ^ιττόΙια γ^. Μ, πίρίπλοια βίΛ 
ΒΛί^άί ^ φρουρού: Μ 122 ΤΗυΟΥϋΙϋΙΚ 3 τεύειν, οϋζ ίίρ&τον ί^ρξαντο πΐί&ειν καί είχος ήι 
λΗΤτκ, Λΐοντίναν τε ^νγγενεΐξ διτκί χαΐ ΰψίβι 
ίζίνηδείονς. χαΐ τψ μϊν Νίχία προβδιχομένω ^ι 
χαρά τ&ν ^Εγΐ\αταίων, τοίν 6Ϊ ίτέροιν χαί άλογώτει, 
5 οί ίέ Έγεβταϊοι το^ίν^ε τι ί^ετΐχνήΰαντο τότΐ ατε οΐ 
πρώτοι πρ^δβεις τών Ά9•ηναίων ί/ΧθΌν αντοί^ έξ "^ν 
χαταβχοχίιν τά)ν χρημάτων. ^ζ τε τί> έν "Ερνχι Ιερόν 
τη^ '^φροδίτης άγαγόντες αύτούζ ίπέδείξαν τα αναθή- 
ματα, φιάίας τε | χαΐ οίνοχόας χαΐ &νμιατήρια χαΙ ίίΐλ-ην 
10 χατααχεντ^ν ούχ 6λ^γην, δ 5ντα άργνρά χολλω πλ,είια 
τήν δψιν άπ' 6λ(γης δννάμε<03 χρημάτων παρείχετο, 
χαΐ Ιδιο: ^ενίβεΐξ ποιούμενοι τφν τριηριτών τά τε ί^ 
ϊ αύτήζ ^Εγίΰτης ίχπώματα χαί χρνΰα «αΐ άργνρα ζνί- 

λί^αντες χαΐ τά έχ \ τών εγγύς πόλεων χκΐ Φοινιχίχών 
15 χαΐ Ελληνίδων αΐτηΰάμενοι ίΰεφερον ές τάξ έατιάβει$ 
ως οίχεΐα ίχαατοι./ χαΐ πάντων ά>ς έπΙ το πολν τοΓί * 
αντοίς χρωμένων χαΐ πανταχού πολλών φαινομένων 
μεγάΐην τί^ν εχπληξιν τοΐς έχ τ&ν τριηρών ^Α&ηναίοΐ3 
' «απείχε, χαί άψιχό\μΒ'ΐ>αι ίς τάς Ά&-ήνας διεθ-ράηβαν 
< 20 ό)£ χρ'ήματα πολλά Μοιεν. χαΐ οΐ μίν αυτοί τε άπατη- 
Ιΐ^ τέντες χαί τους &λλανς τότε πείβαντες, ίπειδί) διήΐ&εν 
^^ ό λόγοζ 3τι ονχ εΐη έν τ^ Έγέβχτ) τά χρήματα, ποί- 
Ι λήν τι)ν αΐτίαν είχον νπί) τών οτρατιωτών οί ίέ 

βτ(^τηγοΙ προς τά πα\ρόντα ί/ϊουΛίΰοντο. 
2ΰ _/ ΚαΙ ΝιχΙον μϊν ^ν γνώμη πλεϊν έαΐ Σελινοϋναί. 
πίίβτ) τβ ίτρατι^, ίψ' όπερ μάλιβτα ίαεμφϋ-ηβαν, χαΐ 
ήν μ^ν παρΐχαΰι χρήματα παντ\ τψ βτρατεύματί 
Έγεβταϊοι, προς ταϋταΐβονλενεό&αι, εΐ δε μι}, ταΐς ίξή- 

6 ίξίτιχνάβαντο β 7 τή] τίο (7) Ο 18 τρίη^ών II 
11 Φοινίχων Β 16 τό οχα. ΒΡ 1δ '^ΰηναίοΐΐ] οι αάά. ο, 
£δ γρώμη μι) τΛΐϊν Β Η18Τ0Ε. Ι,ΐβ. VI 47-49. 123 

χσντα νανβίν, ΰβαβχερ '^ιτήβαντο, ά^ιονν δι\δάναι μ 
ίίνχοί'ς τροφτίν, χαϊ παραμείναντας ΣΐΙινονντίονξ ^ 
,1/α ^ ξνμβάβΐΐ διαΙΙά^αι αύτοΐς, χι^ οντω, παραπίεν- 
ααντα^ τάξ άλλα:; πόλίΐζ χαΐ ίαιδΐίξαντας μίν τήν 
!> Ανναμιν τ^ί ^Α^ναΙαν πάλΐωζ^ όηλάϋαντας δ^ τήν ίί 
ταύς φίλον^ χαΐ ξνμμκχονς προ&νμίαν, άποπίΐΐν 
ρίχα'όε^ΐΚν μή τι δί ολίγον χαΐ από τοΰ αδοχήτον ^ α 
Λ(οντ£νονί οΙοΙ χε ωαιν ώφελήααί }} τών αλλαν τινά 
χόλίων προααγαγέβ9αι^' χαΐ τη πάλει δαπανώντας τά 
ι* οΙ\χεϊα μή χινδννενΐΐν./ Άλχιβιάδης δί ονχ εφη ΖΡί-*£ο 
«Όΐ χοϋαντ^ δυνάμει ^πλεύαανταζ αΐβχρώς χαΐ άπράχ- 
χανς άΛΐΙ&ΐΙν, άλλ' εξ τε τάζ πόλεις έπιχηρυχεύεβ&αι 
-τίί,ΐ' Σελινούντος χαΐ Σνραχονΰων τάς ^ΙΙας, χαΐ 
^ίί{,ί(ϋ&αι Ι χαΐ τους Σιχελούς τους μίν άφΐϋτάναι άχ!ί ε 
τύν Σνραχοβίω,ν, τονς δε φίλους ποιεΙϋΟ•αι, ϊνα 6ΐ- 
τον χαΐ ατρατιάν παρέχωβι, πρώτον $ί πεί&ειν Μεβ- 
οψ/ίονς Ι(1ν πόρφ γαρ μάλιβτα χαΧ προαβολ^ είναι 
της ΣιχελΙας, χα\ λιμένα χαι ίψόρμηβιν τρ 
Ιχανωτάτην εβ^\ο&αι), προααγαγομένονξ 6ί τάς ίο 
(Ιδότας μεξ^' ων τις πολεμηθεί, όντως ^ίη 
ύααις χαΐ Σελινοϋντι έπιχειρείν, ι^ν μϊ] οί μϊν 
'ταίοις ξνμβαίνωβιν, οί ίί ΑεοντΙνονς έώαι χατ- 
'. Λάμαχος δί αντιχρυς εφη χρήναι πλείν ίπΐ 4β 
' 'ας χαΐ προς \ τί] πόλει ώς τάχιβτα τήν μάχτ]ν ΐί 

ίας Βτι άπαράόκενοί τέ είβι χαΐ μάλιβτα 

ιμένίι. τ6 γάρ πρώτον πάν ατράτενμα δεινό- 3 

'.ιί ί]ν δί χρονίβί} πρ(ν ίς Άφιν ίλ9εΙν, τξ} 1 ίααπιρ ίί 3 αύΐϋίς Ο αύίαύς ΐΛΰ < ίπίβίίζαντί! Β 

' Ι ίββάικο! αοάά., οογτ. Ρορρο 16 ααβίχαιίι] (χαιιι οοάά.. 

>(& Ιίΐι^η' 6 0^ δϊ Έν' ΕνΑ<'*";;;,^νδε *'' Λ^ έ«ρ«^ δΚ*"" "Ι., ίδν '^'^' • -'^'^'*"^ ^¥ ^- &ν<*ν6^ΐ6.*5 
&ρ)^^ ^^•. 

*(ί^ ι* (^ύ*^« *:'> ** 'Γ,^Λ.*»•!^^^*" " - 4»δ \& 


Ι» 


«.■ν ι;θΐ'5 'έ** έ9 μ.εν άλ•»»•^ < η:>^^"^ > «^ ^ *€««'* ε•> 50(Λ 


ϊδοίε•»*• ι;6<« «ε ΙβΛΙ ϊΟ 


^ρήΐ^•^** Ί. &λλΟ«6 -"^^ ,Ε:γέ<»*•. > *''\ Ο ,^ εϊη ^^ *1 *δ.* 


.*ίο^ Γ 

\ 

ι;ω ν 1 

^^ν 124 ΤΞυοΥΌΐοΐδ 

^^Η γνάμ'^ άνα&κραοΰντας άνθ-ρώποχ>ξ »&ν ι^ ^ψΒΐ- 
^^Β ψ^ονίΐν μάλλον. /αΐψνΐδ ΙΟΙ \ δϊ ι}» προβπέβαϋ^ 
^^^Λ ΐτί ίίεριδείΐς προβδέχονται^ μιίΛιιίτ' αν βψΐΐξ Λ 
^^Η νεα%αι χιΔ χκτά πάντα &ν κύτους έχψοβζϋίχί^] 
^^^^5 6ψίί (πλΐϊβτοι γάρ αν ννν ψαν^ναι) χαΐ τ^ Λροί 
^^^Ρ &ν πείΰονται,^ μάλιΰτα 6' αν τω αντίχα χινδύί 
^^Η μάχ•η3•/*ίχί>5 δ^ ΐΐναι χαϊ ίν τοίξ | άγροΐς η) 
^^Β άπολϊ}φ&ϊ}ναι έ'ξο 6ΐ4χ τί> άπιατίΐν αψδς μή ^ξβ) 
^^^^ ίοχομιζομέναν αντων τί^ν Οτρατιάν ονχ όχορ^Οα 
^^^Κ μάτων, ί^ν προς τΐ] πόλίΐ χρατονΰα χα&έξηται^ 
^^^Ρ τι &λλονς Σιχιλίώτας οϋτωξ ήδη μάλλον χαΐ &ι 
^^^ ού ξνμμαχ'ήδίΐν χίά βψίβι προβιέναι-\ χαΐ ον δ»^ 
? ϋΐίν πΐριβχοπονντας όπότεφοί χρατήβονβιν. /ν{ 
^ ^μον άέ ίπαναχαρ'/ιαα,νταζ χα\ ίψό^μτ^βιν τά ^Κ| 
^^Β15 ΐφη χρ^ναι ποίΐΐβ&αι, α ^^ν ίρημα, άπέχοιττα - 
^^Η χονβων οΰτΐ πλουν ΐΐολίιν οϋτι !)δύν. Β 

^^Η Αάμαχοζ μ^ν ταντα εΙπων όμως προβέ&ετο * 

^^^^ τγι '^ίλχιβιάόον γνώμχι. μετά δε τοντο '^4λxιβ^^ 
^^^Λ ίΐύτοϋ νηΐ διαπλενβας ες Μεββι^ν χαΐ λόγους Λ* 
^^^η μενοζ περί ξ,υμμαχίας πρ6ς αυτούς^ ως ούχ 1^ 
^^^Κ άλλ' άπεχρίναντο πόλει μεν αν ού όέξαβ&αι, ■^ 
^^^Β δ' Ιξω χαρ^ειν, άπ^πλει ίς το 'Ρ-ήγιον. χκΐ 
^^^Ρ' %νμ%λτιρώβκντες ε'ξ,ήχοντα νκϋζ Ιχ παϋαν οί ΰτ0 
^^Η χαΐ Ι τά επιτήδεια λαβόντες παρέπλεαν ές ΑΊίξβι 
^^^ΒΒ αλλην βτρατιάν έν 'ΡηγΙψ χαταλιπύντες χαΐ ΜνΛ 
^^Η- α.'ϋτ&ν. Να%1ων 8^ δε%αμένΐΐΐν τύ) χόλει παρίι^ 
^^^Β Κατύνην. χαΐ ώς αντονς οΐ ΚαταναΙοι ούχ έΐ 

^^^^Κ 1 &ναβα^βοΐιντος Ε ]| *άν\ %αί ϋοάά., οοιτ. Ηεην. 

^^^ν βιον αοάά., 001Τ. Ρορρο 3 βφίί^ οού^., εοπ. ΒΙιγ. 

^^^^ ϋανται Ο Β άποΧικρ^Ύ^ναι Α Β ΒΐιρΓΕίΒίΓ. Μ, Ι' 

^^^λ ΑΒΕΡ, οοττ, Ρ, 14 ^φέρμηοιν τά] ίφοίμτβϊντα^ ΐ. 
1Τ0Β, Ι.ΙΒ. νΤ 50-51. 125 

αύτό&ί ανά^ίς τά Σνραχοβίων βονλό- 
φηοΐ), ίχομίβϋ~η\ααν ίπΐ τόν Τηρίαν ποταμάν, χαί ίο 
ννΐ4βάμινοι τή ^βτεραία ίπΐ Σνραχονβαζ έπλεαν, έπΙ 
<ί(ΰ)$ έχοντες τάζ &λλας νι^^' δ^κα ίέ των νε&ν * 
ίχεμφαν ίς τϊ)ν μέγαν λιμένα πλενβαί τε κκϊ χατα- 
ει η ναντίχόν εΟτι καϋ-ει,λχνβμένον, χαΐ 
)(ν|αΐ κπό των νιων \ προβπλενβανταζ οτι Ά&ηναΐοι ΐί 
αυβι ΑΐοντΙνονς ίς τήν ίκυτών χατοιχιανντεζ χκτά 
υ{ψαχ£αν χαΐ ξνγγένειαν τούξ ονν δι/ια^ ίν Σνρα- 
ηύβαΐί Αιοντίνων ώς πα(/ά ψίΐονς χαΐ εύεργίτας 
Λγιΐϊίονς άόεώς άπιίναι. έπεί ί' έχηρΰχΟ^ χαΐ κατ- 5 
ίβΐιίψΐίντο την τε πόλίν χαΐ τους | λιμένας καϊ τά περί μ 
ή» χώραν, ίξ ί)ς (ώτοΐζ 6(/μωμένοΐζ πηλεμητέα ^ν, 
ίχίχίενβαν χάλιν ές Κατάνην. χαΐ έχχΐηβίαζ γενο- 51 

τήν μεν ότρατι,άν ονχ ίδέχοντο οΐ ΚκταναΙοι^ 
ίίί ίέ ϋτρκχΊίγο'ύξ έαελΟ-άνται; έχέίενον, ει τι βού- 
»«ίΜ, ΐΙχΐΖν. χαΐ λέγοντος τον Άλχιβιά$ον χαί \ τ&ν ω 
9 ι^ %6λει πρόδ ^^ν ίχχληβίαν τετραμμένων οί βτρα- 
ϊΛαα χνΧίδα τινά ενφχοδομτιμένην χαχως ίΐα^ον 
ΙαΙΛντεζ χαΐ έβελ&όντες ήγόραζον [ίς την πόλιν]. των β 
κ Κκταναίων οΐ μϊν τά τών Σνραχοβίων φρονονντεζ 
Μ ίιίον τό ατράτινμκ ενδον^ εύ&ύς περιδεεϊ^ γενό- 
^1*04 ίπεξίιλ9ον ού πολλοί τινεζ, οί δέ άλλοι έψηφύ- ίο 
ί Γ£ ξνμμαχίαν χοΐξ Ά&ηνίίίοΐξ χαΐ τό &λλο βτρά- 
[ ίχέλενον έχ 'Ρηγίον χομίζειν. μετά όί ζοϋτο » 
ΜβΜΕϊ οί ^Α^ηναΙοι έξ τό 'Ρήγιον, πάβζΐ 'ήδτ) τϊ] 

, ίΤιίρΗΗ-Β 3—4 έπικαίρωι ΑΒΟΡ 5 μέγαΕΨ 7 οτι] 

* •! Μ 8 χΗίοικοίίΤΕί Β 11 'Λ9ηναίονί Αβίβτ. Ά&ίι- 
» βΙ» ι ιιατίακάτΐιαντο ΒΜ 15 οί οηι. Μ 16 εΓ τι} ύτι Μ 

'Η Ιρφκοδομηιιέντιν βυρΓαβΕΓ, Μ, ίναιχοβομημένοιν θΙ> 

• Ιιιΐίντΐί] βιιΧ9όντΐ3 Β |] βεεΙιιβιι (ΙβΙ.Ήβητ. 24 τι οω. Μ 
■ " ΜίΕ Β II τ5 0Π1. ΑΒ 
126 τΗυογοίϋΐδ βτρατι^ ^ραντις ίς τήν Καταντών, ίπΐώ-η άψίχί 
χκ\τεβ7ΐΐνάζοντο το βτρατόπΐδον. \ ίβηγγέλΐιτο ίέ ο 
ίχ τι Καμαρίνηξ ώς, ΐΐ ΐλ&οΐΐν, προβχωροΐεν ι 
5x1 Συραχόβιοί αΐηρονβι ναντιχύν. άπάοτ^ ο• 
5 βζρβτι^ παρέαίενϋαν χ^ώτον μίν ίπΐ Σνραχ<Λ 
χαΧ ώζ ονδίν τφρον ναντιχον πλΐ]\ρούμενον, : 
μίξοντο αί&ις ίπΐ Καμαρίνης καΐ βχόντεξ ίς 
αίγιαλον ίπιχηρνκενοντο. οί ^' ονχ έόέχοντο, λεγοί 
βφίοι τά ορχικ Είναι ριβΐ ντιΐ χατααλεάντων Ά&τινί 

ΐυ δίχΐβ&αι, ^ν μή αύτοΙ πλΐίονξ μεταπέμπαβίν. ϋχραΐ 
α γΐνόμΐνοί άπέπλιον χαΐ &πο\βάντΐξ : 
Συραχοβίας καΐ άρπαγήν ποίΐ)βα(ΛίϊΌ( χαΐ τ&ν . 
χοβίων Ιππίαν βοΊ^&Ύΐβάντοιν χαΐ τ&ν ■φιΧ&ν 
ίβχΐβαβμένονς διαφ&ίΐράντων άχΐχομίβ%Ύιβαν ι 

15 τάνην. 

Και χκταλαμβάνονβι τήν Σαλαμινίαν ναϋν ί 
Ά&ηνών ίίχονααν ίπ( τΐ ^^4λχι\βιάδην, ώζ χΐΧΐύαι» 
άποπλιΐν ίς άπολογίαν &ν ή πόΐις ίνεχάλΐΐ, ; 
^λλονς τινάζ των Βτρατιιατάν ^ τ&ν ^ίν^ μετ' 

30 μΕμ'ϊ}ννμίνων περί των μνΰτηρίων ώς άβεβονντων, ι 
ίΐ χαΐ ΛερΙ τ&>ν Έρμ&ν. οί γάρ Ά&ηναΐοί, ίχειί 
βτρατιά άπέπλιναεν, ονδίν ίίΰβον ] ξήτηβιν ίποκι 
τών περί τά μνατήρια χαί τών περί τους 
δραα&ίντων, χαΐ οΰ δοχψάζοντεξ το^ς μηνντάς, 

26 πάντα ^πόπτως άαοδεχόμινοί, διά ποντιραν ά'ΐΛ 
παν πίΰτιν πάνν χρΥιΟτο-ΰς τ&ν πολιτών ξνίΧίΐ^ 
νοντες χατέδονν, χρηβιμώτερον ήγονμινοί ΐΙ\νια ί 
νίβκί τό πράγμα χαΐ ενρείν ^ δίά μηνυτον πονηψΜ 

Ι «ροίΐτίϊ Ο 2 τή οιη. Μ 

1Θ μίν αΑ<ϋάί 20 ώ^ οιη. Μ 23 ο ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. VI 52-54. 127 

ί χαΐ χ(/η6τ6ν δοχοϋντα είναι αΐτια&έντα άνέλεγχτον 
ίιαφνγόϊν. ίπιατάμινος γάρ & δήμος άχο^ τήν Πΐίβι- β 
η^άτον χαΐ τών παίδων τυραννίδα χαλεπί^ν τείευ- 

' γενομένην χαΐ προβίτί ονδ' νφ' ίαντών \ χαϊ 50 
4ίψ.οδίον χαταλν9εΐβαν^ άλλ' ύπό τών Ααχΐδαιμονίων, 
ίφοβείτο αίει χαΐ πάντα ύπόπτως έλάμβανεν. 

"Πι γάρ ^Αριβτογείτονοζ χαΐ Άρμοδίον τόλμημα βι' δ* 
ίφαιηχι^ν ξ,νντνχίαν ίπεχειρή9τι, ΐ^ν ίγ03 ίπΐ πλέον 
ίνη^ηβάμενος άποψανώ οντε τοίις άλλους οϋτε κύτους 
Ι '^9ιιναίονς περί τών βφετίραν τν^άννον ονδ'ε περί α 
ι γινομένου άχριβίς ούδίν λέγοντας. ΠειβιΟτράτου 9 
ι γηραιον τελΐυτήααντο£ έν τ^ τνραννίδι ονχ "Ιπ- 
Λα^χος^ Ι αβπερ οΐ πολλοί οίονται, άλλα Ιππίας πρί-409 
Μ^ύτατος &ν εβχε την αρχήν, γενομένου δε '^ρμοδ^ον 
} ήΛιχ^αι; λαμπρον ^^ριβτογείτων, άνήρ τών άατ&ν, 
'^ίβος πολίττ^ς, ίραατί^ς &ν είχεν αντόν. πειρα&είς ίέ 8 
ϊ '^ίΐ/μό\διος νπο Ίππαρχου τοΰ Πειβιβτράτου καΐ ού β 
ΧΐΜ#ε1^ Χίΐΐαγορεύει [τω Άρι,βτογείτονι. δ δε έρατι- 
*Ας πιρίαλγήβα^ χαΐ φοβη&είς τήν Ίππαρχου δννα- 
ΙΗ» μή βί^ ίτροβατ'ίίί^ται αυτόν, ίπφουλεύεί εύ&ύς 
Ε ά*ό της {ιπαρχούατ^ς ά^ιώβεως χατάΐυβίν τϊι τυραν- 
^^ Ηι, χαΐ ίν Ι ταΰτφ ό "Ιππαρχος ώς αΰϋ•ις πειράαας μ» 
βίΛν μ&λλον επει&ε τ6ν Άρμόδιον, βίαιον μεν ονδίν 
*βν6ίετο δραν, ίν τρόπψ δέ [τινι άψανεΐ ά>ς ού διά 
Όίίϊο ίι) παρεβχευάξετο προπηΧαχιών αντόν. ουδδ γάρ « 
ΐψ ^Χην (ΐ^χ^ιν ίπαχθήί ^ν ^ς τους πολλοιί^, αλλ' 
ηίχιφ^ύνως χατε\ατήαατο' χαΐ έπετήδευΟαν έπΙ πλεΐ- α 
Λαν ίι) τύραννοι οϋτοι άρετήν χαΐ ^ύνεϋΐν., χαΐ Ά^- 

. ._, ^^. „ 6 ηάντα Μκΐ Μ 11 Χέγοντος Ο 24 ψοιί- 
« ΕΓ ϋ τρόπιο] τίπαι{ι) οΑΒΕΓ τοιίκοι Μ, ςοιτ. Ιεϊββςηί;, 
"^' ββ /«ι<ϊ*ϊ1β Ο, οοΓτ. Ο, ναίύυς τίχοστήν μόνον χραββάμενοι τών γ^νομ^ 
τίίν Γί Λύλιν αντών χαλώς διεχόβμηβαν χαϊ τους πολι 
μονς δίέφερον χαΐ ίς τά Ιβρά ε^ον. τα ίΐ &ΧΙ 
αυτή ή πόΧΐξ τοις πρΙν χειμίνοΐζ \ νόμοΐξ έχρήτο, κλιή 
5 χαθ' 5βον αΐιί τίνα έπιμ^λοντο υψών αυτών έν ταί 
άρχαΐί εΐναί. χκΐ ίίλίοι. τε αυτών ^ρξκν τ^ν ίνιαύοΐϋ 
Ά^ναίοίς οίρ•^ίιν χαΐ ΙΙΐΐϋίβτρατος ό Ίχ%£ον το 
τνραννεύααντος νΙΟ£, τον αάππον ίχων τοτ^νομα^ Ι 
τών βώόΐχα &εών βωμόν τον έν | τ^ άγορ^ ^ΡΧ*^ 

10 άνέ&ηχΐ χαΐ τον τον '^πόίλωνος ίν Πν^Ιον. χαΐ τ 
μ^V ίν ττι αγορά χροβοιχοδομ-ήβκξ νβτΐρον 6 δ'^^μ* 
ΆϋτινιχΙων μείζον μ•^χο£ [τον βωμον] 'ήψκνιΰε τονΛ 
γραμμα' τον ίΐ ίν Πν&ίον Ι'τι χαϊ ννν δηλόν έβτι 
άμνδροΐξ γρζίμμαβι Χέγον τάδε' 

15 Ι μν'^μα τόδ' ^5 ^9%Ά^ ΠειβΙβτρατοζ Ίχπίον υΐ'οξ 

99ριεν Απόλλωνος Πν%ίον ίν τεμένει. 

ΟΤΙ ίέ α,ρεββντατος ων Ιππίας ηρ^εν, είδως μίν χ* 

άχατι άχριβέβτερον &λλων Ιβχνρίξομοί, γνοίτι δ' έ 

τις χαϊ αντώ τοντφ' παίδες γάρ αύτψ μόνα φαΐν» 

20 τ«ι Ι τών γνηβίων αδελφών γενόμενοι, ως 8 τε βαμ, 
β•ημαίνει χαΐ ή βτ^ίη <^ή> περί ττ^ς τών τνράνν* 
αδικίας, ή ίν \ τ^ Ά&ηναίον άχροπόλει βτα&είβα^ ίν 
Θεββαλον μίν ονδ' Ίιτπάρχον ούδεΙς παις γέγρααν^ 
'Ιππίον δε πέντε, οι αντώ έχ Μνρβίντις της Καλί^ 

25 τον 'Τπεροχίδον &νγατρ6ς ίγένοντο• είχος γάρ ^ •*■ 
πρεββντατον \ %ρώτον γ1\μαί. χαί Ιν τ^ κύτ^ ίπί 3 ές οιη. Μ 4 αντη 1» 6 ίνιαναίαν Ι> 13 μίϊ^ον οία. - 
β6θ1ιΐ3Η, ίβΐ. Κγ. 14 Ιέγων ΟΜ 19 μ,όνον ύοάά. 21 ή »' 
ΒΪΓ, 22 ί] τή Ο 24 αΐιοί Ε || Μνρ^ίνηΐ <^οάά., σ* 

Ρορρο 26 Τταροχίδον Ο 'ΤαΞ^εχίάον 1(0 26 αίη^ γρ. 5Ι8ΤΟΒ. Ι.ΙΒ. ΤΙ 55—56. 129 

γίγραπται μετά τίιν πατέρα, ούβί τοντα αχεί- 
χΑιας διά το π^εββίύειν τε αιε' αντον χαΐ τνραννεΰ- 
βη. ού μήν ούδ' 5ν χαταβχείν μοί ίοχεί ποτέ Ίπ- » 
»{βζ τό παραχρ•ημα φζ:όίως τήν τυραννίδα^ εΐ "ίππαρχος 
(ών έν τ^ αρχή ών \ άπί&ανεν ^ αύτΙ>£ ίί αίθ^ιμερον ίο 
χα&ίοταΐο' άλλα διά τό Λτ^ιίτΐρον ^ύνη&ες τοϊί μ^ν 
ηΐίιαις φοβερόν, ες ίέ τους ίπιχούρονς άχριβες, ποΙΙφ 
τρ περιόντι τον άβψαλονς χατεχράτηβε, χαΐ ο-ίιχ ά>ς 
^ιΐψ^ς νεώτερος ών ήπόρτ^βεν, ίν ω ού πρότερον 
ξνκχ&ς ώμιλ'ήχΕί τί] \ άρχί}. Ίππάρχω δί ί,ννέβτ] τοϋ 4 
ζ£Λονς τι} δυατνχί^ 6νομαβ&έντα χαΐ τήν δόξαν τ^ς 
^I^ίίνν^3ος ες τα έπειτα προβίαβεΐν. τον δ' οίν Άρ- Ββ 
(Μΐίιον άααρντ^έντα τί^ν πείραβιν, ωβπερ διενοεΐτο^ 
*ίΙ(ηιπηΙάχίαεν άδελψίιν γάρ αύτον \ χόρην ίπαγγεί- μ 
Ιβηεξ ^χειν χανοϋν οίϋονβαν ίν πομπ^ τιη, ί^πήλκΟαν 
ϋγοντΐς ονδί ίπαγγείλαί τίιν άρχί^ν διά το μή άξίαν 
ώοι. χαΐεπώς 3έ ένεγχόντος τον '^ρμοδίον πολίώ ίή ϊ 
ρϋΐον δι' ίχεΐνον χαϊ ό ^ΑριβτογεΟιιην παρα)%ννετο. 
"« ίώτοίς τώ μεν άλλα πρ)>ς τους ^ννε\πι^η<ίομένονς ιά 
^ ί^γω ίπέπραχτο, περιεμενον δΐ Πανα9^ναια τά 
Νί'ίϋβ, έν 11 μόνον ήμ£39 "^Ζ νποπτον ίγίγνετο ίν 
»1«5 των ποΐιτών τους τήν πομπήν πέμποντας 
^!(6ο»ς γενέΰ&αΐ' χαΐ έδει &ρ^αι μ^ν αυτούς, ^ννεπα- 
ί^αν δΐ εν^ς τά προς τονς δορυφόρους ίχείνονς, 
Ίψκν δε ού ποΙΙοΙ οί ξννομωμοχότες άβψαλείοΒι 
*(ϊο• ^Ιπιζον γάρ χαΐ τονς μι) προειδότας, εΐ χαϊ 

1 ίτίΜίχιίΓως οοΛά., εοιτ. Κτ. 3 ίοχ^ΜΕΡΜ 4 τνρ- 
^«ννΐία Β β ά3^ Ο άΙΙα χαί ΙΐΒ 11 βνσταχίαι Ε || όνο- 

<Μ»^[ΰ ηχιι^ααΙανΕ η άπαγγιΟ-αιπεί Β 18 5 

*■ Ο 21 ένάπίοις Β 23 πίμ-φονίας οοάιΐ., ΐοη. ΐ 35 ού 
">- 6 Ι αϊ οα. ΟΜ 21ί ίνιτία (ΙεΙ^ιτ. οΰν«χ« οΐΐ || π^ίΐ- 130 ΤΗϋΟΥΒΙΒΙδ &αοβοιονν τοίμ'ήβΐίαν, ίχ τον παραχρ'ημα, ϊχοντάς ] 
?ιπλα, ί^ΐλ'ήβίΐν ΰψάς αντούς ί,ννΐλΐν&ιροϋν. χαΐ ί 
ίπΎίλ&ιν {{ Εο^η^, Ίαπίας μεν εξω ίν τω Κίρκμίΐ^ 
χαΐονμένφ Ι μιτά τών δορνψόρων δι^χόβμει ώς &(» 

6 έχρίίν ίής \ πομηή^ προϊίναΐ' 6 6ί '/ίρμόόιος χαΐ ί 
Άριΰτογιίτων έχοντες ^ίί^ τά εγχειρίδια ές το €ργΐ{ 
προ^ύαν. χαϊ άις ειδάν τίνα τών ^ννωμοτ&ν 0φΛ 
δίαΧεγόμενον οίχιίως τω 'Ιππί^ (^ν ^ί π&αιν ενπρΛ 
οδός 6 'Ιππίαξ)^ εδεί\βαν χαΐ ίνόμιβαν μεμηνϋββί 

Ο τε χαΐ δσον ονχ ^ίι; ^νΙληψ&ήβία9•αί. τον ΧνΧ'ήΟΒα 
ονν βψ&ξ χαϊ δι' ονΐΐίρ αάντα έχινδννενον ^^3οΰΛθΐ 
πράτερον, εΐ δνναιντο, προτιμωρήϋαβ&αι, χαΐ &οιΛ 
εΐχον ώρμ•η<3αν ΐβω των πνλών, χαΐ περίέτυχον ί 
'Ιππάρχφ παρά τό \ Αιωχόρειον χαλονμινον. εί>9^ 

5 <[ί'> άπεριβχεπτως %ροϋΛεβόντΐ$ χαϊ ως &ν μάΐιβ 
^(' όργης, 6 μ^ έρωτιχί^ς, ό έί ύβρίαμένος, 
χαΐ άκοχτείνονβιν αυτόν, χαΐ ό μϊν τονς Οορ 
το αντίκα διαφεύγει, ό Άριβτογείτων, %ννδραμόν\ 
τον δχλου, χαϊ νβτερον Χ,Ύΐ\φ%'ε\ζ ον ραδίωζ διετέ% 

3 Αρμόδιος ίΐ αίίτον παραχρήμα άπόλλνταί. άγγεΧ&^εννί 
δε '1ππ£^ ίς ιόν Κεραμειχόν, ο-ίιχ έπΙ τό γενόμενί 
άλί' έπΙ τοϊις πομπεας τονς όπλόταξ , πρότερον Ι 
αΐϋ&έΰ&αί αυτούς &πωϋ•εν 8ντας, εν9νξ έχώρηαε, ι 
αδήλως ττι όψει πΧαύάμενος προς \ τ-^ν ξνμφοράν ί 

ϊ λενϋεν αύτονς, όεί^ας τι χωρίον, άπελ&είν ίς ι 
ανεν τ&ν όπλων, χαϊ οι μΐν άπεχώρνιβαν αΐόμα 5 »11. < 1 ότίόύοι ού Ε ύποβ 12 Ι Κ(ραμίχα(ι) ΟΕ, ο » οΑΒΕΓ 14 ^ίθ)>ιι)ρ£Μ)ρ"ΑτίΗΐο(..' Γρ. ΑΐΙι. 1θ Αίιοκόριο 

Γ 1δ £' Β,άά. ΐ. ΡοΛαΐ 16 (ροιτικήβ Α 21 ΚΕρκμικαν < 

^ 23 αίβ&ΐο&αι ΑΟΕΡΜ 26 άικιά^ηβορ οοιίά., οογγ. ~ 1Π8Τ0Κ, υε. νι 57—09. 131 

η ίρίΐν αύτάν, δ δέ τοίς ίχιχούροις ψράϋας τά ΰκία 
ύχαίαβείν ίξΐλέγΐτο ΐύ&ύξ οΰ? έπι^τιατο χαΐ ΐΐ τι^ 
Ι]ύΐ}ί9•η έγχηρίδιον έχων μιτά γάρ άβπίδος χαΐ \ βύ- ιε 
ρατος ΐΙώθ•ΐβαν τάς πομπάς ποίΐΐν. τοιοντφ μίν τρόχφ 69 
Λΐ' ίρωτιχ'^ν λύπην ^ τί αρχή της επιβουλής χαΐ ή 
άΚόγιΰτος τόλμα ίχ τον παραχρήμα περιϋιονς Άρμο6ίφ 
χαί ΆριΟτογίίτονι, ίγένΐτο. τοις δ' Ά^'ηναέοις χίίλΐ- β 
•■έρα μδτά τοντο ή τνραννίξ χατί\βτη, χαΐ 6 Ίχ- » 
νώΐ ϋίά φόβου ^δ•η μάλλον &ν τ&ν τε πολιτών χοΖ- 
λθί>ζ εχτεινΐ χαΐ αΐρ'ος τά ί^ω αμα δίΒβχαΐίΐΙτο, εΐχο&ΐν 
&βφάΧΐΐάν τίνα όρώ1^ μΐταβολης γενομένης νπάρχοναάν 
βΐ. 'Ιπίίάχλον γονν τον Ααμψαχηνον τυράννου ΑΙαν- » 
^&^ τα παιδί Ονγατέρα έαντοϋ μΐ\τό ταντα Άρχεδίχην, α 
Α9ΐ}ναϊος Άν Ααμφαχηνώ, εδωχεν, αΐβ^ανόμενος αυτούς 
^α χαρά βαβίλει ^αρείω δννα\6&•αί. χαΐ αντής β^μα 413 
η* Ααμφάχω εστίν ίχίγραμμα έχον τόδε' 
ονίρόί άριΰτεύοαντος ίν Ελλάδι των εφ' έαντοϋ 

Ιχπ£ον Άρχεδέχην ί^δε χίχεν^ε χόνις' 
]^ χαζρός τε χαΐ ανδρός αδελφών τ' οίίβκ τνράνναν 5 
χαίδων τ ονχ ίΐρ^ νουν ές άταΰ&αλίτιν. 
ηραννεύβας δι ετη τρία 'Ιπχίας ίτι Ά^ναία>ν χαΐ * 
9ΐα>β9•ΐϊς έν τψ τιτάρτψ υπό Ααχεδαιμονίων χαΐ ^Αλχ- 
(•ίονίΑών των φενγάνταν ίχώρει ύπόβπονδος ίς τε 
Ι Σί^ειον χαΐ παρ' ΑΙαντίδην ές Αάμψαχον^ έχεί&εν ίέ ίο 
•ί βαΰΐλέα ^αρεΐον, δ^εν 'χαϊ ορμώμενος ές Μαρα- 

1 (ίφίΙΊ• Ο [6] |Ι τ<Λί ίπιχούοους Μ 2 ύηοΧαβίϊν] ψί- 
Μΐ* II 1 ΛροκομΛΒί Ο [Ο] 9 ηδτι ΒΐιρΓ&ΒΟΓ. Β 12 Μαν- 
ηβΕΜ. ΰΟΓΓ. Ε, ϋαύτί,ΐί' 16 Ιχιαν ΰ 16 Άοχί- 

))(« ΑΒ 'ΛρχΐβΙιιη V 20 (αβα>ίταιί9αΧΙην Ε 22 αουβιίΐ 
ββ Ι 'ΑΧχα(ιονι8ών Ο '^ίχμαιο ' — - . .. .. ™ 
132 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙΒ ^ωνο: ΰβτε^ον ΐτει είκοβτώ Ί^δη γέρων ών μετ& 1 
δων έβτράτενβιν. 

Ιείν ίνΟνιιούμΐνοζ Α ^^μο; ό τών Α^ναίιαν 
Ι μψν^βχόμενος 'όβα άχο^ περί (ώτών ^αίβτατο, χιΰ 
5 π05 ^ν τότΐ χαΐ νπύπτης ίξ τούξ κίρϊ τών μνβτιχί 
τίρι αΐτίαν λαβόντας, καΐ πάντα κντοίς ίδόχει ίπΐ |υι 
μοβίψ ολιγαρχική χαΐ ΐνραννιχ^ πεπραχ^αι. ϊΐοίΐ ι 
αντών δια το τοΗ)ΐ)Γθν όργιζομενων πολλοί τ ε 
«^ιό\λογοι αν&ρωποι ^ίΐ) έν τω δεαματτιρίψ ^βαν : 

10 αύκ έν πανί^ έφαίνετο, άλλα χα&' ^μέραν ίπεδίδοι 
μαΙΑοι/ ί^ το άγριώτΐράν τΐ κκΐ πλείονζ ετι %υΧΧι 
βάνειν, ίνταν&α άνααεί&εται εϊς τών δεάεμενιαν, > 
ίδόκει αΙτιώτατο3 είναι, ύπό τών ί,υνδιβμωτίάν 
είτε αρα \ χαΐ τα 'όντα μηνΟβαι είτε καΐ ον' έχ' ι 

15 φότερα γάρ ίΐχάξίται, το ίέ ϋαφ^ς οϋδεΧζ οντΒ τΛ 
οΰτΐ νβτερον έχει εΐαεΐν χερΙ τών δραβάντων τ6 
γον. λέγαν δί εΐΐειβεν α^Γόί' ώ; χρή, εΐ μ») χαΧ ί 
δραχεν, αυτόν χε αδειαν ποίΎΐβάμενον βώβαι } 
χόλιν ΧΎ^ζ παρούβης | ναοψίας παϋβαι ' βεβαιοτέ^ 

20 γ&ρ αντψ αωτηρίαν είναι 6μολογ^βαντι μετ' άδεία^ί 
άρνη&^ντι διά δίχης έλ&εΐν. καΐ ό μίν αντάς τε καβ•*" 
ίαντον καΐ κατ' αλλα>ν μτ^νύει το τών Έρμών' δ ϋ 
δήμος [ό τ&ν Ά&ηναίων] αβμινος λαβών, ώζ ωετο, τί> 
ΰαφίς χαΐ δεινον \ ποιούμενοι πρότερον, εΐ τοΐ'ς έπι-Λ 

25 βουλεύονται υφών τψ πΐ'ή&ει μί\ εΐαονται, τον μεν μη- 
νντί/ν εν&ύς καΐ τους &λλονς μετ' αύτον Ββων μή 
χατί/^θίΐι}χ£ΐ. ελνβαν, τους δί χαταιτια&έντας χρίαείζ 5 ναοατος Β βΐ]^ίαιβαι ύποπτη: ιηατ^. Β β αύτ!>ν (ϋ 
12 ΒβΛίρ Α Β δπερ Ο 14 &Η. χκΐ οπι. Μ 15 &ι%άζΐτια.'&^ \ 
ο^ιΐί οοϋ, 21 ί^νψίντα Μ 22 Ιαντόν κοάά., οοιτ, Τ, ^^^ 

33 ββοΐαβα άβΐ. Κι. ΪΤ χατααιω&ΐνταε 1ΐ»[βΙ χσ^αντΐξ 1 Η18Τ0Κ. υΒ, VI 60—61. 133 ^Βαντΐξ τον£ μίν άπέχτΐΐ\ναν, δβοι ^ννελ•ήφ^ηααν^ 
τών βί διαφυγόντων 9άνατον χκταγνόντΐ^ ίπανείπον 
ά^γύριαν τω άποχτίίναντι. κάν τοντφ οί μίν πα&ύντε£ 
&^λον ί^ν ΐΐ άδίχωζ έτετιμώρ-ηντο^ ή μέντοι άλλη 
χόΧΐξ ίν τω παράντι περιψκνώς ώψέλητο. περί 6^ τον β1 
Άίχιβιάίίον εναγόντων τ&ν έχ\•&ρων, οΐπερ χαΐ πρΙν ίο 
Ιχχΐΐΐν αυτόν ίαε&εντο, χαλεπώς οί '^4^ναΐοί ελάμ- 
βαναν χαΐ ίπειόή τό των Έρμων φόντο βαφίζ ΐχειν, 
χολύ ίή μαλίον χαΐ τά μνβτιχά, ων ίχαίτως ^ν, μετά 
\1 ίθ6 αύτοϋ λόγον χαΐ τϊ^ς ^ννωμοβίας ίπΐ τω δι^μφ άιτ' 
^ίνον έδόχΐί πραχθήναι. χαΐ \ γάρ τις χαΐ ϋτρατιά ιβ 
Ααχίϋαιμονέων ον πουλί) ετνχε χατά τον χαιρόν τοί- 
ίν ω περί ταντα Ε-θΌρυ^ϊοΰντο μίχρί Ιβ9μον 
χ^ελ&ονΰα προξ Βοιωτούξ τι πράβαοντες. ίδόκει οΰν 
ί ίκΐώΌυ πρκξαντο; χαΐ ον Βοιωτών ενεχα άπό ϊ;νν&'^- 
ρ(ΐΤ0£ ΤίχΕίν, χιά εΐ μι) εφ&αΰαν ίή | αύτοΙ χατά το μή- ίο 
ννμα ξ,νίΧαβόντες τους άνδρας, προδο&τίναι &ν ή πό- 
ΐΛξ. χαί τίνα μίαν νύχτα χαΐ χατέδαρ&ον ίν Θηβείω 
*ί ίυ πάλει έν δπλοΓ^. οι τ£ ξ/κοι τον ^Αλχιβιάδον ί 
* οΐ ίν "^ργίΐ χατά τον «ύτόν χρόνον νπωπτεύ&ηβαν 
ϊ^ ίήμφ ίπίτίθ'ίβ'&αί.' χαΐ τους 6μ•ήρονς \ των Άρ- α 
"(ΐΙίαν τονς έν ταΐξ νι}βοΐ5 χειμίνονς οί "νίβΊ^νοιΓοι τότε 
^ίίοβαν τω ^Αργείων δήμο} διά ταντα διαχρήβαϋ&αι. 
^ικταιό^εν τε περιειοτήχει υποψία ίς τόν Άλχιβιάδ-ην. * 
1 βίΐί |3^νΑ(ΐμΐ1Ό^ αυτόν ^5 χρίοιν άγαγόντες άποχτεΐναι, 
«ίμΛΟνβιυ οΰτω τήν ΣαλαμινΙαν νανν ές \ τήν Ζ'ίΧΐΛώϋ' μ 
»ί ΤΕ ίχείνον χαΐ &ν χέρι ϋΧλων ίμεμήνντο. ΐ/ί^)2το 6 

^ Β«αφώ;Γί II αΐΐ. χαί οιη. Ε 12πα1ύΟ Ιί παρί19οϋβα 
Μίΐ, Εοιτ. ΒΒ.<ϋβαη |[ τους Βοΐίοτούζ Β || πρηοσοίίΐοΕ ΑΒΕΡ 
1 βράϊοντοκ Ο 16 ϊοιαααν (οοιαρ.) Β 20 οί Οπι. Μ 134 ΤΗϋΟΤΟΙΟΙΒ ά'£ προείΛεΙν αντφ άαολογτιβομένφ άχολον&εϊν, |νί 
λαμβάνειν δί μή, &ε^ιαΐεύοντεξ τό τε πρόξ τονς 
ΤΎΐ Σίχελί^ βτρατιώταξ τε βψβτΒρονς χαΐ ΛοΙεμίον^ ( 
ϋΌρνβεΙν, χαΐ ονχ ηχιβτα τού^ Μα,ντινέαζ ] χαΧ '. 
6 γείονξ βονλόμ.ενοι παραμεΐναι^ ίι' έχεύνον νομ(\ζοιη 
αΐΐ,ϋ9^ναί βφίβι ξνβτρατενείν. χκί ό μεν ίχιον ■ 
ίκντον νανν χαΐ οί ^ννδίΒίβεβλημένοι κχέηλ,εον [ 
Γΐ)? 2;ο;Λιχμίν^α£ ^ τήδ Σιχελίαξ ως ές τάς Ά&• 
χαΐ ίαειδή ίγένονζο εν Θονρ^οις, ούκί'τι ^ννείχοιη 

10 άΙΙ' \ άπεί&όντεζ άπί) της νείας ού φανεροί ^βαν, βΛ 
βαντες τό ίχι διιφολ^ ίς δίχην χαταπίεϋβαι. οί ι 
τηξ ΣαΧ,αμινίαζ τέωξ μεν έζήτονν τον '^ίλχιβίάδην ι 
τοϋί 'μετ' αύΓοϋ" ώς ί' ονδκμον φανεροί ^βαν, ψχονί 
άποπίίοντεζ. 6 ίΐ Άλχφιάδ-τίζ ηδη φνγάς ων ρύ Λοί^ 

15 Ι νβτερον έχΐ πίΐο^ου έπεραιώ9-η ες Πελοπόννηβον , 
τϊ}ς θονρίας' οί δ' '^'9τ)ί/αϊοι ,^ριίίίβ δ(χ•^ &άναι 
χατέγναβαν αύιοΰ τε χαΐ τ&ν μετ' ίχεόνον. 
/ Μΐτ& ίΐ ναντα οί λοιποί τ&ν Ά&ηναίων βτρ<ΐτι\'Α 
ίν Γ^ Σικελία, δύο μέρη ποίήΰαντες τον βτρατΗ^ 

20 μκτο; Ι χαΐ λαχών έχάτερος, επΧεον ξνμχαντι έπΙ ΣεΜ 
νοϋνιο; χαΐ Έγεΰτης, βουλύμενοι μίρ εΐδίναί τά ] 
ματα εΐ δώβονβιν οί Έ]>εΰταΐο\ χαταβχ^φαϋϋ-αί ι 
τ&ν Σελινονντίφν τά πράγματα χαΧ τά διάφορα μα&βί 

ι τά Λρός Έγεβζαίον^ι. 3ΐαραπλ4οντεξ δ' έν άρι9τερ^ ι 

15 Ι ΣικελΙαν, το μέρος τ6 προς τον Ί^^ρβηνιχον χόλπίί 
Ββχον ίς 'Ιμέραν, ^αερ μόνη Ιν τούτω τψ μέρει ■ 
Σικελίας ΈλΙάς πόλις έβτίν καΐ ώς ούχ έδέχονίί 1 άτίοίοριααιιίνιρ Ι» 3 τβ οω, 6 6 βψ&β οοΛά., 
Ιώάηα 10 (τίΐΙ»άντΐς Ο 14 άα•!ίΙίονχες Ο || 

30 ξίίί• Λίΐ»τ1 οοϋ,, οοιτ. Κγ. 82 οΐ οηι. Μ 

ιταρ' Ο ι παραττίιϋαανΐΐί ΑΒ 26 ήμίραν Ο 1 ΗΙ3Τ0Ε. ΙΙΒ, VI 62—63. 135 

ϊΟϊΙ^, Ώα^ΐχομΙζοντο. χαΐ έν τω πκρκπΑρ «Ιροϋβιν '■ 
"Τκχαφα, πόΐιβμα Σιχανικόν μέν, ΈγεΟταίοΐξ ίΐ ποίέ- 
Ιμιον ^ν ίέ ίΐαρα&αΧαββίάιον. χαϊ άνδρουχοδίβαντεξ 85 .• 
τή» Λάλιν παρέδοβαν Έγεβταίοις (ριαρΐγένοντο γά^ /ν 
ΐί^&ν Ιππηξ), κύτοί ίί πάΐιν τώ μίν ηεζω ΐχώρουν »Γο 
ίίΛ τών Σιχΐλών, ΐως άφίχοντο ίς Κατάνην, αΐ ^^'\ρ^ 
ν^ίξ χεςιίτίλινβαν τ& άνδράποβα ίίγονβαι/ ΓΝιχίας δι ^^'Υ \ 
4ρ>%ύς Ι ί| 'Τκχάρων ίπΐ Έγέατ-ηξ παραπλεύβας χαΙ μ ί 
τίΛΙα χ^ματίβα£ χαΐ λαβ^ν τάλκντα τριάχοντω παρ^ν ^^ 
Ϊ5 ιύ ατράτενμκ' κΆαΙ τάνβράποβα άπέδοβαν, χαΐ ίγέ- ^ 
νοιηο ΐ| «ύτ&ν είχοϋι. χα! ίχατ}}ν τάλκντα. καΐ ίς 5 Ρ" ^ί 
τύν Σιχΐλών τούζ ξυμμκχονς περιέαεμφαν, βτραηάν ^!Ρ/ 
κίίύοντίς \ πίμπειν τ^ τε ήμιβΐ^ τ•ήξ ίαντ&ν ^19•ον ϊε^Χ 
ω ΎβΙαν τίΐν ΓεΙΐάτιν αοίεμίαν οΐβαν χαϊ ονχ εϊλον. 

• ΚίίΛ^&έρος έτελεντα. 
^γ\ Ύολ> δ' έπιγιγνομένον χειμώνας εν&νς τι^ν εφοδον ίΐ 

ο\ Αθηναίοι έπΙ Σνραχούβας παρεβχενάξοντο , οί ίέ 
ΆιραχόΟιοι χαΐ αύτοΙ ώς έα' ίχείνονς Ιόντες. ίκειδίι β 
γά^ αίηοϊς προς τόν ■χρωτον ψόβον χαΐ [τήν] προίίο- - 

• *1*ν αΐ Ι ^Α&νιναίοί ούχ εύ&^ίς έχεχειντο, κατά τε τήν ϊ 
^Ιίί((ΐα' ίχάβτην προϊοϋααν άνΐ&άρβονν μ&λίον, «αΐ 
ίβίΐίή πίεοίηίς τε τά έα' ίχείνα της Σικελίας πολύ 
Αί4 βφών έψαίνοντο χαΐ πρίις τΙ)ν "Τβλκν ίλ»6νχες 
«Ι Χΐΐράβαντες ούχ εϊλον βία., ΐτι πλέον χατεψρόνψ 

-ίβ» Μίί -ή^ζονν Ι τού^ βτρατηγονς^ οίον δ-ή δχλος φΐ' ία 
■ΙίΙ 9αρϋ^ας ποιείν, αγειν βψ&ς έπΙ Κατάνην, έπειΔή 
ού» ΐχΐϊνοι ίφ' έαντούς έρχονται. / Ιππίας ζτε^ προβΐ- 8 

3 Σί%αν>,ν Ο Η 12 τού; τ&ν ΐΛΧίΙ&ν αοϋ., ίΓΟΟβρ. Ετ. |{ 
»Ι$ιέΛΐμΛΐ}αν]«ιριίπΙίνααν ιιοάά., οοιτ, δίαίιΐ 15 94ίον Ο 

Κ ιήν οη. Ε 22 τι τα] τά τι αοάά., (ταηβρ. Εείβΐιθ 

** ' ίνΐιο Ο 2β (τίΐιδη γε Μ 27 τε οτα. αοάά. Α^ΜΙΟ Ο 136 ΤΗϋΟΤΒΓΟΒ 

λαύνοντεζ αΐεΐ κατάϋχοποι των Σν^ικκοβίαν π^ός ' 
ατ(/άτενμα των ΆΟτ/ναίων ίφύβριζον άλλα τε χαΐ \ 
ί,ννοίχ'ήβοντΐς βψίβιν | κύτοί μ&λλον Ϋ/Χοιεν ίν 
κλλοτ^Ι^ 35 Αΐοντίνονζ ές ττ^ν οίκείαν : 
5 ίί γιγνώαχοντεξ οί βτρατ7]γοΙ τών ΆΟτγναίαν ν,αϊ βσ{ 
ίΐιίμΐτοί κ^Γοϋί &γΐίν πανδημεί έχ ττ^ς πόΐεας 
πλΐίΰτον^ κύτοί δέ ταΐς νκυοίν ίν τοΟούτρ ύατό ι 
παραπλΐύβαντεξ βτρατόπΐ\6ον χκταλαμβάνείν ίν ίχνΑ 
6εΙφ χα&'" ίιβνχίαν, είδότες ονχ αν ομοίως δννη&έρ^ 

10 [χαΐ] εΐ ίχ τών νέων πρίις παρεβχεναβμένονξ ^βι^ 
ξοιεν ^ χατά γί^ν Ιόντίξ γνωβ&είεν (^ούς γάρ &ν 
ίούζ τον$ ϋφων χκΐ τόν 8χλον τών Σνραχοβίων χΛ 
Ιαπέας κοΑλούε ΰντκς, αφίβι δ' οχ> ] παρόντων Ιππέβ 
βλάπτειν &ν μεγάΐα'/οντω δί Χήψεβ9•αί χωρίον < 

15 ύΛΟ τών Ιππέων ού βλάφονται ίίΐ,ία λόγον έδίδίΐΰιΛ 
δ' αντονς περί τον πρ}>ξ τψ 'Ολυμπιιίφ χωρίοι 
χαΐ χατέΐαβον, Σνραχοβίων φνγάδεξ οι ξννείποί 
τοιόνδε τι ονν πρ})£ β έβονλοντο \ αί ^τραττ^γοί | 
χκνώνται. πέμπονβίν άνδρα βφίϋι μεν πιϋτόν, 

20 ίέ τών Σνραχοβίων βτρατηγοίς τ^ βοχήβει ούχ ή 
έπιτήδειον' ΐ)ν ίΐ Καταναϊος ό άντ^ρ, χαΐ άπ' άνδο^ 
ίχ τής Κατάντια ν,χειν εφη ων ίχείνοι τά όνόμι 
εγίγνωαχον χαί γ^πίαταντο ίν τ^ πόλει ετι \ ύποΛοώίοΙ 
βντας τών βψίβνν ε^νων. εΧεγε δε τους Ά&ηναέ 

36 κύλίζεβ&αι άπ'ο τών οπλών έν τ^ πόλει, 'χαΐ εΐ ι 
λονται έχείνοι πανδημεί ίν '^μέρα ρητ^ αμα εφ 

2 ϊΐ ΕΡΜ οί Ο ώκ β, οιη. ΑΒ 3 αντοίς αοάά., 

Έίτ. 11 ^ονιν Ο 4 τΐΒίΐοικονντίς Β 8 καταλαβΐίν 1» 

10 κοί (1β1. Εμβ1ι6, εΓ. βεΐιοΐ. || ει] οί Β, οιη. Μ, &ω. Μ^ ^ι ίξ 
παφιαχ.] ίΐροηαρΐβχ. Μ |] παοαακίυααμίνανΐ βΕ || έχβιάζοί^ 1 

11 3»• οιη. Μ 12 τών οιπ. Μ 19 πέμποναι ί' ΑΒ || ~ " 
24 (ύνύων εοάά. ί 10 « 3 II &νδ^ ΗΙ3Τ0Ε, ΙΛΒ. ΤΊ 64—66, 137 

ηφάτΐνμα έλ&είν, αύτοΙ μίν κπαχλι^βίΐν το\)£ \ πιφά β 
!σι χαΐ τάς νανς ίμπρ'ήβίίν, ίκείνονς ίέ ρ^δίως το 
ηράτίνμκ π()οαβκΧόντας τφ βτανρώματι,/ αίρήβει,ν 
ο» ίέ ταντα τοϋξ ^ννόράαοντας πολλονς Καταναίων 
'. ήτοιμάθ9αί ί^δη, άφ' άν «Εύτόί η χίΐν^ οΐ δε στρα- 65 
^γοΐ των Σνραχοβίων^ μετά το^ χαϊ [έ^ τά αΧΙα 

^\βεΙν χαΐ ί^1'«^ εν ίίαΐΌίξί καΐ &νεν τ;οι5ηον Ιεναι ίο 
\χα^{αχενάβ&αι\ ίπΐ Κατάνην, έπίΰτενβάν τε τψ άν- 
9^ώχω πολλώ άπεριβχεπτότερον χαΐ ΐ'ϊ>&^!ς ημέραν ξυν- 
^μινοι ^ παρεΰονται. άπέβτειλαν αύτάν, χαΐ ατηοί 
(^ίίϊ γάρ «αΐ των ξνμμάχιαν 2;'ίΖινοώ^ιοι χαϊ &Ιλοι. 
ηνίδ ααρηίβαν') προείπον πανόημεί π&βιν ί^ιίνκι 2}νρα' α 
ΜΟΰίοίζ.-ίίίεΙ δε έτοιμα αντοίς χαί τά της παραβκενϊ}ς 
^ χάί αί {ιμεραι έν αϊς ^ννέϋ-εντο ί)ξ£ΐν εγγύς ^βαν, 
ιορευόμενοι έπΙ Κατάνης η,-ύλίβαντο ίπΐ τω ΣνμαΙ&ψ 
χοτβφψ ίν ττι Αεοντίνψ, ίοΐ ί' ^Α&ιινκΙοι ώ^ ή'οθοντο 3 
Βύ|τούε χροαιόνταζ, άναΐαβόντες τό τε ϋτράτενμα άπαν ϊο 
«ό ίανχ&ν χαϊ 5βθί Σικελών αντοΐς ^ άλλος τις προΰε- 
Ι^λύ&ει χαϊ έ:ΐΐφιβάβαντες ίπΐ τάς νανς χκΐ τά πλοία, 
Λνπ6 νύχτα ίπλεον ίπΐ τάς Σνραχον^ας./ χαϊ οΧ τε9 
Αϋ-ηναϊοι αμα εφ έξέβαινον ίς τό κατά το Όλνμπι\εΐον α 
ό$ ατρατόπεδον χαταληψάμενοι^ χαΙ αΐ ίπχή^ οΐ Σνρα- 
χοϋίων πρώτοι προβελάϋαντΐΒ [^5] τξ Κατάν^ χαΐ ^ 
«Ιβ^μενοι οιι τό βτράτενμα 3παν άνήχται, άποβτρέ- / 
ψαντεζ άγγέλλονβι τοΙς πεξοϊβ, χαϊ ξι^παντες ί^δη 
ίΛοτρεπόμενοι, έ^ο/ίθουν έπϊ η^ν πόλιν./έν τούτψ ί' 6* 

1 ιί] Γώ Ο ϋ τοίΐΕ Ο αϊτούς ΐιΟ 2 γ6] τώ Ο 3 βταν- 
, , ΓΓί& «ροτίΐ'ικιτι ο 8 Λαραιικινάβϋαι «Μ, άθΠ. ΑοααϊηΒ 
Λ Οοΐιτββ 13 χκί τ(ί] χατιι Ο 14 έν Οίη. Μ || έγγ^ς ί,βαν] 

^Τγιβα* Ε 19 ηΐοΐαι Β 21 ί« το Ε ί« τύν οΑΒΡΜ 

η ηηατόπιδον Ο τή ατρατόαιίον ΙλΟ || χαταΙηψύμοΌν Ο 138 ΤΗϋΟΥϋΙΟΚ Ι οί Ά&ηναΙοι^ μαχρ&ς ονβης τ'ής δδον αύτοϊϊ, 
ήβνχίαν χαθ'ϊβΐίΐ' τό βτράτενμα ές χωρίον ίπιτ'ήίΒΜ 
χαΐ ίν φ μάχ*ΐί τΐ όίρξΐΐν εμεΙΙον 6πότε βούλοΐΛ 
χαΐ οί Ιππίας τ&ν Σνραχοβίαν τ/ιχιβτ' [αν] αυτούς ) 
5 ίν τψ εργψ χαΐ προ αννον Λυπτ^βΐίν ' < τ^ μίν γαρ χείΛ 
\τε χ«ϊ οΐχίκι εΐργον χαΐ δένδρα χαΐ Ιίμνη, παράΛ 
τό Ι χρημνοί. χαΐ τά εγγύς δένδρα χόψαντες χα,Ι ι 
νεγχόντες ίαΐ τήν ^άλαβϋαν παρά τε τάς ναϋς ΰχΛ 
ρωμα έπηξαν χαΐ έπΙ τψ ^άβχανι ερνμά τε, ^ εύε^ 

ιΟ'ίώτατον ^ν τοϊξ ποίεμόοις^ λί&οις λογάάην χαΐ ξτΐίΐί 
δίά ταίχέαν ωρ&ωβκν χιύ την τόν Άνάχον γέφνΛ 
ΐλνβαν. παραβχιναξομένιαν δί ίχ μ'ιν της πόλεως ούη 
έξίάν έχώλνε, ιΤ(>ωτοι <ϊί οΕ ίππης τών Σνραχοβί 
προβεβο-ή&ηβαν, έπειτα δε νΟτερον χαΐ τό λε 

15 ί,ννελέγ'τ). χαΐ π^οβήί^ον μ^ν ίγγύς τοϋ ΰτρατεύμαι 
τ&ν Ι Ά&ηναίων το πρώτον, έπειτα δε, έ}ς ο•ύχ ι 
πρα^βαν αΰιοΐί, άναχαρήβκντες χκί διαβάντεζ 
ΈΧωρ(νην 6δ6ν η-ύλίβαντο. 

Τ§ δ' νϋτεραία οί ^Α&ηναΐοι χαΧ οΕ ξύμμαχοι Χίά 

20 βχενάζοντο ώς ίς μάχην χαΐ ^ννετάξαντο ό>δε. Λί}£ΐ 
μίν χέρκς Άργεΐοι είχον χαϊ Μαντινης, '^4ϋ7}να^06Μ 
τό μέβον, το δε αΙΧο οί ξι}μμκ];οι οί αίλαι. χάί | 
μίν ^(ίίβυ οώτοϊς τον ατρατεύματος έν τω χρόβί 
ι^ν, τεταγμένον έπΙ οχτώ, το δε ί^μιβν ίπΐ ταΐς ε•{}^ 

25 έν πίαιβίω, έπΙ 6χζώ καΐ τοντο τεταγμένον οΐς είέ 
ί &ν τον βτρατενματός τι πονΤι μάλιβτα, έφορώνι 
παρα.γίγνεβ%•αι. χ«1 τονς όχενοψόρονς έντ6ς ■ 2 ί*ά»ιιΐαν Δ ίκά^ηναν Β ]] έ^ οιη. Β 4 δ» άβΐ. 81». 
6 Χνπ^ααι Ο 6 οΐχία ΒΟ 9 έηιο9&τατον 60(14,, < 

ΟΙ&βββη 11 '-ίναΛίΜΐ Ο άνάπΧον Ι>Γβ] 13 ο^&ΐΐς ^ 

18 ΕΧωρίδην 01&\ 2ί> πΙαιιιίψΈ.}ίΐ^ -αΐψίψ ΐΚΒΈ• ΗΊΒΤΟβ. Ι.ΙΒ. ΤΊ 67—68. 139 

■ ίχιτάχτων ίΏ,οιτιΰαντϋ. οι δ^ Σν^κχόβιοι έταζαν 3 
κούς μίν 6αλίταξ πάντα^ ίφ' έχκκίόδχα^ 5ντας ηκν- 
^μ;Ι Σν^ακοβίους χαϊ οβοι ξύμμαχοί παρϊ}ΰαν {έβοή- 
ρϊβη' Ι ιϊί αύτοΐς ^^ΐΑίνοΰντιΟί μίν μάλιβτα, έπειτα βΐ « 
ί ΓΐΙφαν ίππήί, το ^νμηαν ίξ διακοβίους, χαΐ Κκ- 
ίΙ^ιναίων Ιππής 3βον είχοβι Χίά τοξόται ώς πεντή- 
•ντα), τους ίί Ιχπέαζ ίπετάξαντο ίαΐ τψ δε%ιψ, οί>χ 
ϊΐαβοον 8ντας «} διαχοβίονς χαΐ χίλίονς, ίΐα^ά δ' αντούζ 
«κΐ Ι τούί^^αίΒ^ηίΟτάς. μείλονβι ίί τοΙ$ Ά&ηναίοις προ- ^ 
Ι τί^οις ίχίχΐίρ'ήαειν ό Νιχίας χατά τε ε&νη ίηιχαρι^ν^Γ 
9χα χαΐ ξΰμπ(«τι τοιάδε Λα^εχελεύετο. ^ 

„ΏοΧλΐι μϊν παραινέβΐΐ, ώ ϋνδρες, τι βεΐ χρήβ&ΰα, β§ 
•ί χάρεΟμεν έπϊ τοίοντον άγωνα; αντί} γάρ ή ■ααρα- 
|0χη»ιϊ Ιχκνοτέρκ μοι δοχεί είναι &άραο^ παραβχείν η ίί 
ΐιβί&ς λεχ&έντεξ λόγοί μετά άβ&ενοϋζ ατρατοπέδον. 
Ι Βκον γάρ ^ΑργεΙοι χαΐ Μαντίνΐΐζ χαϊ Ά&ηναίοι χαΐ ^ ' 
(βΜΟΐων οί πρώτοί έβμεν, χώς ού χρ-ή μετά τοιώνδε 
ύ τοβώνΰε ξνμμάχων πάντα τινά μεγάλ-ην τήν ίΧπίδα 
)Β νίχτ]ε ίχειν, αΙΙως τε χαΐ προς άνδρας πανδιιμεί τε 
ημένονξ χαΐ ούχ άπολ^χτονς ωβπερ χαϊ ήμά;, ί 
ίβέτι ΣιχεΙιώτας, οι ύπ£(ΐς['ρονονιΤ( μ^ν ήμας, 
ίϋοι α οΰ, δίά τό τήν ίπιότ•ήμην Γή? τόλμης 

παραβτ'ήτω δέ τινι χαΐ τόδε, πολύ τε ϊ 
ί ίΐμετέρας αύτ&ν είναι χαΐ προς γϊι ούδεμι^ 
, ^ν\τινα μή αυτοί μαχόμενοι χτ'ήύεβ&ε. καΐ τούν- ίο 
' ■ίπομιμν^αχω ■ϋμας ^ οί πολέμιοι αψίΰιν αντοΐς 
\ οΓί' 3γ( παραχεΛΐϋοιται' οί μΗ' γάρ ΰτι περί πα- 

. , ιη,Ι>αί|ίφ'ί; ΐίτ'ΐϊΑΕΓΜ ίϊΒ 4— 6 ΪΛϊίτοτ 
10 ί9νη οτα. Β 13 τοιοϋτον] τΐιν α<τύ•> οοι1<1., 

17 ϊρή (ΐ(ιά] χρή^ιατα Β 23 νπομένοναι οοοίιΐ., 
ΤΗυθΥϋΠ>Ι8 ίίίΐ,^ τρίΰοζ ίβταί ό άγων, έγίο δι οη ονχ ίν ινατρίϋί, • 
^ς κρατίΐν όΐΐ ή μή ρ^άίιαξ άποχιηριΐν οί γά^ Ιπχΐ^ 
χολλοί έχικεί\αονται.. Τ'ης τε ονν ύμΐτέρας αντών ά^ίαξ 
μνηα&^ντΐς ΙαέλΆετε τοΙ$ ίναντίοις προ&ύμιας χίά ϊή* 
6 παρονΟαν ανάγκην χαΐ άπορίαν ψοβερωτέραν ίιγηαά- 
μενοί τ&ν πολεμίων.^*• 

/ Ό μ^ν Νικίας τοιαϋτα παραχείΐνβάμενοζ ίπ^ε τί 
Ι βτρΰΐΐόταδον εύ^νς. οί ίί Σνραχόβιοι άπροβδάχητοι 
μίν ίν τφ χαίρω τοιίτω ^ΰαν ώς ί^δη μαχούμενοι, χαΐ 

10 ηνεβ αύτοΐξ ίγγύξ τ'ής πόλεως ονΰης καΐ άπεληλνϋ-εβαν 
οί ίέ καΐ όιά ϋΛονδης προΰβο'ηϋ-ονντες δρόμψ ίβτέ- 
^ιξον μέν, ώς δί εχαβτός πΐ) τοϊς πΛΐ^οβι αροβμεί^ειι 
1 χα^ίαταντο. ού γαρ ίή προ&νμία: ίλίιαείς ^ϋαν ούίί 
χόλμι^ οντ' ίν ταύτ^} τ^; ί'-'^Χν '*^^' ^^ ^"^5 αΧΧαις, 

15 αλλά Γ^ μϊν ανδρείο: ούχ ί^ββονς ίς ^βον ή έπιατήρΛ 
άντεχοι, τώ δί ίλλείίΐονη αντήζ καΐ τ-ην βονλ•η6Η 
αχοντες προνβίδοβαν. όμως ίΐ ο-ύχ αν οΙόμε\νοι βφίβι 
τούδ '^ί9ηνα(ους προτέρους ίπελ&είν χαΐ δια τκχον^ 
άναγχαζόμενοι άμύναα&•αι άναλαβύντες τά οπΧα εν9ύ{ 

20 αντδπ^ϋαν. χαΐ πρώτον μίν αντων ίκατέρων οι « 
ΛίθΌ|3ιΐ^οι χαΐ αφενδονΐμαι χαΐ τοξόται προνμάχονα 
καΐ τροπάς, οίας εΙχ6ς (Ιϋλού^, άλλήλωνί ^ποίουν' ίαβιτί 
ίέ μάντίΐς τε βφάγια προύψερον τά νο\μιξόμενα χβΛ 
ααλπιχταΐ Ιτίνοίον έπώτρννον τοις όπλίταις, οί δ' ίχώ< 

25 ρουν, Συραχάαιοι μίν περί τε π:ΐΐτ(>^ιϊο$ μαχούμενι» 
Ι ΧΜΪ τ^5 Ιδίας εχαβτος το μεν αντίχα βωτ-ηρίΐζς, τ6 ίί 
ίλλον ίΙεν9ερ£ας, των ό' εναντίων Ά&η\ναΐοί μ^\ 

7 ίν^γιΜ 10 άπιΙηΙύ&ΐΒαν άβίβιτ. ίπιΧτΛν9ίϋίίν κΐί 
13 πΐίΐωαι Ο 16 άντίχιι θ 18 άχίλΆεΙν ΔΒΟΡ 22 οΓαβ ι 
οία Ι* II άΧΙ^Ιβ>ν ψιΐοίί ΟΜ 26 ώϊ Ϊχηιγγοϊ Μ 27 θ 

ίναρτίαν 6 £ί ΙναντΙιον Β ^ί &.ντία^ ΑΟΕΡΜ ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. VI 69—70. 141 

ίίρ£ ΧΒ ΧΎΐς άλλοτ^ίας οίκΐίαν βχείν χα\ τί^ν οίχείαν 
ιή βλάφαι -ίιββώμενοι, ΆργεΙοι• ίί χαΧ τ&ν ξνμμάχων 
. αίττόνομοί ί,νγχτ'ήαίίϋ&αί τε εχεένοις ίψ' ίί ^Ι&ον ->' 
Ε^ τήν ύτίά^χονϋαν βψίαι ΐΐατρίβα νιχ'ήβαντες αάίιν 
ί*ιΛεΙν/το β' ύπί^οον τ&ν ξνμμάχων μέγιβτον \ μΐν ίο 
ί^Ι της αΰτί'ίία'αίίΧπήϊτου βατ'ηρίαζ^ ^ν μ•^ χ^αχ&βι, 
< χ(/69νμον ΐίχον, έπειτα ίΐ ίν παρέργω καΐ ει τι 
ϊίΛο ξνγχαταβτρεφάμενον φφον αύτοίς νπίοίούβεται^ 
γΐΡΟμίνης δ' ίν χερΰΐ τη; μι^ζν^ ^^^ πολύ άντεΐχοίτ ΪΟ 
ίλλήλοΐξ, χαΐ ^ννέβη βροντάς τε αμα τινάς γε\νία&αί ιε 
«β1 άβτραπάξ χαΐ ϋ$ωρ πολύ, ώβτε τοις μίν πρώτον 
μκίομίνοις χαΐ ίΧάχιβτα. πολεμώ ώμιληχάιίι χαΐ τοντο 
ίονεπιλαβίβ&αί τον ψόβον, τοις δ' ίμπειροτέροΐζ τά 
•(ΐίν γιγνόμενα χαΐ ωρο: ετονς περαίνεβ^αι δοχείν, τού^ 
Κ άν&εβτατας πολύ μείζο εχπλη^ιν μη νιχωμέ\νονς μ 
χαρεχειν. /ώβαμένων ίέ τίον ^Αργείων πρώτον γ6 εύώ- β 
ι^μον χέρας τών ΣνραχοβΙαν καΐ μετ' αετούς τ&ν 
Α9ΐ2ναί(αν τ6 χατά βψαζ αυτούς, παρερρήγνυτο ί^δη 
1 τ6 51λο βτράτενμα τών Σνραχοβίων καΐ ές ψνγί}ν 
χκϊ ίπΐ πολύ μίν ονχ ιδίαζαν οι Ά&ηναΙοι " 
ίππ^ί τών Συραχοβίων πολλοί &ντες χαί ιι 
Ι ΐΐργον χαΐ ίΰβαΧόντεξ ές ζούζ ίιπίίταζ αύτ&ν, 
ΐ «ροδίώχοντας ί'(ϊο^ίν, άνέβτελλον), ίπαχολαν- 
I δί αθρόοι οβον άϋφαλώς είχε πάλιν ίπανε- 
χαΙ τροπαΐον ΐβτκβαν. οΐ δί Άιραχόβιοι * 
'β'έντεξ έζ τήν Έλωρίνην 6δόν χαΐ ώς Ιχ τών μ 
ν ίυντι^άμενοι ίς τε το Όλνμπιείον δμίπς ϋψ&ν 

:?> 

> άνΑιίίατον οτα. Β 8 ανγ-καταοτ^ί^όμΐνοι. Ε Ιυ/χοίτκ- 
ίνοις ΰ ανγααταιιτρΐΐΐιόμενοίξ ¥ ονγχαταιΐτρι-φομένοΐί 
ΐΓΤβιί 16 νικομ,ένονς Ο 18 παριρήγνντο Ο 

£ νιψιβ β Α Β Ρ Μ )) Λροόίώκαντίς Β *»* ' κ-ΐ 1 
142 

αύτ&ν παρίπΐμψαν φνίαχήν, δείβαντΐξ μί/ οι Ι4βτ)ΐ 
των χρημάτων & ^ν αντάΟ^ι χ^νήβωβι, χαΐ οΐ λοί 
ίχανεχώρηβαν ίζ η)ν πόλιν. οί ~3ε Ά^ναΙοι 
μΐν Ι τό Ιερον ούκ ^Ι&αν^ ξνγχομίβαντις ίέ 
5 ίαντων νε\χρού£ χΐίΐ έπΙ πνράν ίίΐΐϋ•έντεζ 'ηϊ>λέβ« 
αύτον. τί; 3' νβτεραία: τοις μίν Σνρακοβίοις άχέδί 
νποααόνΰονς τους νεχρούξ {άχέ%•ανον ίΐ αντών 
των %νμμάΐ[α}ν αεφ. ^ξϊ^οντα χαϊ διαχοβίονς)^ τ&ν' 
βψετέρων \ τά 66τ& άνέλεξαν (^άπέ&ανον δε κύτων 

10 τών ^νμμάχων ώς αεντήχοντα)^ χαΐ τά τών ποίΐμίαν 
βχνλα ίχοντες άπέπλενβαν ές Κίηάνην. χειμών τε γά^ 
^ν χαΐ τ6ν πύλεμον αύτύ&εν ποιείβ&αΐ οϋπω έδόχει 
δννατί)ν ίΐναι, πρΙν αν Ιαπίας τε μεταπέμιΐιωβιν έχ 
τών Ά&τιΙνών χαϊ ίχ των κύτ(5θ"ίϊ' ζνμμάχων κγΐίρα- 

15 ίίν, ο%ωξ μ•ή παντάπαΰιν ίπποκρατώνται, χαΐ χρ-ήματίΐ 
ΐΐ αμα αντύ&εν τε ί,νλλέ^ωνται χαϊ παρ* Ά&ηναίων 
Ε^&ίϊ, τών τε πόλεων τινας προβαγάγωνται, ^ς ^λπι,^ρν 
μετά τήν μ^χν^ μ&Ιλον Οψ&ν νπακονβεϋ&ΟΜ,, τά τε 
^Ιλα, χαϊ Ι αΐτον χαϊ 50ων ^^οι, χαραβχΐνάβωντ((ΐ, άΐ^ 

20 ί§ τό εαρ ίπιχειρ'ήΰοντες ταΐζ Συραχούβαίξ. ' 

Καϊ οί μϊν ταύττι τ^ γνώμ'^ άπέπλευβαν ϊς τήν 

Νάϊ,ον χαϊ Καταντών διαχειμάβοντες- ΣΛίραχόβιοι ίέ 

τονς βψετέρονς αύτ&ν νεχρούς ^άψαντεζ έχχληβίαν 

Ι έποίονν. χαϊ παρελΟ^ών αύτοίς Έρμοχράτης 6 Έρ- κ 

25 μωνοξ, άνίιρ χαϊ ές ταλλα ξύνεβιν ούδενός λειπόμενος 
χαϊ χατά τ6ν πόλεμον εμπειρία: τε Ιχανόζ γενόμενοβ 
χαϊ άνύρεί^ επιφανής, ί&άρβννέ τε χαΐ ούχ εΐα τφ 
γεγενημένφ ίνδιδόναι " τήν μίν γάρ γνώμην αυτών '■ 

9 άνέΧιξαν Ό αννιΐιίαν 1»6 16 δμα βηρΓα ν. Β ) « 

οιπ. Μ 19—20 ώς έ^] ίαηφίαηι Μί6 νβτϋί ΥοΠλ ίστ* Εοάά. 
ί* άίΛχβιμάβαντα Ο ΗΙΒΤΟΕ. 1ΛΒ. Π 71— ΐ3. 143 

ήβϋη\ΰ&αι, την δε άτα^ίαν βλάφαι. ού μέντοι η 
τοβοντόΐ" γε λίΐψ&ηναι όσον ΐίχος ΐΐναι, Κλλωξ τι 
; χ^ώτοις τ&ν ΈΐΙήνων έμπδίρίψ, Ιδιώτα^ ώ? είταϊν 
^^αχέχναΐζ, άνταγωνιβαμένονς. μέγα δί βλάφαι χαΐ * 
\τ<> χλη9•οξ των βτρατηγ&ν χαί] Τ'ήν πολναρχίαν ('^βαν 
ψά^ «έντε χαΐ δέχα | οί βτρΒαηγοΙ αύτοϊς), των τι ία 
ΐοΐλ&ν τήν ά^ύντακτον άναρχίαν. ί}ν ιϊί 6λίγοι τε 
ΗψχττιγοΙ γένανται ίμπειροι χαΐ έν τφ χείμ&νί τούτω 
ιΠζρασχίυάΰιοβί τύ ^πΧιτιχάν, οϊζ τε ϋπία μή εβτίν 
Ικΐίορίζοντεζ , όπως άις πλείβτοι ϊβοντκι, χαΐ τΐι κλλ•^ 
ψίΐέί^ αροίίαναγχάζον\τες^ ίφη χατά τό είχος κρατήΰείν ίί 
9ψα3 τ&ν εναντίων, ανδρείας μίν ΰφίόιν νπαρχον- 

, ίύτιχ^ίας ί' ^5 τά Βρ\γα προαγενομένης' έπιδώΰείνϋΐ 
γά^ αμφότερα αυτά, ττ^ν μεν μετά χινδύνων μελετω- 
]^£νψ>, τήν δ' εύφνχίαν α-ίιτί^ν εαυτής μετά τον πιΟτον 
ίί}ί ίχιΟτ-ήμης &αρααΧεωτέραν εβεβ&αι. τους τε βτρα- & 
ττ/γονξ χκΐ ύίίγονς χαΐ \ αυτοκράτορας χρήναι ίΧίβ^αι ι 
κί ί>μόααι αύτοίς τί> δ^κιον ^ μ-^ν ίάβειν αρχειν 5ΐίΐβ 
ν ίπίϋτανταί- οντω γάρ « τε χρνπτεβΟ•αι δεί μαΧλον 
^εα&κι χαί τκ>1>1κ χαχά χάϋμον χαΐ άχροψαβίβτωξ 

χαΐ οΐ Σνραχόβίοι αυΓοΰ άχονβαντες 78 
ηά Ι τε πάντα ώς ίκ^Χενε χαΐ βτρατηγόν αντόν ίο 

ι τον Έρμοκράτη χαΐ Ήραχλείδην τον Ανβί- 

■μΙ ΣΐΜαν6ν τον '^ηχέβτου, τοιίτουί τρίί^, χαΐ 3 

χαΐ ες τ'ήν Ααχεδαίμονα χρέββεις 

Λαν, όπως Συμμαχία τε αύτοϊς παραγένηται χαΐ 

ιός \ Άϋ^ναίονζ πόλεμον βεβαιότερον πεί^ωβί ΐί 

αΐθ9αι ίχ ιοϋ προψανοϋς ύπΐρ βφών τονς Λαχεδαν- 

ι ή βπό της ΣιχεΧίας άπαγάγωοιν κύτού; 

'^'ας αοΑά,, οογγ. Ρ, 6 ΒβοΙοΒβ, άεΐ. Ηθπϊ. 

19 μώΐον 6(1 Β, ίτΜΜρ, Β, Μ ΐί»>ιΜ»ηΛ.1ί 144 ΤΗϋΟΥϋΙϋΚ τ) ίΐρϊίς τύ ίν ΣικΐΧία βτςάτενμα τ^ββον ώφελίαν &λα 
ίπιπέμΛωΰιν. 

Τό δ' ίν τΐι Κατάντη βτράτενμα των '^1&•ηνι 
Ι επλενβΐν ΐ'ύ&ύς έπΙ Μεββήιρην ώί προΟο9ηβομ.έι 
6 χαΐ & μ^ν έπράαβετο ούχ έγενετο' Άίχιβιάδης γάρ 
άπ^εί εκ τ•ης «ρχης ήβη μΐτάίΐΐμπτος^ ίπιατάμενοζ 
φεύΐ,οιτο^ μηνύει τοίκ τών Σνραχοθίων ψίίοις τοΙς] 
τ^ Μΐαβήντι ξυνειίέΐξ τό μέΙΙον οι ίϊ τούζ τε 
όρας \ διέφ&είραν πριίτερον χαΐ τόχΐ βταβιάξοντε^ 

10 έν διτΑοις 5νΓ£5 έχεχράτονν μι) δεχεβ&αι τούϊ '^4^ 
ναίονς οί ταϋτα βονίόμενοι. ίιμίραξ δε μείνί 
Λερϊ τρεις χαΐ δεχα οί '^4&η^ναΙοι. ώς ίχειμκξ( 
τά ίχιτήδεια ονχ ΐίχον χαΐ χρονχώρει ούίί'ν, άχελ' 
&όντΐς ίξ Νάξον \ καΐ 5ρια χαΐ βτκνρώματα τΐερί τι» 

15 ϋτρατόαεϋον ποΜϊ^ίίμίίΌί κύτοϋ βιεχείμαζον χαΐ τρί•ή^ 
άπέβτειίαν ές τάς '^&^ας ίπί τε χρ-ήμιχια χαϊ Ιππίας, 
οχως ^μα τψ ^ρι παραγένωνται. 

Έτεέχιζον δ^ χϋά οΐ 2Μραχόβιοι ίν τφ ;|;£ΐ,μβνι ϊ^ 
«ρός τε ττ^ πάλει, τ'ον ΤεμενίτΎιν εντός ποιηβάμενοι, 

20 τείχος \ παρά παν τό προς τάς 'ΕαιποΧάς 6ρβιν, 5πωζ 
μη δί' \ έλάΰβονος ίναποτείχιβτοι ^βιν, ήν Ηρα ϋψάί-ί 
λωνταί, καΐ τά Μέγαρα φρονριον χαΐ ίν τψ "Όλνμ- 
«ιε(ψ &ΧΧο' χαϊ τίιν ^άλαββαν προνβταύρωβαν παν- 
ταχ^ ί άποβάβεις ^ααν. χαϊ τούί Ά&ηναίονς εΙδότιςΛ 
' τή Νάζω χειμά\ξοντας ίβτράτευβαν πανδημεϊ ίχΙ\ 
τήν Κκτάντιν^ χαΐ της τε γής αυτών ετδμον χαΐ τάδ 

6 άηίίη Ε 12 τρίαχαίδε'χα κΔΒΜ 11 όρια χαΐ\ 

ΰ•ρβΜθϊ ΑΒΜ β'ρδιχηβ Ε 9ράκας ΐ αρακάς Ψ; ορικ πίρΐ τά 
αιρατό'ΐίίβα ττοίτ^αάμενοι γρ. Μ, 'άρα χαΐ αταυράματα περί ι4 
ατρατάχΐβον ποιηαάιιενοί ΙβηιιηΒ, βοΐιοί, ΡβΙιπ., οί. ηοΙιοΙ, 3ρικ 
3ΐΕρί τ6 (ΠρΒτίκίίο» ποη]αάΐί(νοι \\ αταύρωμα Ο βτ*αυρώματα V 
30 ίχίβοΐας β 
ΗΙ8Τ0Κ. Ι;ΙΒ. VI 74—76. 145 

^^ναίων βχηνάς χαι το ατρατόπεδον ίμαρι^- 
ινκντ£5 άνιχώρ'ηϋαν ίπ' οήίου. χαΐ πννϋ•ανόμενοι τούζ > 
Ά^Ίΐναίονξ ίζ τή" Καμάριναν χατά τήν ί%1 Αάχητος 
γαιομένην ξνμμαχίατ πρεββενε\αϋ•αι, εΐ πκι; χροβαγά- ιβ 
ψ>ννχο αυτούς, άντεαρεββενοντο χαΐ αντοί- ήβαν γαρ 
ίχοίΕΤοί αύτοΐς οι Καμαριναΐοι μι) προ&νμω^ βψίβι 
(ΐιίι' ίηΐ τ^ιν πρώτην μάχην Λίμψαι α έπεμψαν, ΐς μ 
Ί& Ιοιπόν μή ούχεη βούλανται άμύνειν^ ύράντε^ ΐθύ£ 
'^19τινα(ους ίν τ^ (ίόχι^ ίί πρά^ανταί, \ προαχωρωβι δ' ΐ6 
κ6νθί£ χατά τήν αροτέραν ψιλίαν χειβ^έντες. άφιχο- * 
ρίνβη/ ονν ίχ μ^ Σίυρκχοναών Έρμοχράτονς χαΐ αλ- 
ίαν ίζ τήν Καμάριναν, άπο δι τ&ν Ά&ΎΐναΙων Εύφή- 
(κη) μί*' ετέρων, ό Έρμοκράττίξ ί,νΧΧόγον γενομένου 
χΛν Καμαριναίων βονλόμενοξ προδια\βάλλειν τούζ^Α&τ}- μ 
ονζ ϊΧεγε τοιάδε. 

„Ού τήν παρονβαν δύναμιν τών Ά@τ^να(ων, ω 7β 
ΆφαρίναΙοι, μή αΰτήι> χαταπίαγητε δείβαντεξ έπρε- 
νβενβάμε&α, &λλ(ί μ&λλον τούί μέλ}Μνταζ κλ' αντ&ν 
Χίγονί, πρΙν Τί χαΐ ήμϋν άχονβαι, μή νμ&ζ χείϋωΰΐν. 
Ι Ι^ίοναι γαρ εξ «)ν ΣίχελΙαν αροψαβει μΐν ^ πνν- % 
(«ΐνεΰΦε, διανοίο: ίί ί^ πάντες ■ίιπονοονμεν χαί μοι 
)ϋΐν ον ΑεοντΙνονζ βονΧΒβ%•αι χατοιχίβαι, άλλ' 
Ι&ς μάλλον έξοιχίβΜ. ον γάρ ιϊή ίϋιΙο^Όν τάς μίν 
Ε χάλεις άναβτάτονς χοιεΐν, τάς ίΐ έν&άδε χατοί- 
, χα! Ι Αεοντίνων μεν Χαλχιδεων ϋνταν χατά ιύ μ 
ίνγγίνίζ χήδεββ•((ΐ, Χαλχιδέας δΐ τονζ έν Εύβοίψ, &ν 
ύζβε &ποιχοΙ είβι^ δονλωβαμένονς εχειν. τι; ΰί αύτ^ 8 
ΙΛΐψ ίχεΐνά τε 'έβχον χαΐ τά ίν6•άδε ννν π'£[()ώντο:ι' 
\^ΒΙιάνΐ5 γ^ γενόμενοι εχόντων των τε Ιώνων χαΐ 

.9 Λ] ού Ε 146 ΤΗΠΟΥϋΙΒΙΒ οβθ( άπο Βφων \ ί^βαν ξυμμαχοι ωξ έπΙ τον Ά 
τψωρί^, τούζ μίν Χιποβτρατίαν , τοίΐξ δΐ έα' 
λονς βτρατιύειν, τοϊς δ' ώ; ^κίίίτοΐί ηνά ειχον ι 
ΐύπρεχη έπΐνΐγχόντες | χατΐβτρέφαντο. χαΧ οό 
6 ττις έλΐνϋ•ιρ(αξ ϋρα οΰΤΕ ο^τοι τ&ν Έλλ'ήνιαν 
οί "Ελληνΐζ τηϊ έαντων τφ Μι^δω άντίβτηβαν^ πι 
οΐ μεν βφίΰΐν άλλα μη έχΐίνω χαταδονλώβεως , 
ίπΐ δΐβπότον μεταβολϊι ούκ | άξννετωτερον , χκχο|ι 
τωτε'ρου ίί'. 

10 ,,'^ίϋ' ον γαρ ίή τήν των Άθ~ηναίαν εύχατηγί 
τον ονβαν πάλιν ννν ΐ^χομεν άποψανονντες ίν ίίί) 
δβκ άόιχεΐ, πολύ ίϊ μαΑ^οΐ' ήμά5 κντούς αΙτιααό[ 
οτί £χοντΕ? παραδείγματα τών τ' ίχεί Έλλ•ήι 
ίδονλώ&ηβαν, ο%χ άμννοντίξ | βψΐβιν αύτοίς, ι 

1& έφ' ήμκ5 τκύτά 3Εαρ(ίντίί ϋοφίβματα, ΑεοντΙνων 

γενών χατοιχίβεις χαΐ Έγΐβταίιαν ^νμμάχων έπιχουρί 
ού Ινβτραψέντες βονΧόμε9•α προ&υμότερον δεΐ^αι 
δτι ούχ "Ιωνεζ τάδε εΐβΐν ονδ' Έλληβχάντιοι χαΐ 
βίώτκι, οΓ δεαπότην ^ | Λί^ίοκ ΐ) ίνκ ^έ' τίνα 

20 μεταβάλλοντες δονλοϋνται, άλλα ^ωριης, έλεύϋ•ΐροι 
αντονάμον τη^ Πελοποννήβον τήν Σιχελίαν οίχοϋί 
η μένομεν εως &ν εχαβτοι. χαζά πόλεις ληφ&ί 
εΐίότες οτι ταντ^} μόνον άλωτοί ίομεν χαΐ Αρι 
αυτούς ίπΐ τοντο το εΐδος ] τρεπομενονς αΰτε 

25 μίν λόγοις ημών διιβτάναι, τοΰ^ ίΐ ξ,νμμάχιον έί 
ίχπολεμοϋν προς άλλήλονς^ τοϋ£ ΰί ώς ίχ 
Λροβι^νΙς λέγοντες δύνανται χακονργεΐν^ χαΐ οΙόμε9αΈ 2 ρΓ. ΓοίΐΕ βί ΐοίς ΟΟΓΓ. Μ, II Ιηποατρατίαν ΒΟ 8 
ξιννιτατίρον Ο 13 ^κεΓ ο βΐ Οίοη. Ξαΐ. ϋ33 ίχιϊΒί 1» 14 άμύ- 
νοννπί Ρ 15 τηΰτα ΑΒΓΟ 2ϋ μίταβαλάνιΐί Β •2( ' ' ι ΗΙ8Τ0Ε. 1ΙΒ. VI 77—78. 147 ί &3ίΒ3&ΐν ξυνοίκου προιαιολίνμΐνον ού χαϊ ές αυτόν 

^ξΐιν το δίΐνόν, πρό δε αντοϋ μ&Χ\Χον τον %ά- %•, 

ία χαΟ•' έαντύν δνβτνχείν; καΐ ίϊ τω αρα παρίβτηχΐ 78 

ι μίν Σνραχύβιον, ίαντόν ί' οι) χολέμιον ΐΐναι τφ 

}^&*ΐναίω, χαΐ βεινόν ήγεϊται. νπέρ γε τ^6 ^.«^5 *'*- 

«'ίΐίίΐΐ', ίν&νμτι&'ήτω ον περί τ^ζ εμ,^ζ μάλλον, ίν 

α χαΐ τή£ ίαυτον &μα ίν τ^ ^μ^ μα\χονμενο5, ιβ 

ίβούται ίϊ χαΐ άΰφαΧέβτερον οβφ ού προ6ίεφ9αρ- 

ίμον, ίχων δί ζύμμαχον ίμί χαΐ ονχ έρημος 

ΐίτα^, τόν τι ΆΟ^ναΙον μή ιήν τον Σνραχΰδίον 

'^^αν χοΐάβαβ&αι, τΐ) ί' ίμ^ προφάβει τήν εχείνον 

ι οΰχ ^αβον βεβαίώααα&αι βούλεβ&κι. εί \ τε τις^2ί 

ΜψίίονεΙ μίν ή χαι φοβείται (αμφότερα γάρ τάδε πάϋχει 

■«δ μείζα), δια δε αντά τάς Σνραχονααξ χαχα&ηναί 

■{(ώ', ίνα βωφρονίβ&ωμεν, βαύλεται, ιιεριγενύβ&αί δϊ 

αντοϋ άΰφαΐείαζ, ονχ άν&ρωπ(νης δννά\μεω£ ί 
ν|)(η1Λ>2βΐΦ έλπίξει. ού γάρ οΙόν τε αμα τ^5 ** Ιαι^- 
:αΙ τ^£ τύχηξ τον αύτον ομοίως ταμίαν γενέβ&αι. 
ι ίΐ γνώμγι άμάρτοί, τοΐζ αίιτον χαχοϊς δλοψνρ&'είς ^ 
' 2» ΐβωξ χαΐ τοΙς ίμοίς άγα&οΐς ποτέ βονλη&εί»ί 
; ψ^ονήβαι. αδύνατον ίΐ προεμένω χαΧ \ μή τούε ίο 
ΐύί κι/νδύνονς^ ον περϊ των ονομάτων αλλά χερΙ 
ίργξον, έ&ίλήβαντι προΰλαβείν λύγψ μίν γάρ 
ο ίιμετ4ραν δνναμιν οφξοι &ν τι§, ϊργφ δΐ τήν αύτον 
ηΐ!/1αν. χαΐ μάλιαχα είχο^ ^ν νμ&ς, & ΚαμαριναΙοί, * 
ανε 5ντας χαΐ τά δεύτερα χινδννεύβονίτας, προορα- ι6 
(χντά χαΐ μι) μαλαχώζ ωβπερ νυν ^νμμαχείν, 1 ύύ χαΐ] οϋί Β ι αυτόν ϊε τίνα Ξ 3 ίαντύν « αύτον Ι» 
V ή)^Ί Ιί'-ήΐ ΐιαλίον € έμή^ χιβρα^ μΜΐΙου Ο 7 μαχού- 

/ μΛχόμινΟΐ 1»[ί5] 9 ίρημοί άρ.ίριτ. ΐρ-ημον β& 

) »&( ΐοάά., οοπ. ί,£, 13 κ«1 Οία. ΐΐ ΐ£ τίι <!»- ^ 148 ΤΗϋΟΤΡΙΟΒ αύτοϋ^ όί προς ■^μας μαΧΙον Ιόντας, απΐρ, εΐ ίς 1 
Καμαριναίαν πρβ>τον άψίχοντο οΐ ΆϋΊ}νκΙοι, δεόμ* 
αν ίαΐχαλεϊβ&ε^ ταϋτα έ» τον δμοίοι» χαΐ ί 
κείενομίνονζ, όπως μηϋν ένδώΰομίν, ψαίνίϋ&αί. \ 
5 οΰΦ' '{>μεϊς ννν γέ πα ον&' οί αλίοί ίπΐ ταντα | 
μηΰ9•ε. 

,^ειίίΐ} ίΐ Ιΰως το δίχαιον προς τε ήμας χαΐ ι 
τους έπιύντας 9•εραπενβετε, λέγοντες ^νμμαχίαν ί 
νμίν πρίις Ά%ΐ]ναΙονς' ^ν γε ούχ έπΙ τοΙς 

10 ίποίήβαβ&ε, των δϊ εχθρών ^ν τις εφ' ύμας Ι 
Ι τοΙς γε '^^ναίοις βοηϋ-εΐν, όταν ίκ' αίλων, 
αντοί ωβπερ ννν τονς πέλας άδικωβίν, ίπεί ο-ώί" 
'ΡηγΙνοι οντες Χαλχιδ'^ς Χκλχίί^κ5 ϋντας Αεοντίν 
^#ίΑουβί ξνγχατοιχίξειν. χαϊ δεινον εΐ έχεΐνοι /'^Ι 

15 έργον τον χαλον διχαιώματος νχοπτενοντες αλί 
βΰ}\φρονοναιν ^ ίιμεϊς δ' εύΧόγφ προφάβει τους > 
ψνβει πολεμίους βονΧεα&ε ώψελεϊν, τους δε Ιτ» ( 
λον ψνβει %νγγενεΙς μετά των ίχϋ•{βτων διαφ^^ 
άΧλ' οί) δίκαιον, άμννΐΐν δι χαΐ μή φοβεΐα&αι Ι 

20 παραϋχεν^ν αυτών οί> γάρ, ϊ^ν ^ιμείς ^βτ^μεν 3 
τες, δεινή ίβτιν, \ άΙΙ' -^ι/, οχερ οντοι απεύδίη 
ταναντία διαβτ&μεν, ίπύ \ ονδ^ προς ι^μας μάι 
έΐ^όντες χαΐ μάχτ] αεριγενόμενοι έπραξαν ίί έβο\ 
άπηΙΟ^ον ίΐ διά τάχονς. &ατε ούχ ά&ρόονς γε ί 

25 ΐΐχίΐί άΟνμεΐν, Ιέναι δί Ις η)ν %νμμαχίαν προΟ- 
ρον, αλίως τε χαΐ «πύ Πε3.οπον\νήβον 9ΐ«(>£βο^ 
ώφελίας, οι τώνδε χρείβΟονς εΐαΐ το παράχαν -ιΜ 1 αηΐρ 5ν ιί Μ 2 άφίκοντο Ο άψίχοιντα 
αωμίν ΑΒ 5 ώρμισ&ί β 11 ΰπ ] όπ' β 

16 ΐ/ίίίρ ΑΒΓΜ II ρΰΧάγψ] ού Ιόγωι Ε ~ 18, Ιιΰ ιπδτοβ. υΒ. η 79— 8ΐ. ΐ49 

ΙίμίΜ' χαΐ μή ίχείνην τήν ΊίρομΎΐ&ίαν δοχίΐν τψ ήμϊν 
(ώ» ΐδΐ}ν ϊΓνκί, νμίν ίΐ άβφαλ-ή^ τό μηΰετέροΐζ 5ι) ώ^ 
ζαΐ αμφοτέρων όντας ξνμμάχονς βοη9εΐν. ον γάρ * 
Ιΐ^γψ ίαον ωβπερ τφ ϋιχαιώματί έΰτιν. \ ΐΐ γάρ δι' ίο 
νμάζ μή ξνμμαχήβαντας 8 τί πΐί&ων αψκλ•^βΒται χαϊ 
4 χρατών περιέβται,, τΐ άλλο ^ τ^ «ύτ^ άπονϋία τοΐζ 
{άν οώο ^μιίνΛΤί 6αι#ηνία, τοτίξ δ} ονχ ίχωλύβατε 
τηαΐβύξ γΐνΐα^αΐ; χαίτοι χάλλιον τοϊς κιΐιχονμ£νοΐ£ χιά 
ίφΛ ΧνγγΒνέβί προβ&ΐμένονξ τήν τε κοίνήν | ώψείίαν ΐί 
!§ Σιχελία ψνλά^ιΐί χαΐ τοί'ξ νθηναίουί ψίλονς ίτ) 
Ιι*«5 μιΐ ί&βαί άμαρτιΐν. 

^ννελόντες τε λεγομεν οί Σνραχόΰίοι ίχδίδάΰχειν !> 
^ ούδίν έργον είναι βαφως οϋτε νμ&ζ οντε τονξ 
•Άΐονζ ΧΐρΙ αν αντοί ονδίν χείρον γιγνώβχεχε' δεό- 
μ9α δί χαΐ μαρτνρόμΐ9α \ κμα, εΐ μή πείόομεν, δτι ») 
ίαβουΐινόμΐ&α μίν νπό 'Ιώνοίν αΐεΐ πολεμίων, προδι- 
ϋμι^α βε νπο νμ&ν ^ωριης θωριών, χαΐ εΐ χατα- * 
Λρέψονται ημάς '^&ηναίοί, ταΐς μίν ίμετέραις γνώ- 
ψβίδ χρατήαοναι, τψ δ' αυτών 6νόματι τιμη&ήϋονται., 
ΜαΙ τ^5 νίχϊΐζ ονχ &λΧον τινά α\ϋ•λον ϊ} τον τι^ν νίχην ϊϊ 
ηφααχόντα λιίψονται- χαΐ εΙ αν ήμεΙς περιεβόμε&α, 
Τ^ αΐτίπζ τ&ν χινδύνων οΐ αύτοΙ τήν τιμωρίαν ίφέ- 
{κ«. ΰχοχείτε ονν χαΐ αίρεΐΰ^ε ^δη η τήν αίιτίχα 5 
ίηνδύνως δονλείαν η χ&ν περιγενόμενοι με&•' ήμϋν 
:Τθύ0ύΐ τε μή αΐβχρώς δεβπότας λαβείν χαΐ \ τι)*• αρΙι§ » 
άβ Ιχ&ραν μή &ν βραχείαν γενομένην διαφνγεΐν." 
Τοιιχϋτα μεν ό Έρμοχράτ•ης είαιν, ό δ' Ενφτιμας ώ 81 
'^&>}να{ων πρεΰβεντ-ής μετ' αυτόν τοιάδε. 150 ΤΚϋ"ϋΤΏΠ)Ι8 Ι άνανΐώβΐΐ, τον ίϊ Σνρακοϋίον χαϋ-αψαμ^νον &νάγ\ 
χαΐ ϊΤίρχ ι^£ ^ΡΖή& εΙπεΙν &>3 ίΐκόταξ εχομεν. 
οϋν μέγιβτον μκρτιίριον «ύτόί εΐπεν, άτι ο. 
5 «ίίί ποτέ Ι πολέμιοι τοις ίίωριεϋίίν ίίβιν- «χει ίέ ) 
οΒτοί. ήμιϊζ γάρ "Ιιανες Άντεξ ΠεΧοχονντιβίοις . 
ρΐΐϋΰι, καϊ πλείοβιν ονβι καΐ παροιχοϋαιν, ίακεφάμεΛ 
5τω τρόπφ Ύ^χιοτα [κυτών] ύπκχονβόμε&α' χαΐ . 
τ& Μηδιχά νανς χτη\βάμενοι, ι^5 μ^ ^αχΐ8αιμον£α 

ΙΟ άρχ^ίί και ^γεμονίκξ άαηλίάγημεν, ούδεν Λρο< 
μ&ΧΙόν τι ίχείνονς ^ιμίν ^ χαϊ ί^μας έx£ΐνο^^ έχιτιίι 
πλην χαθ-' δβον ίν τω παρόντι μείξον ΐβχνον, 
νομοί ίέ τ&ν ύπο βκβιλεΐ «ρότιρον Άντων ήΐίί, 
χαταΰτ/Ιντεζ οίχονμεν, νομ^ΰαντεζ ^χιβτ' Άν {ΐΛΟ } 

15 αοννηβίοΐξ όντως είναι, δύναμιν ΐχοντεζ ϊ; άμννί 
με&α, χαϊ ώς το άχρφίς εΐαείν ούίέ άίίχως * 
ψίί,ιΐίνοί τοίίί Γί "Ιωνας χκΐ νηβιώτας, ούξ ^νγγιν 
φαβιν δντας ήμίΕ^ Συραχόβιαι δεδονΐ5)ΰ9αι. 
γάρ ίπΐ τ^ιν μητρόχολιν ίψ' ίΐμ&5 με\τά τον 

■20 καϊ ούχ ίτόλμηακν άποβτάντες τά οίχεία φ 
&βαερ '^μεϊς έχλιπόντες τήν ΐΐόλιν, δονλείαν δΐ 
τε έ^οιίϊ,οντο καί ήμΓν τό αέτο ίπενεγχείν. ά• 
αξιο^ τε 'όντες αμα αρχομεν, 5τι τε ναντιχ6ν π'. 
τε χαϊ αρο&νμίκν άπροφκβιδτον πα\ρΒβχόμε9•α ί^ τΛ 

^Ά'ΈΐΙηνας, χαΐ ίκίτι χαϊ τώ Μήδω έτοιμος τον 
τες οδτοι 'ί/μας ^βλαχτον, 5μα δε της προς ^ 
νηβίονς Ιβχνος δρεγόμενοί. χαΐ ού κκλλιεπούμε&ίζ Λ 

1 π^ότΐρον μίν Ο 5 καΐ οτα. Μ Τ πΐίίοιοιιι Ο 
ά» Β" Ι αύτ&ν 4β1. Ηθπτ. 10 άρχή^ ίη πΐΒί^Γ. Β, 
νομοί] κύιοΙ οσιΐιΐ. , εοιτεχί 15 άμννόρ,{9α αοάά. 
οοάά.,ϋοητ.Κτ,, αί. Βθ}χοΙ.{άντΙτοϋ ώ^ ά1τι9•ω« είττεϊν) 31 β ΗΙ5Τ0Ε. ΪΛ3. VI 82-84. 151 

ί τον βά^βα^αν μάνοι χα&ελόντες είχότως κ^χομΐν ή 
ίκ' ίΧιν&ερί^ τϊ/ τώνόΐ μαΐλον ^ | των Συμπάντων η 
« χαΐ τ^ ημετέρα κύτ&ν χίν^ννενβαντεζ. παβι δε 
(^εχ^βΌνον τήν ΐΐροβηχονβαν ΰατηρίαν ίχπορίξδβ^αι. 
Μίί ννν τής ήμετίραξ άβψαλείκς ίνεχα χαΐ έν&άΟε 
%αί/όντ(§ δρ&μεν χαΐ ίιμϊν ταύτα Συμφέροντα" άαο- » 
γαΐνομίν 6ί ίξ ών οΐδε τε ϋιαβάλλονβι χαΐ \ ύμεΐς μ 
Ι^άΙΐϋτα ίπΐ το 9Ό^ΐ$ιώι:ΐ9οι/ νπονοείτε, εΐόότΐί; τοϋζ 
Χΐί(ΐίι&5 {ιποπτεύοντάξ τί λύγον μεν ήίον^ το παρκυ- 
τίχα χερπομένονς^ τ^] ί' Ιγχειρτ^βεί νβτερον τα ^νμ- 
φίοοντα πράββονταξ. τήν τε γάρ ίχεί αρχήν εΙρι\- * 
χκρν δια δεθ£ εχειν χαϊ τα έν&άόε δια το αυτό ηχειν 
\ μιτά τών φίλων άβφαλ&ξ χαταατηβόμενοι,, χαΐ ού427 
Ιονίαΰόμενοι^ μή ΛαΟ^εΙν ίέ μαΧίον τοΟτο χωλνβοντες. 

^ΤτίοΧάβίΐ [δί μηδείς ώς ονδίν προΰ^χον ύμ&ν 84 
ϋι^ίόμε^α, γνοίις οη βφζομέναν ύμων χαϊ δι.ά τ'ο μή 
^β(^ε\νει5 ύμδς ϋνταζ άντέχειν ΣυραχοαΙοΐξ ^ύβον &ν ί 
ιούταν αεμ-ψάντων τινά δνναμιν Πελοποννιιβίοις ήμίίί 
βίαπτοίμε&α. χαΐ έν τούτφ προβήχετε ί^δη ήμίν τώ μέ- 
)Ί«(ΐΓ. δι' 5περ χαΐ τους Αεοντίνονς εϋλογον χατοιχί- 2 
{η», μή -ίπηχόονί ώαζερ τού; ^νγγενείς αντών τονς 
Ι» ι Εύβοίψ, άΐλ' ώζ δννατιοτάτονζ, ίνα ίχ ι^; ΰφε- κ» 
«^ δμαροι δντεξ τοίβδε ύπίρ ημών λυπηροί ωΰιν. 
^ (ΐίν γάρ έχει χαΐ αντοί άρχονμεν προς τους πόλε- 8 
ί«ίΜίδ, χαΐ ύ Χαλχιδδύς, 'όν άλύγως {{μας φτηβι δονλα- 
Λιψίιιννζ τούζ έν&άδε έλευ'&εροϋν, ξνμςίορο; ήμΓν 
η νοάβχενοξ Ι ών χαΙ χρήματα μόνον φέρων, τά Λί ι5 
νϋΗΐε χαϊ ΑεοντΙνοι χαΐ οΐ αλίοί φίλοι διι μάλιατα 

ι άίχοίμιν Μ 2 ιώνίί] τών ΑΒΓ 6 ήμί» ο, οοιτ. Ο, || 
"β™ ΕΑΒΓΜ 12 αυτά ^7) Ο 13 μιτά] τά Ο 38 Ιομ- 

38 3ιι (κίΛιβια οηι, ΑΒ 152 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΒ Ερζή^Η αύτονομούμινοι. άνδρΐ ίέ τν^άννα ί} πάλιι αρ; 
ίχονϋγι ούΰίν ^λογον ο τι Συμφέρον ούί' οΙχΒίον 
μή ίΐΜϊτόν προς ΐχκβτα ΰΐ ίίϊ ί] ίχ&ρον η ψίλον μετά 
χαιροϋ γίγνιβ&αι. | χαΐ ήμκ£ τοϋτο αψελιΐ ίν&άβε, κ 
δ οίχ τ^ν τούϊ φίλους χαχώόωμεν, άλλ' ι^ν οΐ Ιχ^ροΙ 
ίίά τήν των φίλων φώμην άάννατοι ωϋιν. άπΐϋτΐΐν 2 
ίέ οί χρί)" χαΐ γάρ τους ίχεί ^νμμάχονς ώς εχαβτοι 
χρίϊίιμοι ί%Ύΐγονμε%-α ^ Χίονς μίν χαΐ Μη9νμνα£ον3 
νεών παροχωχ^ ϋώτονύμονξ, \ τονς ίέ ηοΐλονξ χρτι- Μ 

10 μάτων βιαίότερον φορά, αλλονς δε χαΐ χάνν ίλενίί-έρωξ 
^νμμαχονντας^ χαίπερ νηΰίώτας Άντας «αΙ εύλ'ήπτονς^ 
ΰι&ΐί έν χ(ορ(οις ίπιχαίροις εΐΰΐ περί τήν ΠεΧοπάννηβί 
&ατε χαϊ τάνϋ•κΟε εΙχθ£ προς τό λνβιτΐλοϋν χαΐ, 
γομεν, ίς ΣνραχοβΙους 6έος χα\&1αταβ&αι. άρχήϊ /* 

16 ίψίενται υμών χαϊ βονλονται ίπΐ τω ■ίιμετέρω ξι 
ϋαντες ίιμας ί>αόπΤ03 β{^ τ] χαΐ χατ' ίρημίαν, άαράχτι 
•ημών άπελ&όντων, αύτοΙ έίρξαι της Σιχελίας. ι 
ίί', ^ν ^βτητε αρΙ)ξ αύτούξ' οϋτε γάρ ί}μΙν ετ. 
Ιβχνς τοβαύτη ίς ίν ^ν\ατ&βα ενμεταχείριϋτοζ, 

ΒΟ ο?ί' άβ0•£νεΐς δν ημών | μτ) παρόντων προς Ίμ&ς 

χαΐ οτω ταντα μή δοχεϊ, αύτο το έργον ίλεγχει. τΐ 
γάρ πρότερον τιμάς έπηγάγεβ&ε ούχ &λΧον τινά προ- 
βείοντες ψύβον ^, εΐ περιοψόμε&α {ρμκ5 ύπο Ζ^ραχο- 
δίοις γενέα^αι, οτι χαΐ κύ|τοί χινδυνεύαομεν. χαΐ 

25 ού δίχαιον, ψπερ χαϊ ήμ&ς ^ξιοντε λόγφ πεί^ειν. 7 τοίί ΐκ£ί ί«ίψίίνοΐ£ Ι>[0] 10 ^ί^ίκΰτεροιι Β 11 ξυί.. 
μίέχοιίΕ Μ 13 τ&ν»άβΕ ϋΜ (ν&άδι ΑΒΕΡ[ί5] 14 Ιν Σν^ι^ 
χοβίοίίΐί\\βίος. ,.ίμώνζίδ) οπι. Ε \\ χαϋ-ίβταα^αι Β^ χα&Ιατανιαι,Μ 
«αβίίττοτο. ΑΒΟΜ[α] 16 «ηΐ οπι. Ο 21 βοκήι ΑΒ ^ 

23 προβίίοι^ΕϊβΜ προοιόντΐς ΑΒΈ¥ πίΐοΒίοντίίξ Ο 25 " 
χουσσίονί Ε 25 ωπίρ (ί 3πίρ ΙιΟ |] φονται ΕΙ", ■ 

^ϋιΐ Β ΗΙ8Τ0Κ. ΙΛΒ. VI 85—87, 153 

βύτώ ώκβτίϊν, ονό' 8τι δυνάμει μιίξονι πρ05 την 
τΑνβε Ιοχύν αάρεβμΐν ύποχτεύίϋϋ'αί, πολύ δί μ&Ιλον 
ηΐαδΐ άπιβτΒΪν. ήμίϊί μέν γε ούτε ίμμεΐναι δννατοί 8 
|μ} μίϋ•' ύμων, εί τε χαΐ γεν6\μενοι χκχοί κατεργαΰαί- ία 
{κΦβ, άδννατοι χαταβχεΐν 6ιά μ^κός τ ε αλον χαΐ 
ίχοΐ)Ια ψνλκχΐίξ χόΧεων μεγάλων χαΐ τ^ παραβχεν•^ 
^ιρωτίδων οΐδε δέ ον βτ^ατοπέδω, πόΙει Οε μείζονί 
τής ήμίΓΕραί παρουβίας έποιχονντες ί>μΐν αΐεί τε ίπι- 
βαυίενονΰν χαί, όταν χαιρον Χάβίο\αιν ίχάβτον, ονχ ΐ5 
ίη&βιν (ίδει^αν βί χαΐ άλλα ί^ίη χκΐ τά έξ ΑεοντΙ- 
«►υε), χαΐ νϋν τολμώαιν ίχΐ τονς ταντα κωλύοντας * 
«αϊ &νέχοντκς την ΣιχελΙαν μεχρί τονάε μή ύπ' αυτούς 
ιιν^:^ ααραχαλείν νμ&£ ώς άναιβ&ήτονς. χολύ Οί ί%1 β 
α^ΐΟτέραν γε βωτηρίαν τιμεϊζ άντιπαρα\χαλονμΐν, ίο 
ίΐόμενοί τήν ύπάρχονβαν άπ' αλλήλων άμψοτ^ροις μή 
Λ^οίίόάναι, νομίβκί δε τοίβδε μ^ν χαΐ Ιίνεν ξνμμάχαν 
ύΐΐ ίφ' ύμ«5 ίτοίμην διά τό πλήθος είναι 6δόν, {ιμίν 
ί' ού πολλάκις παρκαχήβεΐ-ν μετά τοβ-ηΰδε ίπιχονρίαξ 
ίμ^αα&αί' ην εΐ τώίιπόπτφη &χρα\χτον ίάαετε άχελ- α 
*ίΙν -ή χ<ά αψαλείβαν, ίτι βονλήβεβ&ε χαϊ πολλοβτόν 
ρ^ΐκον αυτής ΙδεΙν^ Ζτε ούδίν ΐτι περάνει παραγενύ- 
ίίνον ύμΐν. 

^Αλλ& μ•/(ίε ύμεΐζ, ω Καμαριναϊοί, ταΐς τών^β 87 
ΙαφολαΙς άναπε£9εβ9ε μι^τε οί αΧλαΐ' είρήχαμεν £' 
ίμίν παβαν τήν άλ'^ειαν χερΙ ίιν ναο\χτενόμι&α, χαΐ ίο 

έν χεφαλαίοις ίιπομνήβκντες άΐιώβομεν πεί&ειν. 
ψαμίν γαρ (ίρχειν μίν των ίκεί^ ΐνκ μη νπαχοναμεν β 

4 ιιή] ΰβΐ. Ο, οιη.Μ ΙΟ άνίαοίν Α'Β'Β \1 νωίνβονταςΰ 
Ι« 41 Η » «ΑΒΕΡ 17 αΐύ άβίβιτ. εϊϊΙ» 19 άμ^να^αι Έ 
Μ ροιΐ ρΓ. χνί Α τήν ϋωττιρίαν ραηκϋβ άβΐ. || τιο11οστ}^μόι/ι,ο* 
-*--' ^Αϊα. 31 3τΐ Μ 61. Βχ Β01Τ. ί^, ο£ι« ΑΒΟΕ 154 ΤΗυθΤΒΠ)Ι8 

άλλου, ίΙενΟ^ερονν δί τά ίνϋ•άδε, οαως μτ) -ΐια' αΐ(ΐ 
βλιχχτώμ,Β&κ, πολλά ί' άνκγχάζεϋ&αι π^άβ\αειν, 6\ 
χαΐ αολίά φνΙαββόμε9α, ^νμ•(ΐαχοι δϊ κκΐ 
πρότερον τοις ίν&άδε υμών άδιχονμένοΐζ ονχ ακλψ 
5 παραχλη&έντες 3έ ί^χειν. χαΐ ύμίΕδ Ι^ν^' «>£ ^" 
γενόμενοι τϋιν ίιμΐν ποιανμΒνοιν μ•ή9'' &ς <}οι\φρονιι 
ο χαλΐα'ον ^δι;, άποτρέπειν πειρκβ&ΐ, χα&' δβον δέ' 
ύμίν της ίιμετερκς πολνπραγμοβύνηξ κκί τρόπου 
αυτό ^υμφέρει^ τούτω άπολβ/ίίίνΓίϊ χρ'ήβαβ&ε, χαΐ ν< 

10 βάτε μή πάντας ίν ΐϋω βλάατει,ν αυτά, πολύ ίέ ΐίΧΐΙ 
τών Ελλήνων χαί ώφελεΐν. ίν παντί | γάρ α&ζ χω( 
καν φ μη ^πάρχομεν, δ τε οΐόμενοζ άδιχή<ίεα9ία 
υ ίπιβονλενιαν δια τ'ο ετοΐμην νπείναι έλπίδκ τφ 
αν [τι] τνχείν έπιχουρία^ άφ' ημών, τω δε, ίϊ 

15 μεν, μή άδεεϊ είναι [χινδυνενειν], αμφότεροι άνα^ 
^οντοίΐ ό μεν αχών βωψρονΐΐν, 6 ί' άπραγμόνως 
\ξεβ&αι. ταύτην ονν τήν χοινί^ν τω τε δεομένψ 
ύμίν νϋν παρονβαν άβφάλειαν μή άαώϋηβ&ε, ά. 
ίξΐΰώΰαντες τοΐ^ ^λλοΐζ με&' ί^μών τοις Σνραχοβ£οΐ£, 

20 άντΙ τον αΐεΐ ψνλάββεβ&αι κΐίΓοτίί, χαΐ άντεπίβον- 
λενΟαί ποτέ έχ του όμοιου μεταλάβετε^'" 

Ι Τοίίίντα δ^ ό Εύφημος είπεν. οί ίΐ Καμί(ριναΙοΐ\ 
ίχΐίΐόν'&εβαν τοιόνδε. τοις μεν Ά&ηνα(οι.ς ιΰΐΌΐ ^ΰαν, 
πλην χα&' Ββον [ίί] τήν ΣιχελΙα,ν φόντο αυτούς 3ον- 

'2ά λώαεα&αι, τοΙς δί Σνραχοβίοις αΐεΐ χατά τ'ο ομορον 
διάφοροι" δεδίάτες δ' ούχ ^ιββον τούξ Σνραχοαίον^ 7 β' ΐιι Β 8 ύμΐτέρας Ο [β] 

Κτ. 14 άι^ΐΓ«);ϊίίρ οοάά., οογγ. ΗβΓκ. || 
οοάΑ-, ΟΟΓΓ. Ετ. II χιν^ννεύαν άβΐ. Ει. 

21 μεταβάίετι Ο, οογγ. ϋ, 22 ρΓ. ίί] μίν βορΓΕίΗΟ!•. Ο, 24 ίΐ 
Μ άβΐ. Εβϊ»ίκ 36 αΐύ . . . ΣυροΜναίονί (2Θ) ίο ιη&τ^. ϋ^ η ΗΙ3Τ0Κ, υΒ, VI 88, 155 

; [ ϋντας μί) καϊ ανΐν βφών περιγένωνται , τά τι » 
■ον αύτοΐξ τούξ όλίγονς Ιπχέαξ ^εμφαν χαΐ τ6 
Ιοίχόν ίόόχίΐ αντοίς -ΰπονργεϊν μίν τοις Σνραχοαίοίζ 
^6λΙον ε^γφ, ωζ ίίν δύνωνταί μετριώτατα, έν όί τψ 
χαρόντι, ίνα μηδΐ τοίξ Ά%-ΐ]νκίοις εΧαββον δοχωαι 
νίΐμαι, έ^αΐδι) χαΐ έπιχρατέϋτεροί τ-^ μ<^χα ίγένοντο, μ 
Ι&γψ άχοκρίναβ&αι [ΰα άμψοτεροις. χαΐ οϋτω βον- Β 
Ιχυβάμενοί άπεκρίναντο^ Ιπειδή τυγχάνει, άμφοτέροίζ 
ον6ι ζνμμάχοις βφ&ν πρ'οζ άλΐήλουζ πόλεμος α>ν, 
,ον δοκεϊν είναι βψίβιν ίν τώ παρόντί μηδετεροις 
ί(ΐη}νΐΐν. χαΐ οΐ πρέ\ββεις έχατέρων άπηί^ον. 36 

Κ«1 οΐ μεν Σνρακάβιοι τά χαθ•" εαυτούς ίϊ,7ΐρτνον\το ^„. 
^ τΙ»ν πόλεμον,, οΐ β' Ά&ηναΙοι ίν τ^ Νάξω ίβτρατο- 
,-Μ^ενμένοι τά χρ'οξ τους ΣιχεΙοϋς εχραββον, όπως 
^Β*έη>ΐβ ώς χΐεΐβτοί προαχωρ-ήόονται. χαΐ οΐ μεν προς * 
^Ηη χεδία μ&λλον των Σίχελαν^ ΰτίτ^χοοι, 'άντες τ&ν 
^^^Ιι^ροΛΜΰίαν , οϋ πολλοί άφείβτήχεβαν τών Οί τήνί 
^Β μκίόγΐίαν εχόντων αυτόνομοι αυβαι χαΐ χρότερον αΐεϊ 
(κί'} οΐχήβεις εΰ&ύς., πλην ολίγοι, μετά των Ά^ναίοιν 
ηίαν, χαΐ βΐτόν τε χατΐχόμιξον τω βτρατενματι χαΐ 
ΐΐβϊν οι καΙ χρίσματα, ίπΐ δΐ τους μι) προβχωροϋντας ό 
βΙ Ά&η\ναΙοι ατρατενΰκντες ιούί μίν προϋηνάγχαζον, ίο 
ίούϊ δε χαΐ ύίΐό τ&ν Συραχοΰίων, ζρρουροιίί τ' έβπεμ- 
■χάντων χαΐ βοη&ούντων^ α^τΐΧβίΛύονΓο. τόν τε χει- 
{Λνα με&ορμίσάμενοι ίχ τ^ς Νάξου ίς τ-ί^ν Κατάνην 
το ϋτρατόπεδον δ χατεχαύ^^ ύπό των Σνρκκοβίοιν 

5—6 ίοχώσΐ!- ιΐναι αοΑΑ., αοΓΤ. ΒιιΙίΕΓ βΙΥ&Ιο^βηΒΒΓ 10 ίο- 
Μτ « ίο«εϊ Ι) 12 χίίΛ τή ΟΜ 15 Λροθ);ο)ρ7[θΒ>»Γ«ι ΑΒΜ 
17 ού] οι ίοιΐά., ΟΟΓΓ. ΟαιιίβΓ 18 μειιόγαιαν οοάιΐ., βοπ. Ετ. 
19 «1 &(1Α Βία-. 20 χάμιζον Ε 21 ^πεί Ο 23 βτραΐΐύ- 
βτροτϊναντεΕ ΙιΘ 23 τ' ία-αΐμαιάντιαν] ίβΛίμαάντιον Ο 156 τΗϋοτοΐϋΐδ αν0•ις άνορ\ϋ•ώβαντΐξ θΐΐχΐΐμαζΰν. χαΐ έπεμψαν μίν ^Η 
Καρχηδόνα τριήρη περί φιλίας, εΐ 8νναιντό τι ώψ^Λ 
λΐΐβ&αι, έπεμψαν δί καΐ ες Τυρβ'ηνίαν^ εβτιν ων ^^^Μ 
λέων ίπαγγελίομ^νίαν χαΐ αντών ί^νμπολεμεΐν. ίΐερι^^Λ 
5 γΐλίον δί χαΐ τοις ΣιχιλοΙς χαΐ ίζ τήν "Εγεβτΐΐν ιΐΕ^^| 
ψαντες ^χέ\λενον ΐππονς βφίβιν ώξ πλείβτονς πεμηο^Η 
χαΐ τ&Χλα ες τον «εριτειχιβμύν, πλιν&εΐα χαΐ βίδηρ^^Λ 
Ύ^τοίμαζον^ χαΐ δϋκ έδει, ώ^ αμα τω ^ρι ί^όμενοι ν^^| 

10 01 δ' ίς τήν Κόριν&ον χαΐ ΑαχεδαΙμονα ^^Η 
Σνραχοβίων άχοβταλέντες πρεΰβεις τονς τε Ίταλιώ^^Λ 
αμα \ παρααλέοντίζ έπειρωντο πιέ&ειν μή ΐΐεριορ&ν ^^Λ 
γιγνόμενα ύπο τ&ν ^Α&ηναίων, ώς χαι έχείνοΐζ δμο^^Η 
έπιβονλενύμενα, χαΐ επειδή έν τ^ Κορόν^φ έγένοι^^Λ 

16 Ιόγονξ Ιποιοϋντο ά^ι,ονντΐς ΟψΙβι χα,τά το %νγγ^^^^ 
βοη&ΐΐν, χαΐ οΐ Κορίν&ιοι, ιν&νζ ψηψίΰάμΐνοί αύ^^Λ 
{πρω\τοι] ωΰτε πάβτι προ&νμία άμύνειν, χαΐ έ^ ^^Η 
Λακεδαίμονα ί,νναχίβτελλον αντοΐζ τΐρέββίίς^ οπαζ β^^^ 
ίχείνον£ ί,νναναπΐί&οιεν τόν τε αντον πόλεμον βα^^Λ 

20 βτερον ποιείβ&αι προξ τους Ά^ηναίονξ χαΐ ίς ^^^Λ 
ΣιχεΧΙαν ώφελίαν τινά πεμπειν. καϊ ο" τε ίχ τΙ^ί 
Κορίν&ον ΰτρείϋβεΐξ παραβάν ές τ-ήν ΑαχεδαΙμονα χαίβ 
Άλχιβιάδης μετά των ί,νμφνγάδων, πίεραιωϋ-εΐζ τάχ' Ι 
ίΰθ^ϊ ΙπΙ πλοΐον \ ψορτιχον έχ της Θονρίας ίς Κνί-ΙΜ 

2& λ'ήν7}ν της Ηλείας πρώτον, έπειτα ϋατερον ίξ τήν Ι 
Λακεδαίμονα αυτών τών Λαχεδαιμονίων μεταπεμψάν- ■ 
ταν νπόβπονδοζ ελ&ών' έψοβεΐτο γάρ αύτοί'ξ διά την 1 

1 άνο^ώααντας Ε 7 ίΐίιι>&ΕΕκ βΰΐιοΐ. Ρί,Ιηι, πλιν^ία 

^οάά. 9 ήτοιμάζοντο βοΐιοΐ. Ριιϊμ. || τώ οιπ. Μ 17 πρΑιοι 

άβίβνί 11 άμννιΐν Ο [Θ] 19 ξνναπ(ί9οιεν ΒΡ, ΰοιτ. Ε\ 20 τίήν ' 
Οίη, Μ 21 ο! τί] οτί Ε 24 .ρορτιχού ΟΕ βί Ροϋνιχ Ι 83 

ψορτψιονΜ ^ορτητικού ΑΒΓ (8,11. τ ίη ;ρ ςοπ". Γ) Ο- 2β κϋτήρΐΐ ΗΙ3Τ0Κ. ΙΛΒ. Ώ 89- 157 

Χΐρΐ των Μαντινιχων | πρ&ξιν. χαΐ ξννέβη έν τΐ]^^ 
Ιχχίηαί^ των Ααχεδαιμύνία>ν τους τε Κορινϋ-ίοχ'ς χαϊ 
τους ^υρ««οβίον5 τά αυτή χαΐ τον \4Χχφίΐ}$ην $ιο- 
μίνονζ πι£&ιιν τούξ Ααχεδαιμ,ονΙονς. χαΐ διανοονμέναν 
\ τ&ν ΤΕ ίιρόρων χαΐ των ίν τέλει ^ντων πρίαβείς χέμ- 
χιιν |£ Σΐ'ρα-κούβας χωλύ]οντας μι) ξνμβαίνειν Άϋι^- ιο 
νιιίω^, βοη&ίϊν δι ού χροϋ•νμων όντων, παρελθών ό 
'^)Μβιάδη$ παρώξννέ τ ε τονς Ααχεδαψονίονς και 
^/ά^μηβε λίγων τοικιϊΐ. 

^ΑναγχαΙον περί της έμϊίζ διαβολές πρώτον ίς 89 
4^3 ΐίπείν, Χνα μή χείρον τά χοίνά τω Ίαόπτφ μον 
ΐ)(ροκ|βϊϊβθ£. των δη έμ&ν προγόνων τήν προ^ενίαν « 
ίμ&ν χατά τι εγχλημα άαειπόντων αντοξ ίγα πάλιν 
ίακΧαμβάνων ί&εράπενον {>μ&ς άλλα τε χιά περί την 
ίη Πύλον ^νμφοράν. χαΐ διατελοϋντόζ μον προθύμου 
4ρ^ πρ6ς ^Α^ναΙονς χαταλλκββόμενοι τοΙς μίν έμοίς 
ί^^οίς δνναμιν, δι' ίχείνων πράξαντες, ίμοί δι άτί- ίΟ 
ρίαν περιέχετε, χαΐ βιά ταντκ διχκίως νπ' ίμον χρός β 
« τά Μαντίνέων χαΐ Άργείων τραπομένον χαΐ Ζαα 
'ιΜΧΙα ήναντιούμην ύμίν έβλώΐτεα&ε- χαΐ ννν, εί τΐζ 
;λΛ τότε ίν τφ πάβχειν οϊ>χ είχότως ώργίξετό μοι, 
ρηά τον «ί>;]θΌ•ϋ5 βχοπων άναπει&έό&ω ■ η εΙ τις, κ 
ύίάτι χαΐ τφ δήμφ προβεκείμην μάλλον, χείρω με ίνό- 

ΐζί, μηδ' όντως ί^γ'ήοηται ύρ&&ς αχ&εβ&αι. τοϊ5 γά^ * 
ητράννοις αΐεί ποτέ ιϊιάφο^ο^ έβμεν {πϋν δ^ το έναν- 
τιβύμενον τώ ίυνκβτΕΐίοντι δήμος ώνιίμαοτΒΐ), χαΐ &π' 
{κίίνον ξνμ\παρΐμεινεν ή προβταβία ήμίν τον πλή-κΐ 
0ονι;. «μα δΙ χαΐ τ-ής πόλεως δημοχρατονμένης τά 

II μον\ μίν (?) Β 12 δϊι {μαν] β' ημών οούί,, οογγ. 

Ικ 16 χαταΐαααύμΐνοι «ΒΕΜ, αοττ. Β, 23 καί ίιάτι Μ|| 
'«ρονηίίι^ν Ρ ηρήί ίχίίί-η»• ΑΒΟ 28 χαΐ β, οΐϋ. 1» 158 ΤΗ00ΥΒΙΒΙ8 


ποίλά άνάγχη ■^ν τοις παροϋβιν ΐπι6&αι. τ^ζ 
νααρχούβ'ης άχολαβίας ίπειρώμίϋ-κ μετρίώτεροί ίζ 
πολιτικά ΐΐναι. ϋΧΧοι δ' -ήβαν χαΐ ίΐΐΐ τών πάλαι 
ννν οΓ ίΐίΧ τά πονηρότερα | έ^ήγον τΰν Άχλον οΐαι 
6 χαΐ έμ^ έ^'ήλαβαν. ίιμείς ά^ τον ξύμπαντος προνϋττ^μίν, 
διχαιοϋντίς Ιν φ βχήματι | μΒγίβτη ή πόλις έτύγχανεί 
χαΐ έλενϋΈρωτάζη οίοα χαΐ οΛερ ίδί^ατά τις, τοΰτο 
^ννδιαβφξειν (ί%ίϊ δημοχρατίας γε χαταγιγνώβχομεν 
οι φρονοννΓΕϊ η, χαΐ αυτός ούδενύς αν χείρον, 5αφ 

10 καν λοιδορ'ήβαψί' αλλά περί \ ^μολογονμεντις άνοίας, 
ονδίν αν καινόν λ£γοιτο'), καΧ το με&ιβτάναι αΰτί^ν 
ούχ ίδόχει ήμίν άβφαλ^ς ΐϊναι υμών πολεμίων προβ- 
χα&ημίνων. 

^,ΚαΙ τά μίν ές τάς εμάς ΐίκ/ΐοΛ^^ τοιαντα ξννέβη' 

15 περί δί &ν Ίιμΐν τε βονλεντέον χαΐ ίμοί, εϊ τι \ πλίον 
οιδα, ίβτιγτ^τέον, μά&ετε ΐ}ίτ;. ίπλενΰαμεν ίς ΣιχελίιχνΧ 
πρώτον μεν, εΐ δνναίμε9α, Σιχελιώτας χαταβτρεψό- 
μΐνοί, μετά 6' έχείνονς αί&ις χαΐ Ίταλιώτας, έπειτα 
χαΐ τ^ς Καρχηδονίων άρχήί χαΐ αύτΦν άποπειράαον- 

20 τεζ. εΐ ίί προχωρήβειε ταντα ή πάντα ■ή χαΐ τά ] πλίίώ,' 
ΐ[ίί) τ^ Πελοποννήβφ εμέλλομεν ίπιχειρ•ήβειν, χομίϋαν- 
τες ξύμπαααν μεν την έχΐΙ%εν προβγενομένην δνναμίΛΐ 
των 'Ελλ•ήνων, πολλούξ δι βαρβάρους μιβ&ωβάμενοί 
χαΐ "Ιβϊΐρας χαΐ αλλονς τών έχεΐ ίιμολογονμένως νύιή 

25 βαρβάρων μαχιμωτάτους, τριι^ρεις τε προς | ταΓ5 'ίμ^ι 
τέραις πολλάς νανπηγηβάμενοι, έχονβης της '/ταλίαί 
^ύλα αψ&ονα, αΐς την Πελοπόνντιβον πέριξ πολι-ορ- 

2 μίτριώτιροΐ' Ο 4 ηανη^ώτίρα Ο 8 ^ννϋιααώζίι β || 

ίχίϊ] ίαύ βη II βημοκοΒίτίαν γΐ χπΐ έγιγνάιακαμ,ίν ίίοάά., εογγεπ 

9 αν άβΐ Β, ΙΟ χ6ν] «αϊ οοϋ., οΟΓΓίϊί 15 -ημϊν ΑΒΡΜ 

30 Λροπχωρ-ήσικ Β | τά οιη. Β 26 τιολίί Ε 21 αΐχ] οίς 

οοάά., ϋοιτ. Οιιϊθγ ~ ΗΙ8Τ0Ε. υΒ, VI 90—91, 159 

καϊ τω πΐζω ^μα έχ γ^ς έφορμαϊ^ τ&ν χόλεων 
«άί μίν βία λαβόντες, τάς δ' ίντειχιαάμΐνοι φίχΰίως 
^Ιχίζομίν χατααολίμ'ήβΐίν χαΐ μΐΐά τανχα χαΐ \ τον η 
^^^μxα.ντο3 Έλληνιχοϋ αρ^ιιν. χρήματα δί καϊ βΐτον^ * 
ΐί ΐίαορώτΐρον γίγνεϋ&αΐ τι. οώτ&ν, οντά τά αροβ- 
'άμενα ίχΐΐ&εν χωρία ίμΐλλε βιαρχΎ) ανεν τής ίν- 
9ίνϋΐ προΟίίίου παρέ^Βίν. τοιαύτα μ^ν περί τον νυν 91 
οίχομενον βτόλον παρά τοΰ τά άχριβέβτατα είδότος ώς 
Ι άιινοή&ημεν άχηχόατε ' χαΐ 5βθί ύΐΐ(ί>Ιοΐ3Γθί βτ^ατηγοί, » 
^ 6'ύνωνται, ομοίως αυτά πράζονβίν. ώς ϋέ, εΐ μή 
βοτιίΗΙϋίτε, ού περιέϋται ταχείς μά&ετε ί^δη. Σιχελιώται ^ 
γά^ άχειράτεροι μεν εΐϋιν, όμως ό' &ν ^νβτρκφέντες 
ί^(>(}οι χαΐ ννν ετι περιγένοιντο' Σνραχόβιοι Οί \ μό- » 
νοί μ^Ζίί τι ήβη πανδημεί ήββημένοι, χαΐ νανβΐν &μα 
ΐαηειργόμΐνοί άόννατοι εβονται τ§ ννν ^Α&τιναΙων έχει 
^χβραόχεν^ άντίαχειν. χαΐ εΐ αΰττ} ή πόλις Ιηφ&τΙ-^^ 
βΕΤαΐ, ίχεται χαΐ ή παιία Σικελία, χαΐ ενϋ-ϋς χαΐ Ίτα- 
ΛίΛ' ίίοΐ αν άρτι χίνδννον έχεί&ΐν προεΐπον, ο-ύχ αν 
4ίά μαχ^ιοΰ ύμΐν ^πίπε'βοι. &6τε 'μή περί τής Σιχΐ- 4 
■ϋας τις \ οΗα%ια μόνον βονλεύειν, άλΙά χαΐ περί τής » 
ΙΙίλοπονί'^ΰον, εΐ μή ποιήοετε τάδε ίν τάχει^ βτρα- 
ΐίάν τε ίπΐ νέων πέμφετε 'τοιαύττιν ίχεΐοε οϊτινες 
ίάτίΐΐέται χομιβ&έντες χαΐ όπΧιτενΰονβίν εν&ύς, χαΐ 
τ^£ βτρατιας ετι χργ/Οΐμώτερον εΐναι νομίζω, άνδρα 
ϋζΟζ/τιάτην αρ\χοντα, ώς αν τους τε παρύντας ξυν- ίο 
η(^ χαΐ τους μή 'θ-ίλοντοΐΒ προβαναγχάΰτ} ■ οντά γάρ 
θ7 ΐΐ υπάρχοντες νμϊν φίίοι ϋ-αρΟ'ήϋονβι μάλλον χαΐ 
βΐ ένδοι<ί£οΐ'τΐ3 άδεέβτερον προβίαβιν. χαΐ τά ίν9άδε > 

Ι άψοίμαΐς Ο 3 ϋπίζομιν ΐ. ήΐηίιταμΐν Ε δ ιι Ι* 

«β 9 Βοοί] ώ{ οι Ε 12 |«ίΓϊρ«φ*^ιτΕϊ Β 16 άντι- 
Β«Νΐά., βΟΤΓ. Κτ. 38 ίνόνάζοντα ΰΐ Μιά.1ίατττ«ΰ 156 ΤΗΟΟΥηΐΒΒ 

κΰ•&[5 άνος\&ώβαντΐς δίεχίίμαξον- χαΐ Μΐΐΐμψαν μ^ 
ΚαρχΓι$όνκ τρι-ήρη πιρί φιλίας^ δΐ δύναιντό τι ι 
λεΙα%αι, επιμφαν δι χαΐ έζ Τυρβηνίαν, εϋτιν &ν 
λέων ίπαγγελλομένων χκΐ αντών ξνμποίεμεΐν. %Β^ 
5 γελλον ίέ χαΐ τοίς ΣιχελοΙε χαΐ έζ τήν "Εγεβταν : 
■φαντες ίχέ\λινον ΐππονς αψίϋιν ώ^ χλείβτονς χύμι 
χαϊ ταλλα ές τύν Χΐρίτειχιβμόν, πλιν&εΐα καΐ αίδτ^ 
-^τοίμαξον,, καΐ 5βα έδει, ώ$ κμα τψ 'ίιρι ε^6μΐνοί Ι 

10 ΟΙ ί' ίξ την Κόριν^ον χαϊ Ααχεδκίμοι 

Σνραχοβίων άποΰταλίντεζ πρέββεΐζ τούζ τε ^ΙταλιΑ 
Ιίμα Ι παραπλέοντες ίπειρωντο πεί&ειν μι) περιοραί 
γιγνόμενα ίπό τών '^1ϋ"ηναίων, άις χαΙ έχείναις δμί 
ίπιβονλενόμενα , χαΐ ίίΤίΐίή έν τ^ Κορ^ν&ω ίγένι 

15 λόγονς ίποιονντο κξιοΰντίί βψίβι χατά τό ξνγ•^ 
βοτι&εΐν. χαΐ οί Κορίν&ιοι, εν&νς ■φτιφιβάμενι 
[πρώ|τοι] α0τΐ χάβτι προ&νμί^ άμννειν, χαΙ ές ] 
Αακεδαίμονα ξνναπέβτείλον αύτοίς πρέββεις, οπω^ « 
έχείνονξ ί,νναναπείΟΌΐεν τόν τε αύτον πόλεμον βαφ£~ 

20 βτερον !ΐοιεΙβ&αι ΐΐρ'οζ τοίίς Ά&ηναίονς χαϊ έξ τήν 
Σιχΐλίκν ώφελίαν τινά πέμπειν. χαΐ οϊ τ ε ίχ τή5 
ΚορΙν&ον π.ρέ\ββΐΐ.ς ααρηβαν ές τ•^ν Λαχεδαίμονα χαϊ 
Άλχιβιάδτις μετά τών ξνμφνγάδων, περαιωΟ-εΙς τάτ' 
ΐν&ύς ίπΐ κΛοίοιι | ψορτιχοϋ έχ της Θονρίαξ ες Κνλ-ι 

25 λ^ήνην της Ηλείας πρώτον, έπειτα ΐίίτερον ές χήν 
Αακεδαίμονα α-ύτ&ν των Λαχεδαιμονίων μεταχεμφάν- 
των νπόαπονδος έλ&ών ίφοβείτο γαρ αντονς δίά τήν 

1 άνο^ώοανταί Β 7 πΧιν^αϊα βοΐιοΐ. Ρ&Ιϋι, τιΧιν^Ια 

Βοάά. β 'ίμαιμάίονιο βεΊιοϊ. Ραίιη. || τω οιη. Μ 17 3((Ατο( 

άβίβτϊ ί άμηνείν Ο [6] 19 ^ννιτΛίί&οκί ΒΡ, οοιτ, ϊ\ 20 τνν 
Οία. Μ !1 οΓ ιε] οτι Ε 24 ψο^χηον ΟΈ εϊ Ροΐΐιιχ Ι 88 

ί ιρορπτηκαϋΑΒΓ^αΐτ. Γίιΐ7<!θΓΓ.ί)ΰ ίίβ αύτ^Μ 
ΗΙ8Τ0Β, Ι,ΙΒ. VI 99. 157 

ψ^Ι ιών ΜαντινικΦν \ χρ&ξιν. χαΐ ^ννέβη έν τ^ ^^ 

ιχΧ•ηβ£α τών Λακεδαιμονίων τονς τε Κορίνβ-ίονξ χκΐ 
ιούς Σνραχοβίονς τά κύτά χαΐ τύν Άλχιβίάάην δΐο- 
^ι£νονζ πίί&Είν τους Ααχεδαιμονίονς. χαΐ διανοουμένων 
■ εφόρων χαΐ τών ίν τέλΐΐ 'όντων πρέββΐΐς αέμ- 
κιν ίδ Σ^ρκχονβας χωλύ\οντας μί} %νμβαίνίΐν '^ί■9^^- ίο 
ναώ»5, βοη&ίΐν ίέ οί Λρο^μων δντων, παρεΧϋ-ών δ 
'Μχιβιάδιις παρώ^ννέ τ ε τους ΑαχεδαιμονΙονς χαί 
^ώρμηβε λέγων ΐοικιϊΐ. 

^ΑναγχαΙον περί τ^ς ΐ/ί^δ διαβολί^ς πρώτον ες 89 
4ψ.δε εΙπεΙν, ίνα μτ/ ιείρον τά χοινά τψ ύπόπτφ μον 
ίίίί/οά\β7ΐβ&ε. τών δή ίμών προγόνων τήν προ^ενίαν β 
^μων χατά τι ίγχΧτιμα άχειπάντων αυτός ίγώ πάΚιν 
Ακαλαμβάνων έ&εράπενον νμ&ς άλλα τε χαΐ περί τήν 
κ Πύλον ί,νμψοράν. χαΐ διατελούντος μον προϋ-όμον 
Λμεΐς πρ6ς Άϋ^ηναίους χατκίλαββόμενοι τοΙς μ^ν έμοΐς 
ί]^ροΙς δύναμιν, δι εκείνων πρά^αντες, έμοί ίέ άτι- ίο 
|ΐύ(ν χεριέ&ετε. καΙ δια ταντα δικαίως νπ' έμον προς β 
«Ε τά Μαντινέων χαΐ Άργείων τραπομένον χαί οϋα 
ίΙΙα ί^ναντιούμΎΐν ύμϊν ίβλάπτεβ&ε' χαι ννν, ει τις 
ΐκΐ τότε έν τφ πάβχιιν ονχ εΐκότως ώργέξετό μοι, 

ον άλτ,\9•ονς βχοπ&ν άναπει&έβ&ω ■ ΐ) ει τις, » 
9ΐάα χαΐ τψ δ'ήμω προβεχείμ'ην μάλλον, χείρω με ίνό- 
^ι£ε, μηδ' οϋτως 'ίιγ'ήβηται όρ&ώς αχβ-εβθ-αι. τοίς γάρ * 

τ^άννοις αΐεί ποτέ διάφοροι έβμεν (πκν δί τύ εναν- 

(ΜιΐμΐΐΌΐ' τφ δυΐΌΐβΐΐΰο^η. δτιμος ώνόμαβται), χ«1 άπ' 

&κώΌν ^υμ\παρέμεινεν τ^ προβτααία ήμϊν Γοΰ πλή- » 

Λ>ς. αμα δϊ χαΐ τής πόλεως δημοκρίαονμένης τά 

11 μον] μίν (?) Β 12 ίή ίμαν] β' ήμώ*• ΟΟιΙά., αοιτ. 

'-'-- 16 χαταΐαααόμΐνοι «ΒΕΜ, αοη. Β, 93 χβ) ιϊ«ίιι Μ[! 
πρΟ£ ίχίίνξΐν ΑΒΟ 28 χαίε, οηι^>» Γ 158 ΤΕϋσΤϋΙΏΙβ 

Λολλά άνάγχΎΐ ην τοΐς πκροίβίν επΐϋ&αί. τ^ς 
νπαρχούβης άxοXαβ^ας ίπειρώμΐ&α μετριότεροι ες 
ΐτοϋ,ΐτίχα είναι, άλλοι δ' τ^ααν χαι ίπΐ τ&ν πάλαι 
νυν οϊ ίπΐ τά πονηρότερα \ έξ•ϊ)γον τον 'άχλι 
β χαί ίμϊ ί^'ήλαααν. τιμείς ίέ τον Σύμπαντος προνβτηι 
ϋιχαιονντεζ Ιν ω βχ'ήματι \ μεγίαττ) ή πόλις έτύγχί 
χαΐ έλεν&ερωτάτη ονβα χ«1 ϋπερ έδέ^ατό τις, 
^νδιαβφξδΐν {έπεί όημοχρατίκξ γε χαταγιγνώβχοι 
οί φρονονντ^ξ τι, κκΐ κύτ6ς ονδενύς αν χεΐρ< 

10 χκν λοιδορήβαιμι' άλλα ΛΤίρί [ 1}μολογονμένΥιζ άνοίί 
ούβίν αν χαινον λέγοιτο), χαΐ τό με&ιβτάναι αύτίρτ 
ούχ έδύχει ήμίν άβφαλεξ εΐναι {>μών πολεμίων προβ- 
χα&ημένων. 

,,Κκί τά μίν ίς τάς εμάς διαβολάς τοιαύτα ί,ννέβη' 

16 περί ίΐ ων Όμΐν τε βονλεντεον καΐ ίμοί, εί τι \ πλέον 
οϊδα, Ιβηγητέον^ μάθετε ήδη. ίπλεύβαμεν ες Σιχελίαν 
πρώτον μέν, εΐ δνναίμε^α, 2,(χίΑίώτ«5 χαταβτρεφό- 
μενοι, μετά δ' ίχείνονς αυ^ίς χαΐ 'ΙταΧιώταζ, έπειτα 
χαι της Καρχηδονίων άρχΐ^ς χαΐ αυτών άποπειράϋον- 

20 τες. εΐ ίΐ προχωρήαειε ταντα ί^ πάντα ^ χαί τά \ πλείω^ 
^ίϊ) τ§ Πελοπονν^ω ίμέλλομεν έπιχειρ•ήβειν, χομίβαν- 
τες ^ύμπαβαν μεν τήν ίχεΐ&εν προβγινομένην δνναμιν 
των Έλλ•ήνων^ πολλούς ίέ βαρβάρονς μιβ&ωβάμενοι 
χαϊ "Ιβηρας χαΐ άλλους τ&ν ίχεί δμολογονμένωξ ννν 

25 βαρβάρων μαχιμωτάτονξ, τρί'ήρεις τε πρόξ \ ταΐς ήμΒ-Ι 
τ^ραις παλλάς νανπηγηϋάμενοι, ίχούβης της ^Ιταλίας 
ξιίλκ αφ&ονα, αις τήν Πελοπόννηβον πέριξ 3ΤοΛι«()- 

2 μιτριάτιρον Ο ί ιιονηβάτΐρα Ο 8 ί,ννάιαβόιζιι ο Ι| 

ίίΐίϊ] ίτίΐϊ β^} (5 II βτιμοχοατίαν γε καΙ ίγιγνιόατιομίν εοάά., ϋοιτβιι 
9 δίΐ άβΐ. Β. 1ϋ χδρΐ χΰΐ αοάά., ΰοιτβϊί 15 ήμίρ ΑΒΓΜ 
<α. Β 3ΰ ποΙΙά Ε 27 αΐς} οΐΐ Λ ΗΙ8Τ0Η. υΒ. ντ 90—81. 159 

χκήητις χαΐ τψ πεζφ αμα ίχ γης εψορμαΐς τών πόλΐων 
«Κ3 μέν βία ΧαβόντΒς, τάς δ' ίνταχιβάμενοι ραδίωζ 
^ίχίξομίν χαταΐΐολεμήβΐΐν χαΐ μετά ταντα χαΐ \ τον α 
:αντος Έλληνιχον αρξΐΐν. χρήματα ίέ χαΐ βίτον, ί 
Ββτί ΐύπορώτΐρον γίγνΒβ&αί τι αυτήν, αυτά τά χροβ- 
νόμΐνα ίχ{ΐ&•ίν χωρία εμΐλλε διαρχη ανεν της ίν- 
Λένδε προβόδον παρε^ειν. τοιαϋτα μίν περί τον ννν 91 
αίχομένον αιόλον παρά τον τά αχριβέατατα ιΐδότος ώς 
9ανοή^ιμεν άχι^χόατε• χαΐ θβοι νπόλοιποί ατρατηγοί, η 
^ δννωνται, 6μοίως ατιτά τΐράξονβιν. ώς ίΐ', ΐί μη 
βοη9^|ι^^τε, ού περιέβται τάχΐϊ, μά&ετε Ι^δη. Σιχελιωταν β 
7^9 αχειρότεροι μεν εΐβιν, ομάς δ^ &ν ^νατραφέντες 
ί^(!οι χαΐ ννν ετι περιγένοιντο' Σνραχόβιοι δΐ \ μό- χ 
νοί μάχ^ τε ίΐδη πανδημεί ί\ββημένοι χαΐ νανΰιν Ζμα 
«αειργόμενοι αδύνατοι εβονται τ^ ννν ^Α&ηναίαν ίχεΐ 
Ιχαραϋχενί) αντίϋχείν. χοΧ εΐ κΰη) ή πόλις ληφ&'ή-^ 
Κίαι, εχεταί χαΐ ή π&βα Σιχελία, χαΐ εύ^ς χαΐ Ίτα- 
Ολ' χαΐ ον άρτι χίνδννον ίχεΐϋ-εν προείπον, ονχ αν 
μαχρον ύμΐν ίπιπέβοι. ωβτε 'μή κερί τϊ^ς Σιχε- * 
τΐξ Ι οϋα&ω μόνον βονλεύειν^ άλλα χαΐ περί τής 5 
ΙΙ$Ιοποννήθον , εΐ μι) ποιήβετε τάδε ίν τάχει, Οτρα- 
κάν « ίπΐ νέων πέμψετε 'τοιαύτην ίχεΐβε οΐιινίί 
βύαι/^αι χομιβ&έντες χαΐ όπλιτεύΰοναιν ΐ•{ι&νς, χαΐ 
τή5 «τρατιας ετι χρνιβιμώτερον είναι νομίζω, &νδρα 
Ιάοί^ιάτην &ρ\χοντ.α, ώς αν τονς τε παρόντας ξνν- ία 

χαΐ τονς μή '&έλοντας 'προΒαναγχάβη' οΰτω γάρ 
ΐΖ τ« νπάρχοντες ύμίν φ^ίίοι &αρβ'ή6ον<ίι μαΐλον χαΐ 
Λ Ι«τδθ[(ίξοΐ'Τΐί άδεέΰτερον πρααίαβιν. χαϊ τά ίν&άβ( 6 

ι άφοαμαΐί α & /ΙπΙξομιν « ηλαΐΒαμιν Ε 5 τι ί» 

η«ι β 9 αβοι] άς οί Ε 12 Ινατςαφ&ίντΐΐ Β 16 άντι- 
ιρίψ ϋοάά., ϋΟΓΓ. Ετ. 98 ίνβνάζοντίς ΟΈ Ινίιάζαιηαα 160 ΤΗΠΟΥϋΙΒΙΒ χρ^ &μα ψανερώτερον ίχπολεμείν, ίνα Σνραχόαια£Μ 
νσμίζοντες νμας ίπι]μέλεϋϋ•αί μ&λλον άντέχααι Λ 
Ά%ι\ναΙοι τοΙς ίαντών ^ββον αλλην ίπι.χονρ(βν *Λ 
πωβιν. τειχίζειν τε χρ'ίι ^εχΐλειαν τ^5 '^ττιχ^ς, 5^Λ 

5 '^&ηναΐοί μάλιβτα αΐεΐ φοβούνται χαΐ μόνον α^Λ 
νομίζονβι των εν τω πολέμω ον διαχεχει^&β&αι. ■ 
βαιότατα δ' αν τΐξ όντως \ τους πολεμίους βλώχτοι^Λ 
κ μάλιβτα δεδιάτας αύτούί αΐβ&άνοιτο, ταϋτα Οιχ^Μ 
πνν&ανόμενος Ιΐΐΐψέροι ' εΙχοΒ γάρ αύτονς άχριβέβκΛ 

Ο {χάβτονς τά βψέτερα αίηαν δεινά ίπιαταμένονς Λ 
βΐΐα&αι. α δ' έν τ^ ^πιτειχίοει αυτοί ωφελούμενοι νΜ 
εναντίους χωλύβετε^ χολ\λά παρεΙς τά μέγιβτα χβΛ 
λαιώβω. οϊς τε γάρ τ/ χώρα χατεβχεναβται^ τά χβΛ 
πρί>£ -ΰμας τά μεν ληφ&Εντα, τά δ' αυτόματα ^Λ 

5 χαΐ τάς τον Αανρείον των άργνρείων μέτάλλιαί> ΧβΗ 
όδονς χαΐ Ββα από γης χαϊ διχαβτηρίων ^ν έΛ 
λοννται εύ^ς ά%οβτερ'ήβονται, μά\Χιβτα δε 'τ^ς β 
των %νμμά%ων ΐτροιϊιί^ου ^ϋβον αν φορουμεντ^ς, οΐΜ 
παρ' 'ίιμ&ν νομίθαντες ^δη χατά κράτος πολεμείβΛ 

:0 όλιγωρ'ήϋονϋιν. Ι 

„Γϊγνεο&αι δε τι αντων χαΐ ίν τάχει χαΧ ^Ε^οΒ 

μότερον έν -ΰμίν έβτιν, ω Αοχεδαιμόνιοι, έπεί &^Μ 

δννατά {χαΐ ούχ άμαρτ•ή6ε\ΰ&αι οΐμαι γνώμης') ιαΛ 

9•αρβώ. χαϊ χειρών ού^ενΐ | άξιώ όοχείι/ ίιμ&ν εΙ^Λ 

:6 εί τ^ ίμαντον μετά των χολεμιωτάτων, ψιΧόπολί^ ΐΛ 
δοχ&ν είναι, ννν έγχρατ&ζ ίπ£'ρ);ομαι, οϊιδε ίποχιΛ 

1 τί οιη. Μ -2 ίπιμ£λϊ\α&αι ΈΡΜ (τίψείίΐα^ιχι βΑΗ 

3 πέμττουσιΜ οΕ 4 ιε Ο έί ΗΟ Τ μάχτιι β, 9 9 
#£[»Όίΐίι;οιΐΕ ΑΒΡ II αίιοί] αίπήι Β 12 χαΧύεΐΐ «ΛΒ 

16 Αανοίίον ΑΒΟΟ, Αανρίον ΟΕΡΜ || άρ/ιτρΕΜο* ΑΒΡΰ Μ 
ρίαν ΟΕΜΡ^ 18 αν ψορονμέντις] διαψορονμίντί! ίχιάά., ΟΟ^Η 
αϊ ΑΒΡΕ 21 9ΐ οηι. Α Ϊ4 χΐϊιιαν ΑΒΕί|^Β6»ιή#^Β ΗΙ8Τ0Β. ΜΒ. VI 92—93. 361 

ΐβ^αί [ΐον ΐ'ί τί/ν φνγαδιχίιν προθνμίαν τόν λόγον, 
φυγάς τε γάρ εΙμι τί^ς των ί^ΐ\λαβάντων πονηρίας χαϊ ^ 
οϋ τής υμετέρας, ι\ν αεί^β&Β μοί, ώψελίας' χαΐ ποίε- 
■ ιι*ώτεροι ούχ οΐ τους αολεμίονς πον βλάψα,ντες ύμείς 
ΙΪ] οί ταΐις ψίλονς άναγχκοαντες πολεμίους γενέβ^αι. 
τά τΐ ψιλόπολί ονχ ίν ψ κδιχονμαν εχω, άλλ' ίν φ* 
Λβφκλώς ίπολιτεύ&ην. ονό' \ ίπΐ πατρίδα ουΟαν ετί ίο 
^Ι^οΰμαι- νϋν Ιεναι, πολύ ίέ μ&λλον τήν ονχ οΰβαν 
άνία(τ6α9αι. χαΐ φιΐόποΐις οίτοί όρ&ώς, ονχ Άς &ν 
τήν ίαντον άδίχως άπολέϋας μη ίπίτ}, άΧΙ' 'ός αν ίχ 
ΐααηΑς τρόπου δια τό έπιθνμείν πειρα&ϊ^ αυτήν άνα- 
ΙαβΐΙν. όντως έμοί τε άξίώ υμάς χαϊ ίς \ χίνδυνον ΐ^ 
ΜεΙ ^ί ταλαιπαρίαν παβαν άδεως χρήβ&αι., ώ Ααχε- 
ύαΐμόνίΟί, γνόντας τούτον όή τον νψ' απάντων προ- 
βαΐλόμενον λόγον ώς, ει πολι'μιόί γε ών σφόδρα 
!βιια^τον,, χαν φίλος ων ίχανώς ώφελοίην, οΰψ τά μίν 
^9ΐίνα£ων οίδα, τά δ' υμέτερα ■^χαζον, χαΐ αυτούς 

Ι νομίβαντας περί μεγίβταν ίή των διαφερόντων ίο 
βονίίύΐβ&αι, μή άποχνεϊν τήν ές τ{}ν Σιχελίαν τε 
Κβΐ ίς τήν Άττιχήν ϋτρατείαν, ίνα τά τε έχεΙ βραχεί 
||0^£ρ ξνμπαραγενόμενοι μεγάλα βώβητε χαϊ Ά&ηναίαν 
• τε οΰβαν χαΐ τ-ί^ν μέλίονϋαν δύναμιν χα&ελητε, 
μετά \ ταντκ αυτοί τε άαφαλώς οΐχήτε χαΐ τ^ς η 
ίχάα^ς Ελλάδος ίχούβης χαΐ ού βίψ, κατ εΰνοιαν ίί 

Ό μίν Αλκιβιάδης τοΰαντκ είπεν. οί ίϊ Ααχεδαι- 98 β ψΛύποΧι 


φαίηοΐ 


ν ΕΚΟΜ 


ί,1ό« 


νον Κ.Β 


3 οίκ 


Μ«η1 οΐ-^ονϋαν ΰ 


9 


άναι&Ί]ΐ!αα&-αι Β 


ία αύτοΟ Β 


η ««^ΐ «] ίί«,.,.ί 


«ου., 


ΓΤ. ΑίΙ 


16 χ3 


ν ΒΗ χοΐ 


5νΟ 


11 4μί»βΒ β 


3 αϊτοί 


ΙΕ οπι. Μ 


24 Ίί 


ϊΒηϊ Β 


3ό ή/Γ;- 


|ο»• β ηγ•ήβ«ι9ί 


ΑΒΪ-Μ 


ήνήββί ΒΗ 


36 (ΐίν 


οίν αι 


«βΦη Β 

162 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ μόνίοι διανοούμενοι μεν χ(ά αντοί πρότερον βι 
χΐύειν ίαΐ τάς Ά&ήνας, μέλλοντες όί ετι χαΐ Αέριοι 
μινοι, Ι πολλψ μ&λλον ίπερρώα&ηβαν διδάξαντος τι 
ίχαβτκ αύτον χαΐ νομίϋαντες παρώ τον ααφέα•\ 
ύ εΐΰότος άχηχοέναι' ώβτε τί] επιτειχίβει ττις ^εχελι 
προβείχον ^ίι; τόν νονν 'καΐ τω παραντίχα χαΐ 
έν τ^ Σικελία χεμπδΐν τινά τψωρίαν. χαΐ Γύλι: 
τον Ι Κλΐανόρίδον προβτάξαντις άρχοντα τοΙς Σν( 
χοβίοις ίχείενον μετ' ίχείνων χαΐ τ&ν Κορί': 

10 βονλενόμενον ποίδΐν οπτ} έχ των παρόντων μάλι 
χαΐ τάχιβτά τις ώψελία ^ξΐΐ τοις έχιΐ. 6 δί £ι 
ναϋς τους Κοριν\&(ους ί^δη εχέλενέν οΐ πέμπειν 
^Αβίντ^ν^ τάς δϊ λοιβάϊ π«ρααχενάζεϋ%-αι 'όβας 
νοοϋι^ίίΐ «έμπειν χαί, Ζταν χαιρός ^, ετοίμας ει 

15 πλίΐν. ταντα ίΐ ζνν&ίμενοι άνεχώρουν έκ της ΑίΧί 
δαίμονος. 

Άψίχετο ίΐ καΐ ή ίχ τ^5 Σιχελίας τριηρί/ί τών» 
'^θτ)|ν£ίίων, ΐίν άπΒβτειλκν οί βτρατηγοί έπί τε χρή-ι 
ματα χαΐ Ιππέας, χαΐ οί Ά&τιναϊοι άχονβαντες έψη- 

20 φίΰαντο τήν τε τροφ'ήν πέμπειν τί; βτρατια χαΐ τους 
Ιαπέας. χαΐ ό χειμων ίτελεντα,^ χκϊ εβδομον χαΐ δΐ- 
χαχον έτος τψ πολέμφ ίτεΧεύτα τώδε ον Θονχνδίδηζ 
ξννέγραψεν. 

\"Αμα ίί τφ ηρι εν&νς αρχομένψ τον ίπιγιγνομένον 

2δ ^έρονς οί έν τι] Σιχελί^ Άϋτιναίοι αραντες εχ τ^ 
Κατάνης παρέπλενβαν ίπι Μεγάρων [των ίν τί} Σιχε- 2 3ί ίιι ν ί' ίιι Ρ βέτι Μ ίί τι ΑΒΕ Ιί ιώ] ΐή οοάά., 
ΕΟΓΓ, Ηθπϊ-. 7 ΓϋΙλιητί. Β Ιιίε βΐ ϊπίΓ& 8 ΚΐΊανβ^ίβον % 
ΒΐιρΗίΗΟΓ. Ο, ΜΗ,Γ^, Ο, Κ1εα^ί&ον ϋΙΙπροατύ-ι-ίξίΐντις Ο 10 μά- 
ίιβτα] χώΐΐιβτα Β Ϊ2 ίτίΙίί•τα τφ ποίίμφ Β 26 Μΐγα^έαν " ' 
ββΟΐΟΒΛ άβϊ. Κτ. ' ' ΗΙ8Τ0Β, υΒ. VI 94—30. 163 

Λίψ^^ «©5 έπΙ Πλωνος τον τνράννον, ωΟπερ χαΐ πρύ- 
τιράν μοί 'είρηται^ άναϋτϊΙβαντΒς Σνρκχόβίοί αύτοΙ 
ίχοναι τήν \ γην. άποβάντες ΰί ΐί^ωβκν τους τΐ 5' 
^ρούς χαΐ έί&όντΐς ίαΐ ίρνμά τι τών Σνραχοβίαν 
«αϊ οόχ ίλύντεξ αν&ις χαΐ πεζή χκί νκνβΐ χαρξίχο- 
ρΜ^ίντΐς ίπΐ τον Τ^|ρ^αν «οτκμον τό τε «εδίον άνα- 
βάντες ίό'ήονν χαΐ τον ΰΐτον ίνί%ίμπρα0αν , χαΐ τ&ν 
ΣνραίΐοβΙων χεριτνχόντΐς \ τιβίν ού πολλοίς χαϊ άπο- α 
κτιΐναντες τέ τίνας καΐ τροπαϊον βτήΟιχντεξ άνεχώ- 
Ι ρι^Οκν άΐΐ τνίζ νοίνς. χαϊ οαΐοχλενβκντες ίς Κατάνην, * 
}χι19-(ν ίέ επιβιτιβάμενοί πάβτι γ;"} ατρατιά ίχώρουν 
έτΙ Κεντόριπα^ Σίχελων πόλιΰμκ, χαΐ προβαγαγόμενοι 
ίμολογί^ άπ-ξίβαν, πιμπράν\τ{ς αμα τον βίτον τ&ν τε ϊβ 
Ιντίαααίίαν χαι των 'Τβίαίων. χαϊ άψίχόμενοι ές Κα- * 
νώη^ν χαταλαμβάνονϋί τονς τΐ Ιππέας ηχοντας ίχ τών 
Α%νιν&ν πεντ-ήχοντα χαι διαχοαίονς ανεν των ίππων 
ρετά ϋχενής, ώς αύτόϋ'ΐν \ ίππων ποριβ&ηβομένων, χαΐ 436 
Ιπχοτοζότας τριάχοντα χαϊ τάλαντα αργυρίου τριαχόβιο 
Τον δ' αντον ^ρος χαϊ έπ' "Αργός βτρατεύϋαντις 95 
.μόνιοι μέχρι μίν Κλεανών ^Αθον, βειΰμον δε 
γινομένου άπεχώρηϋαν. χαΐ Άργείοι μετά ταντα έββα- ί 
ϋντες ίς την ©υρΕάτιν Άμορον ονβαν λΐίαν τών 
ΛκχεδαιμονΙων χολΧίιν ελαβον, ΐ) έπρά»η ταΑίίντοιν 
ούχ Ιλααΰον πέντε χαΐ εΐχοβι. χαϊ ό Θεβπιών Οί}μος ί 
ίν τψ (ώτώ &έρει ού πολύ ϋατερον επι&έμενος τοίς 3 ίχιαοί Ο II ιε ο». ΒΗ 6 Ττ\ί(αν ύοΜ. 7 ίνΐπιπ^αβαν 
ΑΒ¥(ΐ) 8 ΐίο! ιίΐ^ιτνχόντ^ς Β || χοΐ οία. Β 9 ιί οηι. ο 

12 Κίντό^ί/ιπα Β || ΣιχίΧών 6 ΖίκίΙύνΑΟΕΡΜ Ζιχΐίιχόν Β|| 
χ^οβαγύμινοι β 13 αιπράνΐίί Α ίμαιπρώντες Β 13—14 τε 
ΊρηββαΜν] γΗντιαίαν Β 16 ανιν] άνΰρας Ο 1β τ^ιπηιόαΐΛ 
Ιητοφίο* Β 1» ^ρ Β 30 μίν οτα. Μ 21 άν{χάΐ!7[<ΐαν Γ 

33 θυβαιάτιν Α Β 364 ΤΗϋΟΥΟΠ)Ι3 

τάς άΰ\χάζ ΐχονβιν ου χατίβχεν, άΙΙά βοη^ϋά 
Θηβαίων οί μίν ξννελήφ&ηΰαν , οι ί' ί^£ι 

%' -* ΚαΧ οί 21'υραχ(ίίιο6 τον αντον &ί^ους άζ ίπύ^ 
Λ ^ τους τε Ιππίας Ύ^χονταξ τοίζ ^Α%Τ(ναΙοις χαΐ μέΧλο 
*.>' ΐ[ίΐί ίπΧ βφάς Ιέναί, νομίΰαντεξ, ίάν μη των'Επιχά 
^. χρατήβωβιν οΐ Ά^ναΐοι,] χωρίου άποχρ'ήμνον ί 
ΐΐΓΪρ 1^5 πόλεωζ εν&νς χείμένοι^ ούχ αν φαδίως 
οίβ' ίί κρατοΐντο μάχτ}, άποτειχιβ&ψίΒα,, 5^£νοβ 
10 τάξ προββάβΐΐζ κντών ψνλάββειν, 3πω5 μή χατά 
Ιά&ωβι ΰψάς άναβάντες οί πολέμιοι" ού γάρ αν 

»γε αυτούς δννη9ηναι.ΓΙξ'ήρτηται γάρ τό &ΙΙο χ^ 
»αΙ μέχρι της πόλεως Ιπιχλινές τέ ίβτί χαΐ ίπι^ 
ααν εβω- χαϊ ώνόμαβται νπο τών Σνρΰοωβίων άί 

15 ίπιπολης τον αλίον είναι ΈαιποΙαί. χαΐ οΐ μίν 
ϋ•όντίς πανδημεί ίζ τύν λειμώνα <^ον'} παρά τί>ν \ 
πον ποτταμόν Βμα τη ήμίρ? (ίτύγχανον γάρ α 
χαϊ οί περί τόν Έρμοχράτη βτρατηγοί &ρτι 3Γ£ί( 
ςροτ£5 τήν αρχήν), ί^ίταβίν τε &πλων ^π;010ΰντ4 

20 ϋαχοβίονς Χογάάας τών 6πλιτών ίξεκριναν πρΟΛ 
ων ηρχε ^ιόμιλος, ψνγάς ί^ "Ανδρου, όπως τί 
ΈπιποΙ&ν \ εΐεν ψύλαχες ζκί, ^ν ίς &λλο τί ίή), 
^ννεβτβηες ααραγΙγνωνται^^Ι ίΐ 'Α%ηναΙοι ταΰπ} 
ννχτός, <^> τι") Ιαιγιγνομίνη ■^μέρ^ έ^ητάξοντο^'ί 

26 ελα&ον κύιούδ παντί ήδη τω βτρατεύματι έχ τΜ 
τάντ^ς βχάντες χατά τον Λέοντα χαλονμενον^ ος 1 

τητα ΒΜ(?) 16 Χιμωνπί Ο, οοιτ. Ο, Ιιμίνα ΒΜ || τΑν οβ 
22 Ι,ίΐΛΐιύψ Ο !3 ^υνιατώτΐς οία. Ο 21 ^ αάά. Βί ^ 2 θη^αίαν Β Άθ-ηναίων ο {| έξέψνγον Β Η 5 τ« οιπί 
6 ^^ν βιιρΓ& τ. Β 8 £■ύί^ί'ϊ οιη, Μ 10 τανιοί Β 6 18 
τψο ΒΜ(?) 16 λιμώνα Ο, οογγ, Ο, λιμένα ΒΜ || τΙ>ν 
30 ί|ΒχοβιΌν; ϊΕΓίίΙ; ν&Πβ. (οί. ο, 97 § 3) ίαταχοαίι 
22 ΙτίΙκΙιύψ Ο !3 ^υνιατώτΐς οία. Ο 21 ^ αάά. βί ΗΤ3Τ0Κ. Ι1Β. νΐ ίΐΒ-88. 165 

ΕπιποΙών Ι 'ΐξ η επτά οταόίονζ, χαΐ τους πεζούς ιι 
κχοβιβάβαντες \ ταΐς τί ναι>ΰΙν ίς τί^ν Θάψον χα&ορ- 437 
μιαάμίροΐ' ΐβτι ίΐ χε^αόντιβο^ μεν ίν βτενψ Ιβ&μφ 
Ίΐΐινύχονβα ίζ το %ΐλαγθξ, της ίί Σν^αχοβΙων πόλεαζ 
ί οίτί Λλανν οϋτί οίον ποΧλτ(ν κχέχει. χαΐ δ μίν ναν- β 
ηχίΐϊ βΓρατοϊ τώΐ' | '^ί^ηναί(Ων ίν τ^ &άφω διαιίτανρο- 5 
βάμενοξ τόν ίΰ&μόν Ίΐαύχαζεν ό ίέ πίζός ίχώρει 
(έίύί δρόμφ προς τάς Έπιπολάς χκΐ φθιίνΐΐ άναβάς 
«βία ιόν £ϋρΰϊ)ί,ον ίτρίν τους ΣυραχοϋΙονς αΐβ&ομέ- 
■νους ίχ τον λεψάνος χαΐ τής ίξετάβεαζ ααραγεν^ϋ&αι. 
Ιβοΐ^^ονν ίί οί' τί δΛλοι ώϊ Ι £χβθτο? ΐ(ίχου£ ίίχί «αϊ ιβ 
οΐ χε^Ι τον ^ιόμίλον ίξαχόβιοΐ' ϋτάδιοι δί πρΙν 
ΚίοαμεΙξαι ίχ τον λειμώνας ίγίγνοντο ιχύτοίς ούχ 
ίίαΟβον ί) πέντε χαΐ είχοΰι. προΟπεΰόντες οίν ίίότοίβ * 
■ΜΒν^ τράχφ άταχτότερον ϊχαϊ μάχίζΐ νιχη^^ντες οΐ 
^^^Κίόβιοί έπϊ τκϊς ΈπιπολαΙς άνεχώρηβαν \ ίς την α 
^^Β'* χαΐ & τι ^ιόμιλος άπο&ν^ΰχεί χκΐ των &λλων 
ΙΑ^ τριαχόβιοι. χαϊ μετά τοΰτο οι '^4&Ύ|Vαίοι■ τροπαΐόν * 
« ΰτίΊααντες χαΐ τους νεχρονς νποβπόνδονς κΊίοδόν- 
Ιτίβ χοΐζ ΣυραχοΟίοις^ πρόξ τήν πάλιν αντην τι; νβτε- 
^^«^ ίπίχαταβάντες^ ώς ούχ ίπεξτ^βαν κύτοίς, ίπανα- 
\][ία^ήααντε5 \ φρούριον ίπΐ τω Ααβδάλω φχοδόμηύαν κ) 
ί&' &χροΐ5 τοϊς χρημνοΐξ των Έπιπολών ορών πρόξ τά 
ΐΜίγαςα, 5πως είη αύτοίς, {ιπότε προΐοιεν ^ μαχονμενοι 
Μ τειχΜνντεξ, τοίξ τε βχεύεβι χαΐ τοΙς χρί^μαΰίν άπο- 
νι^. /χαΐ υν πολλψ νΰτερον αύτοίς ί^λ&ον εχ τε Β8 
ΐΒγίατηξ [ππης | τριαχόβιοι χοΧ Σιχελαν χ«! Να^ίαν » 
καΐ Άλλων τιν&ν ώς ίχατόν χαΐ ^Α^-ηναΙων νπ^ρχον 

Ι 8 4ί +» «ροιίΐ'ηίοί Β 15 &τα%τότ(οοι II 19 ΐί οηι, Β 
ΙβΟ βίτήι Μ 24 Λροσιοΐίΐρ οοιίιΐ,. εοιτ. Κ ΡοΓίϋΚ 27 Ιτίταϋ Γ 1 5 166 τΗϋΟΥϋΐϋΐδ ΛενΧ'ήχοντα χαΐ διαχάΰιοι, οϊς ΐππονς τους μίν 
Έγεαταίων Χίά ΚκχαναΙων ίΐαβον, τονς ά' έπρίί 
καΐ ξνμααντΐί π^ντ'^κοντα χα\ ίΙ,α.χόαιοι ίππ^5 %ννΒ. 
γηβαν. χαΐ χαταΐατήβαντες ίν τω ΑαβΰάΙψ φνΧαχ: 
ίχώρονν προς την Σνχΐιν οΐ "αθηναίοι, ΐνκχερ 
ξίίμίΤΌί έτε^χιβαν τόν χνχλον δια τάχους, χαΐ εχπλη\ 
τοΙς 2}νρκχοαίοις πκρεαχον τω τάχει τής οΙχοδομ(ί 
χαΐ επε^ελ^όντες μάχην ϋιενοονντο ποιεϊα^αι χαΐ 
Χΐριοραν. χαΐ ^δη \ άντιχαραταϋϋομίνων άλλήίοΐζ 
τ&ν Σνραχοαίων ατρα\τηγοΙ ώς έώρων βφίβι το βτριί- 
τενμα διεοπκαμένον τε χαΐ ον ^^δίως ξννταβαόμενον^ 
άνήγαγον πάλιν ές τήν πάλιν αΧην μέρους τινοζ τ&ν 
Ιππέων ούτοι ίέ υπομένοντες έκώλυον τονς '^^~ 
ναίονς λι&οφορείν τε χαΐ άπο\ϋx^άνα6&αί μαχροτέρκν. % 
χαΐ τών Ά&ΤιναΙων φυλή μΙα των οπλιτών και οΐ * 
Ίππης μετ' αίτών πάντες ίτρέιίταντο τοΰ^ τ&ν Σνραζ- 
χοϋίων Ιππέας αροαβαΧόντες, χαΐ άπέχτεινάν τέ τινας 
χαϊ τροπαϊον τ^ς Ιππομαχίας ίβυ^βαν. 

ΚαΙ ττ) ΰβτερκίΐ} οΐ μϊν ετείχιξον των ^Α&ηναίων •• 
τί» ' προς ^ορίαν τον χνχλον τείχος, οι ίϊ Λΐ'θΌυςιι 
χαΐ ξνλα ^νμψοροϋντες παρέβαλλον έπΙ τον Τρώγίλον 
χαλούμενον, αΐεΐ ■τ/περ βραχντατον έγίγνετο αντοίς έχ 
τοϋ μεγάλου λιμένας έπΙ τ•ήν ίτέραν θ•άλαβΰαν τό άπο- 
τείχιβμα. οΐ β'ε Σνραχόβιοι οϋχ τ^χιβτα Έρμοχράτονς 3 
τών βτρα\τηγών ίβηγηΰαμένου μάχαις μίν πανδημεί α Ι 
προς Άϋ-ηναίους ονχέτι £^οι!λθί/το διαχινδννενειν, 
νποτειχίζειν δί αμεινον έδόχει είναι τ; ε^ίείνοί έμελλαν 4 ΐϊ] ίπΐ Β 6 Σν*ήν ΑΕ £υκηιι Ο Συτιήν ΒΜ ίιχΛν ■ 
Τυχί)ν ΐ » {ξίΐ^όντίς Β 14 (ΐΒκρόΐίρορ β 16 #τρ, 

ψαν Μ II τοΐα Ο 21 τίαρέβαΐλον Β ηαοέβαΐον ί - - - τ^Ι>ί] ΗΙ8Τ0Β, ΜΒ. VI 99—100. ,^^;.-^> 167 

δξΐΐν το τείχος χα{, ύ φ&άβειαν, άποχίι ^ίΐ/ις γ^γνεβ&«^, 
«κ! άμα χαί, έν τοΐΐτ^ εΐ ίπιβοηϋ-οΐεν, μ^ρος άντι- 
κίμαιιν αίιτοίς τή5 | ΰτρατιάξ' χαΐ φ9-άνειν &ν τοΙς » 
βτανφοΐζ αροχαταΧαμβάνοντεζ τάς ίφόδονςζ ίχείνονς 
βί αν πανομίνονς τον έργον αάντας αν ιτρόδ βψ&ς 
%^Επεα&αι. ετεΙ%ι%ον οδν ί^ελ&όντεζ άπό της βψετέρας > 

όλΐίος άρξάμεναι^ χάτοβ-ίκ τον χύχΧον ταν Ά^η- 
ναίιαν ίγχάραιον τείχος &γον\τΕς, τάς τε ίλάας ίχχά- μ 
■Λέοντες τον τεμένους χαΐ πύργους ξνλίνονς χα&ιβτάν- 
ί£. αΐ ίέ νηες των Ά&ηναίων οναω έχ της Θάψου * 
•.ΐ^ιεπεπλεύχεβαν ές τον μέγαν ίιμενα, «ΙΧ ετι οί 
.2Μρ€ΐχόδίθί έχράτονν των περί την Ο^άλαββαν^ χατά 

\ν ίΐ ίχ τ-ης Θάψον οί '.^β'ίϊΐ'κϊοι τά \ επιτήδεια έπή- μ 
'γνντ*^ επειδή δί τοίζ ΣνραχοβΙοις αρκούντως ^δόχει 100 
Μχίίν οΰα τε έβτκυρώ^ χαΐ ώκοδομή^η τοϋ νποτειχί- 
βματος, χαΐ οί '^ίθΐϊναϊοι αυτούς ούχ ^λ&ον χωλνΰοντες, 
φοβούμενοι μι) βφίβι δίχα γι/γνομ^νοις ράον μάχωνται, 4Β» 
«βΐ αμα την χαΟ-' αυτούς χεριτείχιβιν έπειγόμενοι, οΐ 
ρίν Σνραχόβιοι φυλτ^ν μίαν χαταίιπόντες φνλαχα τον 
ιΛιοδομήματος άνεχώρηβαν ες τήν πόλιν^• οί ίΐ Άθ•η- 
ΨΐΛοι τους τε οχετούς αυτών, οι \ ίς την 'πόίιν ύίτονο- 
Ι^^δον κοτοϋ ΐίίκτοί ηγμενοι ^ίκν, διέφ&ειραν, χαΐ 
^Ο^αντες τους τε &λλονς Σνραχοβίονς χατά βχηνάς 
Βίηας έν μεβημβρί^ χαΐ τινας ΧΐΑ Ις τήν πάλιν άπο- 
κιχβρ^ίχότας χαΐ τους έν τφ βτανρώματι άμελώς φν- 1 πί|ίίϊ Ρ 2 _β11. χοΙ οία. Μ || τοΐ-το Ο 3 βέτονϊ 

«ούιΐ., ΟΟΓΤ. ΒΙΐΓ. ι αν τοίς αιαυροίβ η^οχαταΐαμβάνοιτι^ Ο 
βύεοί προχαταΧαμβανοντις τοΙς αταυροΓί Β Ε 5 αν χαυομί- 

»Μϊ • άναααίΗ,αίνονς Β Β &ν οηι. ΒΗ 8 ϋαίας Β 

19 ίκίτήβαα ΰιτία Β 16 αύζΟΊ•^ οτα ΒΗ II ψοβούμιι-αι 

ΐ111βΐ]«βίοι ΒΗ 18 ίαυιοΐις Β 19 φυΐήν] φυλακών Ο 168 τΗυϋΥηΐΒίδ 

λάαβοντας, τριακοβίονς μίν βφ&ν αύτφν λο\γά9ας 
των ψιλών τινας ίχλεκτούξ ώπΐιΰμένονς προντι 
θ-ίΐν άρόμφ ί^απιναί<α£ 5Γρ05 το ντίοτίίχιΰμα, ή 
&λλη ϋτρατίό ΰΐχκ-, ή μίν μΐτά τοϋ έτερον βτροίη); 
5 αρο£ τήν πάλιν, ίΐ ΐπιβοη&οΐεν, ίχώρόνν^ τ} ίί 
τον ΕΤ^ρου προς τό βτανρωμα το παρά ττ^ν πν\λ> 
χαΐ προββαλόντΐζ οΐ τριαχόϋιοι αίρονβι τ6 βτανρωι 
κκϊ οί ψνλαχίς αντό ίχλιπόντες χατέφνγον ίς το 
τιίχιαμα το περί τον Τεμενίτην. και αντοίς |υ 

10 πιβον οί όιώχοντΐξ, χαϊ έντΙ)ς γινόμενοι β£^ 
χρονβΟτιβαν πάλιν νπο των Σνραχοβίων, χαΐ τ&ν 
'.^ρ\γι{(ον τίνες κύτίίθ'ί χαΐ τ&ν Ά^ναίων ού πολλοί 
^ΐίψ&άρτιϋαν. χαϊ ίπαναχίορτιβαϋκ ή παβα βτρκΐΐ& τι^ν 
τε νποτείχιβιν χα&εΙΙον χαϊ το βταύρωμκ άνεΟπαβαν 

15 χαΐ ΰιεφόρηααν τονς ϋτανρονς παρ' ίαντονς, χαΐ τρο- 
παϊον εβτηβαν. 

Ι Τι) δ' νϋτεραίΰί άπ'ο τον χύχλον έτείχιζον οΐ Ά&Τ}- 
νκϊοι τον χρ-ημνον τ6ν νπερ τον ΐλονς, ος των 'βκι^ 
πολων τανττι προς τον μΐγαν λιμένα όρ«, χαι ^ιπίρ 
20αύτοΐς βραχντατον ίγίγνΐτο χαταβκβι διά τον δμοΛοΟ 
χαΐ τον ελονς ίς τον λιμένα τ'ο περιτείχιθμα. καΙ• 
οί 2;Ίι|ραχ(ίίίοι ίν τούτω ίξελ^όντες χαι κΐ'τοί 6πί- 
βτανρονν αίθ•ις αρ^άμινοι άπο τ^ς πόλιως θιύ μίοον 
τον (λονς' χαΐ τάψρον αμα παρώρνΰβον, 3πως μή 

25 οϊόν τε 71 τοίξ Ά^τιναίοις μίχρι της ^κλάϋαης κκο- 
τειχίΰαι. οί ί', ίπειδή το προς τον χρημνάν αύτοΐς% 
έξΐίργαΟτο, επιχειρον\αιν αν&ις τω τών Σνραχοβίο}να 

1 αψϊόν οπι. Μ II αΰτ&ν Μ ί ίπιϋχτονς ΒΗ β »ϋ 
-'■ "τα.Β\\ πνραμίβαΒΆ 8 ■πιριπροτΐΙχιβμοΒ^ 9 ξνηβέ- 
V Ε ίυΐ'άΓΕβο» γΑΒΓΜ 11 τή] τώ» Β 16 κβρ'] ίψ' Ο 
" τίν οιη. Μ 1Β μΐ/α Ο Ε || ίρ£ν Ο 2β τό] τίν Β 
Η13Τ0Η. Ι,ΙΒ. VI 101. 169 

βτανρώματι χαΐ τάφρω, τάς μίν νανξ χίλΐνβαντΐς 
χεριχλίνοια• ί« τηξ θάφον ες τύν μΐγ€ζν λιμένα τον 
χ&ν Σνραχοβίων, ιαιτοί όί χΐρΐ 8ρ9ρον χαταβάντΐς 
4γο τ&ν Έπιπολ&ν ίς τό όμαλόν | χαΐ διά τον ϊλονς, β 
5 χηίώδΐς ίρι χα\ ΰτΐριφώτατον , ■β^ίρα^ χαΐ ξΰλκ 
βίατΐα ίπι&ίντες χαΐ ίπ' αντών όιαβαδίβαντες, ίάρον- 
Λν &μα ία τό τί ατανρωμα πλήι/ όλίΐΌν χκΐ ττ^ν 
πίφρον, χαί νΰτΐρον χαΐ τό ίιπολΐΐφ&ίν ίΐλον• χαΐ * 
{Ι^ΐη ίγένΐ-ΐο, χαΐ ίν αυτί) ένίχων οί '^θτ;|νκΓοΐ' χαΐ ίο 
χ6ηι Σνραχοϋζων οί μεί' τό ΰίξιόν χέρας εχοντίς προς 
τφ/ χόλιν έφνγον, οΐ δ' ίπΐ τφ ενανύμφ ακρά τον 
ιαμόν. χαΐ κύτονί βονλόμενοι άποχλ^Οαβϋ^αι. τΐ^ξ 
■Ιΐίφάβΐίϋζ οί των Ά^τ^ναΙαν τριαχόβιοι. λογκδις δρόμιο 
^Ιραίγοντο προς τ^ΐ' γέφνραν. δείϋαντες δε \ οί Σνρα- ϋ 
ιΛηόι (ίβαΐ' γάρ χαΧ τ&ν Ιππέων αύτοΓε οί ποΚλοΙ 
η%<Λ%ίί) 6μόαί χωρονβι. τοις τριαχοαίοις τούτοις, χαΐ 
ί$ίχοναί Τί αύταύξ χαΐ ίαβάλλονβιν ί$ το δε^ών χέρας 
Χ6ν Ά^ναίαν. χαΐ προΰπεβόντων αντών ϊ,ννεφοβ'ήϋ^ 
ή αρώτη φυλή τον χέρας. Ιδων δί \ δ -ίίίμαχορ ίο 
ίΐβο'ήϋίΐ Κ3τ6 ΓΟϋ εναννμον τον εαυτών μετά το- 
'ών τε οί' πολΙών χαΐ τους ^ΑργεΙονς παραλαβών, 
ίπιδκφάς τάφρον τινά χα\ μονω9•εΙς μετ δΙΙγων 
ν ^νδιαβάντων άπο^ν^αχει αντός τε χαΐ πέντε ^ ί 
χών μετ αύτον. χαι τούτον^ μίν οί Σν\ραχόϋιοι η | 

χίίτκ τάχος φ&άνονβίν άρπάβαντες πέραν τον 
ϊΤίΐμον ίς το άϋψαΧές, αΰιοί ίέ ίπιόντος ^δ7\ χαΐ Ι 
ν Άλλον οτρατενματος ταν Ά&ΎΐναΙιαν απεχώρονν. V 

6 ^'] ίι' ΒΗ II $ια§ιβάααντιε Α β χα! ΰστΐραΐ' κοΙ ΒΗ Ι 
Ιο 9 ίν αύτ^ ροβΐ {γίνετο Β, οιη,Ε 11 ϊφινγον ΒΗ 
φνίβκή €0(1(1,, ουπ. Βπ^θγ 33 χαΙ μονια&ιϊί οιη. Η 
ΤΗυΟΤΟΙΟΙΒ 

οΐ «ρ05 ιήν πάλιν αυτών τό «ρώι 
χαταφνγόντΒς ώς εώραν ταντα γίγνόμενα^ (ΐύ\τοί', 
πάΐιν άνα^αρϋήβαντίς κντΐτάξαϊ^ο προ 5 τοΐ>5 
βφκς '^4&^7^να^ο^>ξ, χαΐ μέρος τι κυτών πεμΛοναιν 
6 τον χνχλον τον ίπΐ ταΐζ Έχιπολαίς, ^ιγούμίνοι ίρ•ι 
αίρήβΐΐν. χαΐ τό μίν δεχάπλΐ&ρον π^οτείχιαμα αΰ^ 
αίρονόί χαΐ διεπόρ^ηβαν^ α-ί>\τόν ίέ τον χύχλον Νι\ 
δίΒχώλνβεν ίτνχε γάρ έν αν\τφ δι' άβ^ένειαν 
λειμμένοζ' τάς γαρ μτιικνάς χα\ '^νλα οβα προ 

10 τ{^χονς ^ν χατίφΐβλίΐμενα, έμπρί^βαί τούξ ϋπηρι 
ίχέλενβεν, ώς εγνω αδυνάτους ίβομένους ίρημίψ 
δρών αλλφ τρόπω αεριγενεΰ&αί• \ χαΐ ξυνέβη οίίι 
ού γκρ ετι -προβγιλ^ον οι Σνραχόϋιοι δίά 
άίλά άπεχώρουν πάλιν, χαΐ γαρ προς τε το• 

15 ^οι/θΈΐα ^ίΐ) χάτω&εν τών Ά&ηναίων αποδιώξω 
τους έχεΐ ^παν^^£1, χαΐ αί νΐμζ αμα αυτών ίι 
Θάψου, ώϋπερ είρητο^ χατέπλεον ίς τον \ μέγαν λιμένα, 
α βρώντες οί δνωθίν κατά τάχος άπ^βαν χαΐ η |ιίμ- 
παβα βτρατιά των Σνρκχοβίιον ές ττιν πόλιν, νομί- 

30 βαντες μή δν ετι άπα τής παροναης ϋφίβι δννάμεω$ 
χωλνΰαι τον ίπϊ τήν 9^άλαΰ6αν τα- ΙχανοΙ γενέα&ο 
χιαμόν. 

Μετά δι 


)Ί Ά&ηναΐοι τροπαΐον εΰτηααν 
χαΐ τους νεχρονς ναοβαάνδους άπεδοΟαν τοΙς Συρα• 
χοΰίοις χαϊ τονς μετά Λαμάχου χ<ά οώτοΧ έχομίϋαντο. 
χαί παρόντος ί^δη βψίβι παντός τοΰ βτρατενμκτοί^ 
χαΐ τοϋ ναυτιχον χα\ τοϋ πεζον., άπο των Έπιϊιολ&ν 2 Γαϋια] τά Μ 3 πάλιν Ο ηάΐιν άπό της ησίεω; ||0 

1 αϊτών οοάά., αοιτ. ΒΙεγ. II άίννάτους οντονί ίαομίνονς Ίί 

15 άποβΐΒ>ξάντιαν Β άτιοδιω^όντων Ο 17 μίγα Ο 18 ««τ^ 

τάχΟΒ ροβΐ έπηιΐοαν 1ΐ3,1>Βη1; ΒΗ || άΛή{ι)ίααν κΒ (χή(ι)ίβ«ψ ΤβΓ ΗΙ3Τ0Β, αΒ. ΤΙ 102—104. ΠΙ , ^ 

χρημνώδονζ άρξάμενοί άπετίίχιξον ,οΐ'ΖΡί ι^ί «» ^ 
ίΐάααης ΤΒίχιι όιπλώ τους Σλι^αχοϋΙον^. τ'ά ί' ίπι.- ':■'; 
(ίίκί ττι ϋτρο,τι,α ίβ'ήγετο ίχ τη? Ιταλίας πανταχόθεν. ^ 
ίΐ χαΐ χαν Σιχΐλών πολλοί ξνμμαχοί τοΙς Ά^- ί* 
'ίοίζ, οι πρότίρον πΐριεωρ&ντο, χαΐ ίχ της Τνρβψ ^ 

νήΐ$ πίν\τ•ηκόντΕροί τρίΐς. χαΐ τ&λλα π^ονχώρΐΐ ^3 
ΐοίς ές ίλπ(Οας^ καϊ γάρ οί ^^υρκχΰΟιοι πολεμφ * ^ 
ανχέτι ίνόμίξον ϋν περιγίνέα&αί, ώζ αύτοίς ονδί !>ι 
τήϊ ΠΐΙοπονντΙβου ώψίλία οϋόΈμώ ^Χ£, τους ίέ , , 
^01»5 ίν τι 9ψ(αιν αυτοΐζ ίποιηϋντο ξυμβατιχοί'ς χαΐ τ* 
ύί ιόν Νι\χίαν οΐτθ£ γαρ δή μόνος ίϊχΐ Ααμάχου »-* 
'Εώτο^ την αρχήν, χαΐ χύραβις μίν ουδεμία ίγ(- * ' 
0,/Οΐα δί ίΙχ6ς ανθρώπων άπορούντων χαΐ μάλλον 
χαίιορχονμΐνων, πολλά έλίγετο πρόζ τε εχείνον χαΐ 
α ίτι χατά τήν πόΐιν^χαϊ γάρ τίνα χαΐ νποψίαν 
τών Ι παρόντων κακών ες άλλήλονς εϊχον, χαΐ ΐί 
ΐΚρατη\γονς τε έφ' ων αντοίς ταντα ^ννεβη ίπαχι-ΐϋ 
ρ, ύζ ^ δυβτυχίψ η προδοΟίι^ τβ ίχείνων βλαπτό- 
ΐί, χαΐ άλλους άν&ιίΧοντο, ΉραχλεΙδην καΐ Ενχλέα 
ΤεΙλίαν. 

'βν δι τούτω ΓύΙιππος ο /ίακεδαιμόνιος χαΐ κί 10 
Ι τής ΚορΙν&ον νήες περί Αενχάδα ή'ί»; ήβαν, βον- \ 
%Βνοι ίς τήν ΣίχελΙαν δίά τάχονς βοη&ήααι. χαΐ ώί 
ηΐζ αΐ άγγελίαι \έ^ίτων\ δειναί χαΐ πάβαι, επϊ το 
ιό έψίνομεναι ώς ^6•η παντελώς άποτετειχιομέναι α'ι 
ίΟάαιονααί είοι, της μεν Σικελίας ονχΐτι ίλπίόα οΜε- 
ψ Ι ΐΐ,χιν 6 Γύλιππος, τϊ)ν δ^ Ίταλίαν βονλόμινος ιι 

4 £η(*Ιιοηών ΒΗ β παντηχόντοροι Β [{ τάΙΙα ο παιτα ΒΗ 
^««ίΟΛΕΪ' {ληίδα ΒΗΜ 8 «ύιοΓΐ Β || ο««^] ούβίι Γ, 
Μ. 11 ίή] ηί-ι Β 14 η ϋ ή ηρΐϊ |»β || ίχίίνορ τον 
" ' " 1β ύπύ] άπο Μ 1| καχώί β 19 ΕύονχΙία Β Η 

. Ο, 22 ήάη ίη ΙϊΙ, Β,, οπι. Μ 172 ΤΗϋΟΤυΐΟΚ 

Λίριποίί^ϋαι^ κύτος μεν χαΐ ΠνΟ^ν 6 Κορίν&ιος νκνϋΐ 
ϋνοΐν μί» Ααχωνιχαΐν^ δνοΐν ίϊ Κορινθ'ίαιν δη τα- 
χιβτα έπί^αιώ&ηβκν τον 'Ιόνιον ές Τάραντα, οΐ δί 
Κορίν&ιοι προς ταΐς 0φετεραις δέχα ΑενκαδΙας δύο 
5 χκί '^μπρα'κιώτκϊ«ί τρίΐζ προαπληρώΰαντες νϋτερον 
ΐμελλον πλενβΐϋ^αι.: χαϊ ό μϊν νύλιπχοζ ίχ τον Τ(ί-ι 
ραντος Ιζ τι^ν θονρίαν κρδηον ΐΐρεββενβάμΐνος χαζά 
την τον πατρόξ ποτέ πολιτείαν χαΐ ού δυνάμενος αντούζ 
προβαγαγέα&αι, ^ρας χαρέπλΐΐ τι^ν Ίταλίαν, χαΐ όρ- 
ιο Ιπαο&'εϊς ίπ' άνεμου [χατκ τον ΤΐριναΙον χόλτΐον^, δί( 
ϊχπνεΐ -τανττι μέγας χατά βορέαν ίαττ^χώς^ άποφ^ρετοα' 
ές το πέλαγος, χαΐ πάΧιν χειμαϋ^εις ίς τά μάλιβτα τ^ 
Τάραντι προβμίΰγεί' χαΐ τάς νανζ οβαι έπόνηβαν ύπ^ 
τον χειμώνας άνείχνβας έπεαχεναξεν. δ ίϊ Νιx^ας 
16 πν\9όμενος αύτον προϋπλέοντα ύπερείδε το πλ^&οί^ 
των νεών, 5περ χαΐ οί ©οΰριοί επα&ον, χαΐ λΐ)«ι- 
χώτερον ΐίοξί παρεαχιναβμένονς πλίΐν χκΐ ονβεμία» 
φνλαχφι πω ίποιείτο. ιρ 

Κατά ίί τοι>ϊ αντούς χρόνους τούτον τον &έρουςί 
20 Ι χαΐ Λαχεδαιμόνιοι. ίς το "Αργός εβέβαλον αντοί τε χα] 
οί ξιίμμκχοι χαΐ τ^? γί^ς τ-ήν ποΑλήν Ιδ^ωααν. χ«δ 
Ά^νκΐοι ΆργεΙοις τριάχοντα νανβϊν ίβοτ^Οτ^ΰαν, κΓηί| 
τάς βπονδάς φανιρώτατα τάς πρ'ος Ααχεόαιμονί[ονί 
αϋτοϊς ελνβαν. πράτερον μίν γαρ λ^^ατείίας ίχ Ιΐ6• 
25 λου χκΐ περί τήν αίλην Πελοπόννηβον μαΧΙον ή Ια ϋ χΐιι^ώααντίί Α Μ 7 ποιαβΐνΒΐίμινος χκΐ τ-ήν τοϋ αα- 

τρύκ άνανίωαάμινοί πολιτίίαν ΒΗ Ο ΛαρέπΧίνβΐ Β 1| άνάιι- 
ΛΒΰ9ίΐ£ Μ 10 ίπό β ϋ ββοΐιιβα άβΐ. ΟοεΟβΓ 11 ΐιιπία Ο 
13 προαμίγίΐ ΕΡΟΜ |[ οααι Ο ίβαι μάλιοτα Β Ξ || ίπόνεβαν α, 
ΟΟΓΓ. ο, 15 προατίλέοντα ΒΗ πίίοντα ο 17 χαρααχιναβα- 

μίνουί ΑΈΥΜ ι οίδίμίαν Ώΐα^ φυΐαχή»• Β 18 ίπηιούνχο ΒΗ 

23 Βΐί. τάς ΒΗ, οιη. » 1| προ;] προς τονς ΒΜ 34 ίτ^ισηΙα^Λ ΗΙ5Τ0Η. ΙΙΒ. VI 10-^— ΤΤΙ 1 173 τϊ/ν ^αχωνιχην άποβκίνοντεζ μΐτά η Άργίίων χαΐ Μαν- 
ηνίαν ξυνίποΧί'μουν, χαϊ πολλάκΐζ Άργίέων χελίνάν- 
ιον ι 5αον αχόντας μόνον ^ύν οπλοις ίς τί-,ν Λάχω- \ 
ηχίΐν χαΐ τό ίλάχίβτον μετά βφών ό'ϊΐώ0αντα£ άπίΧ&ΐϊν 
ίν* {\θ•εΧον• τότε ίέ Πν&οβώρου χαΐ ΑκιβπαδΙαν χα\ 
^ϊ^μαράτον αρχόντων άποβάντες ίς Έπί6ανρον τήν 
Δψτιράν χαΐ Πραϋιάς χαΐ δβκ &11α ίί^οβαν τη? γί}ζ, 
Κα! τοίζ Ι Ααχεδκιμονίοΐζ ί^δη ενπροψάβιβτον μάλίον ΐι 
Γφ/ αΐτίαν ες τους Ά^,να(ονς τοΐ άμννεδ&αι ίποίηβαν 
χρορτιδάνταν ίΐ των Ά&τ/νίίίιον ίχ τον "Αργονζ % 
'ζ νικνβί χαΐ τών ΑαχεδαιμονΙων οι Άργεϊοι ίββα- 
[Αννΐδ ίζ ^Ή'" ΦΛίΐκβί^ίίΐ' Γ^3 τί γ^ξ αυτών ετεμον χαΐ 
' τι\ναζ^ χκΐ απτ^λΟ-ον ίπ' οΓκου. ι . ©ΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ" Ζ. 

Ό όί ΡνΙιππος χαΐ ό Πν&ην ίχ τον Τάραντος, 
;! έπεβχεναβαν τάς ναϋζ, παρέπΧενβαν έ^ ^Ιοχρονς 
'ις Έπιξεφνρ{ον£ . χάΐ ανν&ανόμινοί βαψέΰτερον ^8τ) 
, οΰ Λαντελωξ πω άποτετειχίϋμένκί κί Σνράχουβαί 
ίΐβίν, άλλ' ΐτι οιόν τε χατά τάς Έπιπολάς βτραχια η 
ΙαρίΗομίνονζ ίϋεΧ&εΙν, ί^ουΑίΐίοντο ίΓτ' ίν δε%ικ Ιιφάν- 
τήν Σίχιλίαν διαχίνβννεύαωϋιν ίαπλενβαι, ίΓτ' »ηΙ.ή&β«ντΐί Ι»0, ΜΓΓ. Ο, 6 έϊ οιη 

[«ν ο (τβα- ¥) II 3σα άΙΖα ο &ίΙα άτ. 

Ιί ηνΛί ο τι τιναί Β Η 15 ^ί 

ιβ(Γ»++ Β 1» τιανατρατιοι Μ 3 ϊίΙοϊΓβ^ Β Η 
Ε 7 .ίίμΐρον ο II /Ιρκ- 
α Β 10 ^χ τοΰ α ^ Β 
Ο μ* ΒΗ 16 Λ**- 

ΐ1 ίιηχινβυνΐύαονβνν (ί 174 ΤΗϋΟΥΟΙϋΙδ ίν ά^ιΟτί^ά έζ Ίμέραν τερώτον ΐΐλενβαντίς χαΐ 
τί ίχίίνονς χαΐ ατρατίάν βλλην προβλαβόντες, ονς• 
πΐί\9•ωβι, χατά γην ελ^ωβιν.^/χαΐ εδο^εν ■ αύτοίς 
τΐ]8 Ίμερος ΐΐλεϊν, άλλως τε χαΐ τών Άττιχών τει 
ϊ> ί/ων νιων ονπω παρονϋών ίν τψ 'Ρηγίψ^ ας ό Νιι 
ομοί, πνν&ανόμενος αυτούς ίν ΑύκροΙς ίΐναι, 
ίατειλεν. φθάακντες δί τί^ν^φνίιοίίιν τιπίτί;ν περί 
ται δίά τον \ πορ&(£ον, χαΐ βχόντες 'Ρηγίω χαΐ Μεΰΰι 
άψιχνοννται | ίζ 'Ιμέραν../ ΙχεΙ δί 'άντες τον^ τε Ί[ 

10 ραίονς εαειβαν ξνμπολίμείν, χαΐ αίιτούς τε επεβ&αι 
τοίζ εχ των νεών των βψ ετέρων νανταίς όσοι μι) 
£12"* οαλα τΐαραβχείν (τά^ γαρ νανς άγείλχνααν ίν 
'Ιμερ^), χαΐ τονς \ Σείίνουντίονς πέμφαντες έχέλενον 
άπαντ&ν ατρατια ες τι χωρίον. /χέμψειν δε τιν' «ντοΐζ 

16 ΰζέβχοντο βτρατιάν ον ποίλην χαΐ οΐ ΓελωΟι χβί 
τών Σιχελων τινεξ^ οι πολύ ΐΐροϋνμάτίρον προβχω- 
ρείν ίτοΐμοί Ί/βαν τον τε Άρχωνίδου νεωβτΐ τε&νηχότος^ 
Άς τ&ν ταΰτΐ) Σίχελων \ βαβιλενων τινών χαΐ ων ον*1 
βάύνοΓΓΟδ τοϊς Ά^ηναίοις φίλος ην, χαΐ τον Γνλίατίον 

20 έκ Λακεδαίμονος προ&ύμως ίοχοϋντος ηχειν/ χαϊ 6 
μίν ΓύΧιπχος άνολαβών των τε αψετέρων ναντων χαΐ 
ίχφατών τους ωπλιβμίνονς έπταχοβίονς μάλιβτβ, 
'Ιμεραίονς <ϊϊ 6πλίτας χαΙ | ι(ιιλονς ξνναμφοτέρους 
χιλίους ^ί*^ Ιππέας έχατ'ον χαϊ Σελινονντίων τέ τινας 

25 ψιλούς χαϊ Ιπαέας χαι Γελφαν ολίγονς, Σικελών τι 
ίις χλίονς το{ις πάντκς, έχώρει προς τάς Σνραχούαας. Ι 

6 7ΐΐ!)ΐθΗ»ιόμι>Όϊ α'ύτονε Ομως ΒΗ 9 ιε οιη. ΒΗ 

11 3οα ΒΏ. χ»! Άαοι Μ 12 γαρ ΒΗ μ'ιν Ο 14 τεανατρατι 
Β\ 17 τι ΒΗ, οιιι. Ο 30 δοχοϋντος πρα&ύμαΐϊ; ΒΗ 

21 τι ο™. ΒΗ -23 καΐ ΒΗ, οαΐ- ο 34 ΣύινουντΙονί Α| 

τ/ΒΗ, οιη. Ο ΗΙδΤΟΕ. Ι,ΙΒ. VII 2- 175 

*ί|5 Αενχάδοξ Κορίν&ιοί ικί^ τι αΙΧαις νανΰΐν 2 
1$ είχον ΐάχονς ίβοι^&ονν \ χκΐ Γογγύλος, ΐΐζ τών μ 
ΐο(/ιν9ίΕ>ν όρχόίτιαν, μια ντ^Ι τίλενταΐος όρρ,η&είς 
φ6<οβ μίν άφιχνΐίται ίς τάς Σνρκχούβας^ ολίγον δ^ 
φο ΓνΙίππον χαΐ χκταλαβων «ίτού^ πιρί άπαΐλαγ^ 3 
ίϋ χολέμον μέΐλοντας έκκληβιάβδίν δίΒχώΧνβε τε χαΐ 
νρΐ^άρΟννΐ, λίγιον οτί νηές \ τί αλλαι ετι προβ- ΐ5 
ϋανύι. χκί Γνλιππος ό Κλΐανϋρίάον ΑαχΒδαιμονίίαν 
ΐηΟτειλάντων &ρχων. χαΐ οι μίν Σνραχόβιοι. ίπερρώ- Η 
ί^ϋάν Τί χκί τώ Γνλίππω Εύθΐι; πανβτρατιά ό>ς 
ΐαντΊ^βόμΐνοι 8^ήλ&•ον ^6η γάρ χαΐ εγγύς δντκ 
ί^ιΐνοντο αυτόν. 6 όΐ 'ΐΒτάς τότε τίΐχος έν τ^ 
ίορόδψ τ&ν ΣιχίΙων ΐΧ&)ν χαΐ ξννταξάμΐνος ώζ ίς ^α 
^ρ]ν άφιχνΐίται ίς τός Έπιπολάς' χαΐ άναβάς χατά * 
V Εύρύι/ιλον, ^περ χαΐ οί Ά^τ^ναΐοί τ6 πρώτον, 
ώρει μετά τ&ν Σνραχοβίων ίπί το τείχιβμα τ&ν 
97ΐ\να{αν. ετνχε δε χατά τοΰτο χαιρον έλ9ίαν έν φα& 
νά μίν ^ όχτω ΰταόίων ^δη έπετετελεβτο τοΙς '^θη- 
ΐίβίβ ίί τον μέγαν λιμένα διπλονν τείχος, πίήν χατά 
Μχύ τι ιό πρ'ος την ^άλαββαν τοΐιτο Λ' εη φκοδό- 
ην- 1 τώ δε ϋνα τον χνκλον χρος τον Τρώγιλον 5 
4 τψτ ίτέραν &άλααβαν λίθοί τε παραβεβλημίνοι 
} πλέονί ί^δη ^βαν χαί εβτιν κ χαΐ ι)μίεργα, τά δι \ 
α 1%ειργααμένα χατελείπετο. πάρα τοβονταν μϊν\ 
\>φάχί3νι}αι Ύιλ&ον χινδννον. "^-^ 

ί ν^ιικΏ^': Β 9 ίηί^φ^ίάν Γ 12 Ίεταζ (βι δίβρίι. 

Ρ Β. ». ΓβιϋΙηίΙ ΟοβΠεΓ) τ6τΐ] Ιγέταί τότι 4βΙβΓ. γίτας τότι 
γι τά τύτι Α γι ιά ιοχί χι Β γέτας τ» Γ +++ τί, τι β 
Τ^Ε ι6 Η γίτας (Ιγίτα^ Ιι,) τότι τί Ξ 14 ί; ο -πρό^ Β 
' 'Μγχιινε η χατα τοΰτο τον χαιροΰΒΗ 19 άΛετίτίΙιατο Β Η 
1β Νοτά « «αρά ΒΗ 20 τώ ΟΜ. Β Η 21 &να] άλΐια ϋοάά., 
Λβή 32 πα^ΐμβΐμτιμίνοι β 21 χβτ«1ΐίπ«το 'ΒΟτΚ 176 ΊΉϋΟΥΒΙΌΒ πββ ^^^Η Ι 01 όΐ Α^^ναΙοι αΐψνιδίας τον τι ΓυλίτΐΤΐΐ 

^^Β των Σνραχοβίων αψίβιν ίπιόντων ίθ^ορνβή&ηβι 
^^^ το πρώτον^ παρετάξαντο δί. ό ιΐί τέμενος τά 
ι Ιγγνζ κήρνχα προβπίμπΐΐ αύτοΕ^ λέγοντα, ει βού'. 

6 ίξίέναι ίχ τής Σι•χελΙας πέντε ήμερων λαβό; 
βψ^τερα αύτ&ν, ^τοΓμο^ εΐναί ΰπένδεβ9αι. οί 
ολιγαρί^ τε έποιονντο χαΐ ονδίν άποχρινάμενι 
αεμ•ψαν. χαΐ μετά τοντο άντιπαρεαχενάξοντο άί 
ώς ές μ^ΧΊν. χαΐ 6 Γύλίπποζ 6ρ&ν τους 
10 αίονζ ταραββομένονς χκΐ ον φι^δίως ξννταϋΟοι 
έπανηγε \ το Ίτρατόπεδον ές την ενρνχωρέαν 
χαΐ ό Νιχίας ονχ. έπΐ/γε τούζ Ά^ναίονς, άλλ' 
προς τώ έαντον τείχει. ώ^ ί' εγνα ό Γνλιπ,} 
αροβιόνταί αύτονς, άπ'ήγαγε τήν βτρκτιΛν έιά 
15 &χραν ττιν ΤεμενΙτιν χαλουμέντ/ν χαΐ αϋτοϋ ΐίύλι 
τ^ Ι δ' ίΰτεραίί} άγων τήν μίν αΧείατην τη$ 
τι&ξ παρέταξε προς τά τείχη των Ά&ΎιναΙωι 
μή έπφοη&οΐεν αλλοβε, μέρος δε τι πέμψας 
φρούριον ττο Αάβδαλον αίρει, χαϊ οβονς εΐι 
20 αύτφ πάντας άπέχτείνεν ^ν ί^ ούχ ίπιφαν^β' 
Ά&ηναίοΐξ το χω\ρίον. χαΙ τριήρης τβ αύτι 
αλίβχεται τών Ά^ναίων νπΐι των 2Λ)ρκχοβίων 
μονβα τψ λιμένι. 

Κκϊ μετά τκντα έτείχιζον οί Σνραχάβίοι 
26 ^■νμ\μαχοί ίιά τών Έπιπολών από τής πόλεως άρξί 
ίίνω προς το έγχάρβιον τείχος άπλοϋν, ζχως 
ναΐοι, εΐ μή δύναιντο χωλνβαι, μηχέτι οΙοΙ 

3 τ* ΒΗ. οπ). « II ««ρ^Γβξ«. 
προηίμιίΕΐ ΑΕΡΟΜ 6 (χ οηι. 

άπονιβινά^νοι (7) ίη ηΐΒΓκ. β, 
μΰιαα ΕΡΜ ΐϋ χώ Ιίμίνι Ο βΐ βεΙιοΙ. (τώ Χψίι 
τψ μΐγάΧψ Χιμέι "" 
ΗΙ8Τ0Ε, Ι.ΙΒ. νΠ 3—4. 177 

χαΐ οι ϊί Ά&τιναΙοι άνεβΐβήκεΰαν ^δη ί 
ίνο τό ίπ\ ^αΧάβϋτι ΤΒίχος έπιτΐλέβαντΐς, χαΐ ό β 
'ύΐιχχος [ην γάρ τι τοΙς Ά9^ναίοις τοΰ τίίχοκί 
ί^ες) νυχτοξ άναλαβων την βτ^κτιάν ίπ^μι προς 
Ικί οι ί' Ά&ηναΙΰΐ (ίτυχον γάρ ε|κ( ανίιξόμενοί) β 
[ ξβ&οντο,, κντΐπ^ααν ό ίΐ γνούς χατά τάχος 
ίήγαγε τονς βψεΙτΕρανς πάλίν. ίποιχοδομ•ήβαντδς δε ίο 
τ6 οΐ ^Α&ΎιναΙοι ύψηλότερον νώτοί μ%ν ταύττ^ ίφν- 
ίβον, τονς ΰε ϋλΧονς ξν/ιμάχονς χατά τό ^Ιλο 
ίρΰμα ί^δη δι^τα^αν τ^περ ίμελλον εχαβτοι. ψρονρείν. 

3ψ δ^ Νιχία έδόχΒΐ τ'ο Πλημνριον χαλονμενον 4 
[^ώηη' Εϋτι δε &χρα αντίπερα^ τΐ^ς αόλεωξ, ^περ ΐί 
ίύχονβϋΐ τον μεγάλον λιμένοζ το ϋτόμα βτεν'ον ποιεί, 
1 ίΐ τειχιβ&είη^ ^άων αίτώ ίψαΐνετο ή ίβχομιδή τ&ν 
τηδίίων ειίεϋ&αί' δί' εΧάαβονος γάρ πρ05 τω λιμένι 

τάν Σνραχοϋίων ίφορμ-ήβειν βψας, )ίίίΙ ούχ ωβπερ 
ψ Ι έκ μυχοϋ τον λιμένος τάς έπαναγωγάς ποίήβε- 3ο 

ί, ^ν τι ναυτιχφ χινωνταί. προΰεΐχέ τε ί^δη μαλ- 
χψ χαχά &άλαββ«ν πολέμφ, 6ρών τά ίχ της γής 

ίίν, επειδή Γύλιππος ^χεν, άνεΙπιΟτότερα ϋντα. 

ομίαας ονν βτρατιάν χαΐ τάί; ναν^ Ηετεέχκίε τρία λ 

όι^ΐΜ' χαΐ ίν Ι αύτοϊξ τά τε αχεύη τά πλείβτα εχειτο ϊβ 
1 νά αλοΐα ί^δη ίχεί τά μεγάλα ώρμει χαΐ αΐ ταχεΐαι 

ίόΰτε χαΐ τών πληρωμάτων ούχ ϊ/χιατα τότε « 
ίκον ΐίάχαΰΐς έγένετο' τφ τε γκρ νδατι βπανίφ χρώ- 

Μ χλΙ ούχ ίγγύ&εν, χαΐ έπΙ φρνγανιαμον αμκ 6πότε 

1 ίραΡίΜκιααν !> άνφβηχααιν Ο [Ο] 2 ίαΐ] ιλΙ τβ 

^Η 4 άτΐήιιι ΒΗ 14 ^άαν Ο 46{ι)ον Ι>ΟΗ 17 ίχαν- 

^ίβ ΒΗ {«αγιογας Ο | ποιη'σαοβΊτι Ο 18 π Ο τιχο 

χ4ί β γήβ ηΰη ΒΗ ΞΟ ό ΓύΙλιτιπος ΒΗ ([ ■ίιίχι 

" ' άίίίίίίτο ΒΗ 
Ν 178 ΤΗυ0ΤΒΠ)Ι8 Η 

έξέλ&οιεν οί ναϋ\ταί, νπο των ίππίων των 21'ν^ιχκβ-ι 
αίων κρατούντων τ^ής γης ίΐΐψ&είροντο. τρίτον γάζ 
μίρος τών ίπαέων ιοίβ 2}υραχοβίο(,ς διά τους εν τά 
ΠΙημνρίω, ίνα μή χακονργήβοντες ί^ίοΐΐν, ίπΐ τι] ίί 
6 τω 'Ολνμπίίίω ] πολίχνη έτιτάχατο. ίπνν&άνετο ίϊ 
χαΐ ζάς ίοιπάς τ&ν Κορινθίων νανς προΰχλεούβιχς ΐ 
Νιχίας' χαΐ πεμπα ίς ψνλαχίΐν αυτών ιί'χοβι νανζ. 
αίς ΐίρητο πΐρί τε ^ύχρονς χαΐ 'Ρήγιον χαΐ τήν πρού- 
βολήν της ΣιχεΙίας ναν\λοχεΐν αύτάς. 

10 Ό ίί Γύλιππος αμα μϊν έτιίχίζε τό βιά τών 'Εηΐτ• 
ποΧων τΐΓ;ι;θ£, τοΐ£ «ΙίθΌΐί χρώμενος ονς οί Ά&ηναίο< 
5τροίΕαρί(3ίίλονΓθ βφίβιν, αμα βΐ παρέταβαεν εξάγαι 
αΐεΐ πρί) τον τΐΐχίβματος τους Σνραχοα(ους χαΐ ιού) 
ξνμ\μάχονς• χαΐ οΙΆ&τιναΐοί άντιπαρετάββοντο. έπειδί 

15 ΐϊ Ι^οξε τφ ΓνΙίππω χαιρός είναι^ ^ρχε της ίφόδου 
χαΐ ίν χερβϊ γενόμενοι Ιμάχαντο μετο^ν των τειχιβμά- 
των, Ύΐ της Χππον τ&ν Σνρακοβίαν ούόεμία χρ^ΰις ^ν 
χαΐ νιχη&•εντων τών Σνραχοβίων χαΐ τών ξυμμάχαη 
χαΐ νε\χροί!ς νποβπόνδονς άνεΧομένων χκϊ τών Ά%τ{ 

20 ναΐων τροααΐον βτηβάντων, δ ΓνΙίπποξ ξνγχαλέαχ 
τΐ} ατράτενμα ονχ ϊψη τ'ο άμή^ιτημα έχΐίνων, «λλ' ίου 
τον γενέα&αΐ' τήζ γκρ ΐπαον χαΐ τών άχοντιβτών ιή 
ώφελίαν τη τά^ει, εντός λίαν τών τειχών πα^ΐ^1ΐ£ 
άψελίβ%•αΐ' ννν \ οίν κΐ>&ις ίπά^ειν. χαΐ άιανοείβ^κ 

86 όντως εχέλενεν αυτούς ώς τϊ) μϊν παραβχεν^ ούχ ίίΐ£€ 
ίξοντας, ττι 6ε γνώμτ} ονχ «νίκτόν ίβόμενον^ 3 γής γης οί ποΙΙοΙ ΒΗ 4 ΗΐϊΜουρ7ΐ)<ίΐ[ΐΤ£8 Α 
ίν οία. ΒΗ 8 τήι•] τίις Β 10 βιετήχιζί ΒΗ 

[παζίράΧοντο] Ο 16 τω ΒΗ, ο 
τών ^νρ,^άχιαν οέίίμία ο 20 ό ι 
ΗΙ3Τ0Β. Ι.ΙΒ. νπ 5-7. 179 

ά^ίώβονΰί ΠεΧοποννήβίοί τε ϋντες χαΐ ^^τόρι^ζ Ιώνων 
«« νίίίίωτόν χαΐ ξνγχΧύβων άν&ρώπαν χρατήβαντίζ 
ί^ίλάακόί^αι ίχ της | χώρας, χαΐ μΐτά ταντα, έααδή ^ 
Μηροί ^} αν&ις ίπτ^γίν «ΰτοιίί. 6 ίΐ Νιχίας χαΐ 
Ι οι Ίί9ηναΐοί νομίζοντΒς, χ«ί εΐ έχεϊνοι μή ίβ•£ίΙο4ίν 
, μιίρις &ρχΐΐν, άναγχαΐον είναι αψίϋΐ μι) Λΐριοραν 
ιαροΐΛίοϋομονμίνον το τείχος {^&'Ί γάρ χαΐ 5βον ού 
χαρΒληΙύ^ΐί τήν τών '/ί&ηναίων τον \ τεέχονξ τείεντ^ν μ 
ή ^Βίνων τΐίχιβίξ, χαΐ εΐ παρέλ^οι^ ταύτόν τΐδη έχοίεί 
ίβίτοίς νιχ&ν τε μαχομένοις διά παιτύς χαΐ μτ^δΐ μάχε- 
βίίβί), άντεπ7}βαν ούν τοΙς Σνρ(ΐ\χοβίοις. χαΐ 6 Γν-**^ 
Ιαβΐοζ τούζ μίν ί>πλίτας ^ί,ω τών τειχών μ&λΧον ί) 
%^ερον προαγκγων ξννεμιβγεν αύτοίς, ττού^ δ' Ιππέας 
τους άχοντίϋτάς ίχ αλαγίον τάί,ας τών Ά%Ύιναίιαν 
ΊΚΐΑ τήϊί εύρνχωρίαν ^ ί] των τειχ&ν \ αμφοτέρων αΐ 5 
Ιΐΐγβαίαι ελ'*)γον. χαΐ αροββαλόντες οί Ιαπ^ς ίν τ^ α 
1^ τ^ ΐύωνύμφ χέρα τ&ν '^^ναίων., 5περ χατ' 
>ύ[φ{ΐ£ ψι^ έτρεφαν χαΐ δι αντ'ο χαΐ το αΧΙο βτρά- 
ί νιχγι&ϊν ύπό τ&ν Σνραχοβίων χατηράχΟη ές να 
Ι Μχίβματκ. χαΐ Γί; ίπιονύτ} ννχτί εφ^αβαν \ παροιχο- *^ 
ίθίΜ[β«ΐ'Γί5 και παρελθόντες τήν των Αθηναίων οίχο- 
ϊβ|ώ;υ, ωβτε μηχέτι μήτε κντοί χωλνεαΟ-ια νπ' αύτων, 
ΜίίνουΗ τ£ κβί. ίζαντάααβιν άπεβτερ•ηχέναι^ εΐ χαΐ 
Έ^^ακΙιν, μή αν ετι βψάς άποτειχίϋαι. 

Μετά ίϊ τοντο αϊ τε των Κοριν&ίων ν^ες χαϊ Άμ- ϊ 
'Χ Λενχαδίων ίβίχΧενβαν αΐ υπόλοιποι υ 
ϊ (ίϊ^βίβ^βι ΒΗ II (τίΛ Β 1 οίβ•,ϊ οω. Μ 5 
"' 'τίί» (Ιναι ΒΗ 9 ΛπρίΙβΌί] Λροΐΐβοι οοιίά., εοι 
'»«9αι ο άμύίΊβ9•αί ΒΗ 17 χίοατι ΒΗ 

-Η 19 κοττηραϊθΐ] ΟΗ χατηρ+αχ&η Β « 

ΟίΜ. 21 τών ΟΙΟ- αΐ!^»ηναίων Β,ΑΟι. 0^ 180 ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ 

δώδεκα^ λαϋΌνόαι, τήν των ^^ίϋ'ηναίων φυλακίων {^^X^ 
δε οίύτών ^Εραόι,νίδης Κορίν^ίος\ κοά ^ννετείχΐ6αν το 
λοίτίον τοις Συρακοόίοις [|^ήυρ^] του έγχαρόίον τείχονς. 
καΐ ό Γνλ•ΐ7ί7ίθ£ ες τήν ίίλλην ΣνκελΙαν έχΐ 6χραχιάν 2 

5 χε Ι φχεχο κοά ι/αυτ^κήν καΐ πεζικ^ιν ξυλλ^Ιων, καΐ των βο 
πόλεων αμα τίροόαξόμενος εϋ χΐζ τ) μ^ι πρόϋνμοξ ^ν 
ί) πανχάπαύιν Ιίχι άφειβχ'ήκει χον πολέμου, πρέόβενς % 
χε άλλοι, χών Σνρακοόίων χαΐ Κοριν%Ίων ές Λακεδαί- 
μονα καΐ Κόριν%Όν άπεόχάληόαν ^ 8πως όχραχιά εχι, 

10 περαιωΐϋ•^ χρόπω ώ αν έν όλκάΰίν η πλοίοις ΐι άλλως 2& 
6πωόονν προχωργι^ ώς και χών ^Α%^ναΙων έΛίμεχα- 
πεμπομενων. οι χε Σνρακόόιοι νανχνκον έπλ'ήρονν καΐ 4 
άνεπειρώνχο ώς καΐ χονχω έπιχειρήόονχες^ καΐ ές χ&λλα 
πολν έπέρρωνχο, 

15 Ό δ^ Νικίας αΐό^όμενος χονχο καΐ δρών \ τία^ 
ημέραν επιδιδονύαν Χ'ήν χε χών πολεμίων Ιύχνν χαί 
χήν βφεχέραν άπορίαν^ έπεμπε καΐ αύτό^ ές χάς ^Α%"ήμας 
άγγέλλων πολλάκις μ^ν καΐ αλλοχε καϋ•^ εκαβτα χών 
γιγνομένων^ |«.ίίλ&^τα ί£ καΐ χόχε^ νομίζων έν \ δεινοίς - 

20 χε είναι καί^ εΐ μίι ώς χάχιόχα ύ^ βφας μεχαπέμψον^ι^-^ 
ί) άλλους μίι ολίγους άπούχελοϋΰιν ^ ούδεμίαν εΐνα^Μ 
ΰωχηρίαν. φοβούμενος δΐ μ'^ οΐ πεμπόμενοι η κατεΞ 
χον λέγειν άδυναόίαν τ) καΐ μνήμης ελλιπείς γε\νόμεν( 
ί) χω 'όχλφ προς χάριν χι λέγονχες ού χα 'όνχα άπα] 2 Θραΰωνίδης ΒΗ || ξυνετεΐχΐΰαν τό Ο ^υνεχΒΐχίααντο Β[€ 3 μέχρι άβΐΐ. Ξοΐιη βϊ Βαάΐιαηι 4 έτΐϊ ϋχρατιάν Ε {-ίαν) ~~^ 
έπϊ ΰτρατείαν ΒΟΜ έτζιστρατείαν Α¥[Οί] 5 πεζην ΒΗ || ξι 
λέγων ΓΜ 8 ^^ ο ^^ Αν ΒΗ 10 ^λοίωι ΑΕΓΜ 11 ότία 
ονν'\ δτΐως αν οοάά., οΟΓΤβχί 13 τονχο Α 18 αγγέλων 

αγγελον € άγγέλλοντας Β Η 20 ££ Β Η ^ι^ Ο || μεταηέμ,'ψωΰΐν Τ~ 

21 άΛΟΰχείλωΰΐν Η 22 χατά ο χατά την Β Η 23 μνηί 
Β Η γνώμης Ο || γενόμενοι Μ γ+ιγνόμενοι 0^ γιγνόαενοι ΑΒΕΕ< 
24 άτΐαγγείΧωϋΐν €Η άΛαγγέλλωαιν 1ι 
«ΤΟΒ, Ι.ΙΪ5. ΤΠ 8 181 ίγραφΐν έπιατοί'ήν^ νομίξων όντως &ν μά- 
Ιιατα τήν αύτον γνώμην μηδίν ίν τω άγγέλψ άψα- 
νΐϋ&εΐϋαν μα&όντας τους '^&ηναίουί βουΧΐ-ύϋαβΟ-αι 
Χί^Ι Τϊ)5 άλ'η&ίίας. χαΐ οί μίν Η2;οντο ζρί'ροντίς ώ^ ϊ 
( Ιχέοτειλΐ τά γράμματα χκί 'όβα ίδει ιώτονς είπίΐν ίο 
5 ίϊ τά χατά το βτρατόπεδον ΰιά φνίαχης μ&Ιλον ^δϊ} 
ίχον ^ δι' Βχονϋίιαν κινδύνων έπεμέλετο. 

Έν δε τω αύτώ θί'ρΐΐ τελεντώντι κκϊ Είετίαν 9 
ντ^αττίγος Αθηναίων μετά Περδόκκον βτρατεύββξ ίχ' 
> Άμ\φ£πολιν Θρ^ξ,ί πολλοίς τήν μίν πόλιν ονχ εϊλεν, « 
ίς ίϊ τον Στρυμόνα περιχομίϋας τρι-ήρεις ίχ τον ποτα- 
ρΰ εζολιόρχΕί δρμώμενος έξ Ίμεραίον. χαΐ το &έρος 
^ιηί£ύτα τοντο. 

Τον ί' ίπιγιγνομένον χειμώνος ηχοντες ίς τάς χο 
^Λί^ίίς οί χαρά τον Νιχίου δοα τε άπ'ο γλώβαης 
ίίρ[το Ι αύτοΐς είπον χαΐ εΐ τΙς τι εινηρώτα άχεχρί- μ 

) χαΐ τήν ίπιβτολήν άπέδοβαν. δ δ^ γραμματενς 
% πόλεως παρελ&ών άνεγνω τοις Ά9^]ναίοις δτ^- 
• Ιοίίον τοκίόε. 

μίν ΐΐρότερον πραχ&έντα, ω Ά&ηναϊοι, ίν υ 
. «ϊί«ϊ πολλ«ϊ? έπιβτολαΐς ίατε' νυν δΐ χαιρϋς ούχ 
,Ψ/Ιον μα&όντας ύμ&ς έν φ έβμεν βονλεύααβ0•ΐίΐ. χρα- »ί 
'^Ί^άνιων γάρ ημών μάχαις ταΐς πλείοαι ΣνραχοΰΙους 
*Ρ »0? έπέμφ&ημεν χαΐ τά τείχη οίχοδομηϋαμίνων 
** οιηΐερ ννν ίβμεν, ^λ&ε Γύλιππος /Ιαχεδαιμόνιος 

1 μώΐιβιιϊ οΗ (ΐόίΐΕ Β 3 το\)ζ οπι. ΒΒΗ || ^ονΐίνίο&κι Ο 
ί*-6 οΓ•ϊ ά-χίατηλΐ ιχΑΑ., μγγ. βίδΐιΐ 6 τά οτα. ΒΗΜ || μ&Χ- 
2* ΒΗ, ΟΜ. ο 7 η ίί' ΒΟΗ ^δτι ΑΕΓ, οω. ΟΜ 13 το&ιο 
?^ ΑΡΜ 16 ίΛηρώια ΒΗ ήρώΓο ο || ({αίκρ/νονιο Β€Η 

^«ϊίΓΐϊΜο ΛΕΡΟΜ 18 τίΐί Ο ιί τήϊ ΒΗ 30 ηρίτον Μ 
«1 ΊΐαΧΙοΙί ο». Β Η 22 μπ9<ΐΜίε Ο 26 ρΟν οιη. ο Μ 11 182 τΗυογηωΐδ 

ατρατιάν Βχων ίχ τε Πΐλοαΐοννήβον χαΐ άπΰ χών ι 
Σικΐλίψ πόΐΐων | εατιν &ν. χαΐ μάχτ^^ τβ μεν πρώ 
νικκται νψ' ημών, τξι 6' νΰτεραέα Ιππεϋαί τε ποΙίοΛ 
χαί άκοντιαταΐς βία\β&ίντες άνεχωρήοαμεν έζ τα τεί-ρ^ 
5 ννν ονν ήμεϊς μϊν παυπάμενοι τον πΐριτειχιΰμοϋ 
πλήθος των εναντίων ^βνχάζομεν (οϋίί γαρ ξτιμπ< 
τί] ϋτρατιά άννα£μί9•' αν χρήΰαΰ&αι άαανΐ}λαχνία£ ι 
ψνλακ^ς τών | τειχών μέρος τι τον ίιπλιτιχον), 
παρφχο$ομ'ήχαβιν -ίιμίν τείχος άπίονν, ωβτε μή 

10 ίτ[ περιτειχίοαι αντούζ, ^ μτ} τις το παρατεΙχιϋΜ 
τοντο πολλ^ βτρατια ίχελ&ών ΐλ•>). ξνμβ έβηχε 
πολιορχειν ίοχοίι^κϊ ίιμ&ς &ΧΙονς αυτούς μαλλοί 
οβα γε χατά γψ/.^ τοντο \ πάβχειν ονδΐ γαρ τής χώριΙ^ 
έπΙ πολν άιά τονς Ιππέας εξερχόμενα, πεπύμψααι Λα 

15 χαΐ ες Πελοπάννηαον πρέαβεις ίπ' αλλην βτραζιά 
χιά ίς τάς ίν Σιχελί^ πόλεις Γνλιππος οΐχεται, 
μεν χαΐ πείβων ξνμπολεμεϊν οβαι ννν ΊΐβνχάξοναΛ^ 
άαο δΐ τ&ν βτι χαΐ ετρΗτιών πε\ξ^ν χαΐ νκυτιχον παρα-ι 
βχενήν, ήν ϋύνηται^ α^ων. άιανοοννται γάρ^ ώς έγοι 

20 πνν&άνομαι, τω τε πεζψ αμα τών τειχών ίιμών πειραν 
χιά ταΐς ναυβί χατά 9άλαββαν. χαΐ ίίΐνόν μηδειΊ ι 
■ίμ&ν ί(5|ϊ) είναι οτι χαΐ χατά %•άλαΰβαν. το γάρ 
ναυτίχοί' ίιμ&ν, ϊ^περ «κζΕΪνοί πνν\(^άνονται^ το μίν κ 
πρ&τον ^χμα%ε χαϊ τών νέων τ^ %ΎΐρότΎΐτι χ(ά τών 

25 πληρωμάτων τχι βωτηρίψ ννν ίΐ «ϊ τε ν^ες διάβροχοι, 
τοβοτ^τον χράνον ίίδη &αΧαΰΟ ενονβκι, χαί τά πληρώ- 
ματα ϊφ&αρται. τάς μίν γάρ νκνς ονχ εατιν άνελ- 4 

1 χι ΒΗ, ΟΜ. ο II άΛΟ οπι. ΒΗ ]| ίν\ έν τ^ Μ 5 ί^ά ΟΗ 
δια τύ ΙίΟ 7 νρήΰααϋ-αι ΟΟ, χρήοίο^αί Ι» β χρήα9αι Η 
Η ίΐναι ο βυνατίν ίΐναι ΒΗ 18 χκΐ ΟΓραι.ά. Ιτι- ΒΗ 

20 τε οπι. ΒΕ 23 3μερ Η ΗΙ3Τ0Κ. ΠΒ. νπ 12—14, 183 χύβκντας δίΜψνξαι δια το άντιχάλονς χαί τώ [ πΙ•ή&ει η 

«αΐ ετι πλιίονς τάς των πολΐμίων οΰβαζ αΐδΐ προβ- 

ίοχίαν παρΐχειν ώς έπι-πλενϋονται. φκνΐραΐ ίε' ίΐβιν ί 

άνΛπείρώμεναι, χαί αΐ έχιχίΐρήβίΐς ίίΐ εχείνοί^ χιά 

\ & άτιοξτίρ&ναι τάς βφιτέρας μάλλον ί^ονα^α^ ού γάρ 

έψορμονβίν &ΧΙοις. Ί^μΐν $' έχ ποΛΧη^ αν περιοναίας ι, 

νΐ&ν Ι μόλις τοϋτο ΐπήρχε χαϊ μτ) άναγχαζομένοις, ϊο 

ώσπίρ ννν, π^ί6α^5 ψνλάββειν. εΐ γάρ άψίχιρ•ήβομέν 

τι χίά βραχύ της χηρήοεας, τα ίπιτ-ήδεια ούχ εξομεν, 

[10 χαρά η)ν ίκΐΐνων πάλιν χαλια&ί χιά ννν έαχομιζά- 

μενοί. τά ίί | χληρώματα $ιά τόδε ίφ&άρη τε ήμίν ^ 

%αΙ ετί ννν ψ&είρεται^ των ι/αυτών [τ&ν] μίν δίά 

ψρνγανιϋμΌν χαι άρπαγ7)ν χαΐ νδρείαν μαχράν νπό 

τ&ν Ιππέων άπολίνμένων οί ίΐ θεράποντες, επειδή 

Ι 15 έξ άντζπαΐα χα&•εβτή\χαμεν, αύτομολοϋβι, χαί οΐ ξένοι ι 

οί μΙν άναγχαβτοΊ ίββάντεξ εύ&νζ χατά τάς πόΐεΐζ 

άποχορονβιν, οί ίΐ νπ!} μεγάλον μιβθΌϋ το πρώτον 

έαΐΐρ&έντΐζ χαΐ οΐόμενοι χρηματιεΐβ&κι μ&λλον ^ μαχεΐ- 

α9αι, έπριίή παρά γνώμγ^ν ναντιχόν τ ΐίίϊ; και ταλία 

ί άχο των πολΐμίων \ ^νδ'έβτώτο: όρώαιν, οί μΙν ίπ' κ 

αντομολίοζ προψάβει Απέρχονται, οΐ δ\ ώ; εχκβτοί 

ίύνανται (πολλτι δ' ή Σιχελία), εΐβ'ι 6' οΐ «αΐ αντοϋ 

Ιμπορενύμενοι άνδράποβα 'Τχχαριχά άντεμβιβάβΜ νπίρ 

βφ&ν π((6αντες τούξ ιριι;ρ(ίρχοιΐ5 ιήν άχρίβειαν τον 

ί ναντίχον άψζίρηνται. | ίπιβταμένοΐζ δ' ϋμΐν γράφω 3τι 1 

βραχεία ακμή πληρώματος χαΐ ολίγοι τ&ν ι 1 καΙ Γώ Ο Γώ Γί Β τψ Η 2 (τι\ εΐΊσηι νβΗίΙ Υ^Πη. ίπι Η 
&τι «Ιΐ ϋ φανεροί Β 4 (ίίνΐίπΕιρώμΐρκι ΒΗ άτΐοπειροιμΐνιη Ο ϋ 
ίκϊίίΐΗΐί ΑΒΡ II χαί τό ίηρδναι ΒΗ β Ιξ,οααΙαι ΑΒ, οπί- Μ 
12 χαν άΑ. Ρορρο 18 άρπαγην χαΙ ύδ^ίίαν μαχράν ΒΗ 

ΟΫΛαγην μακράιι -καΙ νβριίαν {-Ιαν 0) η βΐ βοΐίοΐ. 10 τ' ηβη] 
ιί ύή ϋοάά. (ίή οιη. Η), ίοιτβχί 22 αίιυδ « αΐίτοί ΒΗ 184 ΤΗϋΟΥϋΐυίδ 

έ^ορμώντές χε νανν κοΛ ί,ννέχονχεζ τήν είρεύΐαν. 
τούτων δ^ τίάντων άτίορώτατον τό τε μη οιόν τε είναι β 
ταντα έμοί κωλνόαί τω Στρατηγώ {χαλεΛ(ά γάρ αΐ 
ύμέτεραι φνόεις αρί,αι) \ καν Ζτι ούί' δ^όϋ'εν έΛίτίληρω- μ 
δ ύόμε%'α τάς νανς εχομεν^ ο τοίζ πολεμίοίς %ολλαχό%'εν 
υπάρχει^ άλλ' ανάγκη άφ' ών έχοντες ί^λ^Όμεν χά τε 
'όντα καϊ άπαναλνΰκόμενα γίγνε6%'αΐ' άί γάρ ννν οί>όαι, 
τίόλεΐζ ζνμμαχοί αδύνατοι^ Νάξος καί Κατάνη. εΐ δε η 
Λροόγενήβεται ?ι/ ετν τοις \ Λολεμίονς^ ωότε τά τρέφοντα 25 

10 ίιμάς χωρία της ^ Ιταλίας^ όρώντα έν ω τε έόμεν χαΐ 
υμών μίι έτίφοηϋΌύντων ^ Λρος εκείνους χωρηόαι^ 
δνατίεΛολεμ'ήΰεται αντοίς αμαχεί έκ^ολνορκηϋ'εντων 
^ΐμών [ό πόλεμος^. 

„ Τούτων έγώ ηδίω μεν αν εΐχον νμίν έτερα ^Λν- ^ 

15 \6τέλλειν^ ον μέντον χρηύιμώτερά γε^ εΐ δει όαφως» 
είδότας τά ένϋ'άδε βονλεύόαόϋ'αι. κάί αμα τάς φνύεις 
ίτίΐβτάμενος νμών^ βονλομένων μ^ν τά τ^διότα άκούειν^ 
\αΙτιωμένων δ^ νότερον^ ^ν τι υμΐν άιί ανχών μή 461 
δμοΐον έκβη^ άΰφαλέότερον ίιγηόάμην το άλη%'^ς δηλώ- 

20 (^α^. καΐ ννν'^^ώς έφ^ α μ^ν ί^λ&ομεν το πρώτον χαΐκ 
των Στρατιωτών καΐ τών ηγεμόνων νμΙν μί} μεμ^τών 
γεγενημέ\νων^ οντω την γνώμην έχετε ' έΰίειδίι ί^ ή β 
27(κ£λ^ο( τε απαβα ξννίόταται καΐ έχ ΠελοΛοννήδον 
άλλη ότρατιά [προσδόκιμος αύτοΐς^ βονλεύ6α6%'ε ίΐδη 

25 ώς τών γ ένϋ'άδε μηδέ τοις παρονϋιν άνταρκούντων^ 10 χω^ία 'ημας^Ή. 12 §ιοί%&ΛθΧεμ'η6ΒΧθίΐ^Ή.Έ^ δικηολεμη- 
(Τίται. € ΑΕΓΜ 13 ββοΙτίΒΟ, ηοη Ιβ3}.ί βοΐιοΐ. {άντϊ τον χατεργαα^- 
(Τίτα^ οί'ΰτοΐς^ διοίττολεμηβεται 6 ηόλεμος)^ άβΐ. Κτ. • 16 είδότας 
Β Η νμ&ς είδότας ο || τά] τάς Β 20 τό οιη. ΑΕΓΜ 22 ^έ 
οιη. Β II ή ΟΗ, οιη. 1> [α] 24 α^τοϊ ΒΗ [&] || βονλενΰασ^ε Β Η 

βονλενεΰϋ'ε ΑΕΓΜ βονλενεΰΰ•αι 0[(τ] 25 άνταρχονντων Ε ΓΗ 
ϋίύταρχονντων βΑΒΜ' ΗΙ3Τ0Κ. Ι,ΙΒ, νπ 1ϋ— η 18Γ ί) τούτον^ μΐταπέ/ίΛΕίν δέον τ] ϋλλψ' ΰτρατιάν 

ί μη έλάααω έπιχψ\πίΐν και πιξτ^ν χαΐ ναντιχ^/ν, χαι : 

^^ματα μη 6λύγα, ^μοί δί βιάόοχόν τίνα, ώς «6ννατάς 

όμί όιά νόβον νεφρίτίν παραμένειν. αξιώ & υμών : 

■( (νγγνώμης τνγχάνΒΐν χιά γάρ 5τ έρρώμην πολλά έν 

^γΐμονίαις ίμας εν ίποίηακ. ο τι 3ε μελΧετ/^ αμα 

τώ ίίρϊ εν&ν£ χαΐ | μι^ ές άναβολάς Λράββετε, ώζ των . 

Λολεμίων τά μίν έν Σιχελί^ βι' 6λ(γον ποριουμενων, 

τη δ' ίχ ΠΐΧοποννήϋον αχοΧαίτερον μίν, όμως $\ 

μή προΰεχ-ητε τήν γνώμην, τά μίν λήαοναιν ϋμας, 

.τγ() χαΐ, πρότερον, τά 9ε ψ&ήβονται.^^ 

Ή μεν τον Νίχίον ίχιβτολ•^ τοβαΰτκ ίδηλον. οί 

'.-Ι9τιναΐοι άχονβαντες αντης τον μεν Νιχίαν ού 

■ ι^'λνααν της άρχης, άΙΧ' αντώ, ίως &ν ίτίροί ξ,ννάρ- 

". ^Ί|.τ£ΐ,• αίρε&έΐ'τες άψζχανται, των αντον εχεΙ δνο 

χΐ^οΰίίλοντο, Μένανδρον χαΐ ΕΛί&νδημον, ^πως μι) 

μόνος ίν άβ&ί\νΐ£α ταΧαίΧωροίη• βτρατιάν όϊ ϋλλην ί 

Ι ίψηφίοαντο πίμπειν χιά ναντιχήν χαΐ πεζιχ-ί)ν Ά&ψ 

, νίίαν τι έχ χαταλόγαν χαΐ τ&ν ξνμμκχων. χαΐ 

Ι ζννάρχοντας αύτώ εΐλυντο ^ημοβ&ένη τε τον ΆΧχι- 

[ Λ^ένονς χαΐ Εύρνμέδοντκ τον Θονχλεους. κκΐ τόν : 

ι |ώ» Ενρνμέδοντα εν&ύς περί ηλίου \ τροπάξ τός χειμε- ι 

, ψΛ'άΰ άποπεμπονβιν ές τήν Σίχελίαν μετά δέχα νεών, 

Ι &γονχα είχοβί χώ, έχατ'ον τιίΛαντίί άργνρίον, χ(ά αμα 

( ί^γΐΧοϋντα τοϊς έχει οτι ί^ξει βοή&ΐΐα χαΐ ίπιμέΧεια 

■ ίώτών εαχαι. 6 ίί ^^ημοβ&ένης υπομένων παρε]αχενά-^ 

' ρη^ *όν εχπλονν ώζ &μα τψ ήρι παιηαάμενοξ, βτρκ- Α ι ιοίτοΐϊ ΑΒΚΜ 3 ίί ο τί ΒΗ ί μίν ψβίτιν 
9 άχοΙαίτιροι• Ο 10 μή οηι, Ο II ψ9ίαονται -_ 

*" " ' ' 1. Ι!Η][πφ> ΒΗ 32 ;(ΐ((<£-| 186 ΤΗϋΟΥϋίΒΙδ ^Η 

πάν τε έπαγγέΐλαν ίζ τους ξνιιμάχονς χκί Ζ^ι^μοίπ^Η 
αύτό&ΐν καΐ νανς χαί δαλίτας ίτοψάζων. πΐμπουΟι » 
ίϊ χκΐ περί τί^ν Πελοπόννηβον οΐ '^ί9ηναΐοι ίΙχοβί^Λ 
νανς, \ όπως ψυΐάββοιεν μηδένα άπό Κορίν&ον ^^ί^^Λ 
5 τ^ζ ΠελοαοννήΟον έξ τήν ΣιχΐΙ{αν αεραιονβ&αι. ^^Η 
γαρ Κορίνϋ•ίοι, ώς αύτοίς αΐ πρέββεις 'ήχον χαΐ τά ^^Λ 
τίι ΣικιΧίο: βΐΐτίω ί^γγελλον, νομ^βαντες ούχ &χαΐί^^^Λ 
χαΐ την προτεραν πεμψι,ν τ&ν νε&ν ΛΟί'ήβΐΐϋθ^^^Λ 
πολλώ μάλίον \ ίπέρρωντο, χαΐ Ιν ί>λχάβι Χκρεβχευβ^Λ 

10 £οντο αυτοί τε άποβτελονντεζ 6πλίτας ίς τήν ΣιχεΙίαν^. 
χεά έχ τήί &λληξ ΠεΧοχοννήβον οί Ααχεδαιμόνιοι Ι. 
τω αύτφ τρόπρ «έμ-ψοντες. νανς τδ οΐ Κορίν&ιοιίΈ 
πέντε χαϊ ΐΓχοΰί έπΐήρουν, 5πως νκνμαχία^ τε άπο- Ι 
πειράβωβί προς την ίν χη \ Νανχάκτω φνλια^■ήν, χαί^^ 

15 τάς δλχάδαζ αντών ^αβον οΐ ίν τ^ Νανχάχτψ '^θ^^Η 

ναΐοι x^]1ινο^£1' άπαίρειν, προς τήν βφετέραν άντ^τα8^^Λ 

των τριηρών τήν φνίαχί^ν ποίοιίμΕΐΌΐ. ^^Λ 

ΙΤαρεβχΐνάξοντο όΐ χκΐ τήν ^5 τ])ν Άττιχ•^ έββοΐίϊ^^^ 

\οί Λακεδαιμόνιοι, &απερ τε προνδ^ΐοκιο α•ί}τοΙς χαϊ μΓ 

2ϋ των ΣυραχοβΙων χαΐ Κορινθίων εναγόντων, έπειΟ} ■ 
έπνν&άνοντο την άπο ταν Ά&ηναΙων βοη&ειαν ές Τ 
τήν ΣιχΐΧΙαν, ^πως δίι έαβοΐής γενομένης διαχωλυΟ^. Ι 
χαΐ ό 'ΛΧχιβίάδης προβχΐίμενος έδίδαβχε τ•ήν ^εχέ- Γ 
λΐίαν τει-χΟ\ζειν χαϊ μή άνιέναι τον πόΧεμον. μάλιατΛίΛ 

55 ίί τοις Ααχβϋαιμονίοις έγεγέντμό τις φώμη, ίΐίίτι τούϊ β 
Α&ηναίονς ίνόμιζον ίΓπΖοϋν τ6ν πόΧεμον ίχοντΛ^ι ■ 
προς τε βψ&ς χιά ΣιχεΧιώτας, ενχα&αιρετατέρονς εβε- ■ 4 φυΧάαοιιν Ο β «ΐτοΓί οί πρίαβίΐς ΒΗ οι τι ιτ^έαβα, 
[ι•'•τοΙβ Ο 10 ές την ΣηίΙίαν ΒΗ ίν τ1)(ι) ΣικΐΧία{ϊ) α 

:ϋ» χαϊ τών Κο^ινΆΙων « 33 τήν — - " '--"" ■■ '- - 

?4 άνΐϊναι Β Η ΐ6 ίγΐνηιί ΐΐ 1. € II ^ίκέΐίιαν] ίΐία»4 ΗΙδϊΟΚ. Ι.ΙΒ. ΤΙΙ 1ί(— 19, 187 

Ι^'ήΑ ίΡτι τάς βαονάάς προτΐρονς λίλνχέναι ■ίιγονντα 
(βΐίδ' εν Ι γά^ τω π^οτέρω πολεμώ βψέτερον τα 3ο 
^οψόμ-ημα μαΐλον γενέβ&αι, 'ότι τε ίς Πίάταιαν ^ί- 
ψ &ηβαΙοι έν βπονδαϊ^ χαί, ΐίρημΐνον εν ταΐξ προ- 
ϊόν |ννβΊ}χκΐ5 ΰπλα μ•ή ίπιφερειν, ?,ν βίχκς ί&ελωΰι 
Ι^αι, κύτοί ούχ \ ύπ'ήχονον ίς δίκοζ προκαλονμϊνων 454 
ν '^ίϋτ^ναίων. χώ, ίιά τοϋτο εΐκότωζ &νβτνχεΙν τί 
^ιξον κ(ώ ενεΟνμοϋντο τ-ήν τε περί ΙΙύλον |υμ- 
ΐών χαΐ εί τις ^λλι^ αύτοΐξ γένοιτο, επειδή δΐ α 
'/ίθ^αΐοι ταΐς τριάκοντα | νανοΐν 1% "Αργονς ορμώ- & 
Οι Έχιδαύρον τε' τι χκΐ Πρκβιων χαΐ άλλα ίδχιω- 
< χίά ίκ ΠνΙον αμκ ίΐΎΐβτενοντο ^ χιά 6βάχΐζ 
ϊ τον διαφοραΐ γένοιντα των χατα τάς βπονδάς 
ρίββητονμένων, ίς δίχας προχαλονμένων τάν Ακχε- 
ΐονίων ούχ ίΐ&είον έπιτρέπειν, τότε δή οί -^α\χε- ίο 
]ΐ6νιοΐ νομίβαντες το παρανόμημα, όπερ χαι βψΐβί 
}ίερον ■ήμάρτψο., κν&ις ές τονς Ά&ηνκίονς το αύτο 
ί^τάναι, ίτρίίβτίμοι ^Οκν ές τ6ν πόλεμον. χαΐ Ιν 4 
χειμ&νι τοντω βίδ-ηρόν τε περιήγγελίον κατά τους 
ίμάχονς χίά τά &λλα ίργκλεΐα ί^τοίμαζον ίς τόν 
ΐει\χιβμόν. χαι τοις έν τ^ Σιχελία &μα ώς &πο- ΐί 
'φοντες ίν ταΐς 6λχάβιν ίπιχονρίαν αυτοί τε έπό- 
*ν Χίά τους αίλονς Πελοποννηβ(ονς προβηνάγχαζον. 

& χειμών ίτελεντα, χάί ϋγδαον χαί δέχατον έτος 
χοίέμφ έτείεντα τφ6ε ον θονχνδίδης ξννΒγραψεν. 
\Τθϋ ΰ' ίπΐ}Ί•}'νομΒνον ίιρος εν&ύς αρχομένου πρώ- 
α ίή οΐ Ααχεδαιμόνιοι χαΐ οί ξχ'ιμμαχοι ίς την 

8 τί ΒΗ, οιη α 5 έΟίΙαιαι ά^ΐβγ. 9ίΙίααι ΙιΟ-Η φέρωβί Ο 

ί έγιγένοιτο Β 10 ίξ 'ϋργονί ΒΗ, οιπ, ο 11 ιέ 

13 ίλι^ατίκαν Β 13 βιαφοβά ΒΗ || γίνοηο ΗΙ 

85 ίτρΖ- τψ τίαΐέμψ Β Η 36 ™ρώΐΐΓτ<ι Μ τι^ωΐία- 

«ΒΟΗ ΛρωαΙταταΟ 27 βηΟηι.Β^'^τ. ο\.ιηιι.%%. 
188 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ \ 

Γ 

^Αττνκίιν έόέβαλον' ηγεΐχο δε Αγνς ό ^Αρχιδάμου^ ΛαοίΒ- ^ 
δαιμονίων βαόνλενς. καΐ πρώτον μεν της χώρας τά'ί 
ΛερΙ το πεδίον έδι^ωόαν^ επεντα ^εκελειαν έτείχιζονγ '^ 
κατά \ πόλεις δΐελόμενοι το έργον, απέχει δϊ ή ^£χ^] 
5 λεία ύταδίονς μάλιΰτα της των Άϋ'ηναίων πόλεως θ&οβί»] 
καΐ εκατόν ^ παραπλήόιον δε \ού πολλω πλέον] 7νΛ^\ 
άπο της Βοιωτίας. έπΙ δΐ τω πεδίω καΐ της χώροζ; 
το?5 κρατίότοις [ές το κακονργειν] φκοδομείτο 'ώ^ 
τείχος^ έπι\φανΙς μέχρι της των ^Α%'ηναΙων πόλείΟ^Ι 

10 κοίΐ οί μ\ν έν τη !Αττικη Πελοποννήόιοι χαί οΐ ^ύμ-ϊ 
μαχοι ίτείχιζον' οί ί' έν τη Πελοποννήόφ άπέύχελΧο^Ι 
περί τον οίύτόν χρόνον \ ταΐς δλκάόι τους '6πλίτα^\ 
ές την Σικελίαν^ Λακεδαιμόνιοι μ\ν των τε ΕΙλώτί 
έπιλεξάμενοι τους βελτίβτονς και των νεοδαμώδί 

15 ί,νναμφοτέρων έ^ακοόίονς δπλίτας καί 'Έκκριχον Σπϋε^\ 
τιάτην άρχοντα^ Βοιωτοί δε \ τριακοόίονς δπλίτας^ άτ] 
^ρχον ΐΕΐένων τε και Νίκων Θηβαίοι καΐ ^Ηγή6ανδρο^} 
Θεβπιενς. οντοι μίν ονν έν τοί^ πρώτοι ορμι/^ύαντι 
άπο τον Ταινάρου της Λακωνικής ές τό πέλαγος άφεΡ• 

20 όαν' μετά δε τούτους Κορίνθιοι ού πολλώ ϋότεραν. 
πεντακούΐους οπλίτας^ τους μεν \ έξ αύτης Κορίν&ον^ 
τους δ^ προ6μΐ6%'ω6άμενοι ^Αρκάδων^ \καϊ\ άρχοντα 
^Αλέ^αρχον Κορίν%Ίον προότά^αντες απέπεμψαν, απέ- 
στειλαν δε καΐ Σικυώνιοι διακόσιους όπλίτας ό/χοΰ τοΐς 

25 Κορινΰ^ίοις^ ων ^ρχε Σαργεύς Ζ'^κυών^ο^. αΐ δ\ πένχΒ 6 ^έ ο ^έ καΐ ΒΗ βΐ; βοΐιοΐ. ΡεΙλπ. || Ββοΐυβα άβίβνί 
7 άηο Η βί 8θ1ιο1. Ρε^πι. έτΐΐ θ1> 8 ββοίτιβ» άβΐ. Κτ. 9 χεττα* " 
φανίς 8υρΓ3,80Γ. Ο, 11 άπύΰΧΒίΧλον Β 14 βελτίονς ΑΈΕΜ| ' 
των ΒΟΗ, οιη. ΑΕΓ(τΜ 15 ^^ ίξοίΜΰίονς Β 18 ^ρώτοι^ , 
οοάά., ΟΟΓΓ. Εβίζ β^ ΒοΙ)Γββ 19 τον. οιη. ΟΉ.\\άφήχαν οοάά., 
001Τ. ΗβΓτ^. 21 έξ ο ά^' ΒΗ 22 καΐ άβίβνί 23 ίαέΙαν&ο^Ρ 
Θί?)Η ΗΐίΐτοΗ, υυ. τπ ϋπ— -2ΐ. ΐ89 

Ί νηις τ&ν Κοριν&ίων αΐ \ τον χί^ίίβ1'05 πΐηρω- υ 
. άν9ώρμονν ταϊζ Ιν τι] Ναυπάχτοι ΐΐχοΰΐ Άττι- 
εωαπερ κύτοίς οί όπλίται ταΐς όλχάαιν άπό της 
ΙοΛοννήαον άπτίραν οίπβρ ίνεχη χιά, το πρώτον 
ηρώ9ΐ}ααν, όπως μτ] οί '^ίβ^ναίοι προζ τάς όλκάδας 
λον ^ πρό? τάς τ§ΐ'ή\ρης τον νονν εχωβιν. εο 

'&» 3έ τοιίτω «αϊ οί ' Αθηναίοι Βμα ^ΒΧΐλΐίας ι03Ο 
'^^βμώ χαΐ τοΰ ^ρος εν&νς άρχομίνον περί τι Ωΐλο- 
ψηαον νανς τριάχοντα εΟτίΓλκν καί Χαρικλέκ τον 
ιίλοδώροχι άρχοντα, φ εΐρητο χαΐ ίς "^ργος άφι- 
ίένψ χατϊί το ξνμμαχιχον πκραχαλΐϊν Άργείαν [τί] 35 
ίχας έχΐ τάς ναϋς, χαΐ τον ^ημοβ^ενη ίς τι)ν ϊ 
&βπίρ εμελλον. άπέβτελλον ίξήχοντα μεν 
',ν Ά^ναΙαν χώ, πέντε Χίαις, όπΚταίς δ} έκ 
αΧόγον '^49ηνα(ων διακοαίοις χκί χιΚοΐζ, χκΐ νηβιω- 
\ δβθί? έχααταχό&εν οκίν τ ην πλείβτοις χρή- 3ο 
►β», χαί έχ των &1ία)ν ξ,νμμάχων τ&ν ίιπηχόων, ει 
Η> τι ΐίχον επιτήδείον ί^ τον πόλεμον, ί,νμπορίϋαν- 
, είρΐ^Ο ί' αΰτώ πρώτον μετά τον Χαριχλίονς αμα 

Λέοντα ^νι3τρατΐύεα9•αι περί τήν /ίακωνίχήν. χαΐ α 
ΐϊν Ι ^ημοα&ενης ίς την Αιγιναν προβπλεύαας τοϋ 456 
<ίηΐύματάί τε ίί τι ύπείελειπτο περιέμενε χαΐ τον 
^χΐεα τους Άργείονς παραΧαβεΙν. 

'Εν ίϋ τ§ ΣιχελΙ^ ΐιπό τονς ΐώτονς χράνονς τοΐίτου 21 
Ι© ίρθ5 χαΐ ό νύλι,ππος ^κεν ίς τάς Σνρακούβας, ι 
βν άηό τών πόλειον ων επειβε βτρατιάν οϋην έχαβτα- 

Ι αύτοΐί Η οίτοι η αίτσίς οάτοι Β 4 -πρώτον Β Η -προ- 
■V • 5 ιύϊ Β Η, οω. ο θ ιτρόί οω. Η 7 ΰμα Ο κμα 

ΒΗ 8 » ΒΗ, 001. ο 11 ΐί ακί ΒϊΪβΙιι! 18 ξνμ- 

•^ΟΊττη ΟΕΓ 2(} ξνατρατινααα9αι ΒΗ 21 προοΛίίΐ'βΛ,- 
Β νΐ^βοΐ ΑΕΓΜ 21 ντηΐίίπιτο οοάά.. αοη. δίΛϋά 

•ΕΡ 190 τκυΰγοιοΐδ 

χά&εν πΐΐίβτην ίόννατο. χιά ξ,νγχαλέβας τους Σνρ< 
αίονζ ΐψτ) χρήναι ζλιιροϋν νανς ώς ΰύνανταί χλΐΐ 
χαΐ νανμαχί«5 άπόχειραν λαμβάνειν έΐπίξίΐν γάρ 
αντον τι έργον &^ιον τον χινδννον ίς τον πόλε\ 
ά χατΐργάαεβΟ-αί. ^ννανέχει&ε δί χαΐ δ Έρμοχράτης 
ί'ίχιβτκ [τϋϋ] τκΕ£ νανβΐ μι) άθνμεΐν έπιχΐίρηδβί 
τονξ Ά^ηναίονξ, λέγων ούδε έχεένον^ πάτριον τήίβ 
ίμΊίίΐρίαν οΰίΐ κΐδιον τή£ &αλάββτΐ£ εχειν, άίλ' -ήπα- 
ρώ|ιο;£ μ&λλον των Σνραχοβίων ϋντας χαΐ άναγχαθ&εν- 

10 ταί ύπό Μήβων ναντίχούς γενεβΆκι. χαι πρόξ ανδραξ 
τοΧμιιρονς^ οΓοιίϊ χαί '/ίθ^να/ουί, Γθν£ άνχιτολμώνταξ 
χαλεπωτάτονς αϋτοίς ψαίνεβΟ^αΐ' ω γάρ ίκίΓ1Ό^ τους 
πίλας, ού όννάμει ίβην οτε προύχοντες, τω ί^ 
9•ρκ\θεί έπιχειρονντεξ, «κταφο/^οϋβι , χαί ϋψας &ν 

15 τό αύτο δμοίωξ τοΙς ένκντίοις ύποβχείν. χαί Σνρα- 
χοβίονς εν εΐδέναι Εψη τω τοίμήβαι άπροϋ^οχήτως 
πρόζ τό Ά&ηναίων ναντιχόν άντιατ^ναι %λΐθν η, ίιβ: 
τό τοιαντον έχπλαγέντων αυτών, περιεβομένονς ^ ■ 
Άβ-ηναίανς τ^ | έπιβτήμτ) τήν Σνρακοΰίων άπειρίανίΛ 

20 βλάψοντα^' Ιίναι ονν ες την πείραν τον υαντιχον -^ 
και μι) άποχνείν. χαί οΐ μ\ν Σνραχόβιοι^ τον τεκ^ 
Γνλίπχον χαί τον Έρμοχράτονς χ<ά ει τον άλλον 
πει&όντων, Βρμηντό τε ές τήν νανμαχίαν χαΐ τάς ναϋ^ 
έπλήρονν. ό άί Γνλίπ\πο3, έζειδί} παρεϋχενκατο 

25 ναντιχάν, άγαγων ύπΐ» νύχτα χ&βαν τήν ατραπό 

3 ίαι6πει^αν ΧαμΡΒαΐίΐν\ άποιίΐΐβ&ν Η 5 χατΐργάααα9αι 

αοάά., οοΓΓ. ^Ιι || ξννανίπιι&ε ν. ^νναναπΕΪ&ίΐ ΒΉ ^ννίαΐι»» 
ΑΈΡΜ 6 ταυ οκι. βΜ {| έπιχιιρηβαι Έ. έπιχίΐ^ήαιιν β1» 

7 ίχιίνονβ ΒΗΟ, ίκίίμοικ Ο 8 άΧΙ' Ο //// Β άΐΐά Η 9 τα» 
οιη. ΒΗ 12 αίιούεΑΓ &ν κύτοϊί ΒΗ[0] 17 τι ΒΗ, 

Οϊη. ο 18 πεοιγενηαομένονί ΒΗ 20 ονν κ ονν έχέίενιν ΙιΗ 
22 τοϋ οω. ΒΗ 24 ^αριακιναατο Α(?) «αοεΒαίνάαατο λον 
•αϋί ι ΗΙδΤΟΕ. ί,ΙΒ. νΠ 32—23, 191 ρτ «ί^ι^ν αύτόζ μίν τοίξ έν τψ Πίημνρίξ) τείχΐβί 
ναά γψ[ν εμΐλλε προββαΐίΐν, αΐ ίί τριιίρΐΐί τών Σνρα- 
οαίαν αμα χαί άπ'ο ΙννβΊΐμα\τος πέντε μ}ν χαΐ τριά-ϋΊ 
Ιύντα ίχ τον μεγάλου λιμένας ίαέαΐεον, αΐ Οε πέντε 
χΐββαράχοντα εχ τον ίλάββονος, ον ην «αϊ το 
νΐώριον αντοΪ£, [χαΐ] περιέπλεον, βονίόμενοί πρΟ£ 
■άί ίντος προβμεΙ^Μ χαί Βμα ίπιπλεϊν τω \ ΠΙημνρίφ, 5 
Εχο^' οΐ Αθηναίοι άμφοτέρω&εν &ορνβωνται. οί δ' β 
ί^ηναΐοί δίά τάχονξ άντιαληρώβαντΐζ έ^ηχοντα ναν£ 
βΐί μίν πέντε χαΐ εϊχοαι προς τάς πέντε χαί τριά- 
Μτα τών Συραχοβίαν τάς ίν τφ μεγάλα λιμένι, 
Ι^ιννμάχοννι ταΐς δ' έπιλαίπαι,ς άπήνταν ίπί \ τάς εκ ίο 
ιοϋ νεωρίου περιπίεούβας. χκΐ εύϋ^ς πρ6 τον βτό- 
μίτος τον μεγάλου λψ,ίνος ένανμάχονν, χαί άντεϊχον 
&Χ}^ήλοΐ£ ίπΐ πολν^ οί μΙν βιάβαβ&αι. βονίύμενοι 
ην ίοπλονν^ οΕ ίΐ χωίνειν. ίν τούτξΰ ίί 6 Γνλιπ- 28 
»5, τών έν τφ Πλημυρίψ Ά^ηναΙιαν προς τήν | &ά- ΐί 
ΐΜβαν έπιχαταβάντων χαΐ τ^ νανμαχί^ τ-ήν γνώμην 
Χαοβίχόντων^ φθάνει προβπεβών κμα τ^ ίω αΙφνιδίως 
ηζς τείχεΟι, χαΐ αΙρεΐ το μεγιβτον πρώτον, έπειτα 
α »αΙ τά ίλάδβιο δύο, ονχ ναομεινάνταν τών φν- 
ώς εΐδον τ'ο μί'ί'ίβηυ' φ^δίως ληφ&έν. \ χαΐ ^ 
[ μΙν τον πρώτον άλύντος χαλεπώς ο[ αν&ρωποι. 
Ια» -χαΐ ές τό πλοία χιά 6λχ«δα τινά χατέφνγον, 
Ιίΐΐίομίζοντο ίς τύ ΰτρατόπεδον τών γάρ Σνραχοβίων 
ίβίΐ ίν τφ μεγάλα Ιψένι νανΰΐ χρατονντων τ^ ναν- 
(Ιβχΐ^ ύπό τριήρους μικ5 χαΐ εύ πλεον€ης ίπεδιώ- 
Μίντο' έπ£^{δ1) δε τά δύο τειχίβματα ί^λίβχετο, έν )ί 

οηι. Η 8 ί' οω- Β 16 ΐ»πΙουν Β 18 ιή 

19 ^1^οαίαχάντιΰ1' Β 31 τά] τονς Ο 2!> ίξίκομί- 192 ΤΗϋΟΥΒΠ)Ι8 

τούτω καΐ οί ΣνρακόόίΟί έτύγχανον Ι^δη ννκώμενοι^ 
καΐ οί έ^ αυτών φεύγοντες ρ&ον παρέ%λεν6αν, αΐ γαρ ζ 
των Συρακοόίων αΐ τνρο τον ότόματος νί^ες νανμα- 
χονύαι βιαβάμεναι τάς των ΐΑ^ναίων ναϋς ούδενί 
5 κόόμω έόετίλεον καΐ ταρα\χΘ^εΐ6αυ Λερι άλλήλας ηαρέ- μ 
δοόαν τήν νίκην τοΙς ΐ4^ναίθίς. 'Γα'ΐ5τα5 '^^ Υ^9 
έτρεψαν και νφ^ ων το %ρώτον εννκωντο έν τω 
λψένι. καΐ ένδεκα μίν νανς των Σνρακοόίων τίοχέ- * 
δνύαν καΐ τονς Λολλονς των αν%'ρώΛων άΛεκχειναν^ 

10 τΰλίιν Άόον εκ τριών νεών^ ούζ έξώγρηόαν' \ των ά^45 
όφετέρων τρεΐξ νηες δίεφ^άρηόαν. τα δΐ ναυάγια 
άνελκύόαντεξ τών 2}υρακοόύων καΐ τροΛαΙον έν τω 
νηύιδίω ότήόαντες τω Λρό τον Πλημυρίου^ άνεχώ- 
ρηόαν έξ το εαυτών 6τρατΟΛεδον. , 

ΐδ \01 δΐ Συρακόόιοι κατά μ^ν τήν ναυμαχίαν όντως ^ 
ετιετίράγεύαν^ τα 5' ίν τω Πλημυρίω τείχη είχον κάί ] 
τροχαία εότηόαν αυτών τρία. καΐ το μίν έτερον τοΐν 
δνοΐν τειχοΐν τοΙν ϋότερον ληφϋ'έντονν κατέβαλον^ τα 
δε δύο ετίΐβκευάβαντεζ έφρούρουν, αν%'ρωΛοι ί' Ιν^ 

20 τ^ών Ι τειχών τγι άλώόει άτίέϋ'ανον καΐ έξωγρήϋ'ηόαν ν^: 
τίολλοί^ καΐ χρήματα Λολλά τα ξύμΛαντα εάλω' &6τΒ 
γαρ ταμιείω χρωμένων τών ^έ^ναίων τοις τεόχεόι 
Ίίολλά μ\ν έμπορων ;υρηΐ^ατα καΐ βίτος ένην^ πολλά 
δε καΐ τών τριηράρχων ^ έπει καΐ Ιότία τεόβαράκοντα 

25 τριηρών καΐ τάλ\λα όκεύη έγκατελήφ^η κάί τρ^ι^ρ^^^ ϋ 
άνειλκυόμέναι τρεΐξ. μέγιότον δε καΐ έν τοΐζ πρώτον % 
έκάκωόε το ότράτευμα το τών !Αϋ'ηναίων ή του Πλημυ- 
ρίου ληψίζ' ου γάρ ετι ούί' οΐ εόΛλοι άόφαλεις ^6αν 

2 οί οπι. Μ 6 τβ οπι. Ο 21 ωΰτε ο &τε Β Η 24 τών 
ΒΗ, οιη. ο 26 ^έ ο τε ΒΗ 27 Μ. τό οπι. ΒΗΜ 

28 οι οιη. ΒΕ ^ΑΜί-ωί ΗΙ3Τ0Κ, Ι,ΙΒ. ΤΠ -24—25. 193 γαγής τών ίαιτ-ηδε£ιον (οι γαρ Σνρακόβιοι, 
ΛνοΙν αντό&ί έψορμονντΐζ \ ίχώλνον καϊ διά μάχ-ης ΐο 
\βΐ) ίγίγνοντο αΐ ίβχομιόαί), ΐς τ£ τά Ηλλα κατά- 
ίΐηΐιν παρέβχΒ χαΐ ά&νμίαν τω βτρατεύματι. 

Μίτά άί τοϋτο νανξ τι εχπεμπονβι δώβΒχα οΐ 25 
βραχύβιοι χαΐ 14γά&αρ%ον ίπ' αυτών Συραχόϋιον 
ρχοϊΊτα. χκΐ αυτών μία μίν έζ ΠιΙοπόννηβον φχετο, α 
^ίϋβεις αγονβα, οί'πίρ τά τϊ βψΐτΐ^α φράβονΰιν 
η ίν ίλπίβιν εΐβΐ χαΐ τόν ίχεί χάλεμον ετι μάλίον 
χ<ηΐ/ννονΰι γίγνεβ&αν αΐ 8% ενθεχα νηεξ πρόξ τήν 
^αίίαν ίπλίνϋαν, πνν&ανόμίνοί αίοία τοίς Ά&ψιαΙοΐξ 
(μοντα χρ•η\μάτων προΟπλεΐν. χαΐ των τε πΐοίων '" 
ίίτνχονβαί τά χοΐλά βιέφ&ειραν χαϊ ^ύΧα νανπ^ηγγ,- 
ρα ίν χ}} ΚανΙανιάτιδι χατέχανόαν, α τοις Ά9ηναίοι^ 
ιοίμα ίιν. ες τε .^οχροΐι^ μετά ταύτα ί)Χ&ον, χαι ά 
>μίη3βών αντών χατεπλεναε μία των 6λχά6ων τών άπ6 
ϋοαοννι'ιΰον \ &γονβα Θεϋπιών Ιπλίταξ' χαΐ άναλα-^ 
ίντίς οώτανς οΐ 2}νραχό(ίίθί έιτί τάς νανς παρίπίεον 
ί* οίχον. ψνΧάξαντεξ δ' αυτούς οί !Αϋ^ναΙοί ΐΐ'χοβι 
|η>0ΐ ίτρόϊ τοί^ Μεγάροΐζ, μίαν μεν νανν Ιαμβά- 
>νβιν αύτοίς άνδράβι, \ τΟ£ δ' αλλάς ούχ ίδνη^^ηβαν, 5 
\3! άποφευγουβιν ίς τάζ Συραχούβας. 

'Ε^ένετο δ^ χαΐ περί τών ΰτανρών άχροβολιαμός 5 
ρ τφ λιμένι^ οΰ; οί Σνραχόβίοι προ τ&ν παλαιών 
καϋοίχων χατεπη^αν εν τ^ 0•αλά6βϊΐ, οπω^ «ντοΐξ αΐ 
)ΐς Ι ίντός 6ρμοΙεν χαί οί Άθ-ηναίοί ίπιπΧέοντεξ ;ιή ίο 4 ηαίίίχί Μ 7 μίαν Βί', 8 ωιΙΛίρ Ε ολιοϊ ΒΗ || ιε 

Κ, οΐΒ. α II φςάαωβιν ίοάά., ϋοπ, ^ ο, Γ, 10 ίποτρύνωΰί ΰοϋ., 
Χΐ. Ι)ο1>Γεβ 11 πνν&ανόμινοι Μ ανν^ανόμιναι «ΑΒΕΡΗ 
]> χί^ιμάτην γίμοίτβ ΒΗ 17 άγοναα οπι. Ο 18 ΐπΐΐορ 194 τΗυστυΐϋΐΒ βΧάπχοίΐν ίμ,βάΧλοντΐξ. προοαγαγόντίζ γα(} νανν | 
^ιοψό^ον αντοίς οί Άθ-ηναΙοι^ πύ^γονζ τι ξυΛ^νι 
ϊχονιίαν και ^ίκραψράγματα, ϊχ τι τ 
άναϋονμενοί τονζ Βτανρονς χαί ο 

5 χολνμβώιηες έξ^πριον. οΐ δί Σνραχόβισι άχΐ) 
νΐαβοίχων ί^αλΛον οί δ' έ* της όλχάΰος άντέβαλΧ( 
χάί τέλος τονς ποίΙΛον^ των βζανρών άνΐϊλον ί 
Αθηναίοι, χαλεπωτάτη δ' ^ν τη$ βτΐΐυρώΰΐως ι 
φιοξ ■ ^ΰαν γάρ τ&ν ατκνραν ονς ούχ νχερίχον^ 

Ο τής &αλά6βηε χατεπηξαν, \ &βτε δεινόν ην προβπλεϋΛ 
μή ού προϊδών τΐξ ωόπερ περί ίρμα πΐριβάλτ} τί)ν ν 
άλλα νάί τούτονζ χολνμβι^τάΐ ^υιίμΐνοι έξεπριον μι<τ3Ι 
ΒμΒ>£ δ' αν&ις οί 2^νραx6ΰ[,οι έϋτανραβκν. αολίά^ 
ΜκΙ άλλα προς άλλήλονς^ οϊον εΙχό$ τών βτρατοπέί 

6 ίγγνς δντων χαΐ \ άντιτεταγμένων, ίμηχανώντο : 
άχροβολιβμοϊς χκΐ πείραΐξ πκντοίαις έχρ&ντο- 

"Επεμψαν ίϊ χαϊ ίξ τάς πόλεις πρέββΐΐς οί Σνραί 
βίοι Κοριν&έιον χαΐ Ι^μπραχιατών χαί. ΑαχεδαιμονίΛ 
άγγελλοντας τψ• τ ε τον Πλ^ιμνρίον λ^ψιν χάί 

Ο ναν\μκ%ίας πέρι ώς ού τ^] τών πολεμίων Ιβχνι μΰλΐ 
ή τϊι ϋφετέρ^ '^ί'ρκζη ήββ>ί^ϊίίν, τά τε άλλα δηύ 
βοντας 'ότι ίν ίλαίοιν εΐβΐ χαΐ ά^ιώβοντας ^νμβοηΟί 
επ' αύτονς χαΐ νανϋΐ χα,ϊ πεξω, ώς χαί των ΙέΐΛ 
ναίων προ6\δοχ(μιον ί>νταν «ΑΑ») βτρκτικ χαί, 

5 φ&άβωϋιν αύτοΙ πρύτερον διαφ&είραντες τ6 χα^ 
ΰτράτευμα αύταν, διαπεπολίμηαόμενον. χαΐ οί 
ίν τ^ Σιχελί^ ταντα ίχραόϋον. Μί 1 έ^ίίίΐοντίς 6 ίμβαΐόιιτις ΒΕ, οοττ. Β, 3 ά 

Λ£Ρβ 36 λιιηι»κιλιμπ|βάμνον ΒΗ βιαηοίΐμηβόμαηίΐ 4 ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. νΠ 26—27 195 

Ι Ό ίί ^ημοΰ&^νηε, θπίέ ξννβλΐγη αύτψ το ίτρίί- 2β 
ιμα ο ^δΐΐ έχοντα ίξ τήν Σίχελίαν βογι&ΐΐν^ α^κξ εχ 
; ΑΙγίνης χαί χλΒνβας πρόζ τήν Πΐλοπόννηόον τω 
ΧίφιχίΒΐ χκί τκί£ τριάκοντα νκυαΐ των Ά&ηναίών 
^μίΰγα, καΐ παραΧκβόντδς των Ά^γεΙαν ί>πλίτκς έπΙ 
ί Ι ναν£ επλιον ίς τήν ^ίαxωνιx■ήν^ χαΐ πρώτον μίκ ΐ" 
; 'Εχιδαύρον τι τ^ζ Αιμηρας ίδτ}ωααν, εχιιτα βχόν- 

I ίς χά χαταντιχρύ Κν&ήρων τ^ς ^ίκχανιχ^ς, ίν&α 
Ιί(6ν τον Ιΐπόλλωνόξ έβτι, τηξ τι γηζ εβτιν & ίδψο- 

V κκί ίτΐίχιοαν Ιβ&μωάές τι χωρίον, ίνα ίή οι τε 
^ΐΧατες τ&ν Ααχεδκιμονίκιν κντόβε αντομολώβι χαΐ ι; 
Μ λγιατα'ι ΐξ αίτοϋ, ωΰπΐρ έχ τηξ Πνλον, άρπαγήν 
ί&νται. χ(ά ό μίν ^ημοϋ^έντ^ς εύ&νζ επειδή Ινγ- 3 
ίίΐαβε τ)) χωρίον χαρέπλει ίχΐ τήζ Κερχνρας, οπωζ 

'}ν έ»εϊ9εν ζνμμάχων παραλαβών τον ίς τι^ν 
ίΐιΧίαν \ πλουν 5τι τάχιβτα ποιηται ' 6 δε ΧαριχΙης μ 

Γναί ίω; ίο χωρίον έξετείχιβε χαΐ χαταλιπών 
ίζΟην αντοϋ άπΐχομίξιτο χαΐ αυτός ϋβτερον ταϊς 
ώιοντα νανΰΐν έπ' οίχου χαΐ οι ΆργιΙοι αμα. 
ΆψΙχοντο 6\ χαϊ τ&ν Θρι^χών των μαχαιροψόρων 2ϊ 

I I ^ιαχον γενονς ίξ τάς 14&ήνας πείταβταΐ έν τώ κ 
ίψ &^ρΐΐ τούτω τριαχόβιοι καΐ χίλιοι, οΐ)ς έδει τω 
μοα&ίνει ες τήν Σιχελίκν ξνμπλεΐν. οι δ' ΐ49ηναΐοι, 3 

ϋϋτερον ^χον, διενοονντο αυτούς πάλιν 5ϋ•εν 
Υον έζ θράχην άποαίμπειν. τό γαρ ίχειν προς τον 
-ίηε ^ε\χελείας πόλεμον αετούς πολντελίς ίψαίνετο- μ ^Η^ή Β 1-2 άμα ΒΗ, οιη. ο 13 £ν/Νατ^^α1.ί V 

ίιίίΐΐ Β ίπέπΧίί Ο ίηιηαρίηΐη Β 15 ίχιΐ Ββ 

ΕΜΐΑαΐ ΑΒΡ, ΰΟΓΓ. Β, 17 ίως ΒΗ ώκ Ο 80 ρΓ- των 

ΒΟΗ 21 τοΰ] τών 0[β] || ^κΜίχαδ €[0] || ίν οία. ΒΗ 

— °° «»9 αυτού ^ί^ουί ΐονταο ΒΉ. 

\8' 196 ΤΗυθΤϋΙΒ13 

όραχμην γαρ τήζ ήμί'ραι; εχαοτος ίλάμβανίν. έπειΟι % 
γάρ ή ^ΐχέλΐΐα το (ΐΐν χρ&τον ύπο πάβης της ΰτ^ανίΛίζ 
έν τφ 9έρΐΐ τοτίτω τίίχιβ&ΐϊβα, νϋτΐρον 61 φρονρίάζ 
άπ6 τών | πόλεων χατά ίιαίοχήν χρόνον ίπιούβαις τϊ} ϋΐ 
5 χώρ9 ίπωχΐΐτο, πολλά έβλαπτε τούξ ΆΟτιναίονζ χαΐ 
εν τοις πρώτον χρημάταν τ 6λέ&ρψ χαΐ άν&ρώπαν 
φ&ορά ίχάχωβε τά πράγματα, πρότερον μεν γάρ βρα- ι 
χείαι γιγνό\μεναι αΐ ίββολαΐ τ6ν 8λΙον χράνον τ^ 
γϊίς άαολαύειν ονχ ίχώλνον τότε δΐ ^ννεχως ίπιχ 

10 μίνων, χαϊ δτί μίν χαΐ πλεάνων έπιόντων, ότϊ ά' ι 
άνάγχης της ίαης ψρονρ&ξ χατα&εούβης τε τ•ην χώρβ¥ 
χαϊ λτββτείαξ ποιονμίνης, ^αοΈΑεοι^ τε παρόντος τον 
τών ^αχεδαίμο\νόων "Αγιδος, ος ονχ ίχ παρέργΟΎ 
πάλεμον ίποιείτο, μεγάλα οΐ Ά&ηναΐοι ίβλάχτονί 

15 της τε γαρ χώρας άΐΐάβης έβτερηντο χαΐ Ανδρέα 
πλέον ^ δΰο μυριάδες ■^■ύτομολήχεϋαν, χαΙ τούτων 4 
μέρος χειροτέχναι, πρόβατα τε πάντα άποΙώΙειΛ 
ίποξύγία' \ Γπποι τε, 6ΰημέρ«ι. ίξελαννόνταν τ&»Λ 
πέων, χρός τε τήν ^ίεχέλειαν χαταδρομάς ποιουμί 

ΞΟ Χίίί κατά την χώραν φνλαββόντων, οί μίν άπεχαιλοί 
ίν γ^ Βοίοχρότψ τε χαΐ ί,ννεχώς ταλαιπωροϋντε^Μ 
δ' ετιτρώβχοντο. η τε των ίπιχηδείων παραχομιΛ 
τ^ζ Εύ\βο{ας, πράτερον ίκ τον 'Ω,ρωπον χατά 
τής ^εχελείας ράβδων οίιβα, περί Σούνιον ι 

■25 λαοβαν πολντελ^ις έγίγνετο' τ&ν ίϊ πάντων όβ ήμίραϊ Η ]| τής . . έΙάμ.βανεν οω. !■' || ίΐάμβανον Β 4 άιΛΜ 

ΰπΑ α 6 ΛρΛτον Η πρώτοιβ «Ι> 8 τ&ν 5ίλιον Ο | Μ 
οιη, β 9 ίί] 3ί χρόνον Ο 11 ίΐατα^ίούαηι ο χαΐ ί 

ϋ•ίούβ-ηι ΒΗ 16 ποίν ο τ6 ποΧύ ΒΗ 17 όαιωίώίΒΐΛ 
ΒΗ 18 ΐηοΕύ/ΐΒ ο ζιΰγη ΒΗ 23 γην ιΙβΙθΓ. γΐΐςί [ ΗΙ3Τ0Ε. Ι.ΙΒ, VII 28- 197 

ΐΐόλις, χαΐ άντΙ τον ΛΟίΐζ ΐΐναί 
Ι/ού@ιον χατΪ0τη. πρί}ς γάρ τ^ έπάλξιι τήν μίν ήμι- 2 
Οια\δοχι)ν οΐ Ά&ηναΙοι φνΙάβΟονζΐς, τήν ίΐ 25 
ίχϊα χαΐ ξνμπαντΐς κλήν των Ιππέων, οΐ μΐν ίφ' 
:ίοίς ποιούμενοι, οί 3' έπΙ τον -ΐΐίχονξ, χαΐ &ΐρονς 
κ! χαμώνος ίταλαιπωρονντο. μάλιβτκ ί' κύτους έπί- « 
^ν δτί δύο ϋοΛί'μου^ αμα ίίχον, χαϊ ές ψιΧονιχΙαν 
ϊ&ΕΟταββν τοικύ\τ'ϊΐν ΐ^ν πρίν γινίο^αι ηαίατηΰΐν !ο 

«ί «χοτίβας, τό /«ρ αντονς πολιορχονμένονς ίπι- 
ιιχιβμώ νπ!} Πελοποννηοίων μηδ' ώς άποβτηναι ίχ 
Ίχΐλίας, άΐλίί Ιχεΐ Σνραχούΰαζ τψ αύτψ τρόπα κι/τι- 
ιΧίΟ^ΧίΙν, αόλιν ονδ\ν \ έλάδΰω αντήν γε κ«β•' αύτί^ν 462 
[ί τών Ι49ηναίων, χαΐ τόν παράλογον τοβοντον 
ηηβαι τοις "ΕλΙηΰι της δυνάμεως χαϊ τόλμ-ης, 56οι 
αρχάς τον κολύμον οί μϊν ίνιαντόν, οί ίέ δύο, 
\ δϊ χριάν γε Ιτ&ν ονδείς πλεία χρό\νον ένόμίζον 5 
ίριοίΰειν αυτούς, εΐ οί Πελοπονν^βιοι ίββάλοιεν ές 
χώραν, ωϋτε ίτει ίβδόμω χαΐ δεχάτω μετά τί^ν 
^ώτην ίαβολ^ιν ^)ί9ον ίς Σικελίκν, ^ίι; τψ πολέμφ 
τετρνχωμένοι, χαί πόλεμου ονδ^ν ίλάοβω 
ζΟΟανείλοντο τον αρότερον νπάρχονχος έχ Πελο- 
ύννήβον. ίι' δ χαΐ τότε ύπ<ί τε της ^εχελείας πολλά ιλ 
ίτονβης χ(ζΙ τ&ν &λλων όνκλωμάτων μεγάλων πρου- 
χόντων αδύνατοι ίγένοντο τοις χρήμαΰι, χαΐ τι^ν 
ίΜβη^ν ύπό τούτον τ6ν χρόνον των χατά &άλααβαν 
•χ ιοΟ φόρον ταΐς ύπτ^χόοις ίποΙηΟαν, πλείω νομί- 

Β Λοιοίμινοι (πΐοίονμινοι , Ιϋί. Ι θΓΛββ, 0) οΓΟ] πον ΒΗ 
7 φΟονίπιΙαν ΐοάά. 12 πόΐιν οιη, Μ || οΜί» Β Η ούδίνα α|| 
Ι Β η «Ι> ϋ ίουιήϊ Η 13 τί)ρ ιών οοηίβοϊ τί)ϊ ΒΗ τύν ο 

14 Ι[«ον οοάΑ., ΰΟΓΓ. Βααίιαπι βΐ Μαάνί^ 16 οΐβ' ίΐς + αίιΐια Β 
18 Ι*το»Βΐί£χιίτω οοιίιΐ., οο(τ. Κτ. 22 ίι4 Μ |1 ΐί Γ" " " 198 ΤΗυθΥΟΙϋΙ3 

ζον\τες αν βψίθι χ^ήμ,ατα οντω προβιέναΐ' «ί μ^ν 
^απάναί ονχ όμοιας χαΐ π^ίν, ά}.Χά πολλώ με^ 
χκ&Βΰταβκν, οβο) χαΐ μείζων ά πόλεμος ήν, αί | 
π()ΐΐβοίοί άπώλλνντο. 
5 Τον^ ο{ιν θρ&χας τονς τω ^ημοα&ίνεί ύ&τίρι 

|τα5, διά τήν παροϋβαν άπορίαν των χρν}μάτανΛ 
βονίόμενοι ΰαπαν&ν, εύ&νς άπίπεμπον, προβτά^αί 
χομίϋαι αϋιούδ '^ι-ειτρέψει χαΐ είπόντεζ αμα έν Ι 
παράπλω (ίπορίΐίοντο γάρ δι Εύριπου) 
10 ποίεμίονς^ ^ν τι δννηται, άα' αυτών βλάψαι. ί>Μ 
ίς τε την \ Ταναγραίαν άπεβίβκβιν αυτούς χαΐ άα 
γήν τίνα ίποιήβατο βιά τ<ίχονς, χαΐ ί» ΧαΙχζδος Ι 
Εύβοιας άφ' έΰπϊρύζζ διεπΧενβΒ τον Ενριπον 
βιβάαας ές την Βοιωτίαν ^γεν αύτονς έπΙ Μνχαληβί 
15 χαΐ τήν μεν νύχτα )ικ9ών προς τω Έρμαίω ηύλ^Λ 
(άαέχει δΐ της \ Μνχαληϋβοϋ ίχχαίδεχα μάλιατα ι 
δίονς), αμα δί τ^ νΐ*'^9ψ ^Ώ ^'^^^ΐ• προβϊχειτο οΰβ^ 1 
μεγάλη}, χαΐ αΙρεΙ άφνλάχτοις τε έπιπεβων χαΐ άπρο» 
δοχ-ήτοις μι) &ν ποτέ τίνα βφίΰιν άπο &αΧάβαης ] 
20 τοβοντον έπαναβάντα ίΛΐ\&εΰ&αι, τον τείχους άβ&ενοϋςΛ 
δντοκ χαΐ εΟτιν ^ χαΐ πεπτωχότος^ τον δΐ β^αχέος 1 
φχοδομημένον, χαϊ πνλων «μα διά η^ν άδειαν άνεφγ- ' 
μένων, έβπεβόντες δε οί Θρ&κες ίς τήν ΜνκαΙηαβ6νΛ 
τάς τε οΐχόας χαΐ τα Ιερά ίπόρ\&ονν, χαΐ τους άν- ϊ 
25 9•ρώπονς εψόνενον ψειδόμενοι. οΐίτε πρεββντέρας οΰτ« Ι 
νεωτέρας ήλιχίας, άλλα πάντας ίξης, ΐ'τφ ΐντύχοιεν. 10 {ύνψαι 6Η ϋννωνται Ο 11 τε ΒΗ, οία. ο υ Γάνκ/ρα 
οο(14., οοΓΓ. ΟΙ&ΒΒβη 13 βιαπίίύβαί ΒΗ || Εϋρνηον Β 15 η" 
ίίβατο ΒΗ 17 ού ΒΗ, οιη. ο 18 άφνίάχοι^ Ο 18 τ*ί 
ΒΗ 20 ίηανίίβάντα κ ίπαναβάντα^ Ι> (ο ίη ΙϊΙ. 8,)η1 ΗΙ5Τ0Ε. υΒ. νπ 2»-30 199 

_ίί«ϊ παΐδαζ χκΐ γνναίχοί χτιίνοντΐς^ χαΐ προβέτι και 

^υποζύγια χαΐ δσα αΙΙα ίμψνχα Ιϋοΐδν. τό γάρ γένος 

• θραχών δμοΐα τοις μάλιβτα τοϋ βαρ\βαρικον^ ιο 
ίν δι &ν &αραήβι^, φονιχώτατόν έβτιν. χαΐ τότε ^λίτ/ α 
%£ ταραχή οΰκ όλίγη χαΐ 1&4α Λαβα χα,&ειβτήχΐΐ 6λΐ- 
^ον, χα! επιπεβάντΐς δίδαβχαλείω πκίδων, δπερ 
μίγιβχον ^ αύτό&ι χαΐ ϋρτι ετνχον οί παΐίε^ έΰεΐηλν- 
&ότΐζ, χν,τίχο-ψαν Ίΐάντας' χαϊ ί,νμψορά τξ} πύλεί \ Λάα\ι ι& 
ουδεμίας ί^ββαν μ&λίον ίτέρας άδόχητάς τε ίχέαεβεν 
«ΰτη χαΐ δεινή, οί δέ Θηβαίοι αίαθ^όμενοί εβοή&ονν, 30 
και χαταλαβάντίς Λροχεχιαρηχότας ί^δη τους &ράχας ον 

.Μολύ τ•ήν τε λείκν άφείλοντο χκΐ αντανς φοβήβαντες 
ιιιηίΐδίώχονβιν ίπΐ τον Εϋριπον [χκΐ τίμ' &άΙαβ\βαν'], » 
οΰ ίίύτοΐζ τά πλοία οί Ί^γαγεν &ρμεί. χαΐ κχοχτεί^ ΐ 

α-ύτβιν έν τ^ έαβάβει. τονς πλείΰτονξ, οϋτε 
{Μίαταμένονξ νείν^ των τε ίν τοΙς πλοίοΐξ, ώς ίώρων 
ι έν τ^ γ^, ίιρμίαάντων εξω το^εύματος τά πλοία• 
έτΐΐ ίν γε ττι αλλΐ(ΐ άναχωρήβει ούχ άτόαως οΐ Θράχες 
\χρ6ί το τών Θηβαίων ΙπΛίχόν, 5περ πρώτον προοέ- α 
ΧΚΤΟ, ΐΕροΐχθ'^οντΕ^ τε χα! %νβτρεψόμενοι έν έπιχαρία 
τάΐ,εί τήν φνλακήν Εαοιοϋκτο, χαΐ ολίγοι αυτών ίν 
ταΰτψ διεψΟ-άρηύαν. μέρος δέ τι χαΐ ίν τΐι πόλει 
«έτ5 δι' άρπαγί^ν ^γχαταληψϋ-ίν άπώλετο. οί ίΐ |ιίμ- 
χαντΐξ τών \ Θραχών πεντήκοντα χαΐ διαχόβιοι άπ6 *ο 

> ίριαχοβίων χα! χιλίων άπέ9ανον. διέψ9ειραν δι χαΐ 8 
τών &ηβαίων χαΐ τών ϋλλων ο'ί 1,ννεβοή%~τιααν ίς 

\ γανβίχαί κα! παΐδας Β Η || ιχΐΐ&ιΐιιιιι χαΐ οηι. Ο Ά το 

Β 4 β-ροο^οΐ] Ο 7 ίοίΙηΙιι&ιίΐΕϊ οί ποΜίϊ ΒΗ 

. „^<τη «σΖΐί ΒΗ Ι πασι; οιη. Ο 10 αύτί}(()οΒΗ 13 Βθϋΐιιια 
■ΙβΙ- Ββύΐιαιη 17 τά έν τβ γ^ ο τή» φΐ'ϊ'ή* ΒΗ || άνο^μιοάν- 
ηο¥ Η μ ιοέ(Ι>ίίθιθ5 βι του ί,ΐνματοξ οοιτ. Η, τοϋ ζιΰματ-' Β 
το6 -ίίύματοί Ο τον ζβύγματοί ΑΟΕΙι'Μ 30 ΐί ΒΗ. α 200 ΤΗυθΎΟΠ)Ι8 1 ίίχοΰι μάΐΐΰτα Ιχη,ίαζ τβ χαΐ ί^πλίτας δμοϋ χκϊ 
βαίων των βοίωτιφχών ] Σχιρφώνδαν τϋ>ν δι Μνχ( 
λτ,ΰβίων μέρος τι άχανηΐώ&η. τά μίν χκτά τ-ήν Μνχί 
ληΟΟ'ον πά&ΐί χ^ηβαμίνην ονδενος ώς έπΙ μεγΐ9ει 
6 χατά τον πύλεμον ■ί^βυον 6Χοψύραθ9•αι άξίω τοιαΰτα 
ξννέβη. 

ι Ό δδ ^ημοα&ένης τάτε αποπλέων έπΙ της Κερχύροξ ■ 
μετά τήν έχ τηξ Ααχονιτιΐ^ξ τείχιΟιν, όΐχάϋκ ί>ρμονΰαν 
έν Φει^ Γ^ Ηλείων, έν ρ οι Κορ(ν&ιοι ί>πλΙται ίς την 

10 Σιχελίαν εμελλον περαιοϋα&αι, αυτήν μίν διαφ&είρΐΐ, 
οί ό' ενδρεξ άποφνγόντεζ νβτερον λα\βόντε£ οιλλην 
επλεον. χιΑ μετά τοΰτο άψιχόμενος ί> ^ημοΰ&ένηξ 
τήν Ζΐίχνί'θΌΐ' χαΐ ΚεψαλΙηνίαν 6χλίτας τε ακρέλί 
χαΐ ίχ τής Ννωπάχτον των Μεϋβηνίων μετεχέμφι 

15 χαί ίς τί^ν άντιπέρκξ ίίπειρον της ^Ακαρνανίας δίέ{ 
ΐ£ ^Αλΰζειάν τε χαι Άναχτόρίον, ο \ κντοί είχον. 8ι 
ί' αντψ περί ταϋτα ό Εύρυμέδων άπαντα ίχ 
Σΐί(εΧϊας αποπλέων, ος τότε τον χειμ&νος τά χρήμϋΚΛ 
ϋγων τ^ βτρατια άπεπέμψ&η, χαΐ άγγέΙΙει τά χε 

'2ί) ('.λΧα χαΐ δτι πν&οιτο κατά πλονν ί^δη αν τί> ΙΙλημύ- 
ριον νπο τ&ν Σνραχο6(ων ίαλωχός. άφιχνΐΐ\ταί 3έ 
χαΐ Κόνων παρ' «ντοιίϊ, 05 ^ρχε Νανπάχτον, άγγέΧ- 
λων δη αί πέντε χα\ είχοβι νηες τών Κορινθ-ίαν αΙ 
βφίβιν άν&ορμονβαι οντε χαταλύονϋι [τον πόλιμον] 

26 νανμαχείν τε μέΐίονβιν πέμπειν ονν ίχέλενεν αύτούζ 
νανς, ώς ούχ Ιχανάς ονβας δνοΐν διονβα^ εΐχοβι ί 1 τ£ οηι. ΒΗΜ ί χ^Ίΐαομένων οοΛά,, κοη. Κβίβ^β 

7 ίίΐΐ ΒΗ ίχ ο 8 τίίνηΰΐν Ο 9 Ιν Φιαι ΒΕ Ιφιι&ι Α 

Ήλΐίων α 'ΗΧίίοιν ίύράνΒΕ 13 ιήν ο[α] τεΒΗ 90 3ιΜ 

21 Ιίβη ίαίωκός Β [| άφι%νιΙτο ΟΜ (7) 21 Βεΐΐυβα ιΐθΐ. Μβ(» ΗΙ3Τ0Β. ΙΙΒ. ΤΠ 81—32, 201 

τάξ Ι ίαντών πρί»5 τάς ίχίίνων πΐντΐ χαΐ ΐΐκοβι νκνμα- η 
•χιΐν. τώ μίν ονν Κύνωνι 6ΐχα νανς ό ^ημοα&ίνης » 

■1 ό Εύρνμέβων τάς αριβτα ϋψίϋι πλΐούϋαξ Ι&φ' &ν 
ούτοι ίίχον] ^νμπίμπονβί πρύς τάξ ίν τ^ Νανχάχτφ' 
0ί>το1 δϊ τά περί τηξ βτρατιας τον ξύΙΙογον ■^τοιμά- 
■ίοντο, Εύρν\μΐδΕ>ν μίν ίς τήν Κερχνραν αλίνβας χαΐ Μ 
ΐΐνηχαίδεχκ τί νανς πλ-αιρονν χΐλεύβας αντούς χαΐ 
>αλίτα£ χκτκλεγόμενοζ (^ννηρχε γάρ ή6η ^•ημοβ&ένει 
άχοτραπόμενος^ &βπερ χαϊ ΐ/ρ^ϋΎ/), ^•ημοΰ&^νηξ 6' ίχ 
χών «ίρΐ την Ι Άχαρνανίαν χωρίαν αφενδονήταε τε καΐ 466 
ίχοντιβτ&£ ξνναγείριον. 

01 δ' ίχ των Σνραχονΰων τότε μετά τί)ν τον &2 
ΙΙίημνρίον ΗΙωΰιν πρέαβει$ ο/^:(ί(^ΕVο^ ί^ τάς π61.Ηξ, 
ίχείδ•^ Ι ϊπείβάν τε χαΐ ξνναγείραντεξ (μέλλον &^ειν 5 
ϊλ» βτρατόν, 6 Νιχίαξ προπν9όμενος πέμπει ές των 
^ΐχΐλ&ν τονζ τήν ίίοίον εχονταξ χαΐ Συμμάχους, 
Κΐντάριπάξ τε χαΐ ΆΧιχν<ίΙονς χαϊ αΙΙονς, όπως μή 
ίιαφρ^^βονβι τους πολεμίονς, άλλα Ινβτραψίντες χωΐύ- 
βννοί ίι\ελ^εΙν &ΙΙύι γάρ αντονς ούΐϊ πειφάβίΐν ίο 
*^ί1ίρίιγαντ^νοι γάρ ονχ ίδίδοβαν δια τηξ ίαντών &δάν. 
ΛΟ^ίνομενων ^' ί^όη τ&ν Σιχελιωτων οί Σιχελοί, ι 
χα^άαερ ίδεοντο οί Ά&ηναΐοι, ενέδραν τινά ποιηβάμενοι 
ίφνλάχτοις τε χκΐ ίξαίψίηις επιγενόμενοι διέψ'^ειραν 
ίζ 6χταχοβίονζ \ μάΐιύτα χαΐ τους πρέϋβεις πλην ίνος ΐϊ 
τον Κορινθίου πάντκξ' ουιοβ ίί τονς διαφνγόντας, ίζ^ 

1 ρτ. τάϊ ΒΗ ταΐς ο 2 Κανόνι Ο 3—4 βθΰ!ιιβ& άβίβϊί 
Τ -η οηι. ΒΗ Ιό πν»6μ(νος Β 16 διάβοχον Β ^ χαϊ 

ΪΕβι ίν^μάχονί ΒΗ 17 Κίντά^ιπάς Β ίΐ4λκναίονς ΒΗΜ 

■ιινα-ίΐονϊ Ο 18 ίιαψτίΐίοναι ΑΒΕΡΟΗ ίιοφιίοιιιοι ΟΜ, 

βητ Όο1)ΐΐ^ II «οΙνβουβιΕ χαλνΒβχίΐ φΑΒΡΗΜ 20 ούτώνΒ 
βΛτΑγ Η 22 τινά ο '^ΐΐχϊ^ι Β τινά τριχ!) Η, ιιϊίήπκ^ιιθ οηι. 

Τίοη. Μί^ 331 202 ΤΗΠϋΤΟΙϋΙί! 15 χαΐ χίλίονς, ίχόμιβεν ες τάξ Σν^ 
χαΐ πιρί τάζ αύτάξ ί^μέρας χκΐ οί ΚαμαριναΙοι άψιχνοί 
ται αντοϊς ^ι;#ο-&ντί5, χενταχάβίοι μϊν όπλΕται, ι 
χόβιοι δΐ Ι άχοντιβταΐ χαΐ το^άται τ^^ιαχιίβιοί. ίπεμιΙ» 
5 ίί χαΐ οί Γελώοι νκι^τικόν τϊ, ^5 πένζΐ ναΰξ, 
άχοντίβτάζ τετραχοαίονς καί ίαπίαζ διαχοβίονς. βχ, 
γάρ II ^δη π&οκ ί] Σιχΐλία πλί^ν Άχραγαντίνων (ουη»Ι 
ί' ούίΐ μίθ-' Βτίρων ^βκν), οί δ' ΐί/Αοι έπΙ τούζ Ά^- 
ναΐονξ Ι μίτά των Συραχοβίων οί πρότΐρον ηΐρίορώ- 1 

10 μενοι ξνβτκντΐξ ίβοήϋ-ονν. 

ΚαΙ οί μεν Σνρακόαιοι, ώζ αύτοίς το ίν τοΙς '. 
λοίζ πά&ος ίγΐνετο,, έπέβχον τ'ο ΐνθέως τοίζ 1ί&; 
ναίοΐζ ίπιχειρεϊν ό ^ί ^ημοβ&ΐνη^ χαί Βύρυμ^βΛ 
έτοίμηξ Ι ίΐδη της ατρατι&ς οϋβηξ ίχ τε της Κε^κύΐΛ 

ΐδ χαϊ άχύ της ήπείρον, ίπεραιώ&ηβαν Ιυμηαβ]] τ^ βτρα^ 
τον 'Ιόνιον έπ' ίίχραν ^Ιαπνγίαν χαΐ δρμη&εντες αύ\ 
&ιν χατίβχονβιν ίς τάς Χοιράδας νηβονς ΊΐαινγίΛ 
χαΐ άχοντιβτάς τε τινας των Ίαπύγων πεντήχ€ 
ίΧ«\τον τον Μεαβαπίον ε&νονς αναβιβάζονται έηΧ ι 

90 νκνς, χαΐ τω ^ρτζτ, 5βπερ χαΐ τους άχοντιΰτάς διη 
βτης ων χαρέΰχιτο αύτοϊς, άνανεαβάμενοί τίνα παλαιή 
ψιλίαν άψιχνοννται ές Μεταπάντιον ττις Ίταλ£ίχ£, 
τονξ Με\νααοντίονς χείβαντες κατά το ζνμμαχιχΐ 
άχοντιβτάς τ ε ^νμχέμπει,ν τριαχοϋίονς χαΐ 

25 δνο χαΐ άναλαβόντες τιχϋτα παρέπλενβαν Ις ί 

χαΐ χαταλαμβάνονβι νεωβτΐ Οτάβει τονζ των Ά%\ 
ναίων ίναντζονς ίκχεχτωχότας' τκά βονλόμενοι 
βτρατίάν αντό&ι \ παβαν ά^ροίοαντες εΙ" τις ίιχελ^λεΐΆ VI ίπέβχον τό ΟΜ ίιιίαχοντο ΑΒΕΡΟΗ ίαχιτο ^ παρέβχίν ΙιΗ 15 |4ιν Λάατι Μ 31 9«ΐ^ ΗΙΗΤΟΚ. ίΙΒ. νπ 3;ΐ— 34. 203 

έξ£τ<Ϊ0ιχ( χαΐ τοϋί ©ουρι'ουί Λΐϊΰαι βψίβι ξνβτρκτενειν 
τι ώς ηρο&νμότατα χαί^ έπΐΐδήχερ ίν τούτω τύχ^ι^ 
ίίβί', τούξ αυτούς ίχ&^ο-ίΐξ «αϊ ψιλούς τοΙς Ά&ηναίοΐξ 
νομίζειν, Λί^ιίμενον έν τι] Θονρία χαΐ εχ^αϋβον ταύτα. 

Ι 01 δϊ Πελοποννήβιοι περί τον αντον χρόνον ^ 
χσντον οί ^ν ταϊς πέντε «αΐ ίίκοβί νκνβίν, αϊπερ 
τώΐ' όλχάδων ίνεκα της έ^ Σιχΐλία,ν χομι$-ης άνϋ-ώρ- 
μονν προς τάς ίν Νανπάχτα νανς, χαραβχεναβάμενοι 
ύ>ς έαί νανμαχίαν χαΐ χροβπΧηρώβαντες ίτι ναϋς, 
ύβτε όλίγω ϋάβαονζ εΐ\ν«ι αύτοϊς τών Άττιχ&ν νεών, » 
ίί/μίζονται χατά 'Ερινεόν της ^ίχαύαζ εν τ^ 'Ρνπιχ^. 
χλΙ αύτοίς τον χωρίον μηνοΒίδοϋζ ϋντος ίψ' ψ ωρ- * 
ρονν, ό μ^ν πεζός ίκατερω^ΐν προαβεβοηβΊ]χότΐς τών 
τε Κοριν&ίων χαΐ των αντό&εν ξνμμάχων έπΙ ταΐ^ 
Ινίχούβαις αχραις πκρετέταχτο, | «ί ίΐ νηες τό μετκ^ν » 
ΐίχον έμφίΐρξαβΜ- ηρχε 6ΐ τοϋ ναντικον ΠοΙνκν9•ηζ 
Κθ(ίν&ιθξ. οί δ' Ά&ηναΐοι. ίχ τ^3 Ναυπάκτου τριά- * 
«οντά νοΛίβΙ χιά τριβόν (ήρχε ίΐ αύτ&ν ^ίφιλοο) έπέ- 
χίευβαν αντοΐς. χαΐ οί Κορίν&ιοι το μίν πρώτον * 
■ ^Λίχαζον, ίπειτα άρ&έντος αύτοίς τοϋ βημείον, \ έπεί ^β 
χηρ^ς ίδόκει είναι, ωρμηΰαν ίπΐ τού^ Ά&τ^ναίονς χκΐ 
{νκυμάχονν. χαΐ χράνον άντείχον πολνν άλλήλοις. 
χβΐ των μίν Κορινθίων τρεΐζ νηες διαφθείρονται^ 6 
τ6ν δϊ ^&ηναίων χατέδν μίν ουδεμία άπλω^, ίατά 
\ί{ τίνες ϋπλοι ίγένοντο, άντίπρψροι έμβκλΚάμεναι 
•με! ίίναρ\ραγΒΐβαι τάς παρεξειρεβίας νπό τών Κοριν&ίαν α 
η&ν Ι ίπ' αντο τοντο παχυτέρας τάς ^πωτίδας έχοναών. 4ϋΤ 

ί «ιρί Β χαΐ οΐ πϊρΐ οΗ 6 αΐπερ] οΐτίαρ οΗ, οογγ, Οβιΐι 
οΐ »ί1 Β 7 Σικίλίαί Ο 9 νανμαχΙί,{ι) Οθά4., ΕΟΓΤΘχί 

10 ο«ο4ϊ Ο 12 ίψ' Ο Η ίν Β 13 προαβιβθ7}9ηχά)ς Β 

1& ιφιανιχονΰαιι Β '22 άΐί-ήίονς Α Β 27 αντα τοιίιη Α.Β 204 τΗυογπιηΐδ 

νανμαχ^βανχίζ ίϊ αντίπαλα μιν χαΐ ά>ξ αντοϋζ έχα- α 
τί'ρονί άξιονν νιχαν, ομαξ δι τ&ν νκναγίαν χρατη- 
βάντων των Ά&τινκίων διά τε την τοϊ• άν^μον «ηωβιν 
αντ&ν ίζ το \ πέλαγος χαϊ διά τ^ν τ&ν Κοριν&ΐων 5 
5 ΟΎΤχετι ίπκναγαγ^ν, δίεχρί&τ^ϋαν απ αλλ'ήλων^ χαΙ 
δίωξις ονδίμία ϊγίνΒΧΟ, ονδ' &νδρις ονδίΤΒρων έάλωβαν' 
οί μ^ γάρ Κορίν&ίοί χαΐ ΠεΙοποννήβιοί προς τΤ] γ^ 
νανμαχονντεζ χαϊ δΐΐδφζοντο, των δΙΐ4&7}να(αν ουδεμία 
χατέδν νανζ, \ άποπλενβάνταν 5ΐ των Ά&ιιναίιαν ίζ \^ 

10 τήν Ναύπαχτον οί Κορίν&ιοι ίύ&ί•3 τροχαΐον ίατηβαν 
ώξ νιχώντες, οτι αλΐίονς των εναντίων νανς ϋπλονς 
ίποίηβαν χαΐ νομίΰαντί^ δι' αυτό ονχ ί/ϋβ&β&ιχί δι' 
ϋπιρ οί•δ' οΐ ΐτεροί νιχάν οι τι γάρ Κορίνθιοι, ή>^- 
(ϊαντο χρατΐϊν, εί μί] | πολύ ίχρατονντο^ οϊ τ' 14&Ίΐ-ίτ. 

Ϊ6 ναΐοι ίνάμιζον ί^ββαϋθαι, ΐΐ μί^ πολύ ένίχαν. άπο- ». 
πλενΰάνταν δε τον Πΐλοχοννηοίων χαΐ τοΰ πεξον 
διαλν&έντοζ οΐ ^^%Ύ)ναιοι εβτηΰαν τροπαϊον χαΧ αυτοί. 
ίν τ^ Ιίχαιΐΐ} άς νιχτ^βαντεζ , άχέχον τον Έρινεον^ ίν 
ω οΐ Κορίν&ιοι ωρμονν, ώ$ είχοαι \ βταδίονζ. χαΙ ή μ\ν 

20 νανμαχίκ οίίτωζ έτελεντα. 

Ό δε ^:ίημοΰ&ένηί; χαΐ Ενρνμέδων, επειδή ^νβτρα- ϋ 
τεύΐΐν αύτοίς οί βοιίρίοι παρεαχενάΰ&ηβαν επταχοαίοΐζ 
μϊν 6πλίταΐζ, τριαχοβίοΐξ δε άχοντιβταΐς, τάς μίν νανς 
ααραπίΐϊν Ιχέλενον έ%1 ττ^ς Κροτωνιάτιδος, αύτοϊ δί 

!6 Ι τον πεζόν πάντα ίίετάοαντες πρ&τον ίπΐ τώ Σνβάριι » 
ποταμψ ί^γον διά τ^5 ©ουρΜϊίοί; γτ^ζ. χαΐ ώ£ ίγένοντα 1 ^ 26 ι 6 {■πανα'/βι^'ήν Μ έτίαγιογ-^ν <?ΑΕΡΗ 
>α1 οΗ ραίίωκ Β 12 ρΓ. δι' οιη. Β | «,.ίΗ^ 

11 -αοΐίι οΉ χαΐ τίοΧΙαΙ Β 16 ιΊ μή οΗ Ζτι ι 1. Ο ί άτΕίΓϊοι• € 20 ί.νμμαίΙο. ΑΕΓΜ || {τίΧίντ^9τι Β ΗΙδΤΟΒ. Ι,ΙΒ. νΠ 3ϋ— ΒΒ. 205 

έχΐ τω 'Τλί^ ποταμφ χαΐ αύτοΓ; οΐ Κροτανι,&τκι προβ- 
ΧΒμφαντΐί (ίπυν ονκ αν βφίαι ^οιιλομί'νοΐί είναι διά 
τή5 Ϊ'ί5 Οφών τόν ίτρκτόν Ιέναι, ίπιχαταβάντες ηνλί- 
Ιβαιητο προς την &άλαββαν χαΐ τήν ίχβολψ/ τον 'Τλίον η 
Κίά αϊ νψ£ αϊιτοΐς έ^ το αύτ!) άπήντων. τ^ ί' ύίτΐ- 
ρίίίφ άναβιβααάμενοι παρέπλεαν, ΐβχοντε^ προζ ταΐς 
^όλιβι αλί^ν Αοχρών, ίως άψίκοντο ίπΐ Πέτραν τής 468 

01 δϊ Σνραχόΰιοι έν τούτα πνν&κνόμινοι οώτών 36 
ι ιόν ίπίπλονν αίι&ΐζ ταΐ$ νανβΐν άποχειραΟαι Ε^οιίΑοιτο 
κώ Ι τρ ϋλλί) παραοχίνί} τον πεζοϋ, ή'-ΐΛίτίρ ίπ' κύτο β 
ϊοντο, πρΙν ελ&εϊν αντούζ ψ9άααι ^ουΛίίμίΐΌί, ^ννέλί- 
ΤΜ". παρεΰχίνάϋαντο δΐ τό τε &λλο ναντιχΌν ως ίχ ΐ 
1^3 προτί'ραί ναυμαχίας τι χλέον ίνεΐδον βχήβοντες, 
ι αά τάζ πρφρας τ&ν νε&ν ^νντεμόντεξ ίξ ΐλαβΰον 
βιεριφωτέρας | έποίηβαν, κιά ,τάς ίπωτίδας Ιπέ%•ΐ(ίαν ίο 
«Γβ πρφραΐζ παχίώ:-;, χαϊ άντηρίδας άπ' αυτών ^>πέ- 
Χΐΐναν πρ05 τονς τοίχονξ ώ^ ίπϊ 'έ% αήχείξ ίντό§ τε 
«ΐί ΐ%ωϋ•ΐν ωπερ τρόπω καΐ οΐ Κορίν&ιοί προς τά; 
έν τ§ ΛΓαυπώίΓρ ^«05 ίπιεΰχεναβμένοι πρφρα&εν εναν- 
μάχονν. ίνάμίΟαν \ γόρ οί Σνραχάΰιοι προξ τάζ τών % 
ΐΜι^ναίαν νανς ούχ όμοίω? άντινινανπηγ-ημέναζ, άλλα 
Ιΐχτά τά πρω^α&εν ίχούβας διά τό μή άντιπρφροΐζ 
μδλλον αυτούς ^ έχ περίπλου ταΐ^ ίμβολαΐζ χρ^ΰ&αι, 
6ύ« ίλαΰβον αχήβειν, χαΐ τήν ίν τώ μεγάλψ λιμένι 
νκομαχέαν, ούχ έν πολ\λώ πολλαϊζ ναναΐν ονΟαν, προς η 
ίίχντδιν ίαεβ&αι• άντιπρφροις γάρ ταϊζ έμβολαΐζ χρώ- 

8 'Λ/ίνηί Ο 13 Τ£ Οίη, Β 17 παχιίαις ΒΕ || άντηρίδαί 
■οΐιοί, Ρ&Ιιη. άντηαιίαςίΛΰ άντ^ρΐίβας (} 20 {πιαχΐνααμίνοι β 

ΙκίΟΚΐναβμένοι Ο (Λΐα*Βνα<!ΐί(ΐίνοιί»Ά [^λεοχ ναν{(22) οίη. Μ] 

23 άντινίνβιντίαγημίνας ο Ε 27 άντίαριΐί{ι)ίθΐ οοάά., ΟΟΙΤ. Γ 206 ΤΗϋΟΤΟΙΟΙδ 

μΐνοί άναρρήξΒΐν τά πρφρα&εν αντοίς, οτΐρίφοι,ς ΧΒ 
παχίβι π^Ός χοΐλα χκΐ άβ&ενη παίοντες τοίζ έμβόλοι 
τοΙς δΐ Ά&ηναίοις ούχ ίδίίθκι βφών ίν ατενοχωρί 
οντί ΊΐΒ^ίπλονν οντε διίχ\πλονν, ακίίρ τη£ τέχνης 
β λι6τ« ίπίατινον α-ΰτοί γάρ χατά το δννατ6ν τ6 
ού δώβειν [ύΐΐχπλΐΐν], το ίέ ιήν βτίνοχα>ρ£αν χωλι 
βΐΐν ώβτί μη ιζΐριπΙεΤν. τ^ τι πρότερου 
των χιιβΐρνψών ίοχούβϊ; ΐΐναι, τω άντίπραρον ξτ 
χ^ιονΟαι, μάλίβτ' αν αντοί χρ'ήβαβ&αι' \ πλΐΐΰτον γό 

10 έν αύτώ βχηβειν τήν γάρ άνάχρουΰιν ούχ ίαία^ϋο• 
τοις Ά&Ύΐνΐίίοΐξ ε^α&ονμένοις ^λΐοβε ή ές τι)* [ γήν, χαΧ • 
ταντην δι ολίγον κκί ίί ολίγον, χατ' αντο τό βτρατό- 
πΐόον τό έαντΰ>ν τον δ' άλλον λιμένοξ αύτοϊ χρατ'ή- 
βειν. χαΐ ξνμφερομενονξ αντούξ, ^ν πτ] βίάζανται, έζ• 

16 ολίγον τε χαΐ χάντας ί§ το αντά, «ροαπί\πτοντκζ α^Λι}- 
λοίζ ταρά^ΐϋ^Κί {ρχερ χκΐ έβλαπτε μάλιβχα τον^ ΙΛ&Λΐ- 
ναΐονς έν άπάβκις τκΐ^ νανμκχίαΐ3•> ονχ οΰδης αντοϊς 
έζ πάντα τόν λιμένα τί^ς άναχρονβεως, ώβχερ τοίζ 
Σνραχοβίοι^)" περιπλεϋϋαι. δϊ ές τήν ενρνχιαρίαν, 

ΒΟ βψων εχόντων ττ^ν έπΐπλενβιν από τον πελά\γον£ τι 
χαΐ ανάχρονβιν, ού δννήβεβ&αι κύτους, ίίλίως τε 
τον Πλημνρίον πολεμίον τε αύτοϊζ ^(Γομενου καϊ 
ατόματοί ού μεγάλον δντοζ τον λιμένοζ. 

Τοιαντα οί Συραχόβιοι πρόί ττ^ν εαντών ώτιβΊ 

25 μην τε χ«ί δνναμιν έπινοήΰκντες χαΐ αμα τε&αρβΊριάτί 
2 Λαίαντίί Β ααρίχοντίς Ο Η 3 ^ί οιη. Β 5 χατα 

ΧΒΐό Ο 6 δίβΧΛλίϊν (βΐίχΛίονν Β) τίΐ 1β^ί( ΒοΙίοΙ. (οΆ II 

ίξίΐν αΗαϊς δηλονότι ΰιίχαλονρ), άή. Οο\>βί Β τφ] τβ «-ΒΕΗίϊ 
τόν ΑΡ, ΰοπ. ΟοΙίΓβθ || ξ,νγχροϋΰαι Β ^νγχρούαιι ο Ξ 9 μι^ 

λίβτα αύταΙ; χρ1}βιβ9-αι Β 11 ίξιο9ονμίντις Β 12 — 13 ίΙΐγο» 
.ίο!ΐ«ώρ{-τί»>0) ίππίΒίΒ. Ο, 14 Γ[ύΓοι.ϊ οιη, Ε ! 
18 ίϊ . . . ιοΙε ίη πΐΜβ, Γ, 1| τή; οω. θΗ[0] || ,ι^ούαΐ 
ΑΰΕΒΜ[6] 19 ιΙΤ£)ΐοχ«βί<ιν Μ, 24 τοιαντα ο Η ταϋτα Ι 1 Λα Ο Ε. 

■ι ΗΙ3Τ0ΙΙ. Ι,ΙΒ, ΤΐΙ 37— 3Β. 207 

Ι μάλλον ^όη από της προτίρας ναυμαχίας ίαιχείρουν ΐ5 
τβί τι πεζω αμα χαΐ ταΐς ναναΐν. χαι τον μϊν πεζόν 9 
ύλίγω χρότερον τόν ίχ τ^5 πόλεως Γύλιτίπος προεξα- 
γαγίαν προβήγε τφ τίίχΐί τάν Ά^ναίαν, χα&' 5ΰον 
«^05 τήν πόλιν αύτοϋ εώρα' χαΐ οί από τοϋ Όλνμπι- 
Ιΐΐον, οΧ τι ίιπλϊται οβοι έχεΙ ^βκν κκΐ οΐ Ιπατίξ χαΐ •ή μ 
γνμνητΐία των Σνραχοβίαν έχ τον έπΙ Πάτερα προΰτιει 
τα τείχεί' αΐ Οί νήες μετά τοντο ε-ύ&νς έπε^έπλεον 
χάν Σνραχοβίαν καΐ ξνμμάχων. «οί οί Ά9ΐ}ναΙοι τό » 
ι ζ^ιώτον αυτούς οΐόμενοί τω πεζώ μόνω αειράΰίΐν, 
ίι^ντες | ίί χαΐ τάς ναϋξ έπιφερομέναξ &φνω, έ9ορν- η 
(Ιοΰντο, καΐ οΐ μίν ετά τα τείχη χαΐ προ των τΗχ&ν 
Ϊ0Ϊ5 προβιονβιν άντιπαρετάαβοντο , οί δί προς τους 
αχό τον Όί-νμπιείον χαΐ των δ^ω χατά τάχοξ χωρονν- 
Γβ8 Ιππέας τε πολλούς χαΐ άχοντίΰτάς άντεπεξίίακν, 
&Ιλοι δι τάξ Ι νανς έαλήρονν^ χαΧ αμα έπϊ τον αιγια- » 
<1όν παρε^οη^ονν, χαΐ έπειδίι πλήρεις ^βαν, άντκνηγον 
κέντί χαί ίβδομ-ήχοντα νανς ' χαΐ αί των ΣνραχοβΙων 
^βκν δγδοήχοντα μάλιβτα. της δί ημέρας έπΙ πολύ 88 
χροϋΛλέοντες χαΐ άνα\χρονομ£νοι [χαΐ] πειράβαντΐς *70 
ϋλήλων χαΐ ουδέτεροι δννάμενοι α^ιόν τι. λόγου πκρα- 
λαβίΐν, ίΐ μη νανν μίαν η δύο των Αθηναίων οί 
Σνραχόβιοί χαχαδύβαντες, δίεχρί&ηθαν χαΐ ύ πΐζός 
&μα άπό των τείχ&ν άπηλ&εν. 

[ 7^ δ' ύατεραία οΕ μΐΐ" Σνραχόβίοι 7]βύχαξον, ονδίν *^ 
ύψιλοϋντες 6ποΙόν η τό μέλλον ποιήβονβιν ό ΐί Μχι'ας 
Ιίαν αντίπαλα τής ναυμαχίας γενόμενα χαί έλπίζων 

3 τ4ϊ ΟΜ. Μ 6 ΐ] οί Β 7 γνμρψίία ΒΡΗ θί 

μΙιοΙ Ρ&[ιη. γνμΛΊνιία ΰ ννμντιτία ΑΟΕΜ 8 {πι^ίπΐιον Β 

'^ύΟηιν «Η 13 αί δί ΒΗ οί ^ί Άϋ-ηναΖοί Ο 18 αί οιιι. 

ΙΐΑΒΠΙ 30 α11 ναΙ άΐΐ. Οίαβββη 12 οΐ Β, οπι. οΗ 

Ύ(Ι ^»χά ιίίϊ ΒΗ ΊΉϋΟΥΒΙϋΙΒ ^^Κ αυτούς α^&ΐζ ΐπιχείρήδειν, τοΰ? τε τρι-'η^ά^χονςΛ 
^^^ χαζΐν ίχιβχίνάζΐΐν τάξ νανζ, ίί τίς τι έπΒ. 
^^ρ ι χαϊ όλχάδας προώρμιαε προ τον βψιτέρον 

ματος, ο κύτοΐζ πρό των νεών άντΙ λιμίνο; χ^ 

& ίν τ^ &αΧάΰατι έπεπ-^γει. διαλΐίπονβας δϊ τάς 6αί 

&αον δύο πλέ&ρα άπ' άλΐήΐων χατ^βτηβίν, δ;Εα 

■ τι$ βιάζοιτο ναν^, ίί'τ] χκτάψευξις άβφαλί)£ καΐ Ιξ 
χαβ-' Ι ^δνχΐαν ίχπλονς. 7ΐα^κβxΐυ^^ζόμει 
Βλην τί^ν ήμεραν ΰιετέΐεϋαν ο[Ά&ηνκΐθί μ^χ^ι 1 

10 7^ δ' νβτεραία οί Σνραχάβιοι τ^ς μίν ι 

τερον, τΫι ί^ έπιχειρ^/ιβει, τ^ αύτη τον τε Α£ζο| 
τ&ν νοίοτίχαν προβέμίβγον τοις Ά^τιναίοις, χαΐ ί 
\τα6τάντΐς ταΐ^ νανβϊ τον αντ6ν τρόπον ανϋ-ις έ 
ί(^)Όν νής ίιμέρας π£ΐ{>ώμΐνοι άλλ-ήλων, πρΙν ί 

16 βίων δ Πνρρίχον Κορίν&ιος, αριβτο^ ών χνβε^ 
τών μετά Σνραχοβίων, χεί&ει τους βφετέρονα 
ναυτιχοϋ άρχοντας, πέμφαντας ώς τους ίν τ^ 
έπιμ£[λομίνον$ χΐλεύειν ότι τάχιδτα : 
Λαλονμενων ίπΐ τ^ν %άλααβαν μεταβτήααι χομίβ 

20 χαΐ 3βα τις ίχει 4δώδιμα, πάντας ίχείβε 

άναγχάΰαι πωλείν, όπως αύτοϋ έχβιβάααντες \ 
νανταξ ε{>9Λ>§ πκρά τάς νανς άριβτοποιήΰαννίίΐ λ 
οΑίνοΐί Ι ανθΊς χκΐ αί&ημερον άπροΰδοχτίτοις τ 
ναίοις Ι έτειχειρώβιν. χαΐ οί μΙν πειβ&^ντες Ι 

25 αγγελον, χα\ ή αγορά παρεβχενάα&η, χαΐ οί Σνξ 

ίί^αέψνης πρύμναν χρονβάμενοι πάλιν πρόζ τήν• 
6 ίιαίιποναας αοΑά., εογγ. δίθρίι.. οί. βεΙιοΙ. 10 πραιίΜ 
η•ρΟτίρθίΐ Ο 5ΐρο)Γτ£ρον η το αρότιρον Β 19 παρά « 

λααααν μιχαΟτ^απί χομ,Ιααντας Ο μετανα<!ττ,Βανται ' 
β'άλιιΰααν χομίακί ΒΗ 31 αίτοίκ οοιϋ. , οοιτ, Αβιη. 

ι| 22 άριατοτίοι^ααινται (-αονται ΑΓ)οΗ &(ίΐαιον ποιπαα ΗΐβτοΕ. υΒ, νπ 33— 4ΐ. 209 

ίκλενααν, χαΐ ΐτ)&ν$ έκβάντΐς αύτοϋ ϋ^ιαταν Ιποιονντο' 
οΙ ί' Ι ΆϋτιναΙαι νομίβαντες α'ύτούς ώξ -ίιαΰημένονς ^ 
βφών χρος τ'ήν αόλιν άναχ^ούΰαΰ&αι, χαθ•' -^βνχζαν 
^φάντΐζ τά τί άλλα δίΐπράββοντο χαΐ τά άμφΐ ιά 
,βτον, ώς τ^ς γε ίιμέ^αξ ταύτης ονχίτι οΐόμενοι 
ίν νανμαχηααι. ί^αέψνη^ ^^ οΐ Σνραχύΰιοί πληρώ- Μ 
.«ητΐς τάς νανς ίπΐ\πλεον αν&ι,ξ' οί ίέ διά πολίον ίο 
#ιφν'/3ου καί ΐίιίίΓοι οί Λΐιίους ονδενΐ χόβμω έββάντεε 
^ις 3Γ0Γέ άντανήγοντο. χαΐ χρόνον μίν τίνα απέβχοντο 4 
ϋΧ-ί^λίον ψυλαΰοόμενοί" έπειτα ονχ ίόόχει τυΐζ Ά&η- 
νκίοΐξ {ιπο βφών αυτών διαμελλοντας χόζφ άναλίβχε- 

άλλ' ίπιχειρεΐν \ 5τι τάχιβτα, χαΐ έπιφερόμενοί α 
ά παραχελεύβείοξ ίνανμάχονν. οί ίΐ Σνραχόβιοι ό 
ί^μΐνοι \χαΐ\ ταΐ£ τε νανβΐν άντιπρφροις χρώμενοι•., 
Λβχερ διενοήϋΎΐβαν, τών εμβόλων γ§ παραβχεν^ άνερ- 
ψήμβνβαν τάς τών ^Αθ^ηναίων νανς έπΙ πολύ τής παρ- 
^/ΐιριαίας, χαί οί ώτο των χα\ταατρωμάτων κΰτοϊ^ » 
ίαοντίζαντες μεγάλα ίβλαπτον τους ΙΑ9^ναίονς, πολύ 
ί' κι μείξω οί έν τοις Χεπτοΐς πΐοίοις περιπλέοντες 
^ϋΆ ί/υραχοαίων χαΐ ες τε τονς ταρβονς νποπίπτοντες 
■Λϊ χολεμίων νεών χαΐ ες τά πλάγια παραπλέοντες 
Λά ^ αντων ίς τονς ναύτας άχοντέΐζοντες. τέλος δΐ ^^ 
ηύίψ τω τρόπω χκτά χράτος νανμαχονντες οί Σνρα- 
Χίβιοι ένίχηΰαν, χαϊ οί Ά&ηναΐοι τραπόμενοί δια τών 
'νΛ^αν τι)ν χατάψεν^ιν έπαιονντο Ις τον έαντ&ν 
Ινμοΐ'. αί ίΐ των ΣυραχοβΙαν νψς μέχρι μεν τών » 
'ίϋάδαιν έπεδίωχον έπειτα αντονς αί χεραΐαι αΐ 
\^άρ τών εβπλων άπο τών ίιλχάδων ι^ΐΑφιτΌφό^ιοι » 

7 οί ίί Ά&ηναΙαιΕ 11 άΐίαχιΰ&αι αοάά,,ααη. Μιιΐϊί^ 14 κο! | 
«|;_Ηβητ, ή ΙΕ Ο», ΑΓ(ίΜ 16 φ(}ι>1ών Εοά(3,, βΟΓΤ. ΑΙιγμοΙι 
" " ώιίρ ί^πτό Β) τών ίσηλων αί εοάά,, ΐΛΒ.\ΐ6'ρ.'&.ϋϊ*. ΤΗϋΟΤϋΙΒΙί! 

δύο δ^ νηες τών Σνραι 
νίχ^ι προΰέ(ΐΐΐξαν αυτών 
ίί ή έτίρα αντοΐς άνδράβιν 
οί 2}νραχόβιοι ταν ί4&ηνα£β>ν < 
210 

ήρμέναί ΕΜώΑυοι 
ιχαιρόμεναι τϊ] 
δι.ΐ.φϋ•άρηιίαν, χ 
χαταδνβαντίς δ' 

δ ναϋς χαί κα\τατρανματ£α«ντίς παλλάς, ϋνδρας τε 
μϊν πολλούς ξαγρ'ή]ϋαντ:ΐξ, τονς δΐ οοίοχτίίνα: 
άπεχώρηβαν, χαΐ τροπαΙά τ β αμφοτέρων 
χιών ίβτηβαν χαΐ την ίλπίδα ^δνι έχνράν είχον 
μιν νανβΐ πολύ χρείαβους είναι, ίδόχονν Οϊ χαΐ 

ο πεξον χειρώαεΰ&αι. \ χαΐ οί μΙν ώ^ έαΐί&ηβόμενοι. χ«ΐ' 
αμφότερα παρεβχενάξοντο κν9ις. 

Έν τοντφ ίΐ ^ημοβΟ-ένης χ(ά Εύρυμίδων έχοντες 
τήί' άπο τών ί4&7}να£ων βοτίι%•ΐίαν παραγίγνονται, νανς 
τί τρεις χαΐ ίβδομι^οντα μάλιβτα Ιύν ταΐς ϊ,ενιχαΐζ 

5 χαϊ όπλίτας περί πενταχιαχΜονς εαυτών \ τε χαί ιών 
ξ,νμμάχων, (ίχοιιτιβτιίΕ τε βαρβάρους χαϊ "Ελληνας ού» 
όλί^Όΐΐί χαϊ βφενδονήτας κκΐ τοΙότκι; χαΐ τήν ίίίυΐ'ΐ^τ' 
παραβχενί/ν Ιχανήν. και τοΙς μΙν Συραχοαίοις χιχί ■ 
%νμμά%οις χατώπΐηξις ίν τψ αντίκα ούχ όλίγη ε^'ή'ίτο, 

Ο ίί πέρας μηδίν εβται βφίβι τον άπαλλαγήναι \ τον χιν- 
δύνον, 6ρώντες οϋτε διά τήν ^εχέλειαν τειχιζομέν7]ν 
ονδίν ^ίβον βτρατον ίβον καΐ παραπλήβιον τω προτέρψ 
έπιληλν&ύτα τήν τε τών Ιίί&ηναίων δνναμιν πανταχόβε 
πολλι)ν φαινομέντιν τψ δί προτέρφ ατρατεύματι τών 

ό Ι4&ηναίων ώς έχ χαχών ρώμη τις ^ι-ί^ί'ΐΊϊΙτο. ό 5ϊ ^ 
^ημοβ&ένης Ιδων ώς είχε τά πράγματα κκϊ ι•ομζβας 
ούχ οΐόν τε είναι διατρίβειν ούδε πα&εϊν όπερ 6 ^ν»- 
χίας επα&εν (άψιχόμενος γάρ το πρώτον δ Νικίας 
φεράς, ώς ούχ εν&ύς προβέχειτο ταΐς Σϋραχονΰαι^, 
ΗΙ8Τ0Ε. ΟΒ. ΥΠ 42—43. 211 

ί^' ίν Κατάντι βιεχείμαξεν, ύπιρώφ&τ} τε χ<ά ίψ&α- 
'\βιν αύτύν έχ τί}ς ΠεΙοποννήΟον βτρατια ό Γύλιχπος ί 
έφιχόρ,ινοξ, ^ν ονδ' αν μετέπεμιΐιαν οΐ 2}νραχόβίοι, 
ιΐ ίχΒίνος ΐΐι&νς ίπέχειτο' Ιχανοϊ γάρ αίτοί οΐάμενοι 
ΐΐναι &μα τ' &ν ΐ/ιαθον ηοβονς ΰντεζ χαΐ άαιοτΒτείτ- 
χΐΰμίνοι αν ηβιχν, &βτε μηδ' ει μετίπεμψαν ετι δμοίως 
ίν αυτούς αψελείν) , ταϋτα οίν άναΰχοπών ό ^ημο- κ» 
β&ένης χαΐ γιγνώβχιαν οτί χαΐ αντός έν τφ ΐίαρόντί 
τβ χρώτ^ 'ίΐμ^ρα μάλιβτα δεινότατος ίβτι τοΙς έναν- 
αΐοίς, έβούλετο 3 τι τάχος άποχρήβαβ&αι ττ] παρούΰχι 
βτρατδύματος ίχπΧήξει. χαΐ ίιρ&ν το παρκτεί- 4 
( χών Σνραχοβίων, \ φ έχώΐνβαν περίτειχίααι βφ&ς 36 
τους Ά%Ύΐνα(ονς, άπΧονν τε Βν | χκί, εΐ χρατήαειέ τΐξίΊί 
■τβτν Γ£ 'βπιποίών τηζ άναβάβεας χαΐ αί>&ις τοϋ ίν 
ιη^αΓς ατρατοπέδον^ φ^δ(ωζ αν αί>τ6 ληφ&'Βν {οϋΐ 
γάρ ύπομεϊναι &ν ϋφας ούδένα), ήπείγετο ίαιθίβ&αι 
1ξ νείρι^, χαΐ 'ί,νντοματά\τνιν ζταντ'ψι^ {\γεΙτο διιαΐολί- ι 
ρ^ιν ^ γαρ χατορ&ώβας ε^ειν Σνραχούαας ^ άπάξειν β 
τ^ν ΰτρκτιάν χαΐ ού τρί^ιεϋ9αι αλλαξ ϋ^ηναίονς τε 
τους ξυβτρατενομίνονς χκί τήν ^νμχαβαν πάλιν. 
Μ^&τον μίν ονν τήν τε γην ίξελ^όντες τών Συραχο- β 
ίτεμνον οι Άϋτ/ναΙοι περί τον '!Λνα\πον χαΐ τφ ίο 
βτρατεύματι ίπεχράτανν, ώαπερ τό πρώτον, τφ τε πεξω 
ταΐς νανβίν (οόίί γαρ χα&' ίτερα οί 2^()αχ<$0ίθ[ 
'ΒΧΐΙ'^ΰαν ο^^ μτ) τοΙς ίππενβι χαΐ άχοντιβταΐς άπ'ο 
ι Όλνμπιείον)" έπειτα μηχαναΐς ίάοξε τώ^ημοβ&ίνίΐ 18 
βρύτΐρον άποπειρκβαι τον παρατΐΐχίδμα\το£. ώς ϋ ΐ6 

ι τΐ οπι. Β II ίΐ μή ^πιχβατηβει^ Ξ 14 τι οιη. οΞ 

ιύτί] ο!*Γώ((} ΑΒ 17 χαΐ ο χαί οί ΒΗ θΐ βοΙιοΙ. (αέτώ)|| 
ΤΒ4η]ν αάά, }ία,άνί^\\βιαπολίμτ^<ΐίίν Β 19 τρίψΐΰ9αί Β τρίβί- 
*9ηι «Η 11 Τΐ] τί χαί Β 22 Ιτιμνον ν. Βί εοΐιοΐ. (^δΐΐ•ϋβατα(ΐαυν\ 
Ηΐμον ΙιΗ 93 Γί οαι. Ο 24 ίχίίτ6(}α ΒΏ Γ 212 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙΒ 

βΰτώ προΰαγαγόι•τι χατεχαύ&ηβκν τι. ύπό τΦν ενι 
τίβ>ν άπ6 τον τίίχονς αμυνομένων αΐ μηχείνιΑ χαΐ τ^ 
&ίλ•η Πτρατιά πολλαχΐ] π^οββάΧλοντες άπεχ^ούαντΆ, 
ο'ύχέτι, ίδόχΐΐ άιατρίβειν, αλλά πείΟκς τύν τε Νιχίαν 
5 χαΐ τους αλλονς ξννάρχοίηταί, ώς ίπενόεί, χαί. την 
Ι ίπιχί/ρι^βιν τών Έπιπολ&ν έΛοΐΐΐτο. χώ. ημέρας μίν 
αδύνατα ίδόχει είναι λαϋ•εΙν προβελϋ-όντας τε χαΐ 
ανάβοντας, παραγγείλας 6β πέντε ■ίιμερ&ν βιτίκ χαί 
10^5 λί&ολόγουξ χιά τέχτονας •ζάντας λαβών χαί ^Χλη-ι 

10 παριαίχενήν το^ενμάτων τε χαί ΰ^α ε3ει, ί^ χρατώβί, 
τεί\χίξοντας ίχειν, αυτός μΐν ώιό πρώτον νπνον καΙ 
Εύρνμέδων χαΐ Μένανδρος άναλαβων τίιν Λαβαν βτρα- 
τιάν έχώρει προς τάς 'ΕπιποΙάς, Νιχίας άί ίν τοϊβ 
τείχεβιν ίπελέλειπτο. χαΐ ίπειδί] ί^-^νοντο πρ6ς ανταΐς 

15 χατά τόν Εύρύτιλον, ι^Λερ καΐ ι^ πρότερα βτρατιά τα 
πρώτον | άνέβη, λαν&άνονβί τε τους ψύλαχας τβιν 
Σνραχοβίων χαΐ προββάντες τό τεΙχιΟμα ο ■ξν αύτό&ί 
των Σνραχοβί<αν αίρονβι χαΐ άνδρας των φνλάΛίαν 
αποχτείνουαιν \ οί 5ϊ πλείονς διαφυγόντες ΐν9ύ$1ι 

20 προς τά οτρατόπεδα, & ^ν έπΙ τών 'Επιπολών τρώί, 
ίν μεν τών Σνραχοβίων, 'έν δε των Ηλλαν Σιχε- 
λιωτών^ ίν ίΐ τών ξνμμάχων, άγγέλλονβί την £φοίον 
χίά τοις έξαχοβίοις τϋν Σνρα\χοβίων, οι χαΐ πρώτοι 3 
χατά τοϋτο τό μέρος τών Έπιπολών φύλακες ^βαν, 

25 ίφραξον. οί ί' ΐβο'ήϋ'ονν τε εύ&νζ, χαΐ αύΓοΓί 6» 
^ημοβ&ένης χαΐ οί Ά^ναΐαι έντυχάντεξ άμννομένονζ 2 άιί/) Ο &!ίό ΤΕ ΒΗ 3 πι^οαβαίόντίί Ε δ ά>ί ίΛΐνόα ι 

ι Η ώκ ΐαίνόίΐ Β ίπενόΐΐ «αΙ Ο 7 άβύνατα Β αδύνατον οΗ 

[Ι τούϊ] τους άλίονς Ο 12 τιαβαν οΗ πρώτην Β 14 ύκΐίίί- 

ΐο Β 18 ανδ^αΐ τίνάΐ Β 90 τρίο οΗ τρίκ £»ι προτιι- 

*ίσ(ΐααιν ΒΕ^ 92 ά^γίλονοι ΰ ' 
ΗΙ8Τ0Β. ΙΛΒ. ΥΏ 44, 213 

Λφοϋϋμως ίτριψαν. χαΐ αυτοί μίν εν^ς έχώρονν 
ίς τ6 πρόβ&εν, ίίπιοξ τ?/ ΐΐαρούΰ^ \ δρμ'^ τον τΐΐραίνε- ία 
β&αι ά>ν ίνεχα ί^λ&ον μί} βραδεΐς γένωνται• «ΛΑο^ ίϊ 
ώίο Γ^5 πρώτης γο παρ«τιί^χι6μα τ&ν Σνρκχοβίων, 
Κ Όύχ ύαομενόντων τ&ν ψνίάχιον, Τ^ρονν τε χα,Ι τάς 
^ύλ^εις άπεονι^ον. οΐ ίί Ι^νραχόβίοι χαΐ οΐ Σύμμαχοι η 
χαΐ δ Γύλιππος χαΐ οΐ μίτ' αύτον φο•ή\&ονν έχ τών ιε 
χ^τει,χιβμάτων^ χαΐ ^ιϊοχιίτου τοϋ τοΑμηματο^ ^ν 
νυκτΐ ΰψίαν γενομένου προοίβαΚόν τε τοις '^^ναίοις 
Ι ίκ«ΐίίλΐ}γμένοι χαΐ βιαβ&έντες ύπ" αυτών το πρώτον 
ύαεχώρηΟαν. προϊόντων δΐ τών 'Α&τιναίαν ίν όταξίοι ι ' 
ψαΚΚον ί^δ-ίΐ ά>ς χεχρατ^ιχότων χαΐ βονίομέ\νων διά χ 
Χίΐντός τον μήπω μεμαχημίνον τ&ν εναντίων ώς 
χάχιβτα διελ&είν,, ΐνκ μή άν^ντων Οψων τής εφόδου 
ι αίϋις ξνατραφ&αιν, οΐ Βοιωτοί πρώτοι ίΐύτοίς άντ- 
ίβχον κκί προββαΧόντες έτρεψαν τ ε χαϊ έ$ φνγήν 
χιαίβτηβαν. χαΐ ίνταν&κ ^δη ίν πολλϊ\ ταρα];^; χαί ϋ 
(ΕνοΙρια 4γ(γνοντο οΐ '/ί&ηναίοι., ην ονδ^ αν&έΰ&αι ικ 
^φδιον ίιν ούδ' άφ' ετέρων οτψ τράπφ εχαατα. ί,νντ)- 
\ ΐ^έ^^. ίν μ\ν γάρ ^μέ(?οί βαψέθτερα μέν, 5μως δΐ 
ούϋ ταΰτα οί παραγενόμενοι πάντα πλην το χαϋ^' 
Ιητον εχαβτος μάλΐξ οίδεν έν δ\ ννχτομαχί^, ^ μόνη 
ίή ύτρατοπέ\δων μεγάλων έν τφδε τφ πολέμψ έγένετο, » 
μΛβ &ν τις βαφ&ς τι ^δει; ήν μΐυ γάρ βεληνη λαμπρά, β 
ίώ^βαν δί οντω^ άλλι^λονς ώ? έν βελήν^} είχοξ τήν μϊν 
ϋψιν τον θάματος προοράν, τήν ίϊ γνύϋιν τον οίχείον 
άχι\ατεΐβ9κι. 6πλΙτκι δε αμφοτέρων ονκ ολίγοι ένϋ^ 

3 {μχροΒ&ίν Η 3 ώιι οιη, Γ 4 ιύ άπ4 τήβ «ρώτηί εοάά., 
_ βρ. ΟοβΙΙβΓ 6 ίηέιτΒρον Ε 7 ί οπι. Ο II ίχ] Τί ίκ Μ 
»— β βφΐιιν ίν ννκτΐ Β θ προσ^^αΖον Ε ιιροαίρΐί1Χόνν.Α.Ε¥ϋ.Μ 
13 1%ΐ*ΐίαττιΐίάτΐΛν Β 13 μιμ'ηχαντ^ΐίίνου Ο 15 αράτιροι 6 
-Λϋ»ίβ»αι Β 20 αψίτίρα Ε σφΐΐ^^α Α. ΐ3 ϊν «Κ !«■)«& 214 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙδ ατΐνοχωρίο: άνεβτρέφοντο. χκΐ τών Ά&ηναίων ι 
ί\6'*ι ϊνίχώντο, αϊ ίΐ ίτι. 1^; ιτρώτΐ) έψό6ψ α'^βΟν^ή^ 
ίχώρονν. ΰΐολύ δϊ καΐ τον άΑΑου βτρατενμΐΐΐος αύνϋΙ^ 
το μίν ίίρ|^■^ άνεβΐβηχίί, το δ' ίτι προβαν^ΐί, 

5 ούχ ηπίΰταντο προς ο τι χρή χαρηβαί. ^ίη γάρ 1 
πρόβ&ίν τ-ής τροπήξ γεγΐνημένης έτΐτάρΜ 
χαϊ χαλεπά ^ν ύπο της βοής διαγνώναι. οϊ τε \ 
ΣνρακόοίΟί χαΐ οΊ ξνμμαχοι χρατονντες παρεχελεύονί 
τε χρανγΐί ούχ 6λί\γ\ι χρώμενοι (αδύνατα ζΰ"^ ^ν 

ί ννχτϊ αΧλφ τψ βημϊΐναι) χαΐ 5μα το'ύς προαφερομέναί 
έδέχοντο' οϊ τε Ά^ναίοι ίζ^ιτουν τε βψ&ς ατιτονζ κ 
παν τ'ο ί£, εναντίας, χαΐ ει φίλιον εΐη ι 
φενγάντων, πολέμιον ενόμίξον, χαΐ τοϊς ΐρωτήμαβι 
^ν&ηματος πνχνοΐζ χρώ\μενοι 6ιά τό μή εΐνΐ 

5 τω γνωρίβαι, βφίΰι τε αντοΐς &όρνβον χολύν Λα{ 
χον αμα πάντες ερωτ&ντεζ, χαΐ τοίξ πολεμίαις ία^ 
αντο χατέατηΰαν το δ' ίχείνΐΰν ούχ ομοίως ήπίατανι 
διά τό χρατονντας αυτούς χαΐ μή διε€παβμενονς *}θ« 
άγνοεϊβϋ•αι, ωβτ', ε^ μϊν \ έντύχοιέν τιΰί χρείαβΛ 

Ο 5ντες τών πολεμίων, διίφενγον αυτούς &τε έχείν^ 
έπιβταμένων τό ξύνΟτ^μα, εΐ δ' αυτοί, μη νποχρίνοι.ν\ 
διεφ^είροντο. μέγιατον δ\ χαΐ ούχ ηχιβτα Ιβλιά 
χαΐ ό παιανιβμός' άπο γάρ αμφοτέρων παραπλ•ήαίΜ 
&ν (ίπορίΌίν παρεΐχεν. οι τε γάρ ΆργεΙοι χοΐ | 

5 ΚερχνραΙοι χαϊ ο6ον ^ωριχόν μετ' '^4&ηναίων 'ξν 6αΛ 
παιανίβειαν, φόβον παρείχε τοις Ά&ηναίοίς, οΓ τε ποί 
μίοι 6μοίίας. ωβτε τέλος ξνμπεβόντες αντοίς 

ίδίτιΰ 5 τα:]τοΒ 6 γινοίΐένΊ]ζΆ 8 ώζ κρατοϋντιΑ 

8 — 9 «ορίκΐΐΕυον τογε Ο θ ί' «Ιίϋιϋ άίόιιοτκ ην Ο άΛύβΛ 

όν (οίν Αί) 1>Η 13 ίΐ εναντίας ΒΗ εναντίον οΓΟ] 21 έαΐΛ 

μένων Β ί•χιαι:άντα>ν Ο ΐ7ί[<ΐΐάμ.ίνοι ΑΕΡΟΗΜ ||///κ( 

Β2 ίβΐίΐψί χα! οΞ ΐβλαψιν Β %1 «όιοίβ οοάιΐ., οοιτ. ] ΗΙΪίΤΟβ, ΤΛΒ. νπ 45-16. 215 

χολλά τον ατφατοπέδον, έχεί &ιΐα^ ίταράχ&ηβαν, φίλοι 
τί φϊΚοις χ(ά πολϊτκι ποίίταις^ ού μόνον έξ ψό\^ον μ 
χαχέαττιααν, άλλα χαΐ ίς χ^Ιρι^ζ άλλιβοΐξ ϋΟ^όντα; 
μόλίς άχίλνοντο. χαΐ διωχόμινοι χατά τε των χρ-ημ,νβιν & 
5 [ο1] πολΙοΙ ρίπτοντες εαυτούς άπώλίνντο, βτενής οϋβης 
τηβ άπο τ&ν ΈπίΛοΑών πάλιν χαταβάβεως, χαΐ επίΐάί) 
Ι ές το όμαλόν οΐ ΰφξόμενοι ϋνω^ιν χαταβαΐΐν, οί 476^ 
μίν πολλοί κυτών χαΐ δυο ι ■ήοκν τΰν προτέρων 
Λτ^ατίατών ίμπειρίψ μάλλον της χώρας ες τύ βτρα- 
νόΧΒβον διεφύγγανον, οί 0^ ϋβτερον ^χοντες είαΐν ο'ί 
ίίΐ(μαρτόν\τΒς τών 6δ&ν χατά τήν χώραν έπλανη&ηααν 
^>ΰς, ίπειδη ίιμέρα /γένετο, οΐ Ιππης των Σνραχοΰίων 
ΜΒρίΐίάααντες διέφ%ειραν. 

Τ^ δ' νβτεραίο: οί μίν Σνραχόαωι δύο τροπαΐα 
ίανηβΟίν, ίπί τε ταϊς ΈπιπολαΙζ {ι ή πρόόβαΰις χαί 
ΐΕα|τιί το χωρίον τ/ οΐ Βοιωτοί πρώτον άντίβτηβαν, οί 
ί* 'Α%ΎΐναΙοι τονς νεχρονς -ύποΰπόνδονς έχομίβαντο. 
ίαί0ανον δε οίιχ 6λίγοι αυτών τε χαΐ τών ξνμμάχων, ζ 

μέντοι ίτι πλείω τ) χατό τονς νεχρονς έλ•ψρ%ιι' 

χΛ γίφ χατά τών κρημνών βιαβ&έντες Κλλεβϋ^αι ψίλοΧ 

^βν^ι^ών Ι άαπίδων] οί μϊν άπώλοντο, οί 5' ίβώ%~ηβαν. ιγ. 

^ Μετά δε τοΰιο οί μίν 2}νραχόΰιοι ώί ίπΐ άπροαδο- 4β 

Κ^φ εύπραγία πάλιν αν άναρραβ&έντες^ &απερ χαΐ 

ΐίΐ^ερον, ες μίν Ιίχράγαντα βταβιάξοντα πέντε χαΐ 

9έ»α νανοΙ Σιχαν'ον άπέατειλαν, οπω^~επαγάγοίτο τήν 

μΛΙιλι, ι εΐ δύναιτο• Γύλιππος δ^ χατά γήν Ις τήν μ 

.{ΛΧτ^ν Σίχελίαν φχετο αΐι&ις, ίί^ων βτρατιάν ετι^ ωζ 

8 ■Λα»1βτίΐααν Β 6 οί ιΙεΙ, Κτ. || ξηιτοϋντίί Β Η 7—8 κατο- 
^λΙ» Ά μί» Β βιιρΓ&βΟΓ, Η %αΐα^αίν•>ην ο κκτπ^ίϊ/ιιοΐίν οί 
Λί» Η 16 ηΐβηον οΐο. Β 21 ββεΐαβα άβΐ, ΡΙιι^^θτβΙΙ 

!<ΗΗί11ι»'ίθ οοάά., οΟΓΓ. ΟοΙκί 25 {ιπαγάγοιτο ι:θά.Α., αατι. 

'ΪΙηηΒ» ΐΤ έΐΐην Β, οιη. οΗ[0] Γ 216 ΤΗυοτηπ)ΐ8 

ίν ΐλπίδι &ν χαΐ τά τείχη τών !/ί&τ}ναίων αΙρήβεΛ 
βίιμ ίπειδή τά ίν ταΐζ 'ΕΛίαολαΙς οντω ξννέβ-η. 

οι όΐ τών '^ί&ηνκίων ότρατηγοί ίν τούτω ΐβον-ΐ 
(λίτίοντο προς τε τήυ γΐγενημέΐνην ^νμφοράν χαΐ πρ6£ Η 

1 τήν παρονϋκν ίν τψ ϋτρατοπέδψ χατά χάντα άρρα- 
βτίαν. τοΙς τε γάρ ίπιχειρτίμκβιν ίώρίον ον χαΓΟ^- 
&οϋντεξ χαΐ τονς βτρατι-ώτας άχ^ομένους τι) μον^• 
ιιόΟφ τί γάρ ίπιϊζοντο χατ' άμψότερκ, της τε ίάρας» 
τον ίνιαντον ταντ'η^ οΐίβϊ)^ ^ν ^ κβθ£νοϋ]βιν ^ν&ρωΛΟ* Μ 

ι μάΙιΟτα^ κα.1 το χωρίον αμα εν φ έβτρατοπεόεύοντο 
ελ^ϋες χαΐ χαλεπον )^ν τά τι αλλκ 3ΐ( άνεΐ^ιβτότατα 
αύτοίς εψαίνετο. τω ονν ^ημοβ&ένει ονχ ίδόχει Ιτιί 
χρΎ)ναί μένειν, «Λλ' απερ χαΐ διανοη&είς ές τάξ Έβί- 
πολάς διεχινδύνεναεν, έπειδίι εβφαΛτο, έξίέναι \ έψη-ίΤ. 

1 φίζετο χϋά μή όια,τρίβειν, έ'ως ετι τό πίλαγος οϊάν τβ 
περαιονβ&αι χαΐ τον βτριαενματος ταΐς γονν ίπελ- 
&ονβαΐζ νανβϊ χρατεΐν. χαΐ τί/ αόλει ώφελιμώτερον * 
εφη ΐΐναί προς τους εν ι^ %ι^Ρ^ βφ&ν έπίτειχίζοντα^ 
τόν Ι πόλεμον ποιεΐβ&αι ^ Σνραχοΰίονς, οϋς ούχ^ς 

' ράδίον είναι χειρώβαβ&ία' ούδ' αν αλλάς χρήματα 
πολλά δαπανώντας εϊχος είναι προ6ΐ(α&ήβ9•αί, . χαΐ | 
ό μίν ^ημοα^ένης τοιαντα ίγίγνωΟχεν ό δέ Νιχίοβ 
ένόμίζε /£ίϊν χαΐ α-ύτος πόνΎ]ρα βψων τά πράγμαχΛ 
είναι, τ^_^^ ^λόγρ \ ούχ ίβούλετο αντά άα&ενή άπο~]^ 

ι δειχνύναι, ούδ' έμφαν&ς ύψ&ς ψηφιζομένόνς μετί 
πολλαν την άναχώρηβιν τοις πολεμίοις χαταγγέλτονς ( 
γίγνεβ&αι' λα&είν γαρ αν, οπότε /ΐουΛοίντο, τούτο 6 χατορθοΰΐ'τεί ΟΜ κίΐτορβΌΒιτίϊΒ ΑΒΟΕΓΗ 11 ή,ι 

οηι. Β Ι ίιΙΧα ίη οία. Α || άνέίτιιατσ ύοάά., εοιτ. ΕθίβίΕβ 
14 διεκινϋνν(ναΒ(ν) ρΒ" βιαΜνδνυΒϋβαι ΑΕΥΉΜ \\ άπιϊναι Β 
18 νονί οιη. Ο 21 ικυβαιω^ϋΐαΰαι Ο ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ. νΠ 47—48- 217 

ΐίονντΐς ποίίψ ίΐββον. τό ίί' τί χαΐ τά τ&ν αοΐεμίων, 2 
&ν ίπΐ αλέον ί) οΐ άλλοι \ τιβΟ-άνΐτο αχχφν, ίλπίδοζ ΐ£ 
ίτί πα^Εϊχΐ «οντ)^ότερα τ&ν βψετίρων ϊβεβ&αι, ^ν 
«^ΐ(/δ>αι προβχα&ήμΐνοι• χρημάτων γάρ άπορί^ κύτους 
(χ^υχόβΐΐν, «λλως τε χκΐ ίαΐ πλέον ΐ^δγι ταΐξ ύπαρ- 
νύααΐζ νανβΐ ^κλαββοχρατούντων. καΐ ην γάρ τι 
έν ταΐς Σνραχούβκΐξ \ βονίόμενον τοΙς Ά&ηναίοις μ 
ίκράγματα ενόοννκι, ' έπεχιιρνχεύετο ί}ς αυτόν καΙ 
! εΐα άπανίβταα&αι. Ά έπιβτάμενοζ τω μίν ΙργΒι > 
}η Ιιί αμφότερα έχων χαΐ διαΰκοπ&ν άνείχε, τω ί" 
}^φανεΐ τότε λάγω ονχ εψη άπάξειν τ-^ν ΰτρατιάν. εί 
Άρ εΐϋέναι δτι Ά9ηρίϊοί \ αφών ταντα ονχ άαο- ιβ 
β^φνταί ωοτεμι/αύτων ■>1/ηψί0αμένων όπελ&εϊν. χαϊ 
\Λρ ού ζούζ αντονς φηφιβι,β&βί τε περί βφών \ί(ύτ&υ^ 
τά αράγματα &6περ χαΐ αύτοΙ 6ρώντας χκΐ ούχ 
αν ίπιτιμ-ήβει άχούβκντας γνώΰεβ&αι, ^/Λ' ^| αν 
χΐζ ΐν .λίγων διαβάΐλοι^ ίχ τού\τιαν αυτούς πίί- 3ο 
των τε παρόιτων βτρατιωτών πολλούς χαί ί 
αλείονς εφη, οϊ ννν βα&βιν ώς εν δεινοΐζ δντες, 
ίκΐβΐ ^φ^χομίνονς τάναντίκ βοήβεβ&αί ά)£ ύπίι χρψ 
χ€ααπροόόντε£ οΐ βτρατηγοί άπήλ&ον. ονχονν 
ΜΐίΟ^αι αυτός γε ίπιϋτάμενος τάς Ά^\ναίων φύβεις ω 
αΐβ]^^ τε αΐτίψ χαΙ αδίκως ύπ"^ί&η\να£ων άπολέ'4.19 
ι^μ&λλον ΐ) ύπό τών πολεμίων, ει ίεί, χινδννεύαας 
^ο^α&εΐν Ιδία, τά τε Σνραχοβίων εφη 5μως ίτι ε 
Β τών ΰφετέρων εΐναι' χαΐ χρήμαβι γάρ (ΐύτούς 
^/οτροψονντας χαΐ ίν περιπολίοι,ς αμα άναλίβχον^ας ϊ 
μΙ ηιντιχόν πολύ ετι ένίαντ'ον ^δη βόβχοντας Ατά 

ι βίτιν δ' ΙηΙ»η 2 ίλπίδοΐτιο ΙΙτίΙϋοίτίΒΗ (ΐί βοΐιοΐ. 
Λ ί^ιηα^ίΐχι Ε 10 διαακίοπών Ο 16 ά>ιυνοντας Π Β Η [Ο] Ι 
218 ΤΗΐιστοΐϋΐδ μίν άπορεΐν, τά δ' ΐτι κμηχανήαειν διβχίλιά τε ] 
τάλαντα ^όΊ] άντιλωχέναι, χαΐ ίτι πολλά π^οβοφείΐέί 
^ν Γί χαΐ 6τίονν ίχλίπωβι. της ννν παραΰχΐνης τφ Ι 
6ι,9όνκί τροφίίν, ψ%ΐ^&1ϋ%αί αϋτων τά πράγματα, 
6 \χον^ιχά μάλλον τ) ίι' ανάγκης ωβπΐρ τά βψΐτερα Ι 
τμίβειν οτιν βφη χ(?ηναι προβχα&ημ^νονς χαϊ μ^ \ 
μαβίν, οίς πολύ χρίΐββονς ιίαί, νιχη&ίντας άπιίΛ 
6 μ^ν Νιχίας τοβαντα λέγων ΙαχνρΙζετο, αΐβ&όμ^ 
τά ίν ταΐς Σνραχούβιας άχριβ&ς, χαί τήν τ&ν ; 

10 Ιμάταν άπορίαν χαΐ 3η ^ν ίώτό&ί το βονλόμενον 
τοις Ά&ηναΙοίς γίγνεβ&αι τά πράγματα χαΧ έπίχηρν- 
χευόμενον προς αντ'ον ωβτε μί) άπανίβταα&αι, «αΐ 1 
&μα ταΐς γονν νκνβίν, ^ι πρότερον, έ&άραει ζχαΐ) Ι 
χρατη&είς. 6 ίΐ ^ημοβ^-ένης περί μϊν τον προΰχα&ψύ 

16 ΰ&αί ούβ' Ι όπαβονν ένεδέχετο'/ζί ίΐ δεΙ μι) άπάγειν» 
τι)ι/ βτρατιάν ανεν Αθηναίων ψτιφίβματος, άλλο τ ρίβείΨί Λ 

-^ΛΟ£θ^ εφη χρ^νκί τ) ες τήν Θάφον άναβτάντοξ | 

"■^οΰτο ποιεΐν ί\ ές τήν Κατάνην, ο&εν τφ τε πεξί^ 
«ολλα της χώρας έπιόντες ^ρέ•φονταί πορ&οϋντες ι 

20 τ&ν πολεμίων χαϊ \ έχείνονς βλάψονβι., ταΐς τε νανβΜ 
ίν πελάγΐί χαϊ ούχ ίν ατενοχωρίψ, τ) προς τ&ν ι 
μίων μάλλον έβτι, τονς άγ&νας ποι•ήαονται, 
ενρνχωρί^, έν ^ τά τε τή§ Ιμπειρίας χρ-^δίμα ι 1 ιε ΒΗ, οιη, Ο β -/^^ί^ναι οπι, Μ 7 οϊς 

Αβ ο &ν 6Ξ ί,ί {, 10 τά Ο παν το ΒΞ 13 μ,ή ά 

ΟίασθίΓΙ ΒΗ μηί' άτίανίαταβ^αΐ ΑΕΘΜ μηί' άααψίβΜ 
μή βαπανίααα&αι ¥ 13 γονν οΒΗ ν' αν ΒΜ γάι 

νανα)ν ο {ντινοΐν Μ) ναυαΐ •δ-βρρών ΒΗ || !ί] η Ε η οΑΒΡ 
οοη. δίΑΜ |] (9ύραΕΐ εοηϊ. Οβιίζ ^αρπήοεί ο έ^άρατιβί Β Ι• 
ρησΐ Η Ι χαϊ αά,ιΐ. ΟΙαβββη 16 Αχοοαϋν Ο || ίπάγΟΛί 1 

17 κύτους ροάά., οοΓΓ. Κτ. 19 β■ρί1μο1^:Β^ ΒΗ 1 ' 

ταιο II τά ΒΟΗ τάς ΑΕΡαΜ 23 ΐστί(*) ο " 

νϋρΒΗ ΗΙ8Τ0Ε. Ι.ΙΒ, νπ 4ίΐ— 50. 219 

χαΐ άναχωρήβεΐζ χαΐ επίπλονς ούχ έχ βραχέος 
(Ι πΐριγριίχτου ί)ρμώμε\νοί τι χαϊ χαταίροντες έξουιΤιν. 3ο 
ΓΕ ξνμπαν ΐίπείν, ούόινί τρόπφ ο£ εφη κ^έοχειν ι 
τ^ αίίτψ ίτι μένΐίν, | άλλ' 5τι τάχιβτκ ^δΐ} έξανί- 4Τ9 
β&αι χαΐ μή μέλλΐΐν. χαΐ 6 Εύρνμ^δων αντφ 
Λτα ξυνηγόρΐνεν. άντιλεγοντος 6ε τον ΝιχΙον Άκνος ί 

χαΐ μϊλληβις ένεγένετο χαΐ αμα υπόνοια μη τι 
ί χλέον ίϊίαΐΗ ό Νιχίας ίβχνρίξητκί. \ χαΐ ο£ μΐν ;, 
ίψ/αΐοί τούτψ τω τρόπω όίεμέλΐηβάν τε χαΐ χατά 
}αν έμεναν. 

'' Ό δί Γύλιπποζ χκΐ ύ ΣιχανΟ£ ίν τοντψ Λαρήβαν 50 
ίάς Σνραχούβας, ύ μϊν Ζ'ίχαΐ'ός άμαρτίαν τον 
ρ^ί^Όντο^ (έν Γελψ γαρ δντοί αύτοϋ ίτι ή τοις 
ι^ίΐχοϋ£\οις ΰτάβΐξ \ίς\ φιλία έξεπεπτώχει)" ό ΐί ίο 
ϋΐΜΓ3Γ06 &λλην τε βτρατιάν πολϋ^ν έχων ί}λϋ-εν άπο 
2^ΐΜΐλΙα£ χαΐ Γούί ίχ τί/5 Πελοποννήβον τον ίιρος 
ταΐς 6λχάβιν όχλίταζ άποβταλέντας^ άψίχομένονς 
* τήί Λιβύης ές Σελινονντκ. /άχενεχ&έντίς γ&ρ ί^ * 
^ύτιν^ χαΐ δόν\τον Κνρηνα£ων τριήρεις δυο χαΐ τον ΐ5 
ίΰ 'ήγεμόνας, χαΐ έν τω παράαλω ΕνεαπερΙταις 
ΛΟί^ονμίνοις ϋπο Αιβύων ^νμμαχήβαντες χαΐ νιχ^ι~ 
ΐίβΒ χους Αίβνς, χαϊ αντό&•εν παρίοΐλεύβαντες ές 
κν πάλιν, Καρχηδονιαχον εμπΛρ'.ον-, Ζ&ενπερ Σιχελία 
)ρΜτον δνο ημερών \ χαϊ ννχτ'ος πλουν απέχει, χαΐ χ 
■^έτοϋ πΐραιω&έντίς (ίφ^χοι/το ίς Σελινονντα. χαϊ » &Λα%άι>7ίαΐί Β 4 — 5 χαϊ μι; μέΧΧην ίξανίβΐαα&αι ϋθϋ<1. 
„ β&αι ΑΒΗ[Θ]), ΐΓαη§ρ. Εααβ6 7 ένιγένετο αΕ ίγίνηο 
9ΉΜ 11 τούτ<α\ άΒΕίπϊΙ Η 14 ές άβΐ. Βαηβτ | ψιΐΐα Β 
Μ Ο φίΐία ΑΕΡΜα φιΧΙανα 1ϋ τε οη. Β || Ιχαν 

ίΑ* Β 18 άτΐίνιι&ίντεί Β άτιινιχ&ίντιαν ο 20 ΕίΐΒ-.αηΒΐ/Ι' 
|Β ££ΐΐητΕρί£ταΐ£ Ο 23 Ζ&ίν πρ6ς ΣικεΙίαν οοάά., οοιτ- 
Β« βνοΐν Β ϋ ιιΧοΰν Β κίοϋβ Ο 220 τκυογϋΐϋΐδ •ίίΐίχΒυά- 1 οί μίν Σνρακόβιοι ιύ&ϋς αυτών ^λ&όντων παρΐΰχενά- 
ξοντο ώξ /πι&ηαόμενοι χατ' άμψότίρα ίώ&ίξ τοΙβ 
'^^ναίοίς, χαΐ ναυβί χαΐ πεξώ' οί άΐ τβν Ά&ηνΒίαν ' 
βτρατηγοί όρώντις ϋτρατιάν τε \ &λλην προβγΐγενη-Μ 
5 μέντμι αίηοίς, χαΐ τά έαντών αμα ούχ έπΙ το βέλτιον | 
χπροΰι/Γκ, αλλά κκθ' ^ιμέραν τοΐξ π&Οι χαλεπώτΐρον ' 
ϊΰχοντα^ μάλιατκ 8ϊ τ^ άβ^ΐνεί^ τών άν&ρώπων πιεζό- 
μενα^ |ΐΐΓΓΓ^ΐΓΊ1ιΠ1τίί τί ίΤροΓΐρον ονχ άναβχάντες, χαΐ 
ώς αντοϊς ονδε 6 Νιχίκζ Ιτ4 6μοίως φ'αν]τ(οΰτο &ΧΧ 
/,^ΙΟ ^ μ^ι ψανερωζ γε άξιων [μή] ψηφίζεδ&αί, προεΐπον 
ό>ζ έδύναντο άδτιλότατα εχπλονν έχ τον βτρατοχέδοϋ 
π&βι χκΐ παρ εβχεν άβ&κί 'άταν τΐξ βημ'ήντ]^ καΐ μελ-\ ^ 
λάντων αύτ&ν, ϊΛΕίίή έτοιμα ^, άποπλείν ή | βελήνηϋ 
εκλείπει" ετύγχανε γάρ παναέληνοζ ονβα. καΐ οί 
ϊ ΆΟ^ναϊοι ο" τε πίείονς έπιβχεϊν ίχέλενον τονς βτρα- ^ 
τΎίγονς ίν&νμιον ποιούμενοι , χαΐ ό ΝιχΙαξ (ήν γά^ 
τι χάί ί?}τίΓτ-&ί<ί(Βμίί ■τΐ'Τίκί τώ τοιούτφ προβχείμενοί) 
Ι ούδ' αν 6ιαβονλεύ€αβ&αι Μτι εψη, πρίν, ώς οί μάντεις 
έξηγοϋντο, τρΙς εννέα ί/μέρας μεΐναι, 5πως ΐίν %ρ6-^ 

20 τερον κινη&είη. χαϊ τοΙ§ μίν Ά^ι^ναίοί^ μελλήβαβί' 
διά τοΰτο ή μονή ίγεγένητο. 

οι δε Σνρακόβιοι χαΐ αδτοί τοϋτο πν&όμενοι πολ\ί^ 
μ&λλον εγηγερμενοι ^βαν μή άνιέναι τά των "Αίίψ 
ναίων, ώί χαΐ αυτών χατεγνωχόταν ^ίι; μηκΐτι χρειβ- 

25 βάνιην ΐίνκι αψών μήτε νανβΐ μ-ήτε πεζφ (ού γάρ &ν 
τον εχπλονν έπίβονλενβαι), χαΐ αμα ον βονλόμενοι 

Τ μάίΧον Μ 3 μ.ιτίμίΧθ:ντάτε Β 9 ίτι οτα. Μ {| £ΰβ 

οο<1Λ., ΰϋΓΓβιί 10 η τϊώκ- ί^ οοίιΐ, II Ηίί, μή ΟΠΙ. ΓΟΐ^. 

13 παραοχίυάοαίΐ&ΐίΐ οοάά., κοττ. ΑΙΐΓθβοί 14 ααββέληνοί ^ 

17 Μ Λίά. Ο, 18 ώί Ο ας Βώοΐ. ά« ώς Β 19 τρΓίς Αβ 

2$ έχηρμέναι Β 25 αφών τί μ,ήτΐ Β |[ ΐαϊς ναναί Β || πΐζΰ Ο 

ι «ΐξω 6[6]_ 26 §0ΐΐλ6ιΐΕ»05 Β ^βαβί' ΗΙ8Τ0Β., ΙΛΏ. ΥΠ 51—53. 221 

«ντους αίΐοβέ ποι τϊ}ξ Σίχελία^ χα&ΐζομ^νονς χα\λεπια' ΐ9 
η^ονί είναι προβπολΐμΐΐν, άλλ' αύτον ως τάχιατα 
ίν φ βψίβί ξνμφέριι. κναγχάΰαι αυτούς νανμκχΒΪν. 
κίς ονν ναΰς έπλήρονν χαΐ άνεπειράντο ημέρας οβαι β 
κέτοΓί ίβόχονν Ικανιά εΐναι. ί'πίΐάή ίί χαι.ρί>ς ί/ν, η; 
ύν πρότερη προς τά ζίίχη τών 'Α^τινκίων προβίβαλ- 
Ιον, χαΐ ίπε%ελ&6ντο5 μέρους τίνος ον ιτολΑοΰ κοί μ 
ΙΦν ί>αλιτΒ}ν χάί των ιππέων χατά τινας πνλας, 
ΙχοΙαμβάνονβί τε των 6πλιτων τινας χοΧ τρΐ^ιάμενοί 
ίαταδιώχονβιν οϋβης ΰε βτενης τί^ς έβόδον οί '^4&η- 
ΐππους τ β έβίομήχοντα άπολλνονβί καΐ τ&ν 
ψλι-κ&ν ον πολ\λονς. χαϊ τκντχ} μϊν τζ ^ΐμέρα άπεχώ- 53 
«ν η βτρατίά τών Σνραχοβίιαν γι") δ' ύβτεραι^ τκϊς 
νανβΐν έχπλέονβιν οϋβαι-ς εξ χαι έβδομηχοντα, «αϊ 
χιξφ ίίμα προς τά τείχ^ι έχώρονν. οι ί* Άϋ-η- 
)βΜ άνταντ^γον ναυβϊν ΐξ χαϊ όγδο'ήχοντα χαΐ 

ιείξαντες έναυμάχονν. \ χκΐ τον Εύρνμέδοντα, ^^ 

ρκτηκ »ό δεζών χέρας τών Ά&Ύΐναίων χαϊ βονλόμενον 

^ιχλ^ααβ&αι τάς νιχΰς των εναντίων χαϊ ίπεξ,άγοντκ 

χλφ προς τ^ν γί^ν μάλλον, νίχηβαντες οί Σνραχόαιοι 

'■ βΐ Σύμμαχοι το μέβον \ πρώτον τών Ά&^ναίωνίϋί 

^βοίίψ-βάνονβι, χάχεϊνον εν τφ χοίλψ [μν%ψ\ τον 

)ΐ^^ος χαί αυτόν τε διαφ&είρονβι χαΐ τάς μετ' «ύτοϋ 

Ι!β{[ ίαιβπομίνας' έπειτα δ\ χαϊ τάς πάβας νανς ^ά»; 

Η* Ά&ϊΐναίαν κατεάίωχόν τε χαΐ \ έξεώ&ουν ες τήν ε 

4 άνίχιιρώντο Β άνιπαύοντο ο \\ οααί Β 5 ύναι οτα. ν 

β Λ^νΐΐβΐίία Β β χαΐ τών Ιππύιαν . . . οπλιτών (9) οιη, Β [| 

1 τΑν οπι. Ο 10 διάχοναιν Ο || ίβάβον Β ίψόβον •> 

^11 τΛν οω. Ο 16 τα ηφι ΑΒ 19 ίνΐξάγοντα Β 

)ίί»ηα ο 20 ίίΐοίιο ΛΒΡ 21 τών Άϋ-ηναίων πρώτον Β 
"^ ■'■ Ο ίοΙΧω(ι) χαΐ Ι»0 || μνχώ άβΐ ΒοΟιι; 24 ^ίη ναϋςΒ 222 - ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΒ 

γτίν. ό ίΐ Ρύλιπποζ 6ρών τά£ ναϋς τών πολεμίων 
νιχαμένας καΐ ίξω τβιν ΰταν^οιμάταν χαΐ τον ίοντών 
ίτροίτοπ^ίου καταφίρομ^νας^ βονλόμενοζ δι,αφΟ'ίΐρΕίν 
τον£ ΐκβκίνονταζ χαΐ τάς νκνς ραον τους ΣνρκχοβΙονζ 
5 άψέλχειν Γήδ γης ψΜας οΐίβης^ xαρεβο'ή\ί^ει έπΙ τίιν 
χι^λην μέρος τι ΐχων της βτρατιας. χαΐ αυτούς οι Τνρ- 
βηνοί (ο^τοι γάρ ίφνλαββον τοις '^&•ηνα(οίς) όρώντΒί 
ατάκτως προβψΐρομένονς, έπδχβοη^ήβαντδς χ«1 ηροβχε^. 
βάντες τοϊς ίτρώΓοι^ τρέπονβι χαϊ έαβάλλουβιν ές τίιν' 

10 λίμνην τήν Λνβιμέλειιχν χκλον\μ('νην. ϋατερον δίΐ 
πλείονος ^δτ) τον βτρατεύματος παρόντος τών ^υραχβ- 
αίων χαΐ Συμμάχων, χαΐ οί '^θηναϊοι έπιβοη&ήβαντΐζ 
χαΐ δείβαντες περί ταϊς ναναΐν ίς μάχην τε χκτί- 
ΰτηβαν προς αύτονς χκΐ νιχήβαντες έπεάϋω^αν χιΑ 

15 ί}πλίτας τε ού πολλο'ίις άπεχτειναν χαϊ τάς \ νανς τάζ• 
μ^ν πολλάς βίέβαβάν τε καΐ %ννι^γαγον κατά το 0τρα~ 
τόπε$ον, όνοΐν $1 ϋεονβας είχοβί οί Σνρΐίχόβιοί ΧίΛ 
οΐ ^νμμαχοι ελαβον αντών^ χαΐ τους άνδρας πάνταξ ,, 
άπεχτειναν. καΐ ίπΐ τάς Ιοιπάς έμπρ^βαι βονλόμίνη{ 

20 {>λχάδα παΐαίάν χίηματίδων χαΐ δ^δός γεμ(\(ΐαντες^ 
(•ήν γάρ ίπΐ τους Ά^ναίονς ό άνεμος οϋριος) άφεΐΟίοι 
[τήν νανν] πϋρ έμβαλάντΐς. χαΐ οί '^ί9^ην^^ΐοι δΐί- 
βαντες περί ταΐς να:νΰΧν άντεμηχανήβαντό τε ββεβτήρια " 
χιολνματα χαΐ πκύβαντες την φλόγα χαΐ το μη προΛ- 

36 εΙΟ'εΙν έγγνς την 6λχάδα τοΰ χινδύνον άπηλλκγη\βαν.^ 
μετά δί τοϋτο Σνραχόβιοι μίν της τε ναυμαχίας τρο- 

1 Α&τιναίοις ο Ά^τιναΙοΐζ ταντ•ηι Β 13 χαϊ ΰίίικιντίί', 

0Π1. Ο 14 "/ίωξαιι Β 16 (ΐίν Οίη, γρ. Β 17 ϋ Β, 

Οία. ο Ι ιίκοβιν Β ΐΐκοιιι(ν) ας Ο 19 βονίάμτνοι έμΛρήααι Β 
38 ιήν νανν άίλ. Βοϋιβ 23 α^ίτηρια Β 24 τίιν ο ιι!ν ιι Β ΗΙ8Τ0Β, Ι.ΓΒ. ΤΠ 53-5β. 223 

ίβτηααν χαΐ τής Άνω τής προς τω τε^χει «πο- 
■^ΐως τών όκΑιτών, ο9ΐν χαΐ τούί ίππους ελαβον, 488 
19τιναΙοί δέ !}ς τε οι Τνρβηνοί τροπές ίποιήβαντο 
ίς την λίμνην χαΐ ί)5 αύτοΙ τφ &1λφ 
ίρξΐτοπ^δφ. 

Γεγενημένης δΐ της νίχης τοΐς Σνραχοβίοίς λαμ- ** 
1/&ς ίΐδτ} ΧΒ,Ι τον ναντιχοϋ (πρότερον μίν γάρ έφο- 
κφι/το τάς μετά τον ^ημοβ&ενονς νανς ίπελ%•ού6ας), 
μίν '^&ΎΐναΙοι έν παντί δι) ά&νμίας ^βαν χαΐ 6 
ιφΐίλοΐΌΚ αύτοΐς μέγας ^ν, πολν ίϊ μείζων ίτι της 
ίφοπεία^ ό μΐ\τάμΐλος. πόλεβι γάρ ταύταις μάναις ^ 
ί•η δμοιοτρόποίς έπελ&άντες, δϊΐμοχρατονμέναις τε, 
βΜερ χαΐ αυτοί, χα.1 νανβΐ χαΐ ΐπποις χαΐ μεγί&ει 
ί|υοΐίββί5, οΰ δννάμενοι ίπενεγχΒΐν ούτ' ίχ πολιτείας 
μΐταβολ•ης το (ΐιάφο^ον αντοΐς^ φ 5Γροβι}/ονΓθ δν, 
ι' έχ παρααχενής πολλφ { χρείββονος, βψκΐλόμενοι α 
τά χλΐίω, τά τε προ αυτών ήπόρονν χαΐ ^αειδ-ή γε 
'. ταΐξ νανβΐν ίχρατη^βκν, ο ονχ αν φόντο, πολλφ 
\ μ&λλον Ιτι. οί έ^ Σ^νραχόβιοί τάν τε λιμένα Β-ύ^ς Οβ 
β^ίαλεον άδΐΦς χαΐ τό βτόμα αύιοϋ διενοονντο 
ί'^βΐΐν, 3π(05 μηχετι, μηδ' \ εΐ |5οιίΑοίΜ:ο, λά&οιεν ιο 
Ιτούβ οί Ά&ηναΙοι ίχπλενοαντες, ον γάρ περί τον 3 
ίνοί ϋωϋτίναι. μόνον ετι τ^ν ίπιμελειαν εποιονντο, 
ϋΛ χαΐ όπως έχείνονς χωλνβοναι,, νομίζοντες, 5περ 
, άαό τε τών παρόντων πολύ αψών χα^πέρτερα τά 

1 άχοίείψίωι ΛΒΡ Τ καΐ οτα 

βτςατιάΐ αοάά., οοπ". Αθίη. Ροιΐιιβ 

|»^^1] ο ΒΐιρΓΒβοΓ. Μ, 14 Ιαχγούαοις] ίχούβοις ααάά._ 

~ ΏαίΜ 16 χρίίοοοΡοϊ βϋΐιοΐ. (μΕίΕονοε) κρΕίοοουΒ Ο 

- • " " ιφαΐάμινοι Β 17 πρής (?) Β 30 πρί- 

οΐ'τοδο II οίΒ&ίίΐΌΐΒ ίιββια&ήναι ΑΟΈ¥ίί 

II, Ρ 24 χωΐύο 224 ΤΗϋΟΤΒΙϋΙδ πράγματα ΐΐναι χαί , βΙ βνναιντο χρα|τ^βαί Ά^ΊΤ^νι 
ΧΒ χαΧ τώιτ ξνμμάχων χαΐ χκτά γήν «αί χατά 9•άλαΛ 
χ&λον βψίΟιν ίς τούζ "Ελληνας τό άγώνιΰμα φη 
β&αΐ' τονς τβ γαρ αλλονζ "Ελληνας Βν&ύς τονς ί 
6 έλΐν9Βρον69αι, τονς δϊ ψόβον άαολνΒβΟ•<{ΐ (ού γάρΛ 
όννατήν εβεβ&αι τήν νπόλοιπον Ά&ηναίων \ δύνιψ 
τον νβτΒρον ΒπΒνΒχ^αόμΒνον πόλΒμον ένεγκείν), Ι 
αντοί δό^αρτες αυτών αίτιοι είναι νπά τε των ι 
άν&ρώπων καΐ νπό τών ίπειτα πολύ 9ανμαβ&ήαι 

10 χαΐ Ύΐν δε β|ί05 ό άγϊαν χατά τε ταντα καΐ ί 
Αϋ^ναίων μύνιον περιεγίγνοντο, άλλα χαΐ των ό 
πολλ&ν Συμμάχων, χαΐ ούδ" αντοΙ αη) μόνοι, άλλ^ 
μετά των ί,νμβοη&ηβάντων βφίβιν, ίιγεμόνες τε ] 
μενοί μετά Κοριν&ίων χαΐ ^Ιαχεάκιμονίων, χαΐ | 

15 Ι βφετίραν πάλιν έμπαραβχόντεξ πτ^ιοχΜ/^νΐΈϋιΤο» Ι 
χαΐ τον ναντιχον μέγα [μέρος] προχόφαντες. 
γαρ πλεΐΰτα ίή επΙ μίαν πάλιν ταντην ξννηλ^ε, : 
γε ίή τον Σύμπαντος ϋχλον τον ίν τφϋε τω πού 
προς τΊ}ν Ά%ηναίων τε πάλιν χαΐ Λαχεδαιμονίϋητ.Ά 

20 Τοβοίδε γάρ \ έχάτεροι έπι ΣιχελΙ^ τε χαϊ \ 
Σιχελίας, τοις μίν ^νγκτηβόμενοι τήν χώραν έ 
τοΙς 3} ξννδιααώβοντες, έπΙ Σνραχονβαις έπολέμΛ 
ον χατά δίχην τι μάλλον ονδ^ χατά %νγγένεί 
αλλήλων ατάντες, άλλ' ώς ίχάβτοις τ^ς %ννχν%ί4 6 ψάβον Κ φόβοι 
ίχίτιοι 6ί ΐΖνιΐΕ βιιρτΕ 

11 μό>•ον βοάά., οιιγγ. δΙαΜ 
ΟΟπ. Μαάνί^ 13 γινόμινοι Ο 
15 ϊί αβί Κτ. 16 μέρθ3 άβΐ. Κι. 
ΒΟΓ,, Β 18 βτ) ΟΜ. Β II ΒχΙον ο 
ίίβ] ΣίχελΙαν αοάά.. οογτ. Κτ, 
ίΧ9όντΐί οιη. Ο 
^ριηιούα(α)ίχ9 Τ ίπινΒγ'Μϊν Μ 8 α^τ&ψ | 

9 ΐ«ό οτα. Ο [β] 10 

12 ΛόΧΐιαν Ε II (Ηίνο* 
11 μαα ι&ν Κοαιν&ίκ 
17 ταντην αόΐιν, β ΐΛ α Β 
ύ. Κγ. ίάγον Εοάά. ϊ" 
21 ^νγ^τιαόμινοι θχ α 
22 ξννϋιαβ&βαντίβ ΑΒ (οοι-τ. Β,) € 
οοπ, ΐοΏΒΐ %Κ ^αατοι Β 
ΗΙ3Τ0Ε. Ι,ΙΒ, νπ 57. 225 ζνμφίρον Ι η άνάγκτ] ΐαχεν. Ά&ηναΙοι μϊν Ι^ 
'ηοΐ "Ιωνες έπΙ ίίίωριας Σν^αχοοίονς έχοντες ^λ&ον, 
1 αντοίς τ^ αντϊ} φαν^ι χαΐ νομίμοις ετι χρώμενοι 
ΙμΐΊΟί χαΐ Ίμβριοί χαΐ ^4ιγ^νηται , ο'ΐ τότε ΑΙγινκν 
[Ο**, χαΐ ετι ΈοτκαΫις οί έν Εύβοί^ [Έβτίαιαν 
ηϋντες], &ποιχοι. δντίί, ξ,ννΐ\βτράτεν9αν. των δί ^ 
ίίον οΐ μίν ύαήχοοι, οΐ δ' άπα Συμμαχίας αυτόνομοι^ 
Λ ύΐ καΐ οΐ μια^οφόροι ξννεατράτινον. χαΐ τ&ν μίν 4 
ηΐΜΪοι/ χαΐ φόρον ύποηλδίν ΐρίτρ^η^ καί Χκλχιδΐ]ζ 
( Σΐν^ζ χαΐ Καρύβτιοι κπ' Εύβοιας ί/βαν, άινο δϊ 
Μαν ΚεΙοι χώ. "Ανδ^ιοι χ<ά \ Τήνιοι, εχ δ' Ιωνίας ιλ 
Λήβιοι χαΐ Σάμιοι και Χίοί. τούτων Χϊοι ούχ νπο- 
[έΐς ϋντίς φόρον, ναϋς δί παρέχοντες εώτόνομοι 
νείχοντο. χαΐ το πίεΐατον "Ιωνες δντες οί>τοι πάντες 
ι ώτ* Άϋι^ναίων πλ-ί^ν Καρνβτίων (οντοι δ' εΐοΐ 
!ΐύθΧεβ\ ύπ-ι^χοοι ί' Άντΐς χίά άνάγχ'^ι \ ϋμως "Ιωνές μ 
ι&κί ίίίαριας ηχολού&ονν. π:ρ05 δ' αύτοίς ^ίίϋλί}5, 6 
^ΟνμναΙοι μίν ναναί χαΐ ού φόρω ίιπήχοοι, Τίνίΰίοί 
καί ΑΙνίοΐ- υποτελείς, οτιτοι δΐ ΑΙο\λης Αίολενΰϋβί 
"'ζ χτίοκβι Βοι,ωτοϊς ζτοϊς') μετά Σνραχοαίων χατ 
ίγχην έμάχοντο, Πλαταιης ίέ χαΐ αΐ'ζιχρνς Βοιωτοί 
ίίσηοϊς μόνοι είχότως χατά τΐ) ίχ&ος. 'Ρόδιοι 6ί ο 
\ Κν^ριοί ^ωριϊις αμφότεροι, οΐ μΙν Αα\χ£δαι- 5 
Ιτίαν άποικοι, Κν&ι^ριοι, έπΙ Αακεδαψονίονς τοί>ς 
α Γνλίππω μετά ΆΟτιναίων Άπλα ίφερον, 'Ρόΰιοί ί^, 

1 άνάγην «ΑΕ άνάγ^ίτις Β 5 ββοΐαβ» ΛβΙ, Κτ. Η 5ΐ 

^«Ι ΑΟΡ ί' ΟΪ χ«1 ΒΟΜ ί' οΐ Ε 11 ρΓ. %αϊ οω. Μ |) 

«αϊ οη. Ο [| νήριοιΒ Τήιοι Ο 12—13 ψόρον ονχ νποτίΐιϊί 
■β Β 14 ίννιίποντο ιΙβΙθΓΤ. ^ννέιταοντο β Ι» 11 γι 'Β 

φ 19 ΑΙοίέαι Ο 20 κτ^Όβοι ΑΒ6, οοιτ. Β, || τοίι β.άά. 
Λκα 21 *αϊ ΰι-ηχρνί] χιιιαντιχρύ ροάά., βογγ. ΒοΒίιιαβ 

Μ*ιί τ>> ΒΜ «ατά ΑΕΓχοπ' ν 83—34 αϊ . . , ΚνΗίΐίοι 
Ι. Ε !6 μϊιά] μιτά τών ΰ || ίτίίψΐίον.β. 226 ΤΗυΟΥ 1)1018 '^ίργίΐοί γένοξ, Σνραχοβίοις μίν ζίωρίΕΰοΊ, ΓίλωοίΜ 
χαΐ άίχοίχοις ίαντάν οίιβι., μετά Συρακοβίαιν βτρατΒ% 
μένοΐζ, ήναγκάζοντο πολεμίΐν. των τ ε περί Ι 
πόννηαον νη\βιωτών ΚεφαΙΙηνες μεν χαΐ Ζακιίι 
5 αυτόνομοι μεν, χατά δε το νηβίατίχον μάλλον χαχί§ 
γόμδνοι, οτι ^αλάββης εχράτονν '^^ναϊοι, ξννίίπί» 
Κερχνραΐοι δί ού μόνον ^ωριης άλλα καΐ Κορίνί 
βαφ&ς επΙ Κορι.ν&(ονς τε χαΐ 2}υραχοβίονς^ ■ 
αποιχοι οντίς, | τών δε ζνγγενεΐς, άνάγχ•^ μ'ίν έχ ί 

10 ευπρεπούς, βονλ^βΐί δΐ χατά ίχ9ος το Κοριν&Ιων 4 
ίίβΟον ίΐποντο. χα! οί Μεββ-ήνιοι. ννν χαλούμενοί^ 
Νανπάχτω ίχ Νανπάχτον χαΐ έχ Πύλον τότε 
^Α&τινα,ίων έχομένης ες τον πόλεμον πκρελήφ&ηβαν. ι 
χαΐ ετί Μεγαρέων φυγάδες ού πολλοί \ ΜεγαρενβΛ 

15 ΣΐΙίνονντίοις ονβι χατά ξνμψοράν εμάχοντο. τών δϊ^ 
&ΙλΒ3ν εχονΰιος μάλλον ή ότρατεία έγίγνετο ί)ίΐ)" 
Άργεΐοι μίν ού της ξνμμαχέας ενεχα μάλλον η τ^ζ Λ 
Λαχεδαιμονίων τε εχ&ρας χαΐ τ^ς πκρκντίχα εχαΰται. 
Ιδίας ώψελίας ^ωριης έπΙ θωριάς μετά Ά&ιιναύην • 

2α'Ιώ\νων ήχολού&ονν, Μαντινης άΐ καέ άλλοι '^ρχάδίον^ 
μιϋϋ-οφόροι, επΙ τους αΐεΐ πολεμίους βψίβιν άποδειχνν- 
μενονς Ιέναι είωϋ-ότες, χα.1 τότε τους μετά Κορινθίων 
έλκοντας Άρχάδας ούδ^ν ^βαον δια χέρδος ίιγούμενοί 
ΐίολεμίονς, Κριτές δ} χοΧ ΑΙταλοΙ μιβ&ψ καϊ οντοί 

25 πεί\α&εντες' ^ννέβη ίΐ τοΙς Κρτ,οΙ την Γελάν 'Ροβίοι$ * 
^νγκτίβαντας μή ξύν τοις άποίχοις, άλλ' ίπΐ τους 
άποίχονς έχοντας μετά μιβ&ον έλ&εΐν. χαΐ Άχαρνάνων * 

3 ΤΕ ο ίί Β 5 αύτόι-ο+μοι- Β || καταργάμΐνοι € 6 βΐ , 

Ά&ηναϊοι ύϋ II — 12 ί» Ναντιώιτια οπι. Β, έχ Νιινηά»τ«9 Ι 

οία. Ο, οοιτ. εΐαββθη 14 έτι] ΐατι (?) Β 17 μίν ο μίν γάς Β < 

19 ώψίΧΒίας Β, οτη. ο 21 άιΐ «οΐιμίονί Ο λίΐΐίομένονί Β . 

Β8 ΐΐω&ότΐ! ϋναι Β ΐ1 ίκοίνονς Β ||, έκόνται Β άικίκια^. 4| ΊΙ 
ΗΙβΤΟΕ. ΠΒ. νΠ 68. 227 

μίν χΐ^δΐΐ, το δί ^ίλέον ^ημοβ9ένον£ 
ίλίς χαΐ Ά&ηνα£ων ΐύνοί^ ξύμμαχοι δντες ίπεκαύ- 
ζίίαν. χαΐ οΐβΐ \ μίν τω Ίονίφ χόλπφ όριξόμίνοι'^^^ 
■■αλίωτ&2> δΐ Θούριοι κκί Μΐτεοΐόντιοί, έν τοικύταις 
νάγκαΐξ τότε βταβιωτιχΦν καιρών χατΐίλημμ^νοι, 
)νΐβτράτΐυον χαΐ ΣίΧΐλιωτών Νά^ιοι χκΐ Καταναΐοι, 
ϊρβάρων 31 'Εγΐβταϊοί τΐ, | οΐπΐρ ίπηγάγοντο, χαϊ & 
^ί&ν τό πλέον, χαΐ των εξω Σικελίας Τνρβ-ηνών 
τίνες χατά βιαφοράν Σνραχοΰίων καΐ 'Ιάχνγες 
'&οφόροι. τοβάδε μϊν μετά Ά&ηναίων ί&νη έατρά- 
ηιου. Σνραχοβζοις ίϊ άντεβοή^^βαν ΚαμαριναΙοι μεν 58 
ΐϋροι &ντες ρίκί Γελψοι οίχοϋντες μετ' αύ\τού5, εχειτα ι« 
κραγαντίνων ί]βνχα%όντων έν τω έπ έχεΐνκ Ιδρυμένοι 
ΐλινονντιοι. χαΐ οΐδε μίν τ^^ Σικελίας τό προς ί 
ί^ύην μέρος τετραμμένον νεμόμενοι, Ίμεραΐοι δ^ 
ώ τον αρος τον Τνρβηνιχον πόντον μορί'ον, έν ώ 
ί μόνοι "Ελληνες οίχονβιν ούτοι δε κκΐ ε| κύτον 
Ρρηΐ έβοή^ααν. χαΐ Έλληνιχά μίν Ι&νη των έν ^ 
ίχΐλ/^ τοβάδε, ^ωριής τε χαΐ [οί] αυτόνομοι πάντες, 
νεμάχονν, βαρβάρων δί Σικελοί μόνοι δβοι μή 
ιίβταααν προς τονς Ά&ηνα£ονς• των δ' ίί,ω Σικελίας 
^^ιον Ααχεδαιμόνιοι μίν Ύ}γεμόνα Σπαρτιάτην 
ί^χόμε\νοι, νεοδαμώδεις δΐ τους &λλονς χαΐ Εΐλω- ία 

\9ύναται 61 τό νεοδαμώδες ελεύθερον ί^δη είναι], 
9ρώ>δΐθ( ίΐ χαΐ νανΰΐ χαΐ πεξφ μόνοι παραγενόμενοι Β ΊανΙφ «ΕΜ Β αταΒίασιιχαιν Ο βτροτιιατιχΑν ΑΕΡΜ 
ΚΗίημμίναίν ΐοάά., ϋοπ. Βείβΐΐβ 6 &1Ι;. χαί οία. Β Τ τε Β, 
ι φ θ Σιχιλών Β Σι*ίλΐ(οτών ο 11 ΣνρακουαΒίοι Β 
ΓΪΙΑαι οί οίχονντίί Ο 13 ί/βνχοίύιιτοιν οιη. Ο 1θ μύναν 
ηΐιβΐ-. α, II ίν οω. Β 19 οί ίβΐ. Β^. 23 ίί οηι. Ο 

Ηθ1ηΐ& ηοπ Ιβρί. βοΙιοΙ. (ϊΊοίαμώίηϊ Α ϋιν^ιροΐ αα^ά τοΙς 
ΐί), άβΐ. Ιι. ΟϊηάοΓί 228 ΊΕυϋΎΏΰΛβ 

«αί ^ίΐνxάδιοι χαΐ '-^μπρκχιώται χαχά το ξυγγενές,Μ 
δί '^ρχαδίας μια&οφόροι νπο Κοριν9•ΐων άποβταλέιίΙ 
χαΐ Σι\χνώνιοι άνκγκαβτοί βτρατΐύοντεζ χαΐ των ί 
ΐΐΐλοποννι^βον Βοιωτοί, προς ίϊ τονς ίαΒλ&όνί 
6 τούτους οι Σιχΐλίώται «ύτοί πλή&ος πλέον 
πάντα παρίβχοντο, 5,τε μεγάλας πόλεις οϊχοϋντες' ί 
γάρ ίπΐΐταί πολλοί χαΐ ντίες χαΐ ΐπχοι χκΐ £λ] 
όμιλος &φϋ•ονος | ^ννελέγτ). χαΐ προς απαντάς ι 
ώς εΙπεΙν τους άλλους Σνραχόβιοι αύτοΙ πλείω έχΛ 

10 βαντο διά μεγε&ός τι πόλιως χαΐ οτί έν μεγίΛ 
χινδννφ ί^βαν. χαΐ αί μίν \ ίχατίρων ίπιχονρΙΟ 
τοααίδε \,ννελέγιιααν, χαΐ τότε ^δΐ] π&βαι αμ^οτέβ 
παρήβαν χαΐ ούχίτι ονδεν ονδετέροις έπ^λ&εν. 
Οι ό' ονν Σνραχόβιοι είχάτας ένό\μιΰαν 

ϊΒ αγώνα βψίβιν είναι έπΙ τ^ γεγενημένη νίκτ} της ι 
μαχίας ελείν τε το βτρατόπεδον Βπαν τών Ά^ναά 
τοβοντον δν, χαΐ μηδί χα&' έτερα αΰτοιί^ι ί^ί^δΐ 
0•αλά&β7}ς μήτε τφ πεξφ, διαψνγεΐν. ίχλτ^ον οδν ) 
τε λιμένα εύ^-ύς τον μέγαν, έχοντα το βτόμα \ ί 

30 ίτκίίων μάλιβτα, τριήρίβι πλαγίαις χαϊ ΐτλοιοιι; Ι 
άχάτοις ίπ' άγχνρών ^ρμΐ^οντες^ χάί ταλλα, 
νανμαχείν οι Ά^^ναΙοι τολμ-ήβωβι^ παρεβχενάξοί 
χαϊ ολίγον ονδίν ίς ονδίν έπενόονν. τοϊ^ ίϊ ', 
να£οΐ5 τήν τε άπάχλτ^βιν όρώβι χαϊ την ϋλλ-ην άιάνί 

25 αυτών \ αΐΰ&ομένοις βονλεντέα έδόχει. χαϊ ^ννελΑ 
0% τι βτρατΐ}γοΙ χαϊ οΐ ταί,ίαρχοι προς τήν παραί 
^πο^^αν τών τε ^λλων χαΐ ϋτι τα επιτήδεια 

7 «κΐ δ &ΙΙοι Β 9 Σιιρακο(ν)ΐ!ίονς Ο 10 τβ Ε 

II χαϊ . . . ήσον (11) οηι. Ο || δη γάρ ίν Β 14 ί'] ι_ 

ΟΟΓΓ. Κγ. II Σνρ. ιιαί αί ξύμμαχοι. ιίκάταί Β 15 άγώνιομα Β 

16 ΐί] #ί ιίΟ 17 «αθ' ίτιραΒ ««θ' έκητίρίϊ ΑΕΓ&Μ ικοκί— 
Γίρα ΰ 19 τύν] ιό Ο II τι βτίμΛ οιπ. Ο 36 αίοί-Η-ομ^ " ΕΙ9ΤΠΚ, Ι,ΙΒ. VII 59-61. 229 

/ιι ίίχον (προΛέμψαντΐς γάρ ίς Κατάνην ώς 
■.λΐναόμΐνοι άχδίπον μή ίπάγΐΐν) οϋτε τ6 Αοίχον 
ίελΧον ίξίΐν, ΐΐ μη | νιινκρκτ'ήϋονβι-ν, ί^/ϊουλΕΐίσκίτο ιο 
ί ^^^ν τ£ΐ^;ίϊ τά ανιο ίχλιαείν^ προς δε αύταϊ^ ταί^ 
ννοΐν άποΐκβόντεξ βιατειχίβματι οίον οΐόν τι ίλά~ 
βτον τοϊί ΐ£ βχεύΐβι- χαΐ τοϊζ άβ&ενέβιν ίχαναν 
ϋι^&αί, τοντο μίν φρονρεΐν^ αχό δΐ τον άλλον 
(βοδ τάξ ναϋς άπάβας^ οβαι ^βαν | και δνναταΐ χαΐ α 
ίΐοώτΐραι, πάντα τινά έββιβάζοντΐς πληρ&ααι, χαΐ 
ααιανμαχήααντες^ τ^ν μίν νιχώβιν, έζ Κατάνην χομί- 
ί0θαι, τ^ν 61 μη, ^μπρήβαντες τάρ ναϋ^ πεζ^ι ξ,ννταξά- 
Ενθ4 άποχωριίν ξΐ αν τκχιΰτα μΐΧλωβί τίνος χωρίον 

βαρβαριχον η ΈΑΛι^ΐΊΧοΰ φι,λίον άντιληίψεαϋ'αι. ίο 
ύ οΐ μ£ν, ώς εδοξεν €ώτοΐς ταντα, χαΐ ίποίηβαν 
1 « γάρ των ανω τειχών ύποκατεβηϋαν χαΐ τάζ νανς Β 
ίΐήραβαν πάβας, άνκγκάΰαντΐζ ίϋβαίνειν 'όΰτΐξ χαϊ 
Εοβοΰν ίδόχΐΐ ^ΧιχΙαζ μετέχων επιτήδειος | είναι, χαΐ *^^ 
ηΊχληρώ&ηβαν νηες αϊ πάΰαι ΰεχα μάλιατκ χαΐ 
Ιβτόν' τοξότας τε έπ' αντάς πολλούς χαΐ άχοντιβτάς 
1» τε Άχαρνάνων χώ, των άλλων %ένων ίαεβίβαζον 
ύ νάλλα ώς οΙόν τ' ^ν ίξ άναγχαίον τε \ χαΐ τοιαιί- 6 
υ διανοίας ίπορίβαντο. ό ίΐ Νικίας, ϊπειδίι τά ^ 
ύΐά έτοιμα ην, 1>ρων χαΐ τους ϋτρατιώτας τω τε 
Ηρ<1 ίί> εΐα&ός πολϋ ταΐς ναυαΐ χραιΐ)θ'ήναι ά&ν- 
(βντας χαΐ διά τ^ν των επιτηδείων βπάνιν ώς 
ίχιβτα ^ουΛομΕυουϊ διαχινδννενειν, ^νγχαλέβας Κπαν- 
ββ παοΐχελεν αατά τε πρώτον χαΐ ίλε^ε τοκίδι. ίο 

ζΑνδρες ατρατιώται Ά&Ύ^ναίων τε χαΐ των ΐίλλων β1 

4 &11. τά Ι» τ&ν ^ 6 άοΆινοναιν Β 7 γινέα&ι» Ο 
^βα« Β πάααί Ο [Ο] 16 καί οπι. Ο ΞΙ ώ^ Ο 3βα Β 
' ' " 87 ΛαρίΚΐΧίϋβατο τ6τΐ Ο 26 οτρατιδηοι απι.ί. 230 ΤΗϋΰΤϋΠίΙ8 

ξνμμάχων, 6 μεν άγων ό μίλλαν Βμοέοας χοίνά^ 5πα( 
ίβται, περί τε βςατηρίαζ χαΐ πατρίδος έχάΰτοις [α 
•^βΰον τ| τοΙς πολΐμίοις\' ί)ν γαρ κρατή6(αμΐν 
Ι νανβίν, εατι τω τήν ύπάρχονβάν ζον οίχείαν 3ίόΛ 
5 έηιδείν. ά^)μεΙν ίϊ ον χρή ονδΐ πάβχειν όπερ ■ 
άχΒίρύτατοι τ&ν κν&ρώπων, οι τοίξ πρώτοις ι 
6φαλεντΒ£ ίπειτα ίίώ π«ι^05 τϊ^ν ελπίδα τον φόΜ 
δμοίαν ταΐς ξνμφορκΐς εχουβίν. άλλ' ^βοι τε ΆΛ 
ναίων πά\ρεβτε, πολλών ίΐδτ} πολέμων έμπειροι δΜ 

10 χαΐ 0601 τών ξνμμάχων, ^νβτροπενόμενοι αίΐί, 
ΰβ'ητί των εν τοΐξ πολεμοις παραλόγαν^ χαΐ το \ 
τύχης χαν με&' ημών έλπίβαντες βτηναι καΐ ως ι 
μαχούμενοί άξίως τοϋδε τον πλή&ονς, οβον 
■ϋμ&ν αντών «φορκτί, | παραϋχενάζεα^ε. α δΐ αραΙ 

16 ίνΐίδομεν έπΙ τΐι τον λιμένος ΰτενάτητι πρύς τον ρ 
λοντα Άχλον τ&ν νεών ε^εβί^αι χαΐ προς τ^ν έχείιΛ 
ίπϊ των καταβτρωμάτων ααραβχενήν, οις πρότβ^ 
έβλαπτόμε&α, πάντα καΐ ίιμΐν νϋν έχ τ&ν παρόνλ 
μετά των κνβερνητων έβχεμ\μενα ήτοίμαβται, χκΐ γάρ £ 

!0 το^όται πολλοί χαΐ άχοντιβταΐ έαφ-ήβονται χαΐ δχίος 
ω ναυμαχίκν μΐν ποιούμενοι ΐν πελάγει ούχ αν ίχρώ- 
με&α βιά το βλάπτειν αν το της επιβτ-ήμης τ^ βαρύ- 
τητι τΦν νε&ν, εν όϊ ττ) ίν\&άδε ^ναγχαΰμέντ] άπ6Λ^ 
των νεών πεζομαχίι^ πρόΰψορα ίβται. Ύΐνρηται ί" ί 

25 ημίν δβα χρ'ίι άντινανπηγίΐΰ&αι^ χαΐ πρίις τάς τών 
επωτίδων αντοίς παχύτητας, φπερ ίή μάΐιατα έβλαπτα— 
με%α, χειρών βιδηρών έπιβολαί, «£ \ ϋχήβονβι τη^^ 
πάλιν άνάχρονΰιν τ•ης προβπεβούΰης νεώς, -ην τά έχί- 

3 ίκάατιοι Β || ΒθοΙηβΕΐ <ί6ΐ. Ξβην. 14 α'ίιτ&ν οτα. ^^Β 

παρίΒίκνάξία&ί Β 6 18 ήμΐι^ κ ^μϊν Ι> 35 ;[ρή Β μή ^^Η 

άντιρανψ}γί)βαι Β 26 βί}Β, («ϋ. β .^^Β 
ΗΙ8Τ0Κ. Ι.Π3, τα 62—63. 231 ύπονργώβιν. ^ς τοΰτο γάρ όή * 
■:^αγχίίβμι9α ωβτε πιξομαχΐΐν άπο τ&ν νε&ν, καΐ το 
φήνι αυτούς άναχρούίβ&αι μήτ' ίχείνονς ίάν ώφέλι- 
(ΜΜ» φαίνεταί, άλλως τε χκΐ της γής πλ^ν ^βον | ^ν ό ίο 
Μεζοζ ημών έτ^χ^ πολέμιας ο^ΰι^ς. άν χρή μεμντι- 68 
^νονς όιαμάχεβ&αί οΰον αν άύνηβ&ε, χκΐ μ^ ί^α- 
Λ&ΰ&αί ές αντήν, άλλα ^νμπεβονβης ϊί)1 νεώς μί} 
ρΐρότερον ά^ιονν άπολύΐΰ&αι ^ τονς από τον πόλε- 
ψύ>ν χαταβτρώματος όπλίτας άπαρά^Τιτε. χαΐ τκϋτα £ 
«1*8 6πλί\ται.ς ούχ ^ββον τών ναντ&ν παρακελεύομνα, ΐί 
ί&βψ τ&ν &νω9•εν μάλλον τ6 ϊργον τοντο' υπάρχει δ' 
^μΐρ ίτι ννν γε τα αλεΐια τφ αεξω ίπιχρατεΐν. τοις β 
4ί νϋίύταις παρκίνώ χκΐ εν τφ αύτφ τφδε χ«1 δέομαι 
^ ίχπεπλ^χ&•κί τι ταΐς ξνμψοραΐς άγαν, τήν τε 

■νήν Ι «πό τών χαταβτρωμάτων βελτία ννν μ 
ί^/ητας χαΐ τάς νανς ΐΐλείονς, ίχείνην τε την ήίονήν 
ί»9νμεΙα&ια ως άξια έΰτΐ όίκβώΰαβ&αι, οι τέιας Ά&ί]- 
ϊβίΟί νομιζόμεναί, χαΐ μτ) ϋντες, ημών τ^5 «« φανης 
<{) ίχίΰτημ•^ χαΐ των τρόπων τ^ μιμ/^ΰεί έ9•ανμ«ξεΰ&ε 
τ^ν Ελλάδα^ χαΐ \ της άρχ^ς τ^ς ί}μετέρας ούχ η 

ώφελεϊΰ&αι , ίς τε το φο^ΐρόν τοΙς 

ιις χαΐ το άόικεΙβ9αί [ζολύ πλείον], μετείχετε. 

ιΧ μόνοί έλΐνθ-έρας ήμίν της άρχϊ}5 δντες 4 

(ας [αν] ίίύτην νϋν μί) χαταπροδίδοτε, χαταφρονι^-^ 

δϊ Κορίν&ίων τε, οΰς ] πολλιΐίίΐδ νενίκήχατε, » 

ιοΓών, ων ονδ' άντιβτήναί ού$εϊς εως ήκμαζε 
ίΑΒΡ 4 φαΙντιιαίΑΒΜ 5 ^λ^ιη Β(?)ΕΡΜ, 

{ίΧοίβίΐί Ο ίαοιίένΎα Β 8 άξιοϋν Β ιίξιοι• Ο Ι] ί Β ϊ;»• ο 

'-ν οοω., ϋΟΓΓ. Βΐΐϊ. η οί ΑΟΕΓ 18 ψών άθίβτ. 

ίαϊ τ6 α χαΐ τ6 μή Β || ββϋΙιίΕα {πΐίον Β αΐβίβι ΐή 

ΐν 0111. άΒίβΓΤ. II μη οία. λ Γ | ΐίαιαπβοΛΙδίατι Ε 232 ΤΗυθΥϋΠ)Ι8 

τό ναντιχον ήμίν •ήξιωβεν, \ άμ%')ναβ^ι αντονς χαΐ #£^-ΐΒ9| 
|ιχτ£ δτΐ χαί μίτ άβ&ενίίαξ χ(ά ^νμφορών η υμετέρα 
έπιότήμη κρείββων ίβτίν ίτεραζ ιύτυχούβης φώμης. 
τους τε Ά&ηναίονς ύμ&ν πάλιν αν χαΐ τάδε νπο-^ 
δ μιμντιβχω, οτι οΰτε ναν£ ίν τοϊζ \ νεωβοίχοις αΛΛας | 
6μοίας ταϊαδε οΐίτί όπΛιτών ι)λιχίαν ύπελίπετε^ ει τε 
|υμ^'ί£ται τ^ &λλο ί) τό χρατείν τ>μΙν, τους τε έν^άδε 
πολΐμίονς εν&νζ έπ' έχεΐνκ πλενΰονμένονς χκί. το'ύζ 
έχεΙ ίιπολοίπονς ί^μών άδυνάτονς έαομίνους τους « 

10 αντον χοίΐ τον; επελ&όντας άμννκβ9•αί. | χαΐ οί μ%ν 
αν νπ'ο Σνραχοβίοις εύΟ^ς γίγνοιβ&ε, οϊξ αύτοΙ ΐατε 
οΐφ γνώμιι επήλ&ετε, οί δΐ έχΒΐ ύπό Λαχεδαιμονίοις. 
ωΰτΐ ίν ενί τώδε ύπερ αμφοτέρων άγώνι. χα&εβτ&τεξ % 
χαρτερ^ήβατδ, είπερ ποτέ, καΐ έν9νμεΙβ&ε κα•&' ΐχιίϋτονς 

15 τί χα,Ι Σύμπαντες Άτι οί έν ταΐς νανΰΐν | νμ&ν νϋνΧ 
έβόμενοι χαΐ πεζοί τοΙς Ά^ναίοις είΰΐ χκΐ νηες χαΐ 
ζή^ {)π6λοι%ος πόλις χιά τό μέγκ 'όνομα τ&ν '^θτϊϊ/ών, 
περί ών, ε[ τίξ τι έτερος έτερον προφέρει η έπιβτημγι 
ΐ) εύψυ)^α, ούχ οίν ίν &λλψ μάλλον χα,ιρψ άποβει'^ά- 

30 μενοζ αύτάς τε αντφ ωφέλιμος τ-ϊνοιτο χαΐ τοΙ$ \ ξύμ- Μ 

Ό μϊν Νίχίας τοααντα παρακελενβόμενοζ εύ^ζί 
Ιχέλενε πλτιροΰν τάς νανς. τψ δϊ Γνλίππω χαΐ τοϊξ 
ΣνραχοβΙοις καρήν μ\ν αΙα%•άνεθ%•αι, όρώβι χαΐ αότή» 
25 Ζ'^ν παραβχενήν, 'άτι νανμαχΊ\6ονβιν οί Αθηναίοι, προ- 
\ηγγέλ&τ] δ' αύτοίς χαΐ ή έπίβολ-ή των βίδηρών χειρών, ί 
χαΐ χράς τε τάλλα έ^ηρτύβαντο ώζ εχαβτα χαΐ πρί)5 

1 ύμίν (,1)0 2 ρΓ. χαΐ οιη. Β 4 ήύμ&ν Β ί/μ&ν Ο 7 ΐν 
&ίνίι Β 8 πΐιυβονιι^νονς ΟΕ πίεναομένονς ΒΡΜ πλινοΊβ- 

μΐνουϊ Α[0] 9 υμών Β 15 γε οιη. Β |] ζνμπαντα« Ο, οογγ Γ. 
η ή τπΙη., οιη. οοϋ. \\Ά9ηνι<ίωυ Β 20 αντώ^ί) ο ΐοι 
22 τοσάδΐ Β 27 τά11α\ πολλά Ο 
ΗΙ8Τ0Ε. ΤΙΒ. ΤΙΤ 64—67. 233 

τοϋτο* τ&ζ γα^ πρφρας χαΐ τί^ς νεως ανω ίπΐ πολύ β 
χατδβύραωΰαν, όπως αν άπολίβ&άνοι χαΐ μη ίχοι 
άντιλαβην η χύρ επιβαλλομένη, χαΐ ίπΐΐδ^ χάντα ι 
ίίτοΐμα | ί^ν, παρΐνελεύΰαντο έχιίνοις οι τΐ βτρίαΐίγοί μ 
ίοΐ ΓύΙιππος χαϊ ίλεξαν τοιάδε. 

,,Ότί μίν χαλά τά προΐΐργαβμένα και ίπϊρ χκλ&ν ββ 
ιών μΒΐλόντων 6 άγων Ββτκι, ω Σνραχύβιοι χαΧ %νμ- 
^^γοί, οι τε πολλοί δοχεΐτε ίιμΐν είβεναι (ού£^ γάραο 
ί» οϋτως κύτων προθύμως άντελάβιβ&ΐ), χαΐ εΐ τις 
μίΐ ίπϊ Ζοον βεΐ ^σ^τΕΕί, αημανονμεν. '^&ηναίονς γέρ ι ' 
ίζ τί^ν χώραν τήνίε ίλ&όντας πρώτον μϊν ίπΐ τηζ 
Σιχε\λΙα£ χαταδουλώβει, ίπειτ', εΐ χατορ&ώβειαν, χαΙ ί 
?ί}5 Πελοποννήδον χαΐ τ^5 ^λλης 'Ελλά$03, χκΐ άρχ^ν 
ϊ^ ί^δη μεγίβτψι των τε πρϊν Έλλ-^νων χαΐ τών 
ρ&μ χιχτημίνονς, πρωτοί άνΟ-ρώπων ύποατάντες τφ 
Μν)τ(Χ^, φπερ πάντα χατέβχον., τάς μϊν νενιχήχατε 
9»]{ΐα\χίας, τήν ί' έχ τον είχότος ννν νιχήβετε. άνδρες ^ 
^ύρ /πίίδαν ω άξιοϋαι προύχΐΐν χολονβ&ώβι, τό γ' 
ίαάλοιπον αυτών της δό^ης αβ^ενέατερον αύτ6 εαντον 
ίύτιν ^ ει μηδ' φή^οαν τι) πρώτον, χαΐ τψ παρ' 
^Λίδα τοϋ αύχήματος βφαλλόμενοι χαΐ παρά (βχύν 

δννά\μείος ένδίδύααιν 6 ννν '^&ηναίονς είχός υ 
Ι^ονΟ-ένοα,. ημών ίϊ τό τε {υπάρχον πρότερον, ψχερ β7 
*βΙ άνεπιΟτήμονες ετι &ντες άπετολμ^ήβαμεν, βεβαιό- 
ΙΐΚον ννν, χαΐ της δοχήβεως προβγεγενημένης αντψ 

ι ηατφααααν Β || ναΙ όπως Μ [| ΐχηι ΒΉ 3—4 ίτοιμα 
■ίηπ Β 9 αετών οΖτα Β 11 τήϊ] τ^+ Ο 12 Ιπατα 

■Ι ί1 Β 13 ΠίΧοΛονν/ιβον τι ΜαΙ Β 17 νανμαρ,οζ ο ^η 

««[«ϊίβϊΒ 18 ψ\ ώνΑΒΙ χοΙουί&ώίιβΕΡΜ θί βοΐιοΐ. Ρβ.ϊιιι. 
"ώίοσώοι Αΐϊ άχοίον^ώσι Β || γ' {ιπόίοίχον ο }>* Ιοιαόρ Β 
™ *^ τύ Μ 21 άτννι'ιματος Μ || αψαΐάιιενοι Β, οοιτ. " 

*• ί|<ώ* νιι]^. ύμ&ν αοάύ. |) ναάρχαιν € 234 ΤΗϋΟΥϋΙΟΒ τοϋ χρατίΰτονί είναι, εΐ τού^ χρατίΰτονς ένιχήβί 
διπλαβία έχάατον ή έλ\πΪ£. τά 5ΐ πολλά προς 
έπίχΐίρήβείξ ή μεγίατη έλπίς μεγίατ-ην «αΐ την 
&νμίαν παρέχεται, τά τε τής άντιμιμ'ήϋεαζ αντών 
Β παραδχενης ημών τψ μίν ήμετέρω τρόπφ ξΐΜΊ^θτ) 
ΐύτι χαϊ ονχ άνάρμοβτοι πρ'ο^ τήν ζτέχνψ)} ίχάΐ 
κυτών ίΰόμε&α- οί ό", έπειβάν πολλοί μ}ν \ 6π/ 
έπϊ τών χαταβτρωμάτων παρά το χα&εστηχός 
πολλοί ίΐ χαΐ αχοντιβταί^ χερβαίοι ως ειπείν 

10 νανίς τε χιά αΑΛοι ίπΐ νιχνς άνκβάντες, οι θί>δ' 3παξ 
χα&•εζομένονς χρι) το βέλος άψεΐναι ενρ'ήβονβί, χώβ 
ον βψαλονβί τε τάζ νανς χαΙ εν βφίβιν οώτοίς πάντες 
ούχ Ι ίν τω αντών τρόπω κινούμενοι ταρά^οίται; έπείι^ 
χαΐ τφ πλί^^ει τών νέων ούχ ώψελήβονται, εΐ τι^ καί 

16 τά^ε -Ομών, οτι ούχ ΐβαις νανμαχ'ήΰΗ, πεψόβηται-' έν | 
όλίγω Ι γαρ πολλαΐ άργάτεραι μΙν ίς το 3ραν τι ί)ν 
^ουλονται ίβονται, ρ&αται δε ίς το βλάπτεβ&αι αψ' 
ων ήμϊν πκρεύχενκβται. το δ' άλη&ίβτατον γνωτε, 1\ * 
&ν ήμεΐς οΐόμε&α βαψως πεπνβ&αΐ' υπερβαλλόντων 

20 γαρ αύτοϊς \ τ&ν χαχών χαϊ βιαξόμενοι νπίι της ! 
παρόύβης απορίας ές απόνοιαν χα&εΰτήχαΰιν ον παρκ- 
ϋχενης πίβτει μάλλον τ; τνιης άποχινδννενβαι ονταξ 
Ζπας δύνανται, ΐν' η βιαβάμενοι ίχπλενβωβιν ?) χατϊί 
γην μίτά τοντο τήν άποχώρηβιν ποί&νται, ώς τα>ν 

25 γε παρόντων ονχ αν πρά\^αντες χείρον, προς οίηι\ 
άτα^ίαν τε τοιαύτην χαϊ τνχην ανδρών έαντ-ήν παρα- 

1 τοϋ] τύ οοϋ. , ΟΟΓΤ. Κγ. 2 τά . . . ίΐαΐξ (3) Β, οπι. ο 
β τήρ οπι. Β \\τέχνην αάάϊϋ || ίιιαατον Β 9 ««Ι οιη. ΟΕ 

13 αύτ&{ι)ΕΰΜ. ίαιτώρ Β 17 ίβά(ΐΐναι Ο \] ^άατα ϋ 
1β ααφώς] αφίαι γρ. Ο, 22 άΛΟχιν^ννεύαΐί 00(14,, οοιτ. ΒοΙεοτ 
23 βιαίάμίνοί Μ 21 κοιοννται ΟΕΡΜ 26 αίάξαντΐί ΑΡ 
π^ορας <:Β£Μ 3Θ &ϊα^ Ο 4, αυτήν Β ΗΙ5Τ0Κ Ι.ΙΒ. \ΤΙ 68—69. 235 

•^ΈύακυΙαν πολεμιατάτων ^&γ^ προβμδίξωμεν, χαΐ 
νομίβωμεν «μα μίν νομίμώτκτον ίϊναι προ 3 τους 
ίναντίονξ οι αν ώς ίπΐ τιμαι^»!^ τον προβπεϋόντος 
ίιχαιώβωβιν άποχλϊ^βαι τ^ς γνώμης τό | θυμοΰμενον, ΐί 
ΐμα α ϊχ^ρούς άμύναβ&αι ίγγενηβόμινον ι^μΓν, [και] 
τίι λεγόμενόν παν ηβίβτον είναι, ώς ίΐ ίχ&ροί χαΐ ί 
ί)[θΊστοί, πάντες ίβτε, οι γε ΐχΐ την ημετεραν ^λ&ον 
ίονίωβόμενοι, έν ψ, ιΐ χατώρ&ωβαν, άνΒράβι μίν 
ίν τά ϋλγίβτα προβέ&εβκν^ παιβΧ &ε χαΐ τ^Ί*"»^!! ϊ'ά » 
ΙνχρεπΒβτατα, πάλει δϊ τΐι πάβτι τήν αΐβχίβτην ίπί- 
Λ2ίηα(ν, άνϋ•^ ων μή μαλαχισ^ηναί τίνα πρέπει, μηδΐ » 
ι4 ακινδύνως άπεΙ&•εΙν αυτούς κέρδος νομίΰαι, τοϋτο 
^ν γάρ, χαΐ ίάν χρατήΰΐοβιν, ομοίως δράβονβιν' το 
ϋ πρα^άντων ίχ τον είχότος α βουλόμε^α τονβδε τε 
Ι ( χολαβ&^ναι κκϊ τβ πάθτι ΣιχελΙα χαραονμένίΐ καΐ » 
χρίν ίλεν&ερίαν βεβαιοτέραν πκραδονναι, χαλός 6 
ί^ών. χαϊ χινδννον οίτοι βπανιώταχοι οι αν έλά- 
^^ατα ίχ τον ϋψαληνιχι βΐόπτοντΐς πίεΐΰτα διά το 
ΐύτνχηβαι ώφίλώιίίν." 

ΚαΙ οί μϊν των Σνραχοβίων βτρατ'ηγοί χαϊ Γύλιχ- 69 
|ιη>£ τοιαντα χαΐ αυτοί τοις βφετέροις ατρατιώταις πάρα- 5ο 
ιαί8νϋ(Ιίμενοί άντεπλήρονν τάς ναΰς εύ^ς ίπειδ'ή χκΐ 
νους Ά9Ί]ναίονς τιβ&άνοντο. ό ίϊ Νιχίας 'ί'πο τβ>ν ι 
^(Βί^ντων έχπεπληγμένος χαΐ 6ρών οίος ό κίνδυνος 
:1 ώβ ^γγνς ί^δη, έπειδί} καΐ οβον ούχ εμελλον άνάγε- 
βΦαι, Ι καΐ νομίβαζ, όπερ πάβχονΟιν έν τοΙς μεγάλοιςΑ9%, 
άγ&βι, πάντα τε έργα» ετι Οψίαιν ίνδεκ εΐναι χαΐ λόγφ 

8 νομίβομίν Ο 5 ίτιγΐνι^βάμινον Β || χαϊ οιη, ιΙθίθΓ.; τό 

ΗΙΙ, ρ 6ί α ΗΐιρΓ&βΕΓ., Β )4 πραξύντων Ο πρα^άνταν 

« Β Ι £] δι. Ο, 001Τ. Ο, [[τονς βέ ΑΒΕΜ \\ τί οω. Ο τι *αΙ 

[6Π 15 χαριιονμέντιν 6 19 ώψίίώαι Β ώφιΐοναι ο 

^ Β αβη ^ν ο 27 ίς)>α Μ Β ΐτι ϊη ΙΪΙ. Β^, Οία. &.ΚΡΜ. 236 ΤΗϋΟΥΟΙΒΙδ 

αύτοϊί ονπα ίκανά ίΐρήβ&αι, αν&ΐξ των τριη^ά^]^ 
ίνα εχαβτον κνεχάλΐΐ, πατρό&ίν τι ίπονομάζων : 
ιιύΓού? Ι δνομιχβτΐ χκϊ φνλ•ήν, ά^ιών το τι κβ^' έαιη 
φ υπήρχε λαμπρότητας τι, μί] προ^ί^οναι ' 

'} τάξ πατριχάς άρΐτάς, ων έαιψκνΐΐζ ί/βαν οί }τρ(!}ΌΜ 
μή άψανϊζείν, πατρίδος τι τής ίλινΟΊρωτάτης ύΛ 
μιμνι^βχων χαΐ της έν αυτί} άνΐπιτάχτον παβ 
δίαιτκν έξ\ονΰίας, βλΑ« τε λέγων οβα ίν τω 
^δη τον χαιροϋ 8ντες αν9ρωπθί ού προς το 5θ3^ 

Β τινί ^ρχκιολοί'ίϊΐ' φνλαξάμενοι είποιεν βν, χαΐ ■■ 
άαάντων παραπλήϋια ες ζβ γνναϊχας χαΐ Λαΐδας ί 
ϋ•Εονς πατρφονς προφερόμΐνα, άλλ' έαΐ τ^ χα(^ 
έχπλ•ή^εί ωφέλιμα | νομίξοντεζ έπιβοωνται. χαΐ 6 ) 
ούχ Ιχανά μάλλον ^ χαΐ άναγχαΐα νομίβας παρτινήΰί 

Β άποχωρήβας ^γε τύν πΐζ{)ν προς τήν ^άλι^ββαν ( 
παρθΓκξίί' ώρ έπΙ πλεΐβτον ίδύνατο, ^πως οτι μεγία 
τοΙς έν ταΐς νανβΐν ώψελία ες τ'ο &αρβΐΐν γίγνοΛ 
6 δϊ ^τιμοϋ&ένης χαΐ \ Μένανδρος χαί Εν&νδημβί 
(οντοι γάρ έπΙ τός ναϋς την Αθηναίων ατραττ^γοΧΛ 

] ίπέβηβαν) αραντες άπο τοϋ εαυτών ΰτρατοπέδον εύ&^>ς \ 
ίπλεον προς τό ζενγμα τον λιμένας χαΐ τόν π^α^Ηχ- 
λειψ&έντα ϋιέχπλονν, βονλόμενοί βιάβαΰ&αί ές τ'ο ε^ω. 
προΐξαγαγόμενοι δΐ οί Σνραχά\βιοι χαΐ οί ί,νμμαχοι " 
νανβΐ παραπληβίαις τον άριϋ-μον καί πράτερον, χκίά 

3 τε τον ίχπλονν μέρει αυτών έφύλαββον χαί χατά τον 
άλλον χύχλψ λιμένα, όπως πανταχό&εν αμα προϋπί- 6 άτιμάζιιν Μ ΒηρΓίΐΒϋΓ, (τ, 8 Ιν ιώ] ΐπυτώ Ο !> ΰι-τί^ Β 
ίηΟΕ Ο 10 ιΐϊά Μ 12 προσφιρόμίϊΉ Β 14 ^ «αΠ η Β 
χκΐ Ο, ϋΟΓΤβϊί 18 ΕΰίημοΕ Ο 21 παραίΞίφ&έηα ΑΟΕΡΜ, 
βοΒοΙ, (τοντίαχι ΛαρίΙέίπιίτο Ααχι μή ίίιϋχ&αί), Βίοη. Η9ΐ. 874 
— ταΖιιφ&έντα Β κΐΐροιίτιφβ'ίντο: Ο ■ ΗΙ8Τ0Ε, Γ.ΙΒ. VII 70. 237 

χτοΐΐν Ι0Ϊ5 Ά&ηναΐοις, χαΐ ό πΐξ6ς βμα αύτοίς πκρι- 
βοή&εί ίκίρ χαΐ αΐ ΐ'^εε κκτίβχοιιν. ^ίρχον | ίϊ τον 3ο 
ναντιχον τοΙς Σνραχοβίοΐζ Σιχανος μίν χαι Άγά- 
9<φχθ5^ Χί'βας ίχάτερος τον παντύ^ ^χι^ν, Πνθ^ν δ^ 
Ι *«( οΐ Κορίν»ιοι τό μ^βον. έπαόίι ίΐ οί «/ΙΑοι ^^^^ 
Ά^^ναΙοι προοίμιβγον τώ ξίύγματι, τ^ μ^ν πρώτ•^ 
^ύμ^Ι ίπιηλϊοντΒζ ίχράτονν των τιταγμίνων νεών 3Τρ05 
0^^, χα'ί έπαράιηο Ιύΐΐν τάς χλ•^βεις' μετά 0^ 
τύντο %ανταχό\&εν Βψίβι των Σνραχοϋίων χαΙ ξνμμιί- ί 
ρον ιχι.φερομε'νιον ον πρ^ξ τω ζενγματί ϊτι μόνον ή 
ρονμαχίκ άλλα χαΐ χατά τον λιμένα εγΐγνετο, και ^ν 
Μαψιερά χαΐ οία ούχ έτερα τ&ν προτέρων, πολλί] μϊν λ 
)ίάρ ίχατέροΐ£ προ^μϊα άαο των ναντ&ν ές τί> έπι- 
^ΛΐΙν ίιπόχί χελενβ9Βίη | εγίγνετο, πολλή δί ή άντι- ίο 
τίΐνηϋις τών χυβερνητ^ν χαί άγωνιβμοξ πρθ3 «Λλι^- 
15* οι τε έττφάται ί&εράπενον, ύπότε προΰπέαοι 
νη£, μή λΐίπεβ&αι τά από τον χαταΰτρώματος 
νήζ Άλλης τέχνης" πάς τέ ης έν φ προβετέταχτο 
ίίύτί>ς εχαατοξ ήπείγετο πρώτος φαίνεΟ&αι. ξνμ- 4 
^εϋονΒαν άΐ ίν 6λίγφ πολλών νεαν (πλεΐΰται γάρ ιΒ Ι 
ίή ίΐνται εν έλκχίατω ένανμάχηόαν βραχν γάρ άπέ- 
λιπον ^ννκμφότεραι όιαχόβιαι γενέβϋ-αι), αϊ μϊν 
ίμβϋλαΐ 6ιά το μη είναι τάς άναχρούαει^ χαΐ διέχπλονς 
νι έγίγνοντο, αΐ ίϊ προββολαι\ ώς τιίχοί ναϋς 
\1 χρο(ΐπε\βονβα η διά τύ φεύγειν ^ κλλ^ άτι- μ 

1 &μα αΙ'τοίΐ Β αύτοΐζ βμκ οΓΟ] βΐ Βίοπ. Η&1. || χα^(- 
Ρ<Μ)*ίί Οίοη, ΗβΙ, Λβραβοίΐβίί ΟΕΓΜ παρα^οηβ-ήιΊ) ΑΒΓ, [0] 
6 α\ α χαΐ Ε βΐ Βίοπ. ΗβΙ. II ο1 &ηοι οω. Β 10 ΤΦ] τι ϋ 
|{ή β ί»• ή Β 16 &ηοτι ΒΜ οτβ οΑΕΚ βΐ Όίοη- βία, 

!1 άτίίΧαιτον € 23 ίμροίαΐ ΟΕ βϊ βεΙιοΙ. Ι'β,Ιιιι. ίτίβαΧσϊ 

ΑΒΡΟΗ (Ί Ώϊοα. Ηαΐ. || βιίχπίον Β 21 έγΙγνονχΜ V 238 ΤΗυΟΥΌΙϋΚ Η 

πλΐουβα, πνχνότί^αι. ήϋαν. χαΐ 8βον μίν Ζ{)^ΐ'<^| 
ίΐροβφεροιτο ναν$, οί από τών χκταβτρωμάτων τί^Λ 
άχοντίοΐί καΐ το^ΐνμαβί χαΐ λί&οΐξ άψ&όνοίξ ^^| 
κύτην ^χρώντο' ίπειβι) 3ί προβμεί^Βίαν^ οί έπιβέίτ^Λ 
5 έξ Χ^ίρι^β Ιόντΐς έπειρώντο ταΐς \ άλλήίαν ναυι^Η 
έαιβαίνειν. ^ννΐζύγχανέ τε ποΛΑκχον διά τ•ήν 0τεν^| 
χαρίαν τά μδν άλλοις έμβεβληχέναι, τα. άέ ιχύτοβΗ 
έμβΐβί^β^κι, δύο τε περί μίαν χαΐ ίβτιν ^ '^Λ 
πλείονς νανς χατ ανάγκην ξννί]ρτηβ&αι, χαΐ νο^Λ 

10 χνβΐρνήταις τών μίν φυλακίων των δ' ίπιβουλήν, μΗ 
|χαθ-' ίν ίχαατον, «κιά πολλά δΐ πκνταχύϋ-ιν^ χερι^Λ 
ατάναι, καΐ τον χτύπον μέγαν άπο πολλών νεβ^Λ 
^νμπιπτονβών εχπλη^ίν τε αμα χαΐ άποβτερηβιν τ«Η 
άχοϊ^ξ ί>ν οί χΒλΒνβταί ψ&ΐγγοιντο παρέχειν, πολΙ^Λ 

16 γάρ δίι ίι παραχέλενβΐξ χαΐ βοή άφ' ίχατέρων το^^ 
χελενβταΐς χατά τε \ την τέχνην καΐ προς τήν αντίχαϋί 
φιλονιχίαν ίγίγνετο^ τοις μίν Ά&ηναίοις βιάζεβ&αί ■ 
τι τον ίχπλονν έπιβοώντες χκΐ περί τής ίς ^^^^ 
χατρίβα βωτηρίας ννν, (Γ ποτέ χαΐ αί&ις, προ^μ^Λ 

30 άντιλαβέβ&αι^ τοις δε Σνρα\χοβίοις χαΐ ξνμμάχοις χαί^^Λ 
ει,ναι χαλνβαί τ ε αύτονς διαφνγεΐν χαΐ τήν οΙχ^ΰ^Λ 
ΐΧΐίιϊίΓου^ πατρίδκ νιχήβαντας ίπανξήααι,. χαΐ οΐ βτρί^Λ 
τηγοί προβέτι ίχατερων^ εί τινά πον 6ρώΒν μή χα^Η 
άνάγχτιν πρύμναν χρονόμενον, άναχαλοϋντεζ 6νομαΰ^Μ 

36 τον τριήραρχον ■ήρώτων, οί μΙν \ './ί&ηναΐοι, ει τι^ΙΗ 
πολεμιατάτην γην οίχειοτεραν ^δη της ού δι' έλι'^Όΐη 

3 άψΟ&νοίί Οίοη. Ηοιί. άφ^όνιαζ ΐθΑ&. 12 νΐιον] τΔ« 

νείάν Ο 14 ψ&ΐ'/'^οντο Β ψ&έιγοίτο Μ {φ&ίνγοντο Οίοο. 

Η&1. 1δ ή Β, οιη. ο Ι ίοή] 3 ίη ΙίΙ. Λοβπιιη Ιιίΐ. Βι η ^οή 

Οίοη. Ηβ,Ι. 16 τί Β κΧ Γΐϊοη. ΗβΙ., οιη. ο 17 φύ.ονα%ί»Ψ 

ααάά. 18 τήκ] ϊήν ίη ΙίΙ, Β, 32 ίίΐάΒτου Μ βορΓΒβοτ. 6, || 
ΜχήσαρίΐΒ ΐΒρΓ&ιΟΓ. Ο, 23 «ητ'^ &ι.' Β μ ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. νπ 71. 239 

Χΐκιημ^νης ^αλάββης ηγούμενοι ύποχωρονβιν, 
'. δί Σνρακόαιοι, ιΐ ονς βαφωζ ΐααϋΐ χρο&νμον- 
ΐνονζ ['^&ηναίονξ^ πκντί τρόπω όιαφνγίΐν, τοιίτου^ 
ίιοί ψΐνγονταζ ψΐύγοναιν, ο τι έχ τγ^ζ γϊ\ς πΒ\ζ^ις [^ 
νροχέραν Ιβορρόχον τή? ναυμαχίας χα^ΐΰττιχνίαζ 
ιλΐτν τον άγώνκ χαϊ ξνβταβιν τής γνώμης εϊχε, 
ΐΧονιχών μ^ν δ αύτό%•δν πιρί τον πλίΐΌΐΌΕ ^δη 
Αοϋ^ δίδιύτες δΐ οΐ ίπΐλ&όντες μή των παρόντων 
Ι χείρω πράξωΰιν. πάντων γάρ όϊ) άναχειμένων τοϊς 3 
9^ναίοι^ Ι ίί τάς νανξ ο τε φόβος -^ν ΐπίρ τοϋ » 
}λλοντοβ οίι$ενΙ ίοίχας χαΐ διά τό άνώμαΑον (τ^ς 
%ΐίθ£ άνώμαλον'} χαΐ τήν Ιπο-φιν της ναυμαχίας ίκ 
6 γήζ ήναγχάξοντο ίχειν. δι ολίγον γάρ οϋβης 3 
Β 0^^ίίΒ χαΐ ού πάντων αμα ές το αντο βχοπούντων, 
μέν τίνες Γίοΐί'ν πτ} τοΐι^ Οφετερονς επι.\χριχτονντας, κ 
»&άραηαάν τ ε αν χαϊ προς άνάχληβιν ϋ-εών μϊ} 
•Βί^βαι Οψάς της ΰωτηρίας έτρι'ποντο' οΐ ό' έπΐ τι 
Ιαώμενον βλί-ψαντες άλοψνρμώ τε αμα μετά βο^£ 
ρΰντο χαΐ άπί) τ&ν δρωμένων τ^ς ϋφεως χαΐ τήν 
ιώμην μάλλον τών έν τψ Ιργψ έδονλονντο• αλ\λοιια 
ί χαϊ προς άντίπαλόν τι της νανμαχίας άπιδόιτες^ 
ά τα άχρίτως ϊ,ννεχϊς της άμίλλης χαϊ τοις βώμαδιν 
\η)1ς ίβα τή δόξ,η περιδεώς ξνναπονενοντες ίν τοΙς 
ιΧοίώτατα 3ιήγον αίεΐ γάρ παρ' ολίγον ΐ) διέφευγαν 
Ι άχώλλυντο. ^ν τε έν τω ούτω βτρατεύματι τ&ν^ 
ί^ηνίίίων, εως άγχώμαλα ένανμάχονν, πάντα ί)μον 

1 τίόνον Β. βΛοΙ, (μετά ΛοΧΙον ηάτον), ΰίαη. ΗαΙ., οιη. Ο [| 
Όχαβοϋβιν Β άποχωρονβιν ο βΐ Οίοπ. Η^. 2 (ί οιη. Β 

'ΜΊμ-αίονς <1θ1. ΠηΙιβΓ (> ξύ+ιίταοιν Ρ Τ ψιΧονιιΐίών ίύάά. 
9 ίη Ο ίίη Β 11 Βαρρίενϊί ϋΐΒ,βΒβη, οί". 8^^1ι>1. 14 ού 
~\ άπάνταν Β 16 Ζν οηι. Β 17 "1 τ6 οοάά., 

θ Μονίβϋτο 35 αντφ ιηα. Δ.ΕίΕΊί «λ ϊ)νι&.Β*1. 240 ΤΗυοϊοΐϋΐδ άχοϋβκί, δλοψνρμός, βοή, νιχειντΐξ, χρκτονμ.ενοι, άλλα 
δσ" &ν ίν μεγάλα χινδύνω μέγα βτρατόπεδον πολυειδ^ 
\άναγχάζθίτο ψ&ίγγεββ-αι. πα^κχληύικ όϊ χκΐ οί ίπΐ ^ 
των νιων κύτοίς ίπαβχον, πριν γε ίή οΐ Συρίίχόβίοι ; 
5 χαί οί Σύμμαχοι έπ\ πολύ άντιαχούβ-τις τ^3 νανμκχίαξ "Λ 
έτρεψαν τε τους Ά&Ύΐναίονξ χαΐ ίπ[Μίίί1ίι'0^ λαμπρώζ, ιϊ 
πολί^ χρανγ^ χαΐ διαχελενβμω χρώμενοι^ χατεδίωχον Ί. 
1^5 την γην. τότε δ} 6 μίν ναντιχός ΰτρατόζ, &λλθί^ 
&λλ^1, οβοι μή μετέωροι έάλωβαν, χατενεχ&ίντΒς ; 

ΙΟ έξέπεβον ές το βτρατόπεδον' ό Οϊ πεζοζ ούχετι δια- 
ψόρως, άλλ" άπΰ μιας 6ρμή? οίμωγζ τε χα\ βτόνω 
πάντες, δνβανααχετονντες τά γιγνόμενα, οΐ μϊν έχΐ , 
τάζ νανς παρεβοή\&ονν, ο[ ίί κρόί τό λοίΛον τοϋιή 
τείχους ίς φυλαχήν, άλλοι δέ, χαΐ οί πλείβτοι, 

15 ιτίβί βφας κύτους χαΐ δκΐ) βω&^ΰονται διεβχόπονν, \ 
^ν τε έν τφ παραντίκα ονβεμι&ζ δί] τ&ν ^νμιταΟωνΛ 
ελάαβων εχ%λϊ^%ις. παρκπλτίβιά τε ίπεπόν^-εβαν χαί Γ 
εδραβαν αύτοΙ έν Πύλω' δια\ψ&αρδΐβών γάρ των νεώνΛ 
τοΙς ΑαχεδαιμονΙοις χροθιατώλλνντο κύτοίς χαΧ οΐ 

30 έν τ^ νηΰφ άνδρες διαβεβηχότες, χκΐ τότε τοις Ά9^ 
νκίοις άνέλπιβτον ήν τό κατά γην βω&'ήαεβ&'ία^ Ι 
μη τι Λίίβά_2άγον γίγνηται. ''.λ'#^•γ '^η^Λ.Λ ,'»ΛΓ 
Γενομένης δ^ Ιβχνρ&ς τής νκνμαχίας* χαί^-^Μ 
Ι νεών άμφοτέροις χαί άν&ρώπων άπολομένια 

25 Σνραχόβιοι χαΐ οί Σύμμαχοι έπιχρατ-ήβαντες τάΈ 
ναυάγια χαΐ τους νεκρούς άνείλοντο χαΐ &ποπ)^ 
βαντες προς τήν πόλιν τροπαΐον εβτηβαν. οί 1 2 Βο' 3ν] οαα οοΛιΙ., οογγ. Ηθιτρ. 8 ί»οι].ίΕ1Λθ9 ϊ 

ςοΓτ, Κγ. 11 6ρρ-)5 Μ 14 οί χοΐ Μ 16 ^μπίαοΛί 

ξνμφοραιν Β 19 τοις οτα. Β || αίτοί^ 1> βΐ Βϊοϋ. Ηαΐ. αύτκ 
" 82 ην^έι λά^ον Ώίοιι. ΗαΙ, παράΐο/οιτ 01 
ΗΙδΤΟΗ. ΠΒ. τη 72— 73, 241 

Ά9ηναΙοί νπ'ο μιγί&ονξ τών παρόντων χακ&ν νίχρών 
μίν πίρι ί} ναναΙ^^ωΐ' ονδ^ έιανόονν αΐχΐιβαι ικναίρεβα•, ^ 
Τή5 ί^ νυχιΌς έβονλΐνοντο ΐ'^>^^)ς άναχωρεΐν. ^Ύίμο- ^ 
οΆένηζ 6ϊ Νιχίίρ προβελ&ων γνώμην ΐποΐΐΐτο πληρώ- 
ααν%α3 ίτι τάς ίοιπόξ τ&ν νιων βιάβαβ^κι, ι;ν δννιαν-- 
τβί, αμα εο τόν εχνΐλονν, λέγων 8τί πλΐίονς ε'τ£ κί 
λοιπαί ΐΐ6ι α^ΐ? χρ•ή\βιμαί βφΐύιν η τοΓ<; πολίμίοις' χ 
ΙΐΟαν γάρ τοίξ μίν '^^&η\να(οις αΐρίλοιαοί ώς ε^'ήχοντα, 49 
ίθί§ δ" ενάντιοι^ ίλάββους ί) πιντήχοντα. χαΐ ζνγχω- ^ 
ρονντοζ Νικίον τζ γνώμτ] καΐ βονλομίνων πληρούν 
δν οι νανται ονχ ^&£λον έββαΐνίΐν δια τ'ο χατα- 
ΛΒχληχ&αι τ^ ίββΠ ίί«ϊ ί^ή | «ν ετι οΐΐβΟ-αι χρατηβαι, $ 
Μΐί οΓ μΙν ώς κατά γην άναχαρηθοντες ^ίϊ/ ξύμ- 
ΐΚκντΐς την γνώμην ειχον. Έρμοχράτηξ δ\ ό Σνρα- 7β' 
ιήβίοζ ύπονοηβας αύτ&ν τήν διάνοιαν καΐ νομίβαζ 
ΰίίνύν ΐΐναι ΐΐ τοβαντη βτρατιά χατά γην άποχιο- 
ρΐ^σαβα χκΐ χκ^ΐζομίνη ηοι τίις Σι,χελίκς \ βονλήβίται ιβ 
αί9ίζ οφίβι τυν πόλεμον ποιείβ&αι, έβηγείται έλ&αν 
τύΐς Ιν τίλει ονϋιν ώς ο ν χρίων απο^ω^ι^ΰκι τής 
ννχτοζ αΰτονς περιιδεΐν, λ^γαν ταντα α χαΐ αύτώ 
αΐόχΐΐ, άλλα ίξελ^-όντας ^δη πάντκξ Σνραχοβίονζ χαΐ 
ίούς ξνμμάχονς τάς Τί οδούς άποιχοίομηβκι ] καΐ τά ιβ 
ίΚενόπορα τών χωρ^ων «ροφ&άβαντας ψνλάαβειν. οΐ β 
ίϊ ^ννεγίγνωβχον μΙν χαΐ αύιοί ού% ^ββον ταντα 
ίκίίνον χαϊ ίδόχει ποιητέα είναι, τονς ίΐ άν&ρώπονί 
ίρτι άομΐνονς άπο ναυμαχίας τε μεγάλης άνααεπαυ• 

. 3 ίβονΧοντο Β 7 ιίσι οτα. Β 11 οΐτόν γΑΡ 12 τρ ο 

Μ *{ Β 13 άναχιαργιίαντις εΜ 1ϋ άιιοίωρήβαβα ΟΕ ^οτο' 
φα»α ΔΒΡαΜ 20 £ χαί «Β χαϊ Ξ ΕΜ: χκΐ ίί χαϊ ΑΡ 

|>1 ίΜχίΐ] ίίόχίί ίΓϊβί Μ 22 τκϊΐ τα Β 93 ιΐΓίϊΐίιίρβ 

ι1^^βφί^άβανταί Ο [Ο] (Ιιαίαβιίιταβ Β 26 αοι-ητίο Ο 

Ιβ ΝΐΜαν^ΐΌυΐ Β 
ΤΜνιιΤΒαιη, ηα. Βαίβ. Π, Εά, Β 1 


ΤΗϋΟΥϋΙΒΙΒ μίνονς χαΐ αμα ίορτης ονΰτ^ς {^τνχε γαρ ίώτοΐξ 'Ά 

\κλΐΙ ταντην τήν ήμέραν θυβί'κ οΰββ) ον $οχεΐν 

ι ^^ίίως έ&ίλ'ηβαι ύπαχοϋβαΐ' ύπό γάρ τον περιχαρι 

της νίχη^ προς πόβιν τΐτράφ&αι τους πολλούς έν 

& ίορτΫΙ^ χαϊ πάντα μάλλον ελίΐίξειν αν βψ&ν πεί&ΐβ^ 

Ιαντοί!ζ ή 5αλα λαβόντκζ ίν τώ πκρόντι έξΐλ^είν. 
άϊ τοίζ Ι αρχονΰι ταντα Ιογιξομένοι^ ϊψαίνΒτο ϋχί 
χαί ονχέτι. επει&ΐν κύτους ό Έρμοχράτης, α-υτοΒ ■ 
τοιίτοίί τκόΐ μηχκναται, ό'(6ιώς μ-ή ϋΐ ^Α&Ύΐναΐοι κ 
ήβυχίκν %ροφ&άαωβιν έν τϊι ννχτί δι.ίλ%^άντες 
χαλεπώτατα τ&ν χωρ^ων^ πέμπει τών έταίραν τιι 
ΐαν εαυτού μετά \ Ιππε'ιην προς τι) τών '^ί&ΐ}ναί 
ατρατόπεδον '^νίχα ξννεβχάταζεν οϊ προΰεΐάϋαντες 
Ζβον τις ίμελλεν άχούβεβ&αι χαΐ άναχίΐλεβάμενοί τι» 
Ας &ντες τ&ν Ά&ηναίων επιτήδειοι {^βαν γάρ τίΐ 
χψ Νιχία διάγγελοι τ&ν ενδο&εν) έχέλευον ψράξ• 
ΝιχΙα μή άπάγειν της \ νυκτός το βτράτενμα, ι 
• Σνραχοβίων τός ύδονς φνλαββόντων, άλλα χο 

ίΐβνχίαν τη8 Ί]μέρας παραβχεναβάμενον άποχαρε 
20 χαϊ οι μεν είπόντες άπηλ&ον, χαΐ οί άχούβκιη 
διήγγειλαν ιοϊς ατρατηγοίς τ&ν Ά&ηναίων | οί 
προς τό άγγελμα έπίβχον την νύχτα, νομίΰαντΐς ο 
άπάτΐιν είναι, χαΐ έπειόη χαΐ ώς ούχ εύ&ΰς αρμηβί 
(δοξεν αύτοίς χαΐ τ•ήν έπιοϋβαν ^μέραν περιμεΐνι 
25 ^ως ξνβχενάϋαιντο ώς έκ τών δυνατών οΐ 6τρατι.ώ^ 
ΟΤΙ χρ•τιβιμώτατα, χαΐ τά μίν ίίλλα πάντα χ(ί\ταλιπε 
άναλαβύντες 6^ αντά ϋβα περϊ το ΰώμα ές δίαιν 
ύπ^ρχεν επιτήδεια άψορμαβ&αι. Σνραχόθίοι 61 9 Η18Τ0Ε, ΙΙΒ. VII 74—75. 243 

Γνλιπττοξ τω μίν πεζω προεί,εΐ&όί'τες χάξ τι ^βούς 
τήν χώραν ^ ιΐχϋζ ην τους '^4&ηναίονξ ίέναι 
άχιφόργί'νααν καΐ των ^ίί&ρων χαΐ ποταμών τά$ 
ι ίιαβάΟίίς ΐφύΚαββον χαϊ ίς ύποδ'οχήν τον βΐρατΐϋ- υ 
ματος ώς χωλύβοι-τΐς ί; έδόχίΐ ΐτάββοντο' ταΐζ 6ί 
νανβΐ προβπλιύΰαντίς τίΐξ νανς τ&ν '^&ηναίων άπο 
ιοΰ αίγιαλον άψίΐίχον ^νίαρηβαν δί τινας ολίγας^ 
Αβχί^ 6ιινοη9νιααν, αντοί οί ^Α&ηναΐοι.,, τάς ύ' &λίας 
ικίί' '^βν\χίαν ούδινός χωλνοντοξ ώς ίχάατ7}ν ποί Μ 
' ΒαίχτωχνΙαν άναδ•ηβάμινοί ^xόμιζον ^£ τήν αόλιν, 

Μιτκ δϊ τοϋτο, ίχΐΐδί) ίδόχιι τω Νιχί^ χαΐ τ^ 3\ 
^μοβ&ένΐΐ Ιχανβξ παριΰχενκβ&αί^ χαϊ ή άνάϋταϋις 
ίίΐ] ιού βτρατενματος τρΛ^ ^1^''99 ^^^^ ^^5 νκνμαχίας 
Ι έγίγνετο. διινον οίιν ^ν ού χαΟ-' ¥ν μόνον τών πραγμά- ■ 
*β)ν, οΓΐ τάς τΐ νανς όπολωλΐχότΐς πάβας άπιχώρουν 
Χβί άντΙ μδγάλη^ έλπίδοξ χαΐ αύτοΙ χαΐ η πόλις χι,ν- 
^νίύοντίζ, άλΧά χαΐ ίν τ^ άπολιίψΐΐ τον ατρατοίΐίδου 
κηνίβαινε τΐ] τι ^ψιι ίχάατφ άλγιινα χαΐ τΐ] γνώμ^] 
^\β9ία0^αι. τών τι γάρ νεκρών άτάφαν δντων, 6αότε ■ 
"•ΐί ίδοι τινά τών ΐπιτηδιίων χιίμινον^ ίς Ιύπην μετά 
^ίόβου χα9ί<ίτατο, χαΐ ο1 ζωντίξ χαταλιιπόμινοι τραν- 
Ι^ηΙαι τι χαΐ άβ&ινιΐς πολν των τε6•νιώτων τοΙς 
4ίώβι λνπηρότιροί ^βαν χαί τών άπολωλότων ά&λιώ- 
^ροί. χρος Ι γάρ άντφολίαν χβΙ ολοφνρμ'ον τραπόμινοι 499 
^ ίαιορίαν χα&ίαταααν, ϋγιιν τι οφας άξιονντες χαΐ 
*Κ< ίχαβτον ίπφοάμενοι, ει τινά χού τις Γίοι ^ 
ηΐίίραν ί) οΐχΐίων, τών τε ξνΟχήνων ί^δη άπιόντων 

1 πφβί^ίΐβ'όντί; Β Λΐ/οαιζίΙ&'όν'Τίί Ο 3 χαΐ τών ποτά- 

Α>• 1Π άναβιιΰάμΐνοι Ο 11 τούιαι Β || κΐΐ. τω οπι. Β 

1ί ί^οίίΧα>τιΟτί£ Ο 19 βΙΦέα&αι Γ αϊΌ&ϊβΰαι Ι> 23 όγΑθί 
*Ηιί. Ωα8Β6ΐι ξώαι αούά. 244 ΤΗΤΤ0ΤΒΠ)Ι8 

ΐχχρΒμανννμενοι χαΐ \ ίΛαχολον^ονντεζ οβον δύΐ'αιντο, ι 
ίί τω 6^ προλίποι η φώμη χαΐ τό βωμα, ονχ ανεν « 
6λίγων έπι&εικβμΰν χαΐ οιμωγής άπο?,Βΐπόμενθί, ωατε 
όάχρνΰί παν τα βτράτενμα πλ•ηβ&ΐν χαΐ άπορί^ 
6 τοιαύττι μ•ή ρψδίωζ άψορμ&β&αι, χαίηερ ίχ πολΐμίαζ 
τε χαΐ μείζω ■ί χατά ύάχρνκ \ τά μίν Λετίον&όταζ ^δη, ιο, 
τά δ\ περϊ των εν άφανεΐ δεδιύταξ μη πά&ωβιν. 
χκτ'ήψειά τ ε τις κμα χιά χατκμεμ-ψις ΰψων αύτώρ 
πολίή ϊ/1/. ονδ^ν γάρ &Κλο ^ πόλει έχπεπολιορχτιμένι^ 

10 έψχΐβκν ίποψενγονϋτ^, χαΐ τα,νττι ον ιίμιχρά' μνριάδεζ 
γάρ τον ξύμπαντος ϋχλον ούχ \ ίλάββονς τεββάρωνΛ 
αμα έπορενοντο. χαΐ τούτων οι τ ε ϋλλοί πάντες 
ίφερον δ τι τις έδννατο [χκτά γο] χρηδικον, καϊ οί 
6πλΙτίχι χαΐ οΐ ίππης παρά τύ εΐω&ός αντοί γε χαΐ τα 

15 βψετερα αυτών ΰιτία, οί μίν άπορί^ ά«ολον&ων, οί 
δί άαιΰτίοί' άπηντομολήχεΰαν γάρ πάλαι \ τε καϊ οΪΛ 
πλεΐπτοι παραχρήμα, ίφερον ίϊ ούδΐ ταντα Ιχκνά' 
βίτος γάρ ονχέτι ^ν ίν τω βτρατοηέδψ. χαί μήν ή άλλη * 
αΐχία, χαΐ [ή] ίβομοιρί^ των χαχών εχονβά τίνα Βμως 

20 [τό μετά πολλϊίιν'] χούψιβιν, ούδ' ως φαδΐα έν τψ 
παράντι έδο^άξετο, αλλωρ τε καΐ άπο οίας ΙκμπρόΙτη- » 
τος χαϊ ανχίΐματος τον πρώτον ές οϊαν τελεντήν χαϊ 
ταπεινότητα άφίχατο. μέγιβτον γάρ δη το διάφορον ; 

1 3σον ο έί οΒον Β 2 προΐίποι Β προΖίίΛοι ΑΟΕΡΜ 

τί^οΙιΙτίΗ α 3 ύΛοΙΐιπόμίνοι Β 6 τοIαντ^ι] η)ι αΰτηι Α 

6 ηίίΐοΐίβ-οΐίΟΚΕ, ροηοΗβ βιαρΓ» ΙίΙΙ. χ η,Ηο ιιΐΓ&ιιιβιιΙχ) &ά(ϋίίΒ, Β 
7 άφανιί\ ά ϊη ΙίΙ. ο, τώι άφανιΐ Β || ίιύιάτις, κϊ βυρΓβΒΟΓ., Β 
ΙΙμήΒ μητιΟ 12—13 ΐψιρον ηάντεζ Β 13 ■χαίά τό Ο, «Ιβίβη 
ΐ*α<ηοί Β 14 γή γε ο, οπι. Β, οοιτβιί || «αϊ Ο, οω. ΙϊΟ 

15 αιτία Ο αιτία ύπό τοΙς Ζπλοις ΙιΟ 19 καΐ ή (ή οω. Μ, 
αι1<1. Μ,) ύβΐ. Βο1}Γ66 || ΙϋομοιρΙαι Β Ιβομ,οιρία ο '20 ββοΐαβα 
νίι Ιβϊϋ Βοΐιοΐ. {ΐρίυαά τίνα χονφιομό» ίτίΐονοτι ή Ιαομοι^Ια, 
ό μετά ποΙΧ&ν Ιΐ!ομοί(ιιΙν τών χακάν), αεί, Βαιϋιαιη 33 άφικτο 
οοάά., οοιτ. ΒλΟιλπι ΗΙ8Τ0Η. Ι,ΙΒ. Τυ 76—77. 24δ 

τοντο [τω] ΈλλΥινιχώ βτρατεύματί ίγένετο, οϊς άντΙ μίν 
ιοϋ Άλλους όονλωΟομίνονξ ^χίΐν αντονς τοντύ μάλλον 
άΐδιόταζ μή πάθωβι ^ννέβη άπιέναι^ άντΙ ί' ίύχ^ς τε 
\χαΙ παιάνων^ μι&' ων ί^έαλεον, πάλιν τούτων τοίςά 
' ίναντΐοΐζ ίπιψημίβμαβίν άφορμκα&αι, Χίξούς τΐ άντΙ 
ναν βάτων πορενο μένους χαΐ ^πλιτίχφ προαέχουτκζ 
μάλλον ^ ναυτικψ. όμως 6ί ύπό μεγε&ους τοϋ έπι- 
χρΐμα\μίνον ϊτί κινδύνου πάντα ταντα αντοίς οΐβτά 498 
ίφαίνετο. όρων δε 6 Νίχίας τό βτράτενμα άΟνμονν Γ& 
καΐ έν μεγάλϊΐ μεταβολί} δν, έπιπκριών ώί ίχ των 
{ιχαρχόντων \ ϊ&άρβννέ τε χαΐ πκρεμυ&εΐτο, βοΐ] τε 5 
^/^μενος ετι μάλλον έχάβτοίς χα&' ονς ^-ί^-νοιτο ΰπό 
βκρ09°υμ£ας χαΐ βονλόμενος άς έπΙ πλεΐΰτον γεγα- 
νίβχαν ώφελεΐν. 

^Ετι χαΐ ίχ των %αρ6ντζαν^ ώ Ά^ψιαΙοι χαΐ ξΰμ- 78 
ραχοί^ ελπίδα χρη εχειν (^δη τιν^ς χαΐ ίχ δεινότερων 
'^ τοι&νδε Ι έβώ&ϊΐβαν) , μ7}δΙ χκταμέμψεβ&κι νμαζ ία 
Εγαν αυτούς μήτε ταΐς ^νμφοραΐς μήτε ταΐς παρά τί^ν 
έξώίν νϋν χαχοπιΦίαις. χάγώ τοί ούδενός Όμ&ν οϋτε » 
^μΐ] προψέρων (άΑΛ' όρατε δή ώς διάχειμαι νπΙ) της ι 
νόϋον) οϋτ' εντυχίο: δοχΰν που ΰβτεράς του είναι 
ιααά τε τον ίδιον \ βίον χαΐ ές τά άλλα, νϋν έν τω ιε 
κ6τψ κινδννω τοίί φαυλοτάτοις αίωροϋμαΐ' χΐΐίτοι 
χαλιά μίν ές &εοΰς νόμιμα δεδιήτημαι, πολλά δΐ ές 
ανθρώπους δίχαια χαϊ άνεπίψ&ονα. άν%•^ ων ;ή μίν » 
ίλχίς ^μως ϋ-ραΰεΐα τον μέλλοντος, αΐ ίΐ ί,υμψοραΐ 
νύ χατ' ά^ίαν δίι φοβοΰβιν. ] τάχα δΐ αν χαΐ λωψή- η 

1 τα άθΐ. βεΙιοΙ. 2 αϋτονς οιη. Μ 3 Ιννίβη άπιίναι] 
^βψ«παναι Ο 5 Γί ϊη 116, Β ίί ο 5—6 άντΙ ναυβαχων] 

ΛψηΡατ&ν Β 6 πςααίιονταί Β προαχόνιαίί ο 14 — 1!> ώψι- 
ίΟν τχ.. «κΙ Β 17 χ£ίτομίμψα<Γ9ηι Ο Ϊ2 ιί Β βΐ βεΙιοΙ., 

οη. • 33 ίαρονμαι ΟΕΡΜ 37 ^ί{ Ο ΐ'ίβη 6 ( φο^οΐιβιΐίΗ 246 ΤΗυογοιοΐδ 

ΰιικν ικανά γάρ τοϊς τβ αολεμίοις ■ηύτνχητίΐΐ, Χ<ΐί9 
τψ θΐών επίψ&ονοι εβτρατΐύααμιν, άποχρώντως ■ 
τΐτιμωριίμε^α. ^λ&ον γκρ πον χαΐ ίίΑΑοι τινϊς : 
(ψ' ίτιρονς, χαΐ ανθρώπεια δράβαντεζ άνεχνά ίχα9ΐ 
5 καΐ τιμάς είχος ννν τά τε άπό | τού ^είον ίλπίζ 
ίρΐίώτερίί ε^ειν (οίκτου γάρ άπ' κύτ&ν αγιότεροι ί 
ϊβμεν η ψ&άνον), χκΐ όραντες ύμας α'δτούς 
βπλίται αμα χαΐ δσοι Συντεταγμένοι χωρείτε /*ή χαΐ 
πίπληχ%-ΐ άγαν, λογί^εΒ^ΐ 6\ 'ότι κϋτοί τε χόλις «ύβ 

10 4βτε 8ποι αν χα&^ζηβ&ε, χαΐ άλλη οΰί^μια | ύμας ί 
έν Σικελίι^ οντ' ίν ίπιόντας δ^κιτο ^αδίως οντ' 
Ιδρν&ΐντας πον έξαναατήβειεν. τί^ν δε πορείαν ωΛ 
άοψαλή χαΐ ενταχτον είναι αντοί φυλάγατε, 
τι 'ήγηβάμενος εχαβτοζ '^ £ν φ &ν άναγχαβ&Ίί χ(ο\^/^ 

15 μάχεβ&αι,, τοντο χαΐ πατρίδα χαί τείχος χραχι^ 
εί,ειν. απονδή δί ομοίως χαϊ νύχτα χαϊ ίιμέραν Ια\ 
της όίοδ" τά γάρ ^πιτίί'ίίίβ βραχέα ίχομεν, χ«1 | 
άντιλαβώμε&ά τον ψιλίον χαρίον τών ΣιχεΙ&ν (οι 
Ι γάρ ίιμϊν όιά το Σνραχοβιων δΐ'οξ ετι βέβαιοι εΐ^ 

20 ^δη νομίζετε έν τφ έχνρώ ΐΐναι. προπέπεμπται Λ 
ως αυτούς, χαΐ άπανταν είρημένον χα\ αιτία 
χομίζειν. το τε ^ΰμααν τ'νώτί, ώ άνδρες βτρατιώ 
άναγχαΐόν τε 6 ν {>μΙν άνδράβιν όγα^οΐς γίγνεΰ9{ 
ώς μ-ί^ Ι δντο? χωρίον εγγύς δποί &ν μαλαχια9•ίί 

35 αω&είτε, χαΐ ην ννν διαφύγητε τους πολεμίουζ^Ι 
τε αΑλοι τεν^όμΐνοι έν Ιπι^μεΙτέ πον ετΐΐδείν, 
οί ^^Ύΐναΐοι την μεγάλην δνναμιν της αάλεας χαί 

5 #ίοδ οο4(1., οοΓΓ, Κι. 7 οΓοι Ο οΓ οί Β οί ΛΕΡΟ]| 
Β χαταίατ(1τίχ6•αι Β καταχΟίχ&ι Ο 1* «»■ Β, οιη. ο 
οοίιΐ,, ΟΟΓΓ. ΐ, 20 ίτνρώίι) Ο II πίοτί4μπιτι Ο 

οΙΧα οοΜ (ιη ϋΐ. ίοΓί. Β,), οογγ. Εβΐβ^β 22 τϊ Β «^ 

ί4 ώτον βπρτΛβΟΓ, Β 2& οιηΐ,ίΐβίΐηχϊ ο βιααο>ΰΐίητβ Β ΗΙ9Τ0Κ, ΙΙΒ. νπ 78. 247 

Χίπτί^κνίαν ίπανορ&ώαοντίς' ανόρίξ γάρ πόλΐξ, χαΐ ον 
νβήτη ούϋΐ νψς \ ανδρών χεναί.^^ ΐί 

Γ Χ> μίν Νιχΐας τοιάόε παραχΐΚΐνόμενος αμα. έπ'^Βΐ ϊ8 
το ύτροίτενμα/χαί, ΐΓ πτ] όρώτ) δίεαπαβμένον χαΐ-μή 
ίν τϊ££ΐΐ χωρονν, ^ννάγων χαΐ χαΟ-ιατάς, χαΐ ό ^ΐ)μο- 
αϋέντίξ ούδεν ^6(}ον τοΙς κα*' ίαντον τοιαϋτά τί χαΐ 
χαΙροΛλήαια λέγων. τι> όΐ ^χώρει έν διπίαιαίω Τ£- 1" 
ταγμίνον, πρ&τον μίν τιγούμινον τό ΝιχΙον, ίφεπό- 
μΐνον δε τό ^'ημοβ&ένονξ' τοΐιρ δϊ βχενοφόρονζ χαΐ 
ΓΟν «Ιεϊβτον οχλον ίντός ίΐχον οί όπλΐτκί. "χαΐ επειδή β 
Τί] έγένοντο ΐπΐ τ^ διαβάβει τον Άνάχον ποταμού., 
Ι^^ον έπ' α.ύ\τφ παρατεταγμένους των Σνραχόβίων χαΐ κ, 
%νΐίμάχαν^ χαϊ τρεμάμενοι κύτους χαϊ κρατήβαντες τον 
ίκβ^ον έχώρονν ές τό πρόβ&εν οί ίί Ζ'υραχιίβίΟί 
«αρϊΒΛίΐίοντ^ϊ τε προαέχειντο χαϊ έβαχοντίζοντες οΐ 
^ιίοί. χαϊ τανττ^ μεν τ^ ήΐ^έρα προελ&όντες σΓκίίου^ « 
τιβααράχοντα \ η-ύλίααντο πρόζ Ιόφω τινί οί Ά9η- μ 
ΨΟίοί' τΫι δ' νβτΐραΐα πρφ έπορεύοντο χαϊ προ^λθ^ον 
ά>ς ΐίχοβι αταδ^ους, χαϊ \ χατέβηβαν ές χωρίον &πεδόν60Χ 
τι χαΐ αντοϋ έΰτρατοπεδεύβαντο/ βονίόμενοι ίχ τε 
Χ3)ν οίχιών λαβείν τι έδώδιμον (^ώχείτο γάρ 6 χφρος) 
ΚϋΙ ΰδωρ μιτά βφών ανχών ψερεα&αι ο;•ύΓΟθ'ίΐ'' έν γάρ 
τψ τιρόβ^εν έπΙ πολλά \ θτάδια, ^ εμελλον Ιέναι, ούχ 6 
ίφΦονον ί*. οί δϊ Συραχόβιοί έν τοντω προελ&όντεξ & 
τήν δίοδον την έν τώ πρόο&ίν άπετείχιξον ^ν ίί 
Ιόφθ$ χαρτερός χαϊ έχατέρα^εν αύτον χαράδρα χρημνώ- 

1 γάρ 4- τίόΧις Μ 7 ίΐίτΐΐαοίο) ο πίαιαία Β, οοιτ. Ηβϊί- 

|«4 8 πρώτον μίν ■Ι}γονμινον Β,' οιη. ο || τϋ] το€ Ο Ι{ ίπά- 
ΜΜτ Β 9 τή] τοϋ Ο 11 τί άβΐ. Κτ. [|"ίπί ο Ιν Β 

[) (Α» ^μμάχιαν Β 14 {μχι/οα&ιν (?) Ο: 1β ιτοβ4'ΐ19(ίντι; & 
<Μβ«1*^ΐί Ι>0 31 αίχιώχ ΘΜ οίχιίαν ΑΒΟΕΡ 33 ^ 

α. Β !& Ιμτιροβ^ιν Μ ΰης, ΐχαλβίτο δΐ '^4χραΙον λύπαζ. τ^ δ' νβτΐραίο: οί^Ι 
^Α9Ύ}νίΐΐθί προ^ΰαν, χαΐ οΐ \ τ&ν Σνραχοΰίαν χαΐ ζυμ-ιβ | 
μάχαν α'ύτούξ Ιαπίίς χαΐ άχοντίβταΐ οντες :τολλοΙ ^ 
ΐχατέρ(ο9ΐν ίχώίνον χαΐ έβηχόντιξόν τε καΐ παρώτ-^Η 
δ ηευον. χαΐ χρόνον μεν πολνν ψιίχοΐ'το οΐ ^ί&^ναϊο^^Λ 
έπειτα άνεχώρηβαν πάλιν έζ τό «ύιό ατρατόπεβοϋ^^Λ 
χαΐ τά επιτήδεια ούχΐ'τι δμοίως ειχον ού \ γάρ ^^^| 

α άχοχωρΕΪν οίον τ ^ν ύπό των Ιππέων. πρω ί^^Λ 
&ραντες ^^τορενοιτο αν&ις,/ χαΐ ίβιάβαντο προς τό^^Λ 

10 λόφον έλ&•εΐν τον άποτετειχιβμένον, χκΐ 7)ίίρον πι^^Λ 

ίαντών ύπίρ τον άποτειχίβματος την ί^ίζήν βτρατιί^^Λ 

^Γπαρατεταγμέντιν ούχ έπ' ολίγων άβπίδων'] βτεν'ον }^^^Η 

ί^ν Ι το χαρίον. κιΛ προββαλόντες οΐ ΑΟ^ηναϊοι ^^^Η 

;ΐ;ομΐ(;ΐ;ονΐ' χαΐ βαλλόμενοι ύπϋ πολλών άπό τον λόφ^^^Λ 

16 ίπάντον$ ΰντος (διιχνονντο γάρ ράον οί ^νω&εν) χ^^Λ 

ού δυνάμενοι βιάθαβ&αι άνεχώρονν πάλιν χαΐ άνΐ- Ι 

^^πανοντο. 'έτνχον δε χαΐ βρονταζ τίνες κμα γενόμενοι % 1 

χάΐ τί^ώβ, Ι οια τον ετονς προς μετόπωρον Ϋιδη ^ννοζίΛ 

ψιλεΐ γίγνεβ&αι ' άψ' ων οΐ Ά&ηναΐοι μ&λλον ίΐΐ ■ 

20 ήϋ^μονν χαΐ ΐ'νιίμιζον ίπΐ τψ βφετέρω ολέ^ρφ ΧΕ^^Η 
ταύτα πάντα γίγνεβ&αι. άναπανομενων δ' αυτών ^^Λ 
Γύλιχποζ χαΐ οί 'Σνραχάΰιοι πέμπονβί μέρος τι ν^^^Η 
βτρατιας άποτειχΐ\ονντας ίχ τον δπιβ&εν αντονς ^^Μ 
προεληλν&εβαν άντιπέμφαντες δϊ χαχείνοι βφών αύτι^^Η 

36 τινας διεχώλνβαν. χαΐ μετά ταϋτικ πάβτ] τ^ βτρα^^^Λ 
άναχωρήβαντες προς το πεδίον μάλλον οι '>4θΐ]νι4^^Η 
ηνλίβαντο, τ^ δ' \ νβτεραίο: προνχώρονν, χαΐ οί .2λιρ^^Η 

1 Άακραϊον Α Ω 1 ίχατίρω&ιν Β ίκάηροι Ο 15 4x4^^1 

τονί (?) Β 16 ϋανάμινοι Ο \\ άπιχάρονν Β 17 ΐί Ο }'αρ^^| 

1Θ ΐτι Ο νάρ ϊτι Β 21 ό ο χ»! ύ Β 23 άκοτ^^Ι 

^[ΐοϋντις ΛΕΡΚ || {» ο α!ι {» Β \\ ΰπια^ΐ Ο 21 χαϊ χάχιίνοί^^Λ 

36 ταότψ Λ ιοντο Β ^^Η Ι8Τ0Ε. υΒ. νΠ 79— έό. 249 ίαλλόν τ ε παντκχ^ αντοΐς χύκλψ χαΐ 
Μτκολλονς κατετρανμάτίζον, χαΐ ίί μεν ίπίοΐΐν οί Ά^η- 
ύπεχώρονν, ΐ£ 6' άναχωροϊΐν, ίπέχειντο. καΧ 
Ίλιβ-ΐκ Γοϊβ ύβτάτοις προ0πί\%τοντΐ£, εΐ πως χατά ί 
ι τρί-ψάμΐνοι ίΐάν το βτράτΐνμκ φοβήϋίίαν. χκΐ β 
, αολύ μεν τοιοτίτξΰ τρόπω άντιίχον οί ^Α&ηναΙοι, 
: προΐλϋ-όντΐζ πέντε η ?ξ αταόίονζ άνεπανοντο 
• τφ πεδίψ' άνεχώρ'ηααν 61 χαΐ οί Σνρακόβιοί άπ' 
'ηων ές τό έαντ&ν βτρατόπεδον. 

Ι Της δε νυχτος τφ Νιχία χαΐ ^Υιμο69ε'νε<. ίδόχίΐ, * 
ιίή χαχως βφίβι τό βτράτενμκ είχε τ&ν τε επιτ^η- 
' άπορί^ ί^δη χαΐ χατατετρανματιβμένοί 
χολλοί έν πολλαϊς προββολαϊξ τών πολεμίων 
ίημέναΐξ, πνρά χκύβαντες ώς πλείβτκ άπάγειν 
1 βτρατιάν, μηχετι την αυτήν 6δόν ^ διενοήΟ-ηβαν, ιε 
1 τουναντίον ΐ) οί Σνρκχόβιοι ΐτήρονν, προς τήν 
αββαν ί^ν δε ή ^νμπαβα οδός αΰτι; ονχ ίπΐ Κατά- ι 
Ιη}ί τά ατρατενματι, αλλά κατά τό έτερον μέρος της 
ΜΣααλίας το προς Καμάριναν χαΐ Γέλαν χαΐ τάς ταντχι 
93ΐ4\ΚΒΐς χαΙΈλληνίδκς χαΐ βαρβάρους. / καύβαντες ονν ι 
Ι*νφίί πολλά ίχώρονν έν τ^ ννχτύ. χαΐ αντοίς, οίον 
^φίλεΐ χάΙ πάβι βτρατοπέδοις^ μαλιβτα δε τοΙς μεγίατοις, 
Ιφόβοι και δείματα ίγγΙγνεΟ&αι^ αλλάς τε χαΐ εν ννχτί 
)(αΙ δίά πολέμιας χαϊ \απο] πολεμίων ού πολύ 
ψΐααχόντων \ ίοΰβίν, έμπίπτεΛαραχή'^αΙ το μΙνΝιχίον ^ 
Λβτράτενμα, ίίβπερ ηγεΐτο, ^ννέμενέ τε χαΐ προνλαβε 
ίΟλΧφ, τό δ^ ^ημοβ&ένονς, τό ^μιαυ μάλιβτα χαΐ το 1 «ροοΐ^ηΐόϊ ΟΜ 5 ΐρΐ'ψάμενοι Β 

Ι 18 ιτΜσβολαΐβ οιυ. € 14 καύααντίς κ «αΰα 
" Β ^ Ο ήι ΑΕΡΜ Ιθ (ΐΐίοί ΟΜ- Β 

Ι βίίγματα 0¥ 24 άηό Μ. Κεϊβ^ε 26 1 τι οπι. Β 
: |> 16 ^ α 

ι αύτοϊ Ο Γ 250 ΤΠυΟΥΒΙϋΙδ 

χλέον, έπεβπάα^ τε χαΐ άταχτότερον ίχώρει. αμοΊ 
ίέ τ^ ίψ άψιχνοννται ομάς πρύς την &άλα6βαν, 
χαΐ έαβάντίζ ίς την δίον | τ-^ν'Ελωρίνην χαλονμένηνΗ^ 
έαορε-ύοντο, όπως, ίΛδίβί} ι-ίνοιντο ίπΐ τφ αοταμψ τφ 

5 Καχ,νπκρΕί, «αρί τόν ποταμΐ}ν ΐοΐΐν ανω διά μεβογείαζ' 
ί^λχιξον γάρ χκΐ τους Σίχελούς ταύτ^ ονς μετίπεμψαν 
άχαντήβεβΟ^κι. ίπεί\όι) ϋ' έ^-ίνοντο έπΙ τ^ ποπϊμ^, 503 
ηνρον χ(ά ίνταν&κ φνλαχήν τίνα των ΣνραχοΟίων 
άποτειχ{ζουβάν τ ε χα,Ι άχοβτανρονβαν τον πάρον. 

10 χαΐ βίκβάμενοί αύτ-^ν 6ιεβηαάν τε τον ποταμόν 

ίχώρονν αύ&ις αρος «λλον ποτα\μόν, τον Έρινέον κ 
τκΐίτ^ γάρ οί ηγεμόνες ίχέλευον. ίν τοντψ β' ο[ Σνρι 
χόΰίοι χαΐ οί ξνμμαχοι, όις ί/ τε ίιμύρα έγέι 
εγνωβαν τονς '^^&ηναίονς άχεληλν&ότας , έν αΐτίψ 

16 οί πολλοί τον Γύλιππον είχον έχοντα άφεΐναι τι 
^^ί^ναίονς, χαϊ χατά τάχος διώχοντες^ τ^ι \ ού χαλεχί 
ί]β&άνοντο χεχωρηχότας, χιααλαμβάνουβι περί ά^ίαΧί 
ωραν. νίίί ωβπερ προϋέμειξαν τοϊς μετά τον ^ίίημοβ9ί 
νονς, ύβτίροίς τ οί)δι χαΐ αχολιχίτερον καΐ άταχτί 

10 τερον χωροναιν^ ώς τήζ ννχτός τότε ^ννΒταράχ9^(ίο 
εν&νς προβπεΰόντις ίμκ^^οντο, χκΐ οί Ιχπης τ&ν 
Ι Σνραχοβίων έχνχλονντό τε ραον ΰώτούς ^ί]^ ίή ι* 
8ντας χαι ξννϊίγον ές ταύτα/ το δί Νιχ(ον βτρά- % 
τευμκ άπείχεν εν τψ πρόϋ^εν χαΐ χεντ^χοντα βταάίονς' 

15 9•ααΰόν χΐ γάρ ό Νιχίας ^ιγε, νόμιζαν ου το ύπο- ι 
μένειν ίν τφ τοιούτα» έχοντας είναι χαϊ μάχεβ&αι 

4 ίπϊ Β πνρά Ο 5 Κοχνπά^Εΐ Ο Καχύπα^ι Ε | ύίά φ 

βιά χής Β 6 μιτιτίίμτραντο Β Τ έΛαδή Ια έπή ν 9 « Β, 
οπι. Ο 10 11 οιη. Ε II χβΐ . . . -χοταΐίόν (11) ίη ιηΛΓ8- Ο, 

12 ΐαν•ηι . . . ίκίΐίνον οηι. Ε Β ιοί^ο Ο 1β κατά] χα Ο 

18 ώρ Β 20 νιιχΓήϊ// κ Β 22 5ή ο ηβη Β 2* 3ΐράα»ι Ο 
ίμ3ΐψοβ9ιγ Μ \ χαϊ Ο ίχατίιν κοίΊ Β ΗΙ3Τ0Ε- ΜΒ. ΤΠ 81—82. 251 

αωτηρίαν, άΐλά το \ ώ? τάχιβτα ύποχωρΐΐν, τοααντα μ 
μαχομίνονς οβ' αν άναγκάζωνται. ό ίί ^ημοα^ίνης 4 
ίτιίί'χίίνί [τί] τώ αΐΐία ίν πόνω τε ^ννεχεβτίρφ ί)τ 
ύίά τό νβτίρψ άναχωρονντι αύτώ πρώτω έπιχεία&αι 
ΐούΰ χολεμίονς^ χαί ιοτε γνο-ύς τους Σνραχοσίονς όιώ- 
κοντα^ ού προνχώρει μ&λλον ^ έζ \ μάχην ξννΒτάβαΒτο, 2& 
ΐώζ ^νδιατρφων χνκίονταΐ τε ύπ αυτών 'χάν πολλώ 
^ορύβφ αχηάζ τε καΐ οί μετ' ιη>τον ['^θΊΐναίοί] ^Οκν 
άρΒίλη^ίντες γαρ ες τι, χωρίον φ χνχλψ μίν τίΐ;);!!!»» 
5Τ£ριήν, (ίύοζ δ% ΐν9εν καΐ ίν&ιν^ Ιλάας ό\ ούκ 6λίγας 
ίΐχίν, ίβάλίοντο περιβτα86ν.ντοια.ΰταις ίΐ προοβολαΐς ,^ 
κκΐ ον ξυατ αδον μάχαις οί Σνραχόβιοι είχότως 
ίΐ^&ντο' τό γαρ άποχίνδννενειν προς άν&ρώπουζ άπο- 
ΊΚνο-ημένονς ού προς έχΐΐνων μαλ\Ιον ^ν ίτι ^ ιτρ09 504 
τ&ν '^ί&7)ναία)ν, χκΐ Ιίμα φειδώ τέ τις ίγίγνετο έπ' 
Β&χραγίί^ τ^ιίI^ βαψεϊ μη προαναλω^ναί τω χαΐ ίνόμιξον 
ΝΟίί &ς τκύτ-^ γι; Ιδέι^ χκταδαμαβάμενοι λ^ψεβ&αι 
βύτού^^%ιειδτι δ' ονν δι τ]μίρας \ βάλλοντες παν- ^* , 
ταχΜεν τονς Ά&ηναίονς χα\ ^υμμάχονς έώρων ^ίη 
ίζίλαιπωρημ^νονς τοΙς τ ε τραύμαΰι χαΐ ττι £Λ^.^ 
χβχώβίΐ, χ-ίιρνγμα ποιοννται Γύλιππος χα\ Συραχάαιοι 
νύ οί Σύμμαχοι πρώτον μ\ν των νηαιωτ&ν εΐ τΐζ 
βούλιτοί έΐΐ^^ίΐίβίβί^ "^ϊ *?>«£ άχιέναι' χαΐ άΛΒ- 
Ι ρί>ρΐ}ΰάν ηνες χόίεις ον χολλαί. έπειτα δ' ϋβνερον <> Ι 
Μκί Λρός τους &λλονς απαντάς τους μετά ^ημοβ&ί- 1 σιατ^ριον Β 2 όσ' ίιν] ΰβα βοιΙιΙ.. ρογγ. Οο1)Γββ || άναρχα• 

{λτοιι ο άναγχά^ονται Ι»0 3 ρΓ. γϊ άβΐ, ϋοΙίΓββ υ &11, τι ο™. Β 

4 Λ^άΛία οιη. ι; 7 κ&ν\ χκΐ Ο χοΐ ίν Β. οοίτβχϊ 8 ϋβη- 

ΨΒΐι,ί ιΙεΙ. Κτ. 10 και ΟΜ τΐ χαί ΑΒΕΡΟ 11 ίράΙΙοντο Β 

■ιίαϋομίίί τ» ΑΕΕ•(0) {^αΧΙον τάΐί Ο ΐ^αίοιτί ιϊ Μ 13 «ρ*ϊ] 

..οωρ.) Β 15 Ιγί•}νιτο Β ίΐ'ΕΊ'ίτο ο 18 δ' οίν] γι' 

υαπ•. Οθ1)Γββ 
252 ΤΗυθΤΒΠ)Ι8 νονς ομολογία γίγνεταί ωβτε ϋπλα τε παραδο- 
μή άπο^ανΐϊν μγι&ένκ μήτΐ βιαίας μήτί διαμοΐς μι 
τ^5 άναγχκίοτότης Ιν8ΐίψ διαίτης, χκΐ παρΒδοΟαν 
πάν\τΐζ βφ&3 αυτούς ίξαχιβχίλιοι, χαΐ τό άργύ^ι 

ϊ ο ίΐχον ϋπαν χατέ&ιβαν έββαλόντες ές άβπίδκς ύπ- 
τιας, χαΐ ίνίπληβαν άβπίδας τέββαρας. χηί τοντονς 
μίν ίύ%ύς άπεχόμίζον ές τήν πόλιν Νιχίας δε χαΐ 
οί μΐτ' αύτον άφιχνοννται ττι κντή ^μίρφ ^3ΐί τόν 
ποταμόν τον 'Ερι\νέον^ χαΐ διαβάς προς μετεωρόν τι 

α χα^ι/Ιβε τ^ν βτρατιάν. 
Μ Οι δ\ ϋνραχ&βιοι ττ^ νβτΐραία χατκλαβόντες αύτ'ον ί 
Μλεγον οτι οί μετά ^ημοβ&ενονς παραόεδώχοιεν βφάς 
«ύτοϊίί, χελεύοντες χάκεΐνον το αύτο δρ&ν 6 ί' βπι- 
I βτ&ν βαένδεταί Ιππέα πίμψαι βχεψάμενον. ώ^ ί" |^ 

5 οϊχόμεΐΌί άχ'ηγγΐΐλε πάλιν πκραδεδιαχότας, έαιχηρν- 
χεύεται Γνλίππψ χαΐ Σνραχοβίοις είναι ΐτοϊμος ύπερ 
'^ί^ναίων ^νμβήναι οβα άνήλωβαρ χρήματα Σνραχό' 
6101 ες τον πόλεμον, ταντα ώτοίοΰι-αι, ωβτε τήν μετ' 
αΰΓΟΰ Ι βτρατιάν άφεζναι αντονς' μέχρι ο5 ί' Άν τά ») 

Ο χρ•ίιματα (ίποίοβ^, ϋνδρα^ δώαΐίν ΆΟτ^ναίων Αμήρονς, * 
ίνα χατά τάλαντον. οί ίε Συραχόβιοί χαΐ Γύλιπχος ι 
ον προσίίί'χοντο τονς λόγους^ άλλα προβπεΰόντες χαΐ 
χεριβτάντες πανταχό&εν εβκλλον χαΐ τοιίτου^ μέχρι 
όψί'. είχον Ι ίΐ χαΐ ουτοι πον^ρως αίτον τΒ χαΐ τ&ν ^^ 

5 επιτηδείων άπορίφ όμως βε της ννχτος ψυλά^αντες 4Ί 
τό ■ίιβνχάζον ίμελλον πορεύβεδ&αι. καΐ άναλαμβάυοναί 
τε τά 5πλκ χαΐ οΐ Συραχόβιοι αΐϋ^άνονται χαΐ 5 ίββαλίόντίί Έ θ όφ^xνοϋ»ΊιI1 αϋΐ^ 

ταντ-η τβ ήιι^ρκ άψιχνοϋνται Ε τί αίτ^ ΡΟηί. Η 
ί/(ΓίΟΑΡΜ ίΐ((ΐ&£ϊιΐ£ Β κα9ύΐ Κ 16 καΐ] 

1Β οδ ά' ο 6' βΐ '& ΐ6 «οϋίύεαθαι λΒ 
ΗΙ8Τ0Ε. υΒ, νΠ 93—85, 253 

ΐΛαιάνιβαν. γνόντε^ ίΐ | οί Ά^^ναΐοί 0Γ^ ον λαν- 6 
φάνονβι , χατΐ&ΐντο ηά?,ιν τΐλί^ν ζρίακοβίίαν μάλιβτα 
άνδ^&ν ούτοί δί διά των φνλέίκων βι.αΰκμενοι εχώ- 
ρονν τή5 ννχτοζ ^ ΐδύναντο. Νικίας 3' επειδή ήμερα 84 
ίγένενο ^γε την βτρατιάν οί ίϊ Σνρακόβιοι καΐ οί 
%νμμαγ<}ΐ προαέχΐΐντο τον κύτόν τ$ό\πον πανταχόϋ-εν ίο 
βάλί,οντίς τε χαΐ χαταχοντίζοντες. χαΐ οί Ά&ηναΙοί ί 
^είγονχο προς τόν '^^ββ^ναρον ποταμ,όν, αμα μϊν 
βιαζόμενοι ί•πό τής πανταχόθεν προβ βολής Ιππέων 
ΤΒ αολλών χαι τον &λλον Άχλον, οίόμενοι φ^όν τι 
βφίβιν ίΟεβ&αι, ^ν διαβώβί τ}}ν ποταμόν, 8μκ ό^ 
ίίηίό Ι τήζ ταλαιπωρίας χαΐ τον πιεϊν ίπι&νμίψ ώς β 
βί γίγνονται 4π' αύτω, έβπίπτονΰιν ο{)δεν\ χόβμφ 
'2η^ ΒίΚλά πας τέ τις διαβήναι αντ'ος πρατος βονλύ- 
ρ£νο3 χαΐ οί πολέμιοι επικείμενοι χαλεπήν ήδ-η τήν 
ύιάβαβιν ίποίΌυν κθριίοί γάρ άναγχαζύμενοι χωρεΐν 
ίχέαιπτόν τε άλΙή\λοις χαϊ χατεπάτονν, περί τε τοΙς Μ 
ίΒρατίοις χαί βχεύεβιν οΐ μεν εν^ς Οιεφ&ε(ροντο, οί 
ϋ έμπαλαβΰόμενοι κατέρρεαν^ ές τά έπΙ &άτερά τε * 
' ΐΟΰ ποταμού παραβτάντες οί Συραχόβιοι {ήν όϊ χρη- 
μψ^δεξ) εβκλλον ανα&εν τονς Ά&ηνα£ονς, πίνοντας 
%ε τους πολλοΐ'ϊ άαμείνονς χαϊ εν χοίλψ δντί τω η 
πβναμα έν βφίβιν κυτοίς ταραββομένονς. οΧ τε Πελο- 6 
χοννήβιοι έπιχαταβάντες τους ίν τω ποταμω μάλιβτα 
Ι Ιΐφαζον. χαΐ το νδαρ εύ&νς διε'φ^αρτα, άλλ' ονδίν 
^ϋβον έπίνετο όμοϋ τψ πηλφ τ^ματωμένον χαϊ περι- 
μάρμον ^ν τοΓ5 πολλοίς. • τείλος δε νεχρ&ν τε πολλών ^ 
ίχ" άΧΧήλοις ήδη χειμένων έν τφ ποτκμψ χαϊ διεφ&αρ- 
μίνον τον βτρατεύματος τον μίν χατά τον ποταμόν, 

1 «οίίβΕν Β 22 10*5 ο™. Μ II άβμίναί Β άο(ΐΐ*++ β ι 

26 ίπίνιτο € εΐ Ιοη^τΐηιΐΒ Βΐιβί, 6γ. Ι 2, 104, 8& ίηίνηά τ« ^0, ι 254 ΤΗυσΎϋΙϋ18 ■ 

τον ίΐ χκί, ίί τι διαφύγοι, ΊπΌ τών [ππίων, Νΐχίοί 
Ρνλίππω ίαντον παραΒί8ωΰΐ πιβτεύαας μ&λλον αντφ 
?Ι τοΙς Σνραχοαίοίξ' | χαΐ ίκντψ μίν χρήα&αί έχέλινεν 
ΐχείνόν Γί χαΐ Ααχΐδκιμονίονς 3 τι βονίονται. τούί 
δ ίΐ &λλονς ΰτρατιώταβ | χαύΰιχβ^αι φονΐνοντας. χαΐ δ 
ΓύλίΛτιος μίτά τοΰτο ζαγριΐν ^ίτ) ίκίλΐνεν χαΐ τούξ 
Γί Ιοιπούζ, Άαονς μή άπεχρύ-φαντο (πολλοί ίΐ οδτοι 
ίγένοντο), ξννιχόμΐόαν ξ&ντας, χαΐ έπΙ τονς τριαχα- 
βίονς, οϊ τήν φνλαχίίν ίιε||^Αθον της ννχτός, ηέμ- 

10 ψαντες τούξ δία^ομίνονς ^νέΧαβον. το μϊν οΰν ' 
ά&ροιβ&ίν τον βζρατεύματοζ ίς τύ χοινόν ο-ίι πολύ 
εγένετο, το ίέ διαχλαπίν πολύ,, χαΐ δίίπλτ^β&τ} παβΛ 
ΣιχΐΧΙα αυτών, κτε ονχ από ^νμβάβεαοζ ωβπιρ τ&ν 
μετά ^ημοβ&ένονζ ληφ&ίντων. μίροζ όέ τι | ού* 

Ϊ6 ολίγον χαΐ άπέ&ανεν πλείβτος γαρ Οή φόνος ούτοζ 
χαΐ ο-ύδενός ίλάβΟαν των εν τω [Σιχελιχω] πολέμα 
τούτφ ίγενετο. χαΐ ίν ταΐς ^λλαις προββολκίς ταΙ$ 
χκτά τ'ήν πορείαν ανχναΐς γενομέναΐξ ούχ όλί^'ο^ ίτε&νι^- 
χΒβαν. πολλοί ίϊ 0^05 χαΐ άιέψνγον, οί μεν χαΐ 

30 ααραντίχα^ | οι δ^ χαΐ δονλεύβαντες χαΐ δι 

τες νβτερον τοτίτοί^ ό' ην άναχώρηόΐς έζ Κατάνην. 

Εννα&ροιϋ^έντΐξ 8% οί Σνραχάαιοι χαΐ οΐ ξύμμα- $■ 
χοι, τ&ν τε αιχμαλώτων δΰονς έδύναντο πλεΐατονζ 
χαΧ τά βκνλα άναλαβόντες, άνεχώρηΟαν ές τί}ν πόλιν, 

25 χαΐ τοΐ'£ Ι μίν &λλον£ Ά^ιναίαν χαΐ των ϊ,νμμάχβηι ^Λ 
6χόβονς ΐλαβον χατεβίβαβαν ίζ τά^ λι&οτομίας^ άαφα- ] 
λεϋτάττιν είναι νομίβαντες τήρτ^ϋΐν, Νικίαν Οί χαΐ 
^^■ημο^ίϋ■ίνη ΐίχοντοϊ Γνλίππον άπέβφα^αν. ό γάρ 

3 χι^ήααα&αιΒ Ά ^ννίχόμιβανΒ ου/χομίβΒϊΟ 1^ έγ4ν // τοΒ 
16 ΣιχΐΙί^ψ άθΙ. ΟοΙίΓβϋ 17 προοΰοΐαϊ^ Β, οπι. Ο 20 βια- 
άράΦναντίζ Ο 24 λορύνιΐϊ Α-ΕΡΜ 28 ιοί ΡοϋΛΛον Β ■ ■βχον- ηΙ 
νην. \ Η18Τ0Β,. ΜΒ, VII 86—87. 25δ 

■ΓύλίΛχος καλόν το άγώνιΟμα ένόμιζίν οΐ ίΐναι ίπΐ 
%οΙς £λΑθ(£' χαΐ \ τονζ άντιΰτρατ'ήγονζ χομΐδίίΐ Ααχΐ• ί& 
ύαιμονίοίξ. ξυνέβαινδ δί τον μίν πολεμιώτατον αντοϊς λ 
ίΐναι^ ^ϊιμοα&ίντι, όιά τά ίν τή νήβφ χαΐ Πύλψ, τον 
Ιϊ ϋιά τά αντά έΐΐίττιδΐΐότατον' τοίις γαρ έχ τί}ξ νίΐβον 
(η^ύφας τών Ααχΐδαιμονίαν δ Νιχίαζ προν&νμή&τ^, 
νχονύάς ίΐΐίαας τούξ | Ά^ν^ναίονς ποιήβιχβ&αι., ωβτε μ 
ίφε&^ναι. κνθ-' ων οι τε Λακεδαιμόνιοι ί^οαν αύτω < 

'ψίλιΐς χάχείνος ονχ ηκιβτα πιβτενβαζ ίκυτο» τω 
ϊ\}ίΧ«πψ παρίδωχιν. άλλα τών Σνραχοβίων τινές, 
ί^ έΧέγετο, οι μίν όιίβαντες, οτι πρόζ αίτόν έχεχοι- 

ιλόγηντο^ μή βα\αανιζόμενθ£ δια το τοιούτον τκρα- 36 
Ρ^ν αφίαιν ίν ενπραγίΐ} \ πο^ΐίβΐ^, «ΑΑοι δέ, καΐ ούχΐιΟΊ' 
Ι^βτα οί Κορίν9•ιοι, μή χρήμαύΐ ίή πείοας τινάς, 
:* ΐτΛοΰβιος ^ν, άποδρα χαΐ αν&ΐζ βφίβι νεώτερόν τι 
άχ' ν/ύτον γέν>]ται^ πείβαντες τονξ Ινμμάχονς άπέχτει- 

κντόν^/'-ΛοΧ ό μίν τοιαύττι \ ^ δτι εγγύτατα τοντων ^5 
«^^ ίτε^ΎΙχει^ ί^χιβτα δη &^ιοζ ών τ&ν γι έπ' έμοϋ 
'δίλήναν ίς Γοϋτο δνβχνχίας άψιχέβ&αι/διά την παβαν 

άρετίιν νενομιομενην έπιτήδινβιν^/ τονς δ' ίν ταΐς 8 
ΙίΛ^τομίαις οί Σνραχάβιοι χαλεπάζ τονς π^ιώτου^ Χ^'^' 
^ΙΌνβ μιτεχεζριβαν. /έν γάρ \ χοίλω χωρίφ 'όντας χαΐ ίο 
ϋίγφ ίΤοΑλοϋ^ οΓ ΐ£ ϊ)Λιοι το πρώτον και το πνίγος ν^ 
-Λϊ ίλνπει διά το άατίγ^τον, χαΐ αί νύχτες ίπιγιγνό- ' , 
'^Μνα» τουναντίον ^^ΐτοπωξίναί χαΐ φνχραΐ τ^ μεταβοί^} 
ίς άβ^ένΐίαν ένεωτίριζον, πάντα τε ποιοΰΐ'τοΐ' αντών ΐ 
ίιά ατενοχωρίαν έν τφ αντώ χαΐ \ προΰϊτι τ&ν νεχρ&ν ιΐ 

9 ψιιβτα Ο ψιΐ9τα βιά τοϋτο Β 14 Αή Β, Οίη. Ο 

Κ ΛίΙβαντα Β «(ίααντίς τι Ο 19—20 Λάααν ΐβ ύ^ετί- 

^. Μ, (οΐ', ιρΙιοΙ.), οπι. ο 33—23 χοΐ όΐϊγα Β, οπι. 

Μ άντίγάτον Β 2β ^?γ' .ίοΰίνΕ/κι Β |1 αύτ&ν ι^ ώι«.ι%. ΰ 
256 ΤΗϋΟΥϋΙΟΒ δμον ίχ' άΧλήί,οΐί ξυΐΊ'ΕϊΊ^^ίΐ'ωΐ', οϊ ίχ τε τών τρι 
μάτων χαΐ $ιά τήν μΐταβολην χαΐ τό Γοίοϋτον άαέί 
βχον, χαΐ όβμαΐ ήβαν ούχ ανεκτοί, χαΐ Κιμ^ 
δίψΐ] επί όζοντα (βδίδοβαν γάρ κύτ&ν ίχάβτψ έπί 6: 

5 μ^ναϊ χοτύλι^ν. νδκ,τοζ καί ό-ύο χοτν\λα3 βίτου), βλί 
τι 5βα ίΤχόί έν τω τοιοντφ %ία^(φ ίμπεπτωχότας 
τια&τίβαι, ονδ^ν ο τι ούχ έαεγίνετο νώτοΐς. χιά ίιμι 
μϊν εβδομηχοντά τιναζ οίίτω διντ ή^ιι^β αν ά&ί 
ίπειτκ πλην Ά^^ναίων χαΐ ει ^^νε5 Σιχελίίατ5}•\ 

Β 'Ιχαλιατων ^υνεβτρκτενααν, τούί ίίλ/ον^ | άπεδί 
έλήψθ^ιααν δΐ οΐ Σύμπαντες, άχριβεέο: μίν χαλί 
έξείΛΐίν, 3μβ)3 ίί οόκ έλάαβονς επτακιβχΜων. ^ννι 
τε ίργον τοϋτο \^Ελληνιχ6ν] τ5>ν χατά τον πόλεμον 
τόνδε μίγιβτον γεν^α&κι, δοχείν 3' ίμοιγε χαι ών άχοξ 

ί• Ελληνικών ΐβμεν, χι» τοΐζ τε χ^ατήβαΰι λαμ%ρ6\τκιον β 
χαΐ τοις δίαψ&αρεϊβι δνβτνχέβτατον' χατά πάντα γάρ% 
πάντωζ νιχτι&έντες καΐ ονδίν 6λίγον ές ούδΐν χακο- 
3ία&'ήβαντε$, πανωλε&ρί^ ίή τό λεγόμενον χΰά πεζΟ$ 
χάΐ νηεξ χαΐ ούδϊν δ τι ούχ άπώλετο^ και όλί^Οί | από Β 

ϊ πολλών έπ' οΐχον άπενόβτηβαν, ταντα μεν τά ιτΐβί 
Σιχελϊαν γενόμενα. , Κ-'τ'βΑ (,Ι^α^ϊ^ϋίνο^. ■ '^',-• ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Η. 

Έζ δ% τάξ Ά%ήνας ίπειδ^ι 'ηγγέλ&'τι, ίπΐ πολύ μίν 
ήχίβτονν χαΐ τοίξ πάνυ τών βτρκτιωτών ί'Ι αύτον τοΰ 

ντ^ν^γμένίαν ΒΪΙ 4 βΐ-φίΐ οοαιΐ β τφ Β, οπι. Ο 8 μίν 

οω. Β II οι αθρόοι Μ 10 άπέδοντο] έ^αώΐτιααν Ε 11 ίί β 3ί 
χαί Β 12 ιίτίΐΐν Β 13 'ΕΙΙηνιχον άΛ Κχ. 18 παι•ο3.ί&οΐα Ο 
24 ίξ] χαί 4ξ Μ Ηί3Τ0Β, Ι.ΙΒ. νΤΠ 1. 257 

ί^γον διαπίψενγύβι χοίΐ ϋαψώζ άγγίλλοναι, μι) οντά ί 
'ί αν πανβνδΧ δΐΐφ9άρ9αι' ίπειδή τε εγνωβαν, χαλε- 
ηΐ μίν ^6αν τοις ξνμπρο&νμη^ΐΙΟι τών ρητόρων 
ον ίχΛλουν, ωοπερ ούχ αυτοί φηψιαάμενοί, ώργίζοντο 
[^ χαΐ τοίς χρτιβμολόγοις τε χαΐ μάντεαι χα! (ίπόβοι, τι 
ύζε Ι αυτούς &ειάααντΐς έπήλπιβαν ώ^ λήψονται Σι.• ιο 
ιείίιχν. πάντα δΐ πανταχό&εν αντον^ έΧύπει τε χαΐ ί 
ι^φιιιβτήχει ίπΐ τψ γεγενημ^νω φόβος τε χαΐ χατά- 
ΚΛιιξιβ μιγίΟτη δη. αμα μϊν γάρ βτερόμενοι χαΐ Ιδία 
Γ05 και ή «όλις ίτίλίτ&ν τι πολλ&ν χαΐ Ιππέων 
•ήλιχίας οΐ\αν ονχ έτερον ίώρων ■^πάρχονβαν έβαρύ- ΐ5 
5μα δϊ νανς ούχ 6ρώντες έν τοΙς νεωδοίχοις 
ίχανάς αύδΐ χρήματα ίν τω κοινω ούί' ύπτ,ρεβία^ 
Μίρ νανβΐν άνέίπιβτοι ^βαν έν τα παρόντί βω^ή- 
βα&αι, τους τε άπό τής Σικελίας πολεμίονζ εύ&νς 
ΰψίβιν ίνάμιξον τω ναν\τι«ώ ίπΐ τον Πειραιά πλενΰεΐ- μ 
ό^αι, &1λως τε χαΐ τοίοΰτον κρατήβαντας, χαΐ τους 
ίΐύνό9εν πολεμίονς τότε δί^ χαΐ διπλα,αίως πάντα 
χαρεΟχεναΰμΐνονς χατά χρκτος ^βη χαΐ ίχ γης χαΐ ίχ 
^αλάββης έχιχείβεβ^αι, χαΐ τους ξνμμάχονς υφών 
μετ' αίιτών άποβτάντας. 5μως δε \ ώς εκ τών -ϋπαρ- ^ 
χάντων ίδάχΐΐ χρηναι μί} ίνδιδόναι, αλλά παραβχενά- 
ξεβ&αι χαΐ ναντιχάν, α&εν αν ίχίνιοιταί |ιίλα ^νμ- 
χοριβαμένονς χαΐ χρήματα^ κιά τα τών ^νμμάχαν ές 
άβφάλειαν ποιεΐβϋ-αι, χαί μκΛιβτκ την Εϋβοιαν, τ&ν 
τί χατά τήν πάλιν τι ίς εντέλΐίαν αω\<ρρονίβαι χαΧ μ 
αρχήν τίνα πρεδβντέρων ανδρών ελεβ&αι, οΐτινες περί Ι £>ι ο &γαν Β II τίαβανόΐ Ε παναν^ί π&ν Β χαββοδύ «οΐιοΐ. 
Ρ«ιη. Ι Γί ο ίϊ Β 4 ώργίζοιντο Β 5 τι] ιΐί Β, οιπ. Ο 

< αύτοΓΐ Β II ίπήΐιίΐααν ο Ιιίΐιααν Β 
51 ί#ί* οω. Β 33—34 ποριβαμίνο-π^ Μ 1 258 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ •η 1 τών παρόντων ώς αν χκιρόϊ ^ προβονλενβονβιν. πά'. 
τι προξ τι) παραχρήμα ίΤίριίίΐ'ί, δκίρ ] φίλ; 
ποίεΐν, ίτοΐμοί ^βαν ΐύταχτιΐν. και ώδ ίίοξΐν αντοί 
χαΐ ίποίουν ταντκ, χβι το θ^έροξ έτΐλίύτ 
Β Τοϋ ί' έπιγιγνομένον χειμώνας προς τήν έχ τ^ξ 1 ί 

2Γί|χίΑ[Ό:5 των Ά^^ναΙων μεγιίλην χαχοΛραγίαν ΐν&ύζ > 
οί "Ελληνες πάντες έαηρμένοι ίίΰαν, οι μεν μη9ετέρ<ον 
δντδς Ινμμαχοι, ώξ, ^ν τις χαΐ μη παραχαλξί άψας, 
ούχ άποβτατεον ίτι τον ποΛ^μου ίίι;, αλλ' Ι&ΐλοντΙ 

10 Ιτέον έπϊ τους '^ϋι^ναίονς, νομίβαντες χ&ν έπΙ βφας 
ίχαβτοι ίλ\9εΙν αυτούς, εΐ τα ίν τ^ ΣιχελΙ^ χατώρ-Ά 
&ωβαν, χαΐ αμα βραχύν εβεβ^αι τον λοιπόν πόλεμον, 
οί) μεταβχεϊν χαλον ίΐναί, οί δ' αν των ΑαχΒδαιμο- 
νίον ^νμμαχοι ^νμπρο&νμτι&εντες ίπΐ πλέον τ) πφ,ν 

16 άπαλλά^εΟ&αι διά τάχονς πολλές ταλαιπωρίας. μκλιατ<α , 
β\ οί των Ά9ηναί\ων ίπ^χοοι έτοιμοι ηααν χάΐ παρά^ 
δύναμιν αυτών άψίΰτααΟ-αι. διά τό οργώντες χρίνειν 
τα πράγματα χαϊ μ'ηδ' νπολεΐπειν λόγον αύτοίς ώς τό 
γ' ίπών ■9-Ε'ρο5 οίοί τ εΰονταχ, περιγενέβ&αι. ή ίϊ 

20 τών Λακεδαιμονίων πόλΐζ π&βί τε τούτοις ε&άρβει 
χαΙ μάΐιδτα δη οί έχ | της Σιχελίας αύτοίς Σύμμαχοι 
πολλ^ δννάμΐί, χατ' άνάγχην ί^δη τον ναντιχοΰ προβ- 
γεγενημένον, αμα τω ■^ρι ώς είχός παρέβεΰ&αι εμελ- 
λον. πανταχό&εν τι ευέλπιδες 5ντες άπροφαβίατας ι 

2δ απτεβ&αι βιενοονντο τον ποΑί'μου, λο^ίξόρίνοι χαλ&^ ι 
, τελεντήβαντας αντον χινδύνων τε τοι\ούτων ώϊΐ^Α- 

1 ΐιίΙϊτίτΓί ο έτίΐΐύτα τοϋτο Β 9 ίβ-ί1ο*ιή Ο 10 ναμΐ- ' 
ζονχΐΐ Β II ίτιαιίτοϊ] &? Γχκηοι. Μ {| ΜίΙν ο ίΙΑΐϊν Άψ Β Ι 
12 αμα Β άμα ■Ιιγονμίυοί Ο 13 αί τών εΒ αύταν ΑΕΡΜ 
17 οργώντας Β 18 ντιοΐιπίίν ΑΕ || Ιόγον οιη, ΑΓ 19 ΰ^ί^ος » 
»ίροί αντοϊ Β 33 ί/χίς ο ίίκήε V Β 24 τ; β ΐ' Β 

2δ ΛαΙογιζάμενοι Β 'ΐβ τονοΐηον Β 
ΗΙ8Τ0Ε. ΙΙΒ. νίΠ 2—1, 259 

λάχ&αί ϋν τό λοιπόν οίο^ χαΐ ό άπο των '^^^ναίων 
χί^ιέβΤΎΐ αν αντονζ, ιί το Σιχΐλίχον π^οβέλαβον, χαΐ 
ιΐα&ελόνχΐς ίκείνονς αυτοί τ^£ χάβης Ελλάδος ί^δη 
άαφαλώς ^γήβεα&αι. 

Εόβνς οίν '-^^'ίξ Ι^ΐν ό βαβίλΐνς αντών ίν τφ χΐΐ- 9 
^&νι τοΰτω ί>ρμη&ΐΙς ατρκτω | τινι έχ ^ιχΐλιίας τά α> 
η τ&ν ξνμμάχαν ήργνρολόγηΰίν ί'ί ^ό νκντιχόν, χαΐ 
ν^αόμινος ίπΐ τον Μηλίώς χύλπον ΟΙταίων Τ£ χατά 
τήν πάλαιαν ίχ&ραν τής λΐ^α^ τήν πολλ-ί^ν ναΐολαβών 
^Ι^ματα ίχράξατο^ χαΐ Αχαιούς \ τού^ Φ&ιώταξ καΐΐιΐ' 
•κούς &λλονς τους ταύτΐ^ Θιββαλών νχηχάονς, μΐμψομ^- 
νον χαΐ ακόντων των ΘεΟΰαλ&ν, ί^μ-ηρους τέ τινας 
^νάγχααι όοϋναι χκϊ χρήματα, καΐ χατί&Βτο τους 
ίρήρους ίς Κόριν&ον, Ις τε τ^,ν %νμμα\χίαν έπειρατο ι 
3(4ίθϋάγειν. Λακεδαιμόνιοι δ^ τ-^ν πρόβτα^ιν ταΐς πόλε- α 
βιν ίχατΰν νέων τής νανπηγίαξ έποιοϋντο, χκΐ έαντοΐς 
μίν χαΐ Βοιωτοΐς πέντε χάί ε/'χοβι ίχατέροις ίταξαν, 
Φωχενβί δ^ χαΐ ΑοχροΙς πέντε χιΔ, δέχα, χαΐ Κοριν- 
9ίοΐ5 πέντε χαΐ δέχα, Άρχάβι δε καΐ ΙΙελ\λι^νΕνβι Χίά ίο 
Σιχαίονίοις δέχα, Μεγαρενβι δ^ χαΐ Τροξηνϊοις χαΐ 
'Εαιδκυρίοις καΐ ΈρμιονενΟι δέχκ' τά τε άλλα παρε- 
Λανάξοντο ώς εύ^ύς πρ6ς τό ίαρ επόμενοι τοϋ ποΑψου. 

ΠαρΐΟχενάξοντο δΐ χαϊ Αθηναίοι., ωβπερ διενοή- ί 
^\βαν, ίν τω αύτψ χειμώνι τούτω τήν τε νανπηγίαν, α 
ξιίΛκ ξνμποριαάμενοι^ χαΐ Σούνιον τειχίβαντες, όπως 
ίΛτοΐ5 άΰφάλεια ταϊς βιταγωγοΐς ναυβίν εΙ'τ} τον περί- 
χλον^ χαϊ τό τι ίν ττ^ Ααχωνιχΐι τείχίβμα ίχλιχάντες 
8 Εί] ίίί (?)0, οτα. Β 8 Μ-ηΙιία,ς Β (Μι,)1ιο6ϊ βηρΓωεΓ. Β 

«αΙ Κοριν91οΐΒ ο ΚορινΟίοις άϊ Β 1θ Άρκάϋι δί καϊ ο ι 
ΐ4(Ηά«[ βίχα Β 22 ώ; . . . ιζαρίΒχινάζοντο (23) οιη. £ 

34 αΰτ^ Β, οία. Ο 

■η• 1 260 ΤΗΙΙΰΥϋΙϋΐδ 

δ ίναχοάόμιιΰαν ηα^απλέοντίς ίς Σιχελίαν, χαϊ τά 
ίίλλα, ΐί Ι πού τι ίϋόκιι άχρεΐον άναX^ακΒ6^^α, ξνατελ- μ 
λόμΐνοι ΐς ΐύτΐλείαν, μάλιατα δΐ τά τών ξνμμάχων 
όιαβκοπονντΐζ οχαζ μι] αφών άποβτήβονται. 
Β Πραϋβόντων δί ταντα αμφοτέρων καΐ Άνταν οϋίΐν 6 
&ί.λο η ωβπερ αρχομένων έν χαταϋχεν{ι τον ποΑί'/ϊου, 
Ι Λρώτοί Ενβοΐ}£ άς Αγιν περϊ άποβτάοεως τών Ά^- α 
ναίων ϊπρεββενααντο ίν τφ χειμώνι τούτω, ό ίε 
προβόεξάμενος τους λόγους αυτών μεταπέμπεται έχ 

10 Ααχίβαίμονος Άίχαμ^ντ] τον Σϋ'δνίλάόον χαΐ Μελοιν- 
&ον άρχοντας ώς ές τήν Εϋβοικν οί 6' ηλ&ον ίχοντΐξ 
τ&ν Ι νεοδκμώδων ώς τριαχοβίονς, χαΐ παρεβκΐύαξεν » 
αύται; την διάβαβιν. έν τοντφ όί καΐ Αίββίοΐ- ί^Λθοκ, ί 
βονλόμενοί χαϊ αντοί «λοΟτ^ιίϊι' χαϊ %νμίΐραββόντων 

15 ΛΛίτοΙς τών Βοιωτών άνααεί&εται. ^Αγις ωβτε Ευβοίας 
μ\ν αέρι \ έπιβχείν, τοΙς 6\ Αΐββίοις παρεβχΒναξε τήν 511 
άπόαταβιν, Αλκαμένη τε άρμοατήν διδον^, δ? ίς Εν- 
βοιαν πλεΐν έμελλε, χαϊ δέκα μεν Βοιωτοϊ ναϋς 
ύπέβχοντο, δέχα δ^ ^Αγις. καϊ ταντα ανεν τη5 Αακεδαι- 1 

30 μονίων «όλεως ΐπράβ\βετο• ο γαρ ^Αγις οϋον χρόνον (| 
ή ν περί Αεχέλειαν έχων τήν με&' εαντον δύναμιν, 
κύριος ^ι- και άποατέλλειν εΙ Λοί τίνα ^^ϊοΐΙΛετο βτρα- 
τιάν χαϊ Ινναγείρειν χαϊ χρήμξΐτα πράββειν, χαι πολν 
μάλλον ώς είπεΐν κατά τοϋτον τον χαιρ'ον αύιοϋ οί 

25 ξύμμαχοι ύπηχουον [ι;] τών έν \ τί) πόλει Αακεδαι- ιο^ 
μονίαν δνναμιν γάρ ίχων αυτός εν&νς έχαβταχόαε 
ίίΐι/οε παρ'ήν. χαϊ 6 μίν τοϊς Αεββίοις επρααβε, ΧΕοι ί 

2 τι χον Β II οΐ ^αβτιλλόμΐνοι Β 4 άηαατήιιιονται αοάά. 

11 ώί οιη. Ο 12 ώί Ο ώϊ ές Β 17 Βί ο ώί- Β 31 αιτ' 

«ντου Β 22 Λον Β 35 η ήθη 1θ([ϋ βΛοΙ, (άντϊ τοϋ, ^ οί 

ίρ τρ πάΧπ Αακΐβαιμόηοί), (Ιβίβνί 2ϋ αύτάϊ ομ. Β, ίύ#*( 

αντοι ίΰθ"ϋ! Βοηίβοί Γ ΗΙ9Τ0ΤΙ- υΒ. ΤΠΤ 6-β. 261 α χαΐ ΈριΦραϊοι, άποΟτηναι χαΐ αυτοί ίτοΐμοι διτί^, 
χρος μ^ν Άγιν οϊ'χ ίτρώιοιτο, ^? ίϊ την Ααχεδαίμονα. 
χίά παρά Τιββαφ4ρνονς, Άξ βαβιλιΐ ^κ\ρΐίφ τω ιι 
'^ρτοξίρξον ΰτρατηγος ^ν τών χάτβ), πρΐΟβιντ^ΐξ Βμα 
μίτ" αύτων παρ^ν. ίπιί^'ίτο γάρ χαΐ 6 Τιββαφέρνης ε 
ιούς Πΐλοποννηβίονς χαΐ ύπιβχνιϊτο ιροφήν παρί^ΐΐ,ν. 
ύϋώ βαβιλέως γάρ νίωβτΐ ίτύγχανε πεπραγμίνοζ τονς 
ίχ τ^3 ίαντον «ρχη? φόρους^ ονζ δι Ά&τι\ναίονζ άπ'ο » 
τών ΈλΧηνίδων πόλιων ον δννάμινοζ πράββΐβ&αι 

Γίχαφΐίληαιν τούξ τε ονν ψάρονς μ&λλον ίνόμιζΐ 
χομίΐΐβ&αι χαχώβας τους Ά%Ύιν«ίονς, χαΐ αμα βαβιλΐΐ 
ξνμμάχονς ΑίίΧΐδαψονίονξ ποιήαιιν, χαΐ '^ίμόργην, 
τον Πίβϋον&νον νΐόν νό&ον, άψεβτύιτα περϊ Καρίαν, 
\&απιρ αύτώ προβετκξι βαβιλεύς,, ή ξώντα ίίξειν ^ « 
ι άχοτίτενεΐν. οί μίν ονν ΧΙοι χαΐ Τιβααψέρνη^ χοινή 
Μΐτά Γ0 κύτό επραοβον Καλλΐγειτος 6ΐ δ Ααοφώντοξ, β 
Μεγαρεύξ, χαΐ Τιμαγόρας ό Ά&^ναγόρον, Κνζιχ'ηνόξ^ 
φνγάϋίξ της ίαντ&ν όμψότΐροι παρά Φαρναβάζω τω 
Φαρ\νάχον χκτοιχονντίς^ άφιχνοννταί περί τον αυτόν μ 
Μ£α^1>ν ίς την Λαχΐβαίμονκ πεμψαντος Φαρναβάζον, 
Ζχαζ νΐίϋς χομίαιιαν ίς τον Έίλ•ήβποντον, χαΐ κύτος, 
ΐί δύναιτο, &πιρ ό Τιββκψέρνης προν&νμεϊτο^ \ τάς τε 51» 
έν τ^ έαντον άρχί} πόλεις άποΰτήβΐΐε τ&ν Ά&ηναΙιην 
διά τοί'ς φόρους, χαΧ άψ' εαντοϋ βαβίλεΐ τι)!» |υμ- 
μΛ^ι/ίαν τών Αί(χε8ιαμονίαν ποιήΰίίεν. πραββόνταν » 
ίί ταϋτα χωρίς εχατερων, τών τε άπο ιον Φαρνα- 
βίί\ζον χαΐ των άπό τοϋ Τιβααφε'ρνονς, ποΑλή Ιίμιλλα ί •μφήν Β 10 μάΐΐον οκα. ΑΕΡΜ 13 πίρΐ Ο τίι »«(! Β 

16 άποχτιίναν ο ά-ποχτίϊναι Β, οοπ. ΙΙβίβ^β 19 Φαι/νά- ' 262 ΤΗϋΟΥΒΙΟΒ ^Η 

εγίγνετο τύ>ν ίν τή ΛαχΒδαίμονί-, οπαις οζ μ^ ^^Η 
τήν ΊανΙαν καΙ Χίον, οί ϋ' έ$ τον Έλλήβποντι^^Λ 
π^άχε^ον ναϋξ χαΐ βτρατιάν χίίβονβι πέμπε ιν. <1^^| 
μεντοί ^ίκχεδαιμόνιοι τά τών Χίων χαΐ Τίβααψέρ-^Λ 
5 νονς παρά ποίύ προβε\δε^αντο μ&λίον. ξνν^πραββε ]Λ 
γάρ αντοίζ χαΐ Αλκιβιάδης, Έν$ίω ί'ξρορειίουτί πατρι- % 
χός ίς τά μάλιβτα ξένοξ ών, δ•&ίν χαΐ τοννομα Αηχα- Ι 
νιχον ή οΐχία α-ύτ&ν [κατά τί^ν ζενίαν] ΐβ%εν "Ενδιος Ι 
γάρ Άλχιβιάδον ίχαλείτο. 5μως δϊ οΕ Αίοιεδαιμόνιοί αΜ 

10 χρώτον χατάβχοπαν ές τήν | Χίον πέμψαντες Φρννιν^^Λ 
&νδρκ περίοιχον, εΐ αϊ τε ν^ες αύΐΌϊ; εΐβιν δβαβχ&Ι^^Λ 
ίλεγον χαΐ τά άλλα ή πάλις ίχαν^ έβτί προς ^^^^^ 
λεγομεντιν βόξαν, άπαγγείλαντος αύτοίς ώς είη ταϋ^^Λ 
άλη&ί) απερ ί^χονον, τονξ τβ Χίονζ χαΐ τανς '^β^^Η 

15 &ραίονξ εν^ξ ^νμμάχονς ίαοΐ'ήβαντο χαΐ τεβ\ααρ^^^Λ 
χοντκ νκν^ έψηφίβαντο αύτοΐς πίμπειν, &ς ίχεΐ ο'ί^^Λ 
ίλαΰΟον ^ ε%ψιοντοί άφ' ων οί Χίοι ίλεγορ νπαρχίίνββ^^Λ 
χαΐ το μίν πρώτον δίχα τούτων «ύτοϊς ίμελλον π^^^Λ 
■φειν χΒΐ Μελαγχρίίαν, Άς αύτοϊς ναύαρχος ^ν «Άΐΐ^^Η 

80 αειΰμον γενομένου άντΙ τον Μελαγχρ^δον Χαλχι\Ι^Ι^Λ 
ίπεμαον χαΐ άντΙ των δέχα νέων πέντε παρεάχευϊβ^Λ 
ζοντο εν τΫι Ααχωνιχτι• χαΐ 6 χειμων έτελεντα, χα^Η 
ενοζ δέον είχοβτ'ον έτος τω πολεμώ έτελεύτα τφδε δν^ 
&ονχν6ίδης ^ννέγρα-ψεν. Έ 

25 Τον ί' έπιγιγνομένον ^έρονς ίΰΐΗ>5 επει\γαμΐναχν Τβ 
των Χίαν άποδτείλαι τ&ς νανς χαϊ δεδιότων μη οί 1 

1 ΑΒ 3 πιίαιααι Β βυρΓαβοΓ. ΰ, 1 (ςη χαΙ ^£ Β β ββαΐαι» Ι 
άβΐ, Κγ. 9 'ΑΐΜριά&ον ΒΟ ΆΧχφάόηί ΑΕΡΜίΟ] 13 ή • Ι 
ίΐ ΊΐΒ 18 αύτοΓϊ ΒΟ αίτοϊ ΛΈΡΟΜ |{ πίμ-ψαν Β π^μπην ο Ι 
19 Μίΐιιριρίί, Ιιίο {γκ \η ΙίΙι. Β,; Μ(ίνγβ{/. Υ) θ6 ν. 20 οοιίά., Ι 
οοιτ. ΜεΪΏβίΐ} 23 βίοντος ΑΒ 25 τον δ' Ο £μα Μ τό 1 

^ρι τοϋ Β • ^Β ΗΙ3Τ0Β. Ι.ΙΒ, νΠΐ 7— 263 '^^ναΐοι τά πραΰβόμενκ αΐ99ωνται (πάντΐς γάρ χρνφα 
αυτών έχρΐαβΐνοντο), άποπψπονβιν οι ^ίαχΐ\άαψόνιοι 51ί 
άνό^κ£ Σπαρχιάτας ές Κόριν&ον τρΐΐί, οπας άπο τ^; 
ίτί^α$ ϋ'κλάββ'ης &ς τάχίβτα ίπι Γ-ήν προς Ά^νας ύαερ- 
ενΐγχύντΐς τάξ νους τόν Ιβ&μον χελενβΒίβι πΐΐΐν έζ 
Χί'ον αάβαζ, και 33 δ Λγις ηαρεβχίύαζΐν έξ | τήν ί 
^ίέαβον χαΐ τάς &λΚκζ. ^θαν όΐ αΐ ^νμπαβαι των 
ζν(ΐ.μαχιχ&ν ν^ες αύτό&ι μιάξ δέονααι τεβΟαράχοντα. 
ό μ^ν οίν Καλλίγειτος χκΐ Τιμαγάρας νπερ τον Φαρνα- 8 
Ι βάζον ούχ ίχοινονντο τον ΰτόΐον £? τήν Χίον, ονδε 
τά χρΐ),(κίΓ£ϊ ίδίδοβαν α Ύΐλ^ον ίχοντεζ έ$ τήν άπο- 
οτολ-ήν, Ι πίντε καΐ [είκοαι τάλαντα^ άλΐ' νβτερον έφ' ίο 
ΕΟΐίτών δίΐνοοϋντο αίλω βτάλω πλείν, 6 δί Αγΐ3 ίιίΕίίή 3 
ίώρα τονς Λκχεδαιμονίονς ίς τήν Χίον πρώτον ώρμη- 
ί μενονς, ούδ' αυτός &λλο τι εγίγνωαχεν^ άλλα ^ννελ- 
^όνχες ές Κόριν&ον οί ξύμμαχοι έβονλεύοντο^ χαΐ 
εδοξΐ πρώτον \ ίς Χίον αυτούς πλεϊν ϋρχοντα έχοντας ΐί 
Χαλχίδέα, ος έν χ?ι Δαχωνιχ^ τάς χίντε νανς παρε- 
αχεύαξεν, έπειτα ες Αέββον χαΐ '^ίλχαμένη άρχοντα-, 
Ο 5νχερ χαΐ Αγις δίΐνοείτο , γο τελενταΐον ίέ ίς τί)ν 
Έλλήβποντον άφιχεβ&αι {προβετέταχτο δε ές α^ταν 
άρχων Κλέαρχος 6 \ ΤαμφΙον), διαψέρειν δε τον Ιβ&μον 3 
τάς ^ιμιβέας τ&ν νεΰν πρώτον^ χαΐ εύ&ύς ταύτας κλο- 
χλείν^ δποϊδ μή οί Ά&ηναΙοι προς τάς άψορμωμένας 
Β μ&λλον τον νουν εχωαιν ί) τάς νβτερον διαφερομένας 1 αϋα&ονται Ο 2 ίηοι/ίύοντο Α βαρΓαβΕΓ. Β 3 ίς Κά- 
^(νβον α.νΙΙ\ίας Σπαρτιάτας Β ύ ας οαι. Λ 8 ^νμμαχίύιαν Β 
' ] ί%οινο6ντο Μ ΐκοινωνομ^ο οΑΒΕΕ" 17 αί,το^ί Ρ 

αύτοϊί 1» 13 παρίαχίναζιν ΑΒ παριαχίύαικν «ΕΡΜ 30 τ& 
ΟΛ. Β ί! 4ί] τ< Ο, ΟΟΓΓ. Ο. 33 ίιιιιβία^ ΑΜ ^ιμίαΐας κΒ, 
(ίη 111.) Ε ήμιβΐίβΐ Ρ 26 τύν νονν μ&Χίον Β \\ (τίΐδιαφίίομέ- Γ 

Ι 264 ΤΗυΟΥΓΙϋΙδ 

ΜαΙ γάρ ιόν πλουν ταύττι ίχ τον προφανοϋς έποιοϋντο, 
χαταφρονήβαντίξ \ τ&ν Ά&ηναίων άδνναβίαν, οτι ναν- 
τιχΌν ονδίν αυτών πολύ πω ίψαΐνετο. ώς δΐ ΐδοξΐν 
αΰτοΕί, χαΐ διεχάμιβαν Εν&νζ μίαν χαΐ είχοΟι 
5 οί ίϊ Κορίνθιοι, ΐχαγομένων αυτών τόν πλοϋν^ 
προνϋ~υμη&ηβαν ί,νμπλΐΐν πρΙν τά "ίβ&μια, & τότε 
δΐΐορτάΰωδιν. ^^ίγι3 δε \ αύτοίς ίταίμο; ξν έχΒίί 
μίν μη λύειν δη τάξ 'Ιΰϋ-μιάδας βπονδάξ, εαυτόν 
τί)ν βτόλον ίδιον ποίΎΐβαβ&αι. ον ^νγχω^ούνταν 

10 τβν Κοριν&ίων^ άίλά διατριβίίς εγ\γιγνομΐνης, οί 
Ά9ηναΙοι ^ίβ-οντο τά των Χίων μαΐλον, χαΐ πέμφαντες 
ενα τ&ν ατρατηγών ^Αριβτοχράτη ίχτιτιώντο αύτούί 
ΧΛίΙ αρνουμένων των Χίων, τ 6 πιβτόν ναϋς 
ξνμπε'μπειν έχίλενον έξ το %νμμαχιχόν οί | ί" έχεμ\ 

15 £πτά. αίτιον 6' έγένετο τηξ άποατολης τών νιων 
μίν ΐΐοΐλοί τών Χίων ονχ ΐΐδότεζ τκ πραββόμενα^ οί 
ίί ολίγοι <^οΙ)> ί,ννειδάτεζ τά τε αλη&ος ον βονλόμενοί 
πω πολίμιον ϊχειν, πριν τί χαΐ Ιαχνρον λάβωΰι, χαΐ 
τους Πίλοποννηβίονς ούχέτι προβδεχόμενοι \ ^^είν, 3τ* 

20 διέτριβον. 

Έν δε τούτφ τά "Ιβ&μία ίγίγνιτο, καΐ οί !ι4#ΐ)- 1 
ναΐοι {Ιπηγγέλ^'^βαν γαρ) ί&εώρονν ες αυτά, χαΐ 
χατάδηλα μ&λλον αντοίς τά τών Χίων έφάνη. χαΐ 
έχειδτ} άνεχώρηβαν, παρεβχενκζοντο εν&ύς δπως μή 

25 λήαον\βιν αύτονς αϊ νηες ίχ τών Κεγχρειών άφορμ'η' 
&εΙααι. οί ίέ μετά τήν ίορτην κι^^όιίο μια χαΐ εΓχοΟι λ 
νανόΐν ές την Χίον, άρχοντα Άλχαμενη έχοντες, χάΐ 

3 ού»Ιν Β 4 έχόμιααν Ο 6 τά οιη. Ο 10 γιγνο- 

μίνης Β 11 ήΕίτΰάνονιο Β || μ&ίΧον . , . αντούί (1Ξ) οιη. Β 

17 οί αιΐιΐίάϊ II ξννίιβότίί ο χαΐ «ννηβότίς Β 22 γάρ β 

^άρ αΐ ατιονδαΐ Β 2& λήβοοιν ΑΒΟΜ ΙΚ^νχ^ίΑν Β ΗΙ8Τ0Ε. ίΤΒ. νΠΙ 9-11. 265 

αύτοΐς οί '^49ηναϊοι το πρώτον ΐΰαις νανβΐ προβπλιύ- 
<Ι«ντις νπ^γον ες το πέλαγος, ώς ί' Ιπι πολύ ονχ 
έχηχολού&ηακν οί | ΙίΒλοπονν^ϋιοι «λλ' άπίτράποντο, κ 
^βίνΐχώριιβίϊΐ' χαΐ οί Ά&ηναίοι• τάς γαρ των Χίαν λ 
,έχτά ναϋς ίν τω αρι&μφ μΐτά βψών ίχοντις ού πίβτάς 
'ίνόμιζον, άλλ' ϋδτίρον &1λας προΰπληρώβανζίς ζ^ίξ^ 
ίχτά χα'ι τριάχοντα, παρίοιίίονταξ αυτούς χαταδιώ- 
Μονβιν ί£ Πιιραών τ'ης Κοριν\ϋ•ίας• ΐβτί όΐ λιμην »■ 
ϋρημο£ χαΐ ίαχκτος προς τά μεθόρια τής Έπιδανρ^ας. 
■%αΙ μίαν μίν νκνν άπολλναβί μΐτέωρον οί Πελοπον- 
νήύιοι^ τάς ίΐ αΧλας ξυναγαγόντις ίρμϊξοναιν. χαΐ ι 
Λΐ^οοβαλόντων τών Ά&τιναϊων καΐ κατά ϋ^άλαββαν 
ταΐς νανβΐ χαΐ ίς ττ^ν γί^ν άχοβάντων ϋ-όρν\βός τι μ 
{γένετο πολνς χαΐ άταχτος, χαΐ των τε νε&ν τάς 
'^9ί1^£ονς κκτατρκνματ(ζονβίν έν τ^ }φ οί '^θτ^κβΐοί 
«αΐ το* άρχοντα '^ίλχαμενη άχοχτείνοναιν χαΐ αυτών ^ 
•ίΐνες άΐΐέ&ανον. όίκχρι&έντες ίΐ προς μεν τάς πόλε- ϋ 
ρΐοί ναϋς ίπέτα^αν έφορμείν Ίχανάς, ταΐς 6ί λοιπαΐς 
ίί 11 νηοέ\όίον όρμέζονται, ίν ω ού πολύ άπέχοντι μ 
ία•ίρατοπίδενον\το ^ χαΐ ίς τάς '^49■ήνας ίπΧ βοή&ειαν5ΐ& 
Ιχίμχον. 'ααρτιβαν γαρ χαϊ τοΙς Πελοπονντιβίοίς τ^ ϊ 
ύβιεραί^ οι τί Κορίνθιοι βοη&ονντες επι τάζ νανς, 
Μίΐ αύ αολλώ νβτερον «αΐ οί άλλοι πράαχωροί. χαΐ 
&^ντΐς τήν ψν\λαχην ίν χωρίω ίρήμψ ίπίπονον 
<Λααν ήπόρονν χαι επΒνόηβαν μίν χαταχκνβαι τάς 
νανς, ίπίίτα όΐ εάοξεν αύτοίς άνελχνοαί χαϊ τώ πεζώ 
χ^οαχα&ημένονς φιΆακήν ίχειν^ εως αν τις παρατνχτ} 

ΚΓ*β*βπηβπη 7 αντοϊ« Β 8 ΚορινΟιία^ Ο ]2 τιροαβαΐ- 
ϋψτηιι Ο [Ο] 18 ίψορμήν ο 19 ιι] τό εοά(3„ οογτ. 81λ1ι1 
26 Ιΐίΐιτα ϋ Ο Ιπιιι' Β 266 ΤΗϋΟΤΏΙϋΙδ 

όΐίχφνγι) ΜΓΐτϊ;#εία. ίπεμφε δ' αντοΐς χαΐ Αγις αΐβί 
μενοξ ταντα. άνδρα \ Σπκρτικτην θέρμανα, τοίζ 
Λαχΐδαιμονίοίς πρ&τον μΐν ήγγίλ&η οτι αΐ νΜ 
άνηγμένια ιΐβΐν έχ τοϋ Ιο&μον [είρητο γάρ, 5χί 
6 γέντιται τοϋιο, Άλχαμένεί ναο τών ίψόραν ίχπεα Λϊ 
ψαί), κοί εύ&ύζ τάζ παρά ΰφ&ν πέντε νκνς 
Χαλχίδέα άρχοντα χαΐ Άλχιβιάδην μετ' | αύτοϋ ί{ 
λοντο πέμπειν ίπειτα ώρμημένων αυτών τά περί 
έν τω Πΐΐραιω τ&ν νεών χαταφνγτ}ν ήγγέΐ^ΐ}, 

10 ά&νμήΰαντες, ότι π^ιώτον άπτόμενοι. τον '/ονιχοϋ' 
ΐΤοΛ^μου επταιβαν, τάς νανς τάζ έχ τηδ εαυτών ούχέτι 
διενοοϋντο πέμπειν, άλλα χαί τινας προανηγμένας με- 
\ταχαλΐΙν. γνονς δΐ ό Άλχιβιβδη£ πεί&ει αν&ις "Εν- 
δίον χαΐ τονς αΛΛον; εφόρονς μή άαοχν^βαι τον πλοϋν^. 

ΙΕ λέγων 5τι φ&ήαονταί τε πλΐύΰαντες πριν τήν τών νε 

• ^νμφοράν Χίονς αΐ0&έβ9αι, χαΐ αυτός, οτκν προβ} 
'ΐωνίο:, ^^δίως πείαειν τάς πόλεις άφίβταβ&αί, τήν 
Ι τών Ά&Ύΐναίων λέγων άα&ίνειαν χαϊ την τφν Αα 
δαιμονίων προ9νμι'αν' π^βτιίτΐ^ος γάρ άλλων φανί 

30 β&αι. Ένδίω τε αντώ Ιδίι^ έλεγε χκλόν είναι βί' 
ίχείνον «ποίίτ^βαί τε 'Ιωνίαν χαΐ βαϋιλέά ^ύμμαχον 
ποιήβαι Αακεδαιμονϊοις , χαΐ μή "Αγιδος το άγώνιβμα 
τούτο γενέ\β&αΐ' ^ηί^-χανί γάρ τφΆγιδι αντός βιά-'. 
φόρος ών. χαΐ ύ μίν πείβας τοΐίς τε κΛΑους ^φόρου^ ι 

25 χαΐ "Ενδιον άνι^γετο ταΐς πέντε νανβΐ μετά Χαλχιδέαζ 
τοΰ Ααχεδαιμονίον χαΐ διά τάχουί τον πλουν ΐ'ποιοϋντο. 

ί 9ιαψνγίιι ίΛίτηίίιοιΕΙ" 5 '^ΐκαμΐη (?) Ο '^ίχαμ^νΐ] ΑΒΜ 
7 ί^ουΧιύοντο Β 15 φ^ίαονταί Β λι^ψ^Ηιαονται Μ |1 τε Β, οιη. • 
{[πρΙν Ο π^ϊν η Β [| νεών Ο Ά&τιναίων Β 16 αί(τ#Εββ'α( 0? 

αώ&ΐσΰνι ΑΕΗ II ϋτα* Ο άτι ην Β 17 πιίβιι Β 18 τΔν ΒΚ, 
Οΐπ. οΑΕΙ" II έυβ'ίΐ'ϊΐοΐ' Ι^ιόι* Β 19 πιαιότιροϊΒ 1^(σΐ^^ερο1 
αιστότιρον Α Ε Ρ β Μ ~ ΗΪΒΤΟΗ. Ι.ΙΒ. ΤΊΠ 12—14. 267 

Ι '^ίνΐχομίζοντο δί ύπό τον αυτόν χρόνον τοίτον^' 
κΐ άπό τηί ΣίΧΒλίκς Πΐλοποννηβιων ΒκχαΙίεχα 
νί\εξ αι ίΐίτώ ννλίππον ^νμπολίμηβαβαι' καΐ περί τήν 
^ίίνχαδίαν άποληφθ-είβαι «αΐ χοπίΐβαι ύπό των Άττί- 

ίπτά Ι χαΐ ιΐχοΰί νε&ν, ων ^ρχεν Ίκποκλ^ς Με- ί 
νί^ίπον-, ψνλαχΐιν ίχα)ν των άΐΐ'ο τ-ης Σνχΐλίας νίών, 
«Ι λοιτίοΧ πλι)ν μικς διαφνγονααι τους '^ί&ηναίονζ 
χαζ&ιλενααν ες τήν Κόριν9ον. 

Ό δί Χαλχίδΐνς χαΐ ο Άλχιβιάδης «λέοντες δοΌις 11 
Χΐ έπιτύχοιεν ξυνελαμβανον τον μή έ^άγγελτοι γενέ- ιβ 
Οθαΐ, χαΐ προββαλόντες αρώτον Κωρνχω τΐ^ς ηπείρου 
χκΐ άφαντες ένταϋ&α Λΰτον?, αντοί μίν προ^νγγενόμε- 
τ&ν ξνμίΐραϋβόντων Χίων τιβΐ χαΐ κελενόντων 
ΐΐβχαχλΐΐν μή χροειπόντας έζ τι^ν πόλιν, άψιχνοννται 
βΛφνί\διοι τοϊς Χίοις. χκΐ οί μεν πολλοί έν &αύματι ^ 
^αν χαΐ ίκπλή^Βί' τοις δ' 6λίγοίς ααρεβχεύαΟτο α<ίτε 
β<ίνλήν [τί] τνχείν ^νλλεγομεντιν, χαΐ γενομένων Ιόγα>ν 
άπό τε τον Χαίχιδεως χκΐ Άλχιβιάδον ώς αλλαί [τί] 
\ες πολλαΐ προβπλεοναι χαΐ τά περί της πολιορκίας 
Ιβϊν ι έν τώ Τίειραιψ νεών ον δι^λωβάνταν, άφϊβταν- ν 
ΊΜ Αϊοί χαΐ ίώ&ις Έρν&οαΙοι Ά%^ναίιαν. χαΐ μετά 3 
!α6τα τριαΐ νκνβί πλενβαντες χαΐ Κλαξομεν&ς &φιβτ&- 
ην. διαβάντες Οι οί Κλαξομε'νιοί εύ&ύς ές την ^πειρον 
τήν ΠολΙχνην ίτείχιζον, ε( τι δέοι ΰφίβιν αύτοί^ ίχ 
τη5 Ι ντιϋΐδος εν ^ οι'κοίβί χρος κναχώρηοιν. χαΐ οί ι» 
μεν άψεΰτώτες ίν τειχιβμφ τε πάντες ίιααν χαΐ παρα- 

1 οΰτόιοοι, ΒΜ 3 βίοιη. ΑΒΡ 3 ξυΐΊΪιαΛοΐΕμηβΗΟκι Β 

4 ΑΜνϋάίαΜ. | άκοΐίΐφ&ίίσαι ΑΒΜ 7 «ΙΒ £ΐί++ Ο «Ι γαι/ο. 

\ 1ν»«1 Ο 11 τί^οαίαβάντίί Ο 17 τί άβΐ Κτ. || ^Εκομΐτο»»- Β 

Ιί^ομέναν Ο 18 τε άβΙ. Εγ. 23 βί Ο ΐί Β |{ ίύ&ίις οΐ 

ΚΧαζομίνιαι Β 34 ϋοΧίχντιν βτ οοιτ. β, ΠοΙίχναν ο ΠοΙίζ^αν Β 

20 ί» τίίχιομω ΐί ηάντΒς Β πάνχίς ίν ϊίΐϊίομώ 4 268 ΤΗϋΟΥΒΙΒΙΒ 

βχίνγι ^ΓοΑί'μοιι. ίξ δΐ τάς '^&ήνας τκχύ άγγΐλία 
Χίον άφιχνιΐταΐ' Χίά νομίααντεξ μΐγαν ^ί»; χαΐ β< 
τον χίνδννον βφ&ξ περίΐϋτύναι, χαΐ τους Λοί: 
ξνμμκ\χονς ονχ ί&ελι^βίΐν τής μεγίβτηξ πόλιιπς μι 
5 ίβττιχί'ίας τιβνχιίζιιν, τά τε χίλια τάλαντα, χαν 6ιά 
παντός τον ποΛΐ'μου ίγλίχοντο μή αψαΟΟ^κι, εύ^ύς 
ΐλνβαν [τάς ίπιχειμένας ^γ^μίκς] τψ ΐΐπάντι η επίψηψί- 
βαντι νπό ττ^ζ \ παρονΰ'ης ίχπλή^εας χαϊ έ•ψιΐψΙααντο Μ 
χινείν κ«ί νανς χλιιροϋν μη ολίγας, τ&ν τε ίν τω 

10 Πειραιφ έφορμοναών τάς μεν οχτώ ί^δη Λέμπι 

άχολιπονβαι την φνλαχην τάς μετά Χαλχιδίας διά'ξρ^- 
βκι κκί ού χαταλαψανβαι άνεχεχωρ'ψίεβαν {τ/ρχε δΐ 
αύτων Στρομβιχίόης ^ιοτίμον), αλλάς δε ου πολν 
νατίρον βοη&εϊν δώδεκα μετά θραβνχλεονς , άπο- 

16 λιπούβαςχαΐ ταύτας ττ}ν ίφόρμηβιν. τάς τε των Χίαηι 
ίπτά νανς, άΐ αντοΐς ^ννεπολιόρχονν τάς έν τφ Πιΐι- 
ραιώ, άααγαγόντες τους μεν | όούΑοιι^ ^| αυτών ηλεν- 1 
θί'ρωβαν, Γοίιι; ί' έλεν9•έρονς χατεδηβαν, ετέρας ί' 
άντΙ πααών των άζελ^^ονϋαν νέων ίς τ^ν Εψόρμηβιν 

20 τ&ν Πελοποντηβίων διό τάχονς πληρώβαντες άντέ- 
πεμψαν χαΐ &λλαξ ίΐίνοοϋι/Γθ τριάκοντα πλτιροΰν. χαΐ 
πολλ•^ ην ^ προ^μία καΐ ύλίγον επράβ\βετο ονδίν έζ 
τ'ήν βοΎΐ&ειαν την ίπΐ την Χίον. 

"Έν ίϊ τούτω Στρομβιχίδης ταΐς οχτώ νανβιν άψιχνεϊ- ]| 
, 25 ται Ις Σάμον, χα\ προβλαβών Σαμίαν μίαν έ'πλεναεν Ι 
ΐς Τε'αν χαΐ ηβνχάζειν ήξίον αυτούς, εχ δ% της Χίον 
ε£ τήν Τέων χαΐ ό Χαλχιδενς μΐτά τριών χαΐ (ί\χοαι Μ 

4 — 5 άψκ!ττι*νίαί Β 7 ββοΐοβ» άε!. 'Ώ'ΊιΙπιαηη, οοΐΐ. βοΐιοΐ. 

{άντ^ τοΰ τάς έπΙ τοΙς χιΐίοις ταλύν-ιοΐί ίτιΐίίΗμέναί ζημίαί) 
θ μή Ο α£ιι Β 19 τών . . , ίψόρμηΰιν οιη. Ο || έ«(1&ονσαν Ο 
22 Λ ΒΜ, οηι. εΑΕΓ |) οΐθίν Β 23 τήρ ίαΐ τί,ν Χίον βΒ 

ήν Μθί> ΕΙ τ)ιν Χΐων Α. την Χίον Η ΗΙδΤΟΕ. Ι.ΙΒ, νίΠ 15-17 269 

βν ίχέπλΐΐ, χαΐ ό πΐζος αμα 6 Κ?.αξομΐνίων χαΐ 
ιν&ραίαν παρ^ίΐ. αροαια&όμΐνος ίϊ ό Στρομβίχίδης β 
ηανήγΐτο, χαΐ μ8τίωρια&ΐΙς εν τω πΐλάγει άς ίώρα 
5 νιιινζ ίίολίάς τάζ άπο της Χίου, ψυγί^ν ίποΐΒίτο 
ϊ τ^5 Σάμον αί 6ΐ έδίωχον. τον ίΐ αεζον οΊ \ Τήιοι• 35 

«(^ωτον ούχ έοάΐχόμενοι , έις ίψνγον ο[ Ά&Τ/νίίΐοι^ 
ν^γέίγοντο. χα\ ίπίΰχον μϊν οΕ πΐξοί [χαΐ] ΧαΙχιόΐα 
Τή5 ίιώξίος περιμενοντες' ώί δί ίχρόνιζε, χαϋ^~ 
IV αυτοί το τείχος ί> ίνωχοδόμιιβαν οι Ά&τιναΐοι τ^ς 
^£ων αόλεως προς ^πειρον, ^νγχαΟ^ρονν \ δε ίώτοίς » 
ί τών βαρβάρων ίπιλ&όντες ον ΐΤοΗοι', ών ^ρχε 
'ιάγΊΐς, νπαρχος Τιββαφέρνονς. Χαλχιδενς δί χκΐ 17 
^ΐΜίβίάδιις ίας χκτεδίωξαν ές Σάμον Στρομβιχίδην^ 
ί μίν των ίχ Πελοποννήβον νε&ν τονς νανχαςαΐΆ 
'λίααΐ'τες έν Χίφ χαταΚιμχάνονβιν^ άντι%λι\ρώβθίντεξ 
ταύτας τ ε εχ Χίον και ίίλλας είχοβι εΐίλεον ίς 
ίίΧητον άς άποβτηβοντες. έβονλετο γάρ ό Άλχι- ί 
Ιι£ίΐ)5, ών Ι ίπιτηδείος τοΐς προεβτώβι τών Μιληβίων, & 
&ύβία. τάς τε άπο τΐ\ς ΙΙίλοαοννήϋον νανς προβαγκγό- 
αυτούς χαϊ τοϊ3 Χίοΐ5 χαΐ έκντω χαΐ ΧαλχιδεΙ 
κ1 τώ άποβτίίλαντι Ένδίω, ωβπερ ύπέβχετο, το άγώ- 
ιαμα προβ9•εϊν((ΐ, οτι πλείΰτας των αόλεων μετά τί}; 
ίων δυνάμεως \ χαΙ Χαλχιδέως άποατήαας. λα&όντες ^ 
Ίν τό πλεΐβτον τον πλον και ψ^άοαντες ον χολν 
όν τε Στρομβιχίδην χαϊ τον Θραθνχλέα^ ος ετνχεν 
ΐ των ^Α^ιινών δώδεχκ νανΰιν άρτι παρών χαΐ ξ,νν- 
ΐώχίον, άφιβτ&σι ιήν Μίλητον, χαΐ οί '^49ηναϊοι χατά 

1 άμα Β αμα χαϊ Ο || ό ο Α τών Β 3 ίξανήγΐτο Β 

ίαζοί Β ΛοΧΙοΙ ο II χαϊ άβΙ. Βίοοηιίίβΐά 9 αυτοί Ο αύιοϊ 

ι Β Ι άικακοβάμτ^ααν κοάά.. ^οττ. ϋο^Γϋβ 10 ηβάκ Ο ΐά προς Β 
1ί Άιίγηί Β ό ία /ης Α (-ΐί)ΕΓΜ ότίάγιΐί α 13 Σάμον ϋ 
17 άΛοηήααντίί Ο 19 τι οχα. Β 270 ΤΗϋΟΤηΐΒΙ9 ί?. " ι πόδας μιάζ όιονβαις ίί\χοβι ναχιβίν έπιπλεύβαντΐξ, 
(ώτούς ούχ Ε^ίχοντο οί Μιλήβιοι, ΐν ^άδτ] τ^ ώτί- 
χΐΐμ^ντι ντιβφ ίφώρμονν. χαί ή πρό$ βαβιλία |νμ- 
μαχία ΑαχΐίΜμονίοΐζ ύ] πρώτη Μίληοίων εύϋ^ξ ϋπο- 
5 βτάντων διά Τίβααφίρνονς χάί Χαλχιδέας ίγένίτο ^ίϊ. 
Ι ,,Έπϊ τοίβδε ξυμμαχίαν ίποιήααντο προς βαβιλία 
χκΐ Τιαβαψίριη^ Ακχεδαιμόνιοι χαΐ οί Σύμμαχοι, ί^πόβην 
χώραν χαΐ πόλίΐζ βαβιλΐνς ΐχιι χκϊ οί πατίρες ο Ε 
βαβιλέως εϊχον, βααιλι'ως ίατω χκϊ ίχ τούτων τών 

10 πόλεων ίιπόαα Ά&ηναίοις έφοίτα χρήματα ΐ) «ΑΑο τ(, 
χω\λνόντων χοίΐ'ίϊ βαβίλιύξ χκΐ Λκχεδαιμόνιοι, χιϋΐ 
οΐ %ύμμαχοί 'άπωξ μήτε χρήματα λαμβάνωβιν Ά&η- 
ναΤοι μήτε ίίλλο μηδίν. χαΐ τον πόλεμον τΐιν προξ > 
'/ίϋτιναίονς χοιννι πολεμούντων βαΰίλενς χαΐ Ααχεϋαι- 

15 μόνίοί χαΐ ο[ ^νμμαχοι' χαΐ χατάλνβιν τον ποΑΐ'μον 
τον προς Ά&ηναίονξ μή \ έ^ίβτω ποιεΐβ&αι, ί^ν μ^ 
κμψοτέροίς δοκΎΐ, βαβίλεϊ χαί Λαχεδαιμονίοις χαΧ τοίζ 
^νμμάχοις. ί)ν δέ τινε^ άψιβτϋνται άπο. βαοιΙίωζ,Λ 
πολέμιοι εβτων χαί ΑαχΐδαιμονΙοις χαϊ τοΙς ^νμμάχοίζ. 

20 χαΐ ^ν τίνες άψίβτωνταί άπο Ααχεδκιμονίιαν χαΐ τών 
ξνμμκχων, πολέμιοι εβτων | βαβιλεΙ χατά ταΐιτά." 

Ι Ή μίν ξυμμαχια αντη ίγένετο. μετά ίϊ ταύτα οί, 
Χίοι εύ&ύς δίχα ίτέρας πλ•ηρώααντες νανς ίπλενΰαν 
ίς "Αναια, βονίόμενοι περί τε τ&ν ίν Μιλήτω πνϋ-^ 

26 β&αι χαί τάς πόλεις αμα άφιβτάναι. χαΐ έλ&ούαης 
παρά Ι Χαλχιδέ&ς αγγελίας αντοϊς άποπλεΐν πάλιν^ . 
[χαϊ] δη Άμόργης παρίόται χατ& γην ΰτρίχτια, ίπΧΐν- 

ί θίούβης ΟΜ 3 ΐφώρρΛυν Β 5 ίγιγέντιτο Β 10 Άύΐ}- 
ναΐονς Ο 1ι έφοίτω Β 16 χοϋ] ΐοτις Β, οηι. Ο, οοιτ. ΟΙοβββιι 

18 τ^ν . . . ^νμμάχοις (19) οιπ. Ο 31 χαύτά ναΐξ. ταϋτα αοϋ. 

23 ταϋτα Ο ιοϋιο Β Β4 Άναι Β "^ναιαν β 27 καΙ άβΐ 
Ρορρο α ααριατάναι Μ Η13Τ0Β. ΙΙΒ ΤΙΠ 1*— ΪΟ 271 

ές ^ιός ϊι^άν' χαΐ χα9ορ£>βιν ίτοΐαίΛιχα νκνς, αζ 

Κ^ΟβίΛΐΐΐ. χοΐ Ας ΐΐίον. Ηρΐνγον μιά μΐν νηί ίς ι 
^φεαον, αΐ όι \ ΙοιπαΙ ίπΐ τ^ΐ Τεα. χβϊ χΐββα^α^ μ 
ίίν χΐνάς οι '^&ηναϊΜ λαμβννονβι, ταν άνβ^ν ΐς 
γήν φ9((βάντο>ν αΐ Α' &λλαί ΐς τήκ Τν,ίων χόλιν 
ααβαρινγονσιν. χαΐ οι μίν '^ί^ηνΒίοι ίχΐ τής Σάμον « 
^αίίxι^νβαν, οι Αί Λ7οι τ«(^ λοίχαίζ νβτνφϊν άνχίγαγύ- 

Λίζος , μΐτ' αντ&ν ΑΐβίΑον άχΐβη^βαν ι& 
^^^>&ις ^^ίράς. χηί μίτά τσντο ίχκβτοι ΐχ' οϊχον 
κομίβ^ΐίαν, χαΐ ό χίξός χαΐ αΙ νηις. 
Τχο δΐ τον$ αντσν$ χρόνονς αΙ ίν τω Πιιραιφ 3• 
ΐύίοαι νηίς ιών ΙΙίΙοχονντ,αίων^ χαταΑιωχ9ιϊβαι τότΐ 
Κβΐ Ι έφορμονμίΐΐίΐ Ιβα άρι^μω ν^ιο Άί^τ^ναϊιαν, ίχϊχ- » 
ΐύίονν χοιΤιΟάμιΐΌΐ αΙψνίΑίον χαί χρίίττβαβίΐι νανμα-^ 
5^9 τίαβαράς τι νανς Ιαμβάνονοι των '^ί&τ,ναϊων χαΐ 
ίίβίΟΛίενβαααι ίς Κίγχρίΐά; τον ΐς την Χίον χαΐ τι^ν 
Ίονίκν χλονν αν9ις χα^ίβχίνάζοντο. και νατύα^χοζ 
νΐηοίς ίχ \ ΑαχιΑαίμονοζ Άντύοχος ίχίίί&ίν. ψχι^ » 
^γνίΛΟ ί^βτ, χαβά ή ναναρχία. 

Άνάχωρ^βαντοζ Αε τον ίχ τίβ Τε'ω χΐζον και ί 
ΤίΜαψ^ρνης Ετϋτός βτρατιά χαραγενόμινος χβί ΐχίκα9' 
ΐΐών <6 έν τ^ Τίω τείχος, εΐ τ^ νχιλΐίφ^η, άνεχώ- 
ΙρηΙ^ΐν. καΙ Αιομι'όων άχελθόντος αίηον ού χολύ μ 
ίβτίρον Αέχα νανβΐν Αθηναίων άψιχόμινος ίβχεΙ($ατο 
'2^ΐ5 ωϋτε ϋχεα&αι χαΐ βφάς. χαΐ χαραχΧΐύϋαζ ίχΐ 
Λ^άς χαΐ χροββαλών, ά)ς ονχ ίΧάμβανΐ τι^ χό1ίί\ 
ίχ&ΐλενβΐν. 

β γήνίψογήο Α 10 Έρο^ ΐοάά. 15 χοιηοά^νοι Β 
■χία Β 36 Τήϊ»! Ο | 'Εράβ οοΑΑ. 1 270 ΤΗυ€ΥΒΠ)Ι8 πόδαξ μι&ς δδούΰκις ίΐΊχοσι ναυαίν ίπίπΙενβαντΒζ, 
εώτονς ούχ ίιϊίχοϊΐτο οί Μιλήβιοί, έν Αά8τ) τ^ , 
χΐίμί'νζΐ νήαψ ΐφώρμονν. χαΐ ή προς βαβίλέα ξη 
μαχία Ααχεϋαιμονίοις ή π^ώτΎΐ Μιληβίαν εΐι&νζ ι 
5 βτάντιον Οιά Τιββαφίρνονζ χαΐ Χαλχιδεως έγένετο \ 
Ι „*£'τΙ τοΐβδε ξνμμαχίαν ίποιήβαντο προς βαβΛ 
χαΐ Τίββαψέρντι Ααχΐδαιμάιηοι χαΐ οι ^νμμαγοι. ί)7ίΟ^ 
χώραν χαΐ πόλεις βααιλιύς ίχει χαΐ οι παχέρες 1 
βαβιΧέως εΐχον, (ϊαίιΑί'κί ίβτω χαΐ ίχ τοιίτων 1 

10 3ΐόλεα)ν ύπόΰα Ά&ι^νκίαις εφοίτα χρήματα ^ Βλλο 9 
χω\1υόντων χοιν^ βαβιλεύς χαΐ Ααχεδαιμόνιοι 
οί ξύμμκχοι όπως μήτε χρήματα λαμβάνωβιν 
ναίοι μ•ήτε &λλο μηδέν, χαΐ τϋν πόλεμον τύν προ 
Άθι^ναίονς κοιί'ί χολεμούντων βαβιλενς χαΐ Αατίίδΐ^ 

15 μόνιοι χαΐ ο£ ξνμμαχοι* χαΐ χατάλνβιν τον χολΜ 
τον πρΙ)ς Ά&ηναίονς μή \ ί^έβτω ποιεΐβ&αι, 
άμψοτέροις δοχ^, βαβιλεΐ χαΐ Ααχεδαιμονίοις χαΐ ι 
^νμμάχοις. ήν δε τίνες άφιΰτ&νται από. βααιίίαςΛ 
πολέμιοι εύτων χαΐ Ααχεδαιμονίοις χα'ι. τοΙς %νμμά%οις. 

20 χαΐ ^ν τίνες άψιβτώνται από Αοχεδαιμονίων χαΐ τ&ν | 
ξ,νμμάχων, πολέμιοι εβτων \ βαβίλεΐ χατά ταύτα." 

\Ή μίν ξνμμαχϊα αντη ίγένετο. μετά δί ταντα οί^ 
Χϊοί εύ%νς δέχα ετέρας πλΐ)ρώααντες νανς επλενααν ] 
ές "Ανοια, βονλόμενοι περί τι των έν Μίλήτφ πν&έ- ] 

26 ΰθαί χκϊ τάς πάλεις αμκ άψιΰτάναι. χαΐ έλϋνύβηζύ 
παρά \ Χαλχιδέως αγγελίας αύτοΕε άποπλεΐν πάλιν^ Ι 
[χαϊ] 0Γ1 Άμύργης παρέβται- χατά γην βτρατι^, επλεν- Ι 

1 ϋίοναης ΟΜ 3 ίψό^μονν Β ϋ ίγιγίντιτο Β 10 Ά#^Μ 
ναΐουζ Ο II ίφοίτα Β 16 τοϋ) τοίΐί Β, οιη. ο, ΰοπ. Οίαβββη .^ 

18 ϊ)ν . ■ . ^νμιιάχοΐί (19) οαι. ϋ 21 ταύτα τιι1((. ταβιβ ^ 

33 ταντα Ο ταΰτο Β 2^ '^ναι Β '^ναιαν Ο 37 χαϊ ι 
Ρορρο § ααρεβΐάναι Μ ΗΙ9Τ0Ε. ΙΙΕ. νΤΠ 18—20. 271 βαν Ις ^ώς Ιιρόν χ«ί χα&ορώβιν ίχχαϊδΐχα ναϋξ, ας 
{ϊΰτερον Ιτι Θραανχλϊους ^^ιομεδων ΐχων άπ' Ά&τινων 
Χΐΐοΰέχλΐΐ. καΐ ί>ξ εΐδον, ίψΐνγον μια μίν νηΐ ίς 3 
"Έφΐβον^ αί 6ί | λοιπα'ι επΙ της Τέω. χαΐ τέοβαροξ ίο 
μίν χβνάς οί '^Ι9ηναΙοι λαμβάνονΰι, των ανδρών ές 
τήν γ'ήν ψ&αβάνταν' «ί ό' &λλαί ές ττήν Τηίων αάίιν 
χαιαφΐύγονβιν. χαΐ οί μίν '^^ηναΐαι ίπΐ της Σάμον * 
ίχ^λίνααν, οΐ ίέ Χΐοι ταΐς λοιπαίς νανβιν άναγαγό- 
μίνοί καΐ ό πεζός \ μετ' αντών Αέβΐδον άαέβτΎΐβαν ι& 
μΙ αίΟ-ι,ς Αίράς. χαΐ μετά τοντο εχαβτοι έπ^ οΓχου 
άχεχομ£ϋ&•ηααν, καΐ ό πεζός χαΐ αί νηες. • 

'Τχό 61 τονς αντον^ χρόνονς «ί ^ν τω Πειραιφ 20 
ΐίχοΰι νψς των ΠεΙοποννηβίίον, χαταδίωχ&είβαι τότε 
χαί Ι έψορμούμεναι ΐβφ άρι&μφ {ιπό ^Α&τιναίων, έπέχ- » 
> ίΐιΐουν ποίΎΐαάμενκι αίφνίδιον χαϊ χρκτήΰαβαι νανμα-^ 
5;ί9 'ΐΐΰβαράς τε νανς λαμβάνονΰι τ&ν Αθηναίων χαΐ 
ίοίοπΙεύααβΜ ίς Κεγχρίΐάς τόν ες τ•ήν Χίον χαϊ τήν 
Ίονίαν πλονν αν&ις χαρεβχινάζοντο. χάί ναναριος 
•άΐς ίχ Ι Λακεδαίμονος 1^9ττίθ];ο? ίπΐίλ&εν, φπερ » 
(γνετο ίίδη πάϋα ή ναναρχία. 
Ανάχωρ•^ααντος δ\ τον ίχ της Τίω πεξον χαϊ ί 
Ιίββαφ^ρνης κύτος βτρατιά παραγενόμενος χαΐ ίπιχαϋ- 
!ΐών τό ίν τ^ Τέω τείχος, εΙ τι ί•χελε(φ&η, άνεχώ- 
^\βεν. και ^ιομέδΰΐν άπελ&όντος αύτον ον ποΧύ » 
^αχιρον δεχα ναυΛίν Ά^να(<αν άφικύμενος έβπείααχο 
Τ^ίοις ωβτε δέχεβ&αι χαΐ βφ&ξ. χαΐ χαραπλεύβας ίπΐ 
ΑΙράζ χιά προββαλών, ώς ονχ ίλάμβανε τήν ηάΐιν, 
&χίπλεναεν. 272 τΗυσττ)Π)ΐ8 ■ί™ Ι Έγενετο όΐ χατά τον χρόνον τοΰτον και ^ 
Σάμω \ ίχκνάβταβίξ [ύπό] τοϋ &'^μον τοΙς ίιινατοϊϊ 530] 
μίτά ^ΑίΗιναίιαν^ ο'ί ίτνχον εν τριαΐ νανβΐ παρόντες, 
χαΐ & δήμος ύ Σαμίων ές διαχοβίονς μεν τινας τούξ Ι 
5 πάντας των δννατων άπέχτεινΐ, τετραχοβίονς Οί φνγ•^ ' 
ζημιώ\βαντες χαΐ αίιτοι τήν γην κύτων χαΐ οΐχίας νειμά- ίΙ 
μενοί, Ά^ναίων τε βφίβιν αντονομι'αν μετά ταντα ] 
ώ; βεβαίοίς ΐιδη φηψίβαμένων, τά Αοιπά ίιώίουν τί)ν { 
πόλι,ν, χιά τοίζ γεωμόροις μετεδίδοΰαν οντε άλλον 

10 ούδενάς,, ούτε έχδοϋνοί ονδ' άγαγεβ&αί παρ' εκείνων 

ονδ' ίς ίχΐ(\νονς ούδενΐ ετι τον δήμον ίξήν. ι». 

Μετά ίέ ταντα τον αύτον &ερονς οΊ Χϊοι, ώβπερ 28 

ΐίρξβντο, ουδέν άποΚεΙποντες προϋ-νμίας, αμα τε Πελο- \ 

ποννηβίαν πλ'ήΟ'ει πειρώντες άποβτήβαι τάς πόλεις '■ 

15 χαΐ βονλόμενοι αμα ά>ς πλείβτονς βψίβι ^νγχινδννεύειν, Ι 
Ι ΰτριχτεύονται αυτοί τε τριβί χαΧ δεχα να^>βΙν έπΙ τ^{ν α] 
Αύββον, ωΰΛερ είρητο ν%ο των Ααχεδαιμονίων δεύ- Ι 
τερον ^π' αντην Ιέναι κκί ίχεϊ&εν ίπΐ τόν Έλλήα- < 
ποντον, χαΐ ό πεζός «μα Πελοποννηβίων τ ε των 

20 παρόνταν χαϊ τών αύτό&εν ξνμμάχων παρϊίΐΐ έπΙ \ 
Κίαξομενών τε χαΐ \ Κύμι^ς' ^ρχε δ' αιΰτον ΕΊ^άλας Μ' 
Σπαρτιάτης, τ&ν δέ νεών Αεινιάύας περίοικος, χαϊ ι ' 
αί μεν νηες χαταπλεύβαβαι Μη&νμνκν πρώτον άφι- 
βτάβί, χαΐ χαταλείχονται τέβΟαρες νήες εν αντ^• 3ΜΐΙ 

25 κυ%Ίς αί λοιπαϊ Μντιλι^νην άφιβταβιν. Άδτνοχος ίέ 3| 
δ Ααχεδαιμάνιος ναναρίχος τίββαρβι νανβίν^ αβαερ Κ- 
ωρμΎΐτο, πλέων έχ των Κεγχρειων άψίχνείται ές Χίον. Όΐ χαπίχορ Β 9 μΐτίΛίϋιαιιαν Ο 

τ. ΒΙτΓ. 13 &μα] άνευ οοϋ., οοιτειί 
21 Κύβηί Β [{ ΕΜδας Β 
άφιατάαιν (86) Β, οία. Ο ί νιιμ,αμι^νοι Ο νΐΐμά- 

10 ονδ'] οϋΐί οοάά-, 

14 πκρόί^ΐϊ ϋοιίά., 

χαϊ ■χαταίείιιονται . . . ΗΙ8Τ0Ε. υΒ. νίΠ 21—33. 273 

;ί τρίτην ημέραν αύτον ^χοντος «ί '^ττικαΐ νψς 
πέντε χαΐ εΐ'χοΰι ίπλΐον έζ Αέββον^ ων ^ρχ£ ΑΙων χαΐ 
^ιομΐδων' Αίων γαρ νβΖΒρον δέχα νκναί προβεβοή- 
ί^ηαεν ίχ τών Άθηνάν. \ άναγαγόμενος δϊ καΐ 5 59 
*^ατύο%ος τβ οτΰΓΐ; '^ΐμέρα ίί ^φέ, χαΐ τΐροβλαβων Χίαν 
ναϋν μίαν, ίπλει ί^ τήν Αέαβον, οπας ώψελοί-η, εΐ η 
ύύναιτο. χαί άψικνεϊται ίς την \ Πνρραν, ίκεΤ&εν δε τί/ 621 
ύατεραίψ ίς'Έρεαον ί'ν9•α πνν&άνεται οτι ή Μυτιλήνη 
ύ«6 τ6ν Ά&Τιναίων αντοβοεί εάλωχεν οί γάρ Ά^- % 
Μ»θί ώαπερ επλεον άπροβδόχψοι χαταβχόντεζ ίς τον 
Λιμένα τών τε Χίων νεών \ ίχράτηβαν χαΐ άποβάντες κ 
Χί>ύς άντιβτάντας μάχη νιχήααντες την πόλίν §αχον. 
& πνν&ανόμενοζ δ Άΰτναχος τ&ν τε 'Ερεβίων χαΐ τδ>ν 4 
ίκ τηζ Μη&νμνης μετ' Εύβονλον Χίων νε&ν, «ΐ τότε 
χατ(ίλειφ&εΙακι χαί, ώς ή ΜντίΙ-ήνη ίάλω, φενγονΰαι 
ΛίΙ/ιίτνχον αϋτψ τρεις {μία \ γάρ ΐάΐω ύπο τών ^Α&ι^- \α 
να£ων\ ούχέτι έπϊ τήν Μντιλήνην Άρμηΰεν, άΐλά τΊρ/ 
Έΐι/εΟον όηίοβττίβαζ χαΐ {υίλίβα^, χαι τού^ άπο τών 
(αυτόν νεών 6πλίτας πεξίί παραπέμπει έπΙ την "Αντια- 
*<» χαΐ Μή&νμναν άρχοντα 'Ετεόνιχον προβτά^αζ, 
«α! ίώτος τ«ϊ£ τε με&' ίαυταϋ \ νανύΐ χαί ταΐς τριβΐ ΐί 
τάΐζ Χίαις παρέπλει, έΐπίζων τους Μη&νμναι'ονς ^αρ- 
ΰήαείν τε Ιδόντας ΰψας χαϊ έμμενεΐν τ^ άπο0τάΰει. 
ώς ίΐ αύτώ τά εν τ^ Αέαβω πάντα ήναντωντο^ άπέ- ά 
χίενβε τΙ)ν έαντον βτρατόν άναΐαβίαν ές τήν Χΐον. 2 ίΰίηίΐ: 

ηϋ μίαν α νανααχίαν ΑΕΙΡΉ μία»• ναϋν Β 7 ία+νην Ο 
» ίάλα Β 11 νηών Β 12 άντιατάτοί Ο 14 α'ι ΟΒ 

17 αομιαιν Β 1ί) πα^απέμ-πιι Β ιιαζί'πΐίΐ Ο 20 ά^χοιτα 
. - . αα(/ΐΛλη (22) οιη, Μ 22 παρ^αΐίι Β παρύπΐιι ίπΐ «ή»• 

Άντιαβαν {Μχ. Ο) χβ! Μή^νμναν «ΑΕΓ 23 (μμίνπν ΑΒΟΕ 
36 βτριηύν ο στροτΰν πί£όν Β 
ΤβνΐΤΒΠικί, ηί. Ηύάβ. Ιί. Κί, πι»1ϋΐ. \% 274 ΤΗϋΟΥηΐΒΙΒ ■.ό τωΐΜ•! άπεχομ(β&^ δί πάλιν χατα. πόΚΐΐξ \ χ<ά ό 
'/ώνων 5Εί£<ί£, δί ί-χΐ τον Έλλήβΐίοντον έμέλληβΐν Ιενζα, 
χκΐ βκο χβν έν Κεγχρΐΐά ^νμμαχίδαν Πίλοαοννηβίων 
νΐ&ν άφιχνοϋνταί αντοίς ?ξ μετά ταντα ίς τήν Χίον. 
& οί ίέ Ά&τ}ναΙοι τκ τ' έν τ^ Αέββψ πάλιν χατεΰτή- β 
βαντο χκΐ πλίύβαντες ί| κύτης Κλαζομί\ν{{θν τήν ίν α 
τ^ ήπίίρω Πολίχνην τίίχιξομί'νΐϊΐ' ίλόντΐξ άιεχόμιΟαν 
πάλιν κύτους ές τήν έν τβ νήΰω πάλιν πλην τών 
αίτιων τ^3 άποβτάβΐΐας' ο'ύτοι ίέ ίς ^αψνοϋντα «πήΑ- 

10 &ον. χαΐ αν&ι.£ ΚλαξομινκΙ προβεχώρηβαν Ά&ηναΙοις. 

Ι Τον ί' «,ύταν ^ίρονς οί' τ έπί Μιλ'ήτφ Άϋ^ναΙοι ^ 
ταϊξ ΐίχοβι νανβΐν έν τ^ Αά6τι έψορμοννης άπόβαϋιν 
ποιίϊβάμίνοι ίς Πάνορμον τ^? ΜίΧηβίαζ Χαλχι8έα τε 
τίιν Ααχεδαιμόνιον άρχοντα μΐτ' όλέγων παραβο-η^- 

15 \βαντα άποχτείνονβι, χαΐ τροπαΐον τρίττ^ ^μέρ^ νβτερον 6» 
δΐίοιλεύβαντες εβττιΰαν, ο οι Μιλ^βιοι ώς ον μετά 
χράτανς τηζ γΎ\^ ϋταθΐν άνεΐλον καί Λέων χώ. ^ιο- 1 
μέδαν ίχοντες τάς ίχ Αέαβον Ά&ηναίων νανς, ϊχ 
τε 01νονα\β&ν των προ Χίον νήβων χκΊ έχ Σιδούββης & 

20 χαΐ έχ Πτελεον, δ έν τγι Έρν&ραί^ είχον τδίχη, χϋά 
έχ της Αέϋβον ορμώμενοι τον προς τους Χίονς αόλε- 
μον κπό των νεών ^ΛοιοΰΜΟ' εΙχον δ' έπιβάτας τ&ν 
δπλιταν έχ χαταλόγον άναγχαΰτονς. χαΐ ίν τε Καρ- ζ 
δαμύλτ;ΐ άπο\βάντες χαΐ έν Βολίβχψ τους προββοη&•ή- ιβ 

35 βαντας των Χίων μκχ^ νιχήβαντες χαΐ ητοΑλοΐι^ 6ια- 
ψ&εζρκντες άνάβτατα έποΙτ\βαν τά ταντ•^ χωρία, χαΐ 
έν Φάναις αί&ίς ^λΧί} μάχιι ένίχηβαν χαΐ τρίτϊ) ίν 

2 Ίάναν] νιων ϋοάά., ςοΓΓβιί 3 έν] ν ίη ΙίΙ. Β, ίγ ΟΡ 
7 ΙΊοΧίχνην ά^ίκτ. ΠοΙίχναν κί> 14 παραβοη&ίΊΐίοντίί Ο 

16 ίοτηοο!!- Ο νατι^ον Β 18 ί» ο ίχ τϊ)ί Β 19 ποονχίον Ο 
30 τείχη Ο τιίχη άπϊ^ραν Β 24 ΒοΙΐαχψ Β ΒολΙβιιψ Ο 

£6 ιΙνάστίχτα..,χωρΙά\ ένϊχώβηβκν Μ 27 ^μφϋρκίβ Β Ι ΗΙ8Τ0Ε. ΕΙΒ, νω 24—26, 275 

Αενκωνίψ. κκΐ μετά τοντο οί μίν Χϊοι ί^δη ονχέτι 
ίπΐ^^ααν, οΊ όί Ι τήν χώραν χαλώς καηϋκΐυαβμένην α 
χαΐ άπα&ή ονβαν άπό τών Μηδιχών μ^χρι. ζότε δίεΐίόρ- 
β^βαν. Χΐοί γάρ μόνοι μετά Ααχίόκιμονίονς ων ίγά * 
^α^όμην ηνόαιμόττηβάν τΐ αμα χαΐ έβωφρόνηβκν, χαΐ 
Ββφ ίπεδίόου ή πόλις αίτοΐς έπΙ το μείζον, τύβο) χαΐ 
ίχοϋμονντο ^χν\ρώτερον. χαΐ ονδ' αντήν τήν άπόβτα- ^ 
βί», ΐΐ τοντο 3οχοΐ6[ παρά τό άβφαΧΐατερον πρά^αι^ 
χρότερον ίτόλμηβαν ποιήααβ^αι ΐ) μετά πολλ&ν τε 
χαΐ ^ί-αθ-δν ξνμμάχων εμελλον χινδννΐύβείν χαΐ τονς 
Α^ναΙονς τιβ^άνοντο οί>δ' αΰιούί ένπΑ^ΐΌντκί ετι 
μετά την Σιχελιχ-ήν \ ^νμψοράν ά)ζ ού πάνν πόνηρα 1Λ 
αφών βεβαίως τά πράγματα ίί'η' εΐ δέ τι έν τοις 
Αν&ρε>πε£οις τον β(ον παραλόγοις ίαψάληβαν, μετά 
χολλ&ν οΐς τά αυτά ίδοξε, τά τ&ν Αθηναίων ταχύ 
ζ,νναιρε&'ήΰΒα&αι, τήν άμαρτίαν ^ννεγνωβαν. είργομέ- β 
νοίζ δ' οί>ν α•ύτοΪ£ τηξ &αλάββης χαΐ \ χκτά γην πορ- Η. 
9ονμ^νοΐ5 ενεχειρΊΐαάν τίνες προς Ά^ηνα(\ονς άγαγείν Ει] 
Γήν ηόλιν ον αίβ9όμενοι οί &ρχοντες αΰτοΙ μίν ήσΰ- 
χββαν, ^Αβτνοχον δι ί^ Έρν&ρ&ν τόΐ' ναύαρχον μετά 
τεβαύρων νε&ν, αϊ παρϊίβαν αύτω, χομίβαντες ίβχύπονν 
δαας μετριότατα ί} ύμηρων λ'ήφει ^ | βλίφ τα τράχω β 
}ΐατίαΐαύΰονβι τίμ• έπφονλήν. χαΐ οί μίν ταϋτα 
ϊχρααοον. 

Έχ ίέ τ&ν Ά&ηνων τον αντον ^'έρονς τελεντών- 2& 
τοζ χίλιοι. ΙιπλΙται '^&ηναίων χαΐ πενταχόϋιοί χαΐ 

δ ηύδαιμόντιβάν τί Β ινδαιμονήααντες β 6 τόαφ Ο το- 
νβί^ί Β 7 {%οΰμοίχο ΑΕΓΜ 8 ίί ο ίϊ Β || &αψ,<14ατβτι>ν Β 

ΙΟ ξυμιίΛχαιν ο ξνμμάχων μι&' όιν Β || ζνγΐίΐνΛονίνιιν Β 
18 λΙΙ. ία οιη, Β 16 ξνναναιρ(Η<!«!»αι Β 17 6' οίν] 

γοϋν Β οίν Ο [01, ιιοιτ. ΒΙιγ, 18 ιιρίί ο πρ6β τοίΐί Β 

'Λ Λί] οϋβ βαιίί., ΟΟΓΓ. ΒΙαΗΙ 
276 ΤΗ[ίΟΥηΠ)Ι8 

χίλιοι Ά^γίίίον (τονζ γάρ πενταχοβιονς των Λ^γείατν 

τί^Ιονς ] ϋντας ωπλιβαν οί '^ΰ^ηναίοι) καΐ χίλιοι τών ίο 
ξνμμάχων νανβΐ όνοΐν όΐούβαις πεντήκοντα, ων ήσαν 
χαΐ ί>πλιταγΒ)γοί, Φ()υν^];οΐ' χαΐ ΌνομκχΛΐ'οτις χαι Σχιρω- 
6 νίδον βτρατηγονντων χατέπλενααν ές Σάμον, χαΐ ίια- 
βάντις ίς ΜΙλητον έβτρίΐτοπίδίνβαντο. Μιληβιοι Βί ι 
ΐ%ελ9όντες αύ|το^ Γί, όχταχόβιοί ίίΐίλίτκι, χαΧ οι μετά ΐί 
Χαλχώέως ίλ&όντΒς Πίλοποννήβιοι και Τιββαφέρνονς 
τι [ξενιχον] έπιχονρικον χαΐ ίί-ύτ65 Τιββαφίρνης πα,ραν 

10 χαΐ η ϊπποζ αντον ξννέβαλον τοις '^ί•ϊΐ3νκίΌΐϊ χαι 
ξνμμάχοίς. χαι οΕ μ^ν '^ργεϊοι τω αφετέρψ αυτών ι 
χέρ^ Ι αροι^άξαντες χαι χατκφρονήααντεξ ώς ίη' "Ιωνάξ η 
τε και ού δεζομε'νονς άταχτότιρον χωρονντες, νιχωνται 
τ)πΌ των Μιληβίων χαι βιαψ&είρονται αύτΰ>ν 6λΐγω 

15 ΐλκΰΟονς τριαχοβίων ανδρών '^&ηναίοι δε τοτίδ τε * 
Πελοποννηδίονς πρώτον^ νιχ^ααντες χαι τους βαρβά- 
ρονς χαι \ τον άλλον ΐιχλον ώβάμενοι, τοϊ^ Μιλτ^βίοις ΐί 
ού ^νμμεί^αντεζ, κλλ' ύποχωρηβάντων αντών άπό της 
των Άργείαν τροπής ίς τήν «όλιν, ώς έώρων τ6 

20 άλλο υφών •{ιββώμενον, προς αυτήν ττιν πάλιν των 
Μιληβίων χρκτονντες ίίδη τά όπλα τίθενται. χλΧ β 
^ννέβη έν τή (^«ΖΏ 1 ταντί} τους "Ιωνας αμφοτέρων κ 
των θωριών χρατηβαι• τους τε γάρ κατά βφάς Πελο- 
ποννηΰίονς οΊ Ά&τινα,Ιοι ένίχων χαΐ τονς Άργείονς οί 

26 Μιλήβιοι. ατήβαντες 6ί τροπαίον τον περιτειχιβμον 
Ιο&μώδονς Άντος τον χΰ3\ρίον οί '^&ηναίοι παρεαχευά- 52* 
ζοι^ο, νομίξοντες, εΐ προβαγάγοιντο Μίλητον, ροίδίας 

ί Κιριονίβον Β 8 «βί Τισααφέρνονζ . . ίτηκουριχόν οηα, β 
9 ^ίνίκοτ άβΐ. δοΙιαβίθΓ || αυτός οπι, & 11 ξνιιμάχοΐί Ο 

τοις ^ΐιμάχοις α 12 ίΓροϊ|ο:ί|ιϊ*τίϊ Β Λίοι^ά^αντεί ΑΈίΊΙΙ 

ίίροιξάρξανχΐς Ο 14 &ίίγ<αι Β οΧίγοι ο 31 χί'^ίντο Ο 

22 άμφοτί^ω&εν Β ΐ' ■ !ίρΟΙ\ 

%^22 ά, ΗΙδΤΟΕ. ΙΙΒ. νίΠ 36—37- 277 

αν αφίαι χαΐ τάλλα προβχωρ^βαι. ίν Γουτρ ^^ ^^Ρ^ 8β 
δ£^λ^ιν ήδη όφίαν άγγϊλλιται αντοίς τάς άαό Πίλο- 
Λοννήβον χαΊ Σιχΐλικς πέντί \ χαΐ πΐντ•ήχοντα νανς ι 
όβον ού χαριϊναι. τών τι γαρ ^ιχίΑιωτών, Έρμο- 
χρκτου^ τοΐ Σνραχοβίον μάλιϋτα ενάγοντος ^ννΐπιλα- 
βίβ&αι χκί τ^£ ΐιποΛοίπου Ά&ηναίων καταλνβεωξ, 
ΐίχοϋι νηις Σνραχοαίων ήλ&ον χαΙ Σιλινονντιαί ίιίο, 
αϊ τι /« Πίλοποννήαον, ΰς πκρΐαχίνά\ζοντο, ΐτοϊμαι ίο 
ήΑ)] ονΰαΐ' χαΐ θηριμίνα τφ ΑαχιδαιμονΙφ ^νναμψά- 
χεραι ώζ^/ίβτνοχον τον νκνκρχον προοτίίχ&εΐβαι χομίβαι^ 
κατέπλινΟαν ες Έλεον πρώτον τήν προ ΜίΙ•ητον ν^βον. 
ίχΐΐτα ΐχΐΐ&ΐν αίβ&όμΒνοι έπΙ Μιλήτω οντάς '-ιί&Ύΐναζονζ » 
£ί τον 'Ιααιχόν χόλπον πρά\τερον πλενβαντες ΐ^οιίΧοντο ΐ£ 
ίΐίέναί τά πΐρΐ της ΜιΙήτον. έλ&όντος ύί Άλχφιάδον ι 
ΰητο) ίς Τειχίονββαν τής Μίλτ,βίκς, οΐπερ τον χόλπον 
χίεύϋαντΐς ηνλίβαντο, πνν&άνονται τά περί τ^ς μάχΐ}ξ 
(ΐτοφ^ γί<ρ ύ '^41χιβιάάη$ χαί ^ννεμάχίτο τοϊϊ Μιλψ 
βίοίζ χαΙ Τιββαψίρνίΐ), χαί \ κ'ύτοϊς παρτίνει, εΐ μή ίο 
βούίονται τά τε ίν Ιωνία χαΐ τά Σύμπαντα πράγματα 
6ιολΐβ(α, ώ; τάχιΟτα βοτι^είν ΜίΚήτψ και μή περαϋιΐν 
άχοτειχιβ%•εΙαΒν. χαΐ οΕ μ^ν αμα τ^ εφ ίμελλον βοη- 27 
^βειν' Φρύνιχοξ ίΐ ό τών Ά&ΤιναΙων βτρατϊίγόξ, ώ? 
ίοίύ Γ^8 Αίρον ίπύ&ίτο τά \ τών νιΰιν Οαψώς^ βον- η 
Χαμένων τών 'ξνναρχόντων νπομείνανταξ διανανμαχείν, 
ούκ ίφη οϋτ αυτός κοίϊϊβίΐν γοϊγο οϋτ' ίχεινοις ούί' 
&λλφ ούβενΐ ες δύναμιν ίπιτρέψειν. οπον γάρ [Ιξΐότιν^ ι 

Ιίσς χαί ΠίΙοίΐοννηαον Β € «αϊ Β οι 9βΙιοΙ, , οία, Ο 

Ι ΣιΙινονηιοι Β 8 έτοιμοι Β θ £υν(ΐμφ°'^^?'" ^^^ 

11 'ΕΙίον Ο Λίρον Β 12 ΜτιΙίτα, Ο 13 Άυιακύν Β 

15 βΐ ύιτίρ Ξ 33 Λίί/ον Β ^ί^ον Ο 26 ούδ'] οϋί' οοΛιΙ., 
2β οί&ί».ί Β 1 Ιξιβτιν άβΐ, ^οι^ϊββ ; πολδ^^^ 278 ΤΗϋΟΥΟΙΓΙδ 

έν ύβτερφ, βο,ψως ΐΐδότο,ς πρ'οζ όπόΰαζ τί νανς 
μίαζ χάί 'άοαις προς αύτώδ ιαϊε | βφΐτίραΐξ, ίχανας 
χκΐ καθ•" ήανχίαν παραβχΐναΰαμένανξ ίβται άγωνίΟα- 
σθΊΧΐ, ονδέποτΕ τώ αΐβχρω [όνίΐ'ίΗ] | ΐίξας αλόγας ί(0!-5!8 
5 χινδννίύΰειν. ού γάρ αΐβχρόν ΐϊναί '/4&ηναίονς ναν- » 
τιχφ μετά χαιροϋ νΐΐοχωρηβαι, άλλα χίά μίτό {ιτονονν 
τρόπον αίαχιον ^νμβήαια&αι ϊ^ν ίιΰβη&ώβίν. χαΐ την ' 
πάλιν ^ίν^ ού μόνον τω €ζΙαχρφ, άλλα χίά τψ \ μεγίοτφ ί 
χινΰύνψ περιπίαταν' ί; μόλις έχΐ ταΐς γΐγενημεναΐξ ] 

10 ^νμφοραΐς ίνόέχεΰ&αι μετά βεβαίον παραβχενης ^ Ι 
πάνν γε άνάγχτ^ προτ^ρι^ ποι έπίχειρεΐν, <(^> πον δ-ή Ι 
μή βιαζομε'ντιι γε προς αύ&αιρέτονς χινδννονς ίέναι. \ 
ώς τάχιατα ίέ έχελενε τοιί^ τε τρανμα\τίας άναλα- ί, ι 
βάντας χαί τ6ν πεζον χαΐ των αχενών οβα ιιλ&ον . 

15 έχοντες, & ά' έχ τ^ς πολεμίας είλ-ήψαβι χκταλιπόντας, Ι 
5π{ας χονφαι αβιν «ί νηες, άποπλεϊν ές Σάμον, ' 
χάχΐΐ&εν ίΐόί} ξνναγαγόντας πάβας τάς νανς τους 
επίπλους, Ί^ν πον χαιρος 17, ποίεΐβ&αι. ώς όί έπειθε, 6 
χίά Ι εδραβε ταντα' χάί ίδοζεν ούχ έν τφ αύτίχα ΐί 

20 μ&λλον Ύΐ υβτερον, ονχ ίς τοϋτο μόνον, άλλα χαί ές 
δβα άλλα Φρύνιχος χατέατη, ούχ ασύνετος είνκι. χαΐ β 
οΐ μϊν Ά&ηναΙοι άφ' έΰπέρας εύ^-ύς τούτφ τω τρόπφ 
άτΐλεΐ τΐι νίχτι άπ'ο της Μίλήτον άνίβτηβαν, χαί οΐ 
'^ρϊίίΓοι χκτά \ τάχος χαΐ προς όργ^ν της ξνμψορας » 

25 &πέπλενααν έχ τ^ί Σάμον Ιιί οίχον. οϊ δϊ Πελοπον• 88 (ρτ. ΐ ίη 1ί1.) Β II ίξέαταί Β |] άγωνίβαϋ&αί ο άγιονίααο&αι α-ποί 
τι βού3.οι>τ(» Β 4 ύνείβΗ άέΐ. Ε>. ϋ άΐύγως ο άΙΙγαι Β 6 και- 
ροβ οΒΑ, Μπιρή* ΑΕΓΜ 7 Ίιτταβ&ώβι Β 8 δν βάϊ, 

ϋοΙίΓββ Β η Ο 10 Λαραανενής Ο παρκκκίυΛί χα&' ί-αοναίαν Ι> Ο 
II άνάγκ•^ ατα.. Β || ποι] καν Β, ατα. Μ |1 ή Β,άιΙ. Ι,ίηΐβυ || ίτον 
ΛΒΰί'Μ 14 ίών τίΐίΰ,ν β 13 ιπ Β ΐϊη ο ΗΙδΤΟΚ. Γ.ΙΒ. νπΐ 23. 279 

νήοιοι &μα τή ΐφ ίκ της Τείχιούββηζ ^ράντες επιχατά- 
γονται, χαι μίίναντε^ ίιμέραν μιαν τ^ ύατεραίφ χαΐ 
τάς Χία§ νανς «ροβίκβόντες τάξ μίτά Χαλχιδέως τό 
ηρ&τον ζνγχατίίδιαχ&εί\βας ίβούλοντο πλΐνβαι. ίηΐ τά α 
βχίΐίτ;, Βί ί^είλοντο, ες Τειχιονββαν πάλιν, χαΐ ώς ^λ- β 
Λόι-, Τιαβαφερνης τφ πεξώ παρελ&ίαν χεί&ει αυτούς έπΙ 
Τοβον, ίν ^ Άμόργης πολέμιος ων χατεΐχε, πλΐνβαι. 
χαΐ προοβαλόντες τί} ^Ιάβψ αΐψνίδιοι χ«ί ού χροβίε- 
^ομενων &λλ' η '^4τ\τιxάς τάζ νανς είναι αίροϋβιν » 
Χίά μάλιβτκ ίν τω έργω οΐ Σνραχύβιοι έπτινέ&Ί^βαν. 
χιά τόν τε Άμύργην ξώντα λαβόντες ΙΠίΰβού&νου ι 
νό^ον νΐάν, άφεβχώτα δε βαβιλ^ως] χαραδιδόαβιν οί 
Πελοποννήβιοι Τιβααφε'ρνει άπαγαγείν, εΐ βονλεται, 
βαΰιλεΐ, ωΟπερ αύτφ προβ|^τίϊ|ί, χαΐ τ-^ν "Ιαβον όιε- 
χόρ&ηβαν χαι χρίσματα πάνν πολλά ή βτρατιά εΐαβεν 
χαλαιόπλοντον γαρ ην τό χωρίον, τονς τ' Ιπιχονρουζ ι 
ιούί χερΙ τόν '^μόργην παρά ΰψάς αύτονς χομίΰαντες 
χιά ούχ άάιχήβαντες ^νν\ίταζΐίν, ϋτι ί/βαν ο[ αλείβτοι 6 
^x ΠελοΛοννήβον τό τε πόλιβμα Τιαααφέρνει παρα- 
Λάντες χαΐ τα άνδρκποόα πάντα, χαΐ ίοίλκ χκΐ ίλεν- 
&ερα, ων χκ&' ΐχαατον βτατ^ρα δαρειχον παρ' αύτον 
ξννέβηβαν λαβείν, ίπειτα άνεχώργ,ααν ίς τήν Μίλητον. 
χαΐ Πιδάριτόν τε τόν Αέ\οντος ές τ->)ν Χίον άρχοντα [^ 
Ααχεδαιμονίων πεμψάντων άποβτελλονΟι πεξ^ μ^χρ^ 
Ερν&ρών έχοντα το παρά '^ΐμάργον ίπιχονριχόν, χαΐ 
ίί τή* Μίλητον αύτοΰ Φίλιππον χα&ιΰταΰιν. καΐ τό 
9έρο$ ίτελεντα. 5 αάλιν οτα. Μ 9 άΐί' οοϋ. , οογγβχϊ || τάς Β, ι 
11 ΗβοΙηβΛ <1β1, Ηβπτ. 17 Άμά^γην Ο 'Λ/^ό^γην τΙ)ν Πιβ- 

ηύ9νον Β 19 ααραβΜντα Α 31 ίαριιχΙ>ν ΒΟ ία^ιχόν " 280 τπυοτϋΐϋΐίί 

Τον ί' ϊπι,γιγνομίνον χαμώνοζ, ίπειόη την "Ιαΰον 89 
Ι χατΐβτηβατο ό Τίββαψέρνης [ίς] ψνλαχήν, ααρήλ&ΐν »^ 
ές την Μίλψον, «αϊ μηνός μίν τροφήν, ώαπερ νπεβτη 
ίν τΫι Ααχίδαίμονι, ές ΰραχμ'ί}ν '^^ττιχήν ίκκβτψ πάΰαις 
£ ταϊς νανβΐ δίεόωχε, τον δ'ε Αοιποϋ χρύνον έβονλετο 
τριώβολον $ι$όναι, εως αν βαβιλέα έπίρηται.- τ^ν ϋ Ι 
χί]λίυϊ), [ίψη^ δώβείν ίντεΐη την δραχμήν. Έρμο- ψ 
χράτονς άέ άντειχόντο^ τον Σνρα,χοβίον Οτρατηγον 
(ό γαρ Θηρίμένης ού ναναρχοζ ων, άίλ' '^βτνόχφ ' 

10 ααραδοννκι τάς νανς ξνμπλεων, μκίαχος ^ν περί τοϋ 4 
μιβ9ον)^ δμως δε παρά πέντε νανζ πλέον άνδρί εχάβτφ '\ 
^ τρείξ όβολοί \ ώμολογη&ηβαν. ές γάρ πέντε νανς χ•\ 
χαί πεντηχοντα τριάχοντα τάλαντα έδΐδου τον μηνός' \ 
χαΐ τοις άλλοις, δίω πλείονς νηε$ ^δαν τούτου τοϋ ι 

16 άρι&μον, κατά τον α-ίιτον λόγον τούτον ίδίδοτο. ^ 

Τον δ' αντον χειμώνας τοις ίν τη Σάμφ '^ί^- 89 
ναί\οις προβαψιγμέναι γάρ ί^βαν χαί οΐχο&εν αλλια, ίο ' 
νψξ πέντε χαΐ τριάχοντα χαΐ βτρατηγο'ι, Χαρμινος χαΐ 
Στρομβιχίδης χαΐ Εύχτ•ήμων, κκϊ τάς άπό Χίον χαΙ τάς 

20 ϋλλας πάαας ^νναγαγόντες έβούλοντο διαχληρωβάμενοι ' 
Ι έπι μεν τ^ ΜιλτΙτψ τώ ναντιχώ ίψορμείν, προζ δί 511 
την Χίον χιά ναντιχόν χαι πί£6ν πέμφαι. χαΐ έποίη- 1 
βαν οντως' Στρομβιχίδης μίν γάρ χαί Όνομαχλ^ς 
χαΐ Εύχτήμαν τριάχοντα νανς έχοντες χαΐ τών ές 

ϊ5 ΜΙλητον ίλ\&όνταν χιλίαν 6πλιταν μέρος άγοντες έν %■ 
νανβϊν &πλιταγωγοΐς έπΙ Χίον λαχόντες επλεον, οΐ ^ 

2 Ιί άΑ. Ηβπϊ. 7 ΰΐΒΠΗν Ιψη Β ίψη άθΐθνί 9 οί] 

ούχίτι Β, αιη. Μ 13 τ^ιάνοντά] τρία Ο, οοι. Β; ϋοιτ. Ηβϊ- 

ίοοια βΐ Μα^Ινί^ 14 οαψ] ώ^ Ε 1Β οί Ιν τ^ Σάμμψ 

Αθηναίοι Β 17 προαφιγμίναι ΑΒ 19—20 πάααί χαί τα( 
Άλας Ο 36 Βγοντίβ] άγαγόντις Ο όίΓοΑιπ ' ι» - " 

//ί' " > £ 
ΗΙδΤΟΚ. Ι.ΙΒ. ΤΙΠ 39—32. 281 

'£λλοί Ιν Σάμψ μέναντΐζ τίββαρβί καΐ ίβδομ^χοντα 
νανα'ιν ε&κλαββοχράτονν, χα'ι. ίπι'πλονς τ^ ΜιΙι^τω 
ίποιονντο. 

δ' '-4(ίτι!ο^;θ5 ως τοίί έν τ^ Χίψ ίτνχε δια τ-ήν 81 
ί ,προδοβίαν τους ίιμηρονς χαταλεγόμενος, τούτου μίνιο 
•αίέαχιν, έπίίόη ^β&ΐτο τάς τι μετά Θηριμένονς νανς 
^(μ3οκ£ χαΐ τά περί τήν Ινμμαχίκν βελτίω οντά, λαβών 
''α νανς τάς τε Πελοαοννηβ^ων δέχα χάΐ ΧΙκς δίχα 
ανάγεται, καΐ προββαλών Πτελεψ χαΐ ούχ ελών πκ\ρ4' ι^ 
' χλενβΐν έπΙ Κλαζαμενάς^ χαϊ έχελενεν αντών τονς τα 
'^0Ί}ναίιαν ψρανονντας άνοίχ£ξεβ&αι ες τον ^αψνοϋντα 
ικίΐ προαχωρείν βψίβιν. %ννεχέλενε 6ί χαΐ Τάμας 
'ύονίας ύπαρχος ων. άις δ' ούχ έαήχονον, προββολ'ήν » 
ΧΜηβάμενος τ^ πάλει οΰβ^ άτειχίβτφ χαΐ ο-ΰ δυνάμενος 
ίΐείν, Ι άπέπλενβεν άνέμφ μεγάλφ, αυτός μεν ίς Φώ- κ» 

Μν χαΐ Κύμην, «Ι ίΐ ^λλαι ν^ες χατηραν ές τάς 
ΙίΐΜΐιμένας ταίς Κλαζομεναίς νηβοχ'ς Μαρα&ονββαν 
«1 Πηλην χαϊ ^ρνμοϋβααν. χίά οβα νπεξέχειτο * 
ιύτ6&ι τ&ν Κλαζομινίων -{ημέρας ίμμεέναντες διά τονς 
&νίμονς ύχτώ \ τά μίν διήρπαοαρ χαΙ άνήλωβαν, τά δί » 
\ίββαλόμενοι άπέπλενβαν ές Φώχαιαν χαΐ Κνμην ά>ς 
■ΛΟΐύοχον. οντος δ' αντον ενταϋ&α Λεββίον αφιχνονν- 38 

χρίαβεις ^ου/<^μΐνο^ αν&ις άποβτήναΐ' χαϊ αυτόν 
ρίν πεί^ονβιν, ώς δ' οι τε Κορίνθιοι χαΐ οί ϋλλοί 
\;ύμμαχοι άπρό%ν\μοι ί)βαν διά το πρότερον βψάλμα, ι» 
ίρας ίπλει επΙ τηί Χίον. χαΐ χειμαβ&είδών τ&ν νέων 2 ίαίπίονν ΐΟάά.. οογγ. Κτ. 6 μιτά] μίν Ο 10 ίκίλιν- 
Β(ν ΔΓΜ 13 ίαβοΧ^ν εοάά., οοπ. Οοΐιβΐ 16 άπίπνίναΕν Ο 

18 ^ίύιιονοιν Β ^ρύμναιιαν ΛΕΚΜ ^ριμνββαν ^ [Ο] 
α ίαβαΐίομινοι Β 23—33 πρίββΕΐΐ ύφίχνοϋντΕίο 23 κΰβΊΐΒ, 
ϊ 26 );ίιμη!ΐί•ίΐο<οιι Ο χ(ιμαα9(ΐιιαν ΛαΙ αΙανη^ΗΒ&ν Β 282 ΤΗυΟΥΟΙΒΙδ 
νβτερον άψιχνοννταί αλίαι αλλο&ΐν 
μβτά τοντο Πίδκρηος , τότΐ παριαν ίΐίξβ έχ 
Μιλήτου, γειτόμενος εν ] ΈρνΟ^ραΙς ίίκπΐραιοϋται 
τε χαΐ ή βτρατίά ίξ ΧΙον ύπηρχον ίέ αντφ 
5 των -χέντε νΐαν βτραηωται ύπό Χαλχιδίως ές πεντα- 
χοαίονς ξνν οπλοις χκταλείψ&έντες. επαγγελλομένων ιίΐ 
όέ τίνων Αεββίων την \ άπόβταΰίν, προβψίρει τω τε 
Πεδαρΐτφ χάί τοις Χίοις ^Αβτνοχος λόγον έος χρίι 
^αραγενομένονξ ταΐξ νανβΐν άποατΎ^ΰαι τήν Αεββον 

10 ΐ) γάρ ^νμμάχονς %λεΙονς βψάς ΐξην ΐ) τους ΆΘί]- 
ναίους, ^ν τι βψάλλωνται, χαχώοειν. οΐ δ' ούχ 
έοήχονον, ο-ΰδδ τ6ς νανς 6 ΙΙεδά\ριτος έψη των Χίων 
αύτφ προτίβειν. χάχείνο^ λαβών τάξ τε τών Κορινθίων 
αίντε χα\ ίχτην Μίγαρίδα χαΐ μίαν ΈρμίονΙδα χαΐ 

15 δδ οΛιτος Ααχανιχαζ ΐ]λ&εν έχων, εαλει ίχϊ της Μιί.ή- 
τριι προς τ'^ν ναναρχίαν, ποίλά άαείλ'ήβας τοΙς Χίοις ^ 
μην μή έχφοη&ήβΐΐν, ήν η δέ\ωνται. χαΐ προββαλών ) 
Κωρνχφ τή£ Έρν&ραίας ένηνλίβατο. οΐ ά' «πό ΐ'ής 
Σάμον Ά^ιιναϊοι επΙ τίρι Χίον πλέοντες τζ βτρατιβ 

20 χαΐ κύτοϊ εχ τον ίπΐ Πάτερα, λόψον διεϊργοντος, [καϊ] Λ 
χα&ωρμίϋΆντο , χαΐ έλελη9εααν άλλ^λονς. έλ&ονβηςί 
δε παρά Πΐδαρίτον ύπο νύχτα ίπί\βτολής ώς Έρν- » 
ηραίων άνδρες αΙχμάλωτοι έχ Σάμον έπΙ προβοβία ΐς 
Έρν&ράς ^κονβιν άψειμένοι, ανάγεται ό ^Αβτνοχος 

25 εν&νς ές τάς Έρν&ράς πάλιν, χαΐ παρά τοΰοϋτον 
έγένετο αντώ μι) περιπεβεΐν τοΐς Ά&ηναίοις, 1 αΐίοι Β 5 Χοΐκιίΐοΐί' βΑΓΜ Μϊ Β ώϊ ί^ 

θ ό Άβτνοχοΐ Β II Χόγον Ο ιύν 1.άγον Β 13 τ&ν οι 

15 ΐχαν ψϊ&ίν Β 16 νατιμαχίαν Β 30 βιΗργοντο 

ΰΟΓΓ. Η>. και άβίβίο 31 άΙΙ^Ιοις Β 3Ξ ύπά νύ-ατα Β, 

24 άψ*ιγμένοι Ο (ίφΐ.γμ.»οι. Οτ Ι ΕΙ3Τ0Ε, Ι.ΙΒ. ΏΠ 33—35. 283 

ίΐ χ(ά 6 Πΐδάριτος παρ' αυτόν χαΐ άναζψ 
'^ααντες τα ττίρί τών όοχονντων προόιόόναι., ώς ηίρον ά 
ΐαν ΐπΐ αωτηρ(<^ τ&ν κν&ρώπαν ίχ της Σάμον κρο- 
ίβίβ^έν, άΐία}.νβαντίς τής αιτίας άπ^πλενααν, δ μίν 
τή» Χίον, 6 δί ίς τήν Μίλψον Βχομ(β&η, ωβπερ 
ΐνοΐΐτο. 

Έν τοντψ ίέ χαΐ ή τών Ά&ηναίων στρατιά ταΙ$ ^ 
Ενοΐν ΐχ τον Κωρνκον χεριπλέονβα κατ Ά^γίνον 
'.τυγχάνΐΐ τρι«ί νανβΐ τ&ν Χίαν μαχραΐς, χαί ώβπεςι 
Όν, Ι έΐίίδίωχον χαί χειμών τε μέγας έπιγίγνεται 5^9 
1 αΐ μίν τών Χ(ων μόλις χαταψΐΰγονβιν ϊς τον 
ιένα, αΐ δε τ&ν Αθηναίων αΐ μ^ν μάλιβτα {ιρμι^βαβαι 
ίϊ£ διαφ&είρονταί χαΐ έχπίπτονβι προς τ-ήν πάλιν 
ν Χίων^ Ι χαΊ άνδρες οί μεν άλίαχονται οί ί' « 
ΊΟ&ν^αχονβιν^ αί δ' αλλαι χαταφενγονβιν ίς τον 
ί τψ Μίμαντι λιμένα Φοινικοϋντκ καΑονμίνον. 
αν^εν δ' ϋβτερον ϊς τήν Αέββον χα&ορμιβάμενοι 
\Ι/ί<Ιχ(νάζοντο ές τον τειχιβμάν. 
'Εχ δΐ τηϊ Πελοποννήβον τον αύτοΰ ^;£ίμ6ΐ'0(; ^ 
ί«ριίτ•ης ό Ααχεόαιμόνιος έχπλενβκς δέχα μεν 
Ηΐ(/ίαίζ νανβίν, ων ^ρχε ^ωριενς ό Αιαγόρον 
ίιοβ αυτός, μι^ δί Ααχωνιχ^, μια, δϊ Σνραχοβία, 
αοΐλεί ^5 Κνίδαν ή δ' αφειβτ'ήχει ί^ίτ; νπ'ο Τιβαα- 
ρνον;. χαΐ αύΐτονς οί εν τ^ Μιλήτψ, ώς ΐ^α^οντο, ,^ 
(λενον ταΐζ μεν ^μιβείκι,ς τ&ν νεών Κνίδον φνλάβ- 
IV, ταΐς ϋ περί Τριόπιον ονΰαις τάς άπ^ ΑΙγνπτον 

1 νβ(' • π^Αΐ Β {Ι α^ηίιν ΒΜ αυτών εΑΕΡ 2 τά ιιερί ο 
ρ& Β 8 χατή ξι\γΤναν ΑΒ 9 — 10 ώ; ϊίΑον Β ησπερ 

ντίς Ο, οοττθχί 10 ϋΐιοχον Β άτΐ(ΰΙα•κον βαρΓΒβΟΓ, <3, 

ί^μίααααι 1(0 16 χα1οι'>μ(ναν οία. Β 23 ύπ6] ιίηΑ αοάά., 
Τ, ηηΙιηίβΓ 24 τρ οαι. Β 25 φνΐύττιιν Κνίδον, ΙίίΙ ^ 4 284 ΤΗϋΟΤΒΙΏΙΒ ■ 

^λχάδας προββαίονβαζ ξυλλαμβάναν ϊβτι δε το Τρί^ 
πιάν δχρα τ^? Κνιϋίας προνχονΰα^ Άπόλλωνοζ Ιερόν, 
πν&όμενοί δί \ οΐ ΆϋΐΊναίοί χα.ί πλενβκντΐς ΐχ τϊ}ξ•. 
Σύμον λκμβύνοναι τάς ίπΐ Τριοπίψ φρονρούαας ϊ| 
δ ναϋς' οί ί' ίίνδρεξ άποψδύγονΰιν ί| αυτών, χαΐ μετ& 
ιοϋιο ί'ς την Κνίδον χαταπλίνβαντίζ χαΐ χροαβαλόν- 
τΐξ τ^ πόΧΐΐ άτΒίχίβχω οϋοη ολίγου εϊλον. τβ ί' 1^ 
νβτΐραία αί>&ις προαΒβαί.\λον^ χαί ώς αμεινον ψαρ- » 
ξαμένων αυτών νπο νύχτα χαΐ επιβΐλ&ύντων αύτοίς 

10 τ&ν άπό τοΰ Τριοπίον Ιχ τών νΐϋιν διαφυγόντων ι 
ονχέ&' 6μοίιας ίβλαπτον, άπελ&όντίς χαΐ δτ^άϋαντεξ 
τήν των ΚνιδΙων γήν ες τήν Σάμον άπέπλενβαν. 

Ι "Γπ'ο ίί τον κντόν χρόνον Άβτνόχον τυχόντος ί'β 
την ΜΙλητον έπΙ τ6 ναντιχάν., οί ΤΙελοπονν•ήΒιοι ίύκιί- 

15 ροί ίτι είχον άπαντα τά χατά το βτρατόχεβον. χαΐ 
γάρ μιΰ&ός εδίδοτο άρχονντος, χαΐ τά ίχ τί)ρ 'Ιάβον 
μεγάλα χρήματα διαρπαβ&έντα νπί^ν τοίζ Πτρατιώταΐξ, 
οι τε Μί\λήβίοι «ροθ-ύμως τά τον ποΑίμου εψερον.Μ 
προς Λέ τον Τιαααψέρνη έδόχονν όμως ιοΕ^ Πελο- Λ 

20 ποννηβίοΐξ αί πρώται ξυνθ^και, αΐ πρό^ Χαλχίδέα % 
γενόμεναι, ίνδεείς είναι χαϊ ού προς βφών μαλίον, 
χιά &λλα£ επί Θηρψένονς \ ϊΓκρ^ντοδ ίητοιΌνν χιά 
εΐβΐν αϊδε. 

,,^νν&ηχαί Ααχεδαιμονίαν χαΐ των %νμμάχων χρό^'. 

25 βαβίλέα ^αρεϊον χαί τους παΐδας τούζ βαΟιλέως ίΟ^• 
Τιββαψίρνη• βπονδάς είναι χαΐ φιλίαν χατά τάδε, 
όπύοη χώρα χαΐ πόλεις βαβιλέως εΐβΐ ^αρΐίου ^ τοβΙ 
πα\τρ(ΐς ^βαν η τών προγόνων, έπΙ ταύτας μή Ιίναι 

1 προοβκϋοιίοκΕ ΑΕΚΜ 4 ίπϊ Ο έπΙ Τ(3 Β 11 άχΑ- 
»όντ(ς Β ίπιλ9όντΐί ο 13 ί; Β ώϊ Ο ' 22 Μ ο βΐ 

ίΰΐιοΐ. (ίνώχιον) £ιι Β ^ο «.ν^. το^;\ τοφ οοάιΐ., αοπ. Β^. Γ. 

Μΐ{τ£ τονζ ^νμμάγρν^ τοτις ΛαχίδαιμονΙαν^ μι^ύέ 
ηίρονκ χράββΐΰ&αι ίχ των πόλεων τούτων μήτε 
ίαχΐόίαμονίονς μιίτε τους ξνμμάχονς τονς Λαχεδοίί- 
\ονίΰη>' μι^δε \ ^αρείον βαβι,λέα μτ^όί ων βαβιλεύς 15 
ίρχίΐ ίπΐ ΛαχίδαιμονΙονς μηδ^ τούζ ξνμμάχονς Ιεναι 
(κϊ πολεμώ μηδέ χαχφ μηδΐνΐ. ην δέ τι δέωνται % 
^«χεδαίμόνι,οί ι) οΐ 'ίρίμμαχοι βαβιλεως, η βαβιλεύς 
ΑαχεδαιμονΙων ί] τ&ν Ι,νμμκχων^ ο τι αν ηεί&ωΰιν 
ίλ•ήλονς, τοϋτο ποιονΰι \ χαλ^ζ εχειν. τον δε χόλε- ^ 

τον προς Ά^ηναίονζ ζβαβιλέα «αϊ Ακχεδαι- 
ίονΐονς^ χαΐ τονς ξυμμάχονς χοινϊι άμφοτέρονς ποΧε- 
αΐν' ήν ίί χατάλνβιν ποιώνται, χοινη άμψοτ^ρονς 
ΚΟίεΤβ&αι. 6πόαη δ' «ν ατρατιά έν τ^ Ζΐύ?? ^ί 
ίβιλέως 1] μεταπεμ-φαμίνον βαβιλέωξ, ϊήν δαπάνην 
(βίλεα παρέχειν. ην δε \ πί τώ* πόλεων όπάβαι ;; 
ινί^ίντο βαβιλεΐ ίπΐ την βκβιλέω^ % χώςαν, τους 
Λονς χωΐύΐΐν χαΐ άμννειν βκβιλεΐ χατά τό δννατάν• 
'Χ ί^ν τις των έν τ^ βαβιΐΐως χώρα τ) οβης βα^ιίενς 
ρ^ΐί έπΙ την Λακεδαιμονίων ίτ^ η των ξνμμάχαν, 
'ιλΐύξ χωΐνέτα χαΐ άμννέτω \ χκτά τό δυνατόν/^ ΐο 
Μιτ& δϊ ταύτας τάς ^νν&ήχας Θηρίμεν>]ς παραδούς 88 
ΐ9ινό%ψ τάς νανς αποπλέων έν χέλητι αφανίζεται. 
β' έχ τής Αέββον Ά&ηναΐαι ^ί»; διαβεβηχότες ές ι 
> ΧΙον τ^ Οτρκτια χαι χρατονντες χαΐ γής \ χαι 531 2 μηίί] μ^Γί οοιίά., οογγ. Βία-, 4 Λαΐίεβαιμονίονξ . . . Λαΐίΐ- 
ΚΜίονκον μτιϋ ονί. Β || τον: Λακίβαιμανίιαν] ΐ&ν Αατίΐδαιμονίίαν 
αάά., ΟΟΓΤβιί 6 μ^τί ώ* Β Ι| ί βαβαι^ς βΑΕΓ 6 μιίη Β 
7 μηΛίνί Β 3 οί Αακιδαίμονιοι Β 11 βηρρίβπί ΚίτοΙιΙιοΒ' 
13 νοιοΰνται Ο 22 ϋ οιη. Β || τίαραΰονς Ο μίν Λα^οίονί 1>0 
Μ ίιαβΐβοτιχότίς Β {Ι ^; Β, οη. ο 25 ρΓ. »αΙ Β. οία. ο || γίϋ] 
}^1 Η!5Τ0Ε. ΜΒ. ΤΠΙ 36- 
286 ΤΗυθΤϋΠ>Ι3 

9•αλάββης ^ΐλψίνιον ίτείχιξον, χωρίον άλλως 
γ^ξ χαρζΐρον χαΐ λιμένας έχον χαί τ%ς τ&ν 
πόλΐως ον πολν άπέχον. οΕ ίΐ Χίοι εν πολλαΐς 1 
πρΙν μάχαί£ χΐπληγμένοί, χαΐ &λλως ίν βψίβιν 
6 οι> Ι ίΐάνν ίν βιαχείμενοι, αλλά χαΐ των μετά ΤυΐΑ 
τοϋ "Ιωνος ^ίι; νπ'ο Πεδαρίτον ίπ' άττίχιβμω τεθ• 
των χαϊ της ^λλης πόλεως κατ' άνάγχην ές &λ£Λ 
χατεχομένης ϋπόπτως ϋιαχείμενοι άλλ•ήλοις ήβτίχα 
χαϊ οϋτ' αντοί δίά ταντα ούτε οί μετά Πεδαρίτον Λ 

10 χονροι Ι αξιόμαχοι αύτοίς εφαίνοντο. ές μέντοι Β 
Μιλιόταν ίπιμπον, χελεύοντις βψίβι τον 
βοΊΐ&ΐΙν' ώς δ' ονχ ίβήχονεν^ έαιβτέλλει περϊ < 
^5 τ^ν ΑαχεδαΙμονα ό Πεδκριτος ώς άδιχονντος. 
τά μίν έν τΐ) ΧΙψ ές τοΰτο χα^ειατήχει τοί^ Ά&•ηνί 

15 κί δ' ίκ Ι της Σάμον νήΐς αύτοϊξ ίπίπλονς μ^ν 
ονι^ο ταϊς ίν γ§ Μιλήτα, ίπεί βΐ μή άντανά'ΐ'ί 
άνκχωρονντες πάλιν ίς τήν Σάμον ^βύχα%ον. 

Έχ ίΐ τ^ς Πελοποννήΰον έν τω αύτώ χειΛ 
αί τώ Φαρναβάζω [ύπό] ΚαΚλιγείτον τον Μίγα{ 

ίΟ χαΐ Ι Τψαγόρον τον Κνζιχηνον πραββάντων : 
βχεναα^εΐϋαι ύπο ΛαχεδαιμονΙων επτά χαϊ • 
ν^ίες αραβαι ίπίεον επί ^Ιωνίας περί ηλίου τροχάςΛ 
ίίρχων έπέπλει αυτών Άντιβ^ίνης Σπαρτιάτης. 
πεμψαν δ^ οί Αα,χεδαιμάνιοι χαϊ ί'νδΐχα &νί^ 

26 Σπαρτιατ&ν ξνμβού\λονς Άβτνόχω, ίιν εϊς ^ν . 
6 Άρχεβίλάον. χαΐ είρητο αύτοΐς έξ Μίλητον άφ 
μένους τ&ν τε Άλλων ξ,ννεπιμέλεΟ&αι (ι μέλλει αρΛ 

2 γήζ ο τί}ΐ γί)ί Β 5 χαΐ οτα. Μ |] Τνβία>ί\ Λ 

ΤυΜιος Ο Γοΰ ίί ώβ Ε 7 άλίγον ϋοάά., οογτ, ΠοΙϊι 

13 ά οιπ. Β 16 τβ] τά Β Ι ίπίΐίή ίί Β 

ρβϋντίί Β 19 β1] ίν Ο '\\ ύϊΐά άβΐ. Ρορρο 

Ατ^ίί Ο 26 Αείχαί 014 ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. ΤΠΙ 30—40, 287 

Ιηϊ', χαΐ τάς ναϋς ταύτας ^ αύτάς ^ πλείονς ^ χαΐ 
^Ιάββονς έξ τ!}ν Έλλήαποντον ώζ Φαρνάβαζον, τίν 
ίι>χ^, απόπεμπαν, Κλί\αρχον τον 'Ραμφίον, 8? ξνν^πΐίΐ, ίο 
4Ερ2οντ<^ προβτά^αντας^ χαϊ ^Αβτνοχον, Ύ^ν 8οχγί \τοΙξ 
ίνύίχα άνβράαι^, πανΐΐν τίις νιοίαρχίας^ Άντίβ&έντι 
ίϊ χαΆίϋτάνκΐ' ιτρό^ γάρ τ&ς τον Πίόαρ(τον ίπιβτολάς 
ίχώπτίνον αυτόν, πλέονβαι οΰν αΐ νηες άπο Μαλίας ζ 
αΙΛγίαι Μήλω | προβεβα^ον, χαΐ πΐρίτνχόντις νανβΐ μ 
αΆ9ι^ναίων \ τάς τριΐς λαμβάνονϋι χΐνάς χνά χατα-ΒΆ 
ϋαίονβιν. μετά ϋ} τοντα 6ε$ίότεξ μί} αΐ όιαψνγονϋαι 
Ά^ναίαν έχ ττ^ς Μι^λου ι^Ες, Βιτίρ ίγένετο, 
ψα\νύ6ιοβι τοϊς έν τ^ Σάμφ τον ίπίπλονν αύτ&ν, προς 
χίρι Κρ'ήττιν πίεν0αν\τες καΐ πλείω τον πλουν διά & 
ψυλαχΊΙς ποιηαάμενοι. ές τί}ν Καννον της Άβίας χατ'η- 

έντίν9εν ϋή, ά>ς έν άβφαλεΐ δντίϊ, άγγελίαν ί 
Ιίκμαον έ%1 τάς ίν τ^ ΜιλΎ^τψ νανς τον ξ,νμπαρα- 
ημκί^ναι. οί δι ΧΕοι χαΐ Πεδάρίτος χκιά τον κίιτον 4• 
^όνον ούδίν ^βίον, χα(περ \ δαχμέλίοντα, τόν Άϋτνο- κ 
[ον πέμποντες αγγέλους ή|/ονν ΰψίβι πολιορχονμένοις 
ί<η;β^βο;ι άπάοαις ταΐς νανβΐ χαΐ μή περαδείν τήν 
Λίγίατην των έν 'Ιωνίΰ/: ί,νμμαχίδαν πόλεων ίχ τι 
^«λάββ-τις είργομένην χαΐ χατά γ^ν λτιΰτείαίς πορ- 
9ονμΐνην. οΐ γάρ οΐχέται τοις ΧΙοις χολ\λοΙ &ντες κ 
νά μια γε πόλει πλί^ν Ααχίδαιμονίων πλεΐοτοί γενό- 
Ι£ΐΌ£ χαΐ κμα ίιά το πλτ^&ος χαλε«α>τέρας έν ταΐς 
ίϋΐΜίαις χολαζόμενοί., ώς ή βτρατιά των Ά&ϊΐναίαν 

4—5 Ββο1ηΒ& ιΐβΐ. ΗΟΓ^. 5 νανμαχίαζ Β 7 ύΛά-πτίνύν Ο 
β τΛά-ίΐαι ΑΒ )| π^οβίβαλΧον Β 9 χίκάκ οπι. Β ΙΟ οί οιη. Β 
β Σώιω Β νΐ)Βψ ο 14 κοιήραν Β »ατίι(£}ραν ο 16 ΜιΧή^ β 
Λιφ Β [| τοΰ α χάζΐν τοϋ Β 18 ού^Ιν Β ΙίΙ πέμποντίΐ ΐ)Η 
Ι^ιΚΟηκΕ ΑΟεΡ πέμ^αντις Έ \\ ποΧιθίκουμ{νον« ύ 80 ρυη- Γ 288 τΗϋΟΥυιοΐδ ■ 

βΐβαίως ίδο^ε μετά τΐίχονς Ιδρϋβ&αι^ ίύ^ύδ αντομοΜ 
τΐ ίχρήοαντο πολλοί προς κύτούδ «κϊ τκ | πλεΐατα τίΛ 
έπίΟτάμΒΡΟι ιήν χώραν ο^ιτοι ίβραΰαν. ίφκβκν Λ 
χρψ>αι οΐ Χϊοι, ίως ετι ίλπίζ χαΐ δννατ'ον χοιΛϋΜ 

5 Τίίχιξομενου τοϋ ^εΐφινίον χαΐ άτελοϋς 8ντο8, Μ 
βτραχοπέδψ χαΐ νανοϊν ίρνματος μείζονος προΰχΛ 
|5αΑΛομΐνοι;, βοη&ηβαι βψίβιν. ό δε Άοτνοχοζ χα£Λ 
Ι ον διανοονμΐνοξ διά τί^ν τότε άπειλιΐν, ώς έώ^α ■ 
τονς ^νμμάχονς προ9^μονς δντας, &ρμητο ίς τό βΛ 

Ο &ίΙν. εν τούτφ ίΐ έχ τ^£ Καύνον ααραγίγνίται Μ 
γελία οτί αΐ έατά χαΐ εΐχοβί νϊ^ε^ χα\ οΐ τ&ν ΑαχεΜ 
μονύων ξυμ^ΐον^οι πάρειβι, χαΐ νομίαας πάντα νΟνΛ 
£Ϊ]νκί ΤΚ Άλλα προς τό ναϋξ τε, όπως &αλαβίίοχΜ 
τοίεν μ&λλον, τοβαντας ξνμπαραχομίβαι χαΐ τΛ 

} Ααχεβαιμονίονς, οι ■^χον χατάβχοποι αντον, άβφαΛ 
περαιω&ϊΐναί, εν^ς άφείς τό ^5 "1* Αϊον ΙϊεΑεμ 
τήν Καννον. \ χαΐ ες Καν την Μεροπίδα ίν Λ 
παράπλω άποβάς τήν τε πάλιν άτείχιβτον ονΰαν Μ 
νπ'ο βειβμον, ος αύτοίς ίτνχε μίγιβτός γε ίή &ν μεΐΛ 

1 με&α γενόμενος, ξνμπεπτιακνϊαν εχπορ&εΐ, τ&ν άν&Μ 
πων ές τα 5ρη \ πεψενγότων, χαι τι^» χώραν μΜ 
δρομαΐς λείαν έποιιϊτο, πλ^ιν των έίεν&ε'^αιν τούτΜ 
ίέ άφίει. έχ δΙ της Κώ άφικόμενος ες τήν ϋΓν« 
ννχτός άναγχάζεται {ιπό των Κνίδίων παραίνοννΧΛ 

ϊ μη ίχβιβάβαι τονς ναντας, άλλ' ωΟπερ εΐχε χίΛ 
εν&νς Ε3τ! τάς τ&ν Ά&ηναίαν \ νανς εΐχαΟι, ας ή» 
ΧαρμΙνος, εις τ&ν έχ Σάμου στρατηγών, έφύλβΛ 
ταύτας τάς επτά χαΐ ΐΐΐΐοΰί νανς εκ της ΠεΙοχονν^Λ 
προβπλεούβας, έφ' αβπερ χαΐ 6 '^ίΰτύοχος παφέίΛ 

2 ί^ρήααντο Κ ίχάρηβαν Ιι [| ποίίαΐ κ οΐ ποΙΙοΙ Ι• 30 ίιΛ ΗΙ8Τ0Κ. ΜΒ. ΥΙΠ 41—43. 289 

^Λΐί&οντο 5έ οί ίν ττι Σάμω ίχ της Μήλον τόν ίπί- « 
χλονν κύτ&ν, χαΐ ή ψυλκαί] τψ \ Χαρμίνφ %ερΙ τήν ΐ6 
Σύμ'ην χαΐ Χάλχην χαΐ 'Ρόδον χ<ά αίρΐ τήι/ Ανχίαν 
9ιν' 'ήδη γύρ ΐΐβ&άνΐτο χαΐ έν τ^ Καύνφ ονβας ΐώτάς. 
, ΐοΪΛλΐΐ. ούν ωβπιρ είχε αρος τήν Σύμην 6 '^ίΰτύοχος 42 
χρίν ίχπνβτος γενέβ%•αι, ίί πως αίριλάβοι. πον μετεώ- 
ί/ονς τάς ναϋς. χαΐ κύτώ ύΐΐτός τε χαΐ τ& ίχ τον βα 
οΐ^φανοϋ ξυννέφεΐα ΰντα πίάνηβίν των νεών έν τφ 
βκότει χαϊ ταραχίιν παρέοχεν. χαΐ 5μα τ^ ίφ, διε- ί 
\β«αθμένον τον ναντιχον, χαΐ τον μίν φανερού ^ίΐ) 
ϋντος τοίς 'Α^τρ^αίοις^ τον ενωνύμον χέρως^ τον δϊ 
&λλον περί τί/ν νήβον ετι πλαναμένον^ έπανά\γονται α 
χαΐά τύχος ό Χαρμίνος χαΐ οί Άβ^ναΐοί έλάββοΰίν ϊ\ 
ταΐξ είχοβί νανβΐ^ νομίβαντες αβπερ έψνλαΟβον νανς 
Ί [τάζ άα6 τΐ^ς Καύνον^ ταιίια^ είναι, χαΐ προβπεβόντεζ ι 
ίύ#ΐι$ χατέδνβάν τε τρεΙς χοΧ χαπετροΛίμάτιβαν «λλας^ 
*αϊ ίν τφ έργφ έπεχράτονν, μέχρι οϋ \ έπεψκνηβαν μ 
αότοΐε παρά δόί^αν «ί αΧείον£ τ&ν νε&ν χιά χανταχά- 
#■«1 άπεχλτιοντο. Μπειτκ δϊ ές φνγ7)ν χαταβτάντες $ξ ι 
μίν ναϋς άποΙΙύκβι^ ταΐς ίΐ λοιπαΐς χαταψεύγονβιν ές 
«ήν Τεντλοϋαβαν νήβον, ίντεν%-εν δ^ ίς Άλιχαρναββόν, 
μενά ίέ τοίτο οί μίν Πελοπονν'ή\βίοι ές ΚνΙδον κατ- 1^ 
ι^^ντες χαϊ %νμμιγεΐ0ων των έχ της Καύνον ίκτά 
χ«ί είχοβί νε&ν κύτοΓ^ ^νμπάβκις \ πλεύΰαντες χαι 534 
ψ^οχαΐον έν τ;/ Σνμτ) βτ^ήβαντες πάλιν ές ττήν Κνίδον 
'ίΐα&αρμίααντο, οί δί Ά&ηναΐοι ταΐς έχ τί}ς Σάμον Ι&' 
ρνβί πάΰαις, ώς ^β•&οί^Γθ τά της νανμαχίας, χλεύ- 
α^ίζ ίί τί}ν Σνμην χαΐ έπΙ μίν το έν τ^ | Κνίδφ 

1 ΜήΙουο,, ΜιΧ'ητουΐύ Ί ίτίχοϋΪΩτααΐίζ.Ε, 10— 11 βηοε 
Β 16 ΒΘοΙϋβα άρίθϊί 21 ΤβύγΧονββαν οΕΓΜ ΤέγΙονα- 
Α τ( }>Χοι)σααν Β τί γΧι ί, ΓίΕ Ηαάβ. Π. Εά. Σ 290 ΤΗυΰτηιοΐ8 νΐίντιχον ούχ όρμήβαντες^ ούδ' ίχεΐνοί έπ' έχείνΐΛ 
λαβόντες δί τά ίν τ^] -Σ^ίμ^] ακίνη τών νε&ν 
^ωριίμοις τοΙς ίν τί/ ήπείρφ προββκλάντΒξ, άΐί^λί 
βαν ίξ η^υ Σάμον, 

β "ΑΛΚβαι δ' ί^δη ονβαί έν ττ] Κνίδω αΐ τών ^ 
\ποννηβίων ν^ΐζ ίπΐβχίνάξοντό τι ΐί τι ίδδΐ, χαΐ 7 
τον ΤιβΰαψΕρνη (παρΐγένΐτο γάρ) λόγονς ίποιοϋί 
οί* ΐνδΐχκ ίίνδρες τών Αοαιεδαιμονίων αερί τε τών ή 
ίίεπραγμίνων, εΐ τι μι) ίΐρΐβχεν «έτοϊκ, χαΐ περί ι 

10 μέλλοντος πολέμου, 'ότφ τρόχψ οιριατα χαϊ 
ψορώ\τατκ άμψοτέροις Λολεμ'ήβετα.ι. μάλίΟτα δ^ 
Α(χας έΰχόπει τά ποιούμενα, χαϊ τάς ϋπονδάς ι 
τέρας, οντε τ&ς Χαλχιδέως οϋτε τάς Θηριμενονς, 
χαλως ^νγχείβ&αι, άλλα δΐΐν'ον ΐΐναι ΐΐ χώρας ί 

1δ βκβιλεϋς χαΧ οί πρόϊΌνοι ^ρ%αν πρότερον, ι 
χαϊ νϋν ά^ιώβΐΐ \ χρατείν (ίνήν γάρ χαΐ νήβονς ό 
πάλιν δονλενιιν χαι θεΰΰκλίκν χαϊ Αοχρούς ι 
μέχρι Βαιωτίάν), χαϊ βντ' ίλεν&ερίας &ν Μη6α 
άρχί^ν τοΙς "Ελλι^αι τονς ΑαχεδαιμονΙονς περι&εΐ 

20 ετέρας οδν ίχέλενε βελτίονς βπένδεβϋ-αι, ί) τ 
γε ού χρήβεα&αι, \ ούΰί τ-ης τροφής ίπΐ τοιίτοί^ έ 
ουδέν, άγαναχτών δε ό μ^ν Τιβδαφέρνης άπεχώοι 
άπ' αυτών δι' ύργής χαΐ Ιίπραχτος. οί ί' 
Ρόδον, ίπιχηρνχενομίνων άπο τών δυνατωτάτϋον Ι 

25 δρών, τίιν γνώμην εϊχον πλείν, έΐπίξοντες ντ^ΰόν τε 4 
άδύνκΐον χαϊ ναυβατών πλή\&ει χαϊ πέζώ; 

1 ΐρμίσαι^ϊϊ ^ϊ», ϋΟΓΤ. α, 3 τι^οβίαρόρτις Μ προβ 
βαντις Β 6 ονααι Ο οίααι αμα Β 8 « Β ίΐ ΑΟΕΓ" 

10 ποίίμα Ο 13 οίτΕ τάε Χηίχι.ίί£β5 Β, οπι. ο 14 ί 
ίί ΑΕΓΜ 20 ΒαίνδΒαβ•αί ο απένδίΟ^αι ξβνβ^χο 
Ξ^ οίι&έν Β 24 ΪΛ(κ7)ρυΗϊηί)ΐίνο[ Β 26 -αίζώ^ι) Ο 
•. α&ΒΒΰα Η15Τ0Η. Ι.ΙΒ. νίΠ 44— 4Β- 291 

άξεβ&αι, χαΐ αμα ηγούμενοι αύτοΙ από γ^5 ύπαρχούβης 
ί,νμμαχίας δννατοϊ ίϋεβ&αι, ΤιΟβκψ^ρνη μή αίτονντες 
χρήματα,, τρέψΒΐν τάς νανς. χλΐύβαντΐζ ονν ενϋνς ίν ϊ 
τω αντώ χΗμώνι έχ τ^ξ Κνί\6ον, χαΐ προββαλόντΐζ 535 

6 Καμίρω τηϊ 'Ροϋίαξ πρώτ^ ναναί τίβϋαρδι χαϊ ίνενή- 
χοντα, έ^εψόβτΐΰαν μεν τούξ πολλοϋζ ούχ ιϊδότας τά 
πρααΰόμενα, χαΐ ίψινγον, άλλως τι χαΐ άζιιχίατον 
ονβΥίς της πόλβωζ' είτα ξνγχαλέ\6αντες οί Ααχεβαΐτ ι 
μόνίοι τοιίτουδ τί χαΐ τονς έχ τοϊν δνοίν 9ΐ<{ΛΕ0ίν, 

υ Μνύον τε χαϊ Ίηλύβον, 'Ροδίονς ίπειβαν άποατήναι 
Ά^ιναίαν. χαΐ προβεχώρηΰε 'Ρόδος Πελοποννηΰ(θίς. 
οί 6ΐ Ά%ΊΐναΙοι κατά τον καιρόν τοϊ5τοΐ' ταΐ5 ίχ τ^Ε 3 
Σάμον νανβΐν αΐβ^όμενοί επλινθαν μϊν βον\λόμδνοι ία 

Ιφ&άααι χαΐ έφάνηΰαν πελάγιοί, νβτερήβαντες ΒΙ οώ 
14 χοΚλψ τ'ο μϊν παραχρήμα άπ^πλενΟαν ές Χάλχην, 
(ντΐν^εν δ' ές Σάμον, ϋατερον ίί ίχ τ^ς Χάλχης 
ι χαΙ ίχ της Κω χαΐ ίχ της Σάμον τονς ίπίπλονζ 
ΧΟΐούμινοι έπΙ τήν 'Ρόδον ίπολέμονν. οΕ δέ χρήματα 4 
' ί^ί\λεξ,αν ίς δύο χαΐ τριάκοντα τάλαντα, οί Πελο- ΐ6 
ΚοΐΦΐ{βιθ(, παρά των 'Ροδίων, τά δ' άλλα ηβύχαζον 
'^μ4ρα$ &γδοιίχοντα άνιλχνβαντες τάς νανς. 

'Εν ίέ τοντψ καΐ ίτι πρότερον, πρΙν ίς τι)ν 'Ρόδον 45 
^ώιούς «ναίτ^ναί, τάδε έπράββετο. ΆλκιβιάδΎΐζ μετά 

*6ν Άιλχιδέως &άνατον χαΐ την ίν Μιλήτφ μάχτιν » 
'νοίς ΙΙεΙοποννηαίοις ΰποπτο^ ών χαϊ ίπ' «ντων αφίχο- 
Ι/ίίνηΒ ίχιοτολης πρί)ς '^^βτύοχον ίχ ^ίαxίδα^μονος &βτε 
■ΛχοχτεΙναι (^ν γάρ τώ "Αγιβι ίχ9ρος χαΐ άλλως απι- 

& πρώιΐ] α, )ΐρόϊ την ο πρώτον Β 7 (φνγον Β 8— ί* τον- 
ι; τι αϊ Αιακύαιμόνιοι Β, ϊταιίΗρ. Β, 9 τοΓν] χών Ο |{ πα- 

)» ΙΐΟ ]0 ,ί,ν^ίον ΑΕΓΜ ]| ΐί ΟΙΟ. Β 13 ίπίπλΐνβαν Β 

'Μ ίαίφάντιαανΒ 23 μηύ. Ο τι μιτά Β 24 τόν] ταν € 

Μ ί*• Ο ίπ' Ι» Ο 27 γάρ ο γαρ %ιά Β ϊ Ι Γ 292 ΤΗϋΟΤΒΙΟΙδ 

ίτοί έφαίνΐτο), πρώτον μίν ΰποχωρδί δείααζ χαρά 
Τι6\βαψΐ()νη, ίπειτα έχάχον προς αυτόν δβον ίδννατο ϊί 
μάλιβτα τδ>ν Πΐλοποννηβίων τά πράγματα, χαΐ δι- β 
6(ίβχαλο£ πάντων γιγνόμΐνοξ τ•ήν τ ε μιοθ-οφοράν 
6 Ιννετίμεν, άντΙ δραχμής Άττιχτις Βάτε τρκδ/5ολον, κβΐ 
Γοντο μίί ί,ννεχάς, δίδοβ&αι, λέγειν χελενων τον Ίϊβ- 
βαφ^ρνη \ προς ατιτούς ώς ^Α^ναΙοι εχ πλείονος μ 
[χρόνον] ΐπιβτι)μονί5 5ντες τον νοΓυηκοΰ τριώβολον 
* * τοις εαυτών διδόαβιν, ού τοβοΰτον πενία 5βον 

10 ίνα αυτών μή οί νανται ίχ «εριονβίας υβρίζοντες, οΐ 
μίν τά βώματα χείρω ίχωοι δαπανώντες ές τοιαύτα 
άφ' ων ή κί•*/!"*!» ξνμβαίνει, | οί άέ τάς νανς άπο-&3ί 
λείπωβιν ούχ Όπολιπόντες ές ίμτιρείαν τ6ν προβοφΐΐ- 
Ιόμενον μιβ&όν χαΐ τονς τριηράρχονς χαΐ τους ατρα-» 

15 τ-ηγονς των πόλεων ίδίδαξε [οβτε] δόντα χρήματα ι 
κΐ'τόν πεΐβαι ωβτε ξνγχωρηοαι ταντα εαντφ \ ΐκΛήν »: 
των 2}υραχοβίων' τούτιαν δι Έρμοχράτης ήναντιοϋτο 
μ(ίνθ3 νπίρ τον Ινμπαντος ^νμμαχιχοϋ. τάς τε πόλεις ι 
δεομένας χρημάτων άπήλαβεν, ούτος άντιλέγαιν ύπί^ 

20 τον Τι&βαφέρνονς ώς οί μίν ΧΙοι άναίβχνντοι εϊβν, 
ίτλουβιώτατοι 6ντες τών Ελλήνων, έπιχονρίφ ίέ | ΰμος ΐ: 
βωξόμενοι ά^ιοϋβι χαΐ τοις ϋώμαβι χαΐ τοϊς χρήμαβιν 
αλλονς νπϊρ τ^ς ίχείναν έλεν&ερίας χινδννενειν' τάβ β 
ί' &λλας πόλεις ίψη άδιχείν, αϊ ίς '^ί&ηναίονς πρότερον 

35 ^ (ίποΟτήναι άνήλονν, εΐ μ•)) χαΐ ννν τοβαντα χαΐ ίτι 
πλείω ύπίρ βφών αυτών έ^ελ'ήβονβιν ίβ\ψέρειν. τόν β 

4 ιιιη&οφορίαν Ε θ χράνον άβΐ. Ετ. 9 Ιαειιηιιιιι βΐα'ΙιιϊΙ 

ΒΙβ,ΙιΙ 12 — 13 άπολΐίπιοβιν ούχ ν^οΐιπάντίς Β άποΧιπόντίί ο 

11 τριηνάρχονς Ο 15 έϋΙδα<ηιι(ν) κοάά,, οογγθχϊ || Αατΐ άβΐ. 

ΕβΐΒΪθ 1β &ατί οηι, Β Π ροβΐ Ερμοχράτηβ Ο τί, Β ατ^α- 

-' ' ι.Β|3Γ£ϊντήϊΒ ΒΒτ^ϊΒΟ, οηι. ΔΟΕΡΜ 

ϊ| Β, οιη. ο ί, χαΐ νϋν Ο καΐ » " ' " ~ »«>Ι1>81 ΗΙ3Τ0Κ. ΠΒ. νίΠ 46. 293 

Τ£ ΤιΟβαφέρνη άπίψαινε ννν μέν, τοΐ5 16ίοις χ^•^μαβί 
'ολεμονντ«, είχότως φαδόμενον, ί\ν άέ ποτΒ τ^οφή 
κτκβ^ χαρά βαβιλίως, έντελη αντοΐζ άχοδώΰΐΐν τον 
μίϋ&Όν χα\ τάς πόλεις τά εΙκότα ώφελήβειν. παργ^νει 4β 
ίί χαΐ τω Τιββαφέρνει μί} ϋγαν έηείγεΰ&αι- | τον πόλε- » 
μον βιαλνβαι, μηδί βονληθ^αί ^ χομίβαντα νανς 
Φοινίβοας αβπερ παρεβχενάζετο ^ "Ελλ•ηβί πλείοβί 
μια&'ον αορίξοντα τοΙς εώτοΐς της τε γΐΐξ χαϊ τη5 *«- 
Χάΰβης το κράτος ίοϋνκι, εχειν ϋ' άμφοτίρονς ίαν 
ίί%α τήν αρχήν κκί βααιλεΐ έξεΐναί ίπΐ τους αύτφ \ » 
Αι«ϊ;ροΐ'5 τοΐΐΗ ετέρους επάγειν. γενομένης δ' αν χαϋ•' β 
^ τήβ ^? γ^ν χαΐ ^άλαβΰαν (ϊρχ^?, άπορεϊν αν αντΙ>ν 
οΐξ τους κρατονντας ξνγχαϋ-αιρ-ήβει, ήν μή κύτίίς 
)!ονΑΐ2τ»( μεγάλτ} δαπάντ} χαΐ χινδύνω άναβτάς ποτέ 
βιαγωνίβαβ&αι. ΐύτελέβτερκ ίϊ τάδ' είναι, βραχεί 
μορίφ της \ δαπάνης χαΐ Βμα μετά της εαντον άΰφα- ίο 
λΐίας αυτούς \ περί ίΐΐντονς τονς'Έλληνας χατατρίφαι. &Ά1 
έχιχηδείοτίρονς τε ίφη τους '^4&ηνα(ονς είναι χοινω- 1 
νους κύτώ της άρχης' ^ίβον γαρ τών χατά γην Ιφίε- 
βθ•α( ^χαί> τον λόγον τε ^νμφορώτατον χαΐ το ίργον 
Ιχοντας πολεμεϊν. τονς μ^ν \ γάρ ξυγχαταδονλονν β 
&ν βψίβι τε αύτοίς το τ^ς &αλάββης με'ρος χαΐ έχείνφ 
5β04 έν τη βαΰιλέως "Ελληνες οίχονβι, τους ίΐ τοίν- 
«ντίον έλεν&ερώΰοντας ί^χειν.' χαΐ ούχ είχός είναι ι 
Λοχεδαιμονίονς απο μεν βψών [τών Έλλήνωνί έλεν- 

6 κβΙ ιώΟ τφκαΙΒ 6 — β διαλνααι τόν πόΐίμοϊ Β 6 χομί- Ι 
Μ*τΐΕ 7) ϋοάά., Ιι'&ηβρ. ΗβΓ». 7 ^ "ΕΙΙψι Β μ^ΧΙήιαι ο (χοΐ Ι 
^ϊ) 10 ίξίίναι ο ί^εΐναι άιΐ Β |[ αίτφ] αύτοϋ |>0 αύτοί/ίΟ, \ 
ίΟα.Ί>αίβί 18 ξ,νγκα&αιο-ήαΗν Β 15 τά/Ι' ιΐναί] τά 9$ιν& 
ΐΟάά., οοιτ. ΰίαβΒθϋ 16 Ιαντοΰ Ο αύτοϋ Β 17 ίαυταύΐ ο ί 
'Μτούί Β 1θ τ(] ϋ'ί Ο |[ ίΐναι οία. Β 30 χαΐ β,άά. ΰβΓΐζ|| 

ι ^μψιςώτατον Β 22 βφίαι τι ο αψίαίν Β {| έιίΐΐνα Ο (-ΛΐΙνιαν β 
' -'ηΑ&ε ^χΐίνοιΜ ^ΝΐϊνΟΕΒ 25 την '£1Ζι}νωρ άβΐ. ν»1ο1[βιΐΗΓ ^ 294 ΤΗσθΤΌΠ)Ι8 

&ΐροϋν ννν τους "Ελλ-ηνας, άπο ό' ΐχε(\νων [των ίο 
βα^βάρων]^ ην μη ποτέ αυτούς [μή] ΐξελωβί, μή έλΐν- 
&ίρώβαι. τρίβΐΐν ονν ϊχέλινδ πρώτον αμφότερους, ι < 
«αϊ άποτεμόμενον ώς μέγιοτκ ώτό τ&ν ^Α^ναίων 
6 επειτ ^δη τους ΠεΙοποννηΰίονς άπαλλάϊ,αι ίκ τί^ς 
χώρας, χαΐ διενοείτο τό πλέον όντως 6 Τιββαφίρνης^ Β | 
56α γε ά«ό \ τών ποιούμενων [^ν] είχάβαι.• τφ γάρ « 
ΆΧχφι,άδτι δια ταντα, ώ^ β^ περί τούτων παραι- 
νανντι, προβ&εΧς εαντον ίς αίατιν τήν τε τροφί/ν 

10 χαχ&ς επόριζε τοΙς ΠεΧοποννηαίοις χαΧ ναυμαχεΐν ^ 
ονχ εία, άλλα χαΐ τάς ΦοινΙββας φάαχιαν νανς ^ξειν | 
χαΐ έχ τΐεριόντος άγωνιείΰ&κι \ ίφ&ειρε τά αράγματα μ Ι 
χαΐ τ'^ν άχμην τον ναντιχον αυτών άφεΐίετα γίνομενην 
καΐ χάνυ Ιβχνράν, τά τε άλλα χαταφανέβτερον τ) ωΟτε 

16 λαν&άνειν ού προ&νμως ζννεπολέμει. 

Ό ίί Αλκιβιάδης ταντκ &μα μίν τω Τιαβαφέρνει 47 
\χαϊ [τφ\ βαβιλεΐ, &ν ααρ" ίχείνοις, αριβτα είναι α 
νομίζων ακρ^ί1'£^, ίίμα δε τήν εαντον χά&οδον ές τήν ' 
πατρίδα έπι&ΐρκπεύων, είδώς, εΐ μη διαψ^ερεΐ αυτήν, 1 

20 δτι εβται ποτί αύτψ πείααντι χατελ&είν πεϊβαι ά' άν 
ένάμιξε μάλιβτα έχ τον τοιοιίτοΐί, εΐ Τΐΰβαφέρνης ψΐΐί- 
νοίτο αύ{τώ ίπιτ-ήδειος ων 5περ καΐ ίγένετο. έαειβ'^ " 
γαρ ^σ•&οντο αυτόν Ιβχνοντα παρ' αντφ οί έν τ^ 
Σάμψ Ά&ηναίαν βτρατιώται, τά μίν χαΐ Άλκιβιάδον 

36 προαπεμφαντος λόγον^ ές τους δννατωτάτονς αυτών 
Άνδρας ώβτε μνηβ&ήναι περί αυτοί; ίς τους βελ- 
τίβτονς τών άν&ρώπων | οη έπ' 6λιγαρχ£)^'2'βούλετΒα.Μ& 

1 τών βαρβάριαν οπι. Β 2 μή <1β1. Μίάνϊβ: 7 3+40Ο1Έ ι* 
Ιί))• άβΐ. Κγ. 9 ίαντών Β 11 νανς ψάαχων Ο |] ίκίΐί• Β ' 

}& ξννίποΐέμει Β, οιπ. ο 17 τω οιη. ΛείβΓ. 19 ίθΈρο- ' 

*^ιορ Β Ξ5 προπ^μψαντος Β } ΗΙ3Τ0Κ, Ι.ΙΒ. νίΠ 47-ί8, 295 χατεΑ'ϊΓάιν χκΐ πκρκοχών Τιββαψΐρνη φίλαν «ντοίς 
Ζνμ^ιολιτεύειν, τό όί πλέον χαΐ άπ'ο βφών αύτ&ν οΐ 
ίν τ^ Σάμψ τ^ί-ή^αρχοί τε των \ Ά-Θ^ναίων καΐ ό'ννκτώ- 
τατοι ίά^μτιντο ίζ το καταλνβαι τήν όημοχρατίαν. «αϊ 4 
ίχίνή9•η ίΐρότΐρον ίν τω βτρα,τοαέδψ Γοϋτο κκΐ ίξ 
χίΐγ χόλιν ίντεν&εν νβτερον. τψ τι Άλχφιάδ•^ Οια- 
βάντεξ τίνες ίχ τ^ζ Σάμον ές λόγονξ ^λ&ον, «αΐ 
ίαοτί&οντοϊ αντον Τιβΰαφερνη μίν \ πρώτον, 
α χαΐ βαβιλεα φίλον ποίΊ^βαν, ει μή άημ-οχρατοΐντο 
(οΰτω γάρ &ν πιβτενβαι μ&λλον βαβίλέα), πολλάς 
έΐχίδας εΐχον αυτοί τε εαντοΐξ οΐ ϋννατοί τών ποΑί- 
τ&ν τά πράγματα, οΐπερ χαΐ ταλαιπωροννται μάλιατα, 
ίς ίαντούς περιαοι-^βειν χαΐ τ&ν πολεμίιον έπι]χρ)ΐτ'ή<ΐΐΐν. ιβ 
έβ τε τήν Σάμον έλ&όντες %υνί0ταβάν τε τ&ν άν&ρώπαν ί 

>5 ίπιτ-ηδείον^ ίί ^νναμοβίαν χαΐ ίς τους πολλούς 
φανερως Φλέγον δη βαβιλενς αφίβι ψ£λος ίαοιτο χαΐ 
χΐ^ματα πκρί'ξοι Άλχιβιάδον τε κατελ9•όντος χαΧ μι) 
ύημοχρατονμένων. καΐ ό μίν 'άχλος, εΐ χαΐ τι \ παροω- % 

ίχα ίίχθ-ετο τοΕ^ πραββομενοΐζ, βίά το ενποραν της 
ϋχίδος τον παρά βαΰίλέας μια9ον 'ίιβύχαζεν οί ίϊ , 
^ννιοτάντες τήν 6λιγαρχίαν, έπειδη τφ πΧή&ει εχοΐνα- 
αν&ις χάν βφίβιν αύτοίς χαΐ τον ίταιριχον τψ 
χλέονι τά άπό τον Άλχιβιάδον έβχόπονν. χαΐ τοΙς 1 
Ι μίν Βίλοις εφαίνετο ενπορα χαΐ πΐίΓ(ί, ΦρυνΙχψ δ% « 
ονραχγιγψ ετι 'όντι ονδϊν ^ρεβχεν, άλλ' ο τε Άλχι- 

1 ΒθΕΐηβΐ, αεί, Ηβητ. || ίαντ&ν Ο αίχΐιν Β β ταΰτο Β 

ηι Ρ τοΰτιοι. Ε Μ χαίτιο βΑ 7 νοχι^αν Ο ϋατΐ^αν Τ|ί1ΰΐ Β 

«^οϋ Β αέτοίϊ και ο 12 &' ίανταΐς Β τι αύιοΓί ο 

τοίΒ 14 οΒτοΙίίΒ 16 &1ί. ίίΒ. οπι. ο 31 παρά Β, 

22 ΙΐίοιϊώϊηβΒίΆΒΓΜ 23 χίν] καϊ οοϋ., οογτ. 

3β οίΑίΙ*Β 296 ΤΗϋΟΤΒΙΒΙδ βίάδης,, οπιρ χαΐ ην, ονδεν μ&λΧον όΐίγαρχία^ί 
δημοκρατία; δεΐβ&αι έδόχει αντφ ■^ κλλο τι ϋχοια 
Ο&Μ ί) δτο) τρΟΛψ ίχ τον ΐΓαβόιτο^ χύΰμον τήν πόΛ 
μΐ\ταβτ'ήβα£ ίπό τ&ν ίτέρων παραχλη&ΒΪς χάτεΐΛ 
5 βφ(ΰι δ^ %Βριοατίον ΐΐναι τοντο μάλιϋτα οπα^ Μ 
βτααιάβωϋιν' [τω] βαβιλεΐ τι ονχ ίΰπΌρον είναί, α 
ΙΙελοπον\νηβίε>ν ^δη 6μοίίθζ έν τ^ &αλάββ'^ Άνταιν Λ 
πόλεΐζ ίχόντων ίν τ^ κύτον άρχτΙ ούχ έλαχ£βΛ 
ΆΟ^ιναΙοΐξ προϋ&έμενον, οΐς ού αιβτεύΐί, χράγμΛ 

10 εχείν, ί%}ιν Πελοποννηβίονζ, ύφ' ων κακόν ούΛ 
πίπον\&ε, φίλους Λοιήβαΰϋ'αι. τάξ τε ^νμμαχίΛ 
πόλεις, αις ί>ποΰχ'ήβεβϋ•αί, ίή βφας όΧιγαρχίαν, δτι Ι 
χαΐ αύτοΙ ού δημοκρατ-ήβονταί, εί ιΐδέναι ίφη Μ 
ούδίν μ&λλον βψίβιν οΐ5•&' αΐ άφεβτηχνϊαι. %ροθχβ)Λ 

16 βονταί οϋ&' αί νχάρχονβαι βεβαιότεραι ίβονΛ 
ού γάρ βονλι^αεϋ&αι αΊ}\τον$ μετ' ^λιγαρχίαζ ^ £ΐ])| 
χρατίας δονλεύειν μάλλον ι) με^' όποτίρου αν τύχΛ 
τούτων έλευ&ερους ΐΐναΐ' τονς τε χαλούξ χάγαϋΛ 
ύνομαξομ^νονζ ούχ ίλάββω αυτούς νομίζειν βψΛ 

20 πράγματα παρέξειν τον δήμον, ποριατά^ ^ντας ■ 
έβηγητάς τ&ν χαχών τω δήμω, έξ \ ών τά χΛα 
αυτούς ώψελεία&αί• χαΐ τ6 μίν ίπ' έχείνοΐζ ιΛ 
χαΐ άκριτοι αν χαΐ βιαιότερον άπο&ν^βχειν, τ6ν1 
δτίμον ΰψων τε χαταψνγίιν είναι χαΐ εκείνων βω<Λ 

25 νιβτ'^ν. χαΐ ταντα παρ' αυτών των έργων έπιη 
μένας τάς πόλεις ΰαψώς αύτος εΐδέναι ϋτι οντω νιΛ 

1 οϋΐν Β κκΐ ούβίν Ο[0] 2 ^ ο οϋ' Β 1 ίη^ 

βααιίίΐ Ο, οοιτ. ΟοΙ^γεθ 8 ούχ ο ού τάς Β' 10 οΪΜ 

ού&ίν πια Β 11 τίέπο&εν Ο 12 ύκιοχ^α^αι αοάά., Μ 

Βοβίιιηθ 13 ίΐδίν Β 18 τούτου β 19 ΐΌμίββιν Μ 

23 βιβαιόνιιιον Β 3 
ΗΙ8Τ0Β. Ι.ΙΒ. νίΠ 49— δΟ. 297 'ίονν ίκντώ γΒ των άπί> Άλχιβιάδου [και] ω 
ίν τώ παρόντι πραββομ^νων άρέβχ(ΐν ουδέν, οί ίέ 49 
ξ;νίλεγέντ£ξ τ&ν έν τϊ} ξυνωμοβι'^, ωβπερ χαΐ το πρώ- 
τον κύτοϊς ίδόχΒί, τά τί παρόντα ειϊ^3;οι^ο χκΐ ίς τάς 
\ιίϋ•τ^ναξ πρέββεις Πείαανίρον χαΐ άλλους παρΐβκενά- 
Εοντο πεμ\πΐίν, όπως πΐ^Ι τε της τον Άλχφιάδον α 
χα&άδου πράββοιεν χαΐ της τον έχεΙ δημον χκτα- 
λύΰεως χκΐ τον Τίβααψέρνη φίλον τοΐς '^^&ηναίοις 
χοιηβΐίαν. γνονς ΰε ό Φρύνιχος δτι εΰοιτο πΐρι της 50 
χον Άλχφιάδου χα&όδον λόγος χαΐ &τι Ά&ηναΙοι 
ενδύονται αυτήν, 8είβας \ προς τι^ν έναντίωβιν τών ίο 
λεχθέντων ύφ' αύτον μτ^., φ» χατέλ&ι^, ώ^ χιολντίιν 
Κντα καχώς 6ρα, τρέπεται ίπΐ τοιιίν^ΐ τι. πέμπει &ς ι 
ί6ν Άβτύοχον, τον .Λακεδαιμονίων ναύαρχον, ίτι Ιίντα 
ΊΟτε περί την Μίλητον, χρνψκ ίπιβτείλας 'ότι Αλκι- 
βιάδης αυτών τά πράγματα | φ&είρει Τιΰβαφέρνη Ά9ι^- 540 
ναίοις ψίΐον ΐτοιών, καΐ τάλλα ΰαφάς ίγγράψας' 
^γγνώμην δε είναι έαντφ περί άνδρί)ς ΐΓολϊμίοιι χαΐ 
μετά τον τ^ς πόλεως άξνμφόρον χαχόν τι βονλεύειν. 
6 α Άβτύοχος τον μ^ν Άλχφιάδην, \ &λλως τε χαΐ 
οίχετι ομοίως ες χείρας Ιόντα., ον81 άΓίνοίΓτο τιμω- 
(ΐείβ&αι., άν£λ9•ων δε παρ' αύτον ίς Μαγνηβίαν χαΐ 
Χαρά Τιαβαψέρνη αμα λέγει τε αντοίς τά έπιοταλέντα 
ίκ της Σάμον χαΐ ^'^ί'νίτκι ατ>τ6ς μηνντ^ής., προβέί^ηχέ 
Ι <Ε, ά>ς έλέγετο, έπι Ιδίοις χέρδεβι Τιαθα\ψέρνει έαντόν ία 1 οικούν Ο II γΒ οία. Ο |1 *αϊ άβίβνί 3 ^μμαχίψ οοάά., 

««Γ, Ηββονβ 5 ΠΙβανδί. 1ιί€ βί ίηίΓβ. Ο Β τε τί)ί οω. Ο 

β ί οπι. Ο 12 ύψ' αντον λιχ9ίι•το>ν Β || ή&ν Β 14 τ4» 

ΑιακβαιμονΙο/ΐ' Β τών Λαίΐιβαιμονίιαν Ο 14 — 15 τάχΐ Βντα Β 

17 ταΐία Ο τάΙΙα πάντα Β 18 αύτώ Β 19 τοϋ οιη. Ο 

«2 ΑΐΗΐ*ό™ ο II αυτών Ο Γ Μ 23 ϋγιι] άγγίΧΙιι Μ 

' βίιίϊΕΜ οίιοΓβΑΒΟΡ[01 298 ΤΗϋΟΤηΠ)Ι8 

χαΐ ίτιρί τούτων χαϊ ΛερΙ τ&ν ΙίΙλων 6ι' 3π£ρ : 
χιρί τίίί μίϋ&οφορ&ί ονχ ίντελοϋς ονβΐίς μαλαχίατ^Μ 
άν^ι^χτετο. 6 δί '^^λκιβιάδης πέμπει εύ&νς χατά ί 
νίχον γράμματα ές τί^ν Σάμον «ρος Γθύ? έν ■ 

δ ^ντας οΙα όέδραχΐ, χαΐ ά^ιαν αν\τ6ν άπο&η^βχί 
&•ορνβονμίνο£ ίί δ Φρυνίχου κκΐ πάνν, έν τφ μεγίβ 
χινίύνο} &ν διά τό μήννμα, ίπνϋτέλλει αν&ΐζ •. 
τον '^ϋτνοχον, τά τ ε αρύτερα μεμψόμενος 
χαλώς ίχρύφ&η, χαΐ ννν οζί όλον τό ατράτενμαί 

Ο τών '^4^να£ων ίτοΐμοί είη [τό ίν ττι Σά\μω\ λ«( 
βχεΐν κντοίς διαψ9ΐΙρκι, γρά-ψας χα&' ίχαι 
χίβτου οϋβ»;; Σάμον, ψ &ν τρόπφ αίτά πράξειε, 
οτι ανΒκίφ&ονόν οι ^δτι εΐη περί τ^5 ψνχης δι' 
νονς χινδννενοντί χαΐ τοΰτο χαΐ ^λίο χαν βρΆ 

5 μάλλον ϊ) ύπί» των ίχ&ίβτων αντ'ον δια 

6 ίέ Ι '^4βτνοχος μτιννει χαΐ ταντα τα Άλχιβιάδ'^. 
ώς προφβ&ετο αντίιν 6 Φρύνιχος άδιχονντα χαΐ ί 
ού παρονβαν άπο τον Άλχιβιάδον περί τούτων ί 
λτ^ν, αντός προφ&άβαξ τω ατρ(ΐτενματι έ^άγ^ 

Ο γίγνεται ώζ οι ποΑ£μI.ο^ μέλλονβιν, ατΐΐχίβτου ι 
τή? Σάμον Ι χαϊ &μα των νέων ον παβαν 
δρμονβών, Ιπι^ι\βΐθ9•αι τω βτρατοπέδφ, χαϊ 
βαψωζ πεπυβμένοζ είη, χαΐ χρτίναι τειχ(ζειν τε . 
ως τάχίβτα χαΐ ταλλκ έν φνλαχ^ εχειν. έϋτρα^ 

ί ίέ χκΐ χνριοζ ^ν αύτοζ πράβαων ταντα. χαϊ ι 
τον τειχιβμόν τε «αρε\βχενάζοντο χαϊ ίχ τον τοίο 
χαΐ &3 μέλλοναα, Σάμος &αββον έτειχίβ9Ί)• αΙ ί 

1 ροβί ίΙίΧων Β χοιιόΒπ&ιϊι, ι[ιιοι3 ηοη Ιββϊΐ βοΚοΙ. 
Οίη. Β Ι) μια&οράί Β 3 ίΐ&ίΐί κΐμηο, 6 5 πί 

7 άτίοατέΐίιι ΐοάά. , αοΓΤ, ΟΙ&βββη 9 οη οιη. Β || βΐΐ. γ4 
σπ). Μ 10 ΒθϋιΐΒΒ, Λβΐ. δίβΗ 11 διψ^ιϊραι Ο 

Β 14 π&ν 1> τι αν ΰ τι τία.ν αν 4 38 ΛΟΜίβμέρβί Β ι 
ΗΙ3Τ0Ε. ΗΒ. ΥΠΙ 51—53. 299 

ΐλχιβιάδον έπιϋτολαΐ ού χοΐύ ϋοτίρον ^χον 
ΟΤΙ πα^αβίδοταί τε το βτ^ότενμα νπο Φρννίχον χαΐ 
οΐ πολέμιοι μέΙΧονβίν έπι\&'ήΐ}εβ&αι. δόξας δι 6 ^ 
*^41xιβιάδης ον αιιΒτος εΐναι^ άΐλά τά άπό τών πολε- 
μίων «ροιιδωζ τω Φρννίχφ ώς ί,ννειδότί χατ' ίχ&^αν 
(ίνατι^ενκί, ούίέν εβλαφεν αυτόν, άλλα χαΐ ξννεμα^- 
τύ^ηβε μάλλον ταύτα έΐ,αγγε^λ«ξ. 

Μετά δϊ τοντο '^ίχιβιάδης μίν Τιββαψ4ρνη ποφΐ- ϋ 
\βχεύαξε χαΐ άνεπει&εν 3λο)5 ψ^λος εβται τοΙς Ά&ηναίοις, ίο 
δΐδιότα μίν τονξ Πελοποννηβίονς, δτί πλίίΤοΡΓ νανοΙ 
τ&ν '^ί&ηναίων παρήβαν, βονλόμενον ίΐ ^μως, εΙ 
δύναιτό πως^ πιατεν&ήναί, αλλωζ τε χαϊ έπειόίί τήν 
ίν τ|5 Κνίδψ διαφοράν περί των Θηριμένονς βπονδών 
ζβ&ιτο Ι των Πελοχοννηβίων {'^δη γάρ χατά τοντον ΐ5 
ιλν χαιρον έν τ^ 'Ρόδφ 8ντων κντώ έγεγένητο)" έν ή 
«» τον '^λχίβιάδον λόγον πρότερον είρημενον περί τοϋ 
ίλεν&εροϋν τονς ΛαχεδαιμονΙονζ τάς άπάΰας πόλεις 
ίχτίλι^ενϋεν 6 ΑΙχας, ον ψάβχων άνεχτον είναι %νγχεί- 
Λαι Ι χρατεϊν βαβιλία τ&ν πόλεων^ &ν ποτέ χαΐ πρό- « 
ηρον ί αύτόζ ΐ} οΐ πατέρες ^ρχον. χαΐ ό μ^ν δή 
'^Ιχιβιάδηξ, &τε περί μεγάλων άγωνιζάμενοζ, προ&ύ- 
'(Η05 τώ Τιβϋαψέρνει %'ερα:πενων προβέκειτο. 

01 δί μετά τον Πειβάνδρον πρέββεις [των Ά&τ^~ 5Λ\ 
νοώαν] άποΰταλέντες ίχ τη^ Σάμου, | άψιχόμενοί ίζ α 

2 παβαδίδοταΐ ϋ ΛςοδΙΛοταί Ι» θί βι οογγ. Ο, β οΐ*ί» Β 
7 ταϋτα ΐ.οάά., οογγ. ΗβίΙιηΒαη \\ ίξαγγιΙΙοί κ ΙαανγίίΙαςΒ 

■ίχαγγίίΧας ΑΕΡΜ 12 βυναιι' οπιοι ΟΕΥ δύναι9 οηιΟΕ Α 

ίΐΗβ(βν#^ο:( Γ πιια&τίναι Ιι 15 ϋντιαν οίά. Μ || αύτΰν ΒΜ 

17 νοίβ οιπ. ο II χάς άραβας ΒΟ άχιίαας χάς ΑΕΤϋΓΰ,] 
18 ίΐναι ΒΟΜ είη ΑΕΓ[0] 20 6 μ^ν δί, αίτηία μίν »η ^ Ο 
ί ρϊρ ί»α 22 τ& κ τόνΐι \\ Τιΰϋαιρίίνιι κ Τιαααφέρνη ΞΡ 
Τιβοαφέίνην ΑΒΜ | ^ίραπιναυ ϊη ιπηγ^. Β, 33 6Θο1ιιβ& Λβΐ, 
Φβ1»0β 3λ άφι^ύμΐνοι Κ καΙ άφι•κύ(ΐίνοι Ια 300 τΗυσγΐ)Π)ΐ3 

τάξ '^4&ήν(^£, λόγους ί'^τοίοΰι^ο έν τψ δήμφ χεφα- ] 
λαίονντες ίχ πολλών, μάλίβτα ίέ ώς ί^Βίη αύτοίς Άλχι- Ι 
βιάόην χαταγκγοναι χαΐ μή τόν αντόν τρόπον δήμο- 
χριχτονμένοις βα,βιλέα τε ξνμμαχον εχιιν καΐ Πελοπον- 
Β νηπίων περιγενίβ&κι. άντιλιγόντων ίί Λολλών \ Χ(ά ^ 
Άλλων περί της δημοχρατίας χαΐ των Άλχφίάδον 
αμα έχ&ρών διαβοώντων ώς όεινον ιΐη εΙ τουρ νομούς 
βιαΰάμινος χάτειΟι, χαΐ Ενμολπιδών χαΐ Κηρύχων 
περί των μνβτιχών, δί' απερ εφνγε^ μαρτνρομένων 

10 χαΐ Ι έπιϋ-ειαζόντων μή χατάγειν^ 6 ΠεΙΰανβρος παρελ-ύ^ 
%-ων προς ΛολΧην ζτην'} άντι,λογίαν χαΧ βχετίιααμόν * 
ηρώτα ίνα εχαβτον παράγων των άντίλεγότηιαν, ^ντινα 
ελπίδα Μχεί βωτηρίας τι/ πάλει, Πελοποννηβίων νανς τε 
ούχ έλάΰ\ΰονς Οφών ίν τη &αλάββτ} άντιπρφρονζ « 

15 ίχόνταν χαΐ πόλεις ξνμμαχίδας πλείονς, βαϋιλεας τε 
κύτοϊδ χαΐ Τιβααψέρνονς χρτίματα παρεχόντων, βψίβι . 
6β ούκ^τι διτων, ίί μι} τις πείβει βαβιΐέα μεταβτηναι 
παρά βφ&ς. 6πότε ίέ δή μι) ψαΐεν ερωτώμενοι, ίν- 1 . 
ταν&α ίή ΰαφώς | ελεγεν α^τοίς 'ότι ,,Τοντο τοίνον ΙΟ' 

20 ούκ ίΟτιν τιμίν γενέβΟ-αι, εΐ μη ποΑιτΐυιϊομ^ν τε • 
βωφρονέατερον χαΐ ίς 6λίγονς μάλλον, ΐνα πίίτΕΐίΐ} 
■ήμίν βαδιλεύς (χαΐ μη περί πολιτείας το πλέον βον- 
λεναμεν ίν τώ παρόντι 1) περί βωτηρίαξ' ΰβτερον γάρ 
ίΐ^αται 1 ■ήμΓν χαϊ μετα&έα&αι, τ^ν μ•ή τι άρεβχ•^), ιβ 

3 -χαταγαγονοι Ι• κοτίί/οιιβι α 5 Λΐριγινέα9αι Β 

6— β χαΐ &λΙωρ οω, € 9 ^ψεν/ι Μ || μαρτυρο*μέν<ον Β 11 ιή* 
&άάϊϋ 13 ίκαβτονΒΟ ίχααταν αύιώϊ ΑΕΡβΜ ]| ^ιηινα Ο 

■ηντινα ΑΜ ' 'ηντινα β ■ήντίνα Έ¥ ιί τίνα Β 13 Ιχη β 

17 6ΐ] ϊ£ Εοω., ΟΟΓΓ. Κγ. 18 ίέ 3ή βοηϊθΰί 3ί) ΑΒΟΕΓ 

ίί ΟΜ 19 5ή ο η3η Β |] Άίγιτο Ο 20 ύμίν 00(1(1., μγγ. 
Βϊτ. 21 άλίγου Β [| μ&λίον Ο (ΐάλίον τας άρ^ώβ χοι^ΒΒΐ(αν Ι»ΰ 
22 μή Ο μί^ν Ι> || βονίιύιομεν κ βονλΒναομίν Β ίβονίενσοαίν Ε 
ίβονλινβαμίν ΛΙΊη, 24 μιταπίβΐ^^σΰΊΐι ΑΕΡ Ι] ιίρ^σιΐίΐν ΗΙ8Τ0Κ. υΒ. νίΠ 54—55, 301 

'^ίΙχιβίά6'ην τΐ χατά^ομιν, ος μάνοξ τών ννν οϊός τε 
τοϋτο κατίρϊ'κιίαΟθαι." ό όΐ δ-ημος το μΐν πρώτον Κ4 
&χθύων χαλΒίΐώς Ιφίρε το πΐρΐ της 6λι.γα(>χ(ας• βαψώ^ 
α βίδιχαχόμ^νοξ ίπό τοϋ Πειβάνδρου μ^| ΐΐναι ΆλΙτιν 
Οωτηρίαν, \ όείϋας χαϊ κμα έλκίξ,αν ώς χαΐ μεταβαΧεΙ- ίο 
Τβί, ίνέδωχεν. καΐ ίψηφίϋαντο πΐίνβαντα τ6ν ΠεΙϋαν- ί 
ίρον χαΐ δέκα άνδρας μετ ίώτοϋ χράβΰειν ό'πι; αύτοίς 
Λοχοίη &ρί6τα εξειν τά τε προς τον ΤιΟβαψέρνη καΐ 
τον '^λχίβιάδην. αμα τε διαβαΐόντος χαΐ Φρννιχον β 
τον Ι Πΐΐΰάνδρον ιχαρέΧνβαν τΐ]ζ αρχτις χαϊ τον η 
^ηιάρχοντα Σχιρωνίδτιν^ άντέπεμφαν δί βτραττιγονΒ 
ίπΐ τάς νανς ^ιομίδοντα χαΐ Λέοντα, τον ίΐ Φρύνιχον 
6 Πείαανδρος φάβκων "Ιαΰον χροδονναι χαϊ 'Λμόργην 
δίέβαλεν, ον νομίξων ίπιτήδειον εΐναι τοις προς τον 
'νίί\χιβιάόην πραβϋομένοίς. χαϊ ό μ^ν ΠεΙβανδρος τάς °^ 
τε ^υνωμοβίας, αίπερ ετύγχαναν «ρότερον ίν τ^ πάλει 
ονβαι έπΙ όίχαις χαϊ άρχαΐς., κπάβας ίπελ&αν χαΐ 
χαραχελευβάμενος 5πως ^νβτραφεντες καΐ χοιν^ι βον- 
λευαά\μενοί χαταΐναοναι τον βημον, χαϊ ταλλα πάρα- β 
βχεϋάβας ίπϊ τοΙς παρονϋιν ωβτε μηχέτι διαμέλλΐα&αι, 
ΐϊύτ05 μετά τών δέκα άνδρ&ν τον πλονν ά>ς τύν ΤιΟΟα- 
φίρνη ποιείται. 

Ό δι Λέων χαϊ ό ^ιομέόων ίν τφ αντψ χειμανι && 
Ι άψιγμένοι ί^δη ίπΙ τάς τών Ά&ηναίων νανς ίπίπλονν μ 
Ι τ$ 'Ρόδω έποιήααντο. καΐ τάς μίν νανς χαταλαμβά- 
νουβιν άνΐίλχνβμένας των ΙΙελοποννη裫ιν, ές ίί τήν 8 μίϊΟίη,Ο 3 ϊφΐρΕίΛΒα ΜρΜοΑΟΕΡΜ 6 ίΐπίζανΐ. 

ΜίΛίζοΗΐ Ι> 7 οΐιοίϊ Ο βμ ανταΐί &0 9 τ** οπι. Β 

10 ίΐα^ϋνΰί Ο πα^ίΧναίν 6 ίή(ΐθί |»0, οοΓτβχί 11 χιρω- 

βΙΛΜΐ ΒΕΡΜ II ^ί οπι. Ο 14 βιίβαίΐιν Α 19 χαταΐύίίαιβι 

ΑΒΜ 83 ιΛί. & οπι. ΑΒΕΡ 302 ΤΗυθΥβΙΒ18 

γΐ}ν άπόβαβίν ηνα ποιηβάμΐνοι κκί Γού^ προοβοη^ή- 
βαντας 'ΡοδΙων νιχήβκνχΐξ μάχυ άπεχώρηααν ές τήν 
Ι Χάλχΐ]ν, χαΐ τον πόλεμον ίντιϋ&ίν μάλλον «(^^ έχ ιι ' 
της Κω ίποιονντο• ίύφνίαχτότίρα γάρ αύτοΐξ έγίγνετο, 
6 ίί" ποι άπαί^οι το τών^ΠδΧοποννηϋίίην ναυτιχόν. 

^Ηλ&-ε δ' έξ τήν 'Ρόδον χαΐ 3ΐνοφαντίΟΚ£ Αάχιαν • 
παρά Πεΰαρίτου έχ Χίου, λέγων δτί το τείχος των , 
\'^4&ηναίων ^ί»; ΙπιτετέλΕβτκι χαΐ, ίΐ μη βοη&ήβονβι » • 
χάβϊίΐς ταΐ£ νανΰίν, άπολίΐται τά έν ΧΙφ πράγματα. 

10 οι ίέ όιινοονντο βοτι&ήβειν. ίν τούτω ϋδ 6 Πεδάρι^νί 
τος αύτΟ£ τε κκί το %ερϊ αντον έπικονριχον Εχων χαΐ 
τού$ Χίον£ ίίανβτρατια π^οββαλων των ^Α^ηνιχίων τω 
περί \ τάξ ναν$ έρύματι αίρεϊ τέ τι α-ίτον χαΐ νε&ν α 
Τίνων άνειλχνΟμένων έχράτΊ^βεν. έΛεχβοη&Ύίβάνταν δί 

15 των Αϋ~ηνα(ων χαΐ τρεψαμένων τονς Χίους πρώτονς • 
νίχαται και το άλλο τι) περί τον /ΖΐίκρίΓον, χαΐ αντΟξ 
άποϋνήβχει χαΐ τών Χίων πολλοί χαΐ Ζπλα έλήφ^ 
πολλά. 

Ι Μετά δι ταϋτα οί μίν Χΐοί ϊχ τε γης χαΐ &κλάβ' ^ 

20 βηξ ετί μκίλον ^ πρότερον ίπολιορχονντο χαΐ 6 λιμ'ος ' 
αύτό&ι• ■^ μέγα^' οί ιϊΐ περί τόκ Πιίβανδρον Αθηναίων 
πρέαβεις άφιχόμενοί ώς τον Τιββαφέρνη λόγους ποιούν- 
ται περί τ•^ς ομολογίας. Άλχιβιάδης δε (ού γάρ αύτώ ί 
Ι πάνν τά άπο Τιβααφέρνονς βέβαια ^ν, φοβονμένον » 

25 \το'ύξ Πελοποννηα(ονς μ&λλον χαΐ ετι βονλομένον,&4Λ 
χα%^άπερ χαΐ •ί>π' έχε£νον ίδιδάϋχετο, τρίβειν άμψοτέ- 
ρονς) τρέπεται έπΙ ταιόνδε είδος ωϋτε τόν Τιβααψέρνη 

1 ^οηβη'σοιτκϊ Ο 3 η &(1<1. Ρ&ιι1ιηϊβΓ 6 ποι ΐ 

θΐ ΒϋΙιοΙ, II άποροι Ο 10 βοη^ήααι (?)Β, εοιτ. Β^ 11 «ύτί; 

οω. € 14 έπιχβοτίΒάντων Ο 17—13 ηοΙΙά 41ήψ&ν Β 

24 φοβονμίνα{,) οΕΡΜ, οοιτ. β, 25 βονίομ^ω 6Μ, ^ 
ΈΐδΤΟΕ. ΙΙΒ, 7ΙΠ 66-57. 303 

Γί^ίτοϋντα παρά τ&ν Ά&ηναίων μή ξνμβίΐναι. 
\δοχΐΙ δε μοί χαΐ ό Τιβΰαψΐρνης γ6 αυτό βονλψ\ 
■ 4^01, αύτ'ος μίν διά το δίοζ, 6 ίέ Ι^Ιχι^ιιΐίτ;^, 
ίπΐΐδί] ίώρα ίχεϊνον καΐ ως ού ξνμβηαε(οντα, βοχείν 
ιτοΙβ Ά&τιναΙοΐζ έβονλετο μή αδύνατος είναι πείβαι, 
ιάίΧ' &£ πΐΧΐΐαμένψ Τιββαφ^ρνα χαΐ βονλομένψ 
Λροϋχαρηϋαι τονς !Α&7]ν(({\ονς μή Ιχκνά δίόόναι. ίμει ^ 
γαρ τοβαϋτο! υπερβάλλων ό '^ίλκιβιάδηξ, λέγων ούτος 
ώΛίρ παρόντοζ τον Τιββαφέρνονς, ωβτε το των Ά&η-^ 
ναίαν, καίπερ επϊ πολύ ο τι αΐτοίη ξνγχωρονντων, 
ΆρΛΟξ αίτιον γΐνέβ&αΐ' Ίωνίαν τε γάρ παβαν ^ξίου 
ίΰΐοϋ&αι καΐ αύ&ΐζ νήβονζ τε τάς \ ίπικειμένα^ χαΐ α 

ι εναντιονμένων των Ά&ηναίων τε'λος έν 
*5 τρίττ] 'ήδτ} ^ννόδφ, δείϋας μι) πάνν φωραϋ•)] άδν~ 
ναϋξ ή^ίον έ&ν βαβιλέα ποιεία&κι χαϊ 
(^ναιλεΐν τί/ν εαυτών γ^ν οποί αν χαΐ ΰϋαις &ν 
βούληται. ένταϋ&-α όη ούχετί αλλ' <ί> &Γορκ νομίβαν- 6 
[ΐίβ οί νβ^νκΕοί χαϊ ύπό τον Άλχίβι,άδον έ^-ηπατ^β&κι, »ο 
Λι' ύργηε απελ&όντεζ χομίζονται ίς τήν Σάμον. 

Ί1ββαφΐρντι$ δί εύ&νς μετά ταντα χαϊ έν τώ αντώ 67 
^ιμβηΊ ίίαρέρχεται ίζ τήν Καννον, βονλόμενοξ τούξ 
Π^λοποννηα^ον3 πάλιν τε χομίβαι ϊξ την Μίλψον 
^ Ι ξνν&τ^χαξ ετι &λλας ποί'ηβάμενος, ϋς αν ίύι^τκΓ, 15 
}βφήν τε παρέχειν χαΐ μή πανχάπαοιν ίχχεπολε- 
ϋΦ#(», δεδι^ς μή, ^ν (^πορω0^ πολλαΐζ νανΰΐ τ^£ 

2 ό οιη. β 4 ξυαβααιίύντα ΒΡβ (β,ΐί, α ίπ ΙίΙ. β,) Μ 

ίΐ^μβάβα 6ντα ΑΒ ΙνμβαιίΙοντα Ο, κογγ. ΡϊθτΒοη 7 τοί^ ^Ι^ι^- 
ι«[ο»« β 9 ιοϋ Ε ει βεΙιοΙ., οιη. Ιι || τύ Β, οιη. ο 11 ήέι'ον 
ίβ^βΠ. ίιΐίουν €ΐ> 13 &ΙΧα Ε τίΙΙα 1• 16 ναίί] ν ΐί ς 

«. ο, 16 ίιτντών Ο ίαυχοϋ 1)0 [| οποί ε οηηι Ι) 17 οΐίκ^ιι Ο 
}ιώ« τι ϋθ II άΙΧ' α, οιη. Β, ϋοπ. Μ&<1νί^ || η α(ϋ. I^ίι1^^α 
α -ίΐοίηαάμίνοΐ V ποιηβάμ,ενοΒ Ι> Ξ4 (χίΐίτιοΙεμώΦαί ΒΜ 

" ''>β*0 έ*ΜΛθίίμήβ&αιΑΈ¥0^ 25 ϊρ- ομ. ΑΒ 304 ΤΗϋϋΥϋΙΌΙΒ Ι τροφής^ η τοΙς '^ίθ^ναίοΐί άναγχαΒ&ΐντίζ νανμαχΐΐν 
ηββη&ώβιν ^ χενωΟ•ειϋ&ν τ&ν νεών άνευ έαντον γένη- , 
ταί τοις ΆΟτ^Ιναίοι^ ϋ βούλονταΐ' ετί άέ έφοβΐΐτοχ^ 
μάλιβτα μτ) τήζ τροφοί ξητήβει πορ&ι^ΰωβι τ•^ν ^πειρον. 
δ πάντων ο{ιν τούτων Ιογιαμψ χαΐ προνο(α, ωβΛερ ίβον- 
λιτο έχ<ΐνι.\βονν τους "Ελληνας πρ6£ άλλ^ήλονς, μετα- 
ΐΐΐμ-φάμινος οίν τους Πελοποννηδίονς τροφήν τ ε 
αύτοΐξ ά^διοβί καΐ ΰχονδάζ τρίτας τάβδ'ε ϋπένδ'εται. 
„Τρ(τα) χκΐ ^ΐχάτω ετει Δαρείου βαβιλενοντοζ, Ιϋ 

10 ίφο]((£ΐ}οντο5 ίΐ Άλε\ιππί6α έν Ααχεόαίμονι,^ ξυνθ^ήχνα. φ 
ΐ^-ίνοντο ΐν Μαίάνάρον πεδζψ ΑαχΒ&αψονΙαν χαΐ τ&ν 
^νμμάχαν ΐίρός Τιαβαφέρνη χαϊ 'Ιεραμένη χαΧ τον ζ 
Φαρνάχον παΐδαξ περί τ&ν βκαιλέως πραγμάτων χαΐ 
Λαχεδαιμονίων χαΐ τ&ν %νμμάχων. χώρκν τήν βαβι- 1 

16 ΐ,Είϋϊ, Ι 'όβΎΐ τ^£ Άβίαζ έβτί, βαβιλεως είναί' χαΐ περϊα 
τήζ χώρας τ^5 έαντον βονλενέτω βαβιλενξ οπωζ βού- 
λΐται. Ααχεδαιμονίονς ίί χαϊ τους ξνμμάχονς μή ) ' 
Ιεναί ίπΐ χώραν τήν βαβιλεως ίπΐ χαχω μηβενί, μηδί 
βααιλέα έπΙ τήν Αοχεδαιμονίων μηδί τών ξνμμάχων 

20 έπΙ χαχώ \ μηδενί. ^ν δέ τις Ααχεδαιμονίων ^ τ&νίΑ 
^νμμάχων ίπΐ χαχώ ίι; ίπΐ τήν βααιλέως χώραν, Ααχε- 
δαιμονίονς χαϊ τονς ^νμμάχονς χωλύειν χαϊ ^ν τις 
έχ τ^5 βαβιλέωζ Ιη ίπΐ χαχώ ίπΐ ΑαχεδαιμονΙονς ^ 
τούδ ί,νμμάχανζ, βαδιλεύς χωλνέτω. τροφι^ν δι ϊ«Γί Β 1 

25 νανΰϊ ταΐς ννν αα\ρούβαις Τίββαφέρνη ηαρέχειν χαχάνΑ 4 Λορ9ώ6ΐ €, 001Τ. β, 6 5ΐρ6ς άΧίηΧονζ οω. ΰ 8 τρίί Ο : 
10 ^ΐ|^ππ[ΐί^α(?) Β 14 Λακεδαιμόνια] ν Ο των ΔαΜΐβαι- | 

(ιονίων Β 16 οοηι Β 16 ραπιΧϋνίχια ΒΟ 18 ΐϊναι Ο | 

|{τήν οιη. Ο 19 Λαχΐ^αιμονίκιν Ο Λακ(8αφονίαν ^άιι^αν ΙίΓΟΊ 
\\τ&ν οιη, Ο 31 Δα%ΐ&αιμονΙονί Β τοίι^ ΛαΛίΚαψονΙον^ ΑΟΕΡ 
ΐοίι; 8ί Αακΐβαιμονίονς Μ[0] 22 καΙιίΕίν . . . Συμμάχους (31) 
ΗΙ3Τ0Ε. υΒ. ΤΊΠ 59—60. 305 ψενα μίχ^ι αν κί νηες αί βαβιλίως εΐ&ωβιν' 
Αιαίΐδαψουίονξ ίΐ χαΐ τους ^νμμάχονς, ίπήν αΐ β 
βΐίΟιλέωζ νΐμζ άφίχωνται^ τάς ίαντων νανς^ τ^ν βού- 
λωνται, τρΐφειν ίψ" έιχντοϊς ΐϊνκί. ^ν ίέ παρά Τιβΰα- 
φέ^ονς Χαμβάνδίν \ ί9^δΧωβι τ•ήν τροψι^ν, Τίϋθαφέρνη α 
χαρέχειν, Αοϋΐεδαιμονίονς δ^ καΐ τονς ^νμμκχονς τΐλΐν- 
τώντοζ τον ΐτολΐμοΐΐ τά χρήματα ΤιΟβαφέρνει ιίποίοΐί- 
ν«ί δπόαα αν λάβωβιν. έπίιν ίί αϊ βαβιλέως νηε^ ϊ 
άψίχωνταί, άΐ Τ£ Λακεδαιμονίων νήες χαΐ αΐ ιών 
ξνμμάχων χαΐ αί βα[αιΧΐως κοιν^ τ6ν πόλεμον πολεμούν- » 
ταν χα&' ο η αν Τιββαφέρνει δοχΤ] χαΐ Ααχεδαι- 
μον£οΐ3 χαΐ τοίζ ξνμμκ\χοΐζ. τ^ν δί χαταλύειν βονλωνταί 5Μ 
«ρόϊ ^Α&Ύΐναέονζ, εν 6μο(ψ καταλνεα^αι.^^ 

ΑΙ μϊν απονδαϊ κΐίταί έγενοντο. χαϊ μετά ταϋτα &9 
ΐίαρεδχΐνάζετο Τισβαφέρνης τάς τε Φοινίββας ναϋς 
\&^ων, ωαπερ εί'ρητο^ χαΐ τίίλλκ οβαπερ ίπέαχετο, χαϊ β 
Ιβοΰλετο παραΰχεναζόμενοζ γονν δ^Χος είναι. 

Βοιωτοί ίΐ τελεντ&ντοζ ί^δη τον χειμώνος 'Ω,ρωχον βΟ 
ίΙΧον Λροδοβία'Α&ηναίων ίμφρονρονντων. ^ννέπρα^αν 
>ίί Έρετριών τε άνδρες χαΐ αν-ίων 'ίίρωπίων έπιβου- 
Χβύαντδς \ άπόϋταβιν τί^ξ ΕύβοΙαζ• ίπΐ γάρ τ^ ^Ερε- ίο 
ΤίΐΙί^ τό χωρίον δν αδύνατα ^ν Ά&ηναίων ίχόντων μή 
ο6 μεγάλα βλάπτειν χαΐ ^Ερέτρικν καΐ τ^ν ϋλλγ^ν Εΰ- 
βοιαν. έχοντες οίιν ί^δη τον 'Άρωπόν άψιχνονντκί ϊ 
ίς 'Λίιϊον ο[ Έρετριήξ^ ίπιχαλούμενοι έ$ τίιν Εϋβοιαν 
Γοΐβ ΙΙεΧοποννη\β(ονξ. οί ίέ προζ τήν της Χίον ΐί 
Κίχχονμένης βοή^ειαν μάλλον ώρμηντο, χαΐ αραντες 

3 βΰϋΧονταιΟ, 6 %νμ.ΐίΒ:χονί κ'Ά ^υ^ίμάχουζ «ιολιΐϊΐν ΑΒΒΓ 

8 βί οτα. Β 13 πρύ^ '.<ίθηναίαιΐ£ Β Ο πρύ^ το^ξ Ά^ναΙονβ Ο 

«Οίί Ά9τιναίοίί ΑΕΡΜ | ίμοιώμοτι Μ 14 αΐται ο ιοιαΟται Β 

\\*αύτΐί9 Β 15 πκρκσχΕϊΐκίίτο Ο 17 γυνν Βΰ οίν ΛΕΓΟΜ 

ΒΒ δν «Β 5 ΑΕΡΜ 2Β μ^}-» ο 3β Χι Ο 

ΤΒΒΒίΒπίΕί, ιΈε. Ηιιιΐβ. Π. Εα. ηιιιίοΓ, 306 ΤΗϋΟΤΌΠ)Ι8 ν. χαϊ γεν^^ πάΰαις ΤΚΪ5 ναναϊ% ίχ τ-ής 'Ρόδον ίπλΐον. χαϊ γεν^ 
μΐνοί πΐρΐ τό Τριόπιον χα&οραβί τάς των Ά^Τιναίαν 
νανξ ιζίλαγίαζ άπο τήδ Χάλχηρ πλεούδας ' χαΐ άς 
ού^ε'τΐροί άλλ-ήλοις ίπίπλεον^ \ άφιχνονντκι οΐ μίν ες » 

5 τήν Σάμον, οί ίΐ ί? τ^ν Μίλητον χαΐ ίώρων ούκίπ 
^νεν νανμαχίας οϊόν τι είναι ές τήν Χίον βοηθ^ϋαί. 
χαΐ ό χειμών ϊτελεύτα οίτο^, καΐ είχοϋτον ίτος τφ 
πολεμώ έτελεύτα τφ/ίε ον Θονχνδίδης ξνν^γραψεν. 

Ι Τον δ' ίπιγιγνομενον &^ρον3 αμα τω ηρί εύΟύζ * 

10 άρχομένω ^ερχνλίδας τε, άνήρ Σπαρτιάττ/ζ, ατρατιάν 
έχων ού πολλήν παρεχέμφ&η πεξ^ έφ' ΈλΙ-ηΰπόντου 
"Αβνδον άΐίοβτ'ήΰων {εΐοΐ δε Μιληοίων αποιχοι), χαΐ οΐ 
ΛΓϊοί, ίν 5βφ κϋιοίδ ό '^4βτνοχος ήπόρει όπως βοη- 
&ήβοί, νανμα\χήααί πιεζόμενοι τ§ πολιορχ(<χ ήναγχά-ν 

15 ϋ&ηοαν. ετνχον δε ετι ίν 'Ι^δω δϊΊΟί '^ίίτυίίχου ίχι 
τήζ Μίλι^του Αέοντά τε, άνδρα Σπαρτιάτην, δ^ Άντι. 
ϋ9ίνιι επιβάτης \ ξννεξ^λ&ε, [τοΰτον] χεχομιαμένοΐΜ 
μετά τίιν Πεδκρίτον &άνατον άρχοντα χαΐ νανς δώβεχα, 
άί ετνχον ψύλαχες Μιλήτον ονβαι, ων ^βαν Θοΰριαι 

20 αέντΐ χαΐ Σνραχόϋιαι τέοΰαρες χαΐ μία ^ΑναιΙτίζ χαΐ 
μία Μιληοία χαΙ \ Αέοντοξ μίκ. ίπε^ελ&όντων δ^ των ι' 
Χιών πανδ-ημεί χαϊ χαταλαβόντων τι Ιρνμνον χωρίον 
χαϊ τών νε&ν αντοϊζ αμα ί| χαϊ τριάκοντα ίπΐ τίί 
τ&ν Ά&Ύΐναίων δνο χαϊ τριάχοντα άναγαγομένων ίναν- 

25 μάχηύαν χαΐ χαρτερ&ί γενομένης ναυμαχίας ονχ 
ΐΑαΟΰον έχοντες ίν τω ϊργφ \ οί ΧΙοι χαϊ οί %•ύμμα%0ΐ ιι 3 τό ο™. Β 7—8 ίτϊΐίντο τώ ποίίμψ Ο 11 έφ' ΒΟ Ιΐ 
ΑΕΡβΜ II ΈΐΧ'ίιαΛαντον Ο 16 ίί ϊ«'β ίίιι Β || Βνταί Ο 

16 Άντια&ένεϊ\ Άντια%ένεί ατςαττγίοϋ Ε, οοιτ. Ε, &ντΙ οτρ»- 
τψοΆ 0[0] 17 ξ,ννηΧ^ί ΑΒΡΜ[α] || τοντον οιη. Ο ϋ χ«ίο<Γμ4+- 
μίνοι Β ϊκτίοαμιμίνοι Γ ΚΕΚοομιιμίίίοι Α 18 ίίκιι Β 24 άψα- 
γομίνων Ο 36 βχύΜΙΕΒΙϊ'• "Ι Οπΐ• Β ΗΙ8Τ0Ε. Ι.ΙΒ, ΤΊΠ 61—63. 307 

(^δη γάρ χαϊ 6φ^ ^ν) άνεχώρηβαν ίς τήν πάλιν, μΐτά βί 
δι τοντο ιύ&•{'5 τον ^ερχνΙΟίον αεζ^ ίκ τ^£ Μίλητου 
χαρεί&άντοξ^ "^ίβνάος ίν τφ Έλληβπόντω άψίβταται 
χρόΒ ^ερχνλίδαν χαΐ Φαρνάβαξον, καΐ Αάμ^κχος 
βνοΐν ίιμ,ίραίν ϋΰτερον. Στρομ\βιχ^6η3 δέ έκ τ-ης ^ 
Χ£ον ίΐν&ύμίνος χατά τάχος βοηΟτίβας νανβΐν '^4&η- 
ναίων τέαβαρβι χαϊ ΐΐκοβι, ών χαΐ βτρατιώτιδις ^ααν 
6πλ^τα5 &γον9αι, έπΐ^ελ&όντων των Ααμφαχηνΰν μάχτι 
ιραΐ'ήαας καΐ (ώτοβοεί Λάμψακον άτείχιβτον οίιδαν 
ίλών, χαΐ 0χενη μίν χαΐ άνδράποδα \ άρπαγίιν ποι- η 
ηαάμΐνος, τοίΐ£ ίΐ έλεν&έρονζ πάλιν χκτοιχίΰας, ίπ' 
''^ίβυ6ον ^λ&εν. χαϊ ώς οϋτε προβίχώρονν οντε προβ- 9 
βαΧ&>ν ίδύνκτο έλεϊν, έζ το άντιπέραξ τ^ς Άβνδον 
άχοχλεύοαξ Σηβτύν πάλιν τής Χεραονήαον, ην τότε 
Μίΐβοι είχον, κα^Ιατκτο φροιίρίον χ(ά ψνλαχ'ίιν \ τον ν 
Λχαη'οζ ΈΧληβπόντον. έν τοΰ-τψ ίέ οί Χίοί τε ^κλαββο- α 
χράτορες μάλλον ^^Ένοντο χαΐ οί έν τ^ Μιλ'ήτψ χάί δ 
'Λτϊίοχο^ πν^όμενοζ τά περί την νανμαχίαν χαΐ τΙ>ν 
Σιρομβιχέδην χαΐ τάς νανς άπεληλν&ότα ί^άρβηβεν. 
χαΐ παραπΧεύβας \ βνοΐν νεοΐν '^^Οΐτίοχο^ ^5 Χίον χομΐ^ΐΐ ^ 
«ύτ66•εν τάς νανς, χαΐ ξνμπάααις ^ίΐ) επίπλουν ποιείται . 
ίκΐ ιή» Σάμον χαΐ ώς αΰτώ διά τί> άλΐήλοις ύπόπτως Ι 
Ιχειν ούχ (ϊΐ'τκνίί}Όντο, άπ^πλευαε πάλιν έβ τ•^ν Μ£- Ι 
■ον. Ι 

'ηιΐ) γά^ Ι τοντον τόν χρόνον χαΐ ?Τ[ πράτερον ή 5*8 ] 
^ν ταΐς '^49<ήναις δημοκρατία χατελύετο. ίπειδί) γάρ 1 
οΐ αερΙ τον Πείβανδρον πρέαβεις παρά τον Ίϊααα- Ι 

3 πίχι/φΐ^άντοί ϋοάά., Εοηβζί 1 ^ίίφνίϋαν ΑΕΡΜ Ι 

η %ατοιιιηαας ΟΕ¥Μ \ί -προαρόηοιν Β 14 π<!τ£ Β Ι 

16 χαβίατα το Β 16 ίν τοντφ δι οτη. Β 18 ιΛς νηνμΛχίοϊ Β Ι 

80 νηοΐν Β 23 άπίχΧενααν {αν ρΒΓ Εβιηρ.) Β 36 «ατΐ- Ι 

ίηο Ο κατιΧΆντο ΙιΟ ^ 308 ΤΗϋΟΥΌΙϋΙδ 

φέρνονζ έζ τήν Σάμον ^λ&ον, τα τε ίν κύτώ τώ 
βτρατΐύματι εΐί βΐβκιό\τε^ον κατϊλαβον, χαΐ αντών ί 
των Σαμίαν προντρεψαντο τοϋϊ δννατούς ωβτΐ πίΐρδ- 
β9αί μΐτό βψ&ν 6λίγα$χ•ηϋΎ(ναι, χαίπερ έπαναβτάντκ^ 
6 αυτούς άλλι^λοις ίνα μή όλιγαρχ&νται. χαΐ ίν βψ(βιν 4 
κύτοΓί αμα οί ίν τ^ Σάμω των ^Α&Τίνκίων κοινολογον- 
μενοι ίβκέφαντο Άλχιβιάδην \ μέν, ΐίτίΐίϊίιτίρ ον βού- ιθ 
λίτται, Ιάν {χαΐ γ^ρ ούχ ίπιτ•ήδείον αντάν είναι ίζ 
όλιγαρχίκν έλ&•ίΙν)^ αντούς δί ίπΐ βφών οτύτώκ, ώ^ 

10 ί^δη χαΐ χινδννεύοντας , 6ρ&ν δτω τρόπφ μη άνεϋ^ή- 
βεται τά πράγματα, χαΐ τά τον πολίμον αμα άντέχει-ν, 
χαΐ Ιβψέρείν κντονς έχ των Ιδίων \ οΐ'χων 3ΐρο•&ιίμιος ιι 
χρήματα χαΐ ■ήν τι ίίλλο ίετ), ώ^ ούκετι κλλοίί ^ 
βψΐβιν ίώτοΐζ ταίαιπωροϋνταξ. παραχΐλενΰάμενοί ούν β1 

15 τοιαντα τον μίν Πείβανδρον ενΟνς τότε χαΐ τ&ν 
πρίββεων τού$ ^μίβεΐζ άχέβτεΧΧον Ιιί οίχον %ρά%αντα% 
τάκΐΓ, καί εϊρΎΐτο αύτοϊϊ των ντί-ψ.6<ην %{)\ϊ.ε(ί>ν αΐζ οίνΐΛ 
ΐβχωαιν όλιγαρχίκν χα&ιβτάναί' τονς δ' ίιμίβεις 1$ 
ταΧΙα τά ίυπ}Μθο; χωρία &Ιλονς &1λ^ διέπεμπον καΐ 9 

30 ^ιειτρέψη^ Άντα ΛερΙ Χέον, 'ίίρημένον δί ίξ τά ίπΐ 
Θρφχ'ης &ρχΕΐν, άπίατελλον ίπΐ τί^ν άρχι^ν. καΐ άφι- 
χόμενοξ ίς τί^ν Θάβον τον δ^μον Χ£αέλν\βεν. χαΐ ^ 
άαελ^όντοξ α,ντον οί Θάβιοι δεντέρψ μηνΐ μάλιβτα τ^ν ' 
πόΧιν ίτείχιξον^ ώ^ της μίν μετ' '^4&ηνα^ων άριβτοχρα- 

25 τίας ονδ^ν ετι Λροβδεόμενοι, τήν ίέ άπΙ) Ααχΐΰαιμο- 

2 ίη ΟΙΟ, Ο II αίτώρ οία. Μ 3 ηροντρέΊραντο Β αροτρέ- 
ψαντοϊ Ο Ώροικραράνταιρ ΕΡΜ αροτριιράντων ΑΟ- |[ βνναΐαι- 
τώουβ Β II ώοπίρ Β 4 ίτίαναατάντίς ΑΕ¥ Ο,ΐα, 6 αύΐοΙΐΑΕ¥ 
αίτοί βΜ οέτό ιη, 18 Ια^τιοσιν ο αροιίίαχιαοιν βχ οοιτ. Ο, , 
πΐ/οΐαχαοιν Μ προΰίοχωαίν ΑΕΓ αροαγώοιν δ 19 τώ οπι. Μ 
20 Βίρτίμένον οΑΕΡ 32 Θίίοβο* ΒΟΓΜ, οογγ. Μ, Ι| χαι^Ββ» 
ΐύν άήμον, ]ϊ1ΐ. ^ εί; « Β\ιρι»,ββτ., Β 
ΒΙ8Τ0Ε. Ι.ΙΒ. ΥΙΠ 64—66. 309 

\Χΐν&Βρίαν οααι ί)μέρια προβδεχόμινοι. χαΐ γάρ 4 
χαΐ φνγη αντών ίξω ήν ύπό των '^&'ηναίων παρά 
\ τοΙς Πΐλοποννηβίοις, χαΐ αϋτη μετά τ&ν έν τι} πόλιι ία 
ίχιτηδΐίων χατά κράτος ΐπρααοε νκνς τι χομίβαι χ(ά 
τήν ®άαον άποατί]ααΐ-. ξννίβη ονν κ-ίιτοϊς μκΛιβικ « 
Ι ΙβούΧοντο, τήν πόλιν τε άχινόννως 6ρ9ονβ9αι χαΐ τόν 640 
Ιναντιαΰόμενον δ'ήμον καταΐίλνβ&αι. περί μίν ονν β 
τήν Θάαον τάναντία τοϊ^ τι)ν όλίγαρχίαν χα&ιαχαβι 
τών Ά&Ύΐναίαν ίγένετο, δοχεΐν ΰέ μοι χαΐ ίν άλλοις 
χοΧΧοΙξ Ι τ&ν ύΐΐηχοΒίν' ΰαφροβννην γαρ λαβονβαι αΙ ί. 
χόΐεΐί χαΐ &$είαν των πρκαβομένων ίχώρΐ^ααν έπΙ τίιν 
&ντίχρνζ ίΧεν&ερίκν, τί^ξ άχο τ&ν Αθηναίων νπονλον 
ετ)νομ{ας ον προτιμ'ήβαντες. 

01 όΐ άμφΐ τ6ν ΠεΙβανδρον παραπλέοντες τί, ώβπερ β1 

( ί^ήϊοχτο, τονς ίήμονς έν ταϊξ ] πάλεβι χατέλνον, χάΐ ιο 
£μα ΐβτιν άψ' &ν χωρίον χαΐ ίπλίτας έχοντες αφίβιν 
αύτοίς ξνμμάχονς ■ήΐ&ον ίς τάς Ά^νας. χάί κατά- 9 
λαμβάνοναι, τά πλεΐατα τοΙς έταίροις προειργκβμένα. 
χαΐ γάρ ΆνδροχΧέα τε τίνα τον δήμον μάλιβτα προ- 

ί ΐβτ&τα Ινατάντες τινίς των νεωτέρων χρν\ψα άποκτεί- υ 
νονϋιν, οόπερ χαϊ τον '^ίΧχιβιύδ-ην οί'χ ^χιβτα ί^ι^λαβε, 
καΐ αύτ'ον χκτ αμφότερα, τ^ς τε δημαγωγίας ενεχα χαΐ 
οΐόμενοί τφ Άλχιβιάδτι ώς χατιόντι χαΐ τ'ον Τιϋβα- 
φίρνη φίλον χοιήβοντί χαριεία&αι, μαλλόν τι δι4- 
,φ9£ΐΐίαν χαΐ ϋλλους τινάς άνεπιτ^ιδείονς τ^ \ αντώκ 

1 Ζααι -ήιιίραί Ο 3βη ήμέ^^^ι Ββ(?) 6β' ημ^ρηι Α άβι^μιραι 

ΕΤΚ Π αροβ&ιχόμίψαι Ο 3 τε ^ν α^&ν ^ω Β 3 αυτή ΒΟ 

9 ίοχϊΐν Β ίοκίί ο 12 τήϊ . . . ύποίΐον {■ίναμίας (1Β) Β, 

μΙιοΙ.. Ιΐϊοη. Ηαΐ. βΟΟ ^^ ■ ■ ■ ύπανίαν αύτονομίαν βχ αοπ. Β, 

βΐ. . . ίκοϋΙοΓ (ύνομίαν ϋ τήιι . . .ντιονΧον αΐτονομίκιΆΕΓΟΜ 
χό Β βλ Πίοο. Ηαΐ. ύηΙ) ο βΐ βοΙιοΙ. 14 τε οα. Β 17 αύτοίι: 
ΙεεΡΜ Π ί,κον Β 25 άνΐο^ιβΐΐονς Ό 310 ΤΗυσΥΌΠ)Ι3 

τ^ύπψ χ^ϋψκ άνήλωϋαν. λόγος τε ίχ τον φανιρον ! 
Λροείργαβτο αντοΐζ ώς οϋτε μιβ^οφορητέον είη ϋλίονς 
^ τοϋξ 6τρατίνομ.ίνον5^ οντι με&ίχτέου των χ^αγμάτων 
πλεΐοβιν η πενταχιβχιλίοίς, χαΐ Γοτίτοι^ οϊ αν μάλΐϋτα 
6 χοίς τε χρίΐμααί χαΐ τοΐξ αώμαΰίν ώφβΐΐΐν οΓοι' | τε » 
5)βιν. ^ν ίϊ τοντο ενίΐρεπίς πρ65 τοί/ζ ΐίλείονς, ΙαΐΙ ββ 
ίξειν γε τ•ήν πόλιν οΐπερ χαΐ με&ιβτκνια ε μέλλον. 
$'ημοξ μέντοί ομωξ ετι χαΐ βονίή ή άαο τον χνάμον 
^ννελ^γετο' ίβούλενον ίί ονόΐν ο τι μή τοΪ£ ^ννε- 

10 βτώβι ίοχοί»;, άλλα χαΐ οΐ λέγοντες έχ Γοΰτων ^}βα^ 
χαΐ τά | φη&ηβόμενα πρότερον α-ΰτοΐζ προνβχεπτο. » 
αντίλεγε τε ονβεΧς ετι των (ίλλων^ δεάιως 6ρών πολύ β 
ιό ξννεβτ-ηχός' εΐ δέ τις χαΐ άντείαοι, εύ&ύς έχ τρόπον 
τιν}}ς επιτηδείου έτε&νήκει, χαΐ τ&ν βραβάντων οϋτε 

16 ζι^τηβΐζ Ι οϋτ' ίΐ νποπτεύοιντο διχαίωβις ίγιγνετο, άλλ' 560 
ήβνχίαν εΐχεν 6 δήμος χαΐ χατάπλη^ιν τοιαύτην ωΰτε 
χίρδος ό μή πάβχαν τι βι'αιον^ εί χαΐ βιγφη, ίνόμιζεν. 
χαΐ τί) ί,ννεβτιιχ})ς πολύ πλέον ήί-οιίμίΐΌΐ είναι ή ι 
ίτύγχα\νεν δν ήβΰ&ντο ταΐς γνώμαις, και έξενρείν ; 

80 αυτά, άδννατοι οντες ό'ιά τ6 μίγε&ος τής πόλεως χαΐ ' 
τήν άλλ'ήλων άγνωβίαν, ο-ύχ είχον. χατά δί ταντΙ> 4 
τοϋτο χκϊ προβολοψνραβ&αί τινι άγαναχττίβαντα, ωβτι 
άμύναβ^αι έπιβονλενβαντα, αδύνατον ^ν ^ γάρ άγν&τα 
αν ηίρεν \ φ ίρεΐ ^ γνώριμον ίίπιΰτον. άΐλ'ήλοις γάρ ^ 

2 ^Iί^ο[ί^γ^ίι!το κ τίροΒίίργαστο Ιι 4 ιιάίιΰτα] μάλιατα καΙ Μ 

6 ρΓ τι 0Β1 0[&] |] οϊύ Β 7 μ(9-ΐαταιίαν Β 8 ή ομ. Ο 

9 έβούΐϊνον Ο ΐροΓΑίΐίορτο Ιι 11 ηροναιιέπχεχο οοΛΪ., οογγ. 

Βαηβτ 12 Αρών Ο χαΐ όρων 1)0 13 ^ντίηοί Ο 16 ύιται- 

ϊΠίίοιιτο Ο ΊτποΛΤίύοντο Ε '&ηοτοπίύοιντο (?) ΒπρΓΛΒΟΓ. Ε, 

17 χαΐ] καν φ Ο 18 ή ο η οαον ΑΒΕΡ τ) οαον ι> Μ 

19 ον ΔβΙβΓ ο ^ν β1) 30 αύτ6 Ο αύτοϊ |>6 || χαί β *αΙ βιά 

ΑΒΕΤ &ιά Μ ΞΙ ϊΓχον β εΐχορ αετοί (αέιά Μ) ί|«νρΐΙ* |ι 

23 άμΰνεσ&αι Ο Μ Ϊ4 ακ οτιι.'& ΕΙδΤΟΕ, Ι.ΙΒ. νίΠ 66—67. 311 

απαντίζ ύχόατωζ προβΐραν οΐ τον δήμου, ώζ μετέ- 
χοντά τίνα των γιγνομενων, ίνήβαν γάρ χαϊ ον^ ούχ 
αν ποτέ τΐξ φίτο ές όλιγαρχίαν <κν> τραπέϋ&αι, χαΐ 
τ6 έαιβ'τον οντοι μέγιβτον προς τους πολλούζ ίποίιιβαν 
ί χαΐ ΛΐΐΐΟτα έξ τι)ν | των ολίγων άϋφάλιιαν ώφέληΰαν, ι& 
βέβαιον την άαιϋτίαν τω ΰήμφ προς εαντίιν χαταβτή- 
I ιΜιντεξ. 

'Εν τούτφ οίιν τω χαίρω οί περί τον Πίίβανδρον β7 
ι 13Λάντΐ5 ΐύ^ς των λοιπών ίίχοντο. χαΐ πρώτον μίν 
Ι τον δημον ζνλλέ^αντες εΐτεον γνώμην δέχα άνδρας ίλέ- 
\β9αι, Συγγραφέας αυτοκράτορας, Γούτουί ίϊ ξυγγρά-Μ 
φαντας γνώμην ίβενεγχεΐν ές τον ίημον ^5 Ίιμέραν 
ίψρήν χα&' ο τι αριατα η πόλις οΐχηβεται. ίχΐΐτα 9 
' Ιχΐΐδ^ ή ϊΐμέρα έφηχε, ^ννέχλτιΰαν την ίχχληΰίαν ές 
|τ6ν Κοίωνόν (εατι δι Ιερ'ον Ποβειδώνος εξω πόλεως 
άαέχον \ βτίίίιουί μίίλιβτο; όεχα), χαΐ έβήνεγχαν οΐ κ 
ίίνγγραφης ίίλλο μίν ονδέν, αυτό όϊ τοϋτο, έξείναι 
ι μίν Ά^ναίων άνκτεί ΐίπείν γνώμην ^ν &ν τις βού- 
λιιταΐ' ην δέ τις τον είχόντα η γράψηται παρανόμων 
^ &1λω τω τρόπω βλά\φΎΐ, μεγάλας ζημίας ίπέ&εοαν. ί•1>ί 
ίνναϋ^α δη λαμπρώς έλέγΐτο ^δη μήτε αρχί^ν αρχειν ΐ 
^ηίεμίαν ετι ίχ τον αντον χόβμον μήτε μιβ&οφορείν, 
ϋΙ/οέδρους τε έλέβ&αι πέντε άνδρας, τούτους ό'ί έλέ- 
■ν^αΐ ίχατίιν άνδρας, χαΐ \ των ίχατόν εχαατον προς & 
Αηττόν τρείς' ίλ&όντας δ^ αυτούς τετραχοαίονς ^ντας 2 0*5] ώί ΑΟΕΚ 3 3ρ Λάά, Ποΐρββ 6 ίβνιώ»• Β 
14 ί] + Ο, οηι. ΙιΟ II ΙΐΊ.Μί,ίκ»- ΕΓΜ ^ιινίνΙικ,Λν ΑΒ {-οιν) 
1Λ βχ ϋοπ. ^, ξ,^νέΐΐ^αν Ο /ρ. Μ, 18 «ί^ΐΌτεΙ άπείνλ άνατι/έ- 
ΚΗΨ Α0Ε1•' άνιιηιΐν ΒΟΜ, οογτ. ββυρρθ 21 βίι\ « Ο 
η — 28 μήτΒ χαϊ ιϊρ);Ε(Ρ (χΗν μή ίί (ι ΗΐιρΓΗιβΟΓ.) μίαν " 
18 ΪΓΙ οω. Ο 23 Γ' " *'^Β " -"■'■ ■'-■■» '«•" ™ 312 ΤΗϋοτϋΐϋΐδ ^Η 

έζ το βονΧίντήριον ίί^χειν όιτ]; Άν &ριατα γιγνώβΧίαΰ^^Λ 
αντοχράτορας, χαΐ τους πΐντακιαχιΚονς ίΐ ξνΧλεγΐΐν 
οπόταν αύταϊς δοχξ. ^ν δ^ ό μίν τήν γνώμην ββ 
ταντην ΐΐπών Πίΐβανδρος, καΐ ταλλκ \ ίχ τον προφα- ίο 
5 νονξ προ&νμότατα ^νγχαταλνβας τόν δήμον 6 μέντοι 
δπκν το πράγμα ξνν&ύξ οτφ τρόπψ χατίοτη ίζ τοϋτο 
χαΐ ίχ Λλείβτον έαίμελτ^&είς Αντιφών ^ν, «νήρ Ά&λ}- 
ναΐων τΰ>ν χα9' ίαντίιν άρΐτ^ τι ούδΐνόζ νΟτίρο^ 
χαΐ χράτιβτος ένίΗ}μη9•ψ>αί ζτε} γινόμενος \ χαΐ & ΐ6 

10 γνο^'η εΙπεΙν, Χίά ίς μίν δήμον ού παριοιν ονδ' ίς 
ΙίΙΙον αγώνα ίκοΐ5β£θ3 ούίενα, [ίλλ'] {ιπόπτας τφ 
πλιί^ει £(α δ6%α,ν δεινότητας διακείμενος, τους μεντοι 
άγωνιζομένονς χαΐ ίν διχαβτ-ηρίφ κιά ίν δ'ήμω πΧεΙΰτα 
εις άνήρ, οΟτις ^νμβονλενααιτό τι, δυνάμενος ώφε\ΧεΙν. » 

15 χαΐ ίοιτός γε, ΐκίΐάή τά των τετραχοΰίαν εν ύβτίροα 
μεταπεΰόντα ύπ'ο τον δήμου ίχαχοντο, αριΟτα φαίνεται 
των μέχρι έμον υΛ^ρ αντών τοΰταν, αΐτια&εΐζ ώς 
^νγχατέβτηβε, θανάτου βίκην άχολογηβάμενος. παρ- * 
έβχε ίϊ χαΐ Φρύνιχος ίαντΌν πάντων διαφέροντας 

20 Ι προ&νμόταχον Ις τήν όλιγαρχίαν, δΐδιώς τον Άΐχι- » 
βιάδην χαΐ επιΰτάμενος είδότα κύτόιι δβκ ίν τϊ} Σάμω 
προς τον '^βτιίοχον έπραξε, νομίζων ονχ κν πάτε 
αντον χατά το είχος νπ" ολιγαρχίας χατελ&εΐν πολύ 
τι προς τά δεινά^ ίπειδ•ήχερ υπέΰτη , φερεγγνώτατο$ 

25 ίφάΐνη. χαϊ Θηραμένης δ τοϋ '^Αγνωνος ίν τοί^ ι 

1 γι.γνάΒ